Radon och dess hälsoeffekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radon och dess hälsoeffekter"

Transkript

1 SeminariearbeteMiljömedicin Radonochdesshälsoeffekter Läkarprogrammettermin4,grupp10 Bergqvist,Sara Bergsten,Sofie Hansson,Linnea Hedström,Johanna Redfors,Ola Vikström,Nils Inlämnat:100422

2 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter Innehållsförteckning 1.RADON FÖREKOMSTOCHEXPONERING MÄTMETODER Mätningavradoniinomhusluft Mätningavradonivatten TOXIKOLOGIOCHHÄLSOEFFEKTER EPIDEMIOLOGISKSTUDIE INTRODUKTION VALAVSTUDIEFORM MATERIALOCHMETOD Urval Datainsamling Analys DISKUSSIONOCHFELKÄLLOR FÖRSLAGPÅPREVENTIVAÅTGÄRDER...12 REFERENSER

3 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter 1.Radon 1.1. Förekomstochexponering Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas genom en naturlig sönderfallskedjavilkenutgårfrånuran 238ochslutarmedstabiltbly.Radonbildasdå radium sönderfaller och sönderfaller i sin tur till radioaktiva fasta metallpartiklar, radondöttrar,vilkasänderutjoniserandestrålning. 1,2 Radon i bostaden utgör den dominerande exponeringskällan för joniserande strålning i de flesta länder och man beräknar att radon utgör hälften av den totala stråldosensombefolkningenutsättsför 3,4.Andrakällorförstrålningsombefolkningen utsättsförärrymden,marken,sjukvårdenochdenegnakroppen 1. Uran finns naturligt i berggrunden och vissa bergarter, till exempel alunskiffer och graniter innehåller med uran än andra. Halterna av uran och därmed radon i berggrundenvarierarpåolikaplatserisverigeochhögsthalterfinnsidelaravskåne, Västergötland,Östergötland,Jämtland,Västerbottenochfjällkedjan 2.Radonetimarken kanöverförastillluftensamtgrundvattnet 3, 4.Iutomhusluftenspädsradonsnabbtut, men i inomhusluft kan radonhalterna varahöga 2. Gränsvärden för Iettsamarbetemellanflerastatliga radon myndigheter; Boverket, Inomhusluftibostad 200Bq/m 3 Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, har rikt och gränsvärden för radon i inomhusluft tagits fram (se figur 1) 2. Överskrids dessavärdenfinnsdetenökadriskför negativahälsoeffekter 4. Denstörstaexponeringenförradon sker i bostaden och radonet kommer primärt från tre olika källor: marken under och runt huset, byggnadsmaterialet eller vattnet som användsihushållet(sefigur2) 1. Inomhusluft på arbetsplats Gruvor och underjordsanläggningar Dricksvatten 400Bq/m Bq/m Bq/l Fig.1.Gränsvärdenförradon. Källa:Strålsäkerhetsmyndigheten adon/rikt och gransvarden for radon/ Markenärdenvanligasteradonkällandåradonhaltenidenluftsomfinnsijorden alltidärhög.lufttrycketäroftalägreinomhusänutomhus,ochdärförkanradonsugas in i hus från marken. Mängden radon som kommer in i hus från marken beror på markens genomsläpplighet och hur tät husgrunden är. Ju högre markens genomsläpplighetärdestostörreärriskenförhögaradonhalteriinomhusluften. 4 Alla stenbaserade byggnadsmaterial som betong, tegel och lättbetong innehåller radiumochavgerdärförradontillinomhusluften.normaltärradonavgångenförsumbar mendetfinnsundantag.ettsådantäralunskifferbaseradlättbetong,såkalladblåbetong, somanvändesfrån1929tillmittenav1970 talet.viddåligluftcirkulationkandennatyp avbyggnadsmaterialgeupphovtillradonhalteruppemot1000bq/m 3 (gränsvärde200 Bq/m 3 ). 1 Alltvattensomkommerfrånjordlagerochberggrundinnehållerradon.Kommunalt hushållsvattenrenasfrånradon,mensärskilthögahalteravämnetkanfinnasivatten frånenskildavattentäktersombergborradeellergrävdabrunnar.entiondelavradonet avgårfrånvattnettillinomhusluftenochdetärdetinhaleraderadonetsomärfarligt. 4 Den mängd radon en person får i sig genom att dricka radonhaltigt vatten ger en försumbar riskökning då radonet tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. 3

4 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter Denstörstadelenandasutinomentimmeochdetsomstannarkvarikroppenlagrasini framföralltfettvävnad.radondöttrarnaivattnettasinteuppavkroppen. 1 Uppskattningsvisexponerastioprocentavbefolkningenförradonhalteribostaden somöverstiger200bq/m 3.ÅttaprocentavdebergborradebrunnarsomfinnsiSverige hadevidenlandsomfattandekartläggningradonhalteröver1000bq/l. 4 Fig.2.Källortill radonihemmet Källa:Radonand lungcancer.samet JM.JNatlCancer Inst.1989;81: Indoorradon andlungcancerin China.BlotWJ,Xu ZY,BoiceJDetal.J NaltCancerInst 1990;82: Mätmetoder Ettämnesradioaktivitetangesienhetenbecquerel(Bq)ochenbecquereldefinierassom sönderfalletavenatompersekund.halveringstidenförradon,detvillsägadentiddet tar för radon att sönderfalla till hälften av sin ursprungliga mängd, är 3,8 dygn. Radonhalteniluftangesibequerelperkubikmeter(Bq/m 3 )ochivattenmedbecquerel perliter(bq/l).dåradonärenluktfri,smakfriochosynliggasärdetendasättetattta redapåomdetfinnsradonietthusellerinteattutföramätningar.tillvägagångssätten vidmätningavradonhaltiluftrespektivevattenärolika,mengemensamtärattdetär viktigtattprovtagningengörspårättsättförattfåetträttvisandeanalysresultat Mätningavradoniinomhusluft Radonhalten i inomhusluft varierar både under dygnet och under året (se figur 3). Variationernaberorblandannatpåtemperatur,vindförhållandenochventilation.Under sommaren då temperaturskillnaden mellan inom och utomhusluft är liten, fungerar indragetavluftibostadensämre.dettagörattmindremarkluftochradonkommerini husetänunderkallareårstider. 2 Det finns tre olika metoder för att mäta radon, vilka rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten: spårfilm med filter, elektretbaserad radonmätare och kontinuerlig registrering med radoninstrument. Den vanligaste metoden som används är spårfilm i små mätdosor. Mätningarna görs av privata mätföretag och går till så att bostadsägaren beställer hem mätdosor som placeras ut enligt anvisning och när mätperiodenärslutskickasdosornaintillmätföretagetföranalys.förattmätresultatet 4

5 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter ska kunna jämföras med de rikt och gränsvärden som har satts upp, krävs att mätningen har pågått under minst två månader och att den genomförs mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid mätningen pågår desto säkrare blir analysresultatet. 2 Fig3.Radonhaltenvarierarberoendepåtemperatur,vindförhållandenochventilation.Ovanvisasett exempelpåvariationerunderenvecka. Källa:Strålsäkerhetsmyndigheten Mätningavradonivatten För att få reda på radonhalten i vatten måste vattenprovet analyseras på ett laboratorium.provtagningenäravavgörandebetydelseförattanalysresultatetskavisa den verkliga radonhalten i vattnet. Det gäller att minimera avgången av radon från vattnetvidprovtagningensamtatttaprovetpåvälomsattvatten. 2 Det är stor risk att radon avgår till luften från vattnet vid provtagningen och eventuella strilar som har till uppgift att lufta vattnet ska tas bort. Vattnet ska vara så kalltsommöjligtochprovtagningsflaskanmåstevaragastätochfyllasheltsåattdetinte finnsnågonluftkvariflaskanefterattdenförslutits.anledningentillvarförmanskata provetpåvälomsattvattenärattradonsönderfallernaturligtochomvattnetharstått stillaenlängretidkommerenstörremängdatthasönderfallit. 2 Det finns flera olika metoder för att analysera radon i vatten. Den vanligaste är att mäta gammastrålningen från radondöttrarna i ett vattenprov som stått så länge att radonhaltenharkommitijämviktmedradondöttrarna.enannanmetodäravluftningav vattenprovetförattsedanmätaradongashalten.samtligametoderärbådekänsligaoch tillförlitliga Toxikologiochhälsoeffekter När radon sönderfaller bildas en serie fasta kortlivade radioisotoper, så kallade radondöttrar. Radondöttrarna fastnar på dammpartiklar som sedan andas in och 5

6 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter kommerneriluftvägarnaochlungorna. 1 Tvåavdessaradondöttrar,polonium 214och polonium 218, emitterar joniserande strålning av alfa karaktär5. Med joniserande strålning menas strålning som innehåller tillräcklig energi för att kunna slå elektroner ur atomer och ge upphov till reaktiva joner som kan orsaka vävnadsskada 3. Alfapartikelstrålningenbeståravheliumkärnor,tvåprotonerochtvåneutroner,ochhar hög energi men kort räckvidd 5. Utanför kroppen är alfapartikelstrålning ofarligt eftersomhudenshornlagersombeståravdödahudceller,hindrarstrålningenfrånattnå in i kroppen. Om luft som innehåller höga halter av radon däremot andas in når strålningenoskyddadeceller. 2 Näremissionenavalfastrålningskerinutilungornakan mutationer och andra DNA skador induceras i de respiratoriska epitelcellerna som bekläder luftvägarna. Alfapartikelstrålning är associerad med inaktiviering av p16 tumörsuppressorgenengenomattinducerametyleringavgenenspromotorregion. 6 Ett stort antal epidemiologiska studier har under senare år belyst risken för lungcancerknutentillradonexponeringibostäder 4.Långvarigexponeringförradonoch radondöttrarökarriskenattdrabbasavlungcancer,juhögreradonhalteniluftenochju längre exponeringstiden är desto större är risken. En analys av samtliga europeiska epidemiologiska studier visar att risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt med radonexponeringen i bostaden. Inkubationstiden för radonorsakad lungcancer är lång. Dettar15 40årfråndetattenindividexponeratsförradontilldessattlungcancerkan påvisas. 2 Nästeftercigarettrökningärradondenstörstaorsakentilllungcancer,bortsettfrån olika yrkesexponeringar 7. Varje år beräknas 500 personer drabbas av lungcancer orsakadavradonisverige,vilketmotsvararfemtonprocentavlungcancerfallen.nittio procentavdesominsjuknarärrökareochdetfinnsenstarksynergieffektmellanradon, rökning och uppkomst av lungcancer. En svensk studie har påvisat synergieffekter mellanexponeringförradon,miljötobaksrökochlungcancerhosicke rökare. 4 Yrkesmässig exponering för radon föreligger bland annat för gruvarbetare i underjordsarbete.iepidemiologiskastudierharenökadlungcancerförekomstpåvisatsi dennayrkesgrupp.gruvarbetareunderjordexponerasävenförkvartsochavgaserfrån dieseldrivna fordon och det är okänt hur stor del av överrisken för lungcancer hos gruvarbetaresomberorpårespektivefaktor. 3 Den observerade riskökningen för personer som lever i bostäder med radonhalt på över 200 Bq/m3 att drabbas av lungcancer är 40 procent. En individ som under flera decennier exponerats för radonhalter i bostaden motsvarande det svenska riktvärdet, löper cirka tio procent högre risk att få lungcancer än en person som exponerats för riksgenomsnittet på 100 Bq/m 3. För icke rökare innebär detta att livstidsrisken att drabbas av lungcancer ökar från 0,7 procent till 0,8 procent. För en rökare är livstidsriskenförlungcancertiogångerhögreellermerberoendepårökvanorna. 4 6

7 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter 2. Epidemiologiskstudie 2.1.Introduktion Det har gjorts många studier om radons hälsoeffekter. Den hälsoeffekt som radon vid upprepadestudiervisatshaärlungcancer 5,8,9,10.Studiersomundersökttillexempelom radonidricksvattnetorsakarmagsäckscancerochandragastrointestinalacancerformer harintevisatpåsignifikantaresultat 8. Redanpå1940 taletmisstänktesattradonochradondöttrarorsakarlungcancerhos gruvarbetare, men först under 80 talet började vetenskapen diskutera att radon i boendemiljön kunde vara en orsak till lungcancer hos den allmänna populationen 5,9. Relationen mellan inomhusradon i boendemiljön och lungcancerrisk har sedan dess studeratsisåvälkohort somfall/kontrollstudier,meninteallaavdetidigarestudierna visar på signifikanta resultat publicerades en stor fall/kontrollstudie av Pershagen et al där de undersökt radonexponering hos 1360 lungcancerfall i hela Sverigesomdiagnostiserats Detittadeävenpåsamverkanmellanradonoch rökning som riskfaktor för lungcancer. De fann att radon är en viktig orsak till lungcanceridenallmännapopulationen,ochattriskenökademultiplikativtvidsamtidig rökningochradonexponering. 10 Rökare som exponerats för i snitt 400 Bq/m 3 radon i boendemiljön har en ökad relativriskattfålungcancerpå25 30gångerjämförtmedicke rökareienlågexponerad gruppavseenderadoniboendemiljön.individersomsovermedöppetfönsterharingen ökadrelativriskattfålungcancerävenomdeboriboendemiljömedhögaradonhalter. Sammantagetökardenrelativariskenattfålungcancermed11procentper100Bq/m 3 överendryg30 årsperiod.detmotsvararenökadrelativriskpå3,4procentper1000 Bq/m 3 perår.omindividersomsovermedöppetfönsterexkluderasurdenexponerade gruppen stiger siffran till 6,7 procent. 10 Som jämförelse kan nämnas att motsvarande överriskförgruvarbetareliggerpå2 10procentper1000Bq/m 3 perår. 5,10 Medbakgrundavdessatidigarestudieresultatharvivaltattläggauppenstudieför att undersöka sambandet mellan radon i inomhusmiljön och lungcancer, samt i förlängningenanalyserahurriskenskiljersigmellanrökare, passivarökare ochickerökaresamtmellanindividersomtillbringarmyckettidhemmaochindividersomsällan är hemma. Eftersom sambandet mellan radon och lungcancer redan är väl underbyggt harvivaltattinriktavårstudiepåattseomriskenförlungcancerärtillfredsställande sänkt om Sveriges gränsvärde på 200 Bq/m 3 efterlevs, eller om vi ser en bättre riskreduktionvidnivåerunderwho:sriktvärdepå100bq/m 3.Vårfrågeställninglyder Bör Sveriges gränsvärde för radon i inomhusmiljön på 200 Bq/m 3 sänkas till WHO:s riktvärdepå100bq/m 3 förattminskariskenförlungcancer? Valavstudieform Ienkohortstudieföljsengruppradonexponeradeindividerunderen,oftarelativtlång, tidförattsehursjukdomutvecklas.dessutomföljermanengruppsomärmatchadiså mångaavseendensommöjligt,förutomvadgällerdenspecifikaexponeringen,förattse om det blir någon skillnad mellan de olika grupperna vad gäller sjukdomsutveckling. Fördelarna är bland annat att exponeringsvärdena skulle kunna mätas betydligt mer exakt och confounders skulle kunna undvikas lättare. Nackdelarna är istället att en prospektivstudieivårtfallinteetisktkanrättfärdigaseftersomexponeradeutsättsför en betydande risk för lungcancer. Dessutom skulle vi vad gäller både retrospektiv och 7

8 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter prospektiv kohortstudie vara tvungna att följa en mycket stor grupp exponerade då utfallettillföljdavexponeringenärovanligt.attlungcancerutvecklasundersåpasslång tidefterexponeringgördessutomattstudienskullebehövapågåunderenväldigtlång tidochdärmedkrävastoraresurser. 12 I en fall/kontrollstudie identifieras en grupp individer med sjukdom, i vårt fall lungcancerpatienter diagnostiserade i lungcancerregistret Därefter definieras studiebasen som det upptagningsområde från var fallen plockats. En representativ kontrollgrupp väljs sedan ut ur studiebasen. Sedan insamlas exponeringsdata för radon för att kunna jämföra om skillnad i exponering föreligger mellanlungcancersjukaiförhållandetillickelungcancersjuka.fördelenmeddennatyp avstudieärblandannatatteftersomutfalletärovanligtärdetmereffektivtattutgåfrån sjukdomen istället för att utgå från exponeringen. Dessutom är studien förhållandevis effektiv och billig. Nackdelen är att det kan vara svårt att säkerställa goda mätvärden samtuteslutaconfounderseftersomstudiengörsretrospektivt. 13 I ljuset av de framförda argumenten ovan väljer vi att, efter godkännande av etisk kommitté,utföraenfall kontrollstudie. 2.3Materialochmetod En överblick över studiens upplägg syns i figur 4. Vidare detaljer beskrivs under kommandeunderrubriker Urval Studien inkluderar alla personer som har varit boende i Sverige sedan 1960 till dags datum,ellertillsinbortgång. Från Socialstyrelsens cancerregister identifieras ett antal personer vilka diagnostiseradesmedcanceriluftstrupe,bronkerochlungamellanåren och somvaritfolkbokfördaisverigesedan1960. Som kontrollgrupp randomiseras det dubbla antalet personer ut ur folkbokföringsregistretfrekvensmatchademedavseendepåålderochsombottisamma regionundersammaperiodsomfallgruppen. Fallen och kontrollerna delas upp i tre grupper med avseende på exponering enligt nedan: Högexponeradgrupp Personersomvaritutsattaförexponeringavradonpå minst200bq/m 3 iboendemiljönunderminst10årochaldrigbottietthusmed enradonhaltmellan Bq/m 3. Lågexponeradgrupp Personersomvaritutsattaförexponeringavradon mellan Bq/m 3 iboendemiljönunderminst10årochaldrigbottietthus medenradonhaltöver200bq/m3. Oexponeradgrupp Personersomaldrigvaritboendeietthusmedenradonhalt över100bq/m 3. Individer som arbetat inom högriskyrken med avseende på radonexponering, såsom gruvarbetare,exkluderashelturstudien. Genom denna gruppindelning förhindras felklassificering som skulle kunna uppstå om individerna istället delas in efter genomsnittlig exponering. Vid genomsnittlig exponering kan en individ som under en kort period bott i ett hus med väldigt hög radonhaltochrestenavsittlivietthusmedlågradonhaltklassificerassomoexponerad 8

9 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter trots att den korta tiden med högexponering kanske kan vara nog för att inducera sjukdom.likasåskulleenindividsombotttioårietthusmed250bq/m3ochtioåriett husmed140bq/m3hamnaidenlågexponeradegruppenochdåskulledetintegåatt skiljapåomettsjukdomsutfallorsakatsavtidenihusetmedhögreradonhaltellerom sjukdomenskullehautvecklatsävenompersonenbottihusetmedlägreradonhalthela tiden. Fig4.Studieupplägg.Källa:original. 9

10 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter 2.3.2Datainsamling Varjeindividföljsuppifolkbokföringsregistretfrån1960framtilldagsdatumeller,till sinbortgång.varjeadressindividernavaritfolkbokfördapåkontrollerasmedavseende påradonhaltirespektivekommunsradonregisterdärmajoritetenavbostädernafinns registrerade. De individer där mätvärden saknas i stor utsträckning eller där uppgifternaintepassarininågonavdetreexponeringsgruppernauteslutsurstudien. De individer som efter detta steg är kvar i studiematerialet får hem en enkät som behandlarföljandeområden: Ålder Kön Rökvanor väldigtdetaljerat,ävenmiljötobaksrök. Yrke varochhurlångtid?exponeringförmiljöagenssomdamm,asbest? Hurmyckettidvistasindividenihemmet? Historikavlungsjukdom,cancerellerannansvårsjukdom Genomgångenstrålbehandlingellerexponeringavannanstrålning Ev.kändheriditetförcancer Sömnvanor Storstadsboende/exponeringförovanligtstormängdluftföroreningar För individer som avlidit skickas enkäten till en nära anhörig; make/maka eller barn. Vid inkompletta eller saknade svar följs individen upp med en semistrukturerad telefonintervju. Detta är en välbeprövad och validerad metod som har lika stor tillförlitlighetsomomenkätenbesvaradesavindividensjälv 14 ochärbeprövadiandra studierinomliknandeområde Analys Analysenbörjarmeduppställningavtvåfyrfältstabeller,dettadådeexponeradedelats upp i två olika grupper, exponerade för Bq/m 3 respektive >200 Bq/m3. Två oddsratioräknasutmedhjälpavuppställningarnairuta1. (Exponeradefall( Bq/m 3 )/oexponeradefall) (Exponeradekontroller( Bq/m 3 )/oexponeradekontroller) (Exponeradefall(>200Bq/m 3 )/oexponeradefall) (Exponeradekontroller( Bq/m 3 )/oexponeradekontroller) Ruta1.Uträkningavoddsratio. Enetiologiskfraktion,hurmångaprocentfallsomskulleundvikasomvisäktegränsen avtillåtnaradonhaltertill<100bq/m 3,kanräknasut.Bådedesomärexponeradeför Bq/m 3 och>200bq/m 3 skaräknasinsomexponerade.etiologiskafrakionen skulle dock endast gälla de som uppfyller kriterierna och ej kunna appliceras på hela befolkningen. 10

11 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter En effektmodifierare är en extern faktor som påverkar graden av samband mellan exponering och utfall. Effektmodifierare i denna studie skulle kunna vara rökning och passivrökningeftersomriskenförlungcancervidradonexponeringökarisambandmed inte kunna appliceras på hela rökning och/eller passiv rökning. Därför kommer resultaten att stratifieras för rökare, före detta rökare, indivier utsatta för hög dos miljötobaksröksamtickerökare. Resultaten behöver stratifieras för mängd tid vistad i hemmet, ålder, sömnvanor såsomompersonernasovermedöppetfönsterellerintesamtboendeistorstadföratt uteslutaeventuellaconfounderselleridentifieraoväntadeeffektmodifierare. Omdetfinnsettstortbortfallisvarsfrekvenspåenkäternabehöverenbortfallsanalys genomförasförattundersökaomdetärvissagrupperavfallellerkontrollersomvaltatt intesvara.enbortfallsanalysavgörvilkasomintesvaratpåenkätenochombortfalletär systematisktellerslumpmässigt. 2.4Diskussionochfelkällor Meddennastudiefinnsettantalpotentiellakällortillfelsombehöverreflekterasöver. Nedankommeretturvalavdessafelkällorattkortomnämnas. Det skulle kunna vara så att radonhalten mäts mer frekvent och mer noggrant i bostäderdärdetvidetttillfälleuppmättsenhögellermedelhögradonhaltänibostäder därförstamätningenvisarpålågaradonhalter.dettaskullekunnageettinformationsfel då mätvärdena för de exponerade grupperna eventuellt är mer tillförlitlig än mätvärdenaidenoexponeradegruppen. Ett så kallat recall bias skulle kunna uppkomma om personer med lungcancer efter sin diagnos reflekterat över exponering för till exemel tobaksrök och därmed i större utsträckningminnsdensannaexponeringenistörreutsträckningändesominteblivit sjuka. Om det endast är en viss typ av lungcancer som uppkommer till följd av radonexponering kan en felklassificering ha skett eftersom alla fall av lungcancer inkluderatsistudien.detskullekunnainnebäraattdenrelativariskenblirförlågdåde exponeradefallen spädsut avpersonersomklassatssomfalltrotsattdeintefåttsin sjukdomavradonexponeringen. Andra fel som kan uppstå är vid felmätningar, så som om riktlinjerna för radonmätningibostadsmiljöinteföljts. Om fler exponerade jämfört med oexponerade bott i storstadsmiljö kan en felkälla uppstå i form av luftföroreningar som confounder. Luftföroreningar kan i sig vara en riskfaktorförutvecklingavlungcancerochomdesomärexponeradeförradonistörre utsträckning än de oexponerade är utsatta för luftföroreningar i och med att de bor i storstäder ger det en snedfördelning av faktorn och felaktiga resultat om det inte justeras för detta i analysen. Detta förutsätter dock att radonexponering är vanligare i storstäder. Motsvarande förhållande råder om radonexponering är vanligare till exempelpålandsbygd. Iövrigtförutsesintenågraconfounders. 11

12 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter 3.Förslagpåpreventivaåtgärder Mätradonhalteniallasvenskabostäderinnanutgångenavår2015. Sänkgränsvärdetfrån200Bq/m3till100Bq/m3 Saneraallabostäderdärradonhaltenöverstigerdetnyagränsvärdet Arbetamedandrarisksänkandeåtgärder,såsomattrekommenderagod ventilation,arbetaförrökprevention. Subventioneraallaåtgärder. 12

13 SeminariearbeteMiljömedicin Läkarprogrammettermin4grupp10 Radonochdesshälsoeffekter Referenser Edling,C;Nordberg,G;Albin,M;Nordberg(2010),M.Arbets ochmiljömedicin en lärobokomhälsaochmiljö.studentlitteratur3eupplagan. 4 Miljöhälsorapporten2009,Socialstyrelsen Samet,J.RadonandLungCancer.JournaloftheNationalCancerInstitute 1989;81(10): Subramanian,J;Govindan,R.LungCancerinNeverSmokers:AReview.Journalof ClinicalOncology2007;25(5): SchmidK,KuwertT,DrexlerH.Radoninindoorspaces.DeutschesÄrzteblatt International.2010;107(11): Al ZoughoolM,KrewskiD.Healtheffectsofradon:areviewoftheliterature.IntJ RadiatBiol.2009;85(1): SametJM,HornungRW.Reviewofradonandlungcancerrisk.RiskAnal. 1990;10(1): ResidentialradonexposureandlungcancerinSweden.PershagenG,AkerblomG, AxelsonOetal.Thenewenglandjournalofmedicine.1994Jan;330(3): IndoorradonandlungcancerinChina.BlotWJ,XuZY,BoiceJDetal.JNaltCancer Inst.1990;82: PershagenG,AxelsonO.Avalidationofquestionnaireinformationonoccupational exposureandsmoking.scandjworkenvironhealth.1982;8: PershagenG.Lungcancermortalityamongmenlivingnearanarsenicemitting smelter.amjepidemiol.1985;122:

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Radon, passiv rökning och lungcancer Om hälsoriskerna med radon i bostadshus samt design av epidemiologisk studie om passiv rökning

Läs mer

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms http://www.miljoportalen.se/boleva/boende/radon Basgrupp 9 Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms 19 april 2006 Del I Radon Radon är

Läs mer

Radonexponering hos rökare

Radonexponering hos rökare Radonexponering hos rökare Basgrupp 9 Ahlberg, Lisa Andersen, Josefin Ersson, Björn Hed, Niklas Helenius, Jacob Pavlovic, Nevena Weber, Johan Inledning Tidigare studier har visat att det föreligger en

Läs mer

RADON OCH LUNGCANCER. Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg. Läkarprogrammet Linköping VT 10

RADON OCH LUNGCANCER. Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg. Läkarprogrammet Linköping VT 10 RADON OCH LUNGCANCER Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg Läkarprogrammet Linköping VT 10 Radon Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i en sönderfallskedja

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer

Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer D. Andersson, J. Berggren, C. Göranzon, M. Lothigius, P-M. Lönngren, L. Nilsson, T. Åström-Swahn Bakgrund Radon är en färglös,

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O.

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O. Inlämningsuppgift för Seminariet Miljömedicin/Epidemiologi T4 Läkarprogrammet ht -09 Radon Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer?

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Författare John Bäckman Johanna Fellers Samuel Karlsson Freja Lundström

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

Radon Det osynliga hotet

Radon Det osynliga hotet Radon Det osynliga hotet Hur många lungcancerfall kan sparas om gränsvärdet i bostäder sänks? Riskanalysmetoder VBR 180 Emma Ingmarsson, Robin Linde, Anders Lynnér, Johan Nilsson 2012-10-15 Följande rapport

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Studiedesign: Observationsstudier

Studiedesign: Observationsstudier Studiedesign: Observationsstudier Kvantitativa metoder II: Teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki.se Disposition Introduktion Kohortstudie Fall-kontrollstudie

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23

-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23 Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23 -RADON- Läkarprogrammet T4, HU, Linköping Basgrupp 8 Asp Kristina Eriksson Jenny Lindell Astrid Nilsson John Persson Emma Svensson Carin Sammanfattning

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

EPIDEMIOLOGI. Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell)

EPIDEMIOLOGI. Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell) EPIDEMIOLOGI Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell) Läran om utbredningen av och orsakerna till hälsorelaterade tillstånd eller förhållanden i specifika populationer och tillämpningen

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

Epidemiologi 2. Ragnar Westerling

Epidemiologi 2. Ragnar Westerling Epidemiologi 2 Ragnar Westerling Analytiska studier Syftar till att undersöka vilken/vilka faktorer som ökar risken för sjukdom Två huvudtyper av studier: Kohortstudie Fall-kontrollstudie Kohortstudie

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

Epidemiologisk studiedesign (Forskningsmetodik)

Epidemiologisk studiedesign (Forskningsmetodik) Epidemiologisk forskning vad är det? Epidemiologisk studiedesign (Forskningsmetodik) -Att beskriva sjukdomars utbredning i befolkningen -Att undersöka orsakerna till sjukdomar eller sjukdomars utbredning

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Miljöbalken 2:3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Basgrupp 8 Läk HT06 - Radon

Basgrupp 8 Läk HT06 - Radon Bakgrund Radon är en radioaktiv ädelgas med kemiskt tecken Rn. Den löser sig lättare i vatten än de andra ädelgaserna, och är dessutom den tyngsta av dem. 1 Radon är ett mellanled i tre sönderfallskedjor

Läs mer

Cancerepidemiologisk forskning kring leukemi och myelodysplastiska syndrom

Cancerepidemiologisk forskning kring leukemi och myelodysplastiska syndrom NFT 3/2000 Cancerepidemiologisk forskning kring leukemi och myelodysplastiska syndrom av Jonas Björk, doktorand i epidemiologi vid Lunds universitet Jonas Björk Leukemi och myelodysplastiska syndrom är

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 PROJEKT Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4)

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Vad är radon? Radon är en luktfri, radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i all berggrund som innehåller uran. Från berggrunden avgår radon till atmosfären,

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 29 oktober 2010 Peter Fagerström 1 Med.stud. Peter Molnár 2 Miljöfysiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs

Läs mer

Vad beror skillnaden på? Systematiska och slumpmässiga fel

Vad beror skillnaden på? Systematiska och slumpmässiga fel Vad beror skillnaden på? Systematiska och slumpmässiga fel Typer av fel och rätt Verklig skillnad Stort slumpfel! En studie genomförs Vi observerar en skillnad! Vi observerar ingen skillnad Slumpfel Systematiska

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Grafisk form och produktion: Johan Alenius Foto omslag: SSI info;

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Cancerlarmet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Momentets syfte Hur kan man värdera vilken stöd som finns för uppmärksammade cancerrisker? Hur kan man analysera om det finns en ökad sjukdomrisk

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Grunderna i epidemiologi.

Grunderna i epidemiologi. Grunderna i epidemiologi emilie.agardh@ki.se Innehåll: Vad är epidemiologi? Beskriva 4 olika typer av studiedesign Beskriva 3 olika typer av sjukdomsmått Diskutera orsaker och samband Varför är epidemiologi

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Gerd Sällsten 1 Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker

Gerd Sällsten 1 Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Göteborg den 4 juni 2007 Lars Barregård 1 Professor, överläkare Erik Holmberg 2 Statistiker, med dr Gerd Sällsten

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

Rapport Radonundersökning

Rapport Radonundersökning Rapport Radonundersökning Undersökning av radon i byggnader inom Hägern 4 och 8 samt i mark och byggnader inom Hägern 6 För: Varbergs Kommun Structor Miljö Väst AB Upprättad av: Malin Angervall Granskad

Läs mer

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika,

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika, Radonets historia Numera känner de flesta personer i Sverige till något om radon. Goda resultat har uppnåtts genom att många hus har åtgärdats och många hus har byggts radonsäkert, men alltför många återstår

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 Sammanställt av: Leif Karlström, ansvarig för radontalkot. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Vad är radon 3. Hur kommer radon

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Radioaktivitet i dricksvatten

Radioaktivitet i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet

Läs mer

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum ÖVERDRIVNA RADONLARM? Nu diskuterar myndigheterna en sänkning av riktvärdena för radon i bostadshus. Det skulle innebära att minst en miljon bostäder i Sverige klassas som hälsofarliga. Men ett faktum

Läs mer

Fel och fel. slumpmässiga och systema4ska fel i epidemiologiska studier Katja Fall Vetenskapligt förhållningssä>

Fel och fel. slumpmässiga och systema4ska fel i epidemiologiska studier Katja Fall Vetenskapligt förhållningssä> Fel och fel slumpmässiga och systema4ska fel i epidemiologiska studier Katja Fall Vetenskapligt förhållningssä> Varför? En hjälp då man kri4skt granskar studier - andras. och egna! A> ta fram e> es4mat

Läs mer

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)?

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Boverket Socialstyrelsen Passiv rökning är dessutom en faktor som sannolikt höjer risken för

Läs mer

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan. Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (p + ) Elektroner (e - ) Neutroner (n) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att de bildar ett skal.

Läs mer

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM och SGU Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten 1. Introduktion Geologin har stor betydelse för grundvattnets

Läs mer

Bygg en spårfilmsdetektor

Bygg en spårfilmsdetektor Bygg en spårfilmsdetektor En laboration om radonmätning Hur detektorn fungerar Detektorn består av en spårfilm, placerad på botten av en plastmugg. Öppningen på plastmuggen täcks med plastfolie, för att

Läs mer

Radioaktiva ämnen i dricksvatten

Radioaktiva ämnen i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktiva ämnen i dricksvatten Denna vägledning är ett komplement med rubriknumrering anpassad till Vägledning dricksvatten Fastställd: 2016-10-10 av avdelningschefen

Läs mer

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden Innehåll: Grunderna i epidemiologi Vad är epidemiologi? Beskriva 5 olika typer av studiedesign Beskriva 3 olika typer av sjukdomsmått Emilie.agardh@ki.se Diskutera orsaker och samband Varför är epidemiologi

Läs mer

Fysik. Laboration 4. Radioaktiv strålning

Fysik. Laboration 4. Radioaktiv strålning Tekniskt basår, Laboration 4: Radioaktiv strålning 2007-03-18, 7.04 em Fysik Laboration 4 Radioaktiv strålning Laborationens syfte är att ge dig grundläggande kunskap om: Radioaktiva strålningens ursprung

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 14 december 2006 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens

Läs mer

Epidemiologi I. Läkarprogrammet Termin 5, VT Lars Rylander. Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi

Epidemiologi I. Läkarprogrammet Termin 5, VT Lars Rylander. Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi Epidemiologi I Läkarprogrammet Termin 5, VT 2016 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi E-post: Lars.Rylander@med.lu.se Tel: 046 222 1631 Epidemiologi

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Information 2007-09-12 Yrkeshygieniker Hans Kling Bodycote Materials Testing AB Box 1340 581 13 Linköping Tel: 013-169126 ; 0734-189126 E-post: hans.kling@bodycote.com www.bodycote-mt.se Cancer Risk Among

Läs mer

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS Klinisk forskningsmetodik Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS Klinisk forskning vad är det? Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter Svarar på patientens frågor:

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning Vad är radon? Efter att en person hörde av sig till mig med frågor om speciellt Gammastrålning från Blåbetong började jag fundera och leta efter mer information, men fann att det skrivits väldigt lite

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29

Ugglum 8:22. Bergtekniskt utlåtande för bygglov. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Jagaren Fastigheter AB UG13109 2013-08-29 Beställare: Jagaren Fastigheter AB Ugglum 8:22 för bygglov Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Joakim Karlsson Handläggare Helena Kiel i Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Geologi...

Läs mer

8 Ordlista. Svårbehandlat smärttillstånd 2 3 dagar efter en tanduttagning, Patientens egen redogörelse, t ex för sin sjukdom eller sina symtom.

8 Ordlista. Svårbehandlat smärttillstånd 2 3 dagar efter en tanduttagning, Patientens egen redogörelse, t ex för sin sjukdom eller sina symtom. 8 Ordlista Alveolit Anamnes Bortfall Confounder Distans Svårbehandlat smärttillstånd 2 3 dagar efter en tanduttagning, oftast visdomständer. Patientens egen redogörelse, t ex för sin sjukdom eller sina

Läs mer

Miljö och hälsa i Västra Götaland

Miljö och hälsa i Västra Götaland Miljö och hälsa i Västra Götaland Martin Tondel Eva Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Översikt presentation Syfte och bakgrund Buller Luftföroreningar

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

RADONETT Europas mest sålda radonavskiljare för vatten

RADONETT Europas mest sålda radonavskiljare för vatten RADONETT Europas mest sålda radonavskiljare för vatten Friskt och hälsosamt vatten www.radonett.com Radonavskiljare för vatten Europas mest sålda radonavskiljare för vatten Miljövänlig och ekologisk Radonett

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Fordonsavgaser / Exponering Hur studerar man hälsoeffekter Lite resultat Exempel på epidemiologisk studie

Läs mer

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks?

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Lars Barregård Professor, överläkare Eva M Andersson Docent, statistiker Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet

Läs mer

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken 1. Atomen Kort repetition av Elin Film: Vetenskap-Atom: Upptäckten När du har srepeterat och sett filmen om ATOMEN ska du kunna beskriva hur en atom är uppbyggd

Läs mer

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Atom- och kärnfysik Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att

Läs mer

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin ? Kan inte påverka biologisk materia överhuvudtaget Hjärntumörer Annan

Läs mer

VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK

VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK TERM Analytisk statistik Bias Confounder (förväxlingsfaktor)) Deskriptiv statistik Epidemiologi Fall-kontrollstudie (case-control study)

Läs mer

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! 1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,

Läs mer

ffi åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning

ffi åilpå$nlå f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning ^{ EDn^ >urrrö. ta, z '4'D IT9 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb REPORT issued by an Accredited Laboratory. Mätrapport (radon iinomhusluft) Rapport nr: 3644: I

Läs mer

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Miljövårdsenheten Rapport 2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Underlagskartor: Lantmäteriet medgivande 96.0352. Text, kartor och foto:

Läs mer

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar Fråga: Ökar alkohol risken för cancer? Eurobarometer 2010 Cancerformer och alkohol Bröst (hos kvinnor) Tjock- och ändtarm Munhåla Svalg Struphuvud

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 Kapitel 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Nationella miljöhälsoenkäten 4 Könsskillnader 5 Miljö- och hälsorelaterad livskvalitet 6 Luftföroreningar

Läs mer