3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning"

Transkript

1 Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några frågor uppstår. 3.2 Kollektivavtal Kollektivavtal reglerar löner och andra anställningsvillkor och utgör således ett komplement till de lagar och regler som finns på arbetsmarknaden. Innehållet i kollektivavtal ändras från år till år. Det är därför viktigt att alltid ha tillgång till den senaste versionen av gällande kollektivavtal. Svenska Golfförbundet är medlem i Arbetsgivaralliansen, där majoriteten av idrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet är medlemmar. Över 80 % av SGF:s anslutna golfklubbar och associationer är däremot medlemmar i Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA). Genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation får golfklubben tillgång till nödvändig expertis inom det arbetsrättsliga området. Är klubben ännu inte medlem rekommenderas att ta kontakt med Arbetsgivaralliansen eller SLA för närmare information och eventuellt medlemskap. Det här faktabladet är en sammanställning av ett urval av gällande lagar och förordningar. SGF förfogar inte över någon arbetsrättslig expertis. Förfrågningar inom ämnesområdet bör riktas till arbetsgivareorganisationerna SLA tel eller Arbetsgivaralliansen , eller fackförbunden Svenska Kommunalarbetareförbundet , HTF , Ledarna samt SLF Vänligen notera att denna sammanställning enbart avser lagar och regler på området och alltså inte behandlar innehållet i gällande kollektivavtal. Gällande kollektivavtal måste läsas som komplement till denna sammanställning. 3.3 Anställning I samband med att ett avtal om anställning träffas uppkommer rättigheter och skyldigheter för arbetstagaren respektive arbetsgivaren. Vissa av rättigheterna och skyldigheterna följer av tvingande lagar och regler, medan andra kan avtalas mellan parterna. Lagen (1982:80) om anställningsskydd ( LAS ), lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ( MBL ), Arbetsmiljölagen (1977:1160) ( AML ) och Semesterlagen (1977:480) ( SemL ) är några av lagarna som styr området. Skriftliga anställningsavtal ska upprättas mellan parterna. Muntliga anställningsavtal är dock giltiga, men bör undvikas. Arbetsgivaren har en skyldighet enligt LAS att inom en månad skriftligen informera om villkoren för anställningen. Detta görs emellertid lämpligen redan i samband med anställningens ingående i ett anställningsavtal som undertecknas av båda parter. Avtalsmallar finns på Anställningsformer Utgångspunkten i svensk arbetsrätt är att en anställning är tillsvidare. Det finns dock möjlighet enligt LAS att under vissa förutsättningar avtala om tidsbegränsade anställningar. LAS är tvingande till arbetstagarens förmån, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om sämre villkor för arbetstagaren än vad som anges i LAS Tillsvidareanställning Om ingenting annat avtalats gäller som huvudregel att anställningen är en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning pågår till dess att någon av parterna säger upp anställningen. 16

2 En anställning kan inledas med en provanställning. Detta bör i så fall uttryckligen anges i anställningsavtalet. En provanställning får avtalas för maximalt sex månader. Provanställningen övergår som regel i en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång, såvida inte arbetsgivaren eller arbetstagaren avbryter den inledda anställningen. Villkoren för uppsägning är förenklade under provanställningen Tidsbegränsad anställning En arbetsgivare och en arbetstagare får avtala om tidbegränsad anställning i nedanstående fall. En tidsbegränsad anställning upphör vid den tidpunkt som angivits Allmän visstidsanställning Används för kortare anställningar. Anställningens början och slut ska anges i avtalet. Vikariat Arbetstagaren vikarierar i en ledig arbetstagares tjänst. Arbetstagaren ska upplysas om (det bör anges i anställningsavtalet) att anställningen är ett vikariat och hur länge det gäller för. Säsongsarbete Arbetstagaren har fyllt 67 år Det är viktigt att vara medveten om hur länge en arbetstagare har arbetat i en tidsbegränsad anställning. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Om en arbetstagare har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare, har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning om arbetstagaren skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det betyder att arbetsgivaren måste erbjuda arbetstagaren nytt arbete innan någon ny utifrån anställs Särskilda anställningar Vid anställning av minderåriga arbetstagare (under 18 år) gäller andra regler än för andra arbetstagare, se Arbetsmiljöverkets författningssamling Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03. Vid anställning utländska medborgare kan uppehållstillstånd vara nödvändigt, liksom i vissa fall visum Gränsfall Ett anställningsförhållande kan uppstå även utan ett formellt anställningsavtal. Det görs då en helhetsbedömning av relationen mellan arbetsgivaren och en person som utför arbete för arbetsgivaren. Faktorer som vägs in är till exempel tid som personen arbetar för arbetsgivaren, eventuell ersättning som utgår för arbetet, hur frivilligt arbetet är etc. Gränsdragningsfrågorna avseende huruvida ett anställningsförhållande föreligger eller inte aktualiseras framförallt i samband med olyckor. För det fall det kan konstateras att det föreligger ett anställningsförhållande kan klubben ifråga anses inneha ett arbetsgivaransvar. Se avsnitt 9.6 Olycksfall vid medlemmars ideella arbete och punkt 11.9 om Arbetsgivaransvar. För det fall ett anställningsförhållande anses ha uppkommit blir arbetsgivaren bunden vid tvingande regler angående bland annat uppsägningstid och skyldighet att betala arbetsgivaravgifter. Huruvida ett anställningsförhållande uppkommit måste bedömas från fall till fall, men ett riktmärke avseende ersättning kan vara skyldigheten att betala arbetsgivaravgift. 17

3 För det fall det inte finns ett anställningsförhållande är inte arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgift. Även om ett anställningsförhållande anses ha uppkommit är dock inte arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgift om ersättningen till personen i fråga understiger 1000 kronor per år. Enligt Skatteverkets riktlinjer är en arbetsgivare skyldig att betala arbetsgivaravgift för all ersättning som utgår till en person som överstiger 999 kronor per år. Som ersättning räknas då även annan än monetär ersättning, såsom mat, spelrättigheter etc. 3.4 Upphörande av anställning Uppsägning En tidsbegränsad anställning upphör vid den tidpunkt anställningsavtalet löper ut, oftast utan någon särskild uppsägning, eller då arbetstagaren avskedas (se nedan). En tillsvidareanställning upphör när någon av parterna till anställningsavtalet säger upp anställningen eller då arbetstagaren avskedas (se nedan). Uppsägning ska vara skriftlig. Vid provanställning kan anställningen sägas upp av endera parten senast fjorton (14) dagar (eller sådan annan tid som anges i kollektivavtal) före provanställningens utgång. För det fall ingen sådan uppsägning görs, övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning Arbetsbrist För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs så kallad saklig grund. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl (se nedan). Med arbetsbrist avses oftast en situation när verksamheten måste inskränkas, avvecklas eller annars förändras genom nedläggning av en verksamhetsgren eller annan omorganisation. En inskränkning av personalstyrkan måste inte vara företagsekonomiskt betingad för att arbetsbrist ska anses föreligga. Arbetsgivaren kan dock inte åberopa arbetsbrist som grund för uppsägning om de verkliga skälen för uppsägningen kan hänföras till arbetstagaren personligen. Arbetsbrist är alltid saklig grund för uppsägning. Arbetstagaren har å sin sida rätt till lön och andra anställningsförmåner under en i lag eller avtal bestämd uppsägningstid. Arbetsgivaren ska alltid, innan en uppsägning verkställs, överväga om de arbetstagare vars tjänster påverkas kan omplaceras till andra tjänster. Omplaceringsskyldigheten för arbetsgivaren sträcker sig bara till lediga tjänster som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en turordningslista upprättas. Principen sist in först ut gäller som huvudregel, vilket innebär att de som varit anställda kortast tid står först i tur för uppsägning. För det fall uppsägningen inte är sakligt grundad kan arbetsgivaren riskera skadestånd etc., (se nedan). Den som sagts upp på grund av arbetsbrist har företräde till återanställning om samma arbetsgivare rekryterar ny personal under uppsägningstiden eller inom nio månader efter anställningens upphörande. Företrädesrätten avser den driftsenhet och det avtalsområde som arbetstagaren tidigare varit verksam inom. Arbetstagaren ska vara kompetent för det lediga arbetet. För företrädesrätt krävs också att den anställda varit anställd hos arbetsgivaren under minst tolv månader under de senaste tre åren. 18

