PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst"

Transkript

1 PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter Uppdragsgivare: Radium Radondotter Uppdragsgivarens adress: Radongatan Radonköping Datum: Väderlek: Mulet Temperatur: + 18º Protokoll nr: Besiktningsuppgifter

2 Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1974 Hustyp/ antal våningar: 1-plan med hel källare. Husgrund: Betongplatta på mark. Ventilation: Självdrag. Uppvärmning: Vattenburen bergvärme. Material i stomme: Betong, lättbetong. Vatten/ Avlopp: Kommunalt. Bakgrundsinformation Tidigare radonmätning företag: Långtidsmätning utförd: Landauer Nordic nr tom Årsmedelvärde: 640 Bq/m³ Vardagsrum entréplan: 530 +/- 70 Bq/m³ Gillestuga källare: 750 +/- 100 Bq/m³ Muntlig information: Nuvarande fastighetsägare sedan Bergvärme installerat 2012 Braskamin på entréplan, braskamin i gillestuga.

3 Uppmätta radongashalter med Atmos 10 Atmos 10 mäter radongashalt med Bq/m³ luft per timme, används för att direkt mäta radongashalt i olika utrymmen Används även för att mäta ev. inkommande radongas från mark via otätheter i grunden och genomföringar (kallas för att sniffa efter radongas). Gränsvärden och riktvärden för radon i inomhusluft 200 bq/m3 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål; Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 (M) samt SOSFS 1999:22 (M) 200 bq/m3 Högsta radonhalt i nya byggnader; Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12. Mätningar och analysresultat vid mätning Mätplats Mörkrum Tvättstuga Plan: Källare Källare Mätvärde (Bq/m3) Sniffning vid genomföringar i pannrum, inga förhöjda värden. När fastighetsägaren eldade i braskamin så steg radongasvärdet från 630 Bq/m³ i timmen till över 1000 Bq/m³ i timmen i tvättstuga. Vid sniffning i golvbrunn i mörkrummet så uppmättes värden över 1000 Bq/m³ Sniffning vid golvbrunn visar på att markradon kommer in via otätheter i betongplatta därav steg värden när undertryck uppstod i bostaden vid eldning i braskamin

4 Uppmätta luftflöden med Testo Ving-anemometer 417 Används för att mäta den luftomväxling som är i bostaden, mäts i kubikmeter per timme. Luftflödesmätning görs över frånluftsdon. BBR rekommenderar min. 0,5 luftomsättning per timme och max. 1 luftomsättning per timme i bostaden Mätplats Plan Luftflöde m³ luft/timme: Wc Entréplan 10 Bad/ wc Entréplan 15 Tvättstuga Källare 10 Total bostadsarea= alla utrymmen i bostaden ca 260 m² Total bostadsvolym= med takhöjd 2,4 meter =ca 600 m³ Rekommenderad luftomsättning= 600x0,5= 300 m³/timme Uppmätt luftomsättning= ca 35 m³/timme Uppskattad luftomsättning 0,1 per timme via otätheter och via rökkanaler. Uppmätta luftflöden visar på att flöden understiger rekommenderad luftomsättning.

5 Uppmätta gammastrålningsvärden med PDS-100 G Används för att avgöra ifall det är byggnadsmaterial i byggnaden som avger radongas. Normalt värde i en bostad utan blåbetong i byggnadsmaterial är 0,05-0,15 µsv/h. Gräns- och riktvärden för gammastrålning 0,3 µsv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader; Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12. Normala ej förhöjda bakgrundsstrålningsvärden i rumsmitt är 0,05-0,15 µsv/h. Mätplats Plan µsv/h: Area Ytterväggar Entréplan 0.7 ca. 100 m² Innerväggar Entréplan 0,4 ca. 90 x 2 m² Ytterväggar Källare 0,9 ca. 120 m² Innerväggar Källare 0.7 ca. 90 x 2 m² Gammastrålning från väggar indikerar på en förhöjd halt av radium i byggnadsmaterialet i entréplan som avger radongas in i bostadsutrymmen. Samtliga ytterväggar och vissa mellanväggar på entréplan och källarplan är uppbyggt av lättbetong som avger förhöjda värden Bq/kg = 0,4-0,6 µsv/h = 40 Bq/m²h (obs! egen uppskattning) 2500 Bq/kg = 0,5-1,0 µsv/h = 80 Bq/m²h (obs! egen uppskattning) Beräknad strålning: (1/ (luftomsättning m³/timmen x volym)) x (radonexhalation x area). (1/(0,1x600)) x ((80x100) + (40x180) + (80x120) + (40x180))= ca 500 Bq/m³ i timmen Teoretiskt uträknat så kan mätvärde uppgå till 500 Bq/m³ i timmen.

6 Radonrapportens utlåtande Radonkontrollens bedömningar: Gammastrålning från väggar indikerar på en förhöjd halt av radium i byggnadsmaterialet som avger radongas på entréplan och i källarplan. Mätning av radongas ligger mellan Bq/m3 vilket är över gällande gränsvärden. Sniffning av genomföringar i yttervägg i pannrum ger inga förhöjda värden jämfört med radonhalt i rummet. Sniffning vid golvbrunn i mörkrum ger förhöjda värden vilket indikerar på att det läcker in radongas från mark vid genomföring. Det gick inte att mäta markradon på grund av för tät mark (lera). Åtgärdsförslag Samtliga bostadsutrymmen som inte har friskluftsventiler (gäller sovrum och vardagsrum entréplan) förses med friskluftsventiler (TYP Fresh TL98F). Installation av mekanisk fläkt i badrum och Wc entréplan samt tvättstuga och dusch i källarplan (TYP Fresh Intellivent 132 m³/h). Innerdörrar till rum med mekanisk fläkt förses med luftning i över och nederkant, kan göras med överluftsdon (typ Fresh 12) eller genom att fräsa bort del av dörrar i över och nederkant. Tätning av golvbrunn i mörkrum eller att mura igen brunnen. Friskluftsventiler i källarplan skall öppnas upp. Effekt Teoretiskt så leder en fördubblad luftomsättning i bostaden till ett halverat radongasvärde. Detta gäller när det är radon som avges från byggnadsmaterialet s.k. blåbetong. Utförs med mekaniska fläktar och friskluftsventiler. Tätning av genomföringar, otätheter i betongplatta och motfyllda källarväggar förhindrar radongas att komma in från mark. Radongas går inte igenom betong. Tätas med ålderbeständig gastät fogmassa (Typ Sikaflex 11-FC+) och innan applicering används primer (Typ Sika primer 3 N). Undertrycksventilation under betongplatta eller i krypgrund förhindrar radongas att komma upp till bostaden. Utförs med mekanisk fläkt och rörsystem. Övrigt En ny långtidsmätning minst två månader görs under eldningssäsong (från 1:a oktober till 31.a mars) utförs efter åtgärder. OBS! energiprestandan kommer att öka något på grund av ökad ventilation. Tänk på! Ifall det görs större arbeten i mark i området, t.ex. vid nybyggnation och sprängarbeten så kan förutsättningarna i marken förändras och radongas kan tränga upp via uppkomna otätheter. Ifall uppvärmningskälla byts ut från olja/ved/pellets så att murstocken blir kall då kommer självdragsventilationen att försämras och radonvärden från byggnadsmaterial kommer att öka. Ifall det dras in rör genom betongplatta eller motfyllda källarväggar så kan radongas från marken tränga in via otätheter.

7 Med Vänliga Hälsningar Tomas Johansson KanBoBra Vad är radon Radon kommer från radium-226, ett radioaktivt grundämne som finns i naturen. Radon är den ädelgas som bildas när atomkärnorna faller sönder, vilket de gör utan yttre påverkan. Gasen är både osynlig och luktfri. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som fastnar på det damm eller rökpartiklar som vi andas ner i lungorna. Radon finns i marken, luft och vatten och den vanligaste källan till radon är marken under och runt om huset. Det finns radon i små mängder i alla byggnadsmaterial som baseras på sten varav alunskifferbaserad, blå lättbetong (så kallad blåbetong) är den största radonkällan från byggnadsmaterial. Blåbetong användes vid husbyggen från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. När det gäller nyare bostäder är det främst radon i marken som du bör ta hänsyn till. Kommunalt hushållsvatten innehåller sällan radon, däremot kan det finnas radon i bergborrade brunnar. Halterna kan vara höga om vattnet kommer från uranrika bergarter. Kontakta Livsmedelsverket för gällande gränsvärden. Radonbidrag endast för privatpersoner Om radonhalten i ert hus är över Boverkets gränsvärde 200 Bq/m3, kan ansökan om radonbidrag göras hos länsstyrelsen. Ni måste själva äga och bo i huset för att få bidrag. För att kunna ansöka måste ett årsmedelvärde av radonhalten i huset finnas. Det får man vid en långtidsmätning, minst två månader, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Mätning får högst vara fem år gammal. I ansökan ska ni ange varifrån radonet kommer och ha förslag på en åtgärd som kan sänka radonhalten. Bidraget är 50 procent av saneringskostnaden, maximalt kr. Exempel 1 kostar åtgärden 30,000 kronor får man 15,000 kronor i bidrag. Exempel 2 kostar åtgärden 45,000 kronor får man ändå som högst 15,000 kronor. Men man får också använda sig av rotavdrag för arbetskostnaden. Kostnaden för utredningen får dras av med 50 % i bidraget från länsstyrelsen. OBS! Ni får inte påbörja åtgärden innan ansökan är inlämnad. Om Ni vill påbörja efter att ni lämnat in ansökan men innan du fått svar från länsstyrelsen bör du kontakta länsstyrelsen. Ett villkor för bidraget är att man utför en uppföljningsmätning av radonhalten efter utförd sanneringsåtgärd. Ansökningsblanketter och mer information finns på Boverkets webbplats och hos din länsstyrelse. Ytterligare information gällande Radon finns att hämta på eller (Strålsäkerhetsmyndigheten). Ordlista Alfastrålning Energirik strålning som utgörs av positivt laddade partiklar. Becquerel Antalet atomkärnor som sönderfaller per tidsenhet. 1 Bq= ett sönderfall per sekund. Blå lättbetong Byggnadsmaterial av alunskiffer som innehåller höga halter av uran. Radon och gammastrålning avges från materialet. Gammastrålning Elektromagnetisk strålning. Gammastrålning har samma egenskaper som röntgenstrålning men har högre energi och kortare våglängd. Gammastrålning har hög genomträngningsförmåga. Joniserande strålning Strålning som ger upphov till joner i det material den tränger in i. Joniserande strålning kallas även för radioaktiv strålning. Radium Ett radioaktivt grundämne. Radon Radon är en ädelgas. Radonet bildas när radium sönderfaller, och ämnet sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, radondöttrar. Radondöttrarna följer med inandningsluften och strålningen som avges kan skada lunga och luftrör. Radondöttrar Radioaktiva partiklar som bildas när radium sönderfaller. Toron En radonisotop, radon 220, som bildas vid söderfall av radium-224 i sönderfallskedjan för torium-232. µsv/h Enheten används vid mätning av gammastrålning och anges i mikrosievert per timme.

8 Radonutredning omfattning och undantag Syfte Syftet med utredningen är att finna orsaken till de förhöjda radongashalterna som uppmätts i byggnaden samt föreslå lämpliga åtgärder för att sänka dessa. Uppdragsgivaren/ägaren kan med hjälp av detta protokoll och tillsammans ansökningsblankett från boverket skicka in handlingarna till länsstyrelsen för att ansöka om radonbidrag. Läs mer under rubrik Radonbidrag. Vem har rätt till radonutredningsprotokollet Uppdragsgivare har rätt till protokollet samt annan ägare till fastigheten för att ansöka om radonbidrag. Vad radonteknikern gör Utredningen innehåller olika moment och resultatet noteras i protokollet. Kanbobra åtar sig att utföra det uppdrag, såsom det specificerats i orderbekräftelsen och/eller som överenskommits på plats. Radonteknikern besiktigar tillgängliga utrymmen som kan nås genom anvisade dörrar, inspektionsluckor och liknande relevanta radonriskområden. Exempel på risk för bidrag av markradon till huvudbyggnaden på fastigheten är otätheter vid rörgenomföringar, elledningar, brunnar, sprickor eller otätheter i grundläggningen mm. Utvändiga ytor besiktigas i normalfallet inte. Kanbobra utför en översiktlig kontroll av ventilationen i bostadsbyggnaden och använder i vissa fall spårrök eller mäter ventilationsflöden. Omfattningen på huvudbyggnadens tilluftsystem kontrolleras okulärt. Upplysningar Teknikern kontrollerar inte riktigheten i lämnade handlingar eller upplysningar om tidigare radonmätningar eller annat som delges vid besiktningstillfället. Gammastrålningsmätning Mätmetod: Gammaspektrometer. Vid vår besiktning utförs mätning av gammastrålning för att klarlägga om alunskifferbaserad lättbetong (även kallad blåbetong) ingår som byggnadsmaterial i bostaden. Gammastrålningen mäts t.ex. genom att gammamätaren hålls direkt mot väggen, mätningen görs normalt mitt på väggen. I rapporten ingår ett utlåtande från radonteknikern med en bedömning av hur representativt mätresultatet är. Radongasmätning Vid vår utredning utför teknikern kontinuerligt mätande (10 minuter) radongasmätningar med instrumentet Atmos 10 Sniffningsfunktionen används för att påvisa höga koncentrationer vid punktmätningar eller för att hitta insläppspunkter.

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄSBYPARK 12:2 Fastighetens adress: ASKRIKEVÄGEN 9 183 51 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: STÄVEN 5 Fastighetens adress: RODERSTIGEN 11 181 43 LIDINGÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Energibesparingar i Bostadssektorn

Energibesparingar i Bostadssektorn Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A6890 Tråget 25 Trågstigen 42 Huddinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tråget 25 Namn: Per Andersson Gatuadress: Trågstigen 42 Postadress: Trågstigen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 U10921 Rörby 8 99 Målstavägen 5 B Bälinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rörby 8:99 Namn: Helén Umberg Gatuadress: Målstavägen 5 B Postadress: Målstavägen

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63 Byggnadens adress: 2014-08-21 Utetemperatur: VINKELGATAN 1 57082 MÅLILLA 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Odonet 11 Namn: Margareta Boman & Lars Persson Gatuadress:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande Fastighetsbeteckning Kalmar del av Vadstena 1:3 Gatuadress Överlåtelsebesiktning Uppdragsgivare Thomas Aheim Postadress Turenäs 917 Postnr Ort Postnr Ort 380 30 Rockneby Telefon E post Sida 1 av 12 Fastighetsägare

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer