Göteborg 2016 Spårvägssällskapet Ringlinien: Spårvägsutvecklingsgruppen Får spridas fritt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg 2016 Spårvägssällskapet Ringlinien: Spårvägsutvecklingsgruppen Får spridas fritt."

Transkript

1 1

2 Göteborg 2016 Spårvägssällskapet Ringlinien: Spårvägsutvecklingsgruppen Får spridas fritt. 2

3 Innehåll Sida Förord Varför spårväg? Karta 4 5 Översikt över förslagen 9 Översiktskarta 11 I Huvudförslag 12 Karta A: Tvärförbindelse Väst 13 1) Lindholmen / Tvärförbindelse Väst 14 A Karta B: Centrum: Snabbspår 25 2) Snabbspår/kapacitetsökning Centrum 26 B Karta C: Backa 30 3) Backa 31 II Övriga snabbspår C 33 Karta D: Majorna - Sahlgrenska: Snabbspår Karta E: Kortedala ) Mariaplanstunneln 2) Kortedalatunneln 3) Tunnel Johannespl. - Slottsskogsvallen 4) Sahlgrenska III Övriga utbyggnader D E D D 45 Kartöversikt: Centrum, Motsols från Hisingen Karta F: Centrum: Utbyggnader Karta G: Hisingen, södra Karta H: Hisingen, centrala Karta J:Y: Angered: Ytalternativ Karta J:T: Angered: Tunnelalternativ Karta K: Öster Karta L: Mölndal Karta M: Frölunda ) Gullbergsvass 2) Järnbrott 3) Johanneberg 4) Bifrost 5, 12, 14) Gårdsten, Rannebergen, Lövgärdet 5) Gårdsten 6) Lindholmen - Ivarsberg 7) Grevegården 8) Högsbohöjd 9) Bjurslätt - Tolered 10) Åbro 11) Tuve 12) Rannebergen 13) Vallhamra 14) Lövgärdet 15) Björkekärr 16) Lunden 17) Herkulesgatan Referenser F M F L J:Y, J:T J:Y, J:T G M M H L H J:T, J:Y K J:T, J:Y K F G

4 Förord Spårväg Spårvägen som kommunikationsmedel såg dagens ljus under 1800-talet. Den hade betydligt bättre gångegenskaper än hästdroskan. Elektrifieringen ökade dess effektivitet ytterligare och alla städer med självaktning inrättade en spårväg. Från 1950-talet började spårvägen betraktas som omodern och privatbilismen ansågs ha framtiden för sig. Busstrafik kunde erbjudas dem som saknade bil. Idag ser vi hur trenden har vänt. Privatbilismens nackdelar har länge varit alltför tydliga i form av avgas- och partikelhaltig stadsluft, stort behov av utrymme i stadsrummet, buller och växthuseffekt. Allt fler städer i Sverige och utomlands planerar för och bygger ny spårväg. Även om Göteborg till skillnad från många andra städer behöll och byggde ut sin spårväg, är även Göteborgs spårväg eftersatt. I denna skrift presenterar vi förslag till hur spårväg i Göteborg, Mölndal och Partille kan nå sin fulla potential. Spårvägssällskapet Ringlinien Spårvägssällskapet Ringlinien bildades 1981 i anslutning till Göteborgs Spårvägars 100-årsjubiléum Ringlinien dokumenterar Göteborgs Spårvägars historia i tidskriften Ringlinien och i andra skrifter, bevarar och renoverar Göteborgs historiska spårvagnsmaterial och trafikerar sommartid Lisebergslinjen med historiska vagnar. Ringlinien har en kunskap, en erfarenhet och ett engagemang för spårväg och annan kollektivtrafik, som vi i denna skrift riktar mot framtiden. Syfte med denna skrift Skriften är inte avsedd som ett färdigt program för framtida kollektivtrafikförsörjning för Göteborgsområdet. Den är snarare avsedd som ett smörgåsbord av idéer, som vi hoppas kan inspirera och leda till fortsatt reflektion. De enskilda förslagen är på idéstadiet och behöver utredas vidare för att se vad som kan vara värdefullt och lämpligt. Vi känner till exempel inte till markförhållanden och förekomst av tunnlar och andra underjordiska installationer, utan har utgått från det som syns från ytan. På samma sätt har vi i huvudsak utgått från befintliga befolkningstal. Planer för nya bostäder kan drastiskt förändra dessa tal. De inbördes rangordningarna är därför också en mycket preliminär bedömning. Remissvar Göteborgsregionen och Göteborgs stad har nyligen presenterat Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: REMISSUTGÅVA MARS 2016, i skriften benämnd Remissunderlaget. I denna skrift förhåller vi oss till remissen och skriften kan läsas som Spårvägssällskapet Ringliniens spårvägsutvecklingsgrupps remissvar. Men skriften kan också läsas självständigt som vårt förslag till utveckling av spårväg i Göteborg, Mölndal och Partille. Göteborg Spårvägsutvecklingsgruppen inom Spårvägssällskapet Ringlinien Gunnar Persson Jan Andréasson Mats Fröier Nils-Erik Prånge Claes-Göran Waborg Claes Westberg 4

5 Varför spårväg? A) Åtgärder i befintligt nät 1) Snabba upp befintlig spårväg Snabbhet är mycket viktigt för valet av kommunikationsmedel. Om kollektivtrafiken skall kunna konkurrera med bilen, måste den vara snabb. Anläggande av snabbspårvägslänkar är då ofta ett bra alternativ. Spårvägen går redan rakt igenom stora befolkningskoncentrationer. Genom ett snabbspår mellan befolkningsområdet och centrum kan resan snabbas upp. Uppsnabbning kan också ske genom tvärförbindelser. Alternativet snabbussar enligt olika koncept når ofta inte på samma sätt in till befolkningskärnorna, vilket ger restidsförluster vid byten. Tänk tunnelbana - kör spårvagn! 2) Lösa kapacitetsproblem Ett annat skäl att bygga ut spårväg är att man vill lösa kapacitetsproblem i ett befintligt spårvägsnät. För detta behövs knappast några argument. Spårvagnar som står i kö är slöseri med resurser och irriterande för resenärerna. Kapacitetsutbyggnad i centrum är också en förutsättning för utbyggnad i ytterområdena. Kapacitetsutbyggnad kan ske genom parallella spår eller genom tvärförbindelser. 3) Skapa tvärförbindelser En nackdel med spårväg är att den går längs linjer. Det är lätt att ta sig längs linjerna, men det kan vara svårare att ta sig emellan dem. Tvärförbindelser kan inrättas med andra färdmedel än spårväg, såsom buss, båt och linbana. Spårväg bör väljas, när man samtidigt uppnår något av de andra målen i denna sammanställning, till exempel uppsnabbning eller bytesfrihet. I Göteborg är spårvägen mellan Sahlgrenska och Slottsskogen ett utmärkt exempel på en sådan tvärförbindelse som sannolikt uppfyller alla målen i denna uppställning. Vårt förslag 1) Tvärförbindelse Väst, Gropegårdsgatan - Lindholmen - Järntorget / Linnéplatsen (/ Marklandsgatan), är ett annat sådant. B-C) Nyanläggning av spårväg B) Nyanläggning i kapacitetsnisch mellan buss och tunnelbana 4) Bygga tillräckligt kapacitetsstark kollektivtrafik Spårväg eller lightrail har en kapacitetsnisch mellan tunga busslinjer och tunnelbana/stadsbana. Bussen har (för närvarande) en största tillåten längd på 24 meter. Någon sådan gräns finns inte för spårvägen. När resandebehovet ligger i denna storleksordning, bör spårväg vara det självklara valet. Detta bedöms i Ny spårväg på Hisingen (2013, s ) bli fallet på norra älvstranden. C) Nyanläggning i samma kapacitetsnisch som tung busstrafik - en jämförelse Men det finns även andra skäl än kapacitetsskäl att ersätta tung busstrafik med spårväg. På grund av den höga anläggningskostnaden för spårväg, är den framför allt aktuell i tätbebyggda områden med närhet till befintlig spårväg. Områden som bara är relativt tätbefolkade trafikförsörjs bäst med trådbuss. Områden med än mer gles befolkning, trafikförsörjs bäst med mindre bussar som förbränner miljövänliga bränslen. Tätbebyggda områden med avstånd till nästa tätbebyggda område trafikförsörjs bäst med expressbussar, som samlar upp passagerare vid flera hållplatser i området och sedan kör utan uppehåll mot centrum. Om det tätbebyggda området är tillräckligt stort, och avståndet över obebyggd mark inte alltför långt, kan spårväg vara aktuell, som i Angered. De förslag vi här lämnar får bedömas vart och ett för sig i frågan om vilken kategori de tillhör och om de är lämpliga för spårvägsutbyggnad, trådbussutbyggnad, ackumulatorbuss eller fortsatt drift med förbränningsmotor. 5

6 Generella aspekter 5) Miljö De flesta är överens om att vi bör eftersträva en god miljö. Vad som är mest miljövänligt behöver kontinuerligt utvärderas allteftersom nya tekniker utvecklas. På spårvagnens pluskonto finns hög verkningsgrad, låg friktion och möjlighet att återvinna bromsenergi. Spårvagnar har också längre livslängd än bussar, vilket talar för en lägre miljöpåverkan vid tillverkningen av fordonen. 6) Bekvämlighet Spårvagnen har en stabilitet som många upplever som bekväm. Vid anläggning av spårväg är möjligheten ofta stor att ge banan en rak och bekväm dragning, där bussarna istället slingrar fram genom motens krusiduller. 7) Förutsebarhet Medan en buss kan överraska ovana passagerare med att svänga av på ett oväntat sätt, finns en större förutsebarhet inbyggd i ett spårbundet system. Man behöver inte detaljstudera linjekartor för att förstå vart spårvägen måste ta vägen. 8) Ekonomi I ett etablerat nät kan en rätt utformad drift ske på ett relativt kostnadseffektivt sätt. Ersättningstrafik med buss vid trafikstörningar brukar undvikas så långt som möjligt av kostnadsskäl. Det är framför allt anläggningskostnaden som är högre för spårväg. Aspekter i befintlig spårväg 9) Systemfördelar Grundläggande kostnader som vagnpark, vagnhall och liknande, är redan tagna. Införs istället nya system, måste nya, separata serviceanläggningar med personal och reservdelar byggas upp för det nya systemet. Att utnyttja systemet på nya sträckor, kan med relativt små extra kostnader, möjliggöra nya genomgående spårvagnslinjer. Särskilt lönsamt är det att ansluta områden med stor koncentrerad befolkning nära befintlig spårväg. 10) Minimera antal byten Det är bekvämt att resa utan byten. Byte är motiverat när bytet gör att resan går snabbare. Detta förutsätter att minst det ena transportmedlet är snabbt. Ofta skapar byten dock tvärtom väntetid, som gör resan långsammare. Om bytet inte gör resan snabbare, bör man istället eftersträva att minimera antalet byten. Detta kan göras genom att förlänga befintliga linjer, grena ut dem till nya områden eller genom tvärförbindelser i samma system. En kort tvärförbindelse av ett nytt system, genererar tvärtom byten, vilket är negativt. Långa, genomgående linjer ökar chansen att de två linjer man behöver åka med, korsar varandra i någon punkt. 11) Bygga vidare på en symbol Spårvägen har blivit en viktig del av Göteborgs identitet. Göteborg har en lång tradition av gemensamt resande med ett miljövänligt transportmedel. Denna tradition har också stark potential att utvecklas med staden mot framtiden. Genom att stärka, vårda och utveckla spårvägen som identitetsmarkör, kan man både vinna fler resenärer till kollektivtrafiken och stärka Göteborg som varumärke. Andra trafikslag Trådbuss - ackumulatorbuss Ett mellanting mellan dieselbuss och spårvagn är trådbussen. Trådbussens miljöfördelar gentemot ackumulatorbussen (batteribuss) är att bussackumulatorer har stor negativ miljöpåverkan både vid 6

7 tillverkning och skrotning. Ackumulatorerna är också tunga och det går åt onödig energi att transportera runt dem i stan, särskilt i backig terräng. Man kan också tänka sig kombinerade trådoch ackumulatorbussar, som går under tråd och laddar i uppförsbackar, och som laddar sina batterier med bromsenergi i nedförsbackar och går utan tråd i innerstaden, där trådbusstrådar skulle komplicera det redan komplicerade spårvägstrådsnätet. Fördelarna med kombinerade tråd-/ackumulatorbussar är att ackumulatorerna kan vara betydligt mindre och att de kan ladda under gång. Linbana Linbana har på senare tid kommit att diskuteras som ett ytterligare trafikslag inom kollektivtrafiken i Göteborg. Linbana har fördelar framför allt i terräng där det på grund av lågt resandeunderlag eller topografiska förhållanden skulle ställa sig alltför kostsamt att bygga spårväg eller väg. Där stora resandeströmmar är att vänta och där befintlig spårväg redan finns vid tilltänkta målpunkter, är en tvärlänk med spårväg att föredra. En tvärlänk med ett nytt trafikslag genererar oönskade byten i båda ändar, medan en tvärlänk med spårväg ger bytesfrihet i ena eller båda ändpunkterna. Andra tveksamheter till införandet av ett nytt trafiksystem är att det skapar nya kostnader genom att systemspecifika servicefunktioner och lager måste byggas upp, något som redan finns för spårvägen. Linbaneteknik för kollektivtrafiksändamål är relativt oprövad och tillhandahålls av få leverantörer. Detta innebär en inlåsningsrisk i ett system med låg eller ingen konkurrens på service och reservdelar, vilket riskerar leda till höga underhållskostnader. Om leverantören upphör, försvåras möjligheten till fortsatt drift. Spårväg är ett standardiserat system som tillhandahålls av ett flertal leverantörer. Som en temporär lösning till dess att spårvägen hunnit byggas ut mellan Lindholmen och fastlandet, kan dock en linbana på sträckan Järntorget - Lindholmen till exempel fylla en funktion. Det kan också fungera som ett fullföljande av den göteborgska traditionen att bygga linbanor vid jubiléer. Skriftens indelning Denna skrift är indelad i tre huvuddelar: * I avdelningen I Huvudförslag presenterar vi de förslag som vi ser som mest angelägna att förverkliga. Här finns åtgärder som motiveras av alla ovanstående skäl. Kring Lindholmen har bussystemet slagit i taket och kapacitetsproblemen löses bäst med spårväg - mål av typ B. Genom förbindelsen Gropegårdsgatan-Lindholmen-Linnéplatsen(-Slottsskogsvallen) snabbas befintlig spårvägstrafik upp avsevärt för betydande befolkningscentra. Genom en ny älvförbindelse vid Lindholmen avlastas den planerade nya Hisingsbron och Brunnsparken och miljövänliga alternativ ersätter tung motordriven busstrafik - mål av typ A och C. Allt detta är inkluderat i förslag 1 om Tvärförbindelse Väst. I förslag 2 om snabbspår i Centrum löses framför allt kapacitetsproblem, men även viss uppsnabbning kan ske - mål av typ A. Förslag 3 till Backa handlar framför allt om överväganden om spårväg i en kapacitetsnisch där även buss är möjlig - mål av typ C. * I avdelningen II Övriga snabbspår presenterar vi fler förslag som främst avser att snabba upp och lösa kapacitetsproblem - mål av typ A. Vi bedömer dem inte ha samma genomgripande betydelse som de i avdelningen Huvudförslag, men de skulle fortfarande förbättra såväl restid som reskomfort för tiotusentals resenärer. * I avdelningen III Övriga utbyggnader presenterar vi förslag till spårvägsutbyggnader som framför allt ligger i samma kapacitetsnisch som buss. Vi förslår åtgärder för hur omiljövänliga motordrivna tunga busslinjer kan konverteras till miljövänlig eldriven och bekväm spårväg, det vill säga mål av typen C. Förslagen är inom varje avdelning presenterade i prioritetsordning med de mest prioriterade förslagen överst. 7

8 Jämförelsetal Trafikunderlag För att kunna bedöma hur motiverat det är att bygga en spårväg enligt ett visst förslag, jämför vi befolkningens storlek i området med hur lång spårväg man bör bygga. Om projektet då anses befinna sig i nischen över tung busstrafik - mål av typ B - är spårväg mer eller mindre det givna valet. Om spårväg istället anses befinna sig i samma nisch som tung busstrafik, får överväganden sedan göras utifrån mål av typ C. Men även i denna nisch gäller, att ju högre jämförelsetal, desto mer motiverat med spårväg. Vi har utgått från befolkningen i de olika primärområdena (eller motsvarande benämning i Mölndal och Partille). Vi har då fått fram jämförelsetalet befolkning per sträcka byggd spårväg (invånare per kilometer). För att kunna jämföra tunnelspår med ytspår, har vi omvandlat tunnelspårssträckor i berg till ytspårsekvivalent längd. Då det är ungefär dubbelt så dyrt att bygga bergtunnel, har vi räknat om 1 km bergtunnel till 2 km ytspårsekvivalent längd. Resultatet har blivit jämförelsetalet befolkning per ytspårsekvivalent längd (invånare per kilometer byggd spårväg). Till detta kommer i förekommande fall kostnader för viadukter, betongtunnlar och underjordiska hållplatser. Vi har inte beräknat några jämförelsetal för dessa utan nämner dem i jämförelsesituationen för att ge läsaren en helhetsbild. Detta är en ganska grov beräkning som behöver fördjupas med bedömningar om gångavstånd. Vi har också utgått endast från befolkning och analysen behöver fördjupas med verksamheterna. Tidsbesparing För uppsnabbningssyftet - mål 1 - har vi uppskattat den tidsbesparing ett visst förslag kommer att ha. Vi har sedan också beräknat ett jämförelsetal som tar hänsyn till hur många som har glädje av tidsbesparingen. En åtgärd som endast ger en liten tidsbesparing, kan ändå vara motiverad, om den åtnjuts att tillräckligt många. Vi får då jämförelsetalet befolkning * insparad tid / ytspårsekvivalent längd (invånareminuter per kilometer byggd spårväg). Jämförelsetalet anges i alla förslag där en tidsbesparing förväntas. Detta jämförelsetal är användbart framför allt när en avgränsad befolkning i en eller flera stadsdelar har glädje av åtgärden. Jämförelsetalet är svårare att använda i centrala delar, där resande kommer från olika stadsdelar och resandeunderlaget därmed är mindre väldefinierat. Det används därför inte i förslag I:2 om snabbspår i centrum och II:4 om snabbspår kring Sahlgrenska. Dessa två jämförelsetal anges i förekommande fall överst i varje förslag, tillsammans med andra kostsamma installationer som viadukter, betongtunnlar och underjordiska hållplatser. Jämförelsetalet för trafikunderlag anges till vänster, och jämförelsetalet för tidsbesparing till höger. Nederst i varje förslag återges beräkningen av de båda talen - trafikunderlaget till vänster och tidsbesparingen till höger. De återges också i sammanställningen på nästa sida i samma ordning. 8

9 Översikt Förslag Jämförelsetal Trafikunderlag befolkning / ytspårsekvivalent längd (inv/km) I Huvudförslag 1) Tvärförbindelse Väst 2) Snabbspår/kapacitetsökning Centrum 3) Backa Tidsbesparing Övrigt befolkning * tidsbesparing / ytspårsekvivalent längd (inv*min/km) Viadukt 500m Älvförbindelse 700m II Övriga snabbspår 1) Mariaplanstunneln 2) Kortedalatunneln 3) Tunnel Johannespl. - Slottsskogsvallen 4) Sahlgrenska III Övriga utbyggnader 1) Gullbergsvass Bebyggelsen under planering 2) Järnbrott ) Johanneberg ) Bifrost ) Gårdsten ) Lindholmen - Ivarsberg ) Grevegården ) Högsbohöjd ) Bjurslätt - Tolered ) Åbro ) Tuve ) Rannebergen ) Vallhamra ) Lövgärdet ) Björkekärr ) Lunden ) Herkulesgatan viadukter 200 o. 300m underjordisk hållplats underjordisk hållplats underjord. hpl underjord. hpl. Låg trafik idag

10 Motivering till rangordningen Rangordningen är gjord separat inom de tre avdelningarna och anges med förslagets nummer. Rangordningen grundar sig på jämförelsetalen, men hänsyn har sedan tagits till de kostnader övriga konstruktioner och underjordiska hållplatser medför. Även hänsyn till andra förhållanden har tagits. En kortfattad diskussion om detta följer: I Huvudförslag 1) Tvärförbindelse Väst ger ojämförligt höga jämförelsetal och bör ges prio 1. 2) Kapacitetsproblemen i centrum behöver åtgärdas. Flera av våra utbyggnadsförslag innebär bara förlängningar av befintliga linjer. Men de förslag som innebär inrättande av helt nya linjer, förutsätter att kapaciteten i centrum förstärks parallellt. 3) Även Backa ger, jämfört med förslagen i avdelning III, ojämförligt bra jämförelsetal. II Övriga snabbspår 1-3) Förslagen om tunnlar till Mariaplan, Kortedala och Slottsskogsvallen ger alla likartade jämförelsetal och bör genomföras. 4) Kring Sahlgrenska är det svårare att presentera ett jämförelsetal, men möjligheten att på något av de föreslagna sätten snabba upp trafiken och förbättra trafikmiljön bör övervägas starkt. III Övriga utbyggnader 7) Grevegården placeras under Ivarsberg, för att kostnaden för vändslinga blir proportionellt högre för en kort linje. 5) Gårdsten har kostnader för viadukter, men ger betydande restidsvinster och flyttas därför inte ner. 8) Högsbohöjd flyttas trots kostnad för underjordisk station inte ner på grund av den restidsvinst förslaget ger. 11) Tuve placeras under Åbro på grund av långa gångavstånd i västra delen. 12) Rannebergen flyttas inte ner på grund av kostnader för underjordisk hållplats, eftersom den ger betydande restidsvinster. 14) Lövgärdet och 15) Björkekärr placeras under Vallhamra på grund av kostnader för underjordiska hållplatser. 15) Björkekärr placeras under Rannebergen och Lövgärdet eftersom den har fler underjordiska hållplatser. 16) Lunden har trots fina jämförelsetal placerats lågt. Detta beror framför allt på att ingen tung busslinje trafikerar sträckan. Resenärerna kan därför tänkas främst önska åka stombuss 60:s väg mot stan. Svårigheten att ansluta spårvägen vid Sankt Sigfrids Plan bidrar också till den låga rankningen. 10

11 11

12 I) Huvudförslag I denna avdelning presenterar vi de förslag vi prioriterar främst. Förslagen i denna avdelning binder samman viktiga delar av spårvägsnätet, sänker restider radikalt, löser centrala kapacitetsproblem, snabbar upp trafiken där den går som långsammast och försörjer stora befolkningskoncentrationer med miljövänlig spårväg. 12

13 13

14 I) Huvudförslag 1) Lindholmen/Tvärförbindelse Väst Karta A Sida 13 Befolkning * tidsbesparing / ytspårsekvivalent längd inv*min/km * viadukt över Lundbyleden och Hamnbanan 0,5 km * förbindelse över älven 0,7 km (Avser sträckan Länsmansgården / Wieselgrensplatsen - Lindholmen - Järntorget) (För en förklaring av dessa inledande jämförelsetal: Se Varför spårväg? ovan.) Förslaget innehåller följande länkar: 1a) Länsmansgården - Gropegårdsgatan - Lindholmen 1b) Brunnsparken - Frihamnen - Lindholmen 1c) Lindholmen - Johannesplatsen/Stigbergstorget 1d) Johannesplatsen/Stigbergstorget - Linnéplatsen - Tynnered/Sahlgrenska 1e) Tunnel Johannesplatsen - Slottsskogsvallen Norra Älvstranden har länge varit eftersatt när det gäller spårväg. Etableringen av bostäder och personintensiva verksamheter på gammal hamn- och varvsmark på Lindholmen, Sannegården och Eriksberg har både öppnat upp områdena för kommunikation och kraftigt utökat behovet av kapacitetsstark och bekväm kollektivtrafik. Vårt förslag avser att lösa följande problem: - Trafikförsörja Lindholmens kunskapscentrum. - Binda samman Länsmansgården - Lundby - Lindholmen - Järntorget/Hagastationen - Sahlgrenska och Tynnered. - Avlasta Brunnsparken och Göta Älvbron/nya Hisingsbron. - Etablera en alternativ älvförbindelse. Detta behövs för Hisingstrafiken vid trafikstörningar på nya Hisingsbron. Inte minst blir det viktigt om den planerade vagnhallen på Ringön blir verklighet. Annars riskeras en inlåsning av en stor del av vagnparken på Hisingen vid trafikstörningar på nya Hisingsbron. 14

15 I) Huvudförslag 1) Lindholmen/Tvärförbindelse Väst 1a) Länsmansgården - Gropegårdsgatan - Lindholmen Karta A Sida 13 Lundbybanan - Lindholmen Alternativ 1 - förordat alternativ Gropegårdsgatan - Polstjärnegatan - Lindholmen Linjen utgår från befintlig spårväg vid Gropegårdsgatan. Den följer sedan Gropegårdsgatan söderut till Inlandsgatan. Där Inlandsgatan kröker österut, går spårvägen ut på en viadukt över Herkulesgatan, Lundbyleden och Hamnbanan. Den går sedan ner på Polstjärnegatan. Den går fram till Lindholmsallén och ansluter där till spårvägslänkarna 1b mot Frihamnen och 1c mot Johannesplatsen/Stigbergstorget. Detta är det första benet i vår trebenta Lindholmsförbindelse. Sträckan är en viktig länk för längre resor i tvärförbindelsen mellan Länsmansgården/Lundby och Järntorget/Hagastationen, Sahlgrenska respektive Tynnered. Restider kan som vi sett sänkas betydligt. Den är också viktig för mer lokala resor mellan Länsmansgården/Lundby och Lindholmen. Förbindelserna mellan den växande bebyggelsen på Norra Älvstranden och övriga Hisingen ligger idag i huvudsak i Norra Älvstrandens östra och västra ändar. Någon tvärförbindelse mellan Lindholmen och centrala Lundby finns inte för något trafikslag. Denna länk skapar en sådan. Länken skapar möjlighet till närtrafik mellan Lindholmen och Eketrägatan-Vågmästarepaltsenområdet. AB Volvo planerar att flytta sitt huvudkontor och huvuddelen av sina strategiska verksamheter tillbaka till Lundbyverken. De önskar en väl utbyggd kollektivtrafik ("AB Volvo flyttar hem - till Lundby", GP Gropegårdslänken skulle knyta samman ett av Sveriges största teknikföretag med Chalmers Lindholmen och Chalmers Johanneberg, och med flera stora bostadsområden. Även cykel- och gångtrafik mellan Volvo och Chalmers Lindholmen underlättas betydligt med länken. Genom att till exempel leda linje 6 från Länsmansgården till Sahlgrenska denna väg istället för via Brunnsparken, skapas en snabbare och bekvämare förbindelse än idag. Likaså skulle en linje Länsmansgården-Lindholmen-Järntorget-Hagastationen-Valand skapa en ny och snabb resväg till centrum. Genom att skapa en linje Backa-Gropegårdsgatan-Lindholmen-Frölunda, skapas möjlighet till snabba resor och alternativa resvägar för resmål på sträckan Backa-Gropegårdsgatan. Alternativt kan resmålen kastas om. Förbindelsen gör också en linbaneförbindelse med oprövad teknik Wieselgrensplatsen-Lindholmen-Järntorget överflödig. En viadukt ansluts till befintlig spårvägsviadukt vid Gropegårdsgatans hållplats och kan gärna utformas som en triangelhållplats. Viadukten tas ned på Gropegårdsgatan och följer denna mot Lindholmen. Spårvägen förs sedan på bro över Herkulesgatan, Lundbyleden och Hamnbanan och tas ner på Polstjärnegatan. Bron får en lutning på cirka 4%, vilket är acceptabelt. Spårvägen fortsätter i Lindholmen mot Johannesplatens/Stigbergstorget (länk 1c) och Frihamnen (1b). En 15

16 hållplats kan anläggas vid Rambergsstaden. Förbindelsen bör även förses med gång- och cykelbana. Om även älvförbindelsen vid Lindholmen förses med gång- och cykelbana, kan denna länk bli en mycket viktig cykelled mellan centrala Hisingen och Centrum. Eventuellt kan bron även byggas för biltrafik. Både Analysunderlaget (2015) och Remissunderlaget (2016) (se referenser) föreslår istället en framtida sammanlänkning via Ivarsberg och Vårväderstorget. Vi har inte med den förbindelsen i vårt förslag, då vi anser att länken över Gropegårdsgatan är överlägsen. Gropegårdslänken är sannolikt 5 minuter snabbare än länken Ivarsberg-Vårväderstorget för resor mellan Länsmansgården och fastlandet via Lindholmsförbindelsen - särskilt om alternativet med spårväg via Östra och Västra Eriksbergsgatorna väljs (se förslag III:6 Lindholmen-Ivarsberg nedan). Vårt förslag snabbar också upp trafik från Wieselgrensplatsen mot västra centrum, något som länken IvarsbergVårväderstorget inte gör alls. Den linbana från Wieselgrensplatsen, som Remissunderlaget föreslår, snabbar förstås upp resandet mellan just Wieselgrensplatsen och Lindholmen. Men den korta linbanelinjen genererar samtidigt byten för mer långväga resenärer, byten som snabbt äter upp tidsbesparingen. Vår Gropegårdslänk erbjuder bytesfria resor längs hela Lundbybanan, till Lindholmen och vidare längs linjens sträckning på fastlandet. Gropegårdslänken erbjuder även cykelförbindelse mellan Lindholmen och centrala Hisingen, något som varken länken Ivarsberg-Vårväderstorget eller linbanan till Wieselgrensplatsen gör. Vi anser därför att det är en spårvägslänk till Gropegårdsgatan som bör väljas, och att den bör byggas i samband med att Lindholmsförbindelsen över älven byggs enligt nedan. Hållplats Rambergsstaden Längd: 1,5 km. 16

17 Lundbybanan - Lindholmen Alternativ 2 Länsmansgården - Eketrägatan - Fyrväpplingsgatan - Åbogårdsgatan - Ceresgatan Lindholmen Linjen utgår från befintlig spårväg vid Eketrägatan. Den följer Fyrväpplingsgatan, Åbogårdsgatan, Säterigatan, Nordviksgatan, Sannegårdsgatan och Ceresgatan till Lindholmsallén, där den ansluter till övriga föreslagna länkar enligt nedan. Detta alternativ ger en längre restid till Länsmansgården, och ännu längre mot Wieselgrensplatsen. I gengäld kan Kyrkbyn trafikförsörjas med spårväg. Detta alternativ finns med i Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013) och kallas där X4. Vi förordar alternativet 1 över Gropegårdsgatan. Om man måste välja mellan att använda spårvägen till att skapa en snabb förbindelse mellan stora befolkningscentra, och att trafikförsörja ett inte fullt lika tätbebyggt område lokalt, är det förra att föredra. Men har man råd, kan man förstås bygga båda. Då vi uppfattar alternativ 2 som mycket sämre, redovisar vi det inte på karta; men det finns som sagt med i utredningen ovan. Längd: 1,7 km. Hållplatser Lundby Gamla Kyrka Säterigatan Nordviksgatan 17

18 I) Huvudförslag 1) Lindholmen/Tvärförbindelse Väst 1b) Brunnsparken - Frihamnen - Lindholmen Karta A Sida 13 Frihamnen - Lindholmen Den föreslagna linjen utgår från befintlig spårväg vid Frihamnen. Den går sedan genom den planerade bebyggelsen i Frihamnen, följer Lindholmsallén och ansluter till länk 1a mot Gropegårdsgatan enligt ovan och till länk 1c mot Johannesplatsen eller Stigbergstorget enligt nedan. Detta är det andra benet i vår trebenta Lindholmsförbindelse. En förbindelse Frihamnen Lindholmen erbjuder den ena av våra två förbindelser mellan Lindholmen och centrum. Den ersätter den tunga motordrivna busslinjen 16 och etablerar en kapacitetsstark linje mellan Lindholmen och Brunnsparken. Den trafikförsörjer också befintlig och planerad bebyggelse längs linjen, till exempel det höga Karlatornet. Dragningen ger en rak och snabb förbindelse mellan Lindholmen och Brunnsparken. Linjen trafikförsörjer också den planerade bebyggelsen i Frihamnen. Denna länk finns med i Analysunderlaget och i Remissunderlaget. Från Backa till Eriksberg (2015) föreslår att länken skall stå klar 2021, en tidsplan vi sympatiserar med. Längd: 2 km. Alternativ linjesträckning över Herkulesgatan, se förslag III:17 nedan. Hållplatser Regnbågsgatan Pumpgatan Anpassas i övrigt till planerad bebyggelse 18

19 I) Huvudförslag 1) Lindholmen/Tvärförbindelse Väst 1c) Lindholmen - Johannesplatsen/Stigbergstorget Karta A Sida 13 Det tredje benet i vår trebenta Lindholmsförbindelse är en förbindelse över älven. En sådan är en viktig länk för alla de uppgifter vi nämnt ovan: - Den skapar en nära och snabb förbindelse mellan Lindholmen och Järntorget/Hagastationen och över huvud taget centrala staden. - Den ingår i en länk som binder samman Länsmansgården/Lundby med Sahlgrenska/Tynnered. - Den avlastar Brunnsparken och nya Hisingsbron. - Den etablerar en alternativ älvförbindelse i händelse av trafikstörningar på nya Hisingsbron, vilket bland annat hindrar inlåsningseffekter för stora delar av vagnparken i den planerade vagnhallen på Ringön. Förbindelsen bör kombineras med gång- och cykelbana. Om tunnelalternativet väljs, bör gång- och cykelbanan ligga i ett separat rör med god ventilation. Kanske kan räddningstunneln användas som gång- och cykelbana. Hållplatser Inga Här föreslås två alternativa lösningar för en sådan förbindelse. Vilken som bör väljas får avgöras bland annat i samspel med sjöfarten. Lindholmen - Johannesplatsen/Stigbergstorget Alternativ 1 via Johannesplatsen Lindholmen - Hypotesgatan - tunnel under älven - Johannesplatsen Alternativ 1 utgår i Lindholmsallén från ovan föreslagna länk 1a från Gropegårdsgatan och länk 1b från Frihamnen. Det följer sedan Hypotesgatan och går i sänktunnel under älven till Johannesplatsen. Linjen går inte i dagen vid Johannesplatsen utan fortsätter under jord som länk 1d mot Linnéplatsen (och som länk 1e / förslag II:3 mot Slottsskogsvallen) enligt nedan. En bibana från norr och en från söder svänger vid Johannesplatsen av österut längs Första Långgatan, stiger mot ytan och ansluter till befintlig spårväg öster om hållplatsen Masthuggstorget. Älven har här ett farledsdjup på 10 meter, varför spårvägen behöver komma ner till åtminstone 16 meter. Den ligger då lite för djupt, för att med acceptabel lutning kunna ansluta till spårvägen vid Johannesplatsen i gatuplan. Istället får anslutningsspår grena ut från Lindholms- och Linnéplatshållen, förenas, stiga längs Första Långgatan och ansluta vid Masthuggstorget. Det kan klaras med 5% lutning. Längd: 1 km. 19

20 Lindholmen - Johannesplatsen/Stigbergstorget Alternativ 2 via Stigbergstorget Lindholmen - Kunskapsgatan - bro över älven - Stigberget Alternativ 2 utgår på samma sätt i Lindholmen från ovan föreslagna länk 1a från Gropegårdsgatan och länk 1b från Frihamnen. Det följer sedan Kunskapsgatan och går på bro över älven till Amerikagatan och Stigbergstorget, där den ansluter till befintligt nät. Detta alternativ finns med i Analysunderlaget och i Remissunderlaget. Längd: 1 km. Jämförelse Fördelar med alternativ 1 via Johannesplatsen är, att det ger snabbare resväg mellan Lindholmen och Järntorget/Hagastationen/centrum. Även resor från Sahlgrenska via länk 1d blir snabbare med detta förslag. Och snabbspårstunneln länk 1e / förslag II:3 från Slottsskogsvallen blir betydligt billigare att anlägga om förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen går via Johannesplatsen, då en tredjedel av tunneln kan samutnyttjas. Vidare slipper den linje som skall förbinda Lindholmen med Hagastationen att trafikera den branta Stigbergsliden. Alternativet kan byggas även om sjöfarten skulle omöjliggöra en broförbindelse till Stigbergstorget enligt alternativ 2. Alternativet har inte heller någon rörlig bro som behöver bemannas och blir därför sannolikt billigare i drift. Fördelar med alternativ 2 via Stigbergstorget är att det ger en bättre koppling mot Majorna. Dels är det möjligt att byta västerut vid Stigbergstorget, men det är även möjligt att ansluta spåret västerut. Någon västgående uppfart kan tyvärr inte ordnas från en tunnel under Johannesplatsen, eftersom Stigbergsliden redan har en för spårväg maximal lutning. I Alternativ 1 får man istället byta västerut vid Järntorget. En annan fördel är att en gång- och cykelförbindelse över en bro är trevligare än i en tunnel. Alternativet har också en lägre anläggningskostnad. 20

21 I) Huvudförslag 1) Lindholmen/Tvärförbindelse Väst 1d) Johannesplatsen/Stigbergstorget - Linnéplatsen Tynnered/Sahlgrenska Karta A Sida 13 Förbindelsen bör sedan fortsätta vidare mot Linnéplatsen, för att skapa en snabb förbindelse förbi Linnégatan mot Sahlgrenska och Tynnered. Hållplatser Inga Beroende på om alternativ 1 via Johannesplatsen eller alternativ 2 via Stigbergstorget väljs enligt ovan, kommer fortsättningen förstås också att utgå från antingen Johannesplatsen eller Stigbergstorget enligt något av följande två alternativ: Johannesplatsen/Stigbergstorget - Linnéplatsen Alternativ 1 Om Lindholmsförbindelsen byggs via Johannesplatsen Johannesplatsen - Linnéplatsen Om Lindholmsförbindelsen byggs via Johannesplatsen, fortsätter alternativ 1 i tunnel under Johannesplatsen in under Johanneskyrkan och går i tunnel mot Linnéplatsen. Tunneln mynnar under Naturhistoriska museet och linjen ansluter till befintligt nät. En bibana från norr och en från söder svänger vid Johannesplatsen av österut längs Första Långgatan, stiger mot ytan och ansluter till befintlig spårväg öster om hållplatsen Masthuggstorget. Banan kan eventuellt kompletteras med en tunnellänk mot Djurgårdsplatsen för anslutning till linjen i Bangatan för resa västerut. Alternativ 1 via Johannesplatsen ger en mycket snabb förbindelse utan hållplatser mellan Linnéplatsen och Järntorget respektive Lindholmen. Eftersom som sagt ingen förbindelse från Linnéplatsen och västerut kan ordnas vid Johannesplatsen på grund av för brant lutning i Stigbergsliden, kan detta alternativ kompletteras med en förlängning av tunneln mot Djurgårdsplatsen på samma sätt som i alternativ 2, om man önskar en linje från Linnéplatsen till Stigbergstorget och sedan västerut. Alternativet via Stigberget finns med i Analysunderlaget och i Remissunderlaget. Längd: 1, 5 km. Johannesplatsen/Stigbergstorget - Linnéplatsen Alternativ 2 Om Lindholmsförbindelsen byggs via Stigbergstorget Stigbergstorget - Bangatan - Djurgårdsplatsen - Linnéplatsen Om Lindholmsförbindelsen byggs via Stigbergstorget, ansluter alternativ 2 till befintligt nät vid Djurgårdsplatsen. Linjen går där in i en tunnel under Masthugget, som mynnar under Naturhistoriska museet och ansluter till befintligt nät vid Linnéplatsen på samma sätt som alternativ 1. Alternativ 2 ger en bättre anknytning mellan Linnéplatsen och Majorna. Alternativet ger samtidigt en betydligt långsammare förbindelse mellan Linnéplatsen och Lindholmen via 2 hållplatser och mellan Linnéplatsen och Järntorget via 3 hållplatser. Man tjänar knappast något på att köra Linnéplatsen - Järntorget denna väg istället för Linnégatan. Längd: 1 km. 21

22 I) Huvudförslag 1) Lindholmen/Tvärförbindelse Väst 1e) Tunnel Johannesplatsen - Slottsskogsvallen (Förslaget finns även som förslag II:3, sida 39 nedan.) Karta A och D Sida 13 och 34 En snabbtunnel kan sedan anslutas mellan Johannesplatsen och Slottsskogsvallen, vilken alltså både kör förbi Linnégatan, Linnéplatsen och växelkomplexen mot Sahlgrenska. Förslaget bör ses i detta sammanhang av en sammanhållen förbindelse Länsmansgården - Tynnered, men bedöms inte lika prioriterat och har därför placerats under avdelning II Övriga snabbspår som förslag II:3, sidan 39 nedan. 22

23 Jämförelsetal Tvärförbindelse Väst Tidsbesparing Längs befintlig spårväg på Hisingen bor en betydande befolkning. På samma sätt längs Frölundalinjen. Tvärförbindelse Väst medför dessutom betydande tidsbesparingar. Sammantaget leder detta ett mycket höga jämförelsetal. Befolkning Länsmansgården - Gropegårdsgatan: Wieselgrensplatsen - Gropegårdsgatan: Lindholmen: Tynnered - Marklandsgatan: Längd Längd (Gropegårdsgatan - Lindholmen): 1,5 km Längd (Lindholmen - Johannesplatsen): 1,0 km Ytekvivalent längd (Johannesplatsen - Linnéplatsen): 3,0 km Ytekvivalent längd (Johannesplatsen - Slottsskogsvallen): 5,0 km Tunneln till Slottsskogsvallen ingår Tidsbesparing Jämförelsetal Jämförelsetal (min) ( inv*min/km) Baserat på berörd befolkning på Hisingen - Varmfrontsgatan - Lindholmen: Varmfrontsgatan - Marklandsgatan: Varmfrontsgatan - Sahlgrenska: Varmfrontsgatan - Chalmers: Varmfrontsgatan - Järntorget: Wieselgrensplatsen - Lindholmen Wieselgrensplatsen - Järntorget: Wieselgrensplatsen - Opaltorget: Wieselgrensplatsen - Marklandsgatan: Lindholmen - Järntorget: Lindholmspiren - Järntorget (färja): Lindholmen - Hagastationen: Lindholmen - Sahlgrenska: Lindholmen - Chalmers: Baserat på berör befolkning i Frölunda - Opaltorget - Lindholmen: - Opaltorget - Wieselgrensplatsen: - Opaltorget - Centrum (se förslag II:3) ingår ej Tidsbesparing Nuvarande restider är beräknade med Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida

24 Sammanvägt jämförelsetal Jämförelsetalet inv*min/km är främst tillämpbart på avgränsade befolkningar med en resväg som kan snabbas upp. Tvärförbindelse Väst erbjuder istället en alternativ resväg för flera befolkningar och det är därför svårare att beräkna ett relevant jämförelsetal. En mer detaljerad utredning behöver göras över vilka resandeströmmar som kan väntas av åtgärden. En grov beräkning av ett sammanvägt jämförelsetal skulle kunna se ut såhär: Relation Genomsnittligt jämförelsetal - Varmfrontsgatan - Lindholmen Wieselgrensplatsen - Lindholmen Varmfrontsgatan - fastlandet Wieselgrensplatsen - fastlandet Lindholmen - fastlandet Opaltorget - Hisingen - via tunneln till Slottsskogsvallen via tunneln till Linnéplatsen Summa (via tunneln till Slottsskogsvallen) Andel av befintlig trafik Anpassat som kan tänkas välja jämförelsetal Tvärförbindelse Väst istället 1/ / / / / /6 1/ Till detta kommer resenärerna till Hagastationen, som snabbt tar sig till Lindholmen via Tvärförbindelse Väst via en genomgående spårvagnslinje. Till detta kommer även behovet att knyta samman verksamheter såsom Volvo Lundby - Chalmers Lindholmen - Chalmers Johanneberg via en genomgående spårvagnslinje. Via Johannesplatsen eller Stigbergstorget? Beräkningarna ovan utgår från en förbindelse via Johannesplatsen. För en förbindelse via Bangatan och Stigbergstorget tillkommer 3 minuter för hållplatserna Stigbergstorget och Fjällgatan. Alternativet via tunneln Johannesplatsen - Slottsskogen mot Hisingen sparar alltså 6 minuter jämför med alternativet Linnéplatsen - Bangatan - Stigbergstorget. I gengäld kommer resor Majorna - Hisingen att gå snabbare. Tunneln Johannesplatsen - Slottsskogen Se separat beräkning under förslag II:3, sida 40 nedan. 24

25 25

26 I) Huvudförslag 2) Snabbförbindelser / kapacitetsökning Centrum Karta B Sida 25 Centrum är det område där spårvägen går som långsammast. Detta behöver åtgärdas, för att öka kollektivtrafikens attraktionskraft. Spårvägen genom centrum har också nått sitt kapacitetstak och behöver fler alternativa vägar. Tvärförbindelse Väst ovan bidrar till att avlasta Brunnsparken. Här följer fler förslag. Förslagen nedan skall uppfattas som alternativa lösningar, som fyller likartade funktioner. Ett eller flera av dem kan väljas. I) Huvudförslag 2) Snabbförbindelser / kapacitetsökning Centrum 2a) Allélänken Karta B Sida 25 Park-/Viktoriagatan - Parkgatan/Nya Allén - Polhemsplatsen Den föreslagna länken utgår från befintlig spårväg i korsningen Park-/Viktoriagatan och följer Parkgatan och/eller Nya Allén och ansluter slutligen till snabbspåret vid Polhemsplatsen. Fördelen med detta alternativ är att man får en snabb förbifart genom centrum. Nackdelen är att den inte passerar nära någon stor målpunkt. Den är därför intressant framför allt för resenärer som önskar åka förbi centrum och ta sig exempelvis från Bergsjön till Järntorget. Detta löses dock redan idag relativt snabbt via Stenpiren. Länken tillför därför framför allt en kapacitetsförstärkning. Förslaget finns även med i Analysunderlaget och Remissunderlaget. Hållplatser Kungsportsavenyen Längd: 1,3 km. 26

27 I) Huvudförslag 2) Snabbförbindelser / kapacitetsökning Centrum 2b) Sprängkulls-Vasalänken Karta B Sida 25 * Linnéplatsen - Övre Husargatan - Sprängkullsgatan - Hagakyrkan + Vasagatan * Kungsportsavenyen - Parkgatan/Nya Allén - Polhemsplatsen Denna länk har två delar: - Den ena är ett hållplatslöst snabbspår i Sprängkullsgatan och Övre Husargatan mellan spårvägarna i Parkgatan och vid Linnéplatsen med anslutning till spårvägen i Vasagatan vid Handelshögskolan. - Den andra är en länk i Nya Allén/Parkgatan mellan spårvägen i Kungsportsavenyen och den vid Polhemsplatsen, alltså en del av alternativ 2a Allélänken ovan. Denna länk ger snabba resor mellan de centrala resmålen Valand respektive Hagastationen södra/ /Samvetet/Handelshögskolan och ytterområdena: - Snabbspåret i Sprängkullsgatan/Övre Husargatan ger ett snabbspår till resmålen längs Vasagatan från Tynnered och Sahlgrenska förbi spåret i Västergatan. - Spåret i Sprängkullsgatan mellan Parkgatan och Vasagatan ger en snabb förbindelse mellan Majorna, Länsmansgården och Lindholmen (om älvförbindelsen vid Lindholmen byggs) till resmålen längs Vasagatan. - Spåret i Allén mellan Polhemsplatsen och Kungsportsavenyen ger via Kungsportsavenyen en snabb förbindelse mellan Angered / Bergsjön och resmålen längs Vasagatan. Dessutom ger länken möjlighet till relativt snabba genomresor via Vasagatan. Vasagatan är en vacker allé väl värd att trafikera. Men den är också redan idag relativt nära sitt kapacitetstak. Utrymme kan dock frigöras genom att linjerna 7 och 10 leds via Västra Hamngatan. Hållplatsen Vasa Viktoriagatan kan slås samman med Handelshögskolan, för att snabba upp trafiken. Hållplatser Inga hållplatser i Övre Husargatan-Sprängkullsgatan Handelshögskolan Vasaplatsen Valand Längd: 2,2 km. 27

28 I) Huvudförslag 2) Snabbförbindelser / kapacitetsökning Centrum 2c) Hedenlänken - Svingeln Karta B Sida 25 * Valand - Vasagatan - Heden - Bohusgatan - Skånegatan * Svingeln - snabbspåret mot Angered/Bergsjön Även denna länk har två delar: - Den ena innebär att spåren i Vasagatan förlängs från Valand över Heden och Bohusgatan för att ansluta till spårvägen i Skånegatan. - Den andra innebär en förbindelse i Svingeln som möjliggör trafik i riktning Ullevi Angered/Bergsjön. Den föreslagna spårvägen skulle komma att gå i en vacker allé, som eventuellt kan planteras även över Heden. Om man vill bevara Heden som öppen yta, kan spårvägen gå i tunnel under denna. Detta alternativ ger en alternativ resväg Angered/Bergsjön - Valand - Handelshögskolan/Samvetet, men sparar inte så mycket tid. Den knyter dock samman Skånegatan och Vasagatan för lokala resor. Den ger också goda bytesmöjligheter med bussterminalen på Heden. Förslaget om en tvärförbindelse vid Svingeln finns också med i Analysunderlaget. Hållplatser Heden (Sten Sturegatan) Längd: 0,9 km. 28

29 I) Huvudförslag 2) Snabbförbindelser / kapacitetsökning Centrum 2d) Operalänken Karta B Sida 25 Stenpiren - Sankt Eriksgatan - Lilla Bommen - Kanaltorgsgatan - Nils Ericsonsplatsen Den föreslagna länken utgår från den nya spårvägen vid Stenpiren och följer sedan Götaleden. Den ansluter till befintlig spårväg vid Lilla Bommen. Den går sedan vidare längs Kanaltorgsgatan och ansluter till spårvägen även i Nils Ericsonsgatan. Den ansluter vidare till den nedan föreslagna spårvägen genom Gullbergsvass (förslag III:1). Med en länk Stenpiren - Lilla Bommen - nya Hisingsbron/Centralstationen - och anslutning mot Gullbergsvass skapas en alternativ resväg som avlastar Brunnsparken. Denna sparar dock inte heller så mycket tid. För resor mellan Backa och Västra Göteborg, är förbindelsen över Gropegårdsgatan Lindholmen bättre. Den kan dock fylla en intressant funktion, om en förbindelse över Gullbergsvass byggs. Även denna länk finns med i Analysunderlaget och Remissunderlaget. Hållplats Lilla Bommen Längd: 1 km. 29

30 30

31 I) Huvudförslag 3) Backa Karta C Sida 30 Befolkning / ytspårsekvivalent längd inv/km Hjalmar Brantingspl. - Brunnsbo - Litteraturgatan - Selma Lagerlöfs Torg - Körkarlens Gata Den föreslagna linjen ansluter till befintligt spår vid Hjalmar Brantingsplatsen. Den går över Backaplan, korsar Bohusbanan och följer Lillhagsvägen mot Brunnsbo. Den följer sedan Litteraturgatan till Skälltorpsvägen, där den kröker mot öster och går fram till motorvägshållplatsen, där den vänder. Backa är den enda stora stadsdel i Göteborg som saknar spårväg. Längs Litteraturgatan bor cirka invånare. Skulle en spårväg på 5,7 km anläggas, innebär det ett trafikunderlag på invånare per kilometer spårväg. Det är ett mycket bra jämförelsetal i relation till våra övriga förslag. Backa har dessutom potential till förtätning och linjen går även genom den planerade nya stadsdelen Backaplan, varför siffrorna i framtiden kommer att bli ännu bättre. Idag trafikförsörjs stadsdelen genom de motordrivna stombusslinjerna 18 och 19. Miljövinsten av en spårväg skulle alltså bli stor. Den ena linjen skulle kunna gå genom centrum till Johanneberg som idag. Den andra skulle kunna gå via Tvärförbindelse Väst: Wieselgrensplatsen - Gropegårdsgatan - Lindholmen - och sedan vidare mot Järntorget, Sahlgrenska eller Frölunda. Förslaget finns med i Analysunderlaget och Från Backa till Eriksberg (2015). I Remissunderlaget förordas att sträckan till Brunnsbo byggs ut först, medan sträckan Brunnsbo-Backa förläggs till efter Från Backa till Eriksberg förlägger hela bygget till Vi förordar att hela sträckan byggs ut samtidigt. Jämförelsetalen för spårvägsbygge är mycket goda för området. När sträckan till Brunnsbo väl är byggd, ökar lönsamheten att bygga ut även resten, istället för att trafikera Brunnsbolinjen parallellt med buss. Alternativet med matarbussar till Brunnsbo är ännu sämre ur bekvämlighetssynpunkt. 31

32 Hållplatser Backavägen Brunnsbotorget Balladgatan Björkrisvägen Backa Kyrkogata Sägengatan Selma Lagerlöfs Torg Akkas Gata Körkarlens Gata (Backa) Jämförelsetal Trafikunderlag Längd (ytspår): 5,7 km Befolkning: inv Befolkning/längd: inv/km 32

33 II) Övriga snabbspår TÄNK TUNNELBANA - KÖR SPÅRVAGN! I denna avdelning presenterar vi förslag om hur befintlig spårväg i stora befolkningskoncentrationer kan snabbas upp genom anläggande av snabbspår. Snabbhet är en för de flesta avgörande faktor vid valet av färdmedel. Om spårvägen skall kunna konkurrera och vinna fler resenärer, måste den bli snabbare. Eftersom spårvägen redan genomlöper de största befolkningscentra, vinner man mer på att snabba upp den, än att inrätta snabba busslinjer i befintliga trafikleder, eftersom dessa oftast går vid sidan om befolkningscentra. I denna avdelning föreslår vi uppsnabbning genom snabbspår, som utan hållplatser passerar förbi de lokala spåren. Ett sådant exempel finns idag redan mellan Polhemsplatsen och Gamlestadstorget. Syftet är inte att de skall ersätta befintliga spår, utan dessa behålls för lokala resor. I en större befolkning har fler glädje av en liten tidsbesparing, medan en åtgärd i en mindre befolkning kräver en större tidsbesparing för att vara motiverad. I förslagen nedan använder vi jämförelsetalet befolkning * tidsbesparing / ytspårsekvivalent längd (invånareminuter per kilometer). Tunnlar räknas alltså om till ytspår, för att kunna jämföra tunnlar med ytspårsanläggningar. Våra uppskattningar av befolkningen är dock mycket enkla och baserar sig på Göteborgs primärområden eller motsvarande för Mölndal och Partille. Förslagen är på idéstadiet och behöver utredas genom mer detaljerade beräkningar av folkmängd inom gångavstånd och anläggningskostnader. 33

34 34

35 35

36 II) Övriga snabbspår 1) Mariaplanstunneln Karta D Sida 34 Befolkning * tidsbesparing / ytspårsekvivalent längd inv*min/km Södra skärgården - Saltholmen - Mariaplan - Johannesplatsen - centrum Den föreslagna snabbspårstunneln utgår från befintligt spår vid Johannesplatsen. Den går in i berget under Johanneskyrkan och går i en rak linje under Masthugget till Mariaplan, där den mynnar och ansluter till befintligt nät. Södra skärgårdens befolkning har bland den längsta restiden bland kollektivtrafikresenärer i Göteborg. Även för befolkningen längs Långedragslinjen är restiden orimligt lång. Vi uppskattar att denna restid kan förkortas med 6 minuter genom en tunnel genom Masthugget. Restidsbesparingen blir så stor, därför att spårvägen längs ytan går en krokig väg med många hållplatser. Åtgärden är så effektiv att omiljövänliga, motordrivna snabbusslinjer som Ö-snabben förlorar sin funktion och kan läggas ner. Tunneln skall alltså ses i ett större perspektiv än att bara betjäna den relativt begränsade befolkningen runt Mariaplan och Sandarna, utan den betjänar befolkningen längs hela Långedragslinjen och vidare ut i hela södra skärgården. Anslutningen vid Johannesplatsen kan ske antingen direkt i markplan med tunnelmynning under Johanneskyrkan; eller genom att tunneln mynnar under markplan och leds upp längs Första Långgatans norrsida, för att ansluta till befintligt nät vid Masthuggstorget. Fördelen med det senare alternativet är att det skapar en trafiksäkrare miljö vid Stigbergslidens fot. Båda lösningarna kan anslutas till Tvärförbindelse Västs alternativ via Johannesplatsen ovan och till nedan föreslaget snabbspår mellan Johannesplatsen och Slottsskogsvallen (förslag 3) Hållplatser Inga Jämförelsetal Tidsbesparing Längd (bergtunnel): 1,8 km. Ytspårsekvivalent längd: 3,6 km Tidsbesparing: 6 min Befolkning: Befolkning * tidsbesparing / ytspårsekvivalent längd: inv*min/km 36

Storkring Ett stort steg mot en Stadsbana för Göteborg. Hur Spårvägarna kan framtidssäkras. Presentation

Storkring Ett stort steg mot en Stadsbana för Göteborg. Hur Spårvägarna kan framtidssäkras. Presentation Storkring 2030 Ett stort steg mot en Stadsbana för Göteborg Hur Spårvägarna kan framtidssäkras Presentation -06-09 Ingen copyright / Storkring 2030 / Mikael Bigert 1 Storkring 2030, intro Mål: Utveckla

Läs mer

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg 1 SPÅRVÄG & CITYBUSS NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN Typ av anläggning: Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen: Spåranläggning i gata, körbar

Läs mer

Planskild Storkring, Polhemsplatsen Röd/gul: Nya spårvagnsspår ( Blå: Nuvarande spår ) Orange: Hållplatser Centralen/Polhemspl.

Planskild Storkring, Polhemsplatsen Röd/gul: Nya spårvagnsspår ( Blå: Nuvarande spår ) Orange: Hållplatser Centralen/Polhemspl. Planskild Storkring, Polhemsplatsen Röd/gul: Nya spårvagnsspår ( Blå: Nuvarande spår ) Orange: Hållplatser Centralen/Polhemspl. Ny bytesplats och knutpunkt som avlastar Drottningtorget och Brunnsparken

Läs mer

Förslag till snabbspårvägslinjer i Göteborg

Förslag till snabbspårvägslinjer i Göteborg Mölnlycke 2015-10-12 Förslag till snabbspårvägslinjer i Göteborg Problem: Åtgärder: Förslag: Spårvagnstrafiken går idag långsamt i centrum. Nästan alla spårvägslinjer går via Brunnsparken, där svängande

Läs mer

Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille

Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille Förslag till stomnätsplan för kollektivtrafiken i Stor-Göteborg Av Olof Franzén Visionen bygger på att dagens spårvägssystem kompletteras där dagens

Läs mer

Info om körvägar till informatörer

Info om körvägar till informatörer Version: 2017-10-02 Info om körvägar till informatörer Scenario Göta Älvbron Nedanstående omläggning av kollektivtrafiken sker då Göta Älvbron stängs av för kollektivtrafik i båda riktningar och avstängning

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Planskild Storkring. Ett koncept för Stadsbana med Hög kapacitet och Korta restider i Göteborg

Planskild Storkring. Ett koncept för Stadsbana med Hög kapacitet och Korta restider i Göteborg Planskild Storkring BACKAPLAN LINDHOLMEN CENTRALEN JÄRNTORGET KORSVÄGEN SAHLGRENSKA Ett koncept för Stadsbana med Hög kapacitet och Korta restider i Göteborg Planskild Storkring, Ingen copyright Mikael

Läs mer

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1 Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare 1 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsområdet Ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Göteborg De objekt som ger nyttor till Göteborgs stad

Läs mer

Linjer mot förorter. Snitthastighet, egen banvall km/h, som fkn av km/stn 20 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Linjer mot förorter. Snitthastighet, egen banvall km/h, som fkn av km/stn 20 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Linjer mot förorter Storkring ansluter till dagens linjer till förorter på egen banvall. (Tynnered, Bergsjön/Angered och Länsmansgården ) Hastigheten på dessa begränsas mest av avstånden mellan stationerna.

Läs mer

PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln

PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln Marieholmstunneln 1 (7) 2009-10-19 BILAGA PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln Göteborgs Stad har genom Trafikkontoret i PM 2009-09-07 beskrivit planerad trafikering som i framtiden direkt

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Trafikverket. och. Västra Götalandsregionen. och. Region Halland. och. Göteborgs Stad. och. Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL

Trafikverket. och. Västra Götalandsregionen. och. Region Halland. och. Göteborgs Stad. och. Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL Godkänt av ledningsgruppen för Västsvenska paketet 2017-09-01 Trafikverket och Västra Götalandsregionen och Region Halland och Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL MARIEHOLMSTUNNELNS

Läs mer

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013 Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg 11 januari 2013 Innehåll Inledning... 3 Trängselskattesystemet... 4 1. Fridkullagatan... 5 2. Gibraltargatan... 7 3. Doktor Allards gata... 9 4. Ehrenströmsgatan...

Läs mer

Yrkande från (V), (S) och yttrande (MP) angående information om planeringsläget för framtida infrastruktur för kollektivtrafik i centrala staden

Yrkande från (V), (S) och yttrande (MP) angående information om planeringsläget för framtida infrastruktur för kollektivtrafik i centrala staden 243 Diarienummer 2410/18 Yrkande från (V), (S) och yttrande (MP) angående information om planeringsläget för framtida infrastruktur för kollektivtrafik i centrala staden Redogörelse från Magnus Ståhl 20+10

Läs mer

Förslag till målbild. Diskussionsunderlag, juni 2005. k2020. Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet

Förslag till målbild. Diskussionsunderlag, juni 2005. k2020. Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Förslag till målbild Diskussionsunderlag, juni 2005 k2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 K2020 bygger på långsiktiga trafikpolitiska mål 6 Västlänken

Läs mer

TRAFIKSTRATEGI FÖR GÖTEBORG UNDERLAGSRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIK. Rapport nr: 1:5:2013 ISSN: 1103-1530

TRAFIKSTRATEGI FÖR GÖTEBORG UNDERLAGSRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIK. Rapport nr: 1:5:2013 ISSN: 1103-1530 1 TRAFIKSTRATEGI FÖR GÖTEBORG UNDERLAGSRAPPORT Rapport nr: 1:5:2013 ISSN: 1103-1530 TRAFIKSTRATEGI FÖR GÖTEBORG UNDERLAGSRAPPORT 2013-03-07 Trafikkontoret dnr 0894/11 ISSN 1103-1530 Rapportnummer 1:5:2013

Läs mer

Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg. Gunnar Persson 11 mars 2015

Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg. Gunnar Persson 11 mars 2015 Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg Gunnar Persson 11 mars 1 1 Innehåll Snabbhet och kapacitet Alternativ 1 Tunnelbana - storsatsning Alternativ

Läs mer

Bakgrund. Göteborg växer 2035 beräknas: det bo ytterligare människor i Göteborg regionen ha växt med 1,5 miljoner invånare

Bakgrund. Göteborg växer 2035 beräknas: det bo ytterligare människor i Göteborg regionen ha växt med 1,5 miljoner invånare 2014-07-01 Bakgrund Göteborg växer 2035 beräknas: det bo ytterligare 150 000 människor i Göteborg regionen ha växt med 1,5 miljoner invånare Älvstaden - ca 4,6 milj m² - 25 000 bostäder - 45 000 arbetsplatser

Läs mer

Information om Västtrafiks beslut om Trafikplan 2018

Information om Västtrafiks beslut om Trafikplan 2018 TN-Information Trafiknämnden Sammanträdesdatum 2017-09-27 Utfärdat 2017-08-15 Diarienummer 0701/13 Specialist- och sakområden Kajsa Högenå Telefon 031-368 26 88 E-post: kajsa.hogena@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Västlänken och Alternativen

Västlänken och Alternativen Västlänken och Alternativen En jämförelse av nyttan och kostnaden för nio koncept för tågtrafik i Göteborg Presentation 2014-02-25 ( förkortad/uppdaterad version feb ) Ingen copyright / Västlänken och

Läs mer

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Stadens användning. Information om Västtrafiks beslut om trafikplan 2019

Stadens användning. Information om Västtrafiks beslut om trafikplan 2019 TN-Information Trafiknämnden Sammanträdesdatum 2018-09-27 Stadens användning Maria Olsson Telefon 031-368 23 49 E-post: maria.olsson@trafikkontoret.goteborg.se Utfärdat 2018-08-13 Diarienummer 0701/13

Läs mer

Info om körvägar till Informatörer

Info om körvägar till Informatörer Version: 2017-10-02 Info om körvägar till Informatörer Scenario Älvsborgsbron Nedanstående omläggning av kollektivtrafiken sker då Älvsborgsbron stängs av för tung trafik i båda riktningar och avstängning

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

Västlänken Underlagsrapport Linjesträckningar

Västlänken Underlagsrapport Linjesträckningar BRVT 2006:03:09 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Underlagsrapporter 03 Byggskedet 04 Gestaltning 05 Grundvatten 06 Kapacitet

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

ANSATS TILL INFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR VIDARE ANALYS

ANSATS TILL INFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR VIDARE ANALYS PM ANALYSUNDERLAG, OKTOBER 2015 ANSATS TILL INFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR VIDARE ANALYS FÖR STADSTRAFIKENS STOMNÄT I GÖTEBORG, MÖLNDAL OCH PARTILLE Allt fler vill bo och verka i storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille.

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Dialog om framtidens kollektivtrafik. Vad säger invånarna?

Dialog om framtidens kollektivtrafik. Vad säger invånarna? Dialog om framtidens kollektivtrafik Vad säger invånarna? December 2014 Underlagsrapport - dialog om framtidens kollektivtrafik Arbetet med att ta fram en målbild för framtidens kollektivtrafik i Göteborg,

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2016 nr 59 Återrapportering av trafiknämndens uppdrag att utreda ytterligare spårväg på Hisingen Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Virginsgatan - Göteborg Axel Dahlströms torg

Virginsgatan - Göteborg Axel Dahlströms torg 3 spårväg tidsschema & linje karta 3 Virginsgatan - Göteborg Axel Dahlströms torg Visa I Websida Läge 3 spårväg linjen (Virginsgatan - Göteborg Axel Dahlströms torg) har 7 rutter. Under vanliga veckodagar

Läs mer

Förstudie för Spårväg syd

Förstudie för Spårväg syd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR: 1.5.3.-414/11 SID 1 (5) 2011-10-19 Handläggare: Inger Bogne Telefon: 508 15450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Förstudie för Spårväg syd Svar på remiss från

Läs mer

Kabinbana i Västra Götalands region

Kabinbana i Västra Götalands region H Backa, 28/3 14 MPM Techno.HB/Mem Kabinbana i Västra Götalands region Kabinbana (K bana) under balk mellan Drottningtorget/Gbg C och Lindholmen löser vårt mest akuta transportbehov på ett ytterst miljösmart

Läs mer

Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Huvuddragen i förslagshandlingen juni 2017 ANGERED C

Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Huvuddragen i förslagshandlingen juni 2017 ANGERED C Målbild Koll2035 ANGERED C Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille SELMA LAGERLÖFS TORG RYMD SÖRRED VÅRVÄDERS WIESELGRENSPLATSEN BRUNNSBO BACKAPLAN LINDHOLMEN GAMLEEN Ö. SJUKHUSET

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Målbild Koll2035 Kollektivtrafikmodell i Visum

Målbild Koll2035 Kollektivtrafikmodell i Visum 1 PM 2017:75 Författare: Sebastian Fält 2018-02-02 Målbild Koll2035 Kollektivtrafikmodell i Visum - Modellbeskrivning och resultat Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Huvuddragen i målbilden. April 2018 ANGERED C RYMDTORGET

Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Huvuddragen i målbilden. April 2018 ANGERED C RYMDTORGET Målbild Koll2035 ANGERED C Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille SELMA LAGERLÖFS TORG RYMDTORGET SÖRRED VÅRVÄDERSTORGET WIESELGRENSPLATSEN BRUNNSBO BACKAPLAN LINDHOLMEN

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

LINBANOR OCH HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET

LINBANOR OCH HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET LINBANOR OCH HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET - För vem och hur? 2016-08-31 Per Bergström Jonsson Emma Josefson Göteborgs stad, Trafikkontoret TACK GÖTEBORGARE! 2 VARFÖR HAR VI UTRETT LINBANOR? En av 23 förstudier

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret. Luft-PM. för Backaplan en bilaga till program för Backaplan.

Stadsbyggnadskontoret. Luft-PM. för Backaplan en bilaga till program för Backaplan. Stadsbyggnadskontoret Luft-PM för Backaplan en bilaga till program för Backaplan www.goteborg.se Innehållsförteckning 3 Bakgrund 5 Beskrivning av området 5 Programmets syfte 5 Trafik biltrafik Kollektivtrafik

Läs mer

Förslag på trafikförändringar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan

Förslag på trafikförändringar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan Göteborgs stad Förslag på trafikförändringar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan 2017-18 1. Hastighetsnedsättningar i järnvägsnätet Nedan beskrivs de tågbanor som påverkar

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

KOSTNADSBEDÖMNINGAR AV SPÅRVÄGSUTBYGGNADER I GMP

KOSTNADSBEDÖMNINGAR AV SPÅRVÄGSUTBYGGNADER I GMP VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Objektbeskrivningar_GMP UPPDRAGSNUMMER 7000977500 KOSTNADSBEDÖMNINGAR AV SPÅRVÄGSUTBYGGNADER I GMP GBG TRAFIKANALYS & STRATEGI ROLAND PETERSSON Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE 402

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012 BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 2 MAJ 202 Denna bilaga redovisar utredning om olika kombinationer av hållplatslägen vid Västerbroplan. Det valda alternativet

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsdirektör Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-12-27 BN 2017-01-17 Diarienummer 0122/16 Planavdelningen Eva Sigurd Telefon 031-368 17 49 E-post: eva.sigurd@sbk.goteborg.se Planbesked och uppdrag för detaljplaner för Linbanestationer,

Läs mer

RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG OBJEKTAVTAL SPÅRVÄG NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN

RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG OBJEKTAVTAL SPÅRVÄG NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG OBJEKTAVTAL SPÅRVÄG NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN RAMAVTAL 7 STORSTAD GÖTEBORG OBJEKTAVTAL SPÅRVÄG NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

K2040 FÖRSLAG PÅ EFFEKTIVT KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM I STORGÖTEBORG

K2040 FÖRSLAG PÅ EFFEKTIVT KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM I STORGÖTEBORG K2040 FÖRSLAG PÅ EFFEKTIVT KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM I STORGÖTEBORG Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 IDÉER FÖR FÖRÄNDRINGAR I LOKALTRAFIKEN I STORGÖTEBORG... 2 INLEDNING... 2 DEFINITIONER...

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Världens modernaste stadstrafik

Världens modernaste stadstrafik Världens modernaste stadstrafik Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och Nobina om flera nya och unika kollektivtrafiksatsningar i Barkarbystaden i västra Stockholm Målbild

Läs mer

Hälsingborg efter Dagen H så kunde det blivit

Hälsingborg efter Dagen H så kunde det blivit Hälsingborg efter Dagen H så kunde det blivit Av Claes-Göran Waborg Hälsingborg före Dagen H Jag växte upp i Sundets Pärla på 1950-talet. Sveriges största städer var då i storleksordning Stockholm, Göteborg,

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Västlänk2021. Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson. Utgåva 2

Västlänk2021. Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson. Utgåva 2 Västlänk2021 Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson Mårten Krakow Leden Utgåva 2 För r att möta m förvf rväntad ökning av pendling kring Göteborg G genomfördes Järnvägsutredningen

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA. Ett förslag för framtida infrastruktur

ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA. Ett förslag för framtida infrastruktur ÄLV, TUNNLAR OCH RESECENTRA Ett förslag för framtida infrastruktur FÖRUTSÄTTNINGAR Tre stora företagsutvecklingzoner: Gamlestan, Brunnsbo, Mölndalsdalen En älv kring vilken staden bör byggas En prioritering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-25 244 KS 138/16 Antagande av Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

PLANSKILD STORKRING. Ett koncept för Stadsbana med Hög kapacitet och Korta restider i Göteborg, version mars 2014

PLANSKILD STORKRING. Ett koncept för Stadsbana med Hög kapacitet och Korta restider i Göteborg, version mars 2014 PLANSKILD STORKRING Ett koncept för Stadsbana med Hög kapacitet och Korta restider i Göteborg, version mars 2014 Planskild Storkring, Ingen copyright Mikael Bigert 2014 1 Målsättning med Koncept Planskild

Läs mer

Information inför upphandling av entreprenad. Projekt Hamnbanan, delsträcka Eriksberg-Pölsebo

Information inför upphandling av entreprenad. Projekt Hamnbanan, delsträcka Eriksberg-Pölsebo Information inför upphandling av entreprenad Projekt Hamnbanan, delsträcka Eriksberg-Pölsebo 1(4) 2018-01-15 1 Bakgrund och syfte Göteborgs Hamn, som utgörs av Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Oljehamnen.

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro 2012-04-04 Yttrande över program ny Bangårds- och Älvförbindelse..måste utformas för ett kapacitetsstärkt, robust och flexibelt kollektivtrafiksystem

Läs mer

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome påverkas Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. Hur boende i Tuve,

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2018-03-20 Handläggare Linda Palo Telefon: 0850822033 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21 Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Tänk tunnelbana kör spårvagn Möjliga framtida stomlinjer i Norrköping Smedby Befintlig spårväg

Läs mer

BacKaPlaN inkl. Hjalmar Brantingsplatsen. Lindholmsallén till Östra Eriksberg Pumpgatan. Regnbågsgatan. Lindholmen.

BacKaPlaN inkl. Hjalmar Brantingsplatsen. Lindholmsallén till Östra Eriksberg Pumpgatan. Regnbågsgatan. Lindholmen. BacKa Körlkarens gata till Selma Lagerlöfs torg Körkarlens gata Akkas gata Selma Lagerlöfs torg Sägengatan litteraturgatan Selma Lagerlöfs torg till Brunnsbo Backa Kyrkogata Björkrisvägen BRuNNSBO Balladgatan

Läs mer

Stadstrafikforum GMP den 2 mars Minnesteckningar. Tjänstemän: Jörn Engström Anna Berlin Ulf Bredby Per Sahlin

Stadstrafikforum GMP den 2 mars Minnesteckningar. Tjänstemän: Jörn Engström Anna Berlin Ulf Bredby Per Sahlin Stadstrafikforum GMP den 2 mars 2017 Medverkande: Ulrika Frick, ordf Lena Malm Johan Nyhus Henrik Munck Axel Josefson Marie Östh Hans Bergfelt Stefan Svensson Eva Carlsson Minnesteckningar 1. Föregående

Läs mer

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron.

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron. Trafiksituationen T rafiken med kommunikationsleder i Halmstad har stor betydelse för Tullkammarkajen. Det finns därför anledning att belysa detta mera ingående. Generellt sett är det biltrafikens tillväxt

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra

Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Skövde kommun Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Göteborg, 2011-01-19 Reviderat 2011-04-13 Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Datum 2011-01-19 Reviderat 2011-04-13 Uppdragsnummer 61441038924

Läs mer

RUV 2006, hållplatser(>500) Gbg-regionen, sorterade efter totala resor

RUV 2006, hållplatser(>500) Gbg-regionen, sorterade efter totala resor RUV 2006, hållplatser(>500) Gbg-regionen, sorterade efter totala resor Hållplatsnamn Direkt Byten Alla resor Dir-kvot 1 Brunnsparken 38877 45699 84576 0,46 2 Centralstationen 22070 38417 60487 0,36 3 Angered

Läs mer

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Yttrande över förslag till detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa, samrådsremiss utökat förfarande

Yttrande över förslag till detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa, samrådsremiss utökat förfarande Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2017-02-06 Diarienummer 0740/15 Exploateringsavdelningen Albin Svahn, Stefan Unger Telefon 031-368 10 65 E-post: stefan.unger@fastighet.goteborg.se Yttrande över

Läs mer

Trafik. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg. Föreslagen huvudstruktur för biltrafik. Vägverket, 2 februari, 2003

Trafik. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg. Föreslagen huvudstruktur för biltrafik. Vägverket, 2 februari, 2003 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Trafik Götaleden Det finns flera lösningar som minskar Götaledens barriärsverkan. Ett exempel är en halvt nedgrävd led med upplyfta

Läs mer

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjligheten

Läs mer

Remiss gällande detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen. Handläggare Gunnar Hedman E-post: Bromma stadsdelsnämnd.

Remiss gällande detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen. Handläggare Gunnar Hedman E-post: Bromma stadsdelsnämnd. Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-11-30 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd Remiss gällande detaljplan för Tvärbana

Läs mer