4 Personliga skäl Skäl som hänför sig till en arbetstagare personligen, såsom misskötsamhet, brottslig verksamhet etc., kan också utgöra saklig grund för uppsägning och kallas då för personliga skäl. Innan en arbetstagare sägs upp på grund av personliga skäl bör en arbetsrättsjurist alltid konsulteras. Arbetsgivaren har i många fall relativt långtgående skyldigheter innan en uppsägning kan sägas vara sakligt grundad. För det fall uppsägningen inte är sakligt grundad kan arbetsgivaren riskera skadestånd etc., se nedan. Uppsägning bör i de flesta fall inte vara den första åtgärden för det fall en arbetstagare till exempel missköter sig. Arbetsgivaren bör dessförinnan ha diskuterat misskötsamheten med arbetstagaren och försökt förmå arbetstagaren att ändra sitt beteende samt eventuellt även skriftligen varnat arbetstagaren. Uppsägningen får som huvudregel inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader före uppsägningen. Någon förtursrätt till återanställning finns inte vid uppsägning av personliga skäl Formalia vid uppsägning Uppsägning från arbetsgivarens sida Uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen verkställs genom att ett uppsägningsbesked lämnas till arbetstagaren personligen. I detta besked ska finnas information angående frågan om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Dessutom ska så kallad fullföljdshänvisning finnas, innebärande att arbetstagaren ska informeras om hur han eller hon ska gå till väga om arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen eller kräva skadestånd med anledning av uppsägningen. En uppsägning på grund av personliga skäl inleds med underrättelse till den berörda arbetstagaren och eventuellt varsel till berörd facklig organisation två veckor före uppsägningen. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid (exempelvis vikarie eller allmän visstidsanställning) och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få skriftligt besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. För att arbetstagaren ska ha rätt till ett sådant besked krävs dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar Uppsägning från arbetstagarens sida En arbetstagare kan när som helst säga upp sig från sin anställning och behöver inte lämna något skäl för uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig. Om arbetstagaren inte 19

5 självmant lämnar in en skriftlig uppsägning bör arbetsgivaren begära att få en sådan. Kan inte detta fås, bör arbetsgivaren skriftligen bekräfta den anställdes muntliga uppsägning. Arbetstagaren måste iaktta sin uppsägningstid och ska utföra sina arbetsuppgifter under denna tid, om parterna inte kommer överens om någonting annat. Arbetstagaren har rätt till lön och övriga förmåner under sin uppsägningstid Överenskommelse om anställnings upphörande Arbetstagaren och arbetsgivare kan komma överens om att en anställning ska upphöra. Då upprättas ofta ett så kallat upphörandeavtal i vilket parterna reglerar villkoren för anställningens upphörande Avskedande Om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren kan en arbetsgivare avskeda arbetstagaren. För avskedande krävs alltså mycket allvarliga förseelser från arbetstagarens sida, exempelvis brottslig gärning eller allvarlig illojalitet mot klubben. Innan arbetsgivaren avskedar arbetstagaren ska en underrättelse skickas till arbetstagaren. Underrättelsen ska skickas senast en vecka innan avskedandet sker. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades. Vid ett avskedande upphör anställningen omedelbart Konsekvenser vid felaktigt avskedande eller uppsägning från arbetsgivarens sida Om en arbetsgivare bryter mot föreskrifterna i LAS, exempelvis genom en felaktig uppsägning eller avskedande av en anställd, kan denne bli skadeståndsskyldig enligt respektive lag. Skadeståndets storlek bestäms med utgångspunkt i den berörde arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Beloppet kan sträcka sig mellan 16 och 32 månadslöner. En arbetstagare kan även under vissa förutsättningar inleda en talan om ogiltigförklaring av uppsägningen eller avskedandet, vilket kan resultera i att arbetstagaren får återgå i sin anställning Fackliga förhandlingar Förhandlingsskyldigheten för arbetsgivaren gäller i förhållande till de fackförbund som slutit kollektivavtal med arbetsgivaren eller, om inget kollektivavtal finns, i förhållande till samtliga fackförbund vars medlemmar som är anställda hos arbetsgivaren berörs av den planerade åtgärden. En grundprincip i den svenska arbetsrätten är att inget beslut får tas avseende exempelvis en organisationsförändring som rör arbetstagare utan att den kollektivavtalsbärande fackföreningen givits tillfälle till förhandling med arbetsgivaren. Förhandlingsskyldigheten omfattar samtliga åtgärder som berör förhållandet mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Beslutet om uppsägning på grund av arbetsbrist får formellt inte fattas förrän arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet varmed avses att förhandlingen måste avslutas innan beslut får fattas och uppsägningen verkställs. Överträdelse av denna bestämmelse medför skadeståndsskyldighet i förhållande till berört fackförbund, men påverkar inte giltigheten av uppsägningen. Om arbetsgivaren överväger att säga upp en person på grund av personliga skäl, eller på annat sätt vill förändra arbetsförhållandena för en enskild arbetstagare, och arbetstagaren 20

6 tillhör en fackförening som arbetsgivaren inte slutit kollektivavtal med kan det föreligga förhandlingsskyldighet gentemot sådant fackförbund Arbetsförmedlingen Vid större driftsinskränkningar (som berör fler än 5 personer) ska arbetsförmedlingen varslas. Varsel ska ske viss tid före driftsinskränkningen, beroende på hur många anställda som berörs. I varslet ska skälen till inskränkningen anges samt det antal anställda och de personalkategorier som berörs. Iakttas inte varselskyldigheten kan en s.k. varselavgift komma att utgå för varje arbetstagare som berörs av driftsinskränkningen anställda: varsel ska ske minst två månader före driftsinskränkningen anställda: varsel ska ske minst fyra månader före driftsinskränkningen. Över 100 anställda: varsel ska ske minst sex månader före driftsinskränkningen. Den relevanta tidpunkten är inte när arbetstagarna sägs upp, utan tidpunkten då arbete inte längre kan beredas de uppsagda arbetstagarna, vilket normalt infaller då uppsägningstiden går ut och anställningen avslutas. Det betyder att man i vissa fall kan säga upp och varsla parallellt. 3.5 Semester Allmänt om semester enligt Semesterlagen Grundreglerna kring semestern finns i Semesterlagen. Det ska dock understrykas att många kollektivavtal delvis kan innehålla andra bestämmelser. Alla anställda tjänar in semester. Semestern ska tas ut som ledighet året efter att den intjänats eftersom det är en skyddslag för att ge arbetstagare semesterledighet. För arbete som varar högst tre månader är det dock möjligt att komma överens om att arbetstagaren istället ska få semesterersättning Semesterår Ett centralt begrepp i semesterlagen är semesterår. Semesteråret är den tolvmånadersperiod då semesterledigheten kan tas ut av arbetstagaren. Med semesterår menas tiden från 1 april till den 31 mars året därpå Intjänandeår Anställningstiden under intjänandeåret avgör vilken betald semesterledighet arbetstagaren har rätt till under semesteråret. Intjänandeåret är i regel den tolvmånadersperiod som löper från 1 april till 31 mars och som ligger direkt före semesteråret Semesterförmåner Enligt huvudregeln i semesterlagen har alla anställda rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Gällande kollektivavtal eller anställningsavtal kan stadga annat. Semester kan vara med eller utan lön. Semesterförmånerna delas upp i: semesterledighet semesterlön semesterersättning Semesterledighet Nyanställda som inte har hunnit tjäna in betald semester har rätt till semester utan lön första året. En arbetstagare som anställs före den 31 augusti har rätt till 25 obetalda semesterdagar. 21

7 En arbetstagare som anställs efter den 31 augusti har rätt till 5 obetalda semesterdagar. Har man inte tjänat in betald semester kan man i stället för obetald ledighet välja att arbeta. Semester räknas i hela dagar. Lördagar och söndagar räknas normalt inte som semesterdagar. Detsamma gäller helgdagar när dessa är arbetsfria. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samråda om när semester ska förläggas. För det fall parterna inte kan komma överens beslutar arbetsgivaren om semesterförläggningen. En arbetstagare har rätt till att få ut fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli, augusti. Arbetstagaren har rätt att, senast två månader före semestern, få ett definitivt besked om vilka veckor semestern har förlagts till Semesterlön och utbetalning av semesterlön Semesterlön är lön under semesterledighet. Semesterlönen betalas ut till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. Semesterlagen har sedan den 1 april 2010 två beräkningsmodeller för att räkna ut semesterlönen, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln bygger på samma princip som finns i kollektivavtal, det vill säga bibehållen lön under ledigheten samt ett semestertillägg. Enligt procentregeln beräknas semesterlönen för de 25 semesterdagarna som 12 procent av lönen under intjänandeåret. De flesta kollektivavtal innehåller dock särskilda regler Semesterersättning För det fall en arbetstagare har tjänat in semester som inte tagits ut under anställningen har arbetstagaren rätt att få ut sådan semester i form av semesterersättning i samband med anställningens upphörande eller senast en månad efter det att anställningen upphört Sparad semester Arbetstagare som har tjugo eller fler betalda semesterdagar på ett år har enligt Semesterlagen rätt att spara upp till fem semesterdagar per år. En sparad semesterdag ska som huvudregel läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades. 3.6 Sjukfrånvaro Allmänt om sjukfrånvaro En arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön till arbetstagare som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med anställningens första dag för en person som är anställd för längre tid än en månad. För att ha rätt till sjuklön vid kortare anställningstid än en månad måste den anställda ha börjat anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 dagar innan han eller hon blev sjuk Sjuklöneperiod och sjuklön Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. Arbetstagaren har enligt sjuklönelagen en karensdag. Det innebär att ingen sjuklön betalas ut för den första sjukdagen. För dag två till fjorton i sjukperioden är sjuklönen 80 procent av lönen 22

8 och andra anställningsförmåner som arbetstagaren har gått miste om på grund av sjukdomen. Med kollektivavtal kan sjuklönen vara högre Sjukanmälan Arbetstagaren ska alltid göra sjukanmälan direkt till arbetsgivaren. Arbetstagaren ska också lämna en skriftlig ansökan om i vilken omfattning hon eller han inte har kunnat arbeta på grund av sjukdomen. Ansökan behöver inte innehålla uppgift om diagnos. Kollektivavtal kan dock reglera om att ansökan ska innehålla uppgift om diagnos Sjukintyg Om arbetstagaren är sjuk i mer än sju dagar ska hon eller han lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. Intyget behöver inte innehålla uppgifter om diagnos. Om det finns särskilda skäl har arbetsgivaren rätt att kräva ett läkarintyg redan från den första sjukdagen. Även Försäkringskassan kan kräva läkarintyg från första dagen, på begäran av arbetsgivaren eller på eget initiativ Sjuk igen Om en arbetstagare har börjat arbeta igen efter sin sjukskrivning och insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Den anställda får alltså ingen karensdag Sjuk mer än 14 dagar ersättning från Försäkringskassan Från och med den femtonde sjukdagen kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan Anmälningsskyldighet En arbetsgivare är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om arbetstagaren fortfarande är sjuk efter sjuklöneperiodens slut. Mer information om arbetstagares sjukfrånvaro finns hos Föräldraledighet Allmänt om föräldraledighet Föräldrar (både mammor och pappor) kan med stöd av föräldraledighetslagen vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Rätten till ledighet gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter har föräldern rätt till ledighet i 23

9 samband med att de tar ut föräldrapenning som de har kvar och tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sjukt barn. Föräldern har även rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess barnet har fyllt åtta år eller till dess barnet har avslutat det första skolåret Föräldraersättning Föräldrapenning betalas ut till föräldrar under sammanlagt 480 dagar per barn. En nybliven pappa eller den andra föräldern har dessutom rätt till tio dagar med ersättning när ett barn föds Föräldraledighet under graviditeten En anställd som är gravid har rätt att ta ut föräldrapenning redan 60 dagar innan barnet beräknas födas. Båda föräldrarna har rätt att vara lediga samtidigt för att delta i föräldrautbildning. Det är även viktigt att se över arbetsuppgifterna för den gravida kvinnan eftersom hon inte ska utföra några arbetsuppgifter som kan vara skadliga för henne eller barnet. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen i sådana fall skyldig att omplacera den gravida kvinnan. För det fall den gravida kvinnan har ett fysiskt påfrestande arbete kan hon även ha rätt till havandeskapspenning Vård av sjukt barn Föräldrar som behöver avstå från arbete för att vårda ett sjukt barn kan få tillfällig föräldrapenning. Då har de också enligt lag rätt att vara lediga från arbetet. Vid vård av ett allvarligt sjukt barn kan föräldern ha rätt till ytterligare ledighet och föräldrapenning. 3.8 Tvister med arbetstagare För det fall det uppkommer några tvister med arbetstagare, exempelvis en arbetstagare som anser sig blivit felaktigt uppsagd eller avskedad och kräver skadestånd eller ogiltigförklaring, bör en arbetsrättsjurist konsulteras. 24

10 3.9 Försäkringar Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar för sina arbetstagare. Arbetstagarna är uppdelade mellan arbetare och tjänstemän. Försäkring för arbetarna tecknas genom FORA och försäkringar för tjänstemän tecknas genom Collectum. Nedan listas kort vad som ingår i respektive grundförsäkring. Arbetare (FORA) Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsförsäkring: Försäkring om avgångsbidrag (AGB), Omställningsstöd Avtalspension SAF-LO Premiebefrielseförsäkring Tjänstemän (Collectum) ITP: Ålderpension Sjukförsäkring Premiebefrielse Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) (om det har tecknats via FORA) TRR Trygghetsrådet (om detta har tecknats särskilt) 3.10 Pensioner En arbetstagare har rätt till allmän pension enligt lag. Därutöver finns även möjlighet att få tjänstepension från arbetsgivaren. För det fall arbetsgivaren tecknat kollektivavtal, omfattas arbetstagarna av en pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar. 25

11 3.11 Lagar som en arbetsgivare behöver känna till Nedan finns en uppräkning av några av de lagar som en arbetsgivare bör känna till. Vänligen notera att det kan finnas regler i gällande kollektivavtal som gäller framför bestämmelserna i LAS, MBL, SemL, ATL och till viss del även DiskrL Lagen om anställningsskydd Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om anställning, upphörande av anställning, uppsägningstid, preskriptionsfrister, skadestånd etc Medbestämmandelagen Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) innehåller bestämmelser rörande förhandlingsskyldighet för en arbetsgivare och fackförbund Semesterlagen Semesterlagen (1977:480) (SemL) innehåller bestämmelser rörande anställdas rätt till semester, semesterns förläggning etc Sjuklönelagen Lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) reglerar anställdas rätt till sjuklön och innehåller bland annat bestämmelser om sjuklöneperiodens längd och sjuklönens storlek Arbetstidslagen Arbetstidslagen (1982:673) (ATL) innehåller bestämmelser rörande arbetstagares arbetstid Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) är till för att förebygga olycksfall i arbetet och innehåller regler om arbetstagares arbetsmiljö. Se mer om detta nedan under punkt Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är till för att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och innehåller bland annat bestämmelser som omfattar hur en arbetsgivare får behandla sina arbetstagares personuppgifter. Se mer om detta nedan under punkt Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen (2008:567) (DiskrL) innehåller regler som syftar till att motverka diskriminering. Lagen är tvingande Arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinning Lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar innehåller regler om en arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. 26

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Checklista för anställnings ingående och upphörande Allokemisk k industri i INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÄR NÅGON SKA ANSTÄLLAS...

Läs mer

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Lagar som vi måste förhålla oss till Lagen om anställningsskydd Medbestämmandelagen Förtroendemannalagen Arbetsmiljölagen Diskrimineringslagarna

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Lagrådsremiss Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2007. Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2008/3018/ARM Stockholm, 2009-02-05 Remissyttrande Enklare semesterregler

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:111

Regeringens proposition 2006/07:111 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser,

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, AB Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller från och med 2012-05-01 om inte annat anges. De särskilda ersättningarna i 21 24 samt i bilagorna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 Giltighetstid: Unionen 2013-07-01 2016-06-30 SRAT tillsvidare (i lydelse fr o m 23 september 2013) Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016 Arbetsrätt Ola Brinnen April 2016 1 Dagens agenda 1. Olika anställningsformer i LAS 2. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 3. Anställningens upphörande p.g.a personliga skäl 4.

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016

Bransch- och löneavtal 2014-2016 Idrott Bransch- och löneavtal 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund Kommunal (part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Författningar

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Välkomna! Information om nya regler i sjukförsäkringen. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Välkomna! Information om nya regler i sjukförsäkringen. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Välkomna! Information om nya regler i sjukförsäkringen För mer information och rådgivning, kontakta Din medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tel vx 040-35

Läs mer

Lagrådsremiss. Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 april 2007 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30 Tjänstemannaavtalen AKADEMIKERFÖRBUNDEN Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen samt Akademikerförbunden för Systembolaget AB Innehållsförteckning

Läs mer

Att avsluta anställningen

Att avsluta anställningen 2013-09-14 Att avsluta anställningen Att avsluta anställningen Kursmomentet behandlar: Uppsägningstider Saklig grund för uppsägning Avsked Företrädesrätt Betyg Pensionsavgång Facklig grundkurs 2013/14

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Akademikerförbunden Tjänstemannaavtal 2012 2013 Samhall Giltighetstid: 1 april 2012-31 mars 2013 Almega Samhallförbundet

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL TP #1 CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA» REKRYTERINGEN - sid 2» INTERVJUN - sid 2» URVALSPROCESSEN - sid 3» ANSTÄLLNINGSAVTALET - sid 3» TVÅ VIKTIGA KLAUSULER - sid 5» LÄNKAR TILL MALLAR - sid 5 INNEHÅLL

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 24 September 2009 Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Spridningen av influensan A (H1N1) väntas ta fart under hösten och fler än vid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom

Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom Innehållsförteckning Förkortningar...4 Sammanfattning...16 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Introduktion till regelverket...6 Arbetsmiljölagen...6 Socialförsäkringsbalken...6

Läs mer

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning Gruvornas Arbetsgivareförbund Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING...

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 Green Cargo AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 2 AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA ARBETSTAGARE VID GREEN CARGO AB...3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSTÄLLNING...3

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Kollektivavtal Serviceentreprenad 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning ANSTÄLLNING... 4 1 Ingående av anställning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning... 5 3 Ordnings-

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes

Läs mer

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström ARBETSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Arbetsrätt Kollektivavtal Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Riksavtal 3 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Anställning 3 3 Arbetstid 3 4 Ersättning för

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp 2013-09-14 Lön Lön Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp Facklig grundkurs 2013/14 - Lön 3 1 2013-09-14 Vad tjänar en lärare? En

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2009-08-25 Sida 1 (8) Senast reviderad: 2009-09-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning Stål och metall arbetsgivareförbundet Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING FPT 2014 AFA Försäkring är en gemensam organisation för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Svenskt

Läs mer

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar? Observera nr 11 SEPTEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Att vara anställd inom idrotten. Rättigheter & skyldigheter

Att vara anställd inom idrotten. Rättigheter & skyldigheter Välkomna Att vara anställd inom idrotten. Rättigheter & skyldigheter Föreningar vs Företag - skillnader Föreningar vs Företag - skillnader Icke närvarande arbetsledare (ideell styrelse) Otydligt vem som

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer