Cykelvägsanalys Järva 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelvägsanalys Järva 2010"

Transkript

1 Cykelvägsanalys Järva 2010 Inspektion av cykelvägnätet på Järva utförd av cykelexperter tillsammans med tjänstemän och politiker från Stockholms stad fredagen den 4 juni Bo Dellensten Staffan Eriksson Anders Slätis

2 Förord Denna analys av cykelvägnätet har genomförts tillsammans med politiker och tjänstemän från Stockholms stad. Bo Dellensten som varit projektledare har också lett en av analysgrupperna. Övriga analysgrupper har letts av Staffan Eriksson och Anders Slätis vilka också svarat för respektive avsnitt i denna rapport. Krister Spolander har medverkat i förberedelserna av cykelvägsanalysen. Från Cykelfrämjandet Storstockholm har Leif Lundgren medverkat. I rapporten används två förkortningar som kan behöva en förklaring. Gc-bana och gc-väg är förkortningar för kombinerad gång- och cykelbana, respektive gång- och cykelväg. Stockholm i juni 2010 Bo Dellensten

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Grupp 1 Järvafältet... 6 Övergripande synpunkter... 6 Punktvisa iakttagelser... 8 Gammal banvall i Igelbäckens naturreservat Grupp 2 Akalla-Husby-Kista Övergripande synpunkter Punktvisa iakttagelser Grupp 3 Rinkeby-Tensta-Hjulsta Övergripande synpunkter Punktvisa iakttagelser Metodiken vid cykelvägsanalyser Syftet Kriterier och bedömningsförfaranden Deltagare Genomförande Dagsschemat Rapportering Massmedia och allmänhet Initiering... 78

4 Sammanfattning Cykelbanorna på Järva håller ojämn ytstandard. Inne i tätorterna är de relativt bra, men på Järvafältet är de i regel grusade vilket är en säkerhetsrisk. Grus är tungtrampat och orsakar kullkörningar och därför olämpligt på cykelvägar. På flera ställen finns det även hinder på cykelbanorna i form av stålgrindar, stålbarriärer och betonggrisar. Sådana hinder är oförenliga med nollvisionen. Cykelbanorna är inte alltid ordentligt avfasade i korsningarna - på- och avfarter till cykelbanor ska vara sömlösa. Cykelställ med väderskydd som man kan låsa fast cykeln vid borde det finnas fler av. Cyklisternas revir är ofta otydligt markerade, vilket bidrar till konflikter mellan fotgängare och cyklister. Cykelvägnätets största brist är den dåliga vägvisningen inom Järva och till och från området. På själva Järvafältet är det mycket svårt att hitta. Ofta finns tät växtlighet onödigt nära gc-vägarna. Cykling är ett transportmedel som inte bara är miljöskonande utan dessutom bidrar till bättre folkhälsa. De samhällsekonomiska vinsterna är så stora att man lugnt kan påstå att ett väl utbyggt och vägvisat cykelvägnät är samhällsekonomiskt lönsamt. Det har bl. a. svenska och norska cost-benefit-analyser visat. Förutsättningarna för cykling på Järva är mycket goda. Avstånden är korta och eftersom bilvägar och cykelvägar är separerade är risken för konflikter mellan motorfordon och cyklister små. Tyvärr är cykelvägnät i vissa delar inte så väl underhållet och det lider av en hel del detaljbrister. Den bristfälliga, för att inte säga icke-existerande vägvisningen är en allvarlig brist och bidrar säkert till att cykelvägnätet är underutnyttjat. Någon möjlighet att ta hjälp av eventuell bilvägvisning finns ju inte heller eftersom cykelvägnätet sällan kommer nära bilvägarna. Ordentlig vägvisning är ett bra sätt att marknadsföra cykelvägnätet och det behövs bra marknadsföring för det cyklas mycket lite i området. Till att börja med borde man vägvisa de cykelleder som sammanbinder de båda bostadsområdena invid Järvafältet med kringliggande centra och pendeltågsstationer. Dessa leder bör också få bättre, hårdare vägbeläggning. Ett allvarligt problem är att det finns många farliga farthinder på cykelvägnätet i form av betonggrisar och fasta stålgrindar samt fartgupp. Vid cykelvägsanalysen fick vi risken med fartgupp mycket konkret demonstrerat. En av analysdeltagarna körde över ett fartgupp på en cykelbana, pedalen fastnade på guppet och cyklisten störtade i gatan, slog i huvudet och skrapade armen blodig. Han kunde fortsätta cykelturen men tre dagar senare vaknade han med svåra bröstsmärtor och vid besök på vårdcentralen konstaterade läkare att ett revben skadats. Det skenbart ofarliga guppet orsakade alltså en skrapad arm, huvudvärk, ont i nacken och ett spräckt revben. Vad kullkörningen hade kunnat leda till vill man helst inte tänka på.

5 Skrapad överarm, huvudvärk, ont i nacken och ett spräckt revben blev följden av en vurpa orsakad av ett farthinder på cykelbanan nära Tensta Centrum

6 Grupp 1 Järvafältet Deltagare: Kristina Glitterstam, Trafikkontoret, Håkan Serdén, Stadsdelsförvaltningen, Christina Leideman, DFHS, Bo Dellensten, gruppledare. Område: Gruppen undersökte cykelförbindelserna mellan Kista, Husby, Akalla och Rinkeby, Tensta, Hjulsta. Övergripande synpunkter Järvafältet mellan bebyggelseområdena Kista/Husby/Akalla och Rinkeby/Tensta/Hjulsta är ett underbart rekreationsområde där det finns många inbjudande cykelvägar. För rekreationscykling är fältet perfekt. För motionscykling eller som transportled är det dock mycket otillfredsställande. Det finns många cykelvägar men vägvisningen är undermålig. Järvafältet är en labyrint för den som inte är välbekant med området. Förbindelserna mellan de två begyggelseområdena är svåra att hitta p.g.a. snart sagt obefintlig vägskyltning. Det är både svårt att hitta förbindelselänkarna och att orientera sig på själva länkarna. De cykelvägar som förenar de båda bebyggelseområdena är dessutom mestadels grusvägar, d v s tungtrampade och riskabla. Risken för kullkörning är mycket högre på grusväg än på asfaltväg. Allvarligast av allt är att det finns ett flertal betongblock och stålgrindar i syfte att förhindra obehörig bilköring på cykelvägarna. Såna hinder är farliga för cyklister och försämrar dessutom cyklisternas framkomlighet. Vissa stålgrindar var så utformade att det var svårt att passera dem, i synnerhet för cykel med släpkärra eller för tandemcyklar. För att Järvafältet ska bli så bra som det förtjänar bör tre leder över fältet som förbinder de båda begyggelseområdena samt angränsande centra, Sollentuna/Helenelund/Barkarby och Spånga, vägvisas och få bättre beläggning. I dagsläget är vägarna huvudsakligen grusade och grusvägar lämpar sig inte för snabb cykling. Grusvägar duger till nöds för stillsam promenadcykling. Dessutom finns det ett flertal fasta stålgrindar och andra fasta hinder på cykelvägarna som utgör ett hot mot cyklisternas säkerhet. De bör avlägsnas och vid behov ersättas av eftergivliga, ofarliga hinder/fartdämpare.

7 Vår färdväg

8 Punktvisa iakttagelser 1.Cykelväg som leder till överfarten mellan Hjulsta och Akalla. På väg från Tensta centrum mot överfarten till Akalla tvingades vi passera dessa två betongblock som spärrade cykelvägen. Åtgärdsförslag: Ta bort dessa farliga betongblock och ersätt dem om bilhinder behövs med eftergivliga grindar.

9 2. Cykel- och gångbanebro över E18 mellan Hjulsta och cykelvägen mot Akalla. Gruppen cyklade den naturliga vägen mot denna nybyggda gc-bro över E18 men upptäckte att vi hamnat på en cykelväg cirka 10 meter över den väg vi borde ha tagit. Rätt väg syns nedanför slänten. Denna nya och påkostade bro är inte vägvisad. Åtgärdsförslag: Skylta cykelvägen och förbättra anslutningarna till den nya gc-bron.

10 3.Avtaget mot den nya gc-bron över E18. I den här korsningen ska man svänga till ner för att komma till den nya gc-bron över E18 men här finns ingen antydan om vart denna cykelväg leder. Åtgärdsförslag: Sätt upp skyltar som anger att här ska man svänga av för att komma till Akalla och Sollentuna.

11 4.Cykelväg mot gc-bro över E18 som passerar p-platsen till vänster. Ytterligare förvirring drabbar den som svänger av mot gc-bron cykelvägen mynnar i en vägspärr och en bilparkering, Ingen skylt anger att man ska svänga vänster och korsa parkeringsplatsen för att komma till gc-bron. Åtgärdsförslag: Sätt upp vägvisning.

12 5.Nya gc-bron över E18 som förbinder Hjulsta med cykelvägen mot Akalla och Sollentuna. Nybyggd bro med köryta av trä. Bron är försedd med belysning.

13 6.Anslutningen till den nya gc-bron från Akallasidan. När man kommer från Hjulsta över den nya gc-bron övergår träbron i en grusväg. En låst stålgrind spärrar halva bredden på cykelbanan. Den fasta stålgrinden ska stoppa olovlig bilkörning, men är framför allt ett allvarligt hot mot cyklister som i mörker och dålig sikt riskerar att krocka med grinden. Efter bron börjar en grusväg som leder över fältet. Åtgärdsförslag: Ersätt den låsta stålgrinden med en eftergivlig grind och asfaltera cykelvägen eller anlägg annan, mindre farlig ytbeläggning på cykelvägen.

14 7.T-korsning på gc-brons norra sida. När man lyckligen passerat gc-bron med sin stålgrind hamnar man på en grusväg med blandtrafik där man kan köra till vänster eller höger. Vilken riktning man ska välja för att snabbast kommer per cykel till Akalla/Sollentuna framgår dock inte. Åtgärdsförslag: Vägvisa till Akalla/Sollentuna.

15 8.Oskyltad korsning på Järvafältet norr om Hjulsta Gruppen svängde till höger i T-korsningen och hamnade efter några hundra meter framför en låst stålgrind. Av skylten framgår att man befinner sig på en gc-väg. Vart den leder är dock oklart. Åtgärdsförslag: Sätt upp vägvisningsskylt.

16 9.Vägvisningsskylt som syns i korsningen (se bilden ovan) om man kommer från Akalla/Sollentuna. Skylten visar på regionalt cykelstråk vilket är bra. Problemet är bara att det inte finns i synfältet för de cyklister som kommer från målpunkterna på skylten. Åtgärdsförslag: Sätt upp vägvisningsskyltar som syns för dem som kommer från de två andra riktningarna. Vägvisningen mot Spånga stn är dessutom tveksam. Det är kortare att åka åt andra hållet om man vill hitta kortaste och minst backiga vägen till Sollentuna stn.

17 10.Grusad cykelväg som leder till Barkarby. Från cykelvägen mot Akalla/Sollentuna går denna oansenliga och oskyltade väg till Barkarby. Åtgärdsförslag: Sätt upp vägvisningsskylt och asfaltera vägen.

18 11.Fyrvägskorsning på Järvafältet. På cykelvägen som leder till Akalla står plötsligt en skylt som anvisar hur man ska komma till Sollentuna. Att man kommer till Akalla på samma väg framgår inte, inte heller vart vägen som går till höger leder. Notera den sliriga grusvägen. Åtgärdsförslag: Komplettera vägvisningen och förbättra vägbeläggningen.

19 12.Bristfälligt skyltad cykelvägkorsning. Här har den grusiga cykelvägen mot Akalla/Sollentuna ersatts av en asfalterad väg. I korsningen framgår det att rakt fram kommer man till Sollentuna. Det framgår inte att man cyklar i utkanten av Akalla på vägen mot Sollentuna, inte heller att man kommer till Akalla, Husby eller Kista om man tar av åt höger. Åtgärdsförslag: Komplettera cykelvägvisningen.

20 13.Oskyltad och grusad cykelväg söder om Akalla. Helt oskyltad cykelväg som leder från Akalla till Tensta eller Hjulsta. Åtgärdsförslag: Vägvisa.

21 14.Y-korsning på Järvafältet utan vägvisning. I den här korsningen hamnar man i Hjulsta om man kör till höger och i Tensta eller Rinkeby om man tar till vänster. Vägvisning saknas dock. Åtgärdsförslag: Vägvisa.

22 15.Y-korsning på Järvafältet. Korsning utan vägvisning. Åtgärdsförslag: Vägvisa. Här finns det också anledning att röja grönskan utmed cykelvägarna för ökad sikt och trygghet.

23 16.Kista Science Tower i bakgrunden anger vart den här cykelvägen leder. Endast byggnaden i bakgrunden ger en antydan om vart vägen leder. (Under förutsättning att man känner igen byggnaden.) Åtgärdsförslag: Sätt upp vägvisningsskylt.

24 17.Grusad cykelväg mellan Husby/Kista ochtensta/rinkeby Denna viktiga cykelled är inte skyltad och inte heller asfalterad. Åtgärdsförslag: Vägvisa och öka säkerheten/framkomligheten genom att anlägga bättre vägyta.

25 18.Den grusade cykelvägen mellan Tensta/Hjulsta blir plötsligt asfalterad. Bra att vägen får asfalt, men det borde det vara hela vägen. Vägvisning mot Kista C finns men det framgår inte att man kommer till Sollentuna om man fortsätter rakt fram. Åtgärdsförslag: Asfaltera hela vägen och komplettera vägvisningen.

26 19.Svårtolkad vägvisningsskylt För att åka till Kista C bör man svänga åt vänster i denna trevägskorsning. Om man fortsätter rakt fram kommer man till en förbindelselänk med Rinkeby. Åtgärdsförslag: Komplettera skyltningen och gör en vänstermarkering på Kistapilen.

27 20.Början på cykelväg från Kista C till Rinkeby C. Kortaste vägen mellan Kista C och Rinkeby C är inte utsatt på cykelkartan och det finns ingen vägvisning. Åtgärdsförslag: Asfaltera vägen, lägg in den på cykelkartan och vägvisa. Ta bort den fasta grinden och ersätt den med en eftergivlig.

28 21.Grusad cykelväg som leder till Rinkeby C vilket framgår av skylten. Den tillfälliga skylten mot Spånga är felaktig. Det är kortare att cykla åt motsatt håll om man vill åka kortaste och bekvämaste vägen till Spånga station. Åtgärdsförslag: Asfaltera vägen och ändra skyltningen mot Spånga station.

29 22.Cykelvägen leder till Spånga station. Stålgrindarna är ett hot mot cyklister utan att stoppa smitande bilar eftersom de kan runda grindarna. Åtgärdsförslag: Ta bort grindarna.

30 23.Korsande cykelvägar mellan Rinkeby och Tensta. Den korsande cykelvägen är en huvudcykelled mellan Rinkeby och Tensta. Vägvisning saknas. Åtgärdsförslag: Vägvisa.

31 Gammal banvall i Igelbäckens naturreservat 24.Gammal banvall (N E ) Under en rekognosceringstur inför Cykelvägsanalysen åkte Krister Spolander in mot Solna/Stockholm och kunde notera att cykelvägen sydost ut från Kista till Solna, över Kymlingen och genom Igelbäckens naturreservat, har en oerhört varierande standard och består av skogsstig, gyttjiga ridspår, men också bitvis av grusvägar. Det finns ingen som helst vägvisning och därför är det mycket lätt att ta fel i skogen och hamna i ett krävande motionsspår bland svettiga joggare. Krister Spolander konstaterar att han förmodligen körde fel, trots att han var utrustad med både cykelkarta och GPS. Inne i skogen hittade han en utmärkt gammal banvall som med enkla medel skulle kunna rustas upp till en förnämlig cykelväg. Åtgärdsförslag: Rusta upp en cykelförbindelse Kista-Solna och vägvisa den. Bo Dellensten

32 Grupp 2 Akalla-Husby-Kista Deltagare: Bo Sundin ordf. Rinkeby-Kista SDN, Lisa Enarsson Miljöförvaltningen, Kristofer Tengliden Trafikkontoret, Johanna Rahm Tyréns, Staffan Eriksson, gruppledare. Område: Akalla-Husby-Kista Övergripande synpunkter Inom bostadsdelarna finns ett helt separerat gång- och cykelvägnät. Detta ger hög säkerhet för cyklisterna om det fungerar som det är tänkt. Nätet har varierande standard vad gäller beläggning. Ofta finns tät växtlighet onödigt nära gc-vägarna. Eftersom nätet helt saknar struktur och det endast finns enstaka vägvisningsskyltar är det mycket svårt att hitta inom och igenom området. Någon möjlighet att ta hjälp av eventuell bilvägvisning finns ju inte heller eftersom cykelvägnätet sällan kommer nära bilvägarna. Skyltningen i övrigt är inkonsekvent på några ställen finns skylten påbjuden gång-, cykel- och mopedbana med tillägget ej moped medan de flesta ställen saknar skyltar. Inom Kista arbetsområde och längs nybyggda gator finns i allmänhet gång- och cykelbanor utmed körbanorna vilket gör området mer lättorienterat trots att det inte heller här finns någon cykelvägvisning. Även de nyare cykelbanorna har dock vissa brister vad gäller markeringar m.m. Inom detta område har befintliga påbudsmärken oftast den onödiga tilläggstavlan som anger att det är trafik i båda riktningarna ( ). Vid centra och skolor finns cykelparkeringar i mindre omfattning men av dålig kvalitet. Låsbara cykelställ såg vi bara vid Tensta Centrum och Tensta Gymnasium utanför vårt område. Beläggningen på befintliga cykelparkeringar var dålig. Pågående vägbyggen har medfört att cykelvägsförbindelserna mot Sollentuna station försämrats avsevärt. Den provisoriska skyltningen var otillräcklig. Vi såg bara tre andra cyklister under de två timmarna på cykelvägnätet. Kulturella skillnader är troligen en av flera orsaker till att så få cyklar men det utbyggda cykelnätet borde innebära att potentialen för en ökad cykling är hög. Viktigaste åtgärd torde vara att satsa på ett fåtal cykelstråk inom området, förbättra dessa i möjligaste mån och framför allt genomföra en tydlig vägvisning till t ex de olika stadsdelscentra men också till utanförliggande mål som de fyra pendeltågsstationerna, Stockholms innerstad m.fl. Centra och skolor bör förses med cykelparkering av hög kvalitet, vid centrumanläggningarna gärna kompletterade med kartor som visar hur man bäst når olika delar av cykelnätet. Att göra snygga cykelparkeringar med låsbara ställ och tak kanske kan höja cykelns status jämfört med bilen för vilken man ju byggt egna hus inom området. Skyltningen av cykelvägarna måste vara konsekvent. Är det verkligen verkningsfullt att förbjuda moped klass två på cykelvägarna? Då måste det skyltas vid samtliga infarter.

33 Punktvisa iakttagelser Färdvägen

34 1.Vid Tensta Centrum Vid Tensta centrum fanns vägvisning mot Kista som vi följde och kom efter knappt 200 meter till denna T-korsning med två likvärdiga alternativ.

35 2.200 m norr Tensta centrum Vi valde fel väg vilket medförde en omväg på ca 300 meter och ytterligare tidsförlust på grund av diskussioner om hur vi enklast skulle komma till den rätta vägen. Åtgärdsförslag: En genomtänkt och fullständig cykelvägvisning för alla stadsdelarna på Järvafältet där man väljer ut och satsar på ett fåtal huvudstråk. För att slippa alltför många korsningar (och därmed högre underhållskostnader) kan en del korsningar modifieras och markeras så att det klart framgår vilket som är huvudstråket.

36 3.Hyppingeplan Ett evigt återkommande problem. Hur ska man kunna förhindra biltrafik utan att försämra framkomlighet och säkerhet för dem som ska använda vägen? Här är det i alla fall möjligt att cykla förbi avspärrningen men missar man bommen i mörkret gör det ont!

37 4.Hyppingeplan Väl dolda trappsteg i gc-vägen med smal cykelramp till höger i bilden. Lätt att missa för den obekante cyklisten. Åtgärdsförslag: Förtydliga trappan med målning och trappräcke.

38 5.Parkvägen vid Elinsborgsskolan Åtgärdsförslag: Bättre beläggning

39 6.Passagen under E18 vid Elinsborgsskolan Här är bilhindret utformat så att cyklister med vanliga cyklar med stor svårighet kan ta sig förbi hindret. Cykelkärror och trehjuliga mopeder kan troligen inte komma fram alls. Är dessa inte välkomna på fältet? Åtgärdsförslag: Utforma bilhindret på ett mer cykelvänligt sätt.

40 7.Omedelbart norr om E18 På sträckan finns två parallella vägar varav den högra på bilden är avsedd för byggtrafik under tiden E18 byggs om. Dock är biltrafik tillåten även på den vänstra vägen med bestämmelsen Gårdsgata. Eftersom vägarna ligger alldeles intill varandra kommer biltrafiken överraskande på den där man ska cykla. Vägens bredd, längd och utformning i övrigt medför att bilarna kommer att köra betydligt fortare än gångfart (vilket man ska enligt gårdsgatubestämmelsen). Eftersom vägen är en grusväg med en del löst grus kommer cyklisterna att använda en stor del av körbanan. Åtgärdsförslag: Låt all biltrafik köra på byggvägen så länge den måste finnas kvar. Om och när biltrafik måste gå på gc-vägen bör den utformas så att det blir tydligare att bilisterna ska köra sakta. Om denna väg ska bli ett av huvudstråken mellan Södra och Norra Järva bör den ges en cykelvänligare beläggning.

41 8.Parkväg sydväst Århusgatan På flera ställen har parkvägarna tät växtlighet alltför nära vilket kan ge en otrygghetskänsla under den mörka delen av dygnet och dessutom kan skymma sikten i korsningar och kurvor. Träd för nära vägen kan dessutom försämra belysningen. Åtgärdsförslag: Röj.

42 9.Parkväg mellan Kvarnbackaskolan och Köpenhamnsgatan Saknas hinder vid infarten förekommer det uppenbarligen biltrafik på gc-vägarna.

43 10.Alternativ utformning av bilhinder längs Köpenhamnsgatan Jämfört med dubbla bommar är ju stenarna bättre för cyklisterna ur framkomlighetssynpunkt men troligen sämre ur säkerhetssynpunkt eftersom de syns ännu sämre (inga reflexer).

44 11.Kista centrum vid Köpenhamnsgatan Liten cykelparkering i rimlig närhet till T-banan. Cykelbana rakt fram mot okänt mål. Cykelbanan leder rakt fram mot Kista innecentrum (är det tillåtet att leda cykeln igenom?) men på vägen finns avtag mot större cykelparkering där dock cykelvägen slutar. Åtgärdsförslag: Tydligare information vart cykelvägen leder. Bättre cykelställ med låsmöjligheter.

45 Bild saknas 12.Köpenhamnsgatan, tunnel under Kista Centrum Åtgärdsförslag: Tydligare skyltning och anvisningar så man inte riskerar att hamna i tunneln, cyklandes på den sida som saknar cykelbana. (Det gjorde vi.) 13.Danmarksgatan-Helsingörsgatan Exempel på ofullkomligheter i beläggningen.

46 14.Parkvägskorsning sydost Kista Centrum Den befintliga cykelvägsskyltningen för rekreationscykling på Järvafältet har normalt inget värde för den som letar bästa cykelvägen till en speciell plats. (Just i denna korsning finns dock en hänvisning till Helenelunds stn på mittskylten.) För att kunna ha glädje av dessa skyltar bör man ha den tillhörande förträffliga kartan. I denna punkt ansluter cykelväg mot Solna och Stockholms innerstad vilket borde vara en viktig information. Åtgärdsförslag: Att se till att alla boende fick ta del av information om detta vägvisningssystem kanske skulle vara ett sätt att göra reklam för ökad cykling.

47 15.Tunnel under Kistavägen De stora buskagen tar bort ljus i tunneln i onödan Åtgärdsförslag: Flytta buskarna eller beskär dem.

48 16.Signalkorsning Kistavägen-Isafjordsgatan Signalstolpen placerad mitt i cykelbanan. Åtgärdsförslag: Flytta stolpen och förbättra målningen av zebraränder och cykelöverfarten.

49 17.GC-väg längs Torshamnsgatan Åtgärdsförslag: Om det är vanligt med mycket gångtrafikanter här fordras en skiljelinje och en breddning av gc-vägen.

50 18.Hanstavägen Borgarfjordsgatan saknar cykelbana mellan Kista gårdsväg och Hanstavägen. På den nyligen? färdigställda gc-banan längs Hanstavägen har belysningsstolparna fått en egendomlig placering mellan cykeldel och gångdel vilket tar bort en del av den tillgängliga bredden. Enligt uppgift är detta dock en provisorisk lösning i väntan på ombyggnad. Åtgärdsförslag: Komplettera Borgarfjordsgatan med cykelbana där det saknas. Måla heldragen vit linje 30 cm från kantsten på cykelbanan längs Hanstavägen enligt handboken Cykeln i staden. Bredda cykelbanedelen till 2,5 meter när gatan byggs om (eller tidigare).

51 19.Hanstavägen-Lagtingsgatan I korsningen Hanstavägen-Lagtingsgatan är cykelöverfarten klar men tyvärr saknas ännu den viktiga cykelförbindelsen mot Sollentuna. Omfartsvägvisning saknades helt (eller fanns där vi inte hittade den) vilket innebar att vi kom ut i körbanan och fick köra i gatan genom cirkulationsplatsen vid Turebergsleden vilket kändes synnerligen olämpligt ur säkerhetssynvinkel. Åtgärdsförslag: En fullständig förbifartsvägvisning mot Sollentuna måste upp snarast!

52 20.Vid cykelöverfart över Finlandsgatan Enligt cykelkartan och den lokala expertisen är den bästa och närmaste cykelvägen till Sollentuna via cykelöverfarten till höger och vidare på en befintlig cykelväg. (Vi hann dock inte kolla att denna var framkomlig för tillfället.) Omfartsvägvisning visar en betydligt längre väg. Åtgärdsförslag: Kontrollera vilket som är närmaste vägen. Om förhållandena ändras under vägarbetets gång måste omfartsvägvisningen justeras efter hand.

53 21.Norgegatan Cykelbanan går mellan väderskyddet och körbanan vilket är olämpligt. Vilken funktion har räckena? Åtgärdsförslag: Flytta i första hand väderskyddet och dra cykelbanan bakom. Om detta är omöjligt eller anses för dyrt, gör lämpliga markeringar i körbanan så att konflikten blir tydlig för såväl cyklister som busspassagerare.

54 22.Norgegatan-Helsingforsgatan Den befintliga gc-vägen längs Norgegatan ligger i ett övre plan och är svår att upptäcka och nå från denna punkt. Åtgärdsförslag: Här borde kanske en gc-bana eller cykelfält inrättas även utmed körbanan?

55 23.Cykelparkering vid Akalla Centrum Åtgärdsförslag: Ge cykeln högre status genom att göra en snygg cykelparkering med ordentliga låsbara cykelställ och helst under tak!

56 24.Koloniområde norr 18 Ytterligare en påminnelse om det stora behovet att hitta en enhetlig metod att försvåra biltrafik där man tar hänsyn även till cyklisternas önskemål om framkomlighet och säkerhet. Staffan Eriksson

57 Grupp 3 Rinkeby-Tensta-Hjulsta Deltagare: Ann-Katrin Åslund, ordförande i Spånga-Tensta SDN(ordf), Johan Pontén Miljöförvaltningen, Leif Lundgren, Cykelfrämjandet, Anders Slätis, gruppledare. Område: Tensta, Hjulsta, Rinkeby och anslutningen till Spånga station. Övergripande synpunkter Området är fullt av trafikseparerade GC-vägar, men är väldigt svårorienterat. Det saknas nästan helt vägvisningsskyltar. Det kan inte vara så enkelt att man säger att det inte finns några genomgående cykelstråk, för precis som biltrafiken ska kunna hitta fram till slutadressen, ska man som cyklist kunna göra det. Väljer man ett g/c stråk från Tensta torg kan vägen antingen gå vidare eller sluta i en trappa eller lekpark. Många av gc-stråken saknar namn, medan bilvägarna har namnskyltar. Det är ofta omöjligt att läsa bilvägarnas namnskyltar från gc-vägarna. Det här är inte bara en fråga om att kunna hitta, det är också en fråga om säkerhet. Ska man kunna rapportera en olycka eller ett brott måste man kunna ange var det skett, och hjälpen måste kunna hitta dit. Flera av gångvägarna är det dessutom otydligt med om de är helt bilfria. Man möter bilar och det sitter p-förbudstavlor uppe. Vi såg bara enstaka vägvisningar, och de verkade inte vara utsatta med tanke. I kanten av orådet hittade vi cykelvägsskyltar med nummer, men eftersom det inte angavs vart de gick var de värdelösa om man inte köper en dyr karta. Under vår 2 timmarsrunda såg vi en cyklist bortsett från brevbäraren. Vi mötte faktiskt fler bilar på gc-vägnätet. Vi mötte 7 bilar varav 2 var rena privatbilar. Även om vägnätet i allmänhet höll bra standard förekommer det plötsliga hål, omarkerade hinder, pölar som kan frysa till och bli hala isfläckar. Gå igenom alla hinder för smittrafik. De utgör en risk i sig. Kanske en värre fara än de som ofta ändå kan ta sig in där de inte borde köra. Ska det finnas grindar ska de vara eftergivliga. Ska det finnas gupp, så se över utformningen, de får inte vara olyckssskapande.

58 Vår färdväg

59 Punktvisa iakttagelser 1.Tensta torg. Här är det oklart om man får cykla, men flera gång och cykelvägar passerar. Åtgärdsförslag: Måla en cykelbana i norra kanten av torget, där gångtrafiken inte är så intensiv.

60 2.Tenstagångens fortsättning där den på en bro går över Hagstråket. Troligen, för namnskyltar saknas. I allt det gråa är det svårt att se betonggrisen som ska hindra bilar. Om de gående skymmer betongklumpen och sedan viker undan kan det vara lätt att cykla på den. Åtgärdsförslag: Tag bort betongklumpen och ersätt grinden med en eftergivlig gummigrind. Använd grinden istället, om det är nödvändigt med hinder för biltrafik, moped och MC hindras inte Sätt upp orienteringsskyltar.

61 3.Hagstråket. På den smala gångbaneremsan förekommer en del gångtrafik. Ett exempel på att systemet är svårorienterat. Det ska också vara lätt att hitta in i gång/cykelvägnätet igen.

62 4.Hyllingeskolans entré. Det här är nog ofta en rejäl pöl, så att mer smuts dras in i skolan. Stenarna utgör en fara. Buskarna gör att sikten skyms. Åtgärdsförslag: Asfaltera bort pölen, håll in buskarna och sätt upp skyltar.

63 5.Mot Hjulsta backar. Vid sidan av vägen en trappa, som man kan uppfatta som i samma plan. Åtgärdsförslag: Måla en kantlinje, det är dessutom i enlighet med enkla åtgärder

64 6.Slingrig väg ner från Hjulsta backar mot Bergslagsvägen och E18. Här är det tydligen inte meningen att man ska kunna gå eller cykla på vintern. Det är trots det den västliga förbindelsen ner till gång- och cykelbron över E18 så att man kan komma ut på fältet och till Akalla. Mitt i backen ner finns ett stort hål, som ett cykelhjul inte klarar och där en gående kan stuka foten. Åtgärdsförslag: Laga hålet och andra skador. Se till att vägen vinterunderhålls. Skylta hänvisning till Bron över till Akalla.

65 7.Bron över E18 till Akalla. Vägvisning saknas, från både väster och öster. Åtgärdsförslag: Skylta upp till alla broar och tunnlar. Behovet är större nu när mycket ändras inför ombyggnaden.

66 8.Tensta Allé (troligtvis, namnskyltar saknas) Det här verkar vara bilfritt, men p-förbud finns. Markbeläggningen växlar och kanter finns. Åtgärdsförslag: Sätt upp namnskyltar. Markera att detta är en gång- och cykelväg.

67 9.Bussenhusskolan En bom som inte är spärrad och ibland kan gå ut som ett spjut i cykelvägen. Stolpen den ska låsas vid syns dåligt. Åtgärdsförslag: Ersätt med eftergivliga grindar, om grindar behövs. Se i alla fall till att bommen kan låsas i öppet läge till en stolpe, så att den inte är som ett spjut.

68 10.Spånga Kyrkvägs gång och cykelstråk. En av få vägvisningsskyltar. Åtgärdsförslag: Förbättra vägvisningen och förse alla gc-vägar och broar med namn.

69 11.Spånga Kyrkväg. Är detta enbart en gångbana eller en gc-väg? Om man inte får cykla här, så blir det en omväg upp och ner i dalen under bron. Åtgärdsförslag: Skylta det som gc-väg.

70 12.Gc- vägen till Spånga station. Man leds först över en korsning, sedan ut i gatan och sedan ska man vid trafikljuset förstå att man inte ska korsa vägen utan följa en dubbelriktad cykelbana bort mot Spånga station. Åtgärdsförslag: Skylta en säkrare väg åt höger istället, och led ner cyklister och fotgängare mot Spånga station redan tidigare, se följande bild.

71 13.Spånga station. Här ska man som cyklist förstå att man mitt i korsningen ska in på en dubbelriktad cykelbana. Åtgärdsförslag: Visa tydligare var man ska cykla.

72 14.Spånga Kyrkväg. Här smyger en gc-väg ner till Spånga station utan att vara skyltad. Snabbare, säkrare och genare. Åtgärdsförslag: Skylta denna väg till Spånga station och jämna till trottoarkanterna.

73 15.Rinkeby Torg. Var ska man cykla och får man? Åtgärdsförslag: Måla en cykelbana där det är bäst eller hänvisa cyklisterna en gen väg. För de som har T-banan som mål bör det också ordnas med bra cykelparkering.

74 16.Rinkebystråket. Här är det lätt att komma ner bland bilarna och det börjar växa fram målpunkter längs vissa gator. Målpunkter som cyklister vill besöka. Åtgärdsförslag: Skapa cykelfält eller liknande på gator med blandtrafik, eller ordna mycket tydliga anvisningar hur man kommer ner till målpunkterna till fots.

75 17.Fartgupp vid Rinkebyskolan Här cyklade jag omkull, trots att jag såg guppet. Jag tyckte de såg branta ut, och det var de. Jag föll och hade kunnat slå mig värre än jag gjorde. När jag rest mig upp och torkade blodet kom en dam förbi och sa: Har du också kört omkull? Här är det många som cyklar omkull, barn på skateboards och rullskridskoåkare som faller. Åtgärdsförslag: Ta bort guppen, för de har inte någon funktion. De hindrar knappast väskryckning, för varför skulle det ske just här. Guppen är inte heller samma problem för en moped eller motorcykel. Anders Slätis

76 Metodiken vid cykelvägsanalyser Syftet CVA:s övergripande syfte är att bidra till eller initiera en process i kommunen för att förbättra cykelmiljön. Metoden bygger därför på att kommunens tjänstemän och politiker aktivt deltar i såväl inspektionen av cykelmiljön som analysen och diskussionen av resultaten. CVA leds visserligen av en utomstående expertgrupp som svarar för bland annat den skriftliga rapporteringen, men utan kommunens aktiva deltagande i CVA skulle effekten väsentligen försvagas. Observationerna från inspektionen går in i den kommunala processen som arbetsmaterial. Prioriteringar och vad man i övrigt gör åt resultaten är kommunens angelägenhet. Kriterier och bedömningsförfaranden Inspektionen inriktas på två ting, dels brister och fel i cykelmiljön, dels förslag till åtgärder. Detta sker med utgångspunkt från en helhetsbedömning baserad på trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet och tillgänglighet. Också faciliteter som parkeringsplatser, underhåll och liknande ingår i bedömningen. Åtgärdsförslagen är till för att belysa det observerade problemet och vad man i princip kan göra åt det. Vilka åtgärder som kommunens sedan vidtar är en annan sak och resultat av överväganden och prioriteringar som av givna skäl inte kan göras på plats. Observationerna dokumenteras med digitalkamera (för visning i PC-projektor vid resultatdiskussionen senare samma dag). Därutöver förs protokoll alternativt muntliga noteringar i diktafon. Deltagare CVA leds av en expertgrupp, i regel bestående av fyra personer med kompetens från kommunal trafikplanering, trafiksäkerhetsforskning, trafikutredning samt cykel och cykeltrafik i olika avseenden. En i expertgruppen är sammanhållande projektledare. I takt med antalet genomförda CVA har expertgruppen fått en allt bättre överblick av cykelmiljöerna i vitt skiftande kommuner. Överblicken spelar en viktig roll vid såväl inspektionen av den enskilda kommunen som analysen av problem och ändamålsenliga åtgärder. Från kommunen deltar representanter för olika ansvars- och intresseområden. För det första ingår politiker och tjänstemän med ansvar för gator, stadsbyggnad och miljö. För det andra deltar användare, i regel cykelfrämjare som är bosatta på orten i fråga, ofta representanter för Cykelfrämjandets ortskrets. Därutöver medverkar ofta även kommunens hälsoplanerare, personal från det regionala NTFförbundet eller Vägverkets regionala organisation.

77 Vid resultatredovisning är vanligen ytterligare ett antal personer närvarande som inte deltagit i själva inspektionen. Det är i regel personal från kommunens trafik- och stadsplanering. Genomförande CVA genomförs på en dag, som regel under perioden maj-september. Då är det snöfritt, vilket är en förutsättning för att kunna observera exempelvis vägmarkeringar, trafikanordningar av olika slag och beläggningens skick. Inspektionen sker i dagsljus av samma skäl, men en bedömning av mörkerförhållandena kan göras med hänsyn till stationär belysning, sikt, vegetation och omgivningen i övrigt. Cykelväganalysens projektledare och kontaktpersonen i kommunen gör en indelning av tätorten i cirka fyra zoner, en för varje grupp. Grupperna sätts samman så att det alltid finns en person med lokalkännedom i varje grupp. Grupperna består i regel av fyra personer, sällan mer än fem eller färre än tre. Cykelexperterna är gruppledare i var sin grupp. En i gruppen svarar för fotograferingen och en annan för de skriftliga eller diktafonupptagna noteringarna. Dagsschemat På morgonen samlas deltagarna kl Efter det att deltagarna kort presenterat sig för varandra, beskriver projektledaren CVA:s syfte och uppläggning och programmet för dagen varefter deltagarna indelas i grupper. Exakt hur gruppen ska cykla inom den tilldelade zonen bestäms inom gruppen. CVA ska täcka de viktigare cykelstråken i tätorten, de som är eller som fungerar som huvudstråk oavsett om de går på separata banor eller i blandtrafik. Inspektionerna genomförs, förstås, på cykel. Olika typer av problem identifieras och diskuteras på plats. Särskilt noga granskas korsningar eftersom det är där som allvarligare konflikter inträffar med motorfordon. Skolor och större arbetsplatser ägnas särskild uppmärksamhet med hänsyn till parkeringsmöjligheter, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Rapportering Efter inspektionen som tar cirka tre timmar, återsamlas grupperna för lunch. Därefter sammanställs iakttagelserna från inspektionen och analyseras inom respektive grupp. Kl cirka redovisas gruppvis de preliminära resultaten inför samtliga deltagare. Redovisningen är muntlig och görs av respektive gruppledare. Bilder på problemen visas, som nämnts, i PC-projektor. Efter respektive gruppredovisning diskuteras observationer och åtgärdsförslag. Denna diskussion beaktas i den skriftliga rapporteringen. Redovisningen avslutas cirka och några veckor senare får kommunen en skriftlig rapport som levereras digitalt på CD.

78 Rapporten är så disponerad att den inleds med generella synpunkter som gäller kommunen i stort över alla inspekterade zoner. Därefter kommer delrapporterna från respektive grupper som också dessa inleds med generella iakttagelser för respektive zon, varefter den platsvisa redovisningen sker. Varje plats redovisas på en sida med bild, bildtext som bland annat identifierar platsen, beskriver problem samt föreslår åtgärder. Åtgärdsförslaget är, som tidigare nämnts, att betrakta som ytterligare en belysning av problemet och anger ungefär vilken typ av åtgärder det kan bli fråga om. Rapporten remissas före slutleveransen till kontaktmannen i kommunen för korrigering av eventuella plats- och namnfel. Den skriftliga rapporten omfattar ca 100 sidor, ibland mer, ibland mindre. Massmedia och allmänhet Massmedia informeras om att en cykelvägsanalys ska äga rum och inbjuds att närvara. Detta ombesörjs i regel av kommunens kontaktman. Ibland anordnas ett öppet kvällsseminarium för allmänheten där CVA-resultaten presenteras och diskuteras. Också där närvarar i regel lokala nyhetsmedia. Initiering CVA initieras som regel av projektledaren tar kontakt med ett antal kommuner som bedöms ha intresse. Kommunerna informeras muntligt och skriftligt om bakgrunden till CVA, hur den genomförs och vad den kostar kommunen.

Om cykelkartan. Liten smal väg med minimal trafik.

Om cykelkartan. Liten smal väg med minimal trafik. 1 Om cykelkartan Att cykla är hälsosamt, miljövänligt, ekonomiskt och ofta avkopplande. Runt tätorterna finns det gott om cykelvägar för alla typer av cyklande. Välkommen till vår karta för cyklister!

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Dokumentationen i det här häftet har tagits fram inför en planlagd cykeltur som anordnades den 23 maj 2007 av Tyresö Naturskyddsförening, Cykelfrämjandet

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå Norrbottenskretsen skontroll av Sunderbystråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad. Under

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA (8)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA (8) ÅTGÄRDSPROTOKOLL UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831 1(8) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Utfört April 2010 Arbetas för en kontinuerlig lösning på problemet.

Läs mer

Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut

Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut Sida 1 (9) 2018-01-01 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för passager i Västerås

Riktlinjer för passager i Västerås nternati i Västerås Beslutad av Tekniska nämnden 20 maj 2008 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen

Läs mer

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister TN 292 /15 TN-Information Trafiknämnden 2015-12-18 Diarienummer 3078/15 Specialist & sakområden Malin Månsson Telefon 031-368 26 07 E-post: malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se Information om Utökade

Läs mer

Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gångoch cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut

Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gångoch cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (8) 2015-09-16 Handläggare Pierre Savard 08-508 262 41 Till Trafiknämnden 2015-10-15 Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gångoch cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 Danderyds kommun Tekniska kontoret, 2014-06-11 Dnr: TN 2013/0177 Projektledare: Jonas Frejd Bitr. projektledare: Jonas Ackebo Text: Jonas Ackebo Fotografier/bilder/illustrationer:

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

REGIONAL CYKELVÄGVISNING - CYKELVÄGVISNING AV REGIONALA STRÅK

REGIONAL CYKELVÄGVISNING - CYKELVÄGVISNING AV REGIONALA STRÅK REGIONAL CYKELVÄGVISNING - CYKELVÄGVISNING AV REGIONALA STRÅK BAKGRUND Cykelvägvisning är viktigt för att cyklister ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att visa avstånd till

Läs mer

Cykelstrategi 1 (5) Synpunkter Tekniska förvaltningen Attn: Anna Karlsson Lunds kommun Box LUND

Cykelstrategi 1 (5) Synpunkter Tekniska förvaltningen Attn: Anna Karlsson Lunds kommun Box LUND Synpunkter 1 (5) Tekniska förvaltningen Attn: Anna Karlsson Lunds kommun Box 41 221 00 LUND Cykelstrategi är mycket positiv till att kommunen ska ta fram en ny cykelstrategi. Vi har åter studerat den gällande

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

DETTA HAR HÄNT FRÅN KOMMUNES OCH TRAFIKVERKETS SIDA. Markerat med rött.

DETTA HAR HÄNT FRÅN KOMMUNES OCH TRAFIKVERKETS SIDA. Markerat med rött. TRAFIKSITUATIONER I FIGEHOLM Arbetsgrupp: Disa Carlsson, Inger Nicklagård, Claes Zachrison DETTA HAR HÄNT FRÅN KOMMUNES OCH TRAFIKVERKETS SIDA. Markerat med rött. 1. Trafiksituationen vid in/utfarten till

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

PM Inventering av gående och cyklister vid Ullevigatan/Fabriksgatan Detaljplan för kontor vid Ullevigatan

PM Inventering av gående och cyklister vid Ullevigatan/Fabriksgatan Detaljplan för kontor vid Ullevigatan cyklister vid Ullevigatan/Fabriksgatan Detaljplan för kontor vid Ullevigatan Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Inventering... 4 2.1 Storlek och tidpunkt på flöden... 5 2.1.1 Eftermiddag

Läs mer

Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå

Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2014 en funktionskontroll av Bergnässtråket enligt den metodik som är Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Folkparksvägen, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Genomförandebeslut.

Folkparksvägen, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Genomförandebeslut. Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Folkparksvägen, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Genomförandebeslut. Förslag

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013.

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013. SEPARERING Jag skulle vilja veta hur det går med uppdelning av de gemensamma gång- och cykelbanorna. Kommer fler delas upp? Kan inte uppdelning bli en regel snarare än undantag? Och borde inte just de

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH

Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH Bakgrund & Syfte Cyklisternas färdväg har stor betydelse för hur cykelresan uppfattas bra eller dålig kvalitet Trafiksäkerheten varierar

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön TEC Täby Extreme Challenge 21-22 mars, 2009 Banbeskrivning: Blåa Sjörundan runt Rönningesjön Vätskekontroll Tidtagningskontroll Start/mål för blå sjörundan. Mållinjen finns vid tidtagningskontrollen. Banlängden

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Förhållande till beslutade styrande dokument

Förhållande till beslutade styrande dokument Tjänsteutlåtande Trafiknämnden Sammanträdesdatum 2017-08-31 Utfärdat 2017-08-08 Diarienummer 2231/17 Specialist- och sakområden Hans Magnusson/Trafikkontoret Telefon 031-368 25 84 E-post: hans.magnusson@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1 Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 104 23 38 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Cykelbokslut.

Cykelbokslut. Cykelbokslut 2017 www.skelleftea.se/cykelplan Älvsbackabron är en gång- och cykelbro i trä som invigdes 2011 Bakgrund Kommunfullmäktige godkände den 15 maj 2012 Cykelplan 2011 för Skellefteå kommun. Cykelplanen

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Anteckningar från trygghetsvandring den 2 mars kl 18:30-20:30 på området Altona

Anteckningar från trygghetsvandring den 2 mars kl 18:30-20:30 på området Altona Anteckningar från trygghetsvandring den 2 mars kl 18:30-20:30 på området Altona Deltagare: Yvonne Lubera, kontaktombud grannsamverkan Altona by. Paavo Vepsä, kontaktombud grannsamverkan Altona by. Carina

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut

Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2016-00284 2016-02-11 Handläggare Alla Bäck 08-508 260 37 Till Trafiknämnden 2016-03-10 delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2011 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2010/2011... 1» Ny GC-väg Lars Kaggsgatan... 1» Cykelbarometrar... 1 Åtgärder på gång

Läs mer

Hågadalen Nåsten. Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området. Uppdaterad Ravinen vid Kvarnbofallet

Hågadalen Nåsten. Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området. Uppdaterad Ravinen vid Kvarnbofallet Hågadalen Nåsten Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området. Uppdaterad 2019-06-27 1. Ravinen vid Kvarnbofallet 2. Kung Björns hög 3. Fjärilsstigen i + X 1. Ravinen vid

Läs mer