Uppsägning på grund av personliga skäl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsägning på grund av personliga skäl"

Transkript

1 Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET... 3 UNDERRÄTTELSE OCH VARSEL... 3 UPPSÄGNINGSTIDER... 4 VAD ÄR SAKLIG GRUND?... 4 TVÅMÅNADERSREGELN... 6 TVISTER SKADESTÅND... 7

3 AVSKED OCH UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL Uppsägningar som görs av orsaker som hänger ihop med en viss individ anses ha skett av personliga skäl. Övriga uppsägningar rubriceras som uppsägningar på grund av arbetsbrist. Alla uppsägningar måste vara sakligt grundade. Arbetsbrist är normalt alltid saklig grund. Personliga skäl kan vara det, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan. Det är ofta svårt att bedöma om det i ett visst fall finns saklig grund för uppsägning eller avskedande. Det är därför klokt att kontakta Industriarbetsgivarna i god tid innan beslut fattas. Vid uppsägning av personliga skäl har den anställde rätt till uppsägningstid. Anställningen består under hela uppsägningstiden och arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Vid avsked upphör anställningen omedelbart. Observera dock att både uppsägning av personliga skäl och avsked skall föregås av underrättelse till den anställde och varsel till facket. Visstidsanställningar kan inte sägas upp i förtid på grund av misskötsamhet och liknande om inte avtal träffats om en särskild uppsägningsklausul. Dock kan visstidsanställda avskedas i vissa fall av mycket grov misskötsamhet. I två situationer kan en arbetsgivare ensidigt avsluta en anställning utan att det är fråga om uppsägning och avskedande. Detta gäller dels när en anställd uppnår 67 års ålder, dels när en anställd erhåller hel sjukersättning. PENSION En anställd har enligt lag rätt att arbeta till 67 års ålder. Enligt gällande kollektivavtalsreglerade pensionssystem inom industrin kan emellertid den anställde även välja att avsluta sin anställning och gå i pension vid 65 års ålder. Vissa avtalsområden, t.ex. gruvbranschen, har annan pensionsålder. Företaget bör givetvis i god tid före pensionsålderns inträdande ta reda på den anställdes önskemål härvidlag för att underlätta planeringen. Om den anställde valt att arbeta till 67 kan arbetsgivaren genom ett skriftligt besked minst en månad i förväg få anställningen att upphöra vid utgången av den månad då den anställde fyller 67 år. HEL SJUKERSÄTTNING Om en anställd enligt socialförsäkringsbalken beviljas hel sjukersättning kan arbetsgivaren genom ett skriftligt besked till den anställde få anställningen att upphöra (33 LAS). Detta är samma regel som funnits sedan lång tid tillbaka, men tidigare hette det hel förtidspension. Därefter har det även hetat "hel sjukersättning utan tidsbegränsning". Anställningen upphör först när den anställde får del av arbetsgivarens besked, även om Försäkringskassans beslut om hel sjukersättning är fattat tidigare. Om den anställde endast får partiell sjukersättning finns inte samma möjlighet att avsluta anställningen på ett enkelt sätt, utan då får man undersöka om det kan finnas saklig grund för uppsägning. AVSKEDANDE Avskedande innebär att anställningen upphör utan uppsägningstid. Avskedande kan endast användas vid allvarliga fall av misskötsamhet. Som exempel kan nämnas misshandel på arbetsplatsen, stöld från arbetsgivaren och liknande. I vissa fall kan det vara svårt att dra gränsen mellan uppsägning och avskedande. Det bör noteras att arbetsgivaren vid avskedande är skyldig att underrätta och varsla en vecka i förväg. 2

