Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt."

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s k alfakänsliga Av mätresultaten halter uppmätts vvs- och har låga radondotter- de gränsvärden föreslår. hus föranleder som Radonfrågan därför inte åtgärder. Ytterligare radonmät- då speciell anledning genomförts driftsektion Svante i lämpliga rum finns radonförekomst. ningsanstalt. Ref med ) ning bör endast genomföras Undersökningen placerades genom att medverkan. (Ds Jo generella att misstänka huvudsakligen i jämförelse för byggnadsstyrelsens kart- fastigheter. framgår att mycket radonutredningen ytterligare i KBS spårfilmer genom driftområdenas en översiktlig Nilsson av tekniska i samarbete med byråns statens prov-

2 á

3 3- ÖVERSIKTLIG ELSENS HUS KARTLÄGGNING AV RADON' 1 BYGGNADSSTYR- 1. Allmänt I samband med att riskerna med radioaktiv strålning uppmärksammades aktualiserades frågan om foekomsten av s k radongas i byggnader i massmedia det sammanhanget togs Tekniska byråns information nr 8 Radon fram för att ge viss vägledning om strålningsriskerna i byggnadsstyrelsens fastigheter. Samtidigt beslöts att en översiktlig kartläggning av förekomsten av s k radongas skulle genomföras i KBS fastigheter under vintern 79/80. Resultatet från denna undersökning redovisas nedan. 2. Undersöknin ens u lä nin Efter inledande diskussioner med B Pettersson, statens provningsanstalt, bestamdes att den oversiktliga kartläggningen av radonförekomsten byggnadsstyrelsens fastigheter skulle göras med s k alfa-- kä stiga spårfilmer. Metoden, som innebär att några cm2 stora filmbitar hänges upp i rum under ca en månad, är billig och relativt enkel att genomföra För de rum där höga halter av radon uppmätts med filrnmetoden skulle en noggrannare och i fastigheten mer omfattande mätning göras enligt den avsevärt mycket dyrare s k filtermetoden. Filmerna skickades ut till samtliga driftområden (ca st per område ) med instruktioner för filmernas hantering och placering i lämpliga rum. Valet av i vilka byggnader filmerna skulle hängas upp gjordes av driftingenjörerna eller i samråd med fastighetsingenjörerna med rekommendation att välja byggnader med många arbetsplatser och byggnader där man hade anledning att misstanka att s k blå lättbetong ingick 3. Försöksresultat Efter att filmerna hängt uppe en månad skickades de -till statens provningsanstalt för "framkallning De erhållna mätresultaten framgår av diagram l där "radonhalten" anges i Bq/m3. Bq = becquerel är enheten för ett radioaktivt ämnes aktivitet och anger antalet atomkärnor, som sönderfaller under avgivande av strålning, per sekund. Diagram l visar fördelningen av deg erhållna mätvärdena vid spårfilmmatningarna (kurva A) Därav framgår att

4 á

5 99 % av alla uppmätta radon,(dotter)halter var lägre än 400 Bq/m3 pkt 1 i diagrammet 98 % var lägre än 200 Bq/m3 " 2 91 % var lägre än 70 Bq/m3 11 m För de fastigheter som uppvisade de högsta radondotterhalterna vid filmmätningen ( över 150 Bq/m3) g j ordes den mer omfattande mätningen med s k filtermetod av statens provningsanstalt. Filtermetoden innebär att ett nära momentant värde på radondotter halten erhålles. Mätningar företogs därvid i ett 10-tal rum i varje fastighet. De resultat som då erhölls framgår av diagram1 kurva B. Det ska framhållas att de högsta radondotterhalterna uppmättes i källarlokaler och liknande med förmodad låg luftomsättning samt att halterna uppe i dessa hus var mycket låga ex vis i ett fall 500 Bq/m3 i källare och 10 i ovanpåliggande plan. Den som önskar detaljerad information om uppmätta radondotterhalter, vilka rum och hus som mätts m m ombedes kontakta tekniska byråns vvs- och driftsektion. 4. Diskussion om mätresultaten De uppmätta radondotterhalterna som redovisats i diagram1 ska ses mot bakgrund av de provisoriska gränsvärden som den statliga Radonutredningen (Ds Jo ) föreslår. Nämligen att: bostäder med en radondotterhalt högre än 400 Bq/m3 spåras upp så att radondotterhalten kan sänkas inom femår bostäder med en radondotterhalt över Bq/m3 spåras upp och åtgärdas inom två år. Radonutredningen föreslår också att: Bq / m3 blir högsta tillåtna 'värde vid ombyggnad och förbättring halten radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial begränsas så att radondotterhalten beräknas bli högst 70 Bq/m3 i nybyggda hus Det bör observeras att de provisoriska gränsvärden som radonutredningen föreslår gäller för bostäder och att därvid förutsatts att man utsätts för strålningen i 60 år och vistas inomhus 80 %`av tiden. Jämförs de erhållna mätvärdena vid denna översiktliga kartläggning med ovan angivna gränsvärden framgår att de uppmätta radondotterhalterna i byggnadsstyrelsens fastigheter är låga

6 á

7 Av de ca 200 fastigheter som undersökts har tre st visat radondotterhalter över 400 Bq/m3 d v e där radondotterhalten bör sänkas inom en femårsperiod och totalt fem st visat en radondotterhalt över 200 Bq/m3, som föreslås blir högsta tillåtna värde för ombyggnad och förbättring. Slutsats Efter genomgång av `mätresultaten med TD ska fram - hållas att radonfrågan för byggnadsstyrelsens hus inte föranleder ytterligare generella åtgärder från byggnadsstyrelsens sida samt att' ytterligare radonmätning endast bör genomföras då speciell: anledning finns att misstänka radonförekomst. Tekniska byrån har resurser att i begränsad omfattning bistå med film m m vid sådana mätningar.

8 á

9 Dia ram Fördelningav vid radondottermätningen erhållnamätvärden med spårfilm kurva A (tot 334 st) - med filter kurva B (tot 65 st) 99,9 99,9 a., 99, b i i N ix 90 fiu lt1 bo 4j r ;r.., ±I ;- t i 1;{ IT. tfi 1 I ' tf:i f Radonutredningen vill minska riskerna,li? 1 4(. 20 l0 L 1 '' Radonutredningen föreslår att: i bostäder med en radondotterhalt högre än 400 Bglm3 spåras upp så att radondotterhalten kan` sänkas inom fem är Radonutredningen ftitsiar provisoriska gränsvärden fair stralning fran mark och byggnader. De provisoriska gransvärdena före`las giiia under fem år. Under. tiden ska man genom Iorskning försöka få ökade kunskaper som kan ligga till grund för det fortsatta arbe- (et. vill utredningen: Genom de provisoriska gratisvärdena.1. E!! t?e ,5 0,t U,us 7 1 r a t bostäder med en radon= dotterhalt över 1000 Bq;m3 sparas upp och. åtgärdas inom två ar. Radonutredningen också att föreslår 200 Bq'm3 blir högsta tillåtna värd, vid ombyggnad och förbättring halten radioaktiva amnen i byggnadsmaterial begränsas så` att radon dotterhalten beräknas bli hogst 70 Bq m' i nybyggda hus. Dessa värden föreslas gälla under' fem är. r Minska hilsoriskerna i den bebyggelse som redan Iinns. I lindra rry hehyggelse paamark sam innchal er stura mängder' radioaktivt material. lindra att man i nya byggnader anvander material med onödigt stura mängder av radioaktiva ämnen. Regeringen har ännu inte (oktober 1979) tagit ställning till radonutredningens förslag. Det ar dock klart att det finns hosttider nuni har så höga radondotterhaiter att h1ilsoriskerna ar uacceptahla. Därför maste de mest utsatta husen sparas upp och atgarda sa snart som. möjligt. r H t F Lt 4JL Bq/m m i)'

10 á

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Energibesparingar i Bostadssektorn

Energibesparingar i Bostadssektorn Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon SSI-rapport 93-22 Postadress Box 60204 104 01 STOCKHOLM Gatuadress Karolinska sjukhuset Solna 08-729 71 0C Gustav Åkerblom, Magdalena Hellström, Ann Charlotte Åkerblom Kommunernas synpunkter på arbetet

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 1(7) Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 2(7) Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Projektet... 4 2.1 Projektets bakgrund och uppgift... 4 2.2 Deltagare...

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Bessemerskolan Sandviken Projektarbete 100 poäng Läsåret 2011/2012 Naturvetenskapligaprogrammet Handledare: Erik Troeng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer