Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder"

Transkript

1 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (6) Handläggare: Margareth Berglin Telefon: Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse 2011 Gruppbostäder Sammanfattande analys Gruppbostäderna Herden, Linden, Strandparken, Tegelpråmen, Fröjden och Välgången riktar sig till personer med utvecklingsstörning som har sitt boende med stöd av LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I gruppbostaden skapar den enskilde sig sig ett eget hem och kan leva ett aktivt, stimulerande och självständigt liv utifrån sin förmåga. Stödet, servicen och omvårdnaden till den enskilde är individuellt utformat utifrån den enskildes vilja, behov och intressen. Bemötande och förhållningssätt präglas av en anda som bygger på samarbete, empati och vilja att se varje individs självkompetens., Stockholm Telefon Telefon

2 SID 2 (6) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg NÄMNDMÅL: Individer med funktionsnedsättning lever ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar (social omsorg, barn och ungdom) De som bor i gruppbostäderna känner sig trygga med att deras vardargs- och omvårdnadsrutinerna fungerar. Uppfylls helt Stödet har givits utifrån varje individs förutsättningar och självständighetsnivå. Trygghet och kontinuitet har skapats genom strukturerade arbetsätt där den enskilde vet när, hur och vem som ger stödet. Medarbetarna har i dialog med brukarna och /eller deras företrädare utformat stödet, servicen och omvårdnaden genom nya överenskommelser på genomförandeplansmöten och regelbundet vid varje individs veckoplanering. Avvikelser och andra händelser av vikt, har dokumenterats i Parasol. Brukarnas individuella informationspärmar, genomförandeplaner, hygien, omvårdnadsrutiner och personalsituation följdes upp av verksamhetsplanerare och MAS den 17 maj på Linden, Herden och Fröjden och på Strandparken och Tegelpråmen den 12 maj. Alla genomförandeplaner har följts upp två gånger under året. De som bor i gruppbostäderna skapar sig ett eget hem utifrån egna behov, önskemål och beslut. Uppfylls helt De individer som bor i gruppbostäderna har utifrån sin självständighetsgrad varit delaktiga i hur stödet och servicen är utformad. Individens forum för självbestämmande och delaktighet har varit; individens veckoplanering, genomförandeplansmöte och brukarmöten för gemensamma aktiviteter. De individer som önskat, har använt den gemensamma brukardatorn med internet för att konkretisera och skriva ut sin veckoplanering, inköpslista

3 SID 3 (6) eller annat bildstöd tillsammans med personal. På så sätt kan individen mera självständigt utföra sina inköp, ärenden och rutiner samt ha bättre tillgång till information om vad som ska hända. De som bor i gruppbostäderna tar del av samhällets fritids och kulturliv. Uppfylls helt Brukarna har tagit del av av samhällets utbud av kultur, idrott och friluftsliv genom ledsagning av personal och kontakt personer. Brukarna har planerat sina semestrar med olika evenemang, utflykter/resor m.m., tillsammans med sin stödperson så att semestern blev ett trevligt avbrott i vardagen. Information från Stockholm fritids fritidskonsulenter, har regelbundet presenterats för individen som har kunnat besöka Stockholm Fritids hemsida, "För dig som bor i gruppbostad", Utbudet från frtidskonsulenten har även kunnat tas del av från gruppbostadens informationstavla, för tips om aktiviteter på fritiden. Många av brukarna använder nu de gemensamma brukardatorerna även för nöje, surfning, och e-post. Förslag på icke segregerade kultur- och fritids evenemang har brukarna tagit del av bl.a.genom dagstidningat som DN, 8-sidor och brukardator som finns i gemenskapsutrymmena. Personalen är utbildade läsombud och har förenklat och förklarat text och bild.

4 SID 4 (6) KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans NÄMNDMÅL: Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Vi åtar oss att ha en budget i balans Uppfylls delvis Bokslut år 2011 Herden, Linden, Strandparken 5an och 7an samt Tegelpråmen Resultatet slutar med ett stort överskott, vilket till största del är ett resultat av de ombedömningar av omsorgsnivåer som gjordes i början av året på samtliga gruppbostäder. tkr Budget Utfall Intäkter Lön Övriga kostnader Netto Fond vid årets början Årets förändring fond 850 Fond vid årets slut Bokslut år 2011 Fröjden, Välgången och Lusten När vi starar nya gruppbostäder är förutsättningar( intäkterna = omsorgsnivåerna), okända och ändras sedan vid ombedömning efter ett halvår. Underskottet beror på att fyra av fem boende på Fröjdens gruppbostad fått sänkta omsorgsnivåer vid ombedömning från de preliminära bedömningarna som gjordes vid inflyttning. Intäkterna minskade med 0,7mkr. Lustens kostnader för inköp av inventarier och lönekostnader för enhetschef 25% och bitr.enhetschef i december försämrar resultatet ytterligare. Intäkterna för Lusten kommer först när brukarna flyttar in dvs i januari-februari Inför 2011 års budget minskades bemanningen på Fröjden med en halv tjänst genom att vakanshålla tjänsten som bitr. enhetschef.

5 SID 5 (6) På Välgångens gruppbostad ökade sina intäkter efter ombedömningarna. Nivåerna höjdes för två personer i mitten av november. Det innebär en ökning med 0,34 mkr, räknat på ett år. Höjningarna gav därför endast ett litet utslag på tal kr Budget Utfall Avv Intäkter Lön Övriga kostnader S:a kostnader Anslag/nettokostnad Årets resultat 899 Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Resultatenheter Analys av balansräkning Investeringar Försäljningar av anläggningstillgångar Betydande projekt som inte är investeringar Ombudgeteringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Två klagomål har rapporterats in. Övrigt Personal Sjukfrånvaro Långtidssjukskrivningarna har fortsatt minska det senaste året. I juli och augusti var ingen medarbetare långtidssjukskriven. Medarbetarenkäten

6 SID 6 (6) Medarbetarindex för Herden, Linden, Strandparken 7an och 5an var 67 ett något förbättrat resultat, Fröjden och Välgången hade ett medarbetarindex på 69. Kompetensutveckling Medarbetarna har under året erbjudits en mängd kompetensutveckling genom utvecklingsprojektet Carpe. Föreläsningar om nyheter i Lex Sarah har de flesta medarbetare deltagit i. De enheter som haft lite bekymmer med utåtagerande brukare har deltagit i en endagsutbildning om "Hot och Våld" som anordnats av Kompetensutvecklingsinstitutet. Några medarbetare har har gått gymnasiekurser på 100p om Autism och neuropsykiatriska funktionshinder och Utvecklingsstörning och funktionshinder. Verksamhetsutveckling Enheterna har börjat arbetet med resultatstyrning och har formulerat sina mål utifrån "förändringsteorin". Se bilaga. Ett ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2005:12 samt 2006:11 för gruppbostäderna har tagits fram. Se bilaga. Bilagor Kvalitets och ledningssystem Resultatbaserad styrning

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut Socialpsykiatriska utförarenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Socialpsykiatriska utförarenheten Socialpsykiatriska utförarenheten Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Kungsholmens dagliga verksamheter Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1-541-2013 Sid 1 (9) 2014-01-15 Handläggare: Vanja Schwamberg Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens dagliga verksamheter Kungsholmens dagliga

Läs mer

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Anhörig- och frivilligcenter Baltzar

Verksamhetsberättelse 2011 Anhörig- och frivilligcenter Baltzar KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND ANHÖRIG- OCH FRIVILLIGCENTER BALTZAR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-029-2012 SID 1 (7) 2012-02-23 Handläggare: Birgitta Söderkvist Telefon: 08-508 08 937 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2014

Uppföljning av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2014 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2014-12-29 Uppföljning av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2014 Inom funktionsnedsättning har uppföljning skett av Kungsholmens

Läs mer

Årsredovisning 2009 Biståndsbedömning, funktionshinder

Årsredovisning 2009 Biståndsbedömning, funktionshinder KUNGSHOLMEN BISTÅNDSBEDÖMNING, FUNKTIONSHINDER TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR1.2.1-022-2010 SID 1 (12) Handläggare: Birgitta Björklund Till Kungsolmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-03-18 2010-03-05 Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetens inriktning: Bostad med särskild service enligt 9.9 LSS

Verksamhetens inriktning: Bostad med särskild service enligt 9.9 LSS BASUPPGIFTER Verksamhetens namn: Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Adress: Färgargårdstorget 26 Telefon: 08-50523563 Epost: anita.flygare@frosunda.se Hemsida: --- Regiform: Entreprenad Företag/organisation:

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning gruppbostäderna i Vantör

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning gruppbostäderna i Vantör Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet Ett värdigt liv med uppmuntran och stöd Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet sätter

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Klubb Reimersholmes dagverksamhet Handläggare: Lina Hedlund Telefon: Tjänsteutlåtande Dnr: 1272-2013-1.1. Sid 1 (9) 2014-01-14 Till Klubb Reimersholmes dagverksamhet Klubb Reimersholmes dagverksamhet Verksamhetsplan

Läs mer

Uppföljning av uppdrag vid Plåtslagargatan 1B psykiatriboende, Västerås stad Vård och omsorg

Uppföljning av uppdrag vid Plåtslagargatan 1B psykiatriboende, Västerås stad Vård och omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2017/00018-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och omsorg Nämnden

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder)

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Handläggare: Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508 20 506 Ann-Sophie Rüder Telefon:

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Västertorps dagliga verksamhet

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Västertorps dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Dnr: 524-2015-1.2.1 Sid 1 (14) 2016-02-17 Handläggare Berit Andreassen Telefon: 08-97 03 05 Verksamhetsberättelse VB 2015 för Västertorps dagliga verksamhet Västertorps dagliga

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (5) 2018-04-25 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508 20

Läs mer

Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010

Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010 HÄGERSTEN - LILJEHOLMEN FRUÄNGENS YRKESGRUPP TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 276-09-100 SID 1 (11) 2009-12-21 Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010 Inledning VERKSAMHETIDÉ: att erbjuda ett arbete på Fruängens

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Gärdets gruppbostad. Gärdets gruppbostad Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (14)

Verksamhetsberättelse VB 2015 för. Gärdets gruppbostad. Gärdets gruppbostad Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (14) Gärdets gruppbostad Tjänsteutlåtande Dnr: 2015-733-1.2.1. Sid 1 (14) 2016-02-19 Handläggare Kristina Sturmhöwel Verksamhetsberättelse VB 2015 för Gärdets gruppbostad Gärdets gruppbostad Sid 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS

Verksamhetsuppföljning av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-11-18 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Uppföljning av uppdrag vid Svarvargatans servicebostad (SoL), Västerås stad Vård och omsorg

Uppföljning av uppdrag vid Svarvargatans servicebostad (SoL), Västerås stad Vård och omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2017/00014-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och omsorg Nämnden

Läs mer

Årsredovisning 2009 Serafens vård- och omsorgsboende

Årsredovisning 2009 Serafens vård- och omsorgsboende KUNGSHOLMEN SERAFENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Handläggare: Lena Slotte TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1-022-2010 SID 1 (7) 2010-03-01 Årsredovisning 2009 Serafens vård- och omsorgsboende Sammanfattande analys

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och

Läs mer

Norrmalms gruppbostäder (funktionshinder)

Norrmalms gruppbostäder (funktionshinder) K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Norrmalms gruppbostäder (funktionshinder) Hyresgäster i Norrmalms grupp- och servicebostäder skall med stöd kunna leva ett liv som andra i samhället Hyresgästen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppföljning av LSS-verksamheter

Uppföljning av LSS-verksamheter -verksamheter Sida 1 (13) Enhetens namn: Beckomberga gruppbostad Enhetens adress: Bällstavägen 240 G Företag: Frösunda Omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Föreståndare: Indra Näsell Telefon: 010-130 34

Läs mer

Redovisning av statsbidrag 2016

Redovisning av statsbidrag 2016 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.4-274-2016 Sida 1 (7) 2017-01-27 Handläggare Karin Wallqvist Telefon: 08-508 25 181 Till Socialnämnden 2017-02-28

Läs mer

Tertialrapport 2 år 2011

Tertialrapport 2 år 2011 RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Klas Robinson (måluppföljningen) Sara Hallström (ekonomiavsnittet) Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.- 490-2011 SID 1 (8) 2011-09-20

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND ENHETEN FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING TJÄNSTEUTLÅTANE DNR 2013-50-1.2.1. SID 1 (13) 2013-01-29 Handläggare: Birgitta Charlez Telefon:08 508 10 652 Till Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 Personlig assistans

Årsredovisning 2009 Personlig assistans KUNGSHOLMEN PERSONLIG ASSISTANS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR1.2.1-022-2010 SID 1 (8) 2010-02-26 Handläggare: Tina Udd Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 2010-03-18 Årsredovisning 2009 Personlig assistans

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/122-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/122-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/122-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Awilja Management AB 556872-5864 Kvalitetsdeklaration gäller för 2017 Att arbeta med kvalitet är en

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Frösunda Slussen Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm Företag: Frösunda Hemsida: http://www.frosunda.se/sv/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/slussen-stockholm/

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Jungfrudansen 19B

Kvalitetsberättelse 2015 Jungfrudansen 19B Kvalitetsberättelse 2015 Jungfrudansen 19B Verksamhetsbeskrivning På Jungfrudansen 19b bor det 5 stycken personer med neuropsykiatriska funktionsskillnader. Personerna är 5 olika individer med olika mål

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-29 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2014-05-22

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Uppföljning av Norrmalms dagliga verksamhet

Uppföljning av Norrmalms dagliga verksamhet Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Sida 1 (8) 2014-08-19 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Uppföljning av Norrmalms dagliga verksamhet

Läs mer

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, BESLUT 2013-11-06 Dnr 1(7) Akida Omsorg AB Skogsbacken 21 172 41 Sundbyberg Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS)

Läs mer

Mall för Uppföljning av utförare inom socialpsykiatrin

Mall för Uppföljning av utförare inom socialpsykiatrin Mall för Uppföljning av utförare inom socialpsykiatrin A Basuppgifter Utförare och enhet Verksamhetens regiform Tillstånd från Länsstyrelsen/Socialstyrelsen Kommunal regi Privat regi Entreprenad Datum

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Fruängens yrkesgrupp

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Fruängens yrkesgrupp Fruängens yrkesgrupp Tjänsteutlåtande Dnr: 534-2016-1.1 Sid 1 (15) 2017-02-08 Handläggare Eva Hjalmarsson Telefon: Till Fruängens yrkesgrupp Verksamhetsberättelse VB 2016 för Fruängens yrkesgrupp Förslag

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

Uppföljning av uppdrag daglig verksamhet LSS, i grupperna Café Mässen, Fallhammaren, HMC-gruppen, Sigurdsloppan, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag daglig verksamhet LSS, i grupperna Café Mässen, Fallhammaren, HMC-gruppen, Sigurdsloppan, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-08-31 Sida 1 (2) Diarienr NF 2016/00095-702 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och omsorg, leverantör

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS Basuppgifter Grupp- och servicebostad: Adress: Malmens grupp- och servicebostäder Wollmar Yxkullsgatan 4 1 resp 2 tr, Krukmakargatan 35 D 3 resp 6

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2013-05-21 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Uppföljning av Hammarbyhamnens gruppoch servicebostäder, Tantolundens gruppbostäder, Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet

Uppföljning av Hammarbyhamnens gruppoch servicebostäder, Tantolundens gruppbostäder, Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) 2011-10-05 Handläggare: Kjell Carlsson, Agneta Kling, Hanna Jakhammer, Britt-Marie

Läs mer

Uppföljning boendestöd

Uppföljning boendestöd Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshusets Boendestöd Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon:

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Assistansenheten

Verksamhetsberättelse 2012 Assistansenheten HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND ASSISTANSENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 608-2012-1.2.1 SID 1 (12) 2013-02-04 Handläggare: Hans Saarela Telefon: 508 23 358 Verksamhetsberättelse 2012 Assistansenheten

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Strategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2014-10-08 Handläggare Cornelia Schroeder Lundberg Telefon: 08-508 03 088 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Omsorg om funktionshinder, utförare/katarinahuset

Omsorg om funktionshinder, utförare/katarinahuset K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Omsorg om funktionshinder, utförare/katarinahuset Kvalitetsgaranti 2008 V E R K S A M HE T S B ES K R I V N I NG Katarinahusets utförarenhet ger stöd och service

Läs mer

Uppföljning Korttidsverksamhet enligt LSS

Uppföljning Korttidsverksamhet enligt LSS TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-29 Sida 1 (2) Diarienr NF 2016/00059 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-04-26 Sida 1 (2) Diarienr NF 2018/00048-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Aros Stödgrupp AB Nämnden för

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg OP Assistans AB 556553-5910 Kvalitetsdeklaration avseende 2017 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN

OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN Inledning ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödet som område stöd och service ger styrs av lagar. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. BESLUT Dnr 6.3.1-18674/2015 1(5) 2015-09-14 Stiftelsen Stora Sköndal Stora Sköndal 12864 Sköndal Ärendet Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV SID 1 (13) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Abrahamsbergs dagliga verksamhet Enhetens adress: Drottningholmsvägen 322 Företag: Helalivet omsorg AB Hemsida: www.helalivetomsorg.se Verksamhetschef:

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.-326/2018 Sida 1 (7) 2018-04-26 Handläggare Birgitta

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljningar stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljningar stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 9 Verksamhetsuppföljningar stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Dnr 261-2014-1.2.1.

Läs mer

Information om socialnämndens verksamheter

Information om socialnämndens verksamheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 25 Information om socialnämndens verksamheter Hillevi Österbo, verksamhetschef och Erika Betelid, socialsekreterare informerar om BBIC och Förebyggande teamet. 26 Dnr 2015/21-792

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV SID 1 (12) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Söderberga gruppbostad 22:an Enhetens adress: Söderberga allé 22 Företag: Frösunad omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Verksamhetschef: Kerstin Heinerborg

Läs mer

UPPFÖLJNING AV ENTREPRENADDRIVEN VERKSAMHET

UPPFÖLJNING AV ENTREPRENADDRIVEN VERKSAMHET UPPFÖLJNING AV ENTREPRENADDRIVEN VERKSAMHET BASUPPGIFTER Verksamhetens namn: Tantolundens dagliga verksamhet Adress: Maria Bangata 17, 1tr Telefon: 0768-32 23 09 Epost: -- Hemsida: --- Regiform: Entreprenad

Läs mer

Basutbud och Kvalitetskrav

Basutbud och Kvalitetskrav Basutbud och Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande basutbud och kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Slutversion 2016, Högås

Slutversion 2016, Högås Slutversion 2016, Högås Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Allomsorg S & R - Högås korttidshem Följs upp av: Älvsjö Enhetens adress: Högås kollogård, Vårdinge by, Mölnbo Företag: Allomsorg

Läs mer

Uppföljning av Norrmalms dagliga verksamhet

Uppföljning av Norrmalms dagliga verksamhet Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-06-13 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning

Läs mer

Uppföljning av boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljning av boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Uppföljning av boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatrin Verksamheten

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av LSS-verksamheter

Uppföljning av LSS-verksamheter -verksamheter Sida 1 (12) Enhetens namn: Söderberga gruppbostad 68:an Enhetens adress: Söderberga allé 68 Företag: Frösunda Omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Föreståndare: Kerstin Heineborg Telefon: 010-130

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Beställarsektion 2

Verksamhetsberättelse 2010 Beställarsektion 2 KUNGSHOLMEN BESTÄLLARSEKTION 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2011-03-01 Handläggare: Kristina Österlund Telefon: XTelefonX Till XTillX Verksamhetsberättelse 2010 Beställarsektion 2 Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Hemtjänsten på Hantverkargatan

Verksamhetsberättelse 2012 Hemtjänsten på Hantverkargatan KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND HEMTJÄNSTEN PÅ HANTVERKARGATAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (10) 2013-02-25 Handläggare: Arja Hellborg Telefon:08-508 08 537 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Awiljas kvalitetsberättelse för personlig assistans för år 2017

Awiljas kvalitetsberättelse för personlig assistans för år 2017 Awiljas kvalitetsberättelse för personlig assistans för år 2017 Sammanställd 2018-01-25 av VD/verksamhetsansvarig Gunilla Andersson Inledning Enligt Socialstyrelsens SOSFS 2011:9, 7 kap 1, Socialstyrelsens

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Hägerstens gruppbostäder. Verksamhetsplan 2014

Hägerstens gruppbostäder. Verksamhetsplan 2014 Hägerstens gruppbostäder Verksamhetsplan Dnr: 483-2013-1.1 Sid 1 (15) Handläggare: Cia Bergström Hägerstens gruppbostäder Verksamhetsplan 2014 Hägerstens gruppbostäder cia.bergstrom@ Sid 2 (15) Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten Assistansenheten Dnr: 618-2016-1.2.1 Sid 1 (14) Handläggare Hans Saarela Telefon: Till Assistansenheten Verksamhetsberättelse VB 2016 för Assistansenheten Förslag till beslut Assistansenheten 129 32, Hägersten

Läs mer

Kommun/stadsdel: Bromma sdf

Kommun/stadsdel: Bromma sdf Bromma sdf Blackebergsbackens servicebostad Kulla-Gulla gruppbostad Fredsforsens gruppbostad Annedals gruppbostad Boende vuna Boende vuna Boende vuna Boende vuna Enskede-Årsta-Vantör sdf Johanneshov 1

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ADELA OMSORG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Adela Omsorg har varit

Läs mer