SLUTRAPPORT. Projekttitel. Ny metod att styra målinriktad cancerbehandling med hjälp av robust provtagning av tumörceller från vanliga blodprover

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Projekttitel. Ny metod att styra målinriktad cancerbehandling med hjälp av robust provtagning av tumörceller från vanliga blodprover"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Projekttitel Ny metod att styra målinriktad cancerbehandling med hjälp av robust provtagning av tumörceller från vanliga blodprover Dnr Projektledare Christer Ericsson Innehåll: 1. Projektets syfte och bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Uppnådda resultat 4. Genomförda insatser för att resultaten ska komma till praktisk användning 5. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram Sammanfattning Två publicerade kliniska studier visar att det tidigt går att upptäcka tumörceller i blodprover innan några symptom visat sig, vilket är ett lovande steg på vägen mot screening för cancer. En prospektiv, observationell kohortstudie (klinisk prövning) undersöker det kliniska värdet av detaljerad information om mutationer för bättre behandlingsstyrning för svårdiagnosticerade cancersjuka. Resultaten kommer till praktisk användning m.h.a. företaget icellate Medical i Karolinska Institutets Science Park 1. Projektets syfte och bakgrund Syftet är att hitta de bästa förutsättningarna för provhantering för att dels kunna upptäcka tumörceller i blod tidigt och dels kunna använda detaljerad information om mutationer för bättre behandlingsstyrning för cancersjuka. Bakgrunden är utveckling av en andra generations mikrofluidisk cellseparationsteknik för cirkulerande tumörceller från perifera blodprover, där nyttiggörandet lagts i det nystartade, sedan 2011, bolaget icellate Medical i Karolinska Institutet:s Science Park, efter det att första generationens biomarkör/immunaffinitetsbaserad teknik CellSearch inte visade sig leva upp till förväntningarna. 2. Projektets genomförande (uppställt i enlighet med ansökan) a) Effekt av olika provstabiliseringslösningar på isolering av celler a. Stabiliseringslösningar för cellfritt DNA, såsom Cytomark Transfix, var inte praktiskt användbara för att bevara celler, och visade sig heller inte nödvändiga eftersom EDTA visade sig ha en tillräcklig stabiliserande effekt (se nedan). Stabiliseringen av cellfritt DNA är väl dokumenterad. Den goda erfarenheten från cell-fritt DNA gick dock inte att överföra på celler. b. Stabiliteten av i övrigt obehandlade, nativa, tumörceller i EDTA-försedda provtagningsrör för perifert blod i klinisk rutin visade sig god, i upp till 48 timmar. Det visade sig alltså att celler i dessa i vården vanligt förekommande blodrör har god stabilitet, så god stabilitet att ingen ytterligare provstabilisering

2 må vara nödvändig om snabba (<48 timmar från provtagning till laboratorium) transporter kan organiseras. c. Vi har också goda resultat med en ny frysbevarande process för blodceller. Dock kräver frysbevarandet en noggrann infrysningsprocess vid -80 C som många kliniker inte må ha, eller kunna sätta upp. I dagsläget medför alltså frysbevarande av celler en sådan komplikation att den inte kan motiveras om snabba transporter (<48 timmar) till laboratoriet är tillgängliga. d. Vi kunde visa att snabba transporter kan organiseras över stora avstånd, från t.ex. Filipinerna (men däremot inte från t.ex. Iran), som anländer i sådan god tid att cellerna kan processeras i icellate Medicals laboratorium i Solna utan annan provstabilisering än EDTA i blodrören. Det visade sig alltså onödigt med provbevarande i upp till 10 dagar, med frysbevarande eller på annat sätt. e. Av kemiskt korslänkande provstabiliseringslösningar visade sig protokollet för formaldehyd (FA), efter test med DNA sekvensering och bioinformatisk analys, vara funktionellt vid låga mängder formaldehyd, varför den mer komplicerade DSP (dithiobis[succinimidylpropionate]) baserade korslänkning visade sig onödig. f. Slutsatsen är att nativa tumörceller i EDTA rör är stabila i upp till 48 timmar pre-analytiskt och att det är tillräcklig stabilt så länge snabba transporter till laboratoriet kan organiseras. b) Immunfärgning av isolerade celler a. Utgångsläget med immun-färgning med anti-cytokeratin, anti-cd45 och DAPI visade sig otillräckligt. Särskilt sådana maligna celler som genomgått epitelialtill-mesenkymal transition (EMT) visade sig svagt färgade av den etablerade antikropps-cocktailen, varför provet inte blev representativt. Vi blev därför tvungna att utveckla en mer komplex cocktail av antikroppar som ger en mer representativ infärgning också av högmaligna celler med svag cytokeratin färgning. b. Den nya antikropps-cocktailen är nu föremål för bedömning av hur att på bästa sätt skyddas för intrång, m.h.a. patentering, som företagshemlighet, eller på annat sätt. c) Laser Capture Microdissection (LCM) av enskilda celler a. LCM visade sig inte vara en lämplig metod att isolera enskilda celler eftersom den visade sig svår att kombinera med den mikrofluidiska tekniken för cellseparation. b. En ny metod där enskilda celler istället aspireras med en mikropipett under mikroskop, och sedan överförs till PCR-rör under mikroskop-övervakning, visade sig överlägsen och har nu ersatt LCM för vidare analys på DNA nivå. d) DNA och RNA extraktion och kontrollmätning a. Extraktion av DNA visade sig överlägset RNA eftersom genomiskt DNA är mer stabilt än RNA, och en ny amplifieringsmetod, MDA, (se nedan) har utvecklats så väl att den tillräckligt väl motsvarar kraven på en första generationens genomisk DNA amplifieringsmetod. Extraktion av RNA visade sig därför sämre och onödig och används inte. DNA koncentration mäts med Qubit 3 fluorometer, en Molecular Devices QuickDrop eller m.h.a. Pico Green i en Tecan Infinite F Nano och DNA storlek uppskattas med Agilent Bioanalyzer. e) PCR amplifiering av isolerade DNA och RNA a. Amplifieringsmetoden Multiple Displacement Amplification (MDA) visade sig effektiv i att amplifiera direkt från genomiskt DNA, varför den ursprungligen planerade tekniken att amplifiera cdna från mrna, med dess fördelar med stora mängder av vissa gentranskript, men underrepresentation av andra, visade sig onödig och kom inte till användning. Projektet är därför nu

3 baserat på genomiskt DNA enbart, vilket är mer representativt av genomet i sin helhet vilket i sin tur är vad som är mest relevant för behandlingsstyrning av cancer. f) Konstruktion av DNA bibliotek, förberedelse och sekvensering a. Extraherat och amplifierat genomiskt DNA genomgår Targeted Single Primer Enrichment Sequencing with Single End Duplex-UMI, d.v.s. en amplikonbaserad metod för anrikning av de mest intressanta generna för behandlingsstyrning. Våra undersökningar med key opinion leaders visar att vården fr.a. är intresserad av sådana analys-resultat som direkt kan bidra till att styra behandlingen, snarare än att förstå tumörens naturliga förlopp, varför betydligt mindre genpaneler än ursprungligen förutsett behövs. Metoden är lämplig för de relativt små paneler om drygt 22 gener som är av direkt kliniskt intresse genom att vara behandlingsstyrande för riktade cancer-terapier. Den använder också molekylära streck-koder i form av Unique Molecular Identifiers (UMI) som medför att eventuella amplifierings- och sekvenserings-artefakter i efterhand kan reduceras m.h.a. bioinformatik. Sådana paneler kan sekvenseras till ett djup som tillsammans med fel-korrigering och brusreduceringen m.h.a. UMI, gör detektion av onkogena varianter möjliga ner till en Variant Allele Fraction (VAF) av 0,1%, vilket är bra både för sekvensering av homogena genom såsom från cirkulerande tumörceller, och som är kliniskt relevant för t.ex. detektion av den cirkulerande tumör-dna (ctdna) fraktionen av cellfritt cirkulerande DNA (ccfdna). Limit of Detection (LoD), känslighet och specificitet mäts med hjälp av speciella referens-genom med kända egenskaper. g) RNA Sequencing (RNA-Seq) a. DNA sekvensering har ersatt det tidigare planerade RNA-Seq som utretts ovan. Genomiskt DNA extraheras från enskilda isolerade celler, varefter det amplifieras, kontrolleras och genomgår Targeted Single Primer Enrichment Sequencing with Single End Duplex-UMI, varefter det genomgår kvalitetskontroller och f.n. sekvenseras vid den nationella core-faciliteten Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Solna. P.g.a. ibland långa och osäkra ledtider och oklarhet om kvalitetssäkringen kommer sekvenseringen flyttas in house genom införskaffande av en egen DNA sekvenator avsedd att motsvara kliniska kvalitetskrav, en Illumina NextSeq 550 Dx, under våren Genom att också introducera normal-dna som referens för sekvenseringen av tumör-dna ökar tillförlitligheten i DNA sekvenseringen av tumör-dna, antigen det är från CTC eller ccfdna. Rutiner för gdna preanalytisk provhantering, extraktion och rening introducerades därför utöver rutiner för CTC preanalytisk provhantering, och DNA extraktion och rening. h) Kopietalsförändringar hos kromosomer a. Eftersom projektet nu är baserat på genomiskt DNA enbart, och inte mrna; behövs inte längre en separat pipeline för kopietalsförändringar hos kromosomer. Kopietalsförändringar baseras istället på över- eller underrepresentation av segment av tumör-genomet i DNA sekvensresultaten, vilket är förenklande och sparar de värdefulla kliniska proven. i) Klinisk validering a. För a-symptomatiska individer som visar att tumörceller kan upptäckas hos ca1-3% av alla individer utan symptom av cancer 1,2 b. För redan symptomatiska patienter som en del av det standardiserade vårdförloppet (SVF) för dels cancer med okänd primärtumör (CUP) och dels Allvarliga Ospecifika Symptom som kan bero på cancer (AOS); de två kanske svåraste cancer-diagnoserna. I valideringen ingår jämförelser mellan DNA sekvenserna hos det genomiska DNAt (gdna), tumördna fraktionen

4 (ctdna) av cirkulerande cellfria DNA (ccfdna) och förekomst, antal och genomisk DNA sekvens hos cirkulerande tumörceller. De molekylära resultaten jämförs sedan med den kliniska diagnosen. Valideringen är ett samarbete med det Diagnostiska Centret (DC) vid Södertälje Sjukhus och de ansvariga för tidig upptäckt vid de Regionala Cancer Centret Stockholm Gotland. Se clinicaltrials.gov för detaljer ( j) Etiska överväganden a. Den kliniska valideringen har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, Dnr: Uppnådda resultat a) En robust metod att bevara blodprover så de kan analyseras med avseende på genetiska mutationer i cirkulerande tumörceller för att bedöma bästa behandling eller om den valda behandlingen har haft effekt valideras genom: b) Provstabilisering av tumörceller i EDTA blodrör i upp till 48 timmar c) Transporter av nativa blodprover som når laboratoriet i Solna inom 48 timmar d) Cellseparation med låga koncentrationer av formaldehyd e) Isolering av ner till enskilda cirkulerande tumörceller från i vården vanliga EDTA blodprover med hjälp av en ny mikrofluidisk metod f) Representativ detektion av de isolerade tumörcellerna med en ny antikroppscocktail och immunofluorescens g) Dispensering av enskilda isolerade tumörceller med hjälp av mikroskop-kontrollerad aspiration h) Extraktion av de små mängder av genomiskt DNA, 6 pg, som finns i enskilda tumörceller. i) Amplifiering av genomiskt DNA till med Next Generation DNA Sequencing (NGS) analyserbara mängder m.h.a. Multiple Displacement Amplification (MDA). j) Anrikning av behandlingsstyrande gener och kontroll av eventuella amplifierings- och sekvenseringsartefakter m.h.a. Targeted Single Primer Enrichment Sequencing with Single End Duplex-UMI k) NGS vid SciLifeLab, men övergående till in-house med egen Illumina NextSeq 550Dx sekvenserings-utrustning. l) Fördelar med användning av Unique Molecular Identifier (UMI) märkning av det isolerade DNA:t och sekvensering av båda DNA strängar visade sig viktiga för att nå en Variant Allele Frequency (VAF) av ner till 0,1% vilket är viktigt för att kunna sekvensera tumördna som finns i liten andel i överskott av normalt DNA. m) Användning av UMI för sekvenseringen av genomiskt DNA leder till att den bioinformatiska pipelinen behöver utformas för att ta till vara UMI informationen för att normalisera DNA sekvenseringen. En egen-utvecklad och specialanpassad bioinformatisk pipeline utvecklades därför. n) Klinisk validering i form av vetenskaplig publicering av två prospektiva, observationella, kohortstudier av a-symptomatiska personer med och utan riskfaktorer för cancer 1,2 visar på möjligheten till screening för cancer o) Klinisk validering av den praktiska nyttan av detaljerad information om mutationer för bättre behandlingsstyrning för redan cancersjuka 4. Genomförda insatser för att resultaten ska komma till praktisk användning Nyttiggörandet sker m.h.a. företaget icellate Medical i Karolinska Institutets Science Park ( Företaget följer ISO för produktutveckling och ISO för medicinska laboratorietjänster och står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

5 Företaget använder ett nytt CE märkt instrument för separation av olika celltyper från blodprov, inklusive cirkulerande tumörceller. Företaget erbjuder följande tre medicinska laboratorietjänster, som bygger på resultaten i det nu rapporterade projektet: Genetisk cancerutredning, Nedärvd cancerrisk och Personlig cancerscreening. Vänligen se hemsidan för utförligare beskrivning av tjänsterna. 5. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram 1 Castro, J., Sanchez, L., Alvarez Bedoya, P.H., Nunez, M.T., Lu, M., Castro, T., Sharifi, H.R and Christer Ericsson Screening Circulating Tumor Cells as a Non-invasive Cancer Test in 1,585 Asymptomatic Adults (ICELLATE1). J Integr Oncol 7, doi: / (2018). 2 Castro, J., Sanchez, L., Nunez, M.T., Lu, M., Castro, T., Sharifi, H.R. and Christer Ericsson Screening Circulating Tumor Cells as a Noninvasive Cancer Test in 3388 Individuals from High-Risk Groups (ICELLATE2). Disease markers 2018, 5, doi: /2018/ (2018). 3 Published clinical trial Molecular Analysis of Blood Samples in Standardized Cancer Care Referrals for SCAN and CUP at 4 Invited speaker with the title Metastasis and CTCs as Prognostic Factor at the 3rd Seminar on the Perspectives of CTCs in Clinical Oncology Mashhad University of Medical Sciences, Iran on 4 March, Invited speaker with the title Circulating Tumor Cells (CTC) and Metastases at the 3rd International Nastaran Center for Cancer Prevention (NCCP) Conference, Mashhad University of Medical Sciences, Iran on November, Invited speaker with the title Screening circulating tumor cells as a non-invasive cancer test in 3,388 individuals from high-risk groups (ICELLATE2) at the Single Cell Europe Conference, Prague, Czech Republic, September 19-21, Sävblom, C., Söderholm, R., Lindholm, J. and Christer Ericsson The value of molecular biological analysis of blood samples in standardized care procedures for serious nonspecific symptoms (AOS) that may be caused by cancer and cancer of unknown primary tumor (CUP) Poster presentation at the The Eighteenth Annual KICancer-StratCan Retreat, Djurönäset, Sweden, September 16-17, 2019.

Cirkulerande cellfritt DNA

Cirkulerande cellfritt DNA Cirkulerande cellfritt DNA - en introduktion Anne Ricksten Equalismöte 2016-11-14 Vad är cirkulerande fritt DNA (cfdna)? Extracellulärt DNA som finns i cirkulationen Fragmenterat DNA, medelstorlek på ca

Läs mer

Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik

Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik -Behandlingsstyrande tester av EGFR hos patienter med icke småcellig lungcancer Gisela Helenius Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Sökning

Läs mer

Next Generation Sequencing. Anna Gréen, Klinisk Genetik, Linköping

Next Generation Sequencing. Anna Gréen, Klinisk Genetik, Linköping Next Generation Sequencing Anna Gréen, Klinisk Genetik, Linköping Vad är Next Generation sequencing? First Generation sequencing- ex Sanger och pyrosekvensering 2005-massiv parallell sekvensering Stora

Läs mer

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige Professor Anders Sönnerborg 2 MSB:s kontaktpersoner: Sara Brunnberg 010-240 4087 Publikationsnummer: MSB1000 - april 2016 3 Förord Humant immunbrist

Läs mer

Familjär hyperkolesterolemi med NGS-analys

Familjär hyperkolesterolemi med NGS-analys Familjär hyperkolesterolemi med NGS-analys Equalis användarmöte Molekylär diagnostik Birgitta Kjellström Sektionen för Genanalys, Klinisk kemi 2017-11-16 Familjär hyperkolesterolemi Familjär hyperkolesterolemi

Läs mer

Next Generation (high throughput) Sequencing (NGS)

Next Generation (high throughput) Sequencing (NGS) Next Generation (high throughput) Sequencing (NGS) Willem de Leeuw, PhD Verksamhetsutvecklare Centrumledning Diagnostikcentrum Diagnostikcentrum Region Östergötland Universitetssjukhuset Linköping SE-581

Läs mer

Framtidens cancerstudier

Framtidens cancerstudier Framtidens cancerstudier Kombination av biomarkörer och innovativ design Professor Henrik Grönberg Henrik Grönberg Professor i cancerepidemiologi på Karolinska Institutet Jobbat kliniskt i 30 år nuvarande

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

Optimerat NGS-flöde för rutintypning av bakterier

Optimerat NGS-flöde för rutintypning av bakterier Optimerat NGS-flöde för rutintypning av bakterier Paula Mölling, Molekylärbiolog, Docent Bianca Törös, Daniel Golparian, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik

Läs mer

Leukemier. Leukemier och genetik. Metoder inom cancergenetik. Varför genetisk diagnostik? Konventionell cytogenetik. Translokation

Leukemier. Leukemier och genetik. Metoder inom cancergenetik. Varför genetisk diagnostik? Konventionell cytogenetik. Translokation Leukemier och genetik Leukemier Akut myeloisk leukemi (AML) Akut lymfatisk leukemi (ALL) Kronisk myeloisk leukemi (KML) Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Richard Rosenquist Brandell Klinisk genetik, Karolinska

Läs mer

DNA sekvensning Primär Immunbrist Genetik till varje pris?

DNA sekvensning Primär Immunbrist Genetik till varje pris? DNA sekvensning Primär Immunbrist Genetik till varje pris? Ola Winqvist Professor, Överläkare Kandidatgensekvensning 100 baspar/körning 1 Lite historia 1962: Nobel priset till Watson och Crick för DNA

Läs mer

MSB PROJEKT: MOBIL RESURS VID MISSTÄNKT FARLIG SMITTA. Tobias Lilja

MSB PROJEKT: MOBIL RESURS VID MISSTÄNKT FARLIG SMITTA. Tobias Lilja MSB PROJEKT: MOBIL RESURS VID MISSTÄNKT FARLIG SMITTA Tobias Lilja ÖVERBLICK AV PROJEKTET Projektet löper under två år. 2017-2018 Motsvarande 1 1/10 heltidstjänst delat på tre personer på SVA Mikhayil

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Adam Ameur Bioinformatiker Lund, 26e November 2014 Introduktion till bioinformatik Bioinformatik - en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer

Läs mer

GENOMIC MEDICINE SWEDEN

GENOMIC MEDICINE SWEDEN GENOMIC MEDICINE SWEDEN 2017-09-08 Nationella europeiska initiativ, 2013-2025 ENGLAND SCOTLAND THE NETHERLANDS FRANCE IRELAND SWIZTERLAND FINLAND NORWAY DENMARK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Läs mer

MHC Centrum av Hästens Immunsystem

MHC Centrum av Hästens Immunsystem Slutrapport (juni 2016) MHC Centrum av Hästens Immunsystem (Projektnummer H1147283) Tomas Bergström Sofia Mikko Göran Andersson BAKGRUND Major histocompatibilty complex (MHC) är en region i hästens genom

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar GA N AT ION ALCTAC ATCA G ENOMI CSGT INFR A S T RU CTURE Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Adam Ameur Bioinformatiker SciLifeLab Uppsala, 13e Maj 2014 Introduktion till bioinformatik

Läs mer

11x6 mm stort hudexcisionspreparat med diffus förändring. Hela preparatet bäddas.

11x6 mm stort hudexcisionspreparat med diffus förändring. Hela preparatet bäddas. 1. En 30 årig man kommer till hudmottagning. ANAMNES Hemangiomliknande hudförändring proximalt dorsalt på vänster underarm. Tillvuxit. Blöder. Tacksam PAD. PAD SVAR 11x6 mm stort hudexcisionspreparat med

Läs mer

DNA-ordlista. Amplifiera: Att kopiera och på så sätt mångfaldiga en DNA-sekvens med hjälp av PCR.

DNA-ordlista. Amplifiera: Att kopiera och på så sätt mångfaldiga en DNA-sekvens med hjälp av PCR. DNA-ordlista Alignment: Att placera DNA-sekvenser intill varandra. Detta gör att man kan urskilja var och hur mycket de skiljer sig från varandra, vilket är ett av de mest grundläggande sätten att analysera

Läs mer

forskningsfronten NGS

forskningsfronten NGS Det finns ett stort behov av katalogiserande för att förstå vilka genförändringar som driver cancer och kan vara föremål för riktad behandling. COST PER GENOME 32 onkologi i sverige nr 2 19 Så kan tumörsekvensering

Läs mer

Screening av fetalt RHD i maternell plasma. Åsa Hellberg BMA, PhD Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Labmedicin Skåne

Screening av fetalt RHD i maternell plasma. Åsa Hellberg BMA, PhD Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Labmedicin Skåne Screening av fetalt RHD i maternell plasma Åsa Hellberg BMA, PhD Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Labmedicin Skåne När används blodgruppsgenomisk typning? oberoende analys vid oklara serologiska

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys

Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys Detta informationsblad och samtyckesformulär är riktat till dig

Läs mer

ANALYS AV KVARVARANDE SJUKDOM VID AKUT MYELOISK LEUKEMI NÄR, VAR OCH HUR?

ANALYS AV KVARVARANDE SJUKDOM VID AKUT MYELOISK LEUKEMI NÄR, VAR OCH HUR? ANALYS AV KVARVARANDE SJUKDOM VID AKUT MYELOISK LEUKEMI NÄR, VAR OCH HUR? LINDA FOGELSTRAND DOCENT, SPECIALISTLÄKARE KLINISK KEMI & AVDELNINGEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN, INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Molekylärgenetisk diagnostik inom malign hematologi

Molekylärgenetisk diagnostik inom malign hematologi Molekylärgenetisk diagnostik inom malign hematologi Linda Fogelstrand Specialistläkare, Docent Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Molekylärgenetisk diagnostik inom malign hematologi Diagnostik

Läs mer

Stomach Biopsy Cohort en nationell studie om Helicobacter pylori och dess betydelse i utvecklingen av magcancer

Stomach Biopsy Cohort en nationell studie om Helicobacter pylori och dess betydelse i utvecklingen av magcancer Stomach Biopsy Cohort en nationell studie om Helicobacter pylori och dess betydelse i utvecklingen av magcancer Joar Franzén Doktorand Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik Karolinska

Läs mer

Cystnjursjukdomar och genetik. Carina Frykholm Klinisk genetik Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cystnjursjukdomar och genetik. Carina Frykholm Klinisk genetik Akademiska sjukhuset, Uppsala Cystnjursjukdomar och genetik Carina Frykholm Klinisk genetik Akademiska sjukhuset, Uppsala Njurcystor i frisk population Ålder En cysta Bilaterala 30-49 år 1.7 % 1 % 50-70 år 11.5 % 4 % >70 år 22.1 %

Läs mer

Vad är Klinisk forskning

Vad är Klinisk forskning Vad är Klinisk forskning Geografiskt nära sjukhusmiljöer och patienter Sjukdomsproblem eller förlopp i fokus Läkare/vårdpersonal inblandade Nyttan för patienterna tydlig Utmaningen: + Laboratorium Patienter

Läs mer

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Lars I. Andersson Project Leader Biobanking Clinical Microbiology BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI.se)

Läs mer

Om Diagnostiskt Centrum i Sverige

Om Diagnostiskt Centrum i Sverige Om Diagnostiskt Centrum i Sverige Charlotta Sävblom, MD, PhD Verksamhetsutvecklare tidig upptäckt & Screening Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland Bakgrund 2009 Nationell cancerstrategi 2011 jan Skåne:

Läs mer

Generell detektion av patogen med metagenomik

Generell detektion av patogen med metagenomik Generell detektion av patogen med metagenomik Maria Lind Karlberg Björn Hallström Avdelningen för mikrobiologi Enheten för laboratorieutveckling Hur identifieras en patogen hos en patient med infektion?

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne α-talassemi 4 genotyper Wild type αα / αα - - α + -talassemi α

Läs mer

HPV detekteringsmetoder

HPV detekteringsmetoder HPV detekteringsmetoder Sydöstra IH-guppens möte m 2007 okt 4-54 5 JönkJ nköping Epidemiologi Cervixcancer Incidens/100000/år Sverige 10 USA (ACS) ca 10 Canada 10 Mortalitet/100000/år Ca 3 Ca 3,7 Ca 3

Läs mer

CMV/EBV Molekylär diagnostik. Annika Allard Klinisk Mikrobiologi/Virologi Norrlands Universitetssjukhus

CMV/EBV Molekylär diagnostik. Annika Allard Klinisk Mikrobiologi/Virologi Norrlands Universitetssjukhus CMV/EBV Molekylär diagnostik Annika Allard Klinisk Mikrobiologi/Virologi Norrlands Universitetssjukhus De flesta CMV infektioner hos immunkompetenta individer är asymtomatiska eller ger bara en mkt mild

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Provmaterial, Perifert blod 2 heparinrör med blod för vitalfrysning av tumörceller respektive preparation/infrysning av RNA-DNA.

Provmaterial, Perifert blod 2 heparinrör med blod för vitalfrysning av tumörceller respektive preparation/infrysning av RNA-DNA. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 1.0 Datum 2014-03-13 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

Storskalig analys av biomarkörer på UCR Laboratory, Uppsala. Birgitta Högberg Laboratoriechef

Storskalig analys av biomarkörer på UCR Laboratory, Uppsala. Birgitta Högberg Laboratoriechef Storskalig analys av biomarkörer på UCR Laboratory, Uppsala Birgitta Högberg Laboratoriechef Sveriges största ARO UCR är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala

Läs mer

Gene$sk diagnos$k av AML. Thoas Fioretos, professor, överläkare Genetiska kliniken och Avd för klinisk genetik

Gene$sk diagnos$k av AML. Thoas Fioretos, professor, överläkare Genetiska kliniken och Avd för klinisk genetik Gene$sk diagnos$k av AML Thoas Fioretos, professor, överläkare Genetiska kliniken och Avd för klinisk genetik 2016-10- 03 WHO klassifikationen Major principle: Classification relies on a combination of

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Delprov 3 Vetenskaplig artikel

Delprov 3 Vetenskaplig artikel Delprov 3 Vetenskaplig artikel # of Questions: 15 Question #: 1 I denna uppgift ska du läsa en vetenskaplig artikel (CHCHD2 mutations in autosomal dominant late-onset Parkinson s disease: a genome-wide

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Molekylärbiologi: Betygskriterier

Molekylärbiologi: Betygskriterier Molekylärbiologi: Betygskriterier De obligatoriska momenten laboration och presentationsövningar examineras separat (endast G). Se separat utdelade anvisningar. Betygskriterier för teoridelen (se nedan).

Läs mer

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark Validering grundläggande aspekter Ulf Örnemark SKKLF och SSKF Utbildningsdagar Vår Gård, Saltsjöbaden 6-7 februari 2013 Innehåll Validering, verifiering och några andra grundläggande begrepp Några nedslag

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience

Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience Mikrobiologins tekniksprång Den högteknologiska mikrobiologin erbjuder idag nya verktyg för att förebygga smittspridning och öka produktsäkerhet.

Läs mer

David Erixon Hematologen Sundsvalls sjukhus

David Erixon Hematologen Sundsvalls sjukhus 2018-09-01 David Erixon Hematologen Sundsvalls sjukhus Lymfom är cancersjukdom som utgår från celler/vävnader/organ som är involverade i kroppens immunförsvar. Vanligast är det lymfkörtlar, mjälte och

Läs mer

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND MPCR Multiplex Polymerase Chain Reaktion JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND Vad är multiplex PCR Variant av PCR Möjliggör samtidigt att amplifiera (masskopiera) många målsekvenser i en enda reaktion.

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Ny analyskatalog 14 oktober 2015

Ny analyskatalog 14 oktober 2015 1 (9) 2015-10-07 Till TakeCare-användare CSTC katalog 14 oktober 2015 Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 14 oktober i analyskatalog för elektroniska beställningar

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Fisk, kräftor & musslor som edna Patrik Bohman, SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet

Fisk, kräftor & musslor som edna Patrik Bohman, SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet Fisk, kräftor & musslor som edna 2014-2016 Patrik Bohman, SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet edna projekt (2014-2016) Fisk, musslor och kräftor som edna Frågeställningar: 1. Kan vi upptäcka arter DNA kvalitativt

Läs mer

Molekylärgenetiskt verktyg för diagnos av T- resp. B-cellslymfom i vävnad/paraffin Diagnostik av Lymfom. Olika ingångar för B-, resp. T-cellslymfom Metodiker: - Morfologi (Mikroskopi) - Immunohistokemi

Läs mer

Snabb analys för tidig upptäckt av malignt melanom. PATIENTINFORMATION

Snabb analys för tidig upptäckt av malignt melanom. PATIENTINFORMATION Snabb analys för tidig upptäckt av malignt melanom. PATIENTINFORMATION Nevisense Hjälper till att avgöra nästa steg. Nevisense är ett instrument som ger dig och din läkare ett snabbt och smärtfritt sätt

Läs mer

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet UVIS Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin Jan Grawé Rudbecklaboratoriet b t Uppsala Universitet Science For Life Laboratory (SciLifeLab) En satsning på storskalig

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Vid klinisk molekylär patologi (KMP) på Sahlgrenska KLINISK MOLEKYLÄR PATOLOGI. laboratoriet i fokus

Vid klinisk molekylär patologi (KMP) på Sahlgrenska KLINISK MOLEKYLÄR PATOLOGI. laboratoriet i fokus laboratoriet i fokus Nya läkemedel inom cancervården blir allt mer specifika och därmed effektivare. Men det krävs ofta en molekylärgenetisk analys för att identifiera vilka patienter som har nytta av

Läs mer

Strategy of TCR sequencing by 454

Strategy of TCR sequencing by 454 Strategy of TCR sequencing by 44 mrna --CCC XXXXX Universal Oligo Forward Primer (Universal Mix) Forward Primer RT st PCR Va/b ~4bp CDR3 N/nDn ~bp Ja/b ~6bp

Läs mer

Kodnummer: 1) Beskriv processerna som sker i replikationsgaffel (eng. replication fork)? (3)

Kodnummer: 1) Beskriv processerna som sker i replikationsgaffel (eng. replication fork)? (3) Bi 75hp / Lärarprogrammet Tentamen i BL2018 CMB; Molekylär cellbiologi & genetik, 10,5 hp 2018-01-13 1) Beskriv processerna som sker i replikationsgaffel (eng. replication fork)? (3) Bi 60hp Tentamen i

Läs mer

OM FÖRETAGET REFERENSER R

OM FÖRETAGET REFERENSER R OM FÖRETAGET Om testet Sequenom Laboratories är ett helägt dotterbolag till Sequenom, Inc. och är ett laboratorium för molekylär diagnostik som är CAP-auktoriserat och certifierat enligt tillägget för

Läs mer

1970 Lungcancer = DÖD

1970 Lungcancer = DÖD Molekylär Patologi DNA från vävnad (och celler) Martin Hallbeck Docent. MD. PhD. Klinisk Patologi, Linköping 1970 Lungcancer = DÖD 2 IPASS-studien Probability of PFS 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 Gefitinib EGFR

Läs mer

DNA- alfa- 1- antitrypsin, sekvens med Big Dye Direct

DNA- alfa- 1- antitrypsin, sekvens med Big Dye Direct 1(6) DNA- alfa- 1- antitrypsin, sekvens med Big Dye Direct Bakgrund, indikation och tolkning Proteinet alfa-1-antitrypsin (A1AT, AAT) är en av kroppens viktigaste proteashämmare och tillhör proteinsuperfamiljen

Läs mer

DNA-analyser: Introduktion till DNA-analys med PCR och gelelektrofores. Niklas Dahrén

DNA-analyser: Introduktion till DNA-analys med PCR och gelelektrofores. Niklas Dahrén DNA-analyser: Introduktion till DNA-analys med PCR och gelelektrofores Niklas Dahrén Användningsområden för DNA-analys Ta reda på vems DNA som har hittats på en brottsplats. Faderskapsanalys. Identifiera

Läs mer

Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB

Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB Molekylärgenetikdelen 1. Vad är DNA? 2. Vad heter byggstenarna i DNA? 3. Vad är RNA? 4. Vad är en bas, nukleosid, nukleotid

Läs mer

Ärftliga sjukdomar och egenskaper hos hund

Ärftliga sjukdomar och egenskaper hos hund Engelsk bulldog Tibetansk terrier Västgötaspets Dvärgpinscher Chow chow Foto: Pleple2000 Foto: Flickr user skaty222 Foto: Sören T Eriksson Foto: Entheta Foto:Jurriaan Schulman Alla bilder Wikimedia commons

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2010-11-17 Viktig produktsäkerhetsinformation Access Total BhCG För användning på Access Immunoassay System Artikelnummer 33500 Access Total βhcg Lotnummer Alla Bästa Beckman Coulter Access Total βhcg

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Ansökan om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE märkning av medicintekniska produkter)

Ansökan om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE märkning av medicintekniska produkter) Företag (sökande): ansöker om granskning, av, som Anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11, (EG-direktiv 93/42/EEG senast ändrat genom 2007/47/EG2007/47/EG), enligt nedan Granskning

Läs mer

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen 1(5) FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen Målsättning Syftet med detta faktablad är att ge en översikt av den genetiska provtagningen som tillämpas vid rovdjursinventeringen i Sverige

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar 1(9) Direkt till anvisningar för (Ctrl+klick): Förberedelser Moderkaka (CVS) Fostervatten (Amnion) Perifert blod - NIPT Perifert blod (Konstitutionella förändringar) Hud organbiopsier (Konstitutionella

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Genexpressions analys - RNA-uttryck

Genexpressions analys - RNA-uttryck Genexpressions analys - RNA-uttryck Alla gener som är aktiva transkriberas: det bildas ett RNA (transkript). Proteinkodande gener transkriberas till mrna, ribosomalrna gener till rrna osv. Man pratar ofta

Läs mer

Ansökan om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE märkning av medicintekniska produkter)

Ansökan om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE märkning av medicintekniska produkter) Företag (sökande): ansöker om granskning, av, som Anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11, (EG-direktiv 93/42/EEG senast ändrat genom 2007/47/EG2007/47/EG), enligt nedan Signerad

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2012-10-23 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-9: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 10-11: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Antikroppar:Från gen till protein skapande av diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham

Antikroppar:Från gen till protein skapande av diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Antikroppar:Från gen till protein skapande av diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 2.6-2.15 Vilken substans som helst kan ge upphov till ett antikroppssvar. Som svar på närvaron

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

edna i en droppe vatten

edna i en droppe vatten edna i en droppe vatten Patrik Bohman SLU Institutionen för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet Källa: https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/aqua_reports/ edna projekt

Läs mer

52 onkologi i sverige nr 5 13

52 onkologi i sverige nr 5 13 52 onkologi i sverige nr 5 13 Genreglerande DNA-element EN OUTFORSKAD ORSAK TILL CANCER Utvecklingen av cancer är starkt kopplad till uppkomsten av genetiska förändringar. Dessa förändringar omfattar allt

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola Diagnostiska metoder Några reflektioner Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola DIAGNOS» dia = genom» gnosis = kunskap Genom kunskap konstatera att en sjukdom föreligger samt fastställa

Läs mer

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp.

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 2.0 Datum 2015-03-21 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

Delprov 3 Vetenskaplig artikel

Delprov 3 Vetenskaplig artikel Delprov 3 Vetenskaplig artikel - 180908 Question #: 1 I denna uppgift ska du läsa en vetenskaplig artikel (Inactivated varicella zoster vaccine in autologous haemopoietic stem-cell transplant recipients:

Läs mer

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland

Meddelande 5/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland. Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Datum 2010-03-17 Meddelande 5/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland Ett telefonnummer till Laboratoriemedicin Västra Götaland Laboratorier inom Unilabs Västra Götaland har nu ETT gemensamt

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2018-10-15 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

WntResearch. Ett unikt sätt att bekämpa tumörspridning. 20 september, 2017

WntResearch. Ett unikt sätt att bekämpa tumörspridning. 20 september, 2017 WntResearch Ett unikt sätt att bekämpa tumörspridning Extra Bolagsstämma, Malmö 20 september, 2017 Tf VD Ulf Björklund Vad har en cancercell för egenskaper som bidrar till sjukdomens allvar? Ökad celldelning

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Bruksanvisning - S. Screening Audiometer AS208

Bruksanvisning - S. Screening Audiometer AS208 Bruksanvisning - S Screening Audiometer AS208 Datum: 1998-01-19 1/5 Avsedd användning AS208 undersökningsaudiometer är konstruerad att vara en apparat för undersökning av dövhet. Denna apparats utdata

Läs mer

Kliniskt forskningscentrum. Laborativ verksamhet

Kliniskt forskningscentrum. Laborativ verksamhet Kliniskt forskningscentrum Laborativ verksamhet Vid Kliniskt forskningscentrum (KFC) finns möjlighet att få laborativ hjälp i olika forskningsprojekt samt möjlighet för egen laborativ verksamhet. Laboratoriet

Läs mer

DNA-LCT -13910 C>T, Taqman alleldiskriminering, Malmö

DNA-LCT -13910 C>T, Taqman alleldiskriminering, Malmö 1(5) DNA-LCT -13910 C>T, Taqman alleldiskriminering, Malmö Bakgrund, indikation och tolkning Enzymet laktas finns i tunntarmens enterocyter och möjliggör digestionen av diasackariden laktos/mjölksocker

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Japan 2013. Tohoku University, Sendai. Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys

Japan 2013. Tohoku University, Sendai. Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys Japan 2013 Tohoku University, Sendai Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys Bakgrund och Sammanfattning Forskning har under senare år visat att vätgasberikat vatten kan bland annat ha en

Läs mer

NGS i sjukvård next generation sequencing. Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping

NGS i sjukvård next generation sequencing. Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping NGS i sjukvård next generation sequencing Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping CREDIT: Peter & Maria Hoey / www.peterhoey.com The ultimate genetic test, Science 336: 1110-1112,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN CEB210 Cellen och dess arvsmassa, 10,5 högskolepoäng The cell and its genetic material, 10.5 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för biomedicin 2015-08-18

Läs mer