4 OMPLACERINGSSKYLDIGHET Om det inte rör sig om allvarliga fall av misskötsamhet har arbetsgivaren alltid en skyldighet att undersöka omplaceringsmöjligheterna innan uppsägning tillgrips. Det finns ingen skyldighet att tillskapa nya tjänster bara för att undvika en uppsägning, men arbetsgivaren kan, t.ex. som ett led i sitt rehabiliteringsansvar, vara skyldig att undersöka om det går att omfördela vissa arbetsuppgifter. När det gäller omplaceringsskyldigheten i dessa sammanhang gäller, till skillnad från vad som gäller vid turordning enligt 22 i samband med arbetsbrist, inga begränsningar till visst kollektivavtalsområde eller liknande men den anställde måste givetvis vara kvalificerad för arbetsuppgifterna. UNDERRÄTTELSE OCH VARSEL Innan en uppsägning eller ett avskedande sker skall arbetsgivaren underrätta den anställde och, om den anställde är organiserad, även varsla den fackliga organisationen. Vid uppsägning skall detta göras två veckor innan uppsägningen lämnas till den anställde. Gäller det avskedande skall underrättelse och varsel lämnas en vecka i förväg. ÖVERLÄGGNING Den anställde eller dennes fackliga organisation kan inom en vecka begära överläggning om den varslade uppsägningen eller avskedandet. Arbetsgivaren får i så fall inte verkställa uppsägningen eller avskedandet innan överläggningen hållits. Överläggning är således något annat än den förhandling som den fackliga organisationen måste begära om den senare önskar driva en tvist om uppsägningen vidare till domstol. UPPSÄGNINGSHANDLINGEN En muntlig uppsägning är giltig men enligt lagen krävs skriftlighet för att uppsägningen skall anses korrekt. Dessutom skall uppsägningen eller avskedandet innehålla upplysningar om vad den anställde skall iaktta om han eller hon vill ogiltigförklara uppsägningen och kräva skadestånd. Det är bäst att använda särskilda blanketter för att undvika skadeståndskrav för brott bott lagens formföreskrifter. Blanketter finns på Industriarbetsgivarnas hemsida. Observera att olika blanketter skall användas beroende på om uppsägningen beror på arbetsbrist eller personliga skäl. Om den anställde särskilt begär det skall skälen för uppsägningen redovisas skriftligen. Tänk på att en sådan skriftlig motivering måste täcka allt som arbetsgivaren lägger den anställde till last! Annars kan arbetsgivaren förlora möjligheten att i en eventuell rättegång åberopa sådant som inte kom med i den skriftliga motiveringen. Förutom skadestånd kan en felaktig uppsägningshandling innebära att den anställde får förlängd tid för att ogiltigförklara uppsägningen och kräva skadestånd. Tidsfristerna räknas nämligen i så fall från anställningens upphörande och inte från uppsägningstidpunkten. Uppsägningen eller avskedandet skall lämnas till den anställde personligen. Uppsägningen anses ha skett när den anställde får del av uppsägningen. Om det inte går att få tag på den anställde får handlingen i stället skickas med rekommenderat brev. Då anses uppsägningen eller avskedandet ha skett 10 dagar efter det att brevet inlämnades till posten. Detta är dock en undantagsregel och normalt måste alltså arbetsgivaren se till att den anställde personligen delges för att vara säker på att uppsägningsti- 3

5 den skall börja löpa. Skulle den anställde ha semester vid tillfället anses uppsägningen ske tidigast första dagen efter semesterledigheten. UPPSÄGNINGSTIDER Kollektivavtalen hänvisar numera i stor utsträckning till Anställningsskyddslagen när det gäller uppsägningstider. Detta gäller både arbetare och tjänstemän. Avvikande regler förekommer dock, t.ex. när det gäller uppsägningstiden för tjänstemän som säger upp sig själva. Det är därför viktigt att ta reda på vilket kollektivavtal som skall tillämpas för den aktuella tjänsten och om detta avtal innehåller regler som avviker från lagens uppsägningstider. Enligt Anställningsskyddslagen gäller följande uppsägningstider från arbetsgivarens sida: - 1 månad vid mindre än 2 års anställningstid - 2 månader vid minst 2 men mindre än 4 års anställningstid - 3 månader vid minst 4 men mindre än 6 års anställningstid - 4 månader vid minst 6 men mindre än 8 års anställningstid - 5 månader vid minst 8 men mindre än 10 års anställningstid - 6 månader vid minst 10 års anställningstid För anställningar på arbetarsidan som ingåtts före den 1 januari 1997 gäller fortfarande lagens gamla tabell som utgår från ålder i stället för anställningstid. Minsta uppsägningstid är då 1 månad. Enligt dessa äldre regler har en anställd som varit anställd de senaste 6 månaderna i följd, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren, rätt till - vid fyllda 25 år, 2 månader - vid fyllda 30 år, 3 månader - vid fyllda 35 år, 4 månader - vid fyllda 40 år, 5 månader - vid fyllda 45 år, 6 månader Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden enligt lag 1 månad. Det är tillåtet att i anställningsavtal komma överens om längre uppsägningstider än lagens, dock normalt under förutsättning att det inte handlar om en ensidig förlängning som bara gäller om den anställde själv säger upp sig. Arbetsgivaren får inte utan den anställdes medgivande lägga ut semester under lagenlig uppsägningstid. Om semestern redan är utlagd kan den anställde begära att få semesterutläggningen upphävd, om uppsägningen beror på arbetsbrist. Detta innebär att om en arbetstagare blir uppsagd av personliga skäl efter det att arbetstagarens semester redan lagts ut så behöver arbetsgivaren inte gå med på att upphäva semestern. VAD ÄR SAKLIG GRUND? Lagen innehåller ingen definition av vad som menas med saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen har dock avkunnat ett stort antal domar som kan tjäna som vägledning. Av dessa kan vissa allmänna slutsatser dras om olika situationer som kan förekomma. En allmän utgångspunkt är att bedömningen vid uppsägning skall inriktas på framtiden och vilka möjligheter som trots allt finns att den anställde skulle kunna behålla sin anställning, medan bedömningen vid avsked inriktas mer på förfluten tid och på en 4

6 bedömning av hur allvarligt brott mot anställningsavtalet den anställde gjort sig skyldig till. Bristande duglighet kan i svårare fall vara skäl för uppsägning men inte för avskedande. Det krävs dock att det inte handlar om övergående brister och att dessa inte ligger inom ramen för normala variationer av arbetsförmågan. Arbetsgivaren måste ha prövat möjligheterna att genom stöd, omplacering etc. komma till rätta med bristerna. Samarbetssvårigheter kan i riktigt svåra fall utgöra saklig grund för uppsägning, men normalt inte för avskedande, såvida det inte även finns inslag av annan misskötsamhet. Det ställs stora krav på att arbetsgivaren försökt lösa problemen, t.ex. genom att på ett konstruktivt sett försöka förmå den anställde att ändra sitt beteende. Även omplaceringsmöjligheterna måste utredas. Det krävs också att samarbetsproblemen verkligen påverkat verksamheten negativt på ett påtagligt sätt. Även när det handlar om olika former trakasserier eller mobbing mellan arbetskamrater ställs krav på att arbetsgivaren tar tag i problemen och försöker komma till rätta med dessa genom samtal och varningar. Sådana trakasserier mot arbetskamrater som innebär brottsliga handlingar kan vara skäl för avsked. Sjukdom, eller frånvaro som orsakats av sjukdom, utgör normalt inte grund för uppsägning. Först om den anställde inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivarens räkning, eller inte klarar för anställningen centrala arbetsuppgifter, kan det bli fråga om uppsägning. Det bör understrykas att arbetsgivaren har bevisbördan för att den anställde inte klarar, eller kommer att klara, att utföra något arbete som arbetsgivaren har att erbjuda. Arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheten att anpassa den sjukes tjänst genom viss omfördelning av arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar, och så länge rehabiliteringsåtgärder pågår anses normalt inte uppsägning kunna ske. Den anställde är skyldig att medverka till rehabiliteringen och en vägran att göra detta kan öka arbetsgivarens möjligheter att vidta en uppsägning. Alkoholmissbruk innebär ofta omfattande och oförutsägbar frånvaro. I den mån alkoholmissbruket, vilket ofta är fallet, klassas som jämförbart med sjukdom, så blir därmed frånvaron inte att betrakta som olovlig utan jämställs med sjukfrånvaro. Likaså har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Det ställs höga krav på att arbetsgivaren skall ha vidtagit omfattande och uthålliga åtgärder för att hjälpa den anställde att komma tillrätta med sitt missbruk. Först om alla rimliga åtgärder misslyckats, den anställde visat sig helt ovillig att medverka eller inte längre kan utföra något arbete av betydelse kan uppsägning komma ifråga. I och för sig kan även säkerhetsaspekter och andra speciella hänsyn vägas in vid bedömningen. Olovlig frånvaro kan vara skäl för uppsägning eller i allvarliga fall avskedande. Stor vikt fästs vid om arbetsgivaren gjort klart för den anställde, t.ex. genom tydliga varningar, hur allvarligt arbetsgivaren ser på frånvaron och konsekvenserna av fortsatt olovlig frånvaro. Vidare har frånvarons längd stor betydelse. Någon enstaka för sen ankomst kan knappast utgöra grund för uppsägning men upprepas beteendet regelmässigt och ingen bättring sker trots varningar kan uppsägning i många fall tillgripas. Om tjänsten inneburit ett särskilt ansvar för lokaler, personal, säkerhet eller liknande så blir bedömningen strängare. Längre olovlig frånvaro kan utgöra grund för uppsägning även utan varning eller upprepning. Beträffande fängelsevistelse se nedan under Brott utom tjänsten. Brott mot rutiner och instruktioner kan utgöra saklig grund för uppsägning i allvarliga fall. Särskilt allvarligt ser man på brott mot rutiner för kassahantering och liknande. Även brott mot andra instruktioner, t.ex. om att lämna dagrapporter eller liknande, kan vara saklig grund för uppsägning i riktigt allvarliga fall där varningar eller tillsägelser inte hjälpt. 5

7 Arbetsvägran kan vara skäl för uppsägning och, i allvarliga fall, även för avskedande. Det krävs att arbetsvägran inte bara är tillfällig utan vidhålls trots varningar. Total arbetsvägran är givetvis allvarligare än vägran att utföra endast något mindre viktigt arbetsmoment. Deltagande i lovlig strejk är dock aldrig grund för uppsägning. Deltagande i olovlig strejk är endast i undantagsfall grund för uppsägning om det t.ex. visar sig omöjligt att förmå de strejkande att återgå i arbete. Stöld eller andra liknande brott som är riktade mot arbetsgivaren utgör normalt grund för uppsägning eller avskedande. Synen på tillgreppsbrott är sträng. Det föreligger inte någon minsta beloppsgräns eller liknande. Undantag får dock göras för mycket bagatellartade händelser. Även tillgrepp som riktas mot arbetskamrater eller sker med utnyttjande av arbetstid eller arbetsgivarens lokaler eller redskap betraktas som allvarligt. Misshandel och hot på arbetsplatsen är oftast skäl för uppsägning eller avskedande. Beträffande hot krävs att hotet går att styrka och att den hotade haft fog för att uppleva hotet som allvarligt. Brott utom tjänsten är normalt inte grund för uppsägning. Allvarliga brott riktade mot en arbetskamrat, som t.ex. våldtäkt, är dock i regel skäl för avskedande även om brottet skett på fritiden. Även sådana brott utom tjänsten som är ägnade att allvarligt rubba arbetsgivarens förtroende för den anställde kan i vissa fall utgöra grund för uppsägning, om omplacering inte kan lösa problemet. Allvarlig narkotikabrottslighet utom tjänsten har i ett par fall ansetts utgöra saklig grund för uppsägning. Enbart kortare fängelsevistelse är inte grund för uppsägning. Längre (mångårig) fängelsevistelse kan dock vara grund för uppsägning. Likaså kan rubbat förtroende på grund av brottets natur, särskilt i kombination med kortare fängelsevistelse i vissa fall vara saklig grund för uppsägning. Det krävs då normalt att tjänsten på något sätt innebär särskilda krav på förtroende. Illojalitet och konkurrens kan vara skäl för uppsägning och t.o.m. avskedande i allvarliga fall. När det gäller med arbetsgivaren direkt konkurrerande verksamhet utgör detta normalt grund för i vart fall uppsägning. Finns det försvårande omständigheter, som att den anställde intagit en förtroendeställning eller att avtal träffats om att överta arbetsgivarens kunder eller uppdragsgivare, kan det finnas skäl för avskedande. Vid andra former av illojalitet, t.ex. illojala uttalanden internt eller externt, via s.k. "sociala medier" eller likande, får man göra en helhetsbedömning där särskilt den anställdes ställning i företaget och syftet med uttalandena blir av betydelse. Uttalanden och åtgärder som mest syftat till att hämnas eller liknande har bedömts avsevärt strängare än uttalanden som visserligen varit olämpliga men som haft någon form av försvarbart syfte. Yppande av företagshemligheter kan ofta vara att betrakta som allvarligt, men hemligheternas karaktär och den anställdes ställning måste vägas in. TVÅMÅNADERSREGELN Enligt Anställningsskyddslagen får en uppsägning eller ett avskedande inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Med detta menas att det måste finnas en utlösande händelse som arbetsgivaren fått kännedom om senast två månader före underrättelsen och varslet om uppsägning eller avskedande. Om det finns en sådan händelse får arbetsgivaren även åberopa äldre händelser, även om dessa i och för sig förlorar alltmer i betydelse ju äldre de blir. Vid vissa former av fortlöpande förhållanden, som bristande duglighet och samarbetsproblem, kan tvåmånadersregeln inte alltid tillämpas fullt ut. Det finns även vissa möjligheter att göra avsteg från tvåmånadersregeln om det finns synnerliga skäl eller om arbetsgivaren dröjt med uppsägningen på den anställdes begäran. 6

8 TVISTER En anställd som vill ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande skall först underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Om förhandling påkallats skall sedan talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutats. I annat fall skall talan väckas inom två veckor efter det att underrättelsefristen gått ut. En anställd som endast vill kräva skadestånd av arbetsgivaren skall underrätta om kravet inom 4 månader från uppsägningen och därefter väcka talan inom 4 månader efter det att eventuella förhandlingar avslutats. Om förhandlingar inte hållits, t.ex. därför att den anställde inte är med i facket, skall talan väckas inom 4 månader efter det att underrättelsefristen gått ut. Om arbetstagaren iakttar tidsfristerna för underrättelse och väckande av talan när det gäller ogiltigförklaring av en uppsägning består anställningen under tvistetiden, även om uppsägningstiden gått ut. Denna regel gäller inte vid avskedande. Den anställde får inte heller stängas av under uppsägningstiden såvida det inte finns särskilda skäl som att säkerheten skulle äventyras. Om en domstol ogiltigförklarar en uppsägning eller ett avskedande kan arbetsgivaren ändå vägra att ta tillbaka den anställde. Arbetsgivaren får då betala ett schablonskadestånd som bestäms i enlighet med reglerna om maximalt skadestånd i 39 som redovisas nedan i avsnittet om skadestånd. SKADESTÅND Den arbetsgivare som bryter mot reglerna i Anställningsskyddslagen kan bli skadeståndsskyldig. Det kan handla om dels allmänt skadestånd för "kränkningen", dels ekonomiskt skadestånd för t.ex. mistad lön. LAS innehåller i 39 vissa maximigränser för ekonomiska skadestånd som avser tid efter anställningens upphörande. Således kan den delen av skadeståndet högst uppgå till: 16 månadslöner vid mindre än 5 års anställningstid. 24 månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställningstid 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid Schablonskadeståndet får inte bestämmas till ett högre belopp än som motsvarar lön under det antal månader anställningen pågått. Dock skall beloppet minst utgöra 6 månadslöner. 7

9 CHECKLISTA VID AVSKED OCH UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL Se till att det finns klara regler om arbetstider, ordningsfrågor, datoranvändning, personalinköp mm. Låt alla anställda bekräfta att de tagit del av reglerna. Var alltid tydlig och tala klartext. Dokumentera alla viktigare händelser och samtal som har att göra med misskötsamhet, samarbetsproblem eller dåliga arbetsprestationer. Innan beslut tas om avsked eller uppsägning skall en grundlig utredning göras av händelseförloppet, inklusive hela bakgrunden. Bevisläget vid eventuell tvist i domstol bör beaktas. Se till att noga dokumentera den anställdes egen version av vad som hänt. Tänk igenom om det finns några rimliga åtgärder företaget kan vidta för att den anställde skall kunna behålla sin anställning. Vid många typer av misskötsamhet, t.ex. för sen ankomst, krävs att den anställde först varnats, helst skriftligt, innan ytterligare åtgärder kan vidtas om saken upprepas. Antalet varningar som krävs beror på omständigheterna. Överväg alltid omplacering där detta är skäligt. Dokumentera i sådana fall omplaceringsutredningen. Agera skyndsamt. Tänk på att om företaget känt till den utlösande händelsen mer än två månader utan att underrätta om avsked eller uppsägning kan det vara för sent. Tänk på att konsekvenserna av en felbedömning kan bli oerhört dyrbara för företaget och kontakta gärna Industriarbetsgivarna innan beslut tas om avsked eller uppsägning av personliga skäl. Glöm inte att underrätta den anställde och varsla den fackliga organisation i vilken den anställde är medlem. Tänk på att detta skall ske 1 vecka i förväg vid avskedande och 2 veckor i förväg vid uppsägning. Använd alltid korrekta blanketter när det blir dags att överlämna själva uppsägnings- eller avskedandehandlingen! 8

10 Reviderad juni 2011 IA/Information & marknadsföring/trycksaker

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Checklista för anställnings ingående och upphörande Allokemisk k industri i INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÄR NÅGON SKA ANSTÄLLAS...

Läs mer

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016 Arbetsrätt Ola Brinnen April 2016 1 Dagens agenda 1. Olika anställningsformer i LAS 2. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 3. Anställningens upphörande p.g.a personliga skäl 4.

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Lagar som vi måste förhålla oss till Lagen om anställningsskydd Medbestämmandelagen Förtroendemannalagen Arbetsmiljölagen Diskrimineringslagarna

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTAND E 25 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon: 08-508 04 047 Dnr 2.3.4-471-2012 Sammanträde 11 december 2012

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Att avsluta anställningen

Att avsluta anställningen 2013-09-14 Att avsluta anställningen Att avsluta anställningen Kursmomentet behandlar: Uppsägningstider Saklig grund för uppsägning Avsked Företrädesrätt Betyg Pensionsavgång Facklig grundkurs 2013/14

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning Gruvornas Arbetsgivareförbund Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING...

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning SVEMEK INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 3. UPPSÄGNING PÅ GRUND

Läs mer

PRAXIS FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

PRAXIS FRÅN ARBETSDOMSTOLEN 1 PRAXIS FRÅN ARBETSDOMSTOLEN Omfattningen av arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet AD 1993 nr 96 (Stockholms läns landsting) Arbetsgivarens ansvar kan inte sträcka sig längre än att medverka till sådana

Läs mer

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN PROMEMORIA Till: Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan Från: Gustaf Dyrssen, tel. 08/407 09 30 Datum: 2010-08-27 Angående: PAN PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN 1 PAN

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2009-08-25 Sida 1 (8) Senast reviderad: 2009-09-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning Anställnings upphörande Anställnings upphörande - på arbetstagarens

Läs mer

2016-03-17. Frukostmöte 2016 Arbetsrätt. Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar INLEDNING VARNING / ERINRAN

2016-03-17. Frukostmöte 2016 Arbetsrätt. Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar INLEDNING VARNING / ERINRAN Frukostmöte 2016 Arbetsrätt Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar Hässleholm 10 februari Lund 17 februari Eslöv 31 februari INLEDNING Svenska arbetsrätten som skyddslagstiftning Ständig utveckling

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning Stål och Metall Arbe etsgivareförbundet t INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING...

Läs mer

Avtalsplan Avtalsförhandlingar 2011/2012

Avtalsplan Avtalsförhandlingar 2011/2012 Avtalsplan Avtalsförhandlingar 2011/2012 Till: Medlemsföretagen 1.1 Ingress I skrivande stund finslipar arbetsmarknadens parter som bäst de krav som ska föras fram i höstens kollektivavtalsförhandlingar.

Läs mer

Välkomna! Information om nya regler i sjukförsäkringen. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Välkomna! Information om nya regler i sjukförsäkringen. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Välkomna! Information om nya regler i sjukförsäkringen För mer information och rådgivning, kontakta Din medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tel vx 040-35

Läs mer

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen?

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen? 1 (6) 2016-02-05 PM om yttrandefrihet och lojalitet Det här dokumentet beskriver hur yttrandefriheten förhåller sig till sekretess och lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet och vilka konsekvenser ett

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning Stål och metall arbetsgivareförbundet Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER

VÄGLEDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER VÄGLEDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vägledning för förtroendevalda och högre tjänstemän vid hot,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 11 angående fråga om kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde på grund av sjukdom

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 11 angående fråga om kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde på grund av sjukdom Cirkulärnr: 2006:46 Diarienr: 2006/1734 P-cirknr: 2006-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, LAS, omplacering, rehabilitering, uppsägning Johanna Read Hilmarsdottir, Hedda Mann Datum:

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Välkommen! De svåra uppsägningarna

Välkommen! De svåra uppsägningarna Välkommen! De svåra uppsägningarna på Avbrytande av en tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande / frånträdande Överenskommelse Pension Hel Klicka sjukersättning här för att ändra som inte format är

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/ingemar Hamskär 2013-01-15 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM UPPSÄGNINGSTVISTER

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvist

Rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvist JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvist - Om problem och lösningar Isac Jonsson Examensarbete i arbetsrätt, 30 hp Examinator: Catharina Calleman

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy Svenska Kyrkans trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Beslutanderätt i personalärenden Delegationsordning

Beslutanderätt i personalärenden Delegationsordning Beslutanderätt i personalärenden elegationsordning OKUMENTNAMN Beslutanderätt i personalärenden elegationsordning GILTIGHETSPERIO OKUMENTTYP Allmänna anvisningar BESLUTAT/ANTAGET 2016-03-14, 19 OKUMENTÄGARE

Läs mer

Nr 2028. Mot. 1973 :2028 8

Nr 2028. Mot. 1973 :2028 8 Mot. 1973 :2028 8 Nr 2028 av herr Arne Geijer i Stockholm m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:129 med förslag tilllag om anställningsskydd, m. m. Kungl. Maj :ts proposition 1973:129 angående

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING 8.1.35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2005-01-11 8 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Examensarbete 30 poäng i civilrätt

Examensarbete 30 poäng i civilrätt UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE PÅ GRUND AV ALKOHOLMISSBRUK/ ALKOHOLMISSBRUK AV SJUKDOMS- KARAKTÄR - En rättsfallsstudie med utgångspunkt i 1991 års rehabiliteringsreform Av Nadja Stålnacke Examensarbete 30

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén GÖTEBORGS UNIVERSITET FÖRSLAG Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén TJÄNSTLEDIGHETSPOLICY 1 Regelsystemet Rätten resp. möjligheten till tjänstledighet

Läs mer

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig

Sjöfartsprogrammets Kvalitetshandbok Version: 1 Utgiven av: Kvalitetsansvarig Sida 1/8 Handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande inom Ålands gymnasium Behandlad i allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 17 juni 2010 Behandlad i allmänna förvaltningens

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Turordningsreglerna Postad av Patrik Hedlund - 13 maj 2012 23:00 Vad anser ni om turordningsreglerna? Är det en bromskloss för unga och ser till hur många år man jobbat istället för kompetens och bör tas

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

2 Propositionens huvudsakliga innehåll

2 Propositionens huvudsakliga innehåll Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN 1 Bilaga 2 INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN Denna information riktar sig till socialtjänst, beroendevård, vårdgivare i öppenvård och behandlingshem samt till rättsväsendet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Information om skyldigheter i samband med beslut eller ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 5 Februari 2012. Avtal med Ledarna klart

Arbetsgivarfrågor. Nr 5 Februari 2012. Avtal med Ledarna klart Arbetsgivarfrågor Nr 5 Februari 2012 Avtal med Ledarna klart Det nya avtalet med Ledarna är nu klart. Som vanligt är de allmänna villkoren desamma som gäller för övriga tjänstemän och de gäller för samma

Läs mer

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m.

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m. Slutlig hemställan Till Teknikarbetsgivarna Industrifacket Metall Vi, av parterna i Industriavtalet särskilt utsedda opartiska ordförande i förhandlingarna mellan å ena sidan Teknikarbetsgivarna och å

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor En handledning om förfarandet vid arbets brist - plus svaren på över 100 vanliga frågor Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsbrist... 4 Inskränkning av verksamheten och andra organisationsförändringar

Läs mer

TIAN-DAGEN 2014 TOMMY ISESKOG. Torsdag den 28 augusti 2014 WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR

TIAN-DAGEN 2014 TOMMY ISESKOG. Torsdag den 28 augusti 2014 WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR TIAN-DAGEN 2014 TOMMY ISESKOG Torsdag den 28 augusti 2014 WEBBTJÄNSTER I HR-SYSTEM I SEMINARIER & UTBILDNINGAR 1 NYA REGLER FÖR FÖRÄLDRAPENNING OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 1. Den allmänna föräldrapenningen ska

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02 Sammanfattning En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om arbetsgivaren har gjort en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12 Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga, har stått i strid med den särskilda turordningsregeln i 23 anställningsskyddslagen.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Avsikten med anvisningen Lovisa stad vill främja att dess personal är rökfri. Rökfriheten berör användning av alla tobaksprodukter.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott NR 23 FEBRUARI 2009 REDAKTÖR: Jur kand Lena Wåglöf ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 Green Cargo AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 2 AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA ARBETSTAGARE VID GREEN CARGO AB...3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSTÄLLNING...3

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack!

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack! BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND PETROLEUMBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SVENSKA FLYGBRANSCHEN SVERIGES BUSSFÖRETAG SVERIGES HAMNAR TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET

Läs mer

AD 1977 Nr 216. Nr 216. Svenska Industritjänstemannaförbundet. mot. Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta.

AD 1977 Nr 216. Nr 216. Svenska Industritjänstemannaförbundet. mot. Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta. Nr 216 Svenska Industritjänstemannaförbundet mot Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta. Arbetsgivare har befunnits skadeståndsskyldig för underlåtenhet dels att enligt 13 medbestämmandelagen primärförhandla

Läs mer

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder HANDIKAPP OMBUDSMANNEN SFS nr: 1999:132 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Utfärdad: 1999-03-11 Ändring införd:

Läs mer