NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information."

Transkript

1 September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade radondöttrar. I luften är det dessa radondöttrar som är skadliga vid inandning och kan på sikt ge upphov till lungcancer. Dammig och rökig miljö tillsammans med radondöttrar är särskilt farlig då gasen fäster på dammet och förs vidare till lungorna där det fastnar. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Hälsorisken från radon i hushållsvatten är mindre men kan ge problem dels genom avgång från vattnet till inomhusluften och dels som dricksvatten särskilt för små barn som dricker mycket vatten i förhållande till sin kroppsvikt. Varifrån kommer radon? Uran, radium och därmed radon finns mer eller mindre överallt i naturen. Radonproblem kan komma från byggnadsmaterial (vanligen så kallad blåbetong), från marken eller från dricksvattnet (djupborrad brunn). De högsta värdena finns i byggnader med dålig eller felaktig ventilation medan nivåerna utomhus är mycket låga. Var kan höga markradonhalter finnas? Markradon finns överallt. Problem med marken är vanligen störst där radonhalten är förhöjd i berggrunden och jordskikt och/eller där genomsläppligheten för jordluften är stor som vid grusåsar och liknande. Kommunens översiktsplan redovisar de områden som särskilt bör beaktas. Vilka gränsvärden gäller? Riktvärdet för befintliga bostäder är 200 Bq/m 3 *. Över detta värde anses det enligt miljöbalken vara olägenhet för människors hälsa. Radonhalt i vatten se särskild information. Gränsvärde för nya byggnader är 200 Bq/m 3 *. Enligt riksdagens miljökvalitetsmål God bebyggd miljö och dess delmål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m 3 * år Bq står för Bequerel som är ett mått för radioaktivitet (ett sönderfall per sekund) och m 3 står för luftvolymen. 1

2 Utdrag av översiktsplanen: Karta: Radonförekomst i Nässjö kommun Forserum Anneberg Äng Nässjö Ormaryd Fredriksdal Malmbäck Stensjön Bodafors Sandsjöfors Förhöjda radonvärden i berggrunden Mark med hög genomslättlighet 2

3 BEFINTLIGA BYGGNADER Hur görs en radonmätning? Att göra en radonmätning är ganska enkelt. Det vanligaste sättet är att beställa dosor med så kallad spårfilm, från något företag som arbetar med radonmätning och analys - se de gula sidorna i telefonkatalogerna. Dosorna placeras ut enligt anvisningarna i minst två rum sovrummet och det mest använda rummet i övrigt (dock inte i köket). Mättiden ska omfatta minst två månader under uppvärmningssäsongen. Efter mätningen skickas dosan tillbaka till företaget för analys. Undersökningen bekostas av beställaren. Se även under rubriken Möjligheter till bidrag. Mätningar av dricksvatten se särskild information. Hur åtgärdas radonproblem? Det är viktigt att veta varifrån radongasen kommer för att kunna vidta rätt åtgärder. Om det är byggnadsmaterialet som avger radon bör man öka ventilationen genom att installera någon typ av mekanisk frånluftsventilation. Om man samtidigt inte vill slösa med energi bör man installera en värmeväxlare som tar tillbaka ventilationsluftens värme utan att radonet återförs. Denna åtgärd minskar radonproblemet och ökar energibesparingen. Om radon kommer från dricksvatten i enskild djupborrad brunn se särskild information. Vid problem med markradon för befintliga hus beror det på otätheter mellan byggnaden och omgivande mark. Otätheterna kan bero på: - springor mellan golv och vägg. - otätheter vid golvbrunnar och rörgenomföringar (vatten, avlopp, el, tele etc.). - sprickor i golv eller källarvägg. - läckage genom luftgenomsläppliga byggmaterial. Exempel på åtgärder kan vara: - att installera radonsug så att ett undertryck under huset gör att jordluften inte kommer in. - att åtgärda ett kraftigt undertryck i huset genom balanserad ventilation med till- och frånluft så att inte byggnaden suger in jordluften. - att åtgärda otätheter. Det bör observeras att om frånluftsventilationen ökas samtidigt som orsaken till höga radonhalter beror på markradon kan radonhalten öka genom att ännu mer jordluft sugs in i huset. 3

4 Möjligheter till bidrag Om radonhalten i ditt hus överstiger 200 Bq/m 3 kan du få statligt bidrag för saneringsåtgärder. Bidraget kan högst motsvara halva kostnaden för åtgärderna, dock maximalt :-. Bidraget söks hos länsstyrelsen. För att kunna erhålla bidrag ska en radonmätning ha gjorts som visar på en radonhalt över 200 Bq/m 3. Mätningen ska vara aktuell högst fem år gammal och utföras enligt Strålskyddsinstitutets metodbeskrivning (www.ssi.se eller telefon ) med uppgift om radonhalt, varifrån radonet kommer samt hur det kan åtgärdas. Handlingarna ska utfärdas av någon byggnadstekniskt sakkunnig med dokumenterad kompetens. Ett villkor för att få bidrag är även att radonhalten också mäts efter genomförda åtgärder. Bidrag ges inte för åtgärder som gjorts innan ansökan behandlats. Allmänt Radonförekomst betraktas inte som ett dolt fel vid husförsäljning utan du måste själv försäkra dig om att huset inte har några radonproblem. NYBYGGANDE Hur gör vi för att skydda oss vid nybyggnad? Vid byggande på genomsläpplig mark i kommunens nordöstra del rekommenderas radonsäkert byggande. På genomsläpplig mark i övrigt rekommenderas minst radonskyddat byggande. Ett alternativ är att låta någon sakkunnig ta prover och analysera dessa och därefter välja lämpligt byggnadssätt. För all nybyggnad rekommenderas att tre till fyra dräneringsrör läggs parallellt under platta/golv. Dessa rör dras ut cirka 1,5 meter från yttervägg och ändarna pluggas. Om markradonhalten skulle visa sig för hög sammankopplas dessa rör med ett helt rör som förs upp över mark i form av ett upp och nedvänt J och en fläkt ansluts till öppningen varvid ett undertryck uppstår under huset. RADONSKYDDAT BYGGANDE Hus med platta på mark - Plattan gjuts i betong med hög kvalité och görs minst 10 cm tjock och armeras. - Övergången mellan kantbalk och vägg utförs så att inte radon kan läcka in. - Rörgenomföringar, golvbrunnar och dylikt förses med tätningsflänsar. Kantisolering utmed betongplattan som släpper igenom jordluft undviks. - Dräneringsledningar se ovan. Hus med torpargrund - Utrymmet under huset ventileras väl och marken täcks helt med plastfolie som tätas i skarvarna. Kondensvatten måste ges möjlighet att rinna av. Otätheter vid genomföringar i bjälklaget får inte förekomma. - Bjälklaget över kryputrymmet görs så lufttätt som möjligt. 4

5 Hus med källare - Källarväggar görs täta genom att de gjuts av betong med hög kvalité och förses med armering. - Murade väggar utförs så att sprickbildning undviks, varje skift armeras. - Källarväggarnas in- och utsida förses med tät puts och utsidan stryks noggrant med asfalt av god kvalité eller förses med luftspaltbildande plastskiva med obetydlig förbindelse med jordluften. - Källargolv ; samma som för platta på mark. - Krymp- eller arbetsfogar undviks men om de måste förekomma förses de med tätningar. RADONSÄKERT BYGGANDE Hus med platta på mark - Plattan gjuts med betong av kvalité lägst K30 samt vibreras. - Plattjocklek bör vara minst 20 cm. - Armeringsmattor läggs i plattans över- och underdel. - Tätning mellan yttervägg och kantbalk med dess isolering görs noggrant för att undvika att radongas läcker in denna väg. - Rörgenomföringar, golvbrunnar etc. förses med tätningsflänsar. - Balanserad ventilation, lämpligen med värmeåtervinning bör installeras. Hus med torpargrund - Utrymmet under huset görs väl ventilerat och markytan täcks helt med plastfolie som tätas. Folien läggs med fall så att kondensvatten kan rinna av. - Bjälklaget över kryputrymmet görs så lufttätt som möjligt. - Otätheter vid rörgenomföringar får inte förekomma. - Balanserad ventilation, lämpligen med värmeåtervinning bör installeras. Hus med källare - Källar- och sluttningshus bör undvikas där hög radonförekomst befaras då dessa har mycket stora ytor mot omgivande mark. - Golv- och väggkonstruktioner mot marken gjuts med betong av lägst K30 kvalité och vibreras samt förses med armering på både in- och utsidan av konstruktionen. - Vägg- och golvtjocklek får inte vara mindre än 20 cm. - Balanserad ventilation, lämpligen med värmeåtervinning bör installeras. Radon från byggmaterial Den radonhaltiga blå lättbetongen finns inte längre på marknaden varför den inte är aktuell vid nybyggnad. I befintlig bebyggelse och vid ombyggnad åtgärdas eventuella problem med radonhaltigt material med väl balanserad ventilation och då lämpligen med värmeåtervinning. 5

6 Önskar du ytterligare information ring Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret: Nybyggande Peter Karlsson Kjell Andersson Bygglovingenjör Bygglovingenjör Planfrågor (risk för radon i mark) Lars-Göran Pettersson Åsa Persson Planarkitekt Planarkitekt Befintlig bebyggelse Berndt Gustavsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rekommenderad litteratur vid nybyggande: Radon i bostäder förebyggande åtgärder vid nyproduktion Utges av Formas maj Författare Bertil Clavensjö och Gustav Åkerblom. 6

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Energibesparingar i Bostadssektorn

Energibesparingar i Bostadssektorn Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: STÄVEN 5 Fastighetens adress: RODERSTIGEN 11 181 43 LIDINGÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA?

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? Platta på mark med hänsyn till, fuktsäkerhet, energiförbrukning, radon, tjäle och byggkostnad. Många fuktskador har drabbat alla slags husgrunder

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING Schakt och dränering Schakta så djupt som figur 1 visar. Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Vid skarvar läggs filterduken omlott 250 mm. OBS! Schaktmassor

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund Innehåller bygglovshandlingar för din grund Bästa grunden för just ditt hus! Isolera grunden med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Välj mellan Normalgrund, Stark grund och

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄSBYPARK 12:2 Fastighetens adress: ASKRIKEVÄGEN 9 183 51 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt.

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt. ALKALINITET, HCO 3: Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med ph och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer