RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005"

Transkript

1 RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN Sammanställt av: Leif Karlström, ansvarig för radontalkot. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Vad är radon 3. Hur kommer radon i inomhusluften 4. Radonhalterna i bostäder 5. Gränsvärden 6. Radonundersökningen i Jakobstadsnejden 7. Uppmätta värden 8. Sammandrag 9. Radonkartor MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

3 1. Inledning Strålsäkerhetscentralen erbjöd kommuner och kommunförbund att delta i ett riksomfattande radontalko hösten Med radontalkokampanjen vill man minska antalet nya fall av lungcancer i kommunerna. Man skall försöka få invånarna att utföra radonmätningar, understöda radonreparationer samt sprida information om radonsäkert byggande. Strålsäkerhetscentralen vill även arbeta för de mål som Social- och hälsovårdsministeriet ställt i Direktivet om boendehälsa 1/03 angående utredningar om radonförekomster och minskning av radonhalter i bostäders inomhusluft. Under åren eftersträvs att ordna radontalkon i kommuner eller samkommuners områden årligen. Hösten 2004 inleddes radontalkot i 28 kommuner som berör kommuninnevånare. 2. Vad är radon Radon är en luktlös, smaklös och osynlig radioaktiv gas, som sönderfaller så att sönderfallsprodukterna är fasta ämnen. Radonets sönderfallsprodukter, de så kallade radondöttrarna, svävar omkring i inneluften och hamnar den vägen i människors lungor. Själva radongasen försvinner när man andas ut, men de fasta partiklarna fastnar på lungornas inre slemhinnor. Risken för lungcancer ökar när lungorna får en stråldos av partiklarna. I Finland upptäcks årligen ca 2000 fall av lungcancer, och av dem tror man att radonet varit orsaken till ca 200 fall. Intagande av radonhaltigt vatten utsätter matsmältningsorganen för strålning. Radon orsakar inte allergi, svindel, trötthet eller andra sådana obehag. Radon har ingenting att göra med det som kallas jordstrålning. 3. Hur kommer radon i inomhusluften Radon uppkommer när det uran som finns i jordmån och i berg undergår radioaktivt sönderfall. Marken under ett hus är den viktigaste radonkällan när det gäller inneluft. En platta som vilar på marken, terrasslösningar och användning av lättbetong har blivit allt vanligare på och 1990-talet. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

4 Ett sådant sätt att bygga ökar möjligheterna för radonhaltig luft att sippra in i huset. När det råder olika temperatur utomhus och inne i huset uppstår ett undertryck, som direkt suger in radonhaltig luft från marken in i det varma huset. På vintern sipprar det alltså in mera radon än på sommaren. Om luftcirkulationen är dålig kan radonhalten också öka. I sådana hus, där man har mekanisk utblåsning av luft med fläktar, kan avsaknaden av ventiler som släpper in ny luft i huset öka undertrycket och därmed radonhalten. Radon sipprar också i någon mån in i inomhusluften från byggnadsmaterial som betong och tegel. I Finland har dock byggnadsmaterialen aldrig lett till höga radonhalter inomhus. I höghusens översta våningar beror radonhalten i allmänhet inte på radon i marken utan den uppkommer nästan helt och hållet i byggnadsmaterialet. I de översta våningarna är därför radonhalten liten, och utgör ingen hälsorisk. Radon kan komma ut i inomhusluften också från dricksvatten. I synnerhet radonhalten i vatten från borrbrunnar kan ha så hög radonhalt, att inomhusluftens radonhalt stiger. Radon frigörs lätt när man duschar, tvättar byk eller diskar. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

5 4. Radonhalterna i bostäder Radonhalterna i inneluften i Finland hör till de högsta i Europa, och är möjligen de högsta i världen. Det beror på geologiska faktorer och på den byggnadsteknik som används samt på klimatet. Bostädernas genomsnittliga radonhalt är i Finland 123, i Sverige 108, i Norge 60, i Danmark 50, i Tyskland 50, i Frankrike 66 och i England 20 Bq/m 3. Medeltal Bq/m 3 >200 Bq/m 3 % (bostäder) >400 Bq/m 3 % (bostäder) >800 Bq/m 3 % (bostäder) Småhus ,9 ( ) 5,0 (59 000) 1,4 (16 000) Våningshus 82 1,6 (16 000) 0,8 (7000) 0,3 (3000) Alla bostäder ,3 ( ) 3,6 (66 000) 1,0 (19 000) Uppgifterna i tabellen är från Strålsäkerhetscentralens stickprovsundersökningar åren I tabellen anges radonhalten i medeltal och procenten av bostäder där halten överskrids och dessutom inom parentes en uppskattning av hur många bostäder det kan finnas i landet, där radonhalterna är över 200, 400 och 800 Bq/m 3. Uran och åsar - en kritisk kombination ur strålningssynpunkt Uranhalten i graniten i våra berg och i vår jordmån är större än vad den är i genomsnitt på jorden. I Finland finns de största uranhalterna nära Lahtis, i Östnyland och i Kymmene län medan de minsta uranhalterna finns i norra Karelen, i Kainuu och norra Lappland. Grus och sandåsar släpper lätt igenom luft och är därför en ständig källa för radonhaltig luft. Radonhalterna i ett hus som byggts på en ås blir betydligt högre än i ett hus som byggts i närheten där jordmånen är annorlunda. Den mest radonhaltiga jordmånen finns i upphöjda och branta grusåsar som Pispalaåsen i Tammerfors och i några delar av Stängselåsen nära Lahtis. De största radonhalterna finns på åsar i södra Finland Bostäder och arbetsplatser där inneluftens radonhalt är högre än maximivärdet 400 Bq/m 3 kan i princip finnas överallt i Finland, men det är mest sannolikt att man påträffar dem i Tavastehus, Kymmene och Nylands län. I dessa tre län finns nära 80 % av alla bostäder där radonhalten är över 400 Bq/m 3. De flesta av husen står på en ås eller på någon av Stängselåsens formationer. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

6 Det är motiverat att mäta luften i bostäderna i alla småhus och i de lägsta våningarna i våningshus samt på motsvarande arbetsplatser. De största uppmätta radonhalterna har varit över Bq/m 3 i vissa bostäder (medeltal för hela året). Momentant har radonhalter på över Bq/m 3 uppmätts in bostads- och arbetsutrymmen. Det finns luft mellan sandkorn, gruskorn och lerpartiklar i marken. Radonhalten i sådan luft varierar i allmänhet mellan och Bq/m 3. På de värsta radonområdena har man kunnat mäta radonhalter som till och med varit över en miljon becquerel per kubikmeter. 5. Gränsvärden Om den uppmätta radonhalten i en bostad överskrider 200 Bq/m 3 luft rekommenderar strålsäkerhetscentralen enkla och ändamålsenliga reparationsåtgärder för att sänka radonnivån i bostaden. Överskrider radonhalten i en bostad 400 Bq/m 3 luft bör ägaren eller innehavaren vidta åtgärder för att sänka radonhalten eftersom i dessa utrymmen överstiger radonhaltens årsmedeltal maximivärdet för radonhalten i rumsluft enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut 944/ Radonundersökningen i Jakobstadsnejden Malmska hälso- och sjukvårdsområdet:s övervakningssektion beviljade ett anslag på 1000 för deltagande i ovannämnda talko. Under kampanjtiden är priset för en undersökning (en burk) 25 Kunden betalar 20 och hälsoövervakningen 5. Strålsäkerhetscentralen skötte om och bekostade annonseringen i Jakobstad Tidning och Pietarsaaren Sanomat. Vår kampanj fick dessutom extra reklam i och med att FST:s nyhetssändning gjorde ett inslag om kampanjen vecka 51. I tidningsannonsen framkom att för Staden Jakobstad hade reserverats 100 burkar, Pedersöre 70 och Larsmo 30. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

7 Då tidpunkten att beställa mätburkar för kommuninvånarna utgått hade inkommit 57 beställningar från Jakobstad, 32 Pedersöre och 17 från Larsmo totalt 106 mätburkar. Mätburkarna sändes ut från hälsoinspektionen till beställarna vecka 51 och burkarna kunde således placeras ut på mätställena omkring I Jakobstad fördelades mätpunkterna enligt följande: - Centrum 4 st - Västermalm, Skutäs, Västanpå, Kisor 20 - Bonäs, Baggholmen, Björnviken, Lappfjärden 12 - Kyrkostrand, Kivilös, Peders, Svedjenab., Permo 12 - Skata, Östermalm, Östanpå 5 - Killingholmen, Grannabba 2 - Pörkenäs 1 - Ådön 1 I Pedersöre fördelades mätpunkterna enligt följande: - Sandsund 11 st - Bennäs, Lövö, Östensö, Katternö 8 - Sundby 3 - Forsby 2 - Purmo 2 - Esse 3 - Lappfors 3 I Larsmo fördelades mätpunkterna enligt följande: - Holm, Fagernäs, Risöhäll, Furuholmen 12 st - Eugmo 3 - Bosund 2 7. Uppmätta värden Jakobstad 57 st Medelvärde 33 Bq Högsta 80 Bq Lägsta < 20 Bq Pedersöre 32 st Medelvärde 31 Bq Högsta 60 Bq Lägsta < 20 Bq Larsmo 17 st Medelvärde 28 Bq Högsta 60 Bq Lägsta < 20 Bq MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

8 8. Sammandrag Åren 1989 och 1990 utfördes en liknande radonkartläggning i Samkommunen för Jakobstadsnejdens hälsovårdscentrals verksamhetsområde. Mätningspunkterna var den gången något färre till antalet och medelvärdet i hela Samkommunen uppmättes till 47 Bq/m 3. Med ytterligare denna mera omfattande kartläggning som utfördes 2004 och 2005 och med ett medelvärde på 30,6 Bq kan konstateras mängden Bequerel i våra hus långt underskrider de givna gränsvärden som Social- och hälsovårdsministeriet utgivit kan konstateras att radonsäkerheten i våra hus är tillräcklig och inga åtgärder behöver vidtagas. Hälsoinspektionen Jakobstad MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

9 9. Radonkartor MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

10 MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111,

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Radonsanering av bostäder

Radonsanering av bostäder / JUNI 2009 A Radonsanering av bostäder H. Arvela, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / JUNI 2009 Radonsanering av bostäder H. Arvela, H. Reisbacka

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-01 Fastighetsbeteckning: Utvälinge 10:32 Adress/ort: Lovartsvägen 28, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-17 Fastighetsbeteckning: Förslöv 4:97 Adress/ort: Rörvångsvägen 35, Förslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/7-2015 Fastighetsbeteckning: Höjar 1:20 Adress/ort: Höjar Byaväg 124, Mjöhult Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

HÄLSA OCH SÄKERHET NATUR HÄLSA OCH SÄKERHET

HÄLSA OCH SÄKERHET NATUR HÄLSA OCH SÄKERHET HÄLSA OCH SÄKERHET NATUR HÄLSA OCH SÄKERHET För att inte utsätta människor för ohälsa får exempelvis inte dess boendemiljöer utsättas för miljöstörningar eller risker. Det kan exempelvis handla om miljöfarliga

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Olyckan i Fukushima är långtifrån över

Olyckan i Fukushima är långtifrån över NUMMER 2 3 ÅR 2011 ÅRGÅNG 2 4000 SKOLOR INFORMERAS OM RISKER MED LASER SÅ FUNGERAR ER ETT HAVERIFILT Solexpert Johan Gulliksson: SOLVANOR LEDER TILL ATT FLER FÅR HUDCANCER TEMA A JAPAN Olyckan i Fukushima

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-25 Fastighetsbeteckning: Härads Kyrkby 2:4 Adress/ort: Överåsvägen 19 / Strängnäs Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning 2 Joniserande strålning Vi är ständigt utsatta för strålning från rymden och från radioaktiva äm nen runt omkring oss. Även din egen kropp och födan du äter inne hål ler ra dio ak

Läs mer

Energibesparingar i Bostadssektorn

Energibesparingar i Bostadssektorn Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare

Läs mer

Anvisning om boendehälsa

Anvisning om boendehälsa Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003:2 Anvisning om boendehälsa Fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska faktorer i bostäder och andra vistelseutrymmen Fullmaktsstadgande: 32 hälsoskyddslagen

Läs mer

thi!!!!!!! STRÅLDOSENS ÖKNING VID ENERGIBESPARING I BOSTÄDER GENOM MINSKNING AV VENTILA- TIONEN juli 1978 SSI :1978-0U i :: Ä :::: W :

thi!!!!!!! STRÅLDOSENS ÖKNING VID ENERGIBESPARING I BOSTÄDER GENOM MINSKNING AV VENTILA- TIONEN juli 1978 SSI :1978-0U i :: Ä :::: W : SSI :1978-0U o s fe thi!!!!!!! i :: Ä :::: W : STRÅLDOSENS ÖKNING VID ENERGIBESPARING I BOSTÄDER GENOM MINSKNING AV VENTILA- TIONEN GUN ASTRI 5WEDJEMARK STATENS STRÄLSKYDDSINSTITUT Fack, 104 01 STOCKHOLM

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer