Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet DraóThea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet DraóThea"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (2) Diarienr NF 2019/ Vård och omsorgsförvaltningen Marie Frisk Epost: Kopia till Draóthea Aros Kulturcenter Nämnden för personer med funktionsnedsättning Uppföljning LOV-, daglig verksamhet DraóThea Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättningen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten med de krav på åtgärder som framgår av den. Ärendebeskrivning Draóthea Aros Kulturcenter bedriver daglig verksamhet enligt LSS med inriktning på teater, drama, film och dans sedan Under januari-februari 2019 genomförde tjänstemän från enheten Beställning, upphandling och avtalsuppföljning, BUA, uppföljning av. Inför uppföljningen har MAS-tillsyn, egenkontroll, kompetensförteckning samt avidentifierade genomförandeplaner begärts in och granskats. Förvaltningens egen kontroll inför uppföljningen har omfattat rapportering av avvikelser SoL/LSS och rapportering av HSL-avvikelser. Samtal har genomförts med leverantören på plats i deras lokaler. 19 områden har granskats och bedömts vid uppföljningen. För 12 av områdena bedömdes leverantören följa. För fem områden, Lagar, förordningar och styrande dokument, Kompetens, Självbestämmande och integritet, Genomförande och dokumentation och Brandskydd bedöms leverantören inte följa et. För två områden, Bemötande och förhållningssätt och Samverkan, bedöms att leverantören följer men att arbetet kan förbättras. BUA bedömer att leverantören inte följer för område Lagar, förordningar och styrande dokument då leverantören inte arbetar utifrån sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vidare bedöms leverantören inte följa vad gäller Kompetens då leverantören måste säkerställa att deras arbetssätt är professionellt och utgår från deras roll som utförare av daglig verksamhet enligt LSS. Leverantören brister i område Självbestämmande och integritet utifrån att ingen deltagare gått vidare till annan sysselsättning, studier eller arbete. Genomförandeplan och dokumentation uppvisar allvarliga brister och följer inte på någon punkt gällande föreskrifter. Brandskyddet har mycket allvarliga brister då det systematiska brandskyddsarbetet saknas helt. BUA:s förslag är att leverantören skriftligt, senast 25 mars 2019, redovisar en handlingsplan som beskriver hur bristen avseende systematiskt

2 VÄSTERÅS STAD Datum Diarienr NF 2019/ Sida 2 (2) brandskyddsarbete ska åtgärdas och muntligt redovisar på nämndens sammanträde 18 juni För övriga områden; Lagar, förordningar och styrande dokument, Kompetens, Självbestämmande och integritet samt Genomförande och dokumentation, är BUA:s förslag att leverantören skriftligt, senast 17 maj 2019, redovisar en handlingsplan som beskriver hur bristerna ska åtgärdas och muntligt redovisar den på nämndens sammanträde den 18 juni 2019.

3 Dnr: NF 2019/ Uppföljningsrapport med bedömningsöversikt Uppföljning av: Draóthea Aros Kulturcenter Datum för besök i verksamheten: Beskrivning av verksamheten Draóthea Aros Kulturcenter bedriver daglig verksamhet enligt LSS med inriktning på teater, drama, film och dans sedan I dagsläget har verksamheten 19 deltagare varav 1 är praktikelev från särskolegymnasiet. Fem personer arbetar heltid i verksamheten. Verksamheten anlitar exempelvis dramapedagoger, danslärare etc. beroende på vilka aktiviteter som ska genomföras. Personalen visar ett mycket engagerat förhållningssätt. Bedömningsöversikt 1. MAS-tillsyn 2. HSL-avvikelser 3. Avvikelser SoL/LSS 4. Avidentifierade 5. Kompetensförteckning 6. Lagar, förordningar, styrande 7. Kompetens 8. Bemanning 9. Bemötande och 10. Självbestämmande och 11. Delaktighet och information 12. Kontaktman och kontinuitet 13. Samverkan 14. Kost och hälsa 15. Genomförandeplan och 16. HSL-ansvar 17. Brandskydd 18. Rutin för avvikelser SoL/LSS Draothea inte men kan förbättras Begärda handlingar och uppföljningsrapport 1. MAS-tillsyn Inskickad enligt begäran. 2. HSL-avvikelser Rapporterar enligt. 3. Avvikelser SoL/LSS Inskickat enligt begäran.

4 4. Avidentifierade genomförandeplaner Inskickad enligt begäran. 5. Kompetensförteckning personal Inskickad enligt begäran. 6. Lagar, förordningar och styrande dokument Egenkontroll har skickats in enligt begäran. Personalen kan inte redogöra för hur de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9. Personalen beskriver att de inte arbetar utifrån sitt ledningssystem utan utifrån en planering som görs halvårsvis. inte BUA:s kommentar: Enligt svillkoren ska leverantören arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5. Den egenkontroll som leverantören skickat in motsvarar inte kraven för en egenkontroll utan utgör en planering för första halvåret Leverantörens arbete med egenkontroll bedöms som mycket bristfällig. BUA:s förslag till åtgärd: Förvaltningen föreslår att leverantören, skriftligt, senast den 17 maj 2019, lämnar en handlingsplan som beskriver hur bristen ska åtgärdas och muntligt redovisar den på nämndens sammanträde den 18 juni Kompetens Kompetensen är enligt. Arbetsledningen har hög tillgänglighet i verksamheten. Samtlig personal visar en hög kompetens om funktionsnedsättningar och har ett högt engagemang. Personalen beskriver att de ofta tar ett omfattande ansvar för de enskilda i frågor som inte direkt inte rör den dagliga verksamheten, de ser sig som de enskildas språkrör. Leverantören redogör för att de ofta ringer till den enskildes bostad i frågor som hur den insatsen utförs. inte Personalens kompetens motsvarar kraven i et men de saknar långsiktiga kompetensutvecklingsplaner. Kollegial handledning pågår kontinuerligt. Det finns inget behov av extern handledning. BUA:s kommentar: Positivt med hög tillgänglighet från arbetsledningen. Personalen visar på ett mycket stort engagemang för målgruppen och också hög kompetens vad gäller funktionsnedsättning. Leverantören behöver dock säkerställa att de har ett professionellt förhållningssätt för att kunna skilja på det privata och personliga. De beskriver att de ofta tar ett omfattande ansvar för de enskilda i frågor som inte rör insatsen daglig verksamhet, utan istället ofta handlar om den enskildes insats bostad med särskild service enligt LSS. Leverantören måste säkerställa att deras arbetssätt är professionellt och utgår från deras roll som leverantör av daglig verksamhet enligt LSS vilket innebär att utföra daglig verksamhet till en enskild utifrån ett biståndsbeslut. BUA:s förslag på åtgärd: Förvaltningen föreslår att leverantören, skriftligt, senast den 17 maj 2019, lämnar en handlingsplan som beskriver hur bristen ska åtgärdas och muntligt redovisar den på nämndens sammanträde den 18 juni Bemanning Det finns 5 heltidsanställda i verksamheten. Verksamheten anlitar även pedagoger inom exempelvis dans och drama beroende på vilka inplanerade aktiviteter som finns. Leverantören anpassar verksamheten efter individens behov av stöd och service vilket är mycket positivt. 9. Bemötande och förhållningssätt Bemötandet är stödjande och tryggt och anpassas efter deltagarnas kognitiva förmåga.

5 BUA:s kommentar: Enligt villkoren ska leverantören ha ett stödjande, tryggt, motiverande och strukturerat bemötande och förhållningssätt. Leverantören behöver i ännu högre grad arbeta med sitt förhållningssätt för att öka de enskildas självständighet. men behöver förbättras BUA:s förslag på åtgärd: Bristen kan hanteras i dialog med beställaren. Återkoppling sker med beställaren under hösten Självbestämmande och integritet Leverantören beskriver att flera deltagare skulle ha förutsättning att gå vidare till annan aktivitet, arbete eller studier, men att de ännu inte gjort det. inte BUA:s kommentar: Leverantören ska i enlighet med svillkoren stödja och motivera de enskilda så att de kan gå vidare till annan verksamhet, arbete eller studier. Utifrån att ingen deltagare gått vidare bedömer förvaltningen att det finns brister. BUA:s förslag på åtgärd: Förvaltningens förslag är att leverantören, skriftligt, lämnar en handlingsplan senast den 17 maj 2019 som beskriver hur bristen ska åtgärdas och muntligt redovisar den på nämndens sammanträde den 18 juni Delaktighet och information Har veckomöten där deltagarna kan komma med synpunkter och förslag. Det sker också dagliga samtal där synpunkter och förslag tas tillvara. I övrigt har deltagarna utvecklingssamtal 2 ggr per år. BUA:s kommentar: Det är högt i tak och de enskilda kan när som helst komma med synpunkter, förslag och klagomål utöver veckomötena och utvecklingssamtalen. Jobbar bra och positivt med delaktighet och information i enlighet med svillkoren! 12. Kontaktman och kontinuitet Alla deltagare har en kontaktperson. Personalkontinuiteten är mycket hög vilket gör att deltagarna känner sig mycket trygga med personalen. 13. Samverkan Verksamheten samverkar med i huvudsak de enskildas boenden. Personalen beskriver att de ofta tar kontakt med boenden för att diskutera de enskilda i både stort och smått. BUA:s kommentar: Leverantören behöver säkerställa ett professionellt förhållningssätt vad gäller samverkan med framför allt enskildas boenden och att samverkan sker utifrån sin roll som leverantör av daglig verksamhet enligt LSS. men behöver förbättras BUA:s förslag på åtgärd: Bristen kan hanteras i dialog med beställaren. Återkoppling sker med beställaren under hösten Kost och hälsa De flesta av deltagarna har med sig egna matlådor och några brukar äta i restaurangen. 15. Genomförandeplan och dokumentation Avidentifierade genomförandeplaner på samtliga deltagare har skickats in. Genomförandeplanerna är överlag mycket bristfälliga och de saknar grundläggande uppgifter om de enskilda. Otydliga mål i förhållande till beviljad insats. Genomgående otydliga aktiviteter om när och hur de ska genomföras. Genomgående otydligt om och hur de enskilda medverkat. Vidare framgår inte hur och när planerna följts upp. Innehållet i planerna liknar rutiner för de enskilda. inte BUA:s kommentar: Enligt svillkoren ska leverantören jobba utifrån

6 Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt LSS. Både handläggare på biståndsenheten och tjänstemän från BUA har granskat genomförandeplanerna och bedömer att genomförandeplanerna inte följer SOSFS 2014:5 på någon punkt. Förvaltningen bedömer att det finns mycket allvarliga brister. BUA:s förslag på åtgärd: Att leverantören skriftligt, senast den 17 maj 2019, lämnar en handlingsplan för hur bristen ska åtgärdas samt redovisar denna muntligt på nämndens sammanträde den 18 juni HSL-ansvar Deltagarna har inga HSL-insatser under tiden på daglig verksamhet. Sjuksköterska finns tillgänglig. MAS-tillsyn är inskickad. 17. Brandskydd Leverantören deltar i de generella brandövningarna som genomförs i huset. I övrigt saknas det systematiska brandskyddsarbetet helt. inte BUA:s kommentar: Av svillkoren framgår att leverantören ska arbeta i enlighet med lagen om skydd mot olyckor samt allmänna råd om skydd mot olyckor. Det systematiska brandskyddsarbetet har mycket allvarliga brister. BUA:s förslag på åtgärd: Att leverantören skriftligt, senast den 25 mars 2019, lämnar en handlingsplan för hur den mycket allvarliga bristen ska åtgärdas samt redovisa planen muntligt på nämndens sammanträde den 18 juni SoL/LSS-avvikelser Leverantören rapporterar SoL/LSS-avvikelser och har rutiner för detta. 19. HSL-avvikelser Leverantören rapporter HSL-avvikelser och har rutiner för detta.

Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet DraóThea

Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet DraóThea TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-05-24 Sida 1 (1) Diarienr NF 2019/00005-1.6.2 Vård och omsorgsförvaltningen Marie Frisk Epost: marie.frisk@vasteras.se Kopia till DraoThea Aros Kulturcenter Nämnden för personer

Läs mer

Uppföljning av LOV-kontrakt, Boendestöd, SoL, OmsorgsCompagniet

Uppföljning av LOV-kontrakt, Boendestöd, SoL, OmsorgsCompagniet TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-02-28 Sida 1 (1) Diarienr NF 2019/00059-1.6.2 Vård och omsorgsförvaltningen Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till OmsorgsCompagniet i Norden Nämnden

Läs mer

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV

Uppföljning av Aros Stödgrupp, leverantör av boendestöd, SoL, enligt LOV TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-04-26 Sida 1 (2) Diarienr NF 2018/00048-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Aros Stödgrupp AB Nämnden för

Läs mer

Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet DraóThea

Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet DraóThea TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-07-10 Sida 1 (1) Diarienr NF 2019/00005-1.6.2 Vård och omsorgsförvaltningen Marie Frisk Epost: marie.frisk@vasteras.se Kopia till DraoThea Aros Kulturcenter Nämnden för personer

Läs mer

Uppföljning av uppdrag vid Plåtslagargatan 1B psykiatriboende, Västerås stad Vård och omsorg

Uppföljning av uppdrag vid Plåtslagargatan 1B psykiatriboende, Västerås stad Vård och omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2017/00018-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och omsorg Nämnden

Läs mer

Uppföljning av uppdrag vid Svarvargatans servicebostad (SoL), Västerås stad Vård och omsorg

Uppföljning av uppdrag vid Svarvargatans servicebostad (SoL), Västerås stad Vård och omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2017/00014-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och omsorg Nämnden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/122-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/122-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/122-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Datum Uppföljning uppdrag - Öster Mälarstrand Allés servicebostad, Västerås stad Vård och Omsorg

Datum Uppföljning uppdrag - Öster Mälarstrand Allés servicebostad, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-05-22 Sida 1 (2) Diarienr NF 2018/00191-1.6.2 Vård och omsorgsförvaltningen Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

Uppföljning av gruppbostäder, LSS, InDies Omsorg AB

Uppföljning av gruppbostäder, LSS, InDies Omsorg AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-03-28 Sida 1 (2) Diarienr NF 2018/00007-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till InDies Omsorg AB Nämnden för personer

Läs mer

Uppföljning av basansvar personlig assistans, Humana Assistans AB

Uppföljning av basansvar personlig assistans, Humana Assistans AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-10-31 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00110-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Patrik.Ahlvin@humana.se Caroline.Nogelius@humana.se

Läs mer

Uppföljning av uppdrag daglig verksamhet LSS, i grupperna Café Mässen, Fallhammaren, HMC-gruppen, Sigurdsloppan, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag daglig verksamhet LSS, i grupperna Café Mässen, Fallhammaren, HMC-gruppen, Sigurdsloppan, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-08-31 Sida 1 (2) Diarienr NF 2016/00095-702 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och omsorg, leverantör

Läs mer

Uppföljning Korttidsverksamhet enligt LSS

Uppföljning Korttidsverksamhet enligt LSS TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-29 Sida 1 (2) Diarienr NF 2016/00059 Sociala nämndernas förvaltning Helena Vesterlund Epost: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Förslag till beslut Individ och familjenämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning av uppdraget vid Skogsgården HVB.

Förslag till beslut Individ och familjenämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning av uppdraget vid Skogsgården HVB. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 017-03-08 Sida 1 (1) Diarienr IFN 017/0000-1.6. Sociala nämndernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Skultuna kommundelsförvaltning Individ-

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/296-NF-755 Helena Vesterlund - bh998 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/296-NF-755 Helena Vesterlund - bh998 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-07 Dnr: 2014/296-NF-755 Helena Vesterlund - bh998 E-post: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till proaros.vardomsorg@vasteras.se Nämnden för

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ADELA OMSORG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Adela Omsorg har varit

Läs mer

Bilagor Rapport uppföljning Gråsparvsvägen

Bilagor Rapport uppföljning Gråsparvsvägen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-01-07 Dnr: 2015/202-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden för

Läs mer

Avtalsuppföljning - Nytida, Eken

Avtalsuppföljning - Nytida, Eken TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-22 Sida 1 (1) Diarienr IFN /00690-1.6.2 Individ- och familjeförvaltningen Anna Aldén Sahlin Epost: anna.alden.sahlin@vasteras.se Kopia till Nytida Individ- och familjenämnden

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ATTENDO 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 4 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Attendo har varit verksam

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ENKLARE VARDAG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Enklare Vardag har

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning HUMANIORA HEMTJÄNST 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Humaniora utför

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2014 Östermalms Stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Bilaga 1. Dnr 2014-300-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-10-09 Handläggare: Susanna Hiltunen Tfn: 08-508 10 575 Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder Förvaltningens

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner redovisningen av avvikelser i form av klagomål och synpunkter.

Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner redovisningen av avvikelser i form av klagomål och synpunkter. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-09-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2017/00129-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Johan Crusefalk Epost johan.crusefalk@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Andrea Gummesson enhetschef Lotta

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:

Läs mer

Uppföljning av gruppbostäder, LSS, InDies Omsorg AB

Uppföljning av gruppbostäder, LSS, InDies Omsorg AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-06-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00007-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/201-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/201-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-01-07 Dnr: 2015/201-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till Attendo LSS AB Nämnden för personer med

Läs mer

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig:

Läs mer

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Frösunda Slussen Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm Företag: Frösunda Hemsida: http://www.frosunda.se/sv/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/slussen-stockholm/

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.-326/2018 Sida 1 (7) 2018-04-26 Handläggare Birgitta

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 16

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 16 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt. Område Krav sformer När/ansvar 1. Bemötande och inflytande 1.1 Leverantören

Läs mer

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning PROFFSSYSTERN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Proffssystern har varit

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning SOLLENTUNA OMSORG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Sollentuna Omsorg

Läs mer

Kvalitetsgranskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning, Nacka hemservice AB

Kvalitetsgranskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning, Nacka hemservice AB 2016-11-24 1 (5) PM Granskningen är genomförd av Susanna Dennerlöv och Sofia Rooth Andersson på sociala kvalitetsenheten Kvalitetsgranskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning,

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst

Kvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2018-04-10 ON 2018/0034 53515 Omsorgsnämnden Kvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse

Läs mer

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder)

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDSATTA OC H SOCIALPSYKIATRI Handläggare: Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508 20 506 Ann-Sophie Rüder Telefon:

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst Äldreförvaltningen Utvecklingsavdelningen Sida 1 (5) 2019-01-02 Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade år 2017 om ett nytt inriktningsbeslut gällande stadens uppföljningsmodell

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSSverksamhet

Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSSverksamhet Socialförvaltningen Enheten för juridik, upphandling och föreningsstöd Sida 0 (8) 2019-02-20 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSSverksamhet Årsrapport 2018 Socialförvaltningen Enheten för juridik,

Läs mer

Uppföljning av avtal Västeråsvägen HVB Attendo

Uppföljning av avtal Västeråsvägen HVB Attendo TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-10-04 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00544-1.6.2 Sociala ernas förvaltning Magnus Eckerborn Epost: magnus.eckerborn@vasteras.se Kopia till Attendo Individ och familj Individ-

Läs mer

Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015

Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Årets avtalsuppföljning har haft fokus på att se hur väl verksamheten följer

Läs mer

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig:

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Utvecklingsområde Reglering Insats Tidsplanering Kommentar Handledning för personal Personalen ska erbjudas handledning

Utvecklingsområde Reglering Insats Tidsplanering Kommentar Handledning för personal Personalen ska erbjudas handledning Tjänsteskrivelse 2016-10-20 Handläggare Anna Svahn Vård och omsorgsavdelningen Diarienummer 16/VON Vård- och omsorgsnämnden Handlingsplan Ösby skolväg 1 och Ösby skolväg 3. Uppställningen i handlingsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg OP Assistans AB 556553-5910 Kvalitetsdeklaration avseende 2017 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-07 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00754-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Individ- och familjenämnden Riktlinje

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Awilja Management AB 556872-5864 Kvalitetsdeklaration gäller för 2017 Att arbeta med kvalitet är en

Läs mer

UPPFÖLJNING AV ENTREPRENADDRIVEN VERKSAMHET

UPPFÖLJNING AV ENTREPRENADDRIVEN VERKSAMHET UPPFÖLJNING AV ENTREPRENADDRIVEN VERKSAMHET BASUPPGIFTER Verksamhetens namn: Tantolundens dagliga verksamhet Adress: Maria Bangata 17, 1tr Telefon: 0768-32 23 09 Epost: -- Hemsida: --- Regiform: Entreprenad

Läs mer

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet Inledning Arbetet med uppföljning ska identifiera områden för uppföljning och säkerställa att nämnden erhåller det resultat som förväntas

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Slutversion 2016, Högås

Slutversion 2016, Högås Slutversion 2016, Högås Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Allomsorg S & R - Högås korttidshem Följs upp av: Älvsjö Enhetens adress: Högås kollogård, Vårdinge by, Mölnbo Företag: Allomsorg

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-14 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, BESLUT 2013-11-06 Dnr 1(7) Akida Omsorg AB Skogsbacken 21 172 41 Sundbyberg Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS)

Läs mer

Åtgärdsplan. Datum

Åtgärdsplan. Datum Nacka seniorcenter Sjötäppan Åtgärdsplan Datum 2017-10-10 Version 1 Deltagare:, Katarina Centerdal, Izabell Söderström och Maria Liwendahl Framtagen av Område Åtgärd Ansvarig Förslag Slut datum Systematiskt

Läs mer

Avvikelser inom socialnämnden, andra tertialen 2018

Avvikelser inom socialnämnden, andra tertialen 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2018:281-012 Planering och administration 2018-09-04 1/2 Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Avvikelser inom socialnämnden, andra tertialen 2018 Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Älvsjö Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Solberga Hagväg 4, Älvsjö Företag: Allomsorg S&R AB Hemsida: www.stodoresurs.se Verksamhetschef: Malin Aronsson Telefon: 08-579 17 201

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Imera, daglig verksamhet

Avtalsuppföljning vid Imera, daglig verksamhet OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Christina Rosendahl Datum 2015-02-02 Diarienummer OSN-2015-0097 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Imera, daglig verksamhet Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Förenklad uppföljning av sju utförare inom Vård och omsorg SN-2014/158

Förenklad uppföljning av sju utförare inom Vård och omsorg SN-2014/158 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-08-19 SN-2014/158 Socialnämnden Förenklad uppföljning av sju utförare inom Vård och omsorg SN-2014/158 Förslag till beslut

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 137/18 Gäller för

Läs mer

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Kastanjetten Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Enhagsslingan 5, Täby Företag: Tamburinen Omsorg Hemsida: www.solhagagruppen.se/fritid/kastanjetten Verksamhetschef: Sofie Ewerborg

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete inom nämndens för personer med funktionsnedsättning verksamhetsområde - halvår , lex Sarah

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete inom nämndens för personer med funktionsnedsättning verksamhetsområde - halvår , lex Sarah TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-09-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2017/00144-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Johan Crusefalk Epost: johan.crusefalk@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening

Uppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2962.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsrapport hemtja nst

Kvalitetsrapport hemtja nst Kvalitetsrapport hemtja nst 2018-08-13 1 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Kvalitetsrapporten... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1 Riskanalys... 3 2.2 Egenkontroll... 4 2.3 Utredning av avvikelser,

Läs mer

Uppföljning av samverkan mellan gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS

Uppföljning av samverkan mellan gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-09-04 Sida 1 (1) Diarienr NF 2018/00093-8.5.3 Sociala nämndernas förvaltning Helene Karlsson Epost: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Utförare och leverantörer i berörda

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer