Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri"

Transkript

1 Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) Dnr Handläggare Emilia Tuvesson Till Södermalms stadsdelsnämnd Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtandet godkänns och läggs till handlingarna. Christina Rapp Lundahl stadsdelsdirektör Lisa Kinnari avdelningschef Sammanfattning Staden gör årligen brukarunderökningar för personer med funktionsnedsättningar som har insatser i form av boendestöd, gruppboende, HVB-hem, stödboende och sysselsättning. De brukare som svarat på enkäterna är personer som under de senaste tre månaderna har haft någon form av biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin i Stockholm stad. Undersökningen omfattar såväl stadens egna verksamheter som övrig regi inom staden och utanför staden. Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Medborgarplatsen 25 Box Stockholm Telefon Växel stockholm.se Enkäterna belyser nöjdhet, delaktighet, bemötande och kompetens. Resultatet visar att brukarna till stor del är nöjda med den/de insatser som de har. De är även nöjda med det bemötande som de får från beställare och utförare. Ett förbättringsområde som förvaltningen kommer att arbeta vidare med är klagomålshantering. Könsfördelningen bland de svarande är jämnt fördelad med viss majoritet för kvinnor. Könsfördelning för varje enkät finns närmare presenterat under respektive rubrik i redovisningen.

2 Sida 2 (7) Ärendets beredning Ärendet har beretts inom sociala avdelningens stab och i samverkan med enheten för vuxna och berörda utförarenheter. Bakgrund Socialförvaltningen i Stockholm stad gav i uppdrag till Markör Marknad & Kommunikation AB att utföra en enkät till personer som under de senaste tre månaderna har haft någon form av biståndsbedömd insats inom socialpsykiatrin Stockholm stad. Det har gjorts en separat enkät för fem insatser; boendestöd, gruppboende, HVB-hem och stödboende, sysselsättning. Varje enkät har bestått av frågor och har i huvudsak berört nöjdhet, delaktighet, bemötande och kompetens. Enkäterna har till viss del sett olika ut för att anpassas till respektive insats, men det är till stor del samma frågor som ställs. Undersökningen genomfördes under perioden 24 mars till 13 juli 2014 genom utskick per post som gav brukaren möjlighet att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller via post. Totalt genomfördes tre utskick. Redovisning av brukarundersökning inom socialpsykiatri Boendestöd Kort om insatsen: Boendestöd ges som regel dagtid vardagar och är en social och praktisk stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv både inom som utanför det egna hemmet. I boendestöd ingår praktiskt stöd, från motivationsarbete till pedagogisk vägledning i att upprätthålla och utveckla den enskildes egna resurser. Boendestöd omfattar även annat som kan bidra till den enskildes förmåga att klara vardagslivet. Boendestödet ska ses som ett stöd i det vanliga livet. Resultat från enkäten: Förvaltningen kan över tid se en positiv utveckling inom tio av frågeområden jämfört med föregående år. Två av frågorna har inget resultat från föregående år att jämföra med. Det är en jämn könsfördelning bland de svarande och kvinnor och män är nöjda med insatsen i ungefär samma utsträckning. 95 procent har svarat på enkäten själv. Färre personer, svarade på enkäten 2014 jämfört med 2012 och är svarsfrekvensen 41 procent.

3 Sida 3 (7) Styrkor i resultaten Samtliga brukare anser att de blir bemötta med respekt av sin boendestödjare. Nästan 100 procent av brukarna litar på och är nöjda med utföraren/boendestödjaren och handläggaren. Förbättringsområden Under nedanstående områden har förvaltningen ett lägre resultat än stadens snitt. Jag har själv valt min utförare Jag har fått information om möjligheten att välja utförare Nöjdheten gällande antal timmar Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter och klagomål. Jag har haft möjligheten att delta i planeringen av stöd jag får av mina boendestödjare Mina boendestödjare frågar på vilket sätt jag vill ha stöd. Utredningen av mitt behov av stöd var bra. Förbättringsåtgärder Även om brukarna redan idag är nöjda med det bemötande som de får så kommer förvaltningen under 2015 att fortsätta arbetet med bemötande genom stadens verktyg i Mötet med Stockholmaren. Arbete med att öka brukarnas delaktighet fortsätter och under 2015 kommer några medarbetare utbildas i delaktighetsmodellen 1. Förvaltningen kommer även att under 2015 börja ett långsiktigt arbete med att skapa en hållbar struktur för ett systematiskt brukarinflytande. Utförarna kommer att fortsätta att tillsammans med brukaren göra genomförandeplan och då vara mera tydlig i frågorna kring hur klienten vill ha sitt stöd samt gå igenom de möjligheter brukaren har. Vad gäller klagomål och synpunkter så informeras brukarna idag i samband med att man skriver genomförandeplan tillsammans, de får klagomålsblanketten och de informeras om varför de får den. Förvaltningen kommer utveckla arbetet för att brukarna ska känna till var de ska vända sig om de vill framföra synpunkter och klagomål. 1 Ett arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och personal för att stärka brukarnas inflytande empowerment och skapa ett utvecklande samarbete för verksamheter och organisationer. Delaktighetsmodellen har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen och sonderingar pågår för att även testa den inom individ- och familjeomsorgen.

4 Sida 4 (7) Gruppboende Kort om insatsen: Gruppbostad (boende med särskild service och stöd) är ett boende för personer som har stora behov av stöd i boendet och med omvårdnad. I gruppbostaden finns personal dygnet runt. Resultat från enkäten: Förvaltningen har inga svarande på enkäten för personer boende i gruppboende och kan därför inte få något redovisat resultat inom detta område på stadsdelsnivå. I dagsläget har förvaltningen inga personer placerade på gruppboende inom socialpsykiatrin. HVB-hem Kort om insatsen: Hem för vård eller boende, boende över hela landet. Resultat från enkäten: Endast tre personer (43 procent) har svarat. Därför får förvaltningen inget redovisat resultat inom detta område på stadsdelsnivå. Antal svarande har ökat från 2012, men minskat från Stödboende Kort om insatsen: Ett stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning består av ett antal lägenheter integrerat i ett bostadsområde. I nära anslutning till stödboende ska finnas tillgång till gemensamhetslokal. Individuellt stöd ges efter den enskildes behov vardagar och helger, 365 dagar/år. Stödboendet kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende och ett boende i en gruppbostad. Resultat från enkäten: Majoriteten av brukarna på stödboende har svarat på enkäten Från 2012 ser förvaltningen en ökning i antalet svarande varje år. En nedgång är att endast 36 procent har svarat själv på enkäten. Könsfördelningen i antal svarande är jämnt fördelad. Vad gäller omfattningen av stöd så är kvinnor och män lika nöjda. Vad gäller stödboendet, det stöd som de får i boendet samt handläggarens bemötande så är männen i högre grad nöjda än kvinnorna. Styrkor i resultaten Samtliga brukare som svarat på enkäten litar på sin boendestödjare. Över 90 procent är nöjda med stödboendet, anser att de blir bemötta med respekt och litar på sin boendestödjare. Förvaltningen ligger emellan procent i nöjdhet på huvudparten av frågorna.

5 Sida 5 (7) Förbättringsområden Under nedanstående områden har förvaltningen ett lägre resultat än stadens snitt. Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter och klagomål Jag är nöjd med min handläggares bemötande Jag har själv haft möjlighet att välja vilket stödboende jag ska bo på. Jag har fått information om möjligheten att välja stödboende Förbättringsåtgärder Beställare behöver utveckla bemötandefrågan och informationen. Förvaltningen behöver förtydliga och informera om hur man klagar och kan lämna synpunkter. Skillnaderna i kvinnor och mäns nöjdhet kommer under 2015 att ses över. Förvaltningen kommer att se över den statistik som förs idag och huruvida det från den går att utläsa skillnader mellan kvinnor och män. Vid behov kommer ny statistik börja föras för att få en bild av hur det ser ut för respektive kön. Sysselsättning 41 procent av brukarna i sysselsättning har svarat på enkäten Detta är en nedgång sedan 2013 och Det är mestadels kvinnor som har svarat på enkäten (63 procent). Kvinnor och män är nöjda med insatsen i ungefär samma utsträckning. Kvinnor ligger något lägre än män i andel nöjda med insatsen. 93 procent har svarat på enkäten själv. Styrkor i resultaten Samtliga brukare som svarat på enkäten upplever att de blir bra bemötta av personalen och litar på personalen. Förvaltningen ligger över stadens snitt på alla utom ett område (se förbättringsområden). Förvaltningen kan även se en ökning i nöjdhet på flera områden, däribland den generella nöjdheten med sysselsättningsverksamheten och handläggarens bemötande. Förbättringsområden Under nedanstående område har förvaltningen ett lägre resultat än stadens snitt. Jag känner mig trygg med min sysselsättningsverksamhet.

6 Sida 6 (7) Förbättringsåtgärder Utförarverksamheten behöver skapa en miljö där brukarna känner sig trygga. Större delen av de svarande är från deltagare inom förvaltningens sysselsättningsverksamhet. Verksamheten har under 2014 stått inför förändringar som medfört att många brukare har känt sig osäkra i hur det ska bli vilket kan ha bidragit till att de inte känner sig trygga. Verksamheten arbetar under 2015 vidare med förändringarna och involverar brukarna i förbättringsarbetet. Förvaltningsarbetet med att öka brukarens delaktighet fortsätta och under 2015 kommer några medarbetare utbildas i delaktighetsmodellen 2. Vidare kommer förvaltningen under 2015 påbörja ett långsiktigt arbete med att skapa en hållbar struktur för ett systematiskt brukarinflytande. En fördjupad analys av skillnaderna i kvinnor och mäns nöjdhet kommer att göras under Förvaltningen kommer att se över den statistik som förs idag och huruvida det från den går att utläsa skillnader mellan kvinnor och män. Vid behov kommer ny statistik börja föras för att få en bild av hur det ser ut för respektive kön. Förvaltningens synpunkter och förslag Sammanfattande analys På det stora hela så har Södermalm goda resultat i brukarundersökningen i bemärkelsen att resultaten ligger över staden snitt i cirka 75 procent av frågorna (räknat de frågor där förvaltningen har fått resultat specifikt för stadsdelen). Kvinnor och män är nöjda med sina insatser i ungefär samma utsträckning, men i viss mån ligger andelen nöjda kvinnor något lägre. Förvaltningen kommer under 2015 att analysera befintlig statistik utifrån ett genusperspektiv för att se om det finns någon skillnad och om så är fallet analysera detta för att sedan vidta eventuella åtgärder. Förvaltningen kommer även att se över den statistik som förs i dagsläget för att undersöka i vilken utsträckning man kan hämta tillräcklig information om skillnader mellan kvinnor och män. Om det visar sig att det saknas viktig information för att 2 Ett arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och personal för att stärka brukarnas inflytande empowerment och skapa ett utvecklande samarbete för verksamheter och organisationer. Delaktighetsmodellen har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen och sonderingar pågår för att även testa den inom individ- och familjeomsorgen.

7 Sida 7 (7) kunna göra välgrundade analyser kommer förvaltningen att utveckla den befintliga statistiken. Genomgående för de tre områden där förvaltningen har fått resultat på stadsdelsnivå är att Södermalm har fått positiva resultat vad gäller bemötande av brukarna. Bemötande och delaktighet är en viktig del i hur brukarna upplever kvaliteten på stödet och trots goda resultat kommer förvaltningen fortsätta utvecklingsarbetet inom detta område. Det kommer främst att göras genom att använda stadens verktyg Mötet med Stockholmaren. Därutöver kommer förvaltningen ta del av och lära av andra stadsdelsförvaltningar som har en högre andel positiva svar än genomsnittet för staden. Ett viktigt förbättringsområde är att informera och underlätta för brukaren om hur man ska gå tillväga för att lämna synpunkter och klagomål. Förvaltningen kommer dels att lära av sin egen organisation då man inom insatsen sysselsättning har nöjda brukare på detta område. Förvaltningen kommer även att skapa hållbara strukturer för ett systematiskt brukarinflytande samt arbeta aktivt för att öka brukarens delaktighet bland annat genom att några medarbetare kommer utbildas i delaktighetsmodellen 3. Bilagor 1. Boendestöd Resultat för enkäten; Södermalm jämfört med staden totalt Stödboende Resultat för enkäten; Södermalm jämfört med staden totalt Sysselsättning Resultat för enkäten; Södermalm jämfört med staden totalt Ett arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och personal för att stärka brukarnas inflytande empowerment och skapa ett utvecklande samarbete för verksamheter och organisationer. Delaktighetsmodellen har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen och sonderingar pågår för att även testa den inom individ- och familjeomsorgen.

Uppföljning inom socialpsykiatri Boendestöd- Enskede gruppbostad

Uppföljning inom socialpsykiatri Boendestöd- Enskede gruppbostad Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-20 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Boendestöd Spånga-Tensta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 1 Boendestöd Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning gruppbostäderna i Vantör

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning gruppbostäderna i Vantör Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon:

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Boendestöd Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Boendestöd Hägersten-Liljeholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende

Läs mer

Presentation av förskoleundersökningen 2016

Presentation av förskoleundersökningen 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Självbestämmande och inflytande

Självbestämmande och inflytande Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-05-09 Handläggare Lotta Hedstad Telefon: 08 50825123 Linda Lantz Telefon: 08 50825611 Till Socialnämnden

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (5) 2018-04-25 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508 20

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stödboende Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.-326/2018 Sida 1 (7) 2018-04-26 Handläggare Birgitta

Läs mer

Presentation av brukarundersökningen inom förskolan 2017

Presentation av brukarundersökningen inom förskolan 2017 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen Dnr 288-2017-1.6 Sida 1 (5) 2017-05-19 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Tel: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Stockholms stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Stockholms stad Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2019 Utförare - Boendestöd 1:a Aktiva valet i norden AB 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter.

Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter. Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 298-2014-2.2.2. Sida 1 (6) 2015-03-02 Handläggare Kjell Carlsson Telefon: 08-508 12 413 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Sysselsättning Skarpnäck Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Resultat per fråga över tid Resultat regiform Resultat kön

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-29 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2014-05-22

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

Stockholms stads program för stöd till anhöriga SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-25 Handläggare: Marita Danowsky Kerstin Larsson, Anne Vilhelmsson Tel. 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2012-11-22 Stockholms

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 213 Sysselsättning Socialnämnden Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Resultat per fråga över tid Resultat regiform Resultat

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 21 Sysselsättning Rinkeby-Kista Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Resultat per fråga över tid Resultat regiform Resultat

Läs mer

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013 Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 213 Boende Rinkeby-Kista stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat boende Stadsdel

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Boendestöd Hagersten Liljeholmen - Egen regi Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS

Verksamhetsuppföljning av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-11-18 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen på Norrmalm 2009 rapport

Granskning av äldreomsorgen på Norrmalm 2009 rapport NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-07 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Granskning av äldreomsorgen på Norrmalm

Läs mer

Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare Avdelningen egen regi Sida 1 (5) 2018-10-29 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-12-18 Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

Läs mer

Uppföljning av gruppbostäderna Johanneshov 1, Johanneshov 2, Enskededalen, Brobacken, Kolmilan, Gesunden och Stureby

Uppföljning av gruppbostäderna Johanneshov 1, Johanneshov 2, Enskededalen, Brobacken, Kolmilan, Gesunden och Stureby Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Ann-Sophie Rüder Telefon: 08-508 14 090 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 3, 2017

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 3, 2017 Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Sida 1 (7) 2017-11-01 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd inom avdelning Socialtjänst och fritid Förvaltningens

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-05-19 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018. Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1 528-2018 Sida 1 (5) 2018-10-08 Handläggare Pia Lindman Telefon: 08-508 08 418 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-11-22 Resultat

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad - HVB-hem

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad - HVB-hem Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad - HVB-hem Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 HVB-hem Staden totalt Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om

Läs mer

Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2014

Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2014 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Sida 1 (8) 2015-01-07 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-50815024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-01-29 familjeomsorgen

Läs mer

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Sida 1 (7) 2018-02-15 Handläggare Monika Lind Telefon: 08-508 20505 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Utförare - Sysselsättning Tur och Retur Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation

Läs mer

Anmälan av förskoleundersökning 2014

Anmälan av förskoleundersökning 2014 Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen Anmälan Sida 1 (5) 2014-05-28 Handläggare Ingegerd Delin Telefon: 08/508 12 278 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-06-12 Anmälan av förskoleundersökning

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Dnr 1.2.1.-275/2017 Sida 1 (10) 2017-05-11 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Utförare Sysselsättning Mellanmålet Rehab AB sysselsättning 2 Presentation Om

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab och kansli Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-03-09 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-04-19

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Stockholms stad Stockholms stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2018 Utförare Sysselsättning Akalla Arbetscentrum 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016 Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2016 Socialnämnden genomför vartannat år en brukarundersökning inom Funktionshinderområdet. Tidigare undersökningar har genomförts på lite olika sätt. Senast,

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Skrivelse angående ledsagning och kontaktperson

Skrivelse angående ledsagning och kontaktperson Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-03-01 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-04-19 Skrivelse

Läs mer

Landskrona stad. Delaktighetsmodellen Rapport efter brukarundersökning

Landskrona stad. Delaktighetsmodellen Rapport efter brukarundersökning Landskrona stad Delaktighetsmodellen Rapport efter brukarundersökning 2013-2014 KARLSSON CECILIA - OMS September 2015 INNEHÅLL SIDA 1. BAKGRUND 2 2. SYFTE 5 3. METOD 5 4. RESULTAT 6 5. SLUTSATS 8 1 1.

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2017 Utförare - Sysselsättning Emma sysselsattning arbetstraning Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Genomlysning av verksamhet Personligt ombud i stadsdelen Södermalm

Genomlysning av verksamhet Personligt ombud i stadsdelen Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning sociala avdelningen Sida 1 (5) 2014-01-02 Handläggare Helena Örnevall Telefon: 08-508 13 205 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-02-06 Genomlysning av verksamhet Personligt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

Verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla Administrativa avdelningen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Sida 1 (6) 2017-03-27 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 50 129 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-04-20 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Ansökan om tidsbegränsat bidrag för arbete med peer support

Ansökan om tidsbegränsat bidrag för arbete med peer support Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Kompetenscenter vuxna Tjänsteutlåtande 1.5.1-750/2017 Sida 1 (5) 2018-01-18 Handläggare Lisa Gagnerud Telefon: 08-508 25 121 Till Socialnämnden

Läs mer

Helhetssyn och samordning av stödet till enskilda 18 till 30 år aktuella inom socialpsykiatri

Helhetssyn och samordning av stödet till enskilda 18 till 30 år aktuella inom socialpsykiatri Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (6) 2019-05-02 Handläggare Carina Gillgren Telefon: 08-508 25 611 Lotta Hedstad Telefon: 08-508 25 123 Till Socialnämnden 2019-06-18

Läs mer

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2017

Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2017 2018-02-06 Dnr SN 2018/22 Mari-Louise Brunstedt och Maria Ekeroth Utvecklingsledare, Kansliet Brukarundersökning Funktionshinderområdet 2017 Brukarnas upplevelser av sina insatser hos socialtjänsten i

Läs mer

Uppföljning inom äldreomsorgen-enskede Hemtjänst, Stureby Hemtjänst, Vantörs kommunala Hemtjänst och Årsta Hemtjänst

Uppföljning inom äldreomsorgen-enskede Hemtjänst, Stureby Hemtjänst, Vantörs kommunala Hemtjänst och Årsta Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2017-11-21 Handläggare Lena Johansson Telefon: 08-50820037 Till

Läs mer

Granskningsrapport avseende boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder

Granskningsrapport avseende boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ann-Kristin Sandebjer Lena Tengvall Telefon: 08-508 25407/408 Till Socialnämnden

Läs mer

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut Socialpsykiatriska utförarenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Socialpsykiatriska utförarenheten Socialpsykiatriska utförarenheten Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2013-05-21 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

Uppföljning av äldreomsorgen Servicehusen Rågsved, Enskededalen och Enskede Nya

Uppföljning av äldreomsorgen Servicehusen Rågsved, Enskededalen och Enskede Nya krav Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-05-31 Handläggare Ann-Sophie Rüder Telefon: 08-508

Läs mer

Rätten till ledsagning

Rätten till ledsagning Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 891-2014-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-11-20 Handläggare Anja Schulstad Telefon: 08-508 13 156 Lina Hedlund Telefon: 08-508 12 382 Till Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens tillsyn av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

Yttrande över Socialstyrelsens tillsyn av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-06-10 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2010-08-26 Yttrande

Läs mer

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Sida 1 (5) 2019-05-09 SDN 2019 06 13 Handläggare Anne-Christine Davidsson Telefon: 0850806005 Till Bromma stadsdelsnämnd Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Förslag

Läs mer

S K V A L I T E T S G A R A N T I

S K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Älvsjö boendestödsteam Ett självständigare liv Boendestöd är till för dig som har psykisk funktionsnedsättning. Målet med boendestöd är att underlätta för dig att bo i eget boende. Du ska få

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Östermalms stadsdelsförvaltning Kvalitetsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-24 Handläggare Carolina Bjurling Telefon: 08-50810052 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 Program för barnets

Läs mer

Demokratiundersökningen 2017

Demokratiundersökningen 2017 Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (6) 2018-02-12 Handläggare: Martin Anagrius 08 508 19 700 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-03-08 Demokratiundersökningen 2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-05-04 Handläggare Carina Gillgren Telefon: 08-508 25 611 Lotta Hedstad Telefon: 08-508 25 123 Till

Läs mer

Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2017

Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2017 Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Sida 1 (5) 2017-03-09 Handläggare Madeleine Peatt Telefon: 08-508 21 506 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-03-30

Läs mer

Hur nöjda är våra brukare?

Hur nöjda är våra brukare? 2010-10-05 Ärendenr: Nf 247/2010 Handläggare: Annelie Fridman Hur nöjda är våra brukare? Resultat från enkätundersökning 2010 inom Förvaltningen för funktionshindrade Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTENS INSATSER?

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTENS INSATSER? VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTENS INSATSER? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Vi ber dig skicka in det ifyllda formuläret så snart som möjligt.

Läs mer

Utveckling av hemtjänsten

Utveckling av hemtjänsten Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 547-16-1.5.1 Sida 1 (5) SDN 2017-02-02 2016-12-05 Handläggare Susanne Brinkenberg Telefon: 08-508 06 320 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning av förvaltningens brandförebyggande åtgärder

Uppföljning av förvaltningens brandförebyggande åtgärder Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 70-2015-1.2 Sida 1 (5) 2015-01-20 Handläggare Tarja Isokorpi Telefon: 08-508 12 152 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-02-19 Uppföljning av förvaltningens

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Utredningstider inom Individ- och familjeomsorgen

Utredningstider inom Individ- och familjeomsorgen Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen Sida 1 (5) 2017-11-23 Handläggare Karin Johansson Telefon: 08-508 05097 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2017-12-19 Utredningstider

Läs mer

Vad tycker du? Landskrona stad. Rapport från brukarundersökning 2011 Område funktionshinder

Vad tycker du? Landskrona stad. Rapport från brukarundersökning 2011 Område funktionshinder Vad tycker du? Landskrona stad Rapport från brukarundersökning 2011 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson Mars 2012 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. INLEDNING 3. BAKGRUND 3. FNs

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2016 Hemtjänsten Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Ett Stockholm för alla Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett Stockholm för alla Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2017-12-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Ett Stockholm för alla Program

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder)

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Handläggare: Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508 20 506 Ann-Sophie Rüder Telefon:

Läs mer

Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSSverksamhet

Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSSverksamhet Socialförvaltningen Enheten för juridik, upphandling och föreningsstöd Sida 0 (8) 2019-02-20 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSSverksamhet Årsrapport 2018 Socialförvaltningen Enheten för juridik,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1.6-697-2012 2012-12-04 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 18 december 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-11 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 076-1209035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Uppflöjning

Läs mer

Remiss av Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Remiss av Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29) Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Veronica Karlberg, Kjell Carlsson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2013-08-22

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Södermalms grupp/servicebostäder Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2016 Analys och arbetet framåt

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2016 Analys och arbetet framåt Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2016 Analys och arbetet framåt Socialnämnden genomför vartannat år en brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorgen, IFO. Under hösten 2016 genomfördes

Läs mer

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-02-06 Handläggare Maria Haskas Telefon: 08-508 150 87 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2018-03-08 SoL och LSS Förvaltningens

Läs mer

Uppföljning av anhörigstöd för år 2018

Uppföljning av anhörigstöd för år 2018 Älvsjö stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Dnr 1.2.1.227-2018 Sida 1 (5) 2019-02-19 Handläggare Madeleine Peatt Telefon: 08-508 21 506 Sandra Bornlinder Thiborg Telefon: 08-508 21 084 Till Älvsjö

Läs mer

Riktlinjer för boendestöd i Gullspångs kommun enligt socialtjänstlagen SOL och lagen om särskilt stöd och service, LSS

Riktlinjer för boendestöd i Gullspångs kommun enligt socialtjänstlagen SOL och lagen om särskilt stöd och service, LSS Riktlinjer för boendestöd i Gullspångs kommun enligt socialtjänstlagen SOL och lagen om särskilt stöd och service, LSS Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2016-08-10, 330 Dnr: KS 2016/480 Kommunledningskontoret

Läs mer

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab och kansli Sida 1 (5) 2018-03-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-04-19 Handlingsplan

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Årsrapport 2018 Funktionshinderinspektörer

Årsrapport 2018 Funktionshinderinspektörer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (5) 2019-01-18 Handläggare Lotta Hedstad Telefon: 08-508 25 123 Linda Lantz Telefon: 08-508 25 611 Till Socialnämnden 2019-02-19

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2017 Gruppboende Farsta Strand gruppbostad Nytida AB Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 2, 2018

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 2, 2018 Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid. Sida 1 (8) 2018-09-10 Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: 08-508 06 128 Till Bromma stadsdelsnämnd inom avdelning Socialtjänst och fritid Förvaltningens

Läs mer

Föräldrar Förskola. Förskolan Leko. 20 svar, 74% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Föräldrar Förskola. Förskolan Leko. 20 svar, 74% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad 20 svar, 74% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola/familjedaghem i

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

Förskolornas arbetssätt att skapa rum i rummet

Förskolornas arbetssätt att skapa rum i rummet Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Dnr 82-2013-1.2.1 Sida 1 (5) 2013-08-28 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer