-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23"

Transkript

1 Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi RADON- Läkarprogrammet T4, HU, Linköping Basgrupp 8 Asp Kristina Eriksson Jenny Lindell Astrid Nilsson John Persson Emma Svensson Carin

2 Sammanfattning Av den genomsnittliga strålningsdosen som människor utsätts för står radon för ungefär hälften. Radon sönderfaller spontant och såväl radon som dess sönderfallsprodukter, de så kallade radondöttrarna, avger joniserande strålning. Radonhalt i luft mäts i enheten Bq/m 3. Radon finns naturligt i berggrunden. Man har dessutom periodvis använt byggmaterial som innehåller radon, till exempel så kallad blå lättbetong. Radonhalten i byggnader avgörs av förekomst av inläckage av jordluft, ventilationen och byggmaterialet. Statens Strålskyddsinstitut har gett ut en anvisning om hur radonmätningar ska gå till. Olika metoder, som lämpar sig vid olika tillfällen, finns; exempelvis spårfilmsmätning, elektretbaserad integrerande radonmätare och kontinuerligt registrerande radonmätare. Gränsvärdet för radon i befintliga byggnader är 400 Bq/m 3, och i nybyggnationer 200 Bq/m 3. Joniserande strålning är en högfrekvent strålning som kan slå ut elektroner från atomers elektronskal. Strålningen kan orsaka cellskada genom att få molekyler att sönderfalla och genom att fria radikaler bildas. De fria radikalerna kan skada cellens DNA. En ny teori är att strålningen kan främja celldelning hos celler med tidigare mutationer. Radon är den näst efter rökning vanligaste orsaken till lungcancer, ett samband som är känt sedan länge. Radonet medverkar uppskattningsvis till 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Rökning och radonexponering har en närmast multiplikativ effekt och av de 500 fall av lungcancer som varje år uppkommer i Sverige till följd av radonexponering drabbar 90 % rökare. Det finns inget klart samband mellan radonexponering och andra sjukdomar än lungcancer. Vi vill studera sambandet mellan radonexponering och lungcancer hos icke-rökare, genom en fall-kontrollstudie. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förekomst av joniserande strålning och radon... 3 Joniserande strålning i miljön... 3 Radons kemiska egenskaper... 3 Radonkällor... 3 Radon i byggnader... 4 Radonmätning... 4 Mätning av radon inomhus... 4 Metoder... 5 Mätning av radon i dricksvatten... 5 Gränsvärden för radon... 6 Toxicitet... 6 Hälsoeffekter... 6 Radon och lungcancer... 7 Samverkan mellan radon och rökning... 7 Hälsoeffekter av radonhaltigt vatten... 7 Har radon andra hälsoeffekter?... 7 Epidemiologisk studie... 8 Frågeställning... 8 Studieupplägg... 8 Analys... 8 Källförteckning

4 Förekomst av joniserande strålning och radon Joniserande strålning i miljön Joniserande strålning finns i vår miljö, dels från naturliga källor och dels från mänskligt skapade (artificiella) källor. Se tabell 1. Man utsätts i genomsnitt för stråldosen 4 msv/år, och radon står för ungefär hälften av det. Radons bidrag till strålningsdosen kan hos olika individer variera kraftigt beroende på halten av radon i bostaden. [1] Tabell 1. Genomsnittliga stråldoser från naturliga och artificiella källor för den svenska befolkningen. Naturliga källor Kosmisk strålning 0,3 Hus, mark 0,5 Den egna kroppen 0,3 Radon i hus 2 Totalt 3,1 Artificiella källor Sjukvård 0,7 Övrigt (industri, kärnkraft) 0,09 Nedfall från kärnvapenprov och Tjernobyl < 0,1 Totalt 0,9 (enhet msv/år) [1] Radons kemiska egenskaper När de radioaktiva ämnena uran, torium och aktinium sönderfaller bildas olika radonisotoper som mellanprodukter. Radon är den mest reaktiva ädelgasen och isotoperna har en mycket kort halveringstid. Det är framförallt den mest långlivade, radon-222, som utgör en påtaglig hälsorisk. Radon-222 har en halveringstid på 3,82 dygn och ingår i den sönderfallskedja som börjar med uran-238, via bland annat radium-226 och radon-222 och som slutar med bly-206. [2,3] Radonhalt mäts i luft i enheten Bq/m 3 (Be=Becquerel), 1 Bq/m 3 innebär att det sker ett sönderfall av en radonatom per sekund i varje kubikmeter luft. I vätskor används enheten Bq/l och i fast material Bq/kg. [2] Radonkällor Uran och radium finns naturligt i de flesta berg- och jordarter. Radioaktiv radongas bildas i jordskorpan och läcker ut till luften i atmosfären eller transporteras bort med vatten. [4] Mark Radonhalten i marken bestäms av dess halt av uran. [2] Leror och leriga sediment har vanligen förhöjda halter av uran, eftersom uran finns löst i vatten eller som små korn av uranförande mineral som ofta adsorberas eller fälls ut på lerpartiklar. Men radonet förflyttas genom diffusion och hinner bara ca 5 cm i vatten (jmf ca 2 m i normalfuktig jord) innan det sönderfaller i radondöttrar. I lera, som har en hög vattenhalt, sönderfaller därför radonatomerna innan de hunnit förflytta sig till markplan. Leror och leriga sediment utgör därför vanligtvis inte något radonproblem, trots sin höga halt uran. [2] 3

5 Alunskiffer är en kol- och kerogenrik svart skiffer med höga uranhalter. Alunskiffer användes tidigare i stor utsträckning till att göra blå lättbetong, ett byggmaterial. Uranet förekommer i ytterst små korn, jämnt fördelade i skiffern, vilket gör att radonet lätt kommer ut i jordluften. [2] Berggrunden i Skandinavien är överlag mer radioaktiv än i många andra länder, i Sverige speciellt i områden med alunskiffer och graniter. [3] Byggmaterial Uran och radium finns i de flesta stenbaserade byggmaterial, men oftast i mycket liten mängd. Främst blå lättbetong, innehållande alunskiffer, orsakar märkbart förhöjda radonhalter. Lättbetongen tillverkades under tiden och var då vanligt förekommande som byggmaterial. [2] Vatten Radon har en hög löslighet i vatten; 53 liter radon av atmosfärtryck kan lösas i 100 liter vatten vid 0 C. I ytvatten, sjöar och floder är trots detta radonhalten generellt låg, under 2 Bq/l. I grundvatten kan halterna däremot vara betydligt högre och varierar avsevärt med omgivande jord- eller berggrunds uran- och radiuminnehåll. Bergborrade brunnar är därför det största problemet ur radonsynpunkt; radonet avges där lätt till vattnet. [4] Radon i byggnader Radon finns i varierande halter i alla byggnader och halterna påverkas främst av radonet från marken. Radonet transporteras in i byggnaden med jordluft, dvs. luft från markens porer. Radonhalten i jordluften är alltid tillräckligt hög för att radonhalten i en byggnad skulle kunna bli högre än 400 Bq/m 3, även där markradonhalten är som lägst. Vanligtvis hindras dock tillräckligt mycket jordluft från att läcka in i byggnaden för att halterna ska hållas betydligt lägre. [2] Genom förbättrad ventilation och tätning av springor och hål mot marken kan radonhalten inomhus ofta minskas påtagligt. [2] Radonmätning Radonmätning bör göras i alla småhus och lägenheter med markkontakt samt i bostäder som är byggda med blå lättbetong. Radonmätning kan göras: Inomhus, för att jämföra med gräns- och riktvärden för bostäder och arbetslokaler. För att få en bra uppfattning om årsmedelvärdet tar mätningen minst två månader och rekommenderad tid är tre månader, men vid t ex fastighetsförsäljning kan en rådgivande mätning göras under några dagar. I mark I vatten [4] Mätning av radon inomhus SSI har gett ut en anvisning om exakt hur radonmätningar bör genomföras. Detektorer bör placeras i minst två rum som används dagligen, till exempel sovrum och vardagsrum. Har man flera våningar bör minst en mätning göras per plan. Mätningarna får bara göras vid vissa temperatur-, vind-, vädrings-, och ventilationssystemsförhållanden och endast under eldningssäsong (när dygnsmedeltemperaturen understiger 10 C). [4] 4

6 Metoder Spårfilm Spårfilmsmätning är den vanligaste mätmetoden. Alfapartiklar från radon och radondöttrar som bildas vid radons sönderfall kommer i kontakt med ytskiktet på en film av cellulosanitrat eller polyester. Detta ger skador (spår) på ytskiktet som sedan kan bli synliga och räknas i mikroskop efter en kemisk etsning av filmen. Spårmängden/ytenhet är proportionell mot halten av alfastrålande isotoper och mättiden. Detektorer finns både med öppen spårfilm och med film monterad i en dosa som utestänger radondöttrarna. Spårfilmsmätning kan användas både för långtids- (minst två, helst tre månader) och korttidsregistrering (sju dygn). [4,5] Elektretbaserad integrerande radonmätare Detektorn består av en mätkammare med elektret i botten. Elektret är en teflonplatta som laddas upp till 700 volt. Plattans positiva yta är vänd in mot kammaren. När kammaren öppnas börjar mätningen och radongas diffunderar in, genom ett filter som avlägsnar radondöttrar. När radongasen sönderfaller joniseras luften och negativa joner som då bildas dras mot den positiva ytan på elektreten. Varje elektron som kommer i kontakt med elektreten kommer att sänka dess spänning. Mätningen avslutas när kammaren stängs. Elektretens spänning mäts med hjälp av en voltmeter innan och efter kammaren varit öppnad och den spänningsskillnad som då kan mätas är proportionell mot rummets radonhalt och exponeringstiden. Denna metod används främst vid rådgivande korttidsmätningar (minst fem dygn). [4,5] Kontinuerligt registrerande radonmätare Kontinuerligt registrerande radonmätare används främst vid rådgivande korttidsmätningar (minst två dygn), men även vid mätning av radon i mark och för att spåra inläckande jordluft i byggnader. Pulserande jonkammare Luft pumpas in i en jonkammare genom ett filter som avlägsnar radondöttrar. Radongasen sönderfaller och alfastrålning bildas som frigör elektriska laddningar genom sin joniserande effekt. Dessa laddningar samlas in på kammarens elektroder med hjälp av ett elektriskt fält, vilket ger elektriska impulser, som förstärks och analyseras av en mikroprocessor som t ex kan sitta i en ansluten persondator. Mätkammare med halvledardetektor Rumsluft diffunderar in i kammaren genom ett filter som avlägsnar radondöttrar. Kammaren innehåller en halvledardetektor i en isolerad hållare och mätkammarens väggar har en positiv potential på 1000 volt i förhållande till detektorn. Radonets sönderfall inne i kammaren bildar radondöttrar och alfastrålning. Radondottern 218 Po är joniserad (negativ) och attraheras till detektorn, där den fortsätter att sönderfalla och avge alfastrålning, vilket då kan registreras. Lucas-cell Luft pumpas in i en mätkammare genom ett filter som avlägsnar radondöttrar. Alfapartiklarna som bildas vid radonets sönderfall träffar kammarens väggar som är målade med zinksulfid. När zinksulfiden träffas av alfapartiklar avger den ljusblixtar. Mätkammaren är via ett fönster förbunden med en fotomultiplikator som kan omvandla ljusblixtarna till mätbara elektriska pulser. Dessa registreras av en mikroprocessor (t ex i en persondator) som styr insamlingen, lagringen och beräkningen av data. [4,5] Mätning av radon i dricksvatten Vattenprov för radonanalys måste tas på rätt sätt och representera förhållanden som föreligger när vattnet är väl omsatt. SSI har instruktioner för provtagning av vatten vid radonanalys. 5

7 Vattenproven sänds sedan in till ett laboratorium som utför analysen. Olika analysmetoder finns, men den vanligaste är gammastrålningsmätning från radondottern vismut-214. [4,5] Gränsvärden för radon I många länder är radon den dominerande källan till joniserande strålning. I Sverige är den genomsnittliga radonhalten i bostäder ca 100 Bq/m 3, vilket motsvarar en stråldos på ca 2 msv/år. [2] Sedan 1999 finns ett gränsvärde på 400 Bq/m 3 för radongas i befintliga bostäder och arbetslokaler, halter över detta klassas som sanitär olägenhet. Nyproducerade bostäder och lokaler får ha en halt på max 200 Bq/m 3 [2]. Enligt SSI uppskattas ca bostäder överskrida detta och av dessa är upptäckta och redan åtgärdade [6]. Riksdagens mål är att radongashalten ska understiga 200 Bq/m 3 i alla bostäder senast år 2020 och för förskolor och skolor ska detta vara uppnått redan år [7] För gruvor och underjordsanläggningar är högsta tillåtna exponering under utförande 2,5 MBqh/år, vid en arbetstid på 1650 h per år motsvarar detta ca 1500 Bq/m 3 i radongas. För vattentäkten gäller att radonhalter över 100 Bq/l bedöms som tjänligt med anmärkning och över 1000 Bq/l som otjänligt. [2] Toxicitet När uran i jordskorpan sönderfaller bildas gasen radon som utövar sin främsta toxiska effekt genom att det sönderfaller till så kallade radondöttrar som sänder ut joniserande strålning.[3] Joniserande strålning är högfrekvent strålning, Hz, som har tillräcklig energi för att slå ut elektroner från atomers elektronskal.[1] Joniserande strålning orsakar skada dels genom att molekyler som bestrålas sönderfaller och dels genom att den frigör väte från vattenmolekyler och därmed bildar reaktiva OH-radikaler. På DNA kan OH-radikalen binda in till väteatomer på deoxyribosringen, så att bindningen till fosfatgruppen eller nukleinsyran bryts, eller så kan den binda till väteatomer på baserna. Inbindningen till DNA orsakar därmed strängbrott eller basdeletion som vid misslyckad reparation kan medföra kvarstående mutationer. [9] Förutom strålningens direkt mutagena effekt finns en ny teori om att radons största cancerframkallande effekt skulle vara via stimulering av celldelning hos celler med tidigare erhållna spontana och/eller strålningsinducerade mutationer. Mekanismen bakom promotionen verkar ännu vara okänd. [10] Den typ av joniserande strålning som radondöttrarna framförallt sänder ut är så kallad alfastrålning, vilket betyder att den består av positiva heliumkärnor, med bara ett par centimeters räckvidd. Radondöttrarna kan fastna på partiklar i luften och följa med ner i luftvägarna, där alfastrålningen har tillräckligt nära till slemhinneepitelet för att orsaka den typ av strålningsinducerad cellskada och promotion som beskrivs ovan. [6] Hälsoeffekter Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador. Även vid låga stråldoser finns en liten risk för skada och det finns inga egentligen säkra doser. Radon påverkar, som nämnts ovan, framförallt lungorna. Även andra organ får en liten stråldos av radon, men risken för skada är väldigt liten. Från det att någon utsätts för radon till dess att lungcancer kan påvisas tar det ca år. [11] 6

8 Radon och lungcancer Det är länge sedan sambandet mellan radon och lungcancer först gav sig till känna. Redan i mitten av 1500-talet uppmärksammade man att gruvarbetare hade en högre mortalitet än den allmänna befolkningen. Mer än 300 år senare konstaterades att en vanlig dödsorsak bland gruvarbetarna var tumörer i bröstkorgen, av vilka de flesta senare visade sig vara primära lungcancertumörer. Marie Curie identifierade radon kring sekelskiftet Till en början trodde man att det hade positiva hälsoeffekter och det var först för några årtionden senare som man började misstänka att radonet var orsak till gruvarbetarnas lungcancer. Under 50-och 60-talen gjordes en rad studier som tydde på att misstankarna var korrekta. I dag är det väl etablerat att radonexponering i de nivåer som finns i gruvor kan ge upphov till lungcancer. [12,13] Misstankar att även radonexponering i byggnader kunde leda till lungcancer väcktes så småningom. Även detta samband är idag väl konfirmerat och kvantifierades under 1990-talet. Något som talar för detta samband är att radonnivåerna i de värst drabbade husen är nära de som uppmätts i gruvor. [12,13] Samverkan mellan radon och rökning Staten Strålskyddsinstitut bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Detta gör radon till den dominerande orsaken till lungcancer, rökning undantaget. Samverkanseffekter, som närmast är multiplikativa, mellan radon och rökning gör att 90 procent av de drabbade AV LUNGCANCER? är rökare BLAND RADONEXPONERADE?. De fall som orsakas av rökning och radon i samverkan skulle undvikas om man eliminerade en av dessa faktorer. Om man sänker radonhalten i alla hus till under 200 Bq/m 3 beräknas 200 fall av lungcancer kunna undvikas per år. För personer som röker är den mest effektiva åtgärden för att minska sin egen risk att sluta röka. [11] Detta bevisas också i en studie där de fall av lungcancer som orsakades av radon hos icke-rökare ytterligare studerades. I den studien svarade de som varit utsatta för miljötobaksrök i hemmet för hela andelen radonexponerade icke-rökare med lungcancer. Två tredjedelar av de som dör till följd av radonexponering är år. Väldigt få dödsfall sker innan 35-årsåldern. [14] Hälsoeffekter av radonhaltigt vatten Tidigare fokuserades på att det radon som är löst i vatten avgår till inomhusluften i samband med t ex duschning, och att det därför skulle kunna orsaka lungcancer. Numera misstänker man att det även kan vara skadligt att dricka det radonhaltiga vattnet. [2] Radonhaltigt vatten uppskattas orsaka ca 10 lungcancerdödsfall/år i Sverige. [11] Har radon andra hälsoeffekter? Man har spekulerat kring om radon i bostäder kan öka risken för andra lungsjukdomar respektive andra former av cancer. Studier på gruvarbetare har visat att mycket hög exponering av joniserande strålning kan ge upphov till en rad hälsoeffekter. Vissa ekologiska studier har tytt på sådana samband, men fall-kontroll- och kohortstudier har inte kunnat visa på individnivå att radonexponering i de nivåer som det är frågan om i bostäder utgör en riskfaktor för några andra sjukdomar än lungcancer. [14,15] 7

9 Epidemiologisk studie Frågeställning Hur stor riskökning för lungcancer föreligger för icke-rökare vid radonexponering i bostaden? Studieupplägg Studien bör vara en fall- kontroll studie eftersom den aktuella exponeringen är vanlig och sjukdomen som ska definiera fallen är mindre vanlig med hänsyn tagen till våra kriterier. Fallen ska bestå av dem som registreras som lungcancerfall i det nationella cancerregistret under två år framåt i tiden och som uppger VIA ENKÄT?att de aldrig varit dagliga rökare.hur MÅNGA KAN DET BLI? Totalt borde det, enligt Läkemedelsboken, ge oss ca 600 fall [16] och av dessa är enligt statens strålskyddsinstituts beräkningar ca hundra fall orsakade av radon [11], vilket ger oss ett tillräckligt studiematerial trots eventuella bortfall. Idealiskt för urvalet av fall vore att de inte varit utsatta för några andra riskfaktorer för lungcancer än radon, men det enda vi tar med som exklusionskriterium är aktiv rökning. Andra riskfaktorer är bland annat asbest, arsenik, och polyaromatiska kolväten [17]. Detta kan givetvis påverka våra resultat HUR?. Studiepopulationen blir hela Sveriges befolkning som inte själva är aktiva rökare. Kontrollgruppen väljs därför ut via individmatchning med slumpmässigt val av individer ur Sveriges folkbokföringsregister. Matchningen sker med hänsyn till ålder och kön och en förutsättning är att kontrollen aldrig varit daglig rökare HUR FÅR NI VETA DET?. HUR MÅNGA? Studien innefattar mätning av radonhalten i alla bostäder som personerna, fall och kontroller, har bott i, i över två år?. Uppgifter om boendehistoria, var och hur länge, fås via intervju MUNTLIG?. Antalet bostäder beräknar vi bli ca 3 per fall eller kontroll då vi exkluderar bostäder subjekten flyttat till inom de senaste fem åren [18]. Eftersom det tar år att utveckla sjukdomen måste studieperioden bli subjektens hela liv. Vi inser att detta är resurskrävande gällande både pengar och tid men vi ser inga andra sätt att mäta livstidsexponeringen. För att räknas till den exponerade gruppen skall det idag uppmätta värdet i någon av bostäderna som uppfyller kriteriet ovan överstiga 200 Bq/m 3. Bortfall och felkällor kan uppkomma på grund av renovering, förändrad ventilation eller rivning av bostad som exempel. Analys Passiv rökning är enligt oss en effektormodulerare. Även till exempel asbest skulle kunna vara en effektmodulerare, men detta har vi inte tagit hänsyn till. Med tanke på detta vill vi efter insamling av vårt material stratifiera för passiv rökning. Passiv rökning innefattar daglig exponering för passiv rökning i hemmet eller på arbetsplatsen. Genom intervju med fall och kontroll får vi uppgifter om detta. HAR NI KONTROLLERAT FÖR ALL CONFOUNDING? INNAN stratifiering tänker vi räkna ut en oddskvot som jämför skillnaden i risk mellan kontroller och fall utan hänsyn till exponering för passiv rökning. Därefter kan vi med hjälp av stratifieringen också räkna ut en oddskvot för skillnaden i risk mellan fall och kontroller utsatta för passiv rökning och en oddskvot mellan icke- rökningsexponerade fall och kontroller. Detta blir sammanlagt tre oddskvoter som talar om risken med radonexponering och den passiva rökningens effekt på lungcancerutfallet. ALLA TRE? DE TALAR OM LITE OLIKA SAKER VÄL. 8

10 Källförteckning 1. Miljöhälsorapport Socialstyrelsen. ISBN: X 2. Sundevall S-E. Underlag till utvecklingsarbete rörande radonriskkartor. Allmän del, SGU på uppdrag av Naturvårdsverket Nationalencykopedin. Hämtad 15 november 2005 från World Wide Web: sökord: radon 4. Utredningen om radon i bostäder. SOU 2001:7; Del 2 Radon Fakta och lägesrapport om radon Hagberg N., Mjönes L., Söderman A. Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. SSI information, i2005: Statens strålskyddsinstitut. Hämtad 15 november 2005 från World Wide Web: 7. Radon i inomhusluft Socialstyrelsen. ISBN: Arbetsmiljöverket. Hämtad 15 november 2005 från World Wide Web: 9. Larsson B. Toxikologi. 6:e omarbetade uppl Uppsala, Reprocentralen HSC. 10. Heidenreich W.F, Paretzke H.G. Interpretation by modelling of observations in radon radiation carcinogenesis. Radiation Protection Dosimetry. Vol. 112 nr 4, pp Statens Strålskyddsinstitut. Hämtad 16 november 2005 från World Wide Web: Samet JM. Indoor radon and lung cancer: estimating the risks. West J Med 156: Swedjemark G.A. The history of radon from a Swedish perspective. Radiation Protection Dosimetry 109(4): Darby S.C., Hill D.C. Health effects of residential radon: a European perspective at the end of Radiation Protection Dosimetry Vol. 104, No. 4, pp Archer VE, Renzetti AD, Doggett RS, Jarvis JQ, Colby TV. Chronic diffuse interstitial fibrosis of the lung in uranium miners. J Occup Environ Med. May;40(5): Läkemedelsboken. Hämtad 22 november 2005 från World Wide Web: Edling C., Nordberg G., Nordberg M.; Arbets och Miljömedicin; Studentlitteratur, 2:a upplagan, Persson E. Citat under diskussion om boendeförhållanden och flyttningsfrekvens

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Radon och dess hälsoeffekter

Radon och dess hälsoeffekter SeminariearbeteMiljömedicin Radonochdesshälsoeffekter Läkarprogrammettermin4,grupp10 Bergqvist,Sara Bergsten,Sofie Hansson,Linnea Hedström,Johanna Redfors,Ola Vikström,Nils Inlämnat:100422 SeminariearbeteMiljömedicin

Läs mer

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms http://www.miljoportalen.se/boleva/boende/radon Basgrupp 9 Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms 19 april 2006 Del I Radon Radon är

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer?

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Författare John Bäckman Johanna Fellers Samuel Karlsson Freja Lundström

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

RADON OCH LUNGCANCER. Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg. Läkarprogrammet Linköping VT 10

RADON OCH LUNGCANCER. Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg. Läkarprogrammet Linköping VT 10 RADON OCH LUNGCANCER Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg Läkarprogrammet Linköping VT 10 Radon Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i en sönderfallskedja

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer

Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer D. Andersson, J. Berggren, C. Göranzon, M. Lothigius, P-M. Lönngren, L. Nilsson, T. Åström-Swahn Bakgrund Radon är en färglös,

Läs mer

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O.

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O. Inlämningsuppgift för Seminariet Miljömedicin/Epidemiologi T4 Läkarprogrammet ht -09 Radon Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Basgrupp 8 Läk HT06 - Radon

Basgrupp 8 Läk HT06 - Radon Bakgrund Radon är en radioaktiv ädelgas med kemiskt tecken Rn. Den löser sig lättare i vatten än de andra ädelgaserna, och är dessutom den tyngsta av dem. 1 Radon är ett mellanled i tre sönderfallskedjor

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Radon, passiv rökning och lungcancer Om hälsoriskerna med radon i bostadshus samt design av epidemiologisk studie om passiv rökning

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM och SGU Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten 1. Introduktion Geologin har stor betydelse för grundvattnets

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

Bygg en spårfilmsdetektor

Bygg en spårfilmsdetektor Bygg en spårfilmsdetektor En laboration om radonmätning Hur detektorn fungerar Detektorn består av en spårfilm, placerad på botten av en plastmugg. Öppningen på plastmuggen täcks med plastfolie, för att

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

Radonexponering hos rökare

Radonexponering hos rökare Radonexponering hos rökare Basgrupp 9 Ahlberg, Lisa Andersen, Josefin Ersson, Björn Hed, Niklas Helenius, Jacob Pavlovic, Nevena Weber, Johan Inledning Tidigare studier har visat att det föreligger en

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan. Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (p + ) Elektroner (e - ) Neutroner (n) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att de bildar ett skal.

Läs mer

Fysik. Laboration 4. Radioaktiv strålning

Fysik. Laboration 4. Radioaktiv strålning Tekniskt basår, Laboration 4: Radioaktiv strålning 2007-03-18, 7.04 em Fysik Laboration 4 Radioaktiv strålning Laborationens syfte är att ge dig grundläggande kunskap om: Radioaktiva strålningens ursprung

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

Radioaktivitet i dricksvatten

Radioaktivitet i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2010

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2010 Avd. Matematisk statistik SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2010 0 Allmänna anvisningar Arbeta med handledningen, och skriv rapport, i grupper om två eller tre personer. Närvaro vid laborationstiden

Läs mer

Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser M E T O D B E S K R I V N I N G issi information ISSN 0281-2339 i 2004:01 Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser Nils Hagberg Lars Mjönes Ann-Louis Söderman I samarbete med Arbetsmiljöverket

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4)

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Vad är radon? Radon är en luktfri, radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i all berggrund som innehåller uran. Från berggrunden avgår radon till atmosfären,

Läs mer

Radioaktiva ämnen i dricksvatten

Radioaktiva ämnen i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktiva ämnen i dricksvatten Denna vägledning är ett komplement med rubriknumrering anpassad till Vägledning dricksvatten Fastställd: 2016-10-10 av avdelningschefen

Läs mer

Rapport Radonundersökning

Rapport Radonundersökning Rapport Radonundersökning Undersökning av radon i byggnader inom Hägern 4 och 8 samt i mark och byggnader inom Hägern 6 För: Varbergs Kommun Structor Miljö Väst AB Upprättad av: Malin Angervall Granskad

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Grafisk form och produktion: Johan Alenius Foto omslag: SSI info;

Läs mer

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Atom- och kärnfysik Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

ffi åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning

ffi åilpå$nlå f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning ^{ EDn^ >urrrö. ta, z '4'D IT9 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb REPORT issued by an Accredited Laboratory. Mätrapport (radon iinomhusluft) Rapport nr: 3644: I

Läs mer

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Atom- och kärnfysik Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10 ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1) Inledning 3 2) Instrumentet 3 3) Mätning 4 4) Batteriet 5 5) Vattenlåset 5 6) Underhåll - Kontroll 5 7) Service 5 8) Tekniska data 5 2013-10-17-V2.1-2

Läs mer

Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder M E T O D B E S K R I V N I N G issi information ISSN 0281-2339 i 2005:01 Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder Nils Hagberg Lars Mjönes Ann-Louis Söderman I samarbete med Boverket, Socialstyrelsen

Läs mer

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07

Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Miljövårdsenheten Rapport 2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar Undersökning i Dalarnas län 2006-07 Underlagskartor: Lantmäteriet medgivande 96.0352. Text, kartor och foto:

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

Radon Det osynliga hotet

Radon Det osynliga hotet Radon Det osynliga hotet Hur många lungcancerfall kan sparas om gränsvärdet i bostäder sänks? Riskanalysmetoder VBR 180 Emma Ingmarsson, Robin Linde, Anders Lynnér, Johan Nilsson 2012-10-15 Följande rapport

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 Sammanställt av: Leif Karlström, ansvarig för radontalkot. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Vad är radon 3. Hur kommer radon

Läs mer

SS 1:1978-022. o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM. juni 1978

SS 1:1978-022. o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM. juni 1978 SS 1:1978022 o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM juni 1978 r RADONHALT OCH GAMMASTRÄLNING I ENFAMILJSHUS BYGGDA AV OVANLIGT STORA MÄNGDER SKIFFERBASERAD GASBETONG 1) 9)

Läs mer

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken 1. Atomen Kort repetition av Elin Film: Vetenskap-Atom: Upptäckten När du har srepeterat och sett filmen om ATOMEN ska du kunna beskriva hur en atom är uppbyggd

Läs mer

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! 1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,

Läs mer

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Miljöbalken 2:3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Uddevalla kommun

Radonhalter i bostäder i Uddevalla kommun Göteborg den 13 juni 2006 Erik Larsson 1 Miljöutredare Eva Andersson 1 Statistiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 2 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 14 december 2006 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens

Läs mer

Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN. Befintliga byggnader

Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN. Befintliga byggnader Bertil Clavensjö Gustav Åkerblom RADONBOKEN Befintliga byggnader Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2014 AB Svensk Byggtjänst och författaren

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 29 oktober 2010 Peter Fagerström 1 Med.stud. Peter Molnár 2 Miljöfysiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs

Läs mer

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten

Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten SGU-rapport 2007:13 Naturlig radioaktivitet, uran och andra metaller i dricksvatten Britt-Marie Ek, Bo Thunholm, SGU Inger Östergren, Rolf

Läs mer

Laboration 4: Intervallskattning och. Hypotesprövning. 1 Förberedelseuppgifter LABORATION 4 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR ED, FMS022, VT02

Laboration 4: Intervallskattning och. Hypotesprövning. 1 Förberedelseuppgifter LABORATION 4 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR ED, FMS022, VT02 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 4 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR ED, FMS022, VT02 Laboration 4: Intervallskattning och hypotesprövning Syftet med den här laborationen

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz.

Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz. Marie Curie, kärnfysiker, 1867 1934. Atomfysik Heliumatom Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz. Atom (grek. odelbar) Ordet atom användes för att beskriva materians minsta beståndsdel. Nu vet vi att atomen

Läs mer

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat:

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radonsanering Astrakangatan Ursprungligt årsmedelvärde Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radongashalt:410 Bq/m3 (Becquerel

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Partille kommun

Radonhalter i bostäder i Partille kommun Göteborg den 28 mars 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax 031-40 97 28 www.amm.se Innehåll Sammanfattning

Läs mer

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn Framtagen av miljö- och hälsoskyddsenheten Lidingö stad september 2006 Illustrationer av Tobias Flygar

Läs mer

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid 7. Radioaktivitet Vissa grundämnens atomkärnor är instabila de kan sönderfalla av sig själva. Då en atomkärna sönderfaller bildas en mindre atomkärna, och energi skickas ut från kärnan i form av partiklar

Läs mer

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning Vad är radon? Efter att en person hörde av sig till mig med frågor om speciellt Gammastrålning från Blåbetong började jag fundera och leta efter mer information, men fann att det skrivits väldigt lite

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Skövde kommun

Radonhalter i bostäder i Skövde kommun Göteborg den 14 februari 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lars Barregård 1,3 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens

Läs mer

Laboration 4: Intervallskattning och hypotesprövning

Laboration 4: Intervallskattning och hypotesprövning Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik Laboration 4 Matematisk statistik AK för CDIFysiker, FMS012/MASB03, HT14 Laboration 4: Intervallskattning och hypotesprövning Syftet med den

Läs mer

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Ger oss elektrisk ström. Ger oss ljus. Ger oss röntgen och medicinsk strålning. Ger oss radioaktivitet. av: Sofie Nilsson 2 Strålning

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Arbets- och miljömedicin

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Arbets- och miljömedicin Avd för samhällsmedicin och folkhälsa Radonhalter i bostäder i Västerbottens och Norrbottens län Göteborg den 29 juni 2007 Erik Larsson 1 Miljöutredare Eva Andersson 1 Statistiker Lars Barregård 1,2 Professor,

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Göteborg den 27 februari 2004 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Professor,

Läs mer

Syftet med den här laborationen är att du skall bli mer förtrogen med följande viktiga områden

Syftet med den här laborationen är att du skall bli mer förtrogen med följande viktiga områden LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK, FÖR I/PI, FMS 121/200, HT-03 Laboration 5: Intervallskattning och hypotesprövning Syftet med den här

Läs mer

Atom- och Kärnfysik. Namn: Mentor: Datum:

Atom- och Kärnfysik. Namn: Mentor: Datum: Atom- och Kärnfysik Namn: Mentor: Datum: Atomkärnan Väteatomens kärna (hos den vanligaste väteisotopen) består endast av en proton. Kring kärnan kretsar en elektron som hålls kvar i sin bana p g a den

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Borås kommun. Göteborg den 15 januari 2007

Radonhalter i bostäder i Borås kommun. Göteborg den 15 januari 2007 Göteborg den 15 januari 2007 Eva Andersson Statistiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 93 eva.m.andersson@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax 031-82 50 04 www.amm.se nnehåll

Läs mer

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika,

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika, Radonets historia Numera känner de flesta personer i Sverige till något om radon. Goda resultat har uppnåtts genom att många hus har åtgärdats och många hus har byggts radonsäkert, men alltför många återstår

Läs mer

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3 Radon i inomhusluft Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Arbets- och miljömedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Radonhalter i bostäder i Upplands-Väsby kommun Göteborg den 16 april 2008 Eva Andersson Docent, statistiker Arbets- och miljömedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin vid

Läs mer