Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarinspektionens avgörande"

Transkript

1 Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - skärpta åtgärder, journal och redbarhet och lämplighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna i två förmedlingsuppdrag samt avseende köparna i det ena av dessa förmedlingsuppdrag. Dessutom har mäklarens skyldighet att i objektsbeskrivningen avseende fastigheten lämna uppgifter om att det fanns en gemensamhetsanläggning prövats, liksom uppgifterna om två andelstal i objektsbeskrivningen beträffande bostadsrätten. Anteckningarna över förmedlingsuppdraget i journalen om fastigheten har granskats. Även avsaknaden av en journal i uppdraget om bostadsrätten har bedömts. Slutligen har fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet omfattas av bedömningen i beslutet. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning. Ärendet Fastighetsmäklarinspektionen hade fått uppgifter om att NN var restförd för skulder i allmänna mål om sammanlagt kr och i enskilda mål om sammanlagt kr. Med anledning av detta beslutade inspektionen den 18 juni 2014 att NN:s verksamhet som fastighetsmäklare skulle granskas närmare. POSTADRESS TELEFON EPOST Fastighetsmäklarinspektionen Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBPLATS Fleminggatan

2 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 2 (15) Den 26 augusti 2014 gjordes en ny kontroll och skulden hade då minskat till i allmänna mål och i enskilda mål. Den 9 februari 2016 gjordes återigen en ny kontroll och NN var då restförd för skulder om kr i allmänna mål och kr i enskilda mål. NN har förelagts att yttra sig över skulderna samt att ge in en förteckning över de förmedlingsuppdrag som han hade avslutat mellan den 17 december 2013 och den 17 juni Ur förteckningen valdes två förmedlingsuppdrag ut för en närmare granskning det ena har avsett en fastighet och det andra en bostadsrätt. NN har lämnat in kopior av följande dokument. Fastigheten Uppdragsavtalet Objektsbeskrivningen Den skriftliga informationen om undersökningsplikten Köpekontraktet Tilläggsavtalet Anbudsförteckningen Journalen Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter utfärdade med stöd av denna lag En fullmakt för uppdragsgivaren En fullmakt för köparen Bostadsrätten Uppdragsavtalet Objektsbeskrivningen Den skriftliga informationen om undersökningsplikten Överlåtelseavtalet Anbudsförteckningen Dokumentationen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom enligt

3 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 3 (15) lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter utfärdade med stöd av denna lag En fullmakt för uppdragsgivaren Handlingarna Av handlingarna från de i ärendet granskade förmedlingsuppdragen framgår bland annat följande. Fastigheten Uppdragsavtalet ingicks den 9 januari Köpekontraktet undertecknades den 7 februari 2014 med tillträdesdag den 28 mars Den 19 februari undertecknades ett tilläggsavtal, där man bland annat ändrade tillträdesdagen till den 27 februari Objektsbeskrivningen Det finns ingen uppgift i objektsbeskrivningen om någon gemensamhetsanläggning. Under rubriken Ekonomi anges emellertid en kostnad för en samfällighet om 700 kr/år. Kundkännedomen om uppdragsgivarna Säljaren A gav den 9 januari 2014 fullmakt till säljaren B att företräda henne. Kundkännedomsblanketten avseende B är daterad den 9 januari 2014 och kopian av hennes identitetshandling är vidimerad den 10 januari NN har förelagts att yttra sig över anledningen till detta samt hur han kontrollerade B:s identitet. Han har även förelagts att ange vilka åtgärder som han vidtog för det fall att affärsförbindelsen ingicks på distans och i förekommande fall ge in dokumentationen. ID-kontrollblanketten avseende A är också daterad den 9 januari NN har noterat att han har antecknat ID-kortnumret den 10 januari Kopian av A:s identitetshandling är vidimerad i Stockholm den 10 januari NN har förelagts att kommentera detta och att besvara hur och när han kontrollerade A:s identitet. Han har förelagts att ange vilka åtgärder som han vidtog med anledning av att han ingick affärsförbindelsen på distans och i förekommande fall ge in dokumentationen.

4 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 4 (15) Kundkännedomen om köparna Köparen C gav den 7 februari 2014 fullmakt till köparen D att företräda honom. Kontrollerna av köparna är på blanketten daterade den 7 februari Kopiorna av C:s och D:s identitetshandlingar är inte vidimerade. NN har förelagts att yttra sig över hur han uppnådde kundkännedom om köparna. För det fall att affärsförbindelsen med C ingicks på distans, har han förelagts att ange vilka åtgärder som han vidtog med anledning av detta och i förekommande fall ge in dokumentationen. Journalen I journalen har NN noterat att han vidtog följande åtgärder den 4 juli a) Kontrollen av förfoganderätten. b) Kontrollen av inskrivningsförhållandena (inteckningar, servitut, belastande rättigheter och gemensamhetsanläggningar). c) Ingått uppdragsavtal. NN har noterat att han tillhandahöll tilltänkta köpare objektsbeskrivningen den 7 februari 2014, dvs. samma dag som han anger att han har upprättat den. I journalen har NN antecknat att han har vidtagit följande åtgärder den 27 februari Informerat tilltänkta uppdragsgivare om sidoverksamhet och eventuell ersättning. Informerat tilltänkta köpare hur säljaren avser att genomföra försäljningen. Upplyst köparen om förhållanden rörande fastighetens skick som mäklaren har iakttagit eller annars känner till, eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka, och som kan antas vara av betydelse för köparen. Verkat för att säljaren lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen. Upplyst tilltänkta köpare om sidotjänster och eventuell ersättning. Informerat köparen om vem som har rätt att förfoga över fastigheten.

5 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 5 (15) 7. Informerat köparen skriftligen om det ansvar som denne har för att undersöka objektet. 8. Verkat för att köparen gör eller låter göra en undersökning av fastigheten. 9. Erbjudit köparen en skriftlig beräkning av boendekostnaderna. 10. Varit observant på parternas behov av att ta in återgångsvillkor, och vid konstaterat behov verkat för villkor, samt i förekommande fall klargjort deras innebörd. 11. Upprättande och genomgång av köpehandlingarna. 12. Mottagit handpenningen. 13. Upprättande och genomgång av tilläggsavtalet. 14. Tilläggsavtalet är påskrivet. Bostadsrätten Uppdragsavtalet ingicks den 8 november 2013 och överlåtelseavtalet undertecknades den 18 februari Objektsbeskrivningen I objektsbeskrivningen anges bostadsrättens andel i föreningen. NN har tillfrågats om han har haft tillgång till en uppgift om andelen av årsavgiften. Kundkännedomen Den 7 november 2013 fick uppdragsgivaren X fullmakt av uppdragsgivarna Y och Z att företräda dem. Kundkännedomsblanketten avseende X, Y och Z är daterad den 8 november Enligt kundkännedomsblanketten har Z:s identitetshandling kopierats den 9 april 2014 och anteckningen gjorts den 11 april Kopian av Z:s identitetshandling är vidimerad den 9 april Enligt kundkännedomsblanketten har Y:s identitetshandling kopierats den 10 april 2014 och anteckningen gjorts den 12 april Kopian av Y:s identitetshandling är vidimerad den 10 april NN har förelagts att uppge hur och när han uppnådde kundkännedom om uppdragsgivarna. Han har också förelagts att uppge vilka åtgärder han vidtog med anledning av att han ingick affärsförbindelsen på distans och att ge in eventuell dokumentation.

6 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 6 (15) Journalen NN har uppgett att journalen saknas och han har inte heller gett in någon journal. Han har tillfrågats om en journal överlämnades till parterna i samband med att förmedlingsuppdraget upphörde. Fastighetsmäklarens yttrande NN har yttrat sig och bland annat uppgett följande. Redbarheten och lämpligheten Hans ekonomi har varit ansträngd under senare år på grund av flera privata händelser mellan åren 2005 och Dessa ledde till att han inte kunde betala sina räkningar eller göra några avbetalningar. Hans skulder skrevs därför över till Kronofogdemyndigheten. Det var en tuff period för honom. Han orkade till slut inte förhandla om uppskov av amorteringarna med långivaren, utan beslutade sig för att fokusera på sin karriär som fastighetsmäklare. Fram tills nyligen har han haft en betalningsplan med Kronofogdemyndigheten. Han vet inte varför myndigheten har avslutat den. Även om det stundtals har varit så pass tajt att nya räkningar har hamnat hos Kronofogdemyndigheten, så har det varit skönt att ha påbörjat sin avbetalning. Hans avsikt har varit att under år 2015 ha betalat av sin skuld. Trots allt han har gått igenom under dessa år, har han under sin tid som fastighetsmäklare på sin nuvarande arbetsplats aldrig låtit dessa problem påverka hans arbete. Han har avslutat sina affärer på ett professionellt och förtjänstfullt vis, vilket har gett många nöjda kunder. Efter Fastighetsmäklarinspektionens sista kontroll av NN:s skuldsättning i februari 2016, har han bland annat uppgett följande i ett yttrande. Hans försäljning har ökat sedan augusti Det har medfört att han har större kontroll över sina skulder. Det finns i dag ingen betalningsplan med Kronofogdemyndigheten, men han har större möjligheter att inte låta skulder hamna där. Hans framtidstro är positiv och han ser fram emot att kunna betala av sina skulder till sommaren.

7 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 7 (15) Fastigheten Objektsbeskrivningen Om han inte missminner sig avsåg kostnaden för samfälligheten om 700 kr per år en kostnad för underhållet av en väg. Han fick uppgiften om detta från säljaren. Kundkännedomen om uppdragsgivarna (A och B) Första gången han träffade säljarna var vid ett intagsbesök i juli De hade för avsikt att sälja fastigheten, men valde då inte honom som mäklare. När fastigheten efter några månader inte blev såld, beslutade de att hyra ut den fram tills dess att han fick uppdraget i januari Han hade alltså träffat säljarna tidigare och visste att deras syfte var att sälja fastigheten. Den återupptagna kontakten mellan honom och säljarna skedde, på grund av avståndet, per telefon. Säljarna beslutade att B genom fullmakt skulle vara den som signerade alla dokument, eftersom hon bodde närmast. Han bad att få in vidimerade kopior av säljarnas identitetshandlingar i samband med att uppdragsavtalet undertecknades. Det fanns under försäljningsprocessen en löpande kontakt med säljarna via såväl e-post som telefon. Han färdigställde kundkännedomsblanketten och skickade den till A den 9 januari När han fick den återsänd var blanketten daterad den 10 januari Kundkännedomen om köparna (C och D) Han träffade de båda köparna i samband med visningen av fastigheten. C kunde inte närvara vid kontraktsskrivningen och företräddes då av D. C fanns med per telefon vid kontraktsskrivningen och skickade även in ett fotografi av sin identitetshandling. Journalen Med anledning av att kontrollen av förfoganderätten och

8 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 8 (15) inskrivningsförhållandena samt undertecknandet av uppdragsavtalet är daterade den 4 juli 2011 har NN uppgett följande. I samband med intagsbesöket på fastigheten i juli 2011 skrev han ut ett förmedlingsuppdrag. Något uppdragsavtal ingicks inte då och han vet inte varför detta datum anges i journalen. Mot bakgrund av att journalen anger att NN upprättade och tillhandahöll tilltänkta köpare objektsbeskrivningen den 7 februari 2014 har han uppgett följande. Tilltänkta köpare fick objektsbeskrivningen vid den första visningen. Han skrev sedan ut den på nytt vid kontraktsskrivningen. Avseende de fjorton åtgärderna i journalen som är daterade den 27 februari 2014, har NN i sitt yttrande angett de korrekta tidpunkterna för åtgärderna. Eftersom han inte har fyllt i alla åtgärder vartefter de utfördes, har de fått datumet för när journalen skrevs ut. Bostadsrätten Objektsbeskrivningen Han hade uppgifter om bostadsrättens andel i föreningen och bostadsrättens andel av årsavgiften i den mäklarbild som han hade fått av den ekonomiska förvaltaren. Han vet inte varför han inte tog med andelen av årsavgiften i objektsbeskrivningen; det brukar han göra. Kundkännedomen Information om vem som stod som ägare av bostadsrätten fick han av föreningens ekonomiska förvaltare i mäklarbilden. Han informerade X om att han kunde påbörja förmedlingen endast om han hade fått en fullmakt från de övriga två delägarna samt vidimerade kopior av deras identitetshandlingar. Kopiorna av Y:s och Z:s identitetshandlingar kom in tillsammans med fullmakten, men kopiorna var inte vidimerade. Han bad därför om att få in vidimerade kopior snarast. När han pratade med Y om försäljningen fick han reda på att Z befann sig utomlands. Detta var anledningen till att kommunikationen drog ut på tiden, men det var på gång. Eftersom både X och Y försäkrade honom om att han inom kort skulle få de vidimerade kopiorna av identitetshandlingarna, drog han igång

9 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 9 (15) förmedlingsarbetet. Den första visningen hölls den 1 december Han inser att han borde ha väntat in de vidimerade kopiorna. Det har varken tidigare eller senare hänt att han har åtagit sig ett uppdrag utan att försäkra sig om ägarnas identiteter. Journalen Han överlämnade ingen journal. Han tänkte inte på att skriva ut den vid tillträdet. Fastighetsmäklarinspektionens bedömning Enligt 8 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Redbarheten och lämpligheten Enligt 29 fastighetsmäklarlagen ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som inte längre uppfyller bland annat det krav på redbarhet och övrig lämplighet som uppställs i 6 eller som handlar i strid med sina skyldigheter enligt lagen. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela en varning eller erinran. Är förseelsen ringa får påföljd underlåtas. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 8 i 1995 års fastighetsmäklarlag. I förarbetena till den lagen anges att redbarhetsrekvisitet tar sikte på att en mäklares allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet. Redbarheten ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som mäklaren intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som fastighetsmäklare (prop. 1994/95 s. 66 f.). Det som har kommit fram i ärendet om NN:s skulder gör att hans redbarhet

10 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 10 (15) och övriga lämplighet som fastighetsmäklare kan ifrågasättas. NN har i ett yttrande den 29 februari 2016 uppgett att hans intäkter hade ökat under de senaste månaderna och detta medfört att han hade större kontroll över sina skulder. Han hade vid tidpunkten för yttrandet ingen betalningsplan, men ansåg sig ha större möjligheter att inte låta en del räkningar hamna hos Kronofogdemyndigheten. Det framgår av utredningen i ärendet att NN:s skulder har ökat under ärendets handläggning. Förutom skuldsättningen har Fastighetsmäklarinspektionen inte några skäl för att ifrågasätta NN:s lämplighet som fastighetsmäklare. Mot bakgrund av NN:s uppgifter om att han aktivt arbetar för att betala av sina skulder, låter inspektionen påföljden stanna vid en varning i den här delen. Fastigheten Objektsbeskrivningen En gemensamhetsanläggning är en anläggning som flera fastigheter har behov av och därför förvaltar gemensamt. Den kan utgöras av exempelvis en gemensam väg, ett grönområde eller en vattenanläggning. Gemensamhetsanläggningar bildas genom förrättningar hos Lantmäteriet. De förvaltas antingen genom en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. I den objektsbeskrivning som NN har upprättat finns ingen uppgift om någon gemensamhetsanläggning. Det finns däremot en uppgift om en kostnad om 700 kr per år till en samfällighet. NN har uppgett att denna kostnad avsåg underhållet av en väg enligt säljaren. Enligt 18 fastighetsmäklarlagen ska en objektsbeskrivning innehålla uppgifter bland annat om gemensamhetsanläggningar. I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2010/11:15 s. 31) anges följande. Till en fastighet kan det ibland höra anläggningar som är gemensamma med andra fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna. Det kan t.ex. vara en väg, en parkering eller en småbåtshamn. Med andelar i gemensamhetsanläggningar följer inte endast

11 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 11 (15) rättigheter för fastighetsägaren utan det kan även följa förpliktelser. En rätt till väg kan t.ex. medföra en skyldighet att bistå med underhåll. Spekulanter på en fastighet har alltså i allmänhet ett intresse av att få kännedom om gemensamhetsanläggningar. Uppgifter om sådana finns hos Lantmäteriet. Som utredningen föreslår bör mäklaren vara skyldig att kontrollera om det finns några gemensamhetsanläggningar och i så fall ange detta i objektsbeskrivningen. Så här skriver Lantmäteriet om samfälligheter på sin webbplats. Ibland behöver du äga mark eller anläggningar utanför din egen fastighet tillsammans med dina grannar. Det finns olika sätt att juridiskt skydda ett sådant gemensamt ägande. Ett vanligt sätt är att bilda en samfällighet. En samfällighet kan vara olika saker. Det kan vara ett gemensamt ägande av mark eller en gemensamhetsanläggning. Eller ett servitut eller en annan rättighet som är gemensam för flera fastigheter. [ ] En gemensamhetsanläggning bildas genom en slags lantmäteriförrättning som kallas anläggningsförrättning. Vid bedömningen av en fastighetsmäklares agerande får omständigheter som är graverande för mäklaren endast läggas till grund för disciplinära åtgärder om dessa kan slås fast otvetydigt (jämför RÅ 1996 ref. 83). Fastighetsmäklarinspektionen anser att det inte är otvetydigt fastställt att den samfällighet som nämns som en driftskostnad i objektsbeskrivningen är en gemensamhetsanläggning. Frågan leder därför inte till någon åtgärd. De tillämpliga bestämmelserna om kundkännedom Det följer av 2 kap. 6-8 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och 11 Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) att när risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög ska fastighetsmäklaren, utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom, vidta mer omfattande åtgärder. Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas bland annat när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans.

12 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 12 (15) När kunden befinner sig på distans är det en obligatorisk åtgärd att inhämta uppgifter om adressen och en vidimerad kopia av kundens identitetshandling eller registreringsbevis. Om fastighetsmäklaren finner anledning till det utifrån riskbedömningen i det enskilda fallet, ska mäklaren även säkerställa kundens identitet genom att kontrollera uppgifterna mot externa register eller annan dokumentation, eller skicka en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress eller motsvarande. Enligt 2 kap. 11 penningtvättslagen får en fastighetsmäklare inte etablera en affärsförbindelse eller medverka till en transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbindelsen redan har etablerats ska den avslutas. Kundkännedomen om uppdragsgivarna NN har uppgett att kontakterna med uppdragsgivarna inledningsvis skedde per telefon och e-post. Uppdragsavtalet är undertecknat av mäklaren den 9 januari 2014, liksom kundkännedomsblanketterna. Kopiorna av båda uppdragsgivarnas identitetshandlingar är vidimerade den 10 januari NN har alltså etablerat en affärsförbindelse innan han har vidtagit skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivarna. Förseelsen är grund för en varning. Kundkännedomen om köparna NN anger att C inte var personligen närvarande vid kontraktsskrivningen, men att han skickade in en bild av sin identitetshandling. Kopian av C:s identitetshandling är inte vidimerad. NN har alltså medverkat till en transaktion utan att uppnå kundkännedom om den ena köparen. Detta är varningsgrundande. Journalen Enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare föra anteckningar över förmedlingsuppdraget i en så kallad journal. Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget har slutförts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska även uppdragsgivarens motpart få dokumentationen vid denna tidpunkt. I förarbetena till lagen (prop.

13 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 13 (15) 2010/11:15 s. 61) anges följande. Det är förmedlingsuppdraget som ska dokumenteras. Skyldigheten omfattar uppgifter om när uppdraget ingicks, när och på vilket sätt en åtgärd vidtagits samt när uppdraget upphör. Av särskild betydelse är anteckningar om de förpliktelser som följer av lagen, t.ex. utförandet av rådgivnings- och upplysningsskyldigheten (se 16 ), kontrollen av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden (se 17 ) samt tillhandahållandet av en objektsbeskrivning (se 18 ). Skälen till att en fastighetsmäklare ska föra en journal är enligt förarbetena till fastighetsmäklarlagen bland annat att journalen kan ge vägledning i efterföljande tillsynsärenden och tvister om vad som har förekommit vid förmedlingen. Parterna ges också möjlighet att kontrollera att uppgifterna i journalen är korrekta (samma prop. s. 35). Fastighetsmäklarinspektionen finner att den journal som NN har upprättat innehåller felaktiga uppgifter om datumen för när fastighetsmäklaren har vidtagit 18 åtgärder i förmedlingsuppdraget. Bristerna i journalen är grund för en erinran. Bostadsrätten Objektsbeskrivningen Enligt 18 fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare, som är konsument, en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning). Om förmedlingen avser en bostadsrätt, ska objektsbeskrivningen enligt 18 tredje stycket innehålla uppgifter om bland annat andelstal. I förarbetena anges bland annat följande om andelstal (prop. 2010/11:15 s. 59). Med andelstal avses en beskrivning av bostadsrätten i två avseenden. För det första ska ägarandelen i föreningen anges, dvs. hur stor insats den aktuella bostadsrätten har i förhållande till den totala insatsen. För det andra ska det anges hur stor andel av årsavgifterna till föreningen som åvilar bostadsrättshavaren. Mäklaren ska i objektsbeskrivningen

14 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 14 (15) ange andelstalet i båda dessa avseenden. I detta ärende har NN haft tillgång till uppgifter om båda andelstalen, men har bara angett det ena i objektsbeskrivningen. Uppgiften om andelstal är en obligatorisk uppgift i en objektsbeskrivning. Mot bakgrund av att NN har angett ett av andelstalen och att det också framgår i objektsbeskrivningen vilket av dem det är, låter Fastighetsmäklarinspektionen påföljden stanna vid en erinran. Kundkännedomen om uppdragsgivarna NN ingick ett förmedlingsuppdrag med X, Y och Z den 8 november Av den ingivna dokumentationen framgår det att de skärpta åtgärderna för att uppnå kundkännedom om Y och Z, som befann sig på distans, vidtogs först i april NN har därigenom ingått en affärsförbindelse utan att uppnå kundkännedom. Detta är varningsgrundande. Journalen NN har uppgett att han inte har upprättat någon journal. Eftersom han har åsidosatt sin lagstadgade skyldighet att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget ska han varnas. Övrigt Det som i övrigt har kommit fram i ärendet ger inte anledning till någon åtgärd av Fastighetsmäklarinspektionen. Påföljden NN meddelas en varning för att han i uppdraget avseende fastigheten inte har vidtagit skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom varken om uppdragsgivaren eller den ena köparen samt för att han i uppdraget avseende bostadsrätten inte har uppnått kundkännedom om uppdragsgivaren genom att vidta skärpta åtgärder och för att han inte har upprättat någon journal. Slutligen meddelas NN en varning för att hans lämplighet och redbarhet kan ifrågasättas med anledning av hans skuldsättning. I denna varning ingår en erinran för att han i uppdraget avseende fastigheten har upprättat en bristfällig journal och för att han i uppdraget avseende bostadsrätten inte har

15 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 15 (15) tagit med en uppgift om bostadsrättens andel av årsavgiften.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal och anbudsförteckning. Prövning av om

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, journal, kundkännedom - dokumentation och bevarande, anbudsförteckning och marknadsföring.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet, anbudsförteckning, uppdragsavtal och journal. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, kundkännedom - skärpta åtgärder, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har tillhandahållit en spekulant objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, objektsbeskrivning, budgivning, anbudsförteckning och medhjälpare. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om riskbaserade rutiner enligt penningtvättslagstiftningen och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, uppdragsavtal, journal och provision och annan ersättning. Prövning av

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivarna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin skyldighet att genomföra

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, budgivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har utfört skärpta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare, journal, anbudsförteckning och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta och

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet, journal, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och objektsbeskrivning.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och omsorgsplikt. Prövning av mäklarens dateringar av anteckningarna i journalen. Dessutom har frågan

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal, objektsbeskrivning, rådgivnings- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om driftskostnaderna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, överlåtelsehandlingar, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och journal.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, anbudsförteckning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, uppdragsavtal, omsorgsplikt, överlåtelsehandlingar och marknadsföring.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och journal. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av en besiktningsklausul, liksom

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter om en gemensamhetsanläggning

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet och besvarande av föreläggande. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt skyldigheten att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, anbudsförteckning, journal och rådgivnings-

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har lämnat

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, journal och energideklaration.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom att överlämna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och journal. Prövning av om mäklaren i marknadsföringen av en lägenhet under uppförande har agerat

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, journal och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet och besvarande av föreläggande. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, information om köparens undersökningsplikt, anbudsförteckning, objektsbeskrivning, journal och

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i ett förmedlingsuppdrag

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att ange uppgifter om pantsättning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att i objektsbeskrivningen avseende en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, journal, anbudsförteckning och objektsbeskrivning. Prövning av det förhållandet att fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att vidta

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och riskbaserade rutiner enligt penningtvättslagstiftningen.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren i sin journal noterat att han har överlämnat

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, boendekostnadskalkyl och information om köparens undersökningsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, anbudsförteckning och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att tillhandhålla

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (17) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, kundkännedom - skärpta åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, objektsbeskrivning

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och omsorgsplikt. Prövning av fastighetsmäklarens ansvar för en felaktig uppgift i objektsbeskrivningen.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och uppdragsavtal. Prövning av fastighetsmäklarens åtgärder för att uppnå kundkännedom

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, budgivning och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare, anbudsförteckning och journal. Prövning av om det har varit den ansvarige fastighetsmäklaren eller

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, mäklarens agerande och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren skriftligen har bekräftat anmälarens uppsägning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens agerande, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt skyldigheten

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, besiktningsklausul, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin skyldighet att upprätta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, journal och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har följt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom -

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har medverkat till att dokumentera de speciella förutsättningarna

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om närståendeförmedling, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, anbudsförteckning, objektsbeskrivning, journal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer