Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013"

Transkript

1 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Arbetsmarknadsenheten

2 Sid 2 (8) Sammanfattande analys Målgrupp Arbetsmarknadsenhetens målgrupp är personer med psykiska funktionsnedsättningar och, eller arbetslösa personer, som behöver arbetsträning och en meningsfull sysselsättning. Till Arbetsmarknadsenheten hör Fridas servering (10 platser), Bolinders café och konferens (10 platser), S:t Göransparken (14 platser) och Träfflokalen. Arbetsverksamheterna kan erbjuda: Aktuella referenser när den enskilde söker arbete efter avslutad arbetsträning Underlag till arbetsförmågebedömning; bedömning av social kompetens och fysisk arbetsförmåga Arbetsprövning; kartlägger vilken typ av arbetet som personen klarar, styrker vilket yrkesområde som lämpar sig Arbetsträning; att träna och upprätthålla samt utveckla arbetsförmågan Jobbtorg Stockholm köper arbetsträningsplatser på arbetsverksamheterna till sina aspiranter, liksom vuxenenheten, socialpsykiatrin och enheten för försörjningsstöd. Arbetssätt Stödet till den enskilde är individuellt utformat i syfte att öka individens självständighet och förmåga att klara sin vardag. Bemötande och förhållningssätt präglas av en anda som bygger på samarbete, empati och vilja att se varje individs resurser. Enheten har tydliga mål och åtaganden för verksamheterna vilka är väl förankrade hos medarbetarna. Under 2013 har enheten fortsatt arbeta enligt planering i verksamhetsplan och enheten bedömer att mål och åtaganden kommer att uppnås. Uppnådda resultat Till underlag för att veta om enheten når sina mål för verksamhetsåret ligger vanligtvis resultaten från stadens brukarundersökning men svarsfrekvensen 2013 var för låg för att ge något resultat. Träfflokalen har en årlig brukarenkät där bland annat frågan om trygghet ställs. Majoriteten av gästerna känner sig trygga när de besöker Träfflokalen. Utifrån resultatet från uppföljningen för verksamhetsåret 2013 kan enheten konstatera att målen enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet, brukarna är nöjda och trygga och enhetens budget är i balans nås. En mer ingående redogörelse för resultaten från uppföljningen 2013 beskrivs under respektive åtagande. Enhetens organisation Fördelat på enheten arbetar 11 personer. Arbetsmarknaden har samma enhetschef som socialpsykiatriska utförarenheten. Från och med slutet av 2013 tillhör Fridas servering enheten Gruppbostaden 2. Åtagandet Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

3 Sid 3 (8) uppfylls delvis. Enheten arbetar kontinuerligt med tydlighet från chef och arbetsledare, för att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande gentemot gemensamma mål och med sjukfrånvaron. Detta är även ett utvecklingsområde för enheten. Ekonomi Enheten har en budget i balans. S:t Göransparken har ett underskott, kostnader ses över och fler klienter bereds plats på verksamheten. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Medborgares utbildnings- och omsorgsbehov är tillgodosedda (utifrån stadsdelsnämndens ansvarsområden).. Ingen KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar - Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442)

4 Sid 4 (8) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen Enheten uppleva som en trygg och säker verksamhet Uppfylls helt Enheten upplevs som trygg och säker av medarbetarna. Enheten upplevs som trygg och säker av medarbetarna. Enheten har en kris- och säkerhetsplan som uppdateras årligen eller vid behov. Kris- och säkerhetsplan finns med som en stående punkt på enhetens arbetsplatsträffar, samt ingår i introduktionen av nyanställda och vikarier. Enheten har en brandskyddsorganisation, handlingsplan för jämställdhetsarbetet, ett miljöombud som har i uppdrag att bevaka miljöfrågorna, samt ett friskvårdsombud. Enheten följer stadens policy gällande hot- och våldssituationer. KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Enheten når delvis upp till årsmålet för perioden. Enheten arbetar kontinuerligt med att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande gentemot gemensamma mål. Alla medarbetare har möjlighet att vara

5 Sid 5 (8) Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål medskapande vid veckomöten eller månatliga möten genom bland annat visuell dialog. KF:s årsmål Medarbetarna uppmuntras att delta i arbetsgrupper med specialfunktioner så som miljöombud och representanter i brand och säkerhetsfrågor. Period Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 43 % 50 % Under 2013 når enheten delvis upp till årsmålet. Enhetschef och arbetsledare för dialog om enhetens mål och värdegrundsfrågor samt vilka krav som ställs på medarbetarna på enhetens möten, arbetsplatsträffar samt på medarbetarsamtal. Tydliga mål och åtaganden i verksamheten ökar förståelsen och engagemanget hos alla medarbetare. Enheten arbetar ständigt med att utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa att vi når verksamhetens mål. Detta är ett utvecklingsområde för enheten. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 71 % 80 % Under 2013 når enheten delvis upp till årsmålet. Enhetschef och arbetsledare för dagligen dialog om vilka krav som ställs på medarbetarna i deras arbete. Detta är ett utvecklingsområde för enheten. Sjukfrånvaro 13,8 % 4 % 4,4 % VB 2013 Enheten har under året 2013 haft långtidssjukskrivningar som bidragit till att höja periodens utfall. Enheten arbetar enligt riktlinjerna med rehabilitering och tidiga insatser. Enheten arbetar förebyggande med sjukfrånvaron och agerar snabbt med insatser vid korttidsfrånvaro. Enheten använder företagshälsovården där så behövs. Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Brukarna är nöjda och trygga Uppfylls helt Brukarna har en arbetsträning eller sysselsättning som är lärande och utvecklande. Samtliga brukare på sysselsättningsverksamheterna har en tilldelad kontaktperson. Kontaktpersonens uppdrag är att vara brukarens extrastöd genom arbetsträningen. I samband med uppföljningen av genomförandeplanen går vi igenom vad en meningsfull tillvaro betyder för den enskilde. Enheterna har under andra tertialet fortsatt att arbeta strukturerat med genomförandeplanen som ett verktyg för att göra den enskilde delaktig i planeringen av sina

6 Sid 6 (8) insatser. Brukaren och dennes kontaktperson formulerar gemensamt genomförandeplanen vilka följs upp regelbundet. Det sker vid ett möte där parterna går igenom den sysselsättning som brukaren ska ha. Enligt beställning kan sysselsättningen bland annat gälla att brukaren får ett aktivt deltagande, att brukaren stärker sin sociala förmåga eller att sysselsättningen ska bryta isolering. Beroende på hur beställning skrivs arbetar kontaktpersonen med att strukturerat stärka brukaren i de delar denna behöver stöd i. För att få ett bättre underlag till måluppfyllnad planerar enheterna att genomföra en egen brukarenkät under 2013 och enheten fortsätter att arbeta mot målet att öka andel nöjda brukare Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Uppfylls delvis Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Enheten fortsätter att arbeta för att bibehålla den korta sjukfrånvaron samt sänka långtidssjukfrånvaron från 4 %. Enheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp som kontroll och rapporteringsverktyg. Enhetschef eller arbetsledare kontaktar medarbetaren på tredje sjukdagen. Enheten har under året haft långtidssjukskrivningar som bidragit till att höja periodens utfall. Enheten arbetar enligt stadens riktlinjer med rehabilitering och tidiga insatser. Enheten arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön på enheten samt följa förvaltningens nya frånvarorutiner i syfte att försöka minska sjukfrånvaron. Under 2013 har enheten arbetat med att ta fram handlingsplaner med några för enheten viktiga punkter som framkom i TQM mätningen. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Enhetens budget är i balans. Uppfylls helt

7 Sid 7 (8) Budget i balans Bolinders café och konferens Intäkter Löner Övriga kostnader 600 Netto -169 Fridas servering Intäkter Löner Övriga kostnader Netto Träfflokalen Intäkter Löner Övriga kostnader Netto St:Göransparken Intäkter Löner Övriga kostnader Netto Bolinders café och konferens, Träfflokalen samt Fridas servering har budget i balans. S:t Göransparken har ett underskott då de ej påbörjat de uppdrag enheten räknat med från början. För att minska underskottet ses kostnader över och fler klienter bereds plats på verksamheten.

8 Sid 8 (8) Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Under året har ett par synpunkter och klagomål inkommit. Synpunkterna har gällt tekniska problem på Bolinders café och konferens. Ett par synpunkter på maten har inkommit på Fridas servering. Träfflokalen har tagit emot två klagomål gällande att man som sökande inte fått sina kurser beviljade. I de fallen har Träfflokalens medarbetare hjälpt till med att knyta kontakt med biståndshandläggaren. Brukarna kan lämna synpunkter och klagomål på verksamheten både muntligt och skriftligt och dessa går att framföra anonymt. Klagomålen och synpunkterna tas upp med berörda parter, diskuteras på arbetsplatsträffar och i andra forum på verksamheten. Om behövligt resulterar det i nya rutiner och ett förändrat arbetssätt. Återkoppling på synpunkter och klagomål besvaras skriftligt och muntligt inom två veckor. Övrigt Jämställdhet och mångfald Enhetens har en jämställdhet och mångfaldsplan som är förankrad hos personalen. Under andra tertialen har enheten arbetat med mångfaldsarbetet på avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. Arbetsplatsen arbetar mot att vara fri från diskriminering och trakasserier genom att regelbundet lyfta frågan hos medarbetarna. Enheten arbetar systematiskt med frågor kring utanförskap som kan leda till trakasserier. Kvalitets och ledningssystem Enheten har ett kvalitets- och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet som har reviderats under 2013 i enlighet med SOSFS 2011:9.

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut Socialpsykiatriska utförarenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Socialpsykiatriska utförarenheten Socialpsykiatriska utförarenheten Verksamhetsberättelse

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsplan 2014

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsplan 2014 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1-541-2013 Sid 1 (12) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: 08-508 08 000 Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsplan 2014 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Kungsholmens dagliga verksamheter Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1-541-2013 Sid 1 (9) 2014-01-15 Handläggare: Vanja Schwamberg Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens dagliga verksamheter Kungsholmens dagliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder

Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-029-2012 SID 1 (6) 2012-02-16 Handläggare: Margareth Berglin Telefon: 08-50808642 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Klubb Reimersholmes dagverksamhet Handläggare: Lina Hedlund Telefon: Tjänsteutlåtande Dnr: 1272-2013-1.1. Sid 1 (9) 2014-01-14 Till Klubb Reimersholmes dagverksamhet Klubb Reimersholmes dagverksamhet Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND ENHETEN FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING TJÄNSTEUTLÅTANE DNR 2013-50-1.2.1. SID 1 (13) 2013-01-29 Handläggare: Birgitta Charlez Telefon:08 508 10 652 Till Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 Personlig assistans

Årsredovisning 2009 Personlig assistans KUNGSHOLMEN PERSONLIG ASSISTANS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR1.2.1-022-2010 SID 1 (8) 2010-02-26 Handläggare: Tina Udd Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 2010-03-18 Årsredovisning 2009 Personlig assistans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Dagverksamheterna östermalm

Verksamhetsberättelse 2012 Dagverksamheterna östermalm ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND BO BERGMAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2013-50-1.2.1. SID 1 (9) 2013-01-29 Handläggare: Nina Grönblad Telefon: 08-508 106 33 Till Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse 2012

Läs mer

Reimersholmes dagliga verksamhet Verksamhetsplan 2014

Reimersholmes dagliga verksamhet Verksamhetsplan 2014 Reimersholmes dagliga verksamhet Tjänsteutlåtande Dnr: 1272-2013-1.1. Sid 1 (12) 2014-01-14 Handläggare: Gunilla Norman Telefon: Till Reimersholmes dagliga verksamhet Reimersholmes dagliga verksamhet Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Gärdets gruppbostad. Gärdets gruppbostad Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (14)

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Gärdets gruppbostad. Gärdets gruppbostad Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (14) Gärdets gruppbostad Tjänsteutlåtande Dnr: 2015-733-1.2.1. Sid 1 (14) 2016-02-19 Handläggare Kristina Sturmhöwel Verksamhetsberättelse VB 2015 för Gärdets gruppbostad Gärdets gruppbostad Sid 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald

Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald 2018-08-27 KS 2017.508 1.3.6.4 P O LICY Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald HR-avdelningen Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-12 191, reviderad av kommunfullmäktige 2018-08-27 104

Läs mer

Verksamhetsplan Hemtjänst Karlaplan 2009

Verksamhetsplan Hemtjänst Karlaplan 2009 ÖSTERMALM HEMTJÄNST KARLAPLAN Handläggare: Cecilia Näslund Telefon: 08 508 10 576 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-946-100 1 (11) 2008-12-05 Verksamhetsplan Hemtjänst Karlaplan 2009 Inledning Karlaplans hemtjänst

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Fruängens yrkesgrupp

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Fruängens yrkesgrupp Fruängens yrkesgrupp Tjänsteutlåtande Dnr: 534-2016-1.1 Sid 1 (15) 2017-02-08 Handläggare Eva Hjalmarsson Telefon: Till Fruängens yrkesgrupp Verksamhetsberättelse VB 2016 för Fruängens yrkesgrupp Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten Assistansenheten Dnr: 618-2016-1.2.1 Sid 1 (14) Handläggare Hans Saarela Telefon: Till Assistansenheten Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten Förslag till beslut Assistansenheten 129 32, Hägersten

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2013-05-21 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Västertorps dagliga verksamhet

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Västertorps dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Dnr: 524-2015-1.2.1 Sid 1 (14) 2016-02-17 Handläggare Berit Andreassen Telefon: 08-97 03 05 Verksamhetsberättelse VB 2015 för Västertorps dagliga verksamhet Västertorps dagliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2014 för

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Serafens vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) Handläggare Telefon: Till Serafens vård- och omsorgsboende Verksamhetsberättelse VB 2014 för Serafens vård- och omsorgsboende Förslag till

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2014 för. Hägersten-Liljeholmens hemtjänst. Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Tjänsteutlåtande Dnr:

Verksamhetsberättelse VB 2014 för. Hägersten-Liljeholmens hemtjänst. Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Tjänsteutlåtande Dnr: Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Dnr: 591-2014-1.2.1 Sid 1 (13) Enhetschef: AnneCharlotte Persson Telefon: 08-508 22 565 Verksamhetsberättelse VB 2014 för Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Aktivitetshuset

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Aktivitetshuset Aktivitetshuset Dnr: 261-2014-1.2.1. Sid 1 (15) 2015-02-24 Handläggare Mats Engström Telefon: Till Aktivitetshuset Verksamhetsberättelse VB 2014 för Aktivitetshuset Förslag till beslut Aktivitetshuset

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Assistansenheten

Verksamhetsberättelse 2012 Assistansenheten HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND ASSISTANSENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 608-2012-1.2.1 SID 1 (12) 2013-02-04 Handläggare: Hans Saarela Telefon: 508 23 358 Verksamhetsberättelse 2012 Assistansenheten

Läs mer

Svar på skrivelse om sjukfrånvaro i Spånga- Tensta stadsdelsförvaltning

Svar på skrivelse om sjukfrånvaro i Spånga- Tensta stadsdelsförvaltning Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Dnr 1.6-754/2015 Sida 1 (6) 2016-02-16 Handläggare Ida Hagerum Telefon: 08-508 033 73 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på skrivelse om sjukfrånvaro

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010

Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010 HÄGERSTEN - LILJEHOLMEN FRUÄNGENS YRKESGRUPP TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 276-09-100 SID 1 (11) 2009-12-21 Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010 Inledning VERKSAMHETIDÉ: att erbjuda ett arbete på Fruängens

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Anhörig- och frivilligcenter Baltzar

Verksamhetsberättelse 2011 Anhörig- och frivilligcenter Baltzar KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND ANHÖRIG- OCH FRIVILLIGCENTER BALTZAR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-029-2012 SID 1 (7) 2012-02-23 Handläggare: Birgitta Söderkvist Telefon: 08-508 08 937 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Årsredovisning 2009 Biståndsbedömning, funktionshinder

Årsredovisning 2009 Biståndsbedömning, funktionshinder KUNGSHOLMEN BISTÅNDSBEDÖMNING, FUNKTIONSHINDER TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR1.2.1-022-2010 SID 1 (12) Handläggare: Birgitta Björklund Till Kungsolmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-03-18 2010-03-05 Årsredovisning

Läs mer

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

Nytorgets förskolor. stockholm.se

Nytorgets förskolor. stockholm.se Nytorgets förskolor Sid 2 (29) Sid 3 (29) Sid 4 (29) Sid 5 (29) Sid 6 (29) Sid 7 (29). KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm

Läs mer

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna. Ulrika Axelsson verksamhetsområdeschef

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna. Ulrika Axelsson verksamhetsområdeschef Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Socialtjänst-Vuxna Anmälan Sida 1(5) 2015-04-09 SDN 2015-04-23 Handläggare Ellinor Forssmed-Östh Telefon: 08 508 01 449 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Information

Läs mer

Hemtjänsten på Hantverkargatan Verksamhetsplan 2014

Hemtjänsten på Hantverkargatan Verksamhetsplan 2014 Hemtjänsten på Hantverkargatan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (11) Handläggare: Telefon: Till Hemtjänsten på Hantverkargatan Hemtjänsten på Hantverkargatan Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Hemtjänsten

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Policy för arbetsmiljö och hälsa. Beslutad av kommunfullmäktige , 27. Dnr KS

Policy för arbetsmiljö och hälsa. Beslutad av kommunfullmäktige , 27. Dnr KS Policy för arbetsmiljö och hälsa Beslutad av kommunfullmäktige 2019-03-25, 27. Dnr KS2018.0312 Innehåll 1 Arbetsmiljö- och hälsovision... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Prioriterade mål... 3 3.1 Ansvar för

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder)

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Handläggare: Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508 20 506 Ann-Sophie Rüder Telefon:

Läs mer

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober Plan för jämställdhet & mångfald Oktober 2013-2015 Vision för Jämställdhet & Mångfald i Kävlinge kommun Kävlinge kommun ska ha arbetsplatser som är fria från fördomar och där diskriminering och kränkande

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Verksamhetsberättelse Dnr: 524-2015-1.2.1 Sid 1 (14) Handläggare: AnneCharlotte Persson Telefon: 08-508 565 Verksamhetsberättelse VB 2015 för Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Äldreomsorgen Dnr: 1.2.1-017-2015 Sid 1 (57) Verksamhetsberättelse Äldreomsorgen 2014 Sid 2 (57) Innehåll Sid Baltzars träfflokal 3 Beställarenheten 11 Hemtjänsten på Hantverkargatan 24 Pilträdets servicehus

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Hemtjänsten på Hantverkargatan

Verksamhetsberättelse 2012 Hemtjänsten på Hantverkargatan KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND HEMTJÄNSTEN PÅ HANTVERKARGATAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (10) 2013-02-25 Handläggare: Arja Hellborg Telefon:08-508 08 537 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 för Assistansenheten

Verksamhetsplan 2017 för Assistansenheten Assistansenheten Tjänsteutlåtande Dnr: 534-2016-1.1 Sid 1 (12) 2017-01-30 Handläggare Hans Saarela Telefon: Till Assistansenheten Verksamhetsplan 2017 för Assistansenheten Förslag till beslut Assistansenheten

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-29 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2014-05-22

Läs mer

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad

Läs mer

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-04-26 Sida 1 (2) Diarienr NF 2018/00048-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Aros Stödgrupp AB Nämnden för

Läs mer

Riktlinjer för personalpolitik

Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer för personalpolitik Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer 2018-08-27 168 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2018 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2018 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 631-17 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2018 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Bilaga 5 SAMMANSTÄLLNING AKTIVITETER PROGRAM FÖR DELAKTIGHET

Bilaga 5 SAMMANSTÄLLNING AKTIVITETER PROGRAM FÖR DELAKTIGHET SAMMANSTÄLLNING AKTIVITETER 2015 - PROGRAM FÖR DELAKTIGHET Bilaga 5 Övergripande mål: I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap Delmål och aktiviteter

Läs mer

STADSDELSNÄMND NORRMALM. Uppföljning av budget 2003 verksamhetsberättelse FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA BILAGA 1

STADSDELSNÄMND NORRMALM. Uppföljning av budget 2003 verksamhetsberättelse FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA BILAGA 1 STADSDELSNÄMND NORRMALM Uppföljning av budget 2003 verksamhetsberättelse FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA Uppfyllelse av nämndens generella åtaganden för detta inriktningsmål Prioriterad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Serafens vårdoch omsorgsboende

Verksamhetsberättelse 2012 Serafens vårdoch omsorgsboende KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND SERAFENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (11) 2013-02-25 Handläggare: Lena Slotte Telefon:508 08 835 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Karlslund och Åkerbo 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Uppföljning. Boendestöd

Uppföljning. Boendestöd Uppföljning Boendestöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 3 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9... 4 2.4 Social dokumentation...

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Pilträdets servicehus Verksamhetsplan 2014

Pilträdets servicehus Verksamhetsplan 2014 Pilträdets servicehus Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (13) Handläggare: Telefon: Till Pilträdets servicehus Pilträdets servicehus Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Pilträdets servicehus Sid 2 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun 2012

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun 2012 Datum 1 Sida Nämnd/styrelse/förvaltning etc. Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun 2012 Sammanfattning Resultatet av uppföljningen av det systematiska

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/ Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET Mål Personal som känner sig delaktig i besluten Programmet Detta personalpolitiska program omfattar dig som anställd i Högsby kommun. Kraven på kommunal service förändras hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Vuxenenheten. Vuxenenheten Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (16)

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Vuxenenheten. Vuxenenheten Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (16) Vuxenenheten Tjänsteutlåtande Dnr: 2015-733-1.2.1. Sid 1 (16) 2016-02-19 Handläggare Therese Bengtsson Verksamhetsberättelse VB 2015 för Vuxenenheten Vuxenenheten Sid 2 (16) Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Liljeholmens dagliga verksamhet

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Liljeholmens dagliga verksamhet Liljeholmens dagliga verksamhet Tjänsteutlåtande Dnr: 618-2016-1.2.1 Sid 1 (16) 2017-02-21 Handläggare UllaSöderbergBirgittaListermar Telefon: Till Liljeholmens dagliga verksamhet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB Hemtjänst Östermalm. Hemtjänst Östermalm Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (14) Handläggare

Verksamhetsberättelse VB Hemtjänst Östermalm. Hemtjänst Östermalm Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (14) Handläggare Hemtjänst Östermalm Dnr: 2014-752-1.2.1 Sid 1 (14) Handläggare Till Birgitta Beausang Östermalms stadsdelsnämnd Telefon: 08-508 10 668 2015-02-19 Cecilia Näslund Telefon: 08-508 10 576 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer