Brukarundersökningen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökningen 2008"

Transkript

1 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till stora grupper av brukare med samma frågor. Den här rapporten redovisar tillvägagångssätt och resultat. 1. Genomförandet Under 2008 inleddes ett samarbete med Umeå kommun, som varit en av pionjärerna för brukarundersökningar inom socialtjänst. Kring Umeå har skapats ett nätverk av kommuner som använder sig av samma modell för brukarenkäter. Via nätverket kan man dra nytta av varandras erfarenheter och har även möjlighet att jämföra resultat. Vi har i mycket följt Umeås tillvägagångssätt. I genomförandet har vi använt oss av samma tjänsteföretag för distribution av enkäten och sammanräkning av resultatet som Umeånätverket, Posten/Strålfors och UMDAC/Umeå Universitet Enkätens två syften I Vård och omsorgs Budget/plan för står angående kvalitetsmått ur brukarperspektiv: Kontinuerlig uppföljning genom brukarenkäter är ett viktigt sätt att identifiera förbättringsområden och följa brukarnas upplevelse av kvalitet i verksamheten. I detta ryms de två viktiga syftena, att få reda på hur brukarna vid mättillfället upplever kvaliteten i de tjänster vi erbjuder samt att få ett underlag för verksamheterna i ett kontinuerligt förbättringsarbete Nationella jämförelser Statistiska centralbyrån genomför fr.o.m på uppdrag av Socialstyrelsen brukarundersökningar bland brukare som har hemtjänst eller som bor i äldreboenden. De ska genomföras årligen och syftet är bland annat att kunna jämföra resultat kommuner emellan. Enkäter skickas till brukare, men i större kommuner som vår är det ingen totalundersökning utan urval sker slumpvis. De brukare som fick Socialstyrelsens enkät i augusti samt Vård och omsorgs enkät i november fick därför två olika enkäter samma höst. Resultatet sammanställs per kommun och kan inte brytas ned till mindre nivåer. Det kan därför inte uppfylla syftet att utgöra underlag för förbättringsarbete annat än på totalnivå. Resultatet av den undersökningen finns på Socialstyrelsens hemsida, där jämförelser kan göras mellan landets kommuner när det gäller äldreomsorg. Socialstyrelsen gör ingen motsvarande brukarundersökning bland brukare med insatser enligt LSS. I Socialstyrelsens enkät ingår de s.k. SKL-frågorna som ger ett NKI-index, ett Nöjd-Kund-Index. Vi har valt att ta med dessa frågor även i vår enkät. I det Umeå-nätverk vi valt att ingå i och som använder samma enkät som vi finns sex kommuner förutom oss. Fler är också intresserade av att vara med. Vi kan jämföra vårt

2 MÖLNDALS STAD RAPPORT 2(8) resultat med övriga kommuner som är med: Umeå, Gotland, Ljusdal, Luleå och Skellefteå. Jämförelser är möjliga bara till en viss nivå eftersom verksamheterna i kommunerna är olika organiserade och urvalet av målgrupper och insatser i brukarundersökningarna är olika Målgrupper som ingår i brukarundersökningen 2008, antal utsända och inkomna enkäter Kommunerna i närverket kring Umeå har ett antal standardenkäter på en gemensam sida på nätet. Vi har hämtat tre standardenkäter och anpassat dessa, med små justeringar i text eller tilltal, i tre olika enkäter. Sammanlagt har sex olika enkäter skickats ut med åtta olika följebrev till åtta grupper av brukare. Tabellen visar de olika enkättyperna samt antal utsända och inkomna enkäter. Namn på enkät Målgrupp Antal utsända Antal inkomna enkäter Enkäter A1_2 (standard) Äldreboende A2_2 (standard) Hemtjänst A3 (standard) Gruppbostad/servicebostad A3 (standard) Personlig assistans A3 (standard) Boendestöd B:2 A (Mölndal) Korttidstillsyn B:2 B (Mölndal) Avlösarservice E:1 (Mölndal) Boservice Totalt Målgrupper/avgränsning Undersökningen är en totalundersökning. Alla brukare i de aktuella målgrupperna fick enkäten. I undersökningen ingår såväl verksamheter i egenregi som entreprenader, boserviceföretag och kooperativ. Undantag gjordes för ett boendekooperativ med enbart tre brukare, där ett resultat skulle vara alltför litet för att redovisa. Inom äldreomsorgen skickades enkäter till det stora flertalet brukare. Inom Funktionshinder delades målgrupperna upp över två år. Personer med hemtjänst var den största gruppen. Avgränsningen vi gjorde var att personerna skulle ha huvudinsatsen i det egna hemmet. Till den som enbart hade t.ex. korttidsplats eller trygghetstelefon, som också räknas in i hemtjänstbegreppet, skickades ingen enkät ut. Personer som bor i äldreboende var näst största gruppen, enkel att avgränsa. De som har boservice var den tredje största gruppen. Vi har försökt undvika att brukare får flera enkäter, men det gick inte att genomföra fullt ut. Många har t ex både insats från hemtjänst och boservice och har då fått två enkäter. Inom Funktionshinder finns olika grupper av brukare, om man som utgångspunkt har de insatser som ges. En brukare kan givetvis ha flera insatser. Valet gjordes att 2008 vända sig till brukare som bor i grupp- och servicebostäder samt till dem som har korttidstillsyn, avlösarservice, personlig assistans och boendestöd. I brukarundersökningen 2009 kommer man att vända sig till grupper med andra insatser, de som har daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice och kontaktperson som insats.

3 MÖLNDALS STAD RAPPORT 3(8) Vi har valt att skicka enkäter till brukare som har den aktuella insatsen vid en bestämd tidpunkt, för 2008 blev detta 1 oktober. Innan listorna skickades iväg för distribution av enkäter kontrollerades att inte insatsen avslutats. Det finns dock en viss fördröjning innan uppgifter kommer in i det datasystem där vi hämtade adresserna. Det gick också en tid mellan det att företaget som distribuerade enkäterna fick vårt underlag till dess att brukarna hade enkäterna i brevlådan. Tillsammans innebär detta att det inte kan undvikas att vissa uppgifter hinner bli inaktuella Enkätfrågorna I ett följebrev som skickades med enkäten, angavs vilken insats som avsågs ( Vad tycker du om ditt Äldreboende?) och en förklaring till varför den skickats ut. Det fanns också en förklaring till hur man kan tänka när man skulle besvara enkäten. Enkäten inleds med en övergripande fråga, Hur nöjd är du med verksamheten i stort? Därefter följer tre delfrågor inom vardera fyra områden, bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens. Dessa frågor är lika för alla. Därefter skiljer det sig något. Personer som har hemtjänst eller bor i äldreboende har fått de ovan nämnda SKL-frågorna. De som får tjänster från boserviceföretag har fått tre speciella frågor. Alla enkäter slutar med ett utrymme för egna kommentarer. (Som exempel finns A2-enkäten, den som gick till personer med hemtjänst, med som bilaga.) 1.6. Anpassade enkäter En del kommuner som genomför brukarundersökningar gör anpassade enkäter till vissa brukargrupper. Exempelvis kan personer med intellektuella funktionsnedsättningar få en förenklad enkät med färre frågor och symboler för bra och dåligt som svarsalternativ. Vi ville gärna pröva att använda samma frågor till alla och tänkte oss att den som har svårt att förstå frågorna kan ta hjälp av anhörig eller annan att tolka meningen. I princip fick alltså alla brukare samma enkät och den enda anpassning som gjordes var de tillägg av SKL-frågor och boservicefrågor som nämnts ovan Svarsalternativ På den första övergripande frågan, om hur nöjd man var med verksamheten i stort, var svarsalternativen mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd och mycket missnöjd. De tolv följande frågorna var en form av påståenden att instämma i med passande alternativ. Ett av påståendena kring bemötande var exempelvis Jag upplever att personalen tar hänsyn till mig som den person jag är, där svarsalternativen var Ja, alltid, Ja, för det mesta, Nej, för det mesta inte eller Nej, aldrig. Samma svarsalternativ upprepades vid alla delfrågorna. Resultatet anges i % andel nöjda, där de två positiva alternativen lagts samman och relateras till antal inkomna enkäter. SKL-frågornas svarsalternativ ska anges på en skala från 1 till 10 där 1 är sämst och 10 bäst. En av frågorna är Hur väl uppfyller ditt äldreboende dina förväntningar på det? och skalan går då från Inte alls till I högsta grad. Svaren på de tre frågorna räknas via en speciell formel om till ett NKI (Nöjd-Kund-Index.) De speciella boservicefrågorna är relaterade till valfriheten, huruvida man känner till att man har rätt att byta boserviceföretag, om man själv har bytt någon gång samt om man funderat på att byta. Svarsalternativen är ja och nej.

4 MÖLNDALS STAD RAPPORT 4(8) 1.8. Hur når vi brukarna? Namn- och adresslistor till aktuella brukargrupper togs ut från det datasystem där verkställighet av insatser är registrerade. De är kopplade till ansvarsområden och/eller enhetschefer, vilket gör att resultatet (avidentifierat och om inte antal svar är för få) kan redovisas till dessa nivåer. Enkäterna sändes direkt till brukarna, på vistelseadressen. Insatserna korttidstillsyn och avlösarservice vänder sig till barn eller familjer med barn med funktionsnedsättningar. Enkäterna adresserades här till föräldrarna. Ett adresserat och frankerat svarskuvert följde med utskicket, för att underlätta för brukaren att skicka in sitt svar. En önskad svarstid angavs. När svarstiden gått ut räknades svaren, en ny adresslista skapades över dem som inte svarat och ett påminnelsebrev skickades ut till dessa Information Information om den kommande brukarundersökningen gick ut externt på stadens hemsida och i Mölndals-Posten. Internt för förvaltningen fanns information på intranätet. Sektions- och enhetschefer fick ett underlag att använda sig av i arbetet med att informera personal om brukarundersökningen Svarsfrekvens Svaren ska ses som en indikation på hur de personer som svarat upplever verksamheten vid just det tillfället. Av andras erfarenheter vet vi att enkätundersökningar som utförs bland socialtjänstens målgrupper aldrig kommer upp till de svarsfrekvenser som krävs för att man ska kunna dra generella slutsatser av resultaten. Personal kan i det personliga mötet med brukarna förmedla att det är viktigt att få veta, vad de, som verksamheten är till för, tycker om den. Detta kan påverka svarsfrekvensen positivt. Inför brukarundersökningen informerade sektionschefer och enhetschefer om vikten av positiv information. Eftersom det är första gången vi genomför en brukarundersökning på det här sättet kan vi inte jämföra svarsfrekvensen med tidigare år hos oss själva. Vi kan jämföra andelen svar i äldreboende och hemtjänst med svarsfrekvensen i Socialstyrelsens enkät, också från hösten 2008, men hur korrekt jämförelsen är, är svårt att säga. Faktorer som kan påverka är att frågorna i övrigt är olika, att den ena enkäten följde ett par månader efter den andra och att den ena undersökningen är en stickprovsundersökning och den andra en totalundersökning. Vi kan också jämföra med resultat från övriga kommuner i nätverket, men alla komponenter är inte helt lika där heller. De kommuner vi tar med har också gjort sin brukarundersökning Gotland är den enda kommunen som redovisar resultat för funktionshinder. De grupper Gotland vänt sig till med enkäter är personer med personlig assistans, kommunal och egen regi, samt ett urval personer med LSS-insatser särskild bostad och daglig verksamhet.

5 MÖLNDALS STAD RAPPORT 5(8) Svarsfrekvens Mölndal Umeå Gotland Skellefteå Ljusdal Soc.styr. (Mölndal) Hemtjänst 72% 72 % 60 % 71 % 69 % Äldreboende 71% 63 % 61 % 61 % 69 % 62 % Boservice 70% Funktionshinder 65% - 54 % I tabellen har vi skrivit in svarsfrekvens för olika verksamheter i Mölndal samt de jämförbara resultat som vi har från andra kommuner. Svarsfrekvensen totalt för Mölndal är 70%. Av de 1241 som besvarat enkäten har 476 (ca 40 %) också lämnat egna kommentarer Uppgiftslämnare, antal personer och i procent Tabellen visar svaren på frågan vem som besvarat enkäten eller varit behjälplig med att fylla i den där alternativen är berörd, närstående eller personal. Berörd person Närstående Personal Ej svar Totalt Hemtjänst 210 (56 %) 105 (28 %) 5 (1,3 %) Äldreboende 102 (30 %) 217 (64 %) 5 (1,5 %) Funktionshinder 108 (55 %) 60 (31 %) 20 (10,2 %) Boservice 183 (63 %) 59 (20 %) 6 (2 %) I Funktionshinder ingår inte avlösarservice och korttidstillsyn då dessa adresserades direkt till föräldrar Bortfallet I alla enkätundersökningar av det här slaget uppstår ett visst bortfall, ett antal personer som av olika skäl inte besvarar enkäten. Några har tagit kontakt och förklarat skälen till varför de eller deras anhörige inte kommer att svara. En del anger att personen ifråga på grund av sjukdom inte kan uttrycka sina åsikter. Andra tycker att det är svårt att svara eftersom omdömena varierar om de olika personer som utför insatsen. För några kan insatsen ha upphört. För att säkert veta vad bortfallet beror på och om den grupp som inte svarat på enkäten har uppfattningar som skiljer sig från dem som svarat bör man göra en bortfallsanalys.

6 MÖLNDALS STAD RAPPORT 6(8) 2. Resultat Redovisning av resultat De som svarat på enkäten kommer att få ett tackbrev med ett kortfattat resultat. Ett sammanfattande resultat ska läggas ut på stadens hemsida. I Mölndals-Posten ska ges information om att resultatet är klart och finns på hemsidan. Resultatet kommer att brytas ner på lägre nivåer. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission och kooperativet O.l.g.a. kommer att få tillsänt sig sitt resultat. Inom förvaltningen kommer de aktuella programområdena att få resultatet för sina enheter tillsammans med eventuella övriga synpunkter Användning av resultatet Medborgarna i Mölndals stad får information om det övergripande resultatet på stadens hemsida och en kort information publiceras i Mölndals-Posten. Resultatet utgör underlag för förbättringsarbete inom respektive programområde i förvaltningen Nöjd-kund-index NKI och jämförelse med allmän nöjdhet NKI-index (Nöjd-Kund-Index) Värde 0-100, ju högre värde desto nöjdare Vård och omsorgs undersökning, nov. 2008, NKI Socialstyrelsens undersökning, aug. 2008, NKI Vård och omsorgs undersökning, nov. 2008, allmän nöjdhet i % Hemtjänst % Äldreboende % Resultaten är hämtade dels från vår brukarundersökning och dels från undersökningen som Socialstyrelsen gjorde i Mölndal, båda från hösten Vi har också tagit med den allmänna nöjdhetsfrågan från vår egen undersökning. Orsakerna till att resultaten är olika är svåra att klarlägga Kvinnor och män, nöjdhet Allmän Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens nöjdhet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 81 % 80 % 79 % 79 % 70 % 71 % 75 % 76 % 83 % 83 % Skillnaderna är små mellan hur män och kvinnor upplever sig vara nöjda, både allmänt och inom de olika frågeområdena.

7 MÖLNDALS STAD RAPPORT 7(8) 2.5. Andel nöjda per frågeområde, egenregi och externa utförare Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Egenregi 81 % 81 % 72 % 77 % 85 % Externa utförare 79 % 74 % 65 % 72 % 79 % I den här tabellen gör vi en jämförelse mellan verksamhet i egenregi och verksamhet från externa utförare. Egenregi omfattar de äldreboende och den verksamhet för personer med funktionsnedsättningar som förvaltningen driver samt hemtjänst. Till externa utförare räknas boserviceföretagen, Berzelius äldreboende, den hemtjänst som utförs av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission samt kooperativet O.l.g.a Andel nöjda per fråge- och programområde, egenregi Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Hemtjänst 76 % 76 % 69 % 68 % 81 % Äldreboende 85 % 83 % 72 % 82 % 89 % Funktionshinder 82 % 85 % 78 % 83 % 86 % I tabellen görs en jämförelse mellan de olika verksamhetsdelarna i egenregi Andel nöjda per frågeområde, externa utförare Allmän nöjdhet Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Boserviceföretagen 77 % 73 % 63 % 70 % 78 % Berzelius äldreboende 84 % 74 % 63 % 81 % 79 % Boserviceföretagen omfattar fem olika företag där några har ett stort antal brukare och andra har färre Vad är brukarna mest och minst nöjda med år 2008 Tidigare har vi vägt samman frågorna under respektive frågeområde till ett omdöme. När vi tittar på frågorna, var och en för sig, kan man se vilka frågor som får högst eller lägst betyg. Brukarna är mest nöjda med o Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation o Jag får den hjälp jag fått löfte om o Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt Brukarna är minst nöjda med o Jag får information och motivering till de beslut som fattas o Jag får veta vad som förväntas av mig o Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd

8 MÖLNDALS STAD RAPPORT 8(8) Vi ser alltså att vi bland annat behöver förbättra dialogen kring de beslut som rör brukaren och även bli bättre på att informera om vart man vänder sig om man inte är nöjd med insatsen. Som bilaga finns en översikt över alla frågorna med omdömen inom både Vård och omsorg totalt och uppdelat på verksamhetsdelar. ( Vård och omsorg avser all verksamhet inom nämndens ansvar, hemtjänst, äldreboende och funktionshinder avser egenregiverksamhet, Berzelius omfattar både äldreboendet och hemtjänst i lägenheterna i anslutning till boendet, boservice avser alla boserviceföretagen.) 3. Allmän nöjdhet, jämförelse med andra kommuner 3.1. Allmän nöjdhet % andel nöjda Mölndal Gotland Ljusdal Skellefteå Umeå Hemtjänst 77 % 94 % 87 % 86 % 89 % Äldreboende 85 % 95 % 87 % 85 % 87 % Funktionshinder 82 % 85 % Avslutningsvis gör vi en jämförelse med kommuner i Umeå-nätverket med resultat från Mölndal ligger över lag något lägre än de övriga kommunerna men skillnaderna är inte stora. 4. Sammanfattande kommentarer Brukarundersökningar ger inte en fullödig bild av vad brukarna tycker om kvaliteten i Vård och omsorgs tjänster, men kan ses som en viktig indikation på vad de tycker om kvaliteten, vid frågetillfället. Eftersom detta är första gången vi genomför en stor undersökning i denna form kan vi inte jämföra oss med något tidigare resultat, det kan vi göra vid nästa tillfälle. Svarsfrekvensen totalt i Mölndal är 70 % vilket vi tycker är ett bra resultat. 80 % av dessa är nöjda med verksamheten i stort. Den allmänna nöjdheten skiljer sig något mellan vem som är utförare och vilken verksamhet det gäller men det rör sig inte om stora skillnader. Samma tendenser för nöjdhet per frågeområde finns både när det gäller egenregi och externa utförare. Det är glädjande att nöjdheten är relativt stor när det gäller bemötande och kompetens. Däremot är omdömena lägre när det gäller tydlighet och tillgänglighet, vilket måste ses som förbättringsområden. På olika nivåer kommer nu det statistiska resultatet tillsammans med övriga synpunkter att analyseras och användas som underlag vid förbättringsarbete. Brukarundersökningar är ett av flera sätt att följa upp verksamheten och vid nästa mättillfälle får vi se om kvaliteten förbättrats sett ur brukarnas perspektiv.

9

10

11 Resultat av brukarenkät - alltid/mestadels nöjd Vård & Omsorg Hemtjänst Äldreboende Funktionshinder Fråga Fråga Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Hur nöjd är du med verksamheten i stort % % % % 52 87% % Personalen lyssnar aktivt och med intresse för mig och min situation 2a % % % % 51 85% % Personalen tar hänsyn till mig som den person jag är 2b % % % % 48 80% % Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får 2c % % % % 36 60% % Jag får information och motivering till de beslut som fattas 3a % % % % 45 75% % Jag får veta vad som förväntas av mig 3b % % % % 38 63% % Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd 3c % % % % 35 58% % Jag får information på ett begripligt sätt 4a % % % % 46 77% % Jag lan lätt nå den person jag söker i socialtjänsten 4b % % % % 47 78% % Jag träffar lagom många personer från socialtjänsten för det jag behöver hjälp med 4c % % % % 49 82% % Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 5a % % % % 48 80% % Jag får den hjälp jag fått löfte om 5b % % % % 49 82% % Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt 5c % % % % 49 82% % Berzelius Boservice Resultat brukarenkät alltid/mestadels nöjd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c Fråga Vård och Omsorg Hemtjänst Äldreboende Funktionshinder Berzelius Boservice

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Om undersökningen...

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Active Omsorg och Skolas brukarenkät, om upplevd kvalitet inom verksamheten för Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden,

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS :2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN December Bakgrund

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Umeå Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Umeå svarade 899

Läs mer

Brukarundersökning Socialtjänsten

Brukarundersökning Socialtjänsten Brukarundersökning Socialtjänsten 2016-01-15 KS 2016.0275-1 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Rapport brukarenkät 2009

Rapport brukarenkät 2009 1 (6) Socialkontoret 2009-10-13 Dnr 2006.0130 Carolin Meijer Larsson Socialnämnden Rapport brukarenkät 2009 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att anteckna informationen till dagens protokoll

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer