Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen"

Transkript

1 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter 11 Lön för sjukdomstid En arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att utföra sitt arbete har rätt till lön för sjukdomstid. Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid hindret varar få sin fulla lön till utgången av den nionde vardagen efter den dag han eller hon insjuknade, dock högst till dess arbetstagarens rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) börjar. Den första frånvarodagen av en period av arbetsoförmåga är dock oavlönad (självriskdag), om arbetsoförmågan beror på något annat än ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom och det inte är fråga om att arbetsoförmågan återkommer av samma orsak som den tidigare inom 30 dagar från det att den föregående perioden av arbetsoförmåga upphörde. I anställningar som pågått i minst en månad är lönen för sjukdomstid 80 procent av arbetstagarens fulla lön och i anställningar som pågått kortare tid än en månad 50 procent. En arbetstagare som har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har inte rätt till lön för sjukdomstid. Arbetstagaren ska på begäran lämna en tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren. En arbetsgivare som betalat lön för sjukdomstid till en arbetstagare har rätt att för motsvarande tid få den dagpenning som enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring (459/2015) tillkommer arbetstagaren, dock högst ett belopp motsvarande den lön som arbetsgivaren har betalat.

2 7 kap Grunder för uppsägning av arbetsavtal 13 Träning och utbildning som främjar sysselsättningen Arbetsgivare som regelbundet har minst 20 anställda är skyldiga att under uppsägningstiden eller inom en skälig tid efter att anställningen upphört på arbetsgivarens bekostnad erbjuda arbetstagare som sägs upp med stöd av 7 kap. 3 och 4 möjlighet att delta i träning eller utbildning som främjar deras sysselsättning. Träningen eller utbildningen ska till sitt värde i stort sett motsvara den genomsnittliga månadsinkomsten för de arbetstagare som arbetar tillsammans med den uppsagda arbetstagaren på samma arbetsplats. 13 kap Särskilda bestämmelser 7 Avvikelse genom kollektivavtal Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har med avvikelse från vad som anges i 6 rätt att avtala om vad som bestäms i 1 kap. 5 (förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd), 2 kap. 5 (arbetsgivarens skyldighet att erbjuda deltidsanställda arbete), 11 (lön för sjukdomstid) och 13 (lönebetalningsperiod och betalningstid), 5 kap. 3 (förhandsinformation och hörande av arbetstagare), 4 (meddelande om permittering) och 7 2 mom. (arbetsgivarens rätt att från lönen för uppsägningstiden dra av lönen för tiden för meddelande om permittering), 6 kap. 6 (återanställande av arbetstagare) samt 9 kap. (förfarandet vid upphävande av arbetsavtal). På motsvarande sätt får även avtalas om grunderna för permittering enligt 5 kap. 2 1 mom. 2 punkten och 2 mom., men likväl inte förlängas den i 1 mom. 2 punkten nämnda längsta permitteringstiden, och begränsas den geografiska omfattningen av skyldigheten enligt 7 kap. 4 att erbjuda arbete. Genom arbetskollektivavtal som ingås mellan de föreningar som avses i 1 mom. ovan får dock inte avtalas om att slopa självriskdagen enligt 2 kap. 11 eller att överskrida de föreskrivna 80 procenten av lönen för sjukdomstid. Arbetsgivaren får tillämpa i 1 mom. avsedda kollektivavtalsbestämmelser även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden som inte är bundna av kollektivavtalet, men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal ska iaktta vad som bestäms i kollektivavtalet. Om så har avtalats i arbetsavtalet, får kollektivavtalets nämnda bestämmelser även sedan kollektivavtalet upphört att gälla, tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft iakttas i fråga om sådana anställningsförhållandena i vilka bestämmelserna kunde tillämpas om kollektivavtalet alltjämt vore i kraft. Det som i denna paragraf bestäms om riksomfattande arbetsgivarföreningar tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna och andra statliga avtalsmyndigheter, på kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och det ortodoxa kyrkosamfundet samt på landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. 2

3 Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 7 kap. 13 tillämpas på arbetsgivare som när lagen trätt i kraft gör en framställning om inledande av samarbetsförhandlingar enligt 45 i lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller fattar ett beslut om uppsägning utan föregående samarbetsförhandlingar enligt 60 i den lagen. Bestämmelserna i 13 kap. 7 2 mom. tillämpas på arbetskollektivavtal som ingås efter att lagen trätt i kraft. Om det när lagen träder i kraft finns ett giltigt arbetskollektivavtal som upphör att gälla utan att ett nytt arbetskollektivavtal samtidigt träder i kraft, ska det under den avtalslösa perioden i fråga om lönen för sjukdomstid iakttas vad som i 2 kap. 11 föreskrivs om självriskdag och beloppet av lönen för sjukdomstid, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Bestämmelserna i 13 kap. 7 2 mom. i lagen och i 3 mom. i denna paragraf gäller till den 31 december om ändring av lagen om sjöarbetsavtal fogas till 8 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) en ny 11 som följer: 8 kap Grunder för uppsägning av arbetsavtal 11 Träning och utbildning som främjar sysselsättningen Arbetsgivare som regelbundet har minst 20 anställda är skyldiga att under uppsägningstiden eller inom en skälig tid efter att anställningen upphört på arbetsgivarens bekostnad erbjuda arbetstagare som sägs upp med stöd av 8 kap. 3 och 4 möjlighet att delta i träning eller utbildning som främjar deras sysselsättning. Träningen eller utbildningen ska till sitt värde i stort sett motsvara den genomsnittliga månadsinkomsten för de arbetstagare som arbetat tillsammans med den uppsagda arbetstagaren på samma fartyg. Denna lag träder i kraft den 20. en tillämpas på arbetsgivare som när lagen trätt i kraft gör en framställning om inledande av samarbetsförhandlingar enligt 45 i lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller fattar ett beslut om uppsägning utan föregående samarbetsförhandlingar enligt 60 i den lagen. 3

4 3. om ändring av 33 och temporär ändring av 40 i arbetstidslagen ändras i arbetstidslagen (605/1996) 33 och temporärt 40, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1168/1998 och 64/2001, som följer: 33 Söndagsarbete På söndagar eller kyrkliga helgdagar får arbete (söndagsarbete) utföras bara om det på grund av sin art utförs regelbundet de nämnda dagarna eller om parterna har enats om det genom arbetsavtal eller arbetstagaren särskilt ger sitt samtycke till det. För söndagsarbete som utförs under ordinarie arbetstid ska lönen betalas förhöjd med 100 procent. Om arbetet är mertids-, övertids- eller nödarbete ska för det också erläggas en ersättning som bestäms enligt 22 eller 23 och som beräknas på arbetstagarens oförhöjda lön. För arbete som utförs på trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag betalas dock ingen söndagsförhöjning, om inte något annat följer av det som anges ovan. Trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag förkortar inte arbetstagarens ordinarie arbetstid. Arbetstagare som inte arbetar på trettondagen eller Kristi himmelsfärdsdag får inte heller lön för dagen i fråga. Arbetsgivaren bör försöka ordna motsvarande arbete för arbetstagaren vid någon annan tidpunkt. Vid beräkning av den förhöjda lönen för söndagsarbete ska iakttas vad 22 stadgar om beräkning av förhöjd lön för övertidsarbete. 40 Bestämmelsernas tvingande natur samt undantag genom riksomfattande kollektivavtal Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet har utan hinder av vad som bestäms i denna lag rätt att avtala något annat om vad som föreskrivs i 4 och 5, 13 2 mom., 15 2 mom., 22 25, 26 1 mom. samt Sådana bestämmelser i kollektivavtalet får arbetsgivaren tillämpa även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden vilka inte är bundna av kollektivavtalet men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) ska iaktta kollektivavtalets bestämmelser. Genom kollektivavtal får dock inte avtalas om den lön som föreskrivs i 33 1 mom. för det arbete som utförs på trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag, om dessa dagars förkortande inverkan på den ordinarie arbetstiden eller om trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag som oavlönade dagar enligt 33 3 mom. I 1 mom. avsedda bestämmelser får iakttas efter att kollektivavtalet upphört att gälla till dess ett nytt kollektivavtal träder i kraft i sådana arbetsförhållanden där bestämmelserna kunde tilllämpas, om kollektivavtalet fortfarande gällde. Om ett nytt kollektivavtal inte ingås inom sex 4

5 månader efter att det föregående upphört att gälla, har båda parterna rätt att meddela att tilllämpningen av ovan avsedda bestämmelser i kollektivavtalet ska upphöra inom två veckor efter meddelandet eller, om det är nödvändigt för utjämningen av den ordinarie arbetstiden, när den då pågående utjämningsperioden utgår. Vad som i denna paragraf bestäms om arbetsgivarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna eller andra statliga avtalsslutande myndigheter, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisklutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, Finlands Bank samt landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 40 2 mom. tillämpas på arbets- och tjänstekollektivavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft. Om det när lagen träder i kraft finns ett giltigt arbets- och tjänstekollektivavtal som upphör att gälla utan att ett nytt arbets- eller tjänstekollektivavtal samtidigt träder i kraft, ska det under den avtalslösa perioden i fråga om trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag iakttas vad som i bestäms i 33. Vad som föreskrivs ovan i momentet ska tillämpas utan hinder av bestämmelserna i 7 i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), 7 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970), 7 i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), 44 4 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och 48 3 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003). Bestämmelserna i 40 2 mom. i lagen och i 3 mom. i denna paragraf gäller till slutet av om ändring av samt temporär ändring av 30 och 32 i semesterlagen ändras i semesterlagen (162/2005) 33, och temporärt 30 och 32 och fogas till lagen en ny 33 a som följer: 30 Avvikelse genom kollektivavtal Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har rätt att avtala annorlunda om semesterperioden, om beräknande och betalning av semesterlön, semesterersättning och semesterdagstillägg, om att vintersemestern ges i samband med en mellan parterna överenskommen annan förkortning av arbetstiden, om sparad ledighet samt om vad som bestäms i 8 2 mom. Genom kollektivavtal mellan sådana föreningar får avtal också ingås om uppdelning av den del av semestern som överstiger 12 vardagar för att tas ut i en eller flera delar samt om sådan i 7 angiven tid som är likställd med arbetad tid, så att det överenskomna arrangemanget garanterar arbetstagarna lika långa semestrar som vad som föreskrivs i denna lag. Genom avtal får dock inte avvikas från vad som bestäms i 7 2 mom. 1 punkten. Genom riksomfattande tjänstekollektivavtal får avtal även ingås om den anmälningstid som ska iakttas när en 5

6 tjänstemans eller tjänsteinnehavares semester flyttas fram eller avbryts samt om grunderna för avbrytandet av semestern i de situationer där flyttandet eller avbrytandet är påkallat av vägande skäl som hör samman med utövandet av offentlig makt eller nödvändigt för skötseln av ett offentligt samfunds lagstadgade uppgifter som hör samman med hälsa eller säkerhet. Genom arbetskollektivavtal får dock inte avtalas om beloppet av semesterdagstillägg eller en motsvarande realistisk ersättning så att beloppet överstiger 35 procent av arbetstagarens semesterlön eller semesterersättning. Arbetsgivaren får tillämpa de kollektivavtalsbestämmelser som avses i 1 mom. även i fråga om anställningsförhållandena för sådana arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) ska iaktta kollektivavtalets bestämmelser. Om det har avtalats om saken i arbetsavtalet, får ovan avsedda kollektivavtalsbestämmelser, efter att kollektivavtalet har upphört att gälla och tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft, tillämpas i fråga om de anställningsförhållanden på vilka bestämmelserna skulle få tillämpas om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft. Vad som i denna paragraf bestäms om arbetsgivarnas riksomfattande föreningar tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna eller andra statliga avtalsmyndigheter, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och det ortodoxa kyrkosamfundet samt Ålands landskapsregering och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. Ett kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal enligt denna paragraf får för riksdagens del ingås av de parter som nämns i 46 1 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003), för Finlands Banks del i 42 1 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och för Folkpensionsanstaltens del i 11 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). 32 Längre semester än vad som föreskrivs i lag Genom kollektivavtal får avtalas om intjäning av högst tre arbetsdagars semester för varje full kvalifikationsmånad. På semester som grundar sig på ett kollektivavtal och som är längre än vad som föreskrivs i 5 tillämpas denna lags bestämmelser om semesterlön och semesterersättning, om inte något annat framgår av avtalet. Den del av semestern som överstiger den lagstadgade delen ges på det sätt som i 20 2 mom. bestäms om hur vintersemestern ska ges, om inte något annat har avtalats. 33 Statstjänstemännens längre semestrar Utöver vad som i denna lag föreskrivs om semester har tjänstemän, som avses i statstjänstemannalagen (750/1994) och i lagen om riksdagens tjänstemän och som innan semesterperioden inleds har en till semester berättigande tjänstgöringstid på sammanlagt minst femton år, rätt att för varje full kvalifikationsmånad få tre vardagar semester. Avtal som avviker från det som föreskrivs i 1 mom. får ingås på det sätt som bestäms i 30. Genom tjänstekollektivavtal som gäller statens och riksdagens tjänstemän får inte avtalas om intjäning av semester som överstiger det som anges i 1 mom. 6

7 33 a Semesterdagstillägg Arbetstagare som fortsätter arbete efter semestern har rätt till semesterdagstillägg. Tillägget är 35 procent av beloppet av den semesterlön som arbetstagaren tjänat in eller av motsvarande semesterersättning, om inte något annat föreskrivs i ett arbetskollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren eller om inte parterna kommit överens om något annat genom arbetsavtal. Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 30 2 mom. och 32 1 mom. gäller till den 31 december Bestämmelserna i 30 2 mom. och 32 1 mom. tillämpas på arbetskollektivavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft. ens 33 a tillämpas på arbetsavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft. Om en arbetstagare enligt ett gällande arbetskollektivavtal när lagen träder i kraft har rätt till mer än tre vardagar semester för varje full kvalifikationsmånad, ska arbetstagaren när arbetskollektivavtalet gått ut ha rätt att få tre vardagar semester för varje full kvalifikationsmånad, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Om en arbetstagare enligt ett gällande arbetskollektivavtal när lagen träder i kraft har rätt till semesterdagstillägg eller en motsvarande realistisk ersättning vars belopp överstiger 35 procent av arbetstagarens semesterlön eller semesterersättning, ska arbetstagaren när arbetskollektivavtalet har gått ut ha rätt att få högst 35 procent av beloppet av semesterlönen eller semesterersättningen, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om något annat. I övrigt fastställs villkoren för betalningen enligt det arbetskollektivavtal som tillämpas på anställningen. Det som föreskrivs ovan i 4 och 5 mom. ska tillämpas utan hinder av bestämmelserna i 7 i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), 7 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970), 7 i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), 44 4 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och 48 3 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003). 7

8 5. om ändring av samt temporär ändring av 24 och 25 i semesterlagen för sjömän ändras temporärt i semesterlagen för sjömän (433/1984) 24 och 25, sådan av dem 25 lyder i lag 153/2001 och delvis i lag 1025/2011, samt fogas till lagen en ny 25 a som följer: 24 Undantag från lagens bestämmelser Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar med hela landet som verksamhetsområde har rätt att genom kollektivavtal komma överens om intjänande av semester, tiden för semester och uppdelning av semester samt om uträknande och betalning av semesterlön, semesterersättning och semesterdagstillägg samt om naturaförmåner under semestern även på annat sätt än vad som bestäms ovan i denna lag. De i 1 mom. avsedda bestämmelserna i ett kollektivavtal får arbetsgivaren tillämpa också på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas anställningsförhållanden bestämmelserna i kollektivavtalet annars iakttas. Dylika bestämmelser i kollektivavtalet får iakttas sedan avtalet upphört att gälla, ända till dess ett nytt avtal har trätt i kraft, i de anställningsförhållanden där bestämmelserna skulle få tillämpas, om kollektivavtalet alltjämt vore i kraft. Vad som i denna paragraf bestäms om arbetsgivarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet ska på motsvarande sätt tillämpas på statliga förhandlingsmyndigheter eller andra statliga avtalsslutande myndigheter, kommuner, samkommuner, kommunala avtalsdelegationen samt på landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. En bestämmelse i ett kollektivavtal vilken försämrar sådana förmåner som avses i för Finland bindande internationella konventioner eller Europeiska unionens rättsakter är ogiltig. I stället för den bestämmelsen ska bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska unionens rättsakter iakttas eller, om detta inte är möjligt, de bestämmelser genom vilka bestämmelserna i en internationell konvention har satts i kraft eller Europeiska unionens rättsakter har genomförts. Genom arbetskollektivavtal får dock inte avtalas om beloppet av semesterdagstillägg eller motsvarande realistisk ersättning så att det överstiger 35 procent av beloppet av arbetstagarens semesterlön eller semesterersättning. 8

9 25 Rätt till längre semester Genom arbetskollektivavtal får avtalas om intjäning av högst tre vardagars semester för varje full kvalifikationsmånad. Har arbetstagare enligt avtal rätt till längre semester än vad som stadgas i denna lag, ska stadgandena i denna lag om semester och semesterlön på motsvarande sätt tillämpas också på semester som är längre än den lagstadgade, om inte annat framgår av avtalet. Om inte annat överenskommits, kan den del som överskrider den lagstadgade semestern likväl ges utom den tidsperiod som avses i 5 2 mom., men senast i samband med semestern för följande kvalifikationsperiod. Har inte annat avtalats har arbetstagaren, om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet, rätt att få en semesterersättning som motsvarar längre semester än den som är stadgad i denna lag, varvid semesterersättningen uträknas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i denna lag är stadgat om semesterersättning. 25 a Semesterdagstillägg Arbetstagare som fortsätter arbete efter semestern har rätt till semesterdagstillägg. Tillägget är 35 procent av beloppet av den semesterlön som arbetstagaren tjänat in eller av motsvarande semesterersättning, om inte något annat föreskrivs i ett arbetskollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren eller om inte parterna kommit överens om något annat genom arbetsavtal. Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 24 5 mom. och 25 1 mom. gäller till den 31 december Bestämmelserna i 24 5 mom. och 25 1 mom. tillämpas på arbetskollektivavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft. ens 25 a tillämpas på arbetsavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft. 9

10 6. om ändring av 49 i lagen om samarbete inom företag ändras i lagen om samarbete inom företag (334/2007) 49 sådan den lyder i lag 923/2012 som följer: 49 Handlingsplan och handlingsprinciper Efter att ha gjort en förhandlingsframställning om sin avsikt att säga upp minst tio arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds lämna företrädarna för personalgrupperna ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Vid beredningen av planen ska arbetsgivaren utan dröjsmål tillsammans med arbets- och näringsmyndigheterna utreda den offentliga arbetskraftsservice som främjar möjligheterna att få arbete. Av handlingsplanen, som ska utarbetas med hänsyn till vad som föreskrivs eller till vad som avtalats genom kollektivavtal i fråga om minskande av arbetskraften, ska framgå den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingarna, förfarandet vid förhandlingarna och de planerade handlingsprinciper som under uppsägningstiden kommer att iakttas vid användningen av service enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och vid främjande av de arbetssökandes sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter. I handlingsplanen ska dessutom ingå de principer som tillämpas när arbetsgivaren ordnar sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning för arbetstagaren enligt 7 kap. 13 i arbetsavtalslagen eller 8 kap 11 i lagen om sjöarbetsavtal. Om de uppsägningar som övervägs av arbetsgivaren gäller färre än tio arbetstagare, ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds föreslå handlingsprinciper dels för att under uppsägningstiden stödja arbetstagarna i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels för att stödja arbetstagarnas sysselsättning genom den service som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och ordna träning eller utbildning för arbetstagarna för att främja deras sysselsättning. Bestämmelser om arbetstagarens rätt till sysselsättningsledighet under uppsägningstiden finns i 7 kap. 12 i arbetsavtalslagen. Denna lag träder i kraft den 20. en tillämpas på arbetsgivare som när lagen trätt i kraft gör en framställning om inledande av samarbetsförhandlingar enligt 45 eller fattar ett beslut om uppsägning utan föregående samarbetsförhandlingar enligt

11 7. om ändring av 37 a i lagen om kommunala tjänsteinnehavare ändras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 37 a sådan den lyder i lag 450/2007 och delvis i lag 1052/2013 som följer: 37 a Sysselsättningsledighet, träning eller utbildning som främjar sysselsättningen och arbetsgivares skyldighet att lämna meddelande Tjänsteinnehavare har samma rätt till sysselsättningsledighet och träning eller utbildning som främjar sysselsättningen som arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen. Arbetsgivares skyldighet att meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av tjänsteinnehavare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker samt skyldighet att informera tjänsteinnehavare om hans eller hennes rätt till sysselsättningsplan bestäms enligt arbetsavtalslagen. Denna lag träder i kraft den om ändring av 9 i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare ändras i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) 9 sådan den lyder i lag 928/2012 som följer: 9 Handlingsplan och handlingsprinciper Efter att ha gjort en förhandlingsframställning om sin avsikt att säga upp minst tio arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds lämna företrädarna för personalen ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Vid beredningen av planen ska arbetsgivaren utan dröjsmål tillsammans med arbets- och näringsmyndigheterna utreda den offentliga arbetskraftsservice som främjar möjligheterna att få arbete. 11

12 Av handlingsplanen, som ska utarbetas med hänsyn till vad som föreskrivs eller till vad som avtalats genom arbets- och tjänstekollektivavtal i fråga om minskande av arbetskraften, ska framgå den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingarna, förfarandet vid förhandlingarna och de planerade handlingsprinciper som under uppsägningstiden kommer att iakttas vid användningen av service enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och vid främjande av arbetssökande och utbildning. I handlingsplanen ska dessutom ingå de principer som tillämpas när arbetsgivaren ordnar sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning för arbetstagare enligt 7 kap. 13 i arbetsavtalslagen och för tjänsteinnehavare enligt 37 a i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Om de uppsägningar som övervägs av arbetsgivaren gäller färre än tio arbetstagare, ska arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds föreslå handlingsprinciper dels för att under uppsägningstiden stödja arbetstagarna i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels för att stödja arbetstagarnas sysselsättning genom den service som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ordna träning eller utbildning som främjar sysselsättningen av arbetstagare och tjänsteinnehavare. Denna lag träder i kraft den om ändring av 2 i lagen om företagshälsovård ändras i lagen om företagshälsovård (1383/2001) 2 sådan den delvis lyder i lag 752/2002 som följer: 2 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på arbete där arbetsgivaren är skyldig att iaktta arbetarskyddslagen (738/2002). När företagshälsovård ordnas för företagare och andra som utför eget arbete iakttas i tilllämpliga delar bestämmelserna i denna lag. För anställda som sagts upp med stöd av 7 kap. 3 och 4 i arbetsavtalslagen, 8 kap. 3 och 4 i lagen om sjöarbetsavtal, 37 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 27 i statstjänstemannalagen är arbetsgivare som vid uppsägningstidpunkten fortgående har minst 20 anställda skyldiga att för de uppsagda under sex månader från det att uppsägningstiden går ut ordna företagshälsovårdstjänster enligt det avtal om företagshälsovårdstjänster som avses i 6 i denna lag. Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård upphör när den uppsagde får anställning hos en annan arbetsgivare och börjar omfattas av företagshälsovården hos den arbetsgivaren. 12

13 Denna lag träder i kraft den 20. en tillämpas på arbetsgivare som säger upp en arbetstagare efter att lagen har trätt i kraft. 10. om ändring av 13 kap. 1 och 4 i sjukförsäkringslagen ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 13 kap. 1 och 4 som följer: 13 kap Ersättningar som hänför sig till företagshälsovård 1 Arbetsgivares rätt till ersättning för företagshälsovård En arbetsgivare har rätt att få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (ersättningsklass I) för att ordna företagshälsovård grundad på arbetsgivarens skyldigheter i enlighet med lagen om företagshälsovård (1383/2001). Har en arbetsgivare utöver företagshälsovård enligt 1 mom. för sina arbetstagare ordnat sjukvård och annan hälsovård, har arbetsgivaren rätt att få ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader (ersättningsklass II) som föranletts av detta. Ersättning betalas dock inte för tandvård. Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. har arbetsgivaren rätt att få ersättning för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat enligt 2 3 mom. i lagen om företagshälsovård. 4 Allmän princip för erhållande av ersättning Ersättning för företagshälsovård betalas för nödvändiga och skäliga kostnader som föranleds av företagshälsovård, sjukvård och annan hälsovård som en arbetsgivare ordnar för sina arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbar offentligrättslig anställning. Detsamma gäller för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat enligt 2 3 mom. i lagen om företagshälsovård. För att ersättning ska betalas förutsätts att arbetsgivaren i sin helhet har betalat kostnaderna för företagshälsovårdstjänsterna, sjukvårdstjänsterna och andra hälsovårdstjänster och att dessa tjänster har varit avgiftsfria för de anställda eller för de personer som avses i 2 3 mom. i lagen om företagshälsovård. För att ersättning ska betalas till arbetsgivaren krävs att arbetarskyddskommissionen, arbetarskyddsfullmäktigen eller motsvarande har beretts möjlighet att avge utlåtande om ansökan. 13

14 Denna lag träder i kraft den om temporär ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal fogas till lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) temporärt en ny 7 a som följer: 7 a Det som föreskrivs ovan i 7 gäller dock inte tjänstekollektivavtalets bestämmelse om lön för sjukdomstid i det fall det inte går att enas om den genom ett nytt tjänstekollektivavtal med stöd av 2 3 mom. 3 punkten i denna lag. Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till slutet av Om det tjänstekollektivavtal som gäller när denna lag träder i kraft upphör att gälla, ska lön för sjukdomstid betalas till utgången av den nionde vardagen efter den dag när personen insjuknade enligt vad som bestäms i 2 kap. 11 i arbetsavtalslagen (55/2001). 12. om temporär ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal fogas till lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) temporärt en ny 7 a som följer: 7 a Det som föreskrivs ovan i 7 gäller dock inte tjänstekollektivavtalets bestämmelse om lön för sjukdomstid i det fall det inte går att enas om den genom ett nytt tjänstekollektivavtal med stöd av 2 3 mom. 3 punkten i denna lag. Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till slutet av Om det tjänstekollektivavtal som gäller när denna lag träder i kraft upphör att gälla, ska lön för sjukdomstid betalas till utgången av den nionde vardagen efter den dag när personen insjuknade enligt vad som bestäms i 2 kap. 11 i arbetsavtalslagen (55/2001). 14

15 13. om temporär ändring av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal fogas till lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) temporärt en ny 7 a som följer: 7 a Det som föreskrivs ovan i 7 gäller dock inte tjänstekollektivavtalets bestämmelse om lön för sjukdomstid i det fall det inte går att enas om den genom ett nytt tjänstekollektivavtal med stöd av 2 3 mom. 3 punkten i denna lag. Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till slutet av Om det tjänstekollektivavtal som gäller när denna lag träder i kraft upphör att gälla, ska lön för sjukdomstid betalas till utgången av den nionde vardagen efter den dag när personen insjuknade enligt vad som bestäms i 2 kap. 11 i arbetsavtalslagen (55/2001). 15

16 14. om temporär ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän fogas till lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) temporärt en ny 44 a som följer: 44 a Det som föreskrivs ovan i 44 4 mom. gäller dock inte tjänstekollektivavtalets bestämmelse om lön för sjukdomstid i det fall det inte går att enas om den genom ett nytt tjänstekollektivavtal med stöd av 40 4 mom. 3 punkten i denna lag. Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till slutet av Om det tjänstekollektivavtal som gäller när denna lag träder i kraft upphör att gälla, ska lön för sjukdomstid betalas till utgången av den nionde vardagen efter den dag när personen insjuknade enligt vad som bestäms i 2 kap. 11 i arbetsavtalslagen (55/2001). 15. om temporär ändring av lagen om riksdagens tjänstemän fogas till lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) temporärt en ny 48 a som följer: 48 a Det som föreskrivs ovan i 48 3 mom. gäller dock inte tjänstekollektivavtalets bestämmelse om lön för sjukdomstid i det fall det inte går att enas om den genom ett nytt tjänstekollektivavtal med stöd av 44 2 mom. 3 punkten i denna lag. Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till slutet av Om det tjänstekollektivavtal som gäller när denna lag träder i kraft upphör att gälla, ska lön för sjukdomstid betalas till utgången av den nionde vardagen efter den dag när personen insjuknade enligt vad som bestäms i 2 kap. 11 i arbetsavtalslagen (55/2001). 16

17 Parallelltext 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter 11 Lön för sjukdomstid En arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att utföra sitt arbete har rätt till lön för sjukdomstid. Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid hindret varar få sin fulla lön till utgången av den nionde vardagen efter den dag han eller hon insjuknade, dock högst till dess arbetstagarens rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) börjar. I ett anställningsförhållande som varat mindre än en månad har arbetstagaren på motsvarande sätt rätt att få 50 procent av sin lön. En arbetstagare som har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har inte rätt till lön för sjukdomstid. Ar- 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter 11 Lön för sjukdomstid En arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att utföra sitt arbete har rätt till lön för sjukdomstid. Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid hindret varar få sin fulla lön till utgången av den nionde vardagen efter den dag han eller hon insjuknade, dock högst till dess arbetstagarens rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) börjar. Den första frånvarodagen av en period av arbetsoförmåga är dock oavlönad (självriskdag), om arbetsoförmågan beror på något annat än ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom och det inte är fråga om att arbetsoförmågan återkommer av samma orsak som den tidigare inom 30 dagar från det att den föregående perioden av arbetsoförmåga upphörde. I anställningar som pågått i minst en månad är lönen för sjukdomstid 80 procent av arbetstagarens fulla lön och i anställningar som pågått kortare tid än en månad 50 procent. En arbetstagare som har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har inte rätt till lön för sjukdomstid. Ar- 17

18 betstagaren skall på begäran lämna en tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren. En arbetsgivare som betalt lön för sjukdomstid till en arbetstagare har rätt att för motsvarande tid få den dagpenning som enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) tillkommer arbetstagaren, dock högst ett belopp motsvarande den lön som arbetsgivaren har betalt. 7 kap Grunder för uppsägning av arbetsavtal betstagaren ska på begäran lämna en tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren. En arbetsgivare som betalat lön för sjukdomstid till en arbetstagare har rätt att för motsvarande tid få den dagpenning som enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring (459/2015) tillkommer arbetstagaren, dock högst ett belopp motsvarande den lön som arbetsgivaren har betalat. 7 kap Grunder för uppsägning av arbetsavtal 13 Träning och utbildning som främjar sysselsättningen Arbetsgivare som regelbundet har minst 20 anställda är skyldiga att under uppsägningstiden eller inom en skälig tid efter att anställningen upphört på arbetsgivarens bekostnad erbjuda arbetstagare som sägs upp med stöd av 7 kap. 3 och 4 möjlighet att delta i träning eller utbildning som främjar deras sysselsättning. Träningen eller utbildningen ska till sitt värde i stort sett motsvara den genomsnittliga månadsinkomsten för de arbetstagare som arbetar tillsammans med den uppsagda arbetstagaren på samma arbetsplats. 13 kap Särskilda bestämmelser 7 Avvikelse genom kollektivavtal Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har med avvikelse från vad som anges i 6 rätt att avtala om vad som bestäms i 1 kap. 5 (förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd), 2 kap. 5 (arbetsgivarens skyldighet att erbjuda deltidsanställda arbete), 11 (lön för sjukdomstid) och 13 (lönebetalningsperiod och betalningstid), 5 kap. 3 (förhandsinformation och hörande av arbetstagare), 4 13 kap Särskilda bestämmelser 7 Avvikelse genom kollektivavtal Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har med avvikelse från vad som anges i 6 rätt att avtala om vad som bestäms i 1 kap. 5 (förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd), 2 kap. 5 (arbetsgivarens skyldighet att erbjuda deltidsanställda arbete), 11 (lön för sjukdomstid) och 13 (lönebetalningsperiod och betalningstid), 5 kap. 3 (förhandsinformation och hörande av arbetstagare), 4 18

19 (meddelande om permittering) och 7 2 mom. (arbetsgivarens rätt att från lönen för uppsägningstiden dra av lönen för tiden för meddelande om permittering), 6 kap. 6 (återanställande av arbetstagare) samt 9 kap. (förfarandet vid upphävande av arbetsavtal). Genom kollektivavtal mellan de nämnda föreningarna får även avtalas om grunderna för permittering enligt 5 kap. 2 1 mom. 2 punkten och 2 mom., men likväl inte förlängas den i 1 mom. 2 punkten nämnda längsta permitteringstiden, och begränsas den geografiska omfattningen av skyldigheten enligt 7 kap. 4 att erbjuda arbete. Arbetsgivaren får tillämpa i 1 mom. avsedda kollektivavtalsbestämmelser även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden som inte är bundna av kollektivavtalet, men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal skall iaktta vad som bestäms i kollektivavtalet. Om så har avtalats i arbetsavtalet, får kollektivavtalets nämnda bestämmelser även sedan kollektivavtalet upphört att gälla, tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft iakttas i fråga om sådana anställningsförhållandena i vilka bestämmelserna kunde tillämpas om kollektivavtalet alltjämt vore i kraft. Det som i denna paragraf bestäms om riksomfattande arbetsgivarföreningar tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna och andra statliga avtalsmyndigheter, på kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och det ortodoxa kyrkosamfundet samt på landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. (meddelande om permittering) och 7 2 mom. (arbetsgivarens rätt att från lönen för uppsägningstiden dra av lönen för tiden för meddelande om permittering), 6 kap. 6 (återanställande av arbetstagare) samt 9 kap. (förfarandet vid upphävande av arbetsavtal). På motsvarande sätt får även avtalas om grunderna för permittering enligt 5 kap. 2 1 mom. 2 punkten och 2 mom., men likväl inte förlängas den i 1 mom. 2 punkten nämnda längsta permitteringstiden, och begränsas den geografiska omfattningen av skyldigheten enligt 7 kap. 4 att erbjuda arbete. Genom arbetskollektivavtal som ingås mellan de föreningar som avses i 1 mom. ovan får dock inte avtalas om att slopa självriskdagen enligt 2 kap. 11 eller att överskrida de föreskrivna 80 procenten av lönen för sjukdomstid. Arbetsgivaren får tillämpa i 1 mom. avsedda kollektivavtalsbestämmelser även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden som inte är bundna av kollektivavtalet, men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal ska iaktta vad som bestäms i kollektivavtalet. Om så har avtalats i arbetsavtalet, får kollektivavtalets nämnda bestämmelser även sedan kollektivavtalet upphört att gälla, tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft iakttas i fråga om sådana anställningsförhållandena i vilka bestämmelserna kunde tillämpas om kollektivavtalet alltjämt vore i kraft. Det som i denna paragraf bestäms om riksomfattande arbetsgivarföreningar tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna och andra statliga avtalsmyndigheter, på kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och det ortodoxa kyrkosamfundet samt på landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. -- Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 7 kap. 13 tillämpas på arbetsgivare som när lagen trätt i kraft gör en framställning om inledande av samarbetsförhandlingar enligt 45 i lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller fattar ett beslut om uppsägning utan föregående samarbetsförhandlingar enligt 60 i den lagen. 19

20 Bestämmelserna i 13 kap. 7 2 mom. tilllämpas på arbetskollektivavtal som ingås efter att lagen trätt i kraft. Om det när lagen träder i kraft finns ett giltigt arbetskollektivavtal som upphör att gälla utan att ett nytt arbetskollektivavtal samtidigt träder i kraft, ska det under den avtalslösa perioden i fråga om lönen för sjukdomstid iakttas vad som i 2 kap. 11 föreskrivs om självriskdag och beloppet av lönen för sjukdomstid, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Bestämmelserna i 13 kap. 7 2 mom. i lagen och i 3 mom. i denna paragraf gäller till den 31 december om ändring av lagen om sjöarbetsavtal fogas till 8 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) en ny 11 som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 8 kap Grunder för uppsägning av arbetsavtal 8 kap Grunder för uppsägning av arbetsavtal Träning och utbildning som främjar sysselsättningen Arbetsgivare som regelbundet har minst 20 anställda är skyldiga att under uppsägningstiden eller inom en skälig tid efter att anställningen upphört på arbetsgivarens bekostnad erbjuda arbetstagare som sägs upp med stöd av 8 kap. 3 och 4 möjlighet att delta i träning eller utbildning som främjar deras sysselsättning. Träningen eller utbildningen ska till sitt värde i stort sett motsvara den genomsnittliga månadsinkomsten för de arbetstagare som arbetat tillsammans med den uppsagda arbetstagaren på samma far-

21 tyg. -- Denna lag träder i kraft den 20. en tillämpas på arbetsgivare som när lagen trätt i kraft gör en framställning om inledande av samarbetsförhandlingar enligt 45 i lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller fattar ett beslut om uppsägning utan föregående samarbetsförhandlingar enligt 60 i den lagen. 3. om ändring av 33 och temporär ändring av 40 i arbetstidslagen ändras i arbetstidslagen (605/1996) 33 och temporärt 40, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1168/1998 och 64/2001, som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 33 Söndagsarbete På söndagar eller kyrkliga helgdagar får arbete utföras endast om det på grund av sin art utförs regelbundet nämnda dagar eller om därom har överenskommits genom arbetsavtal eller arbetstagaren särskilt ger sitt samtycke till det. För söndagsarbete som utförs under ordinarie arbetstid skall lönen betalas förhöjd med 100 procent. Om arbetet är mertids-, övertids- eller nödarbete skall för det också erläggas en ersättning som bestäms enligt 22 eller 23 och som beräknas på arbetstagarens oförhöjda lön. 33 Söndagsarbete På söndagar eller kyrkliga helgdagar får arbete (söndagsarbete) utföras bara om det på grund av sin art utförs regelbundet de nämnda dagarna eller om parterna har enats om det genom arbetsavtal eller arbetstagaren särskilt ger sitt samtycke till det. För söndagsarbete som utförs under ordinarie arbetstid ska lönen betalas förhöjd med 100 procent. Om arbetet är mertids-, övertids- eller nödarbete ska för det också erläggas en ersättning som bestäms enligt 22 eller 23 och som beräknas på arbetstagarens oförhöjda lön. För arbete som utförs på trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag betalas dock ingen söndagsförhöjning, om inte något annat följer av det som anges ovan. Trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag förkortar inte arbetstagarens ordinarie arbetstid. 21

22 Vid beräkning av den förhöjda lönen för söndagsarbete skall iakttas vad 22 stadgar om beräkning av förhöjd lön för övertidsarbete. 40 Bestämmelsernas tvingande natur samt undantag genom riksomfattande kollektivavtal Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet har utan hinder av vad som bestäms i denna lag rätt att avtala något annat om vad som föreskrivs i 4 och 5, 13 2 mom., 15 2 mom., 22 25, 26 1 mom. samt Sådana bestämmelser i kollektivavtalet får arbetsgivaren tillämpa även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden vilka inte är bundna av kollektivavtalet men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) skall iaktta kollektivavtalets bestämmelser. I 1 mom. avsedda bestämmelser får iakttas efter att kollektivavtalet upphört att gälla till dess ett nytt kollektivavtal träder i kraft i sådana arbetsförhållanden där bestämmelserna kunde tillämpas, om kollektivavtalet fortfarande gällde. Om ett nytt kollektivavtal inte ingås inom sex månader efter att det föregående upphört att gälla, har båda parterna rätt att meddela att tillämpningen av ovan avsedda bestämmelser i kollektivavtalet skall upphöra inom två veckor efter meddelandet eller, om det är nödvändigt för utjämningen av den ordinarie arbetstiden, när den då pågående utjämningsperioden utgår. Vad som i denna paragraf bestäms om arbetsgivarföreningar vars verksamhetsområde Arbetstagare som inte arbetar på trettondagen eller Kristi himmelsfärdsdag får inte heller lön för dagen i fråga. Arbetsgivaren bör försöka ordna motsvarande arbete för arbetstagaren vid någon annan tidpunkt. Vid beräkning av den förhöjda lönen för söndagsarbete ska iakttas vad 22 stadgar om beräkning av förhöjd lön för övertidsarbete. 40 Bestämmelsernas tvingande natur samt undantag genom riksomfattande kollektivavtal Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet har utan hinder av vad som bestäms i denna lag rätt att avtala något annat om vad som föreskrivs i 4 och 5, 13 2 mom., 15 2 mom., 22 25, 26 1 mom. samt Sådana bestämmelser i kollektivavtalet får arbetsgivaren tillämpa även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden vilka inte är bundna av kollektivavtalet men i fråga om vilkas anställningsförhållanden arbetsgivaren enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) ska iaktta kollektivavtalets bestämmelser. Genom kollektivavtal får dock inte avtalas om den lön som föreskrivs i 33 1 mom. för det arbete som utförs på trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag, om dessa dagars förkortande inverkan på den ordinarie arbetstiden eller om trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag som oavlönade dagar enligt 33 3 mom. I 1 mom. avsedda bestämmelser får iakttas efter att kollektivavtalet upphört att gälla till dess ett nytt kollektivavtal träder i kraft i sådana arbetsförhållanden där bestämmelserna kunde tillämpas, om kollektivavtalet fortfarande gällde. Om ett nytt kollektivavtal inte ingås inom sex månader efter att det föregående upphört att gälla, har båda parterna rätt att meddela att tillämpningen av ovan avsedda bestämmelser i kollektivavtalet ska upphöra inom två veckor efter meddelandet eller, om det är nödvändigt för utjämningen av den ordinarie arbetstiden, när den då pågående utjämningsperioden utgår. Vad som i denna paragraf bestäms om arbetsgivarföreningar vars verksamhetsområde 22

23 omfattar hela landet tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna eller andra statliga avtalsslutande myndigheter, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, Finlands Bank samt landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. omfattar hela landet tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna eller andra statliga avtalsslutande myndigheter, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, Finlands Bank samt landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland. --- Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 40 2 mom. tillämpas på arbets- och tjänstekollektivavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft. Om det när lagen träder i kraft finns ett giltigt arbets- och tjänstekollektivavtal som upphör att gälla utan att ett nytt arbets- eller tjänstekollektivavtal samtidigt träder i kraft, ska det under den avtalslösa perioden i fråga om trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag iakttas vad som i bestäms i 33. Vad som föreskrivs ovan i momentet ska tillämpas utan hinder av bestämmelserna i 7 i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970, 7 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970), 7 i lagen om den evangelisklutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), 44 4 mom. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och 48 3 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003). Bestämmelserna i 40 2 mom. i lagen och i 3 mom. i denna paragraf gäller till slutet av

24 4. om ändring av samt temporär ändring av 30 och 32 i semesterlagen ändras i semesterlagen (162/2005) 33, och temporärt 30 och 32 och fogas till lagen en ny 33 a som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 30 Avvikelse genom kollektivavtal Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har rätt att avtala annorlunda om semesterperioden, om beräknande och betalning av semesterlön och semesterersättning, om att vintersemestern ges i samband med en mellan parterna överenskommen annan förkortning av arbetstiden, om sparad ledighet samt om vad som bestäms i 8 2 mom. Genom kollektivavtal mellan sådana föreningar får avtal också ingås om uppdelning av den del av semestern som överstiger 12 vardagar för att tas ut i en eller flera delar samt om sådan i 7 angiven tid som är likställd med arbetad tid, så att det överenskomna arrangemanget garanterar arbetstagarna lika långa semestrar som vad som föreskrivs i denna lag. Genom avtal får dock inte avvikas från vad som bestäms i 7 2 mom. 1 punkten. Genom riksomfattande tjänstekollektivavtal får avtal även ingås om den anmälningstid som skall iakttas när en tjänstemans eller tjänsteinnehavares semester flyttas fram eller avbryts samt om grunderna för avbrytandet av semestern i de situationer där flyttandet eller avbrytandet är påkallat av vägande skäl som hör samman med utövandet av offentlig makt eller nödvändigt för skötseln av ett offentligt samfunds lagstadgade uppgifter som hör samman med hälsa eller säkerhet. 30 Avvikelse genom kollektivavtal Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har rätt att avtala annorlunda om semesterperioden, om beräknande och betalning av semesterlön, semesterersättning och semesterdagstillägg, om att vintersemestern ges i samband med en mellan parterna överenskommen annan förkortning av arbetstiden, om sparad ledighet samt om vad som bestäms i 8 2 mom. Genom kollektivavtal mellan sådana föreningar får avtal också ingås om uppdelning av den del av semestern som överstiger 12 vardagar för att tas ut i en eller flera delar samt om sådan i 7 angiven tid som är likställd med arbetad tid, så att det överenskomna arrangemanget garanterar arbetstagarna lika långa semestrar som vad som föreskrivs i denna lag. Genom avtal får dock inte avvikas från vad som bestäms i 7 2 mom. 1 punkten. Genom riksomfattande tjänstekollektivavtal får avtal även ingås om den anmälningstid som ska iakttas när en tjänstemans eller tjänsteinnehavares semester flyttas fram eller avbryts samt om grunderna för avbrytandet av semestern i de situationer där flyttandet eller avbrytandet är påkallat av vägande skäl som hör samman med utövandet av offentlig makt eller nödvändigt för skötseln av ett offentligt samfunds lagstadgade uppgifter som hör samman med hälsa eller säkerhet. Genom arbetskollektivavtal får dock inte avtalas om beloppet av semesterdagstillägg 24

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 2 februari 2001 Nr 55 87 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Arbetsavtalslag... 142 56 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan... 164

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 1/2005 rd Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 185/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Arbetspensionslagstiftningen revideras vid ingången

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av 28 och 47 j lagen om arbetsavtal, 16 semesterlagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av 28 och 47 j lagen om arbetsavtal, 16 semesterlagen RP 253/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring av 28 och 47 j lagen om arbetsavtal, 16 semesterlagen och 13 lagen om studieledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas på löne- och arbetsvillkoren

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Diskrimineringslag Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja likabehandling

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL

KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL KOLLEKTIVAVTAL mellan ÅLANDS LANDSKAPSREGERING och FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.F. samt FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. för tiden 1.11.2010-29.2.2012 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL Ålands landskapsregering,

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN mellan ÅLANDS LANDSKAPSREGERING och FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.F. för tiden 1.4.2015-31.3.2017 2 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL Parterna förnyar det kollektivavtal för styrmän

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser,

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, AB Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller från och med 2012-05-01 om inte annat anges. De särskilda ersättningarna i 21 24 samt i bilagorna

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2012-2013 Datum 2012-XX-XX Till Ålands lagting REMISSUTKAST 17 december 2012 Regleringar av tjänster och semester Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag

Läs mer

ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL

ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL I ALLMÄNT 1. Tillämpningsområde 1. Detta kollektivavtal tillämpas på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

DETALJMOTIVERING. 1 Lagförslag. 1.1 Arbetsavtalslag. 13 kap. Särskilda bestämmelser

DETALJMOTIVERING. 1 Lagförslag. 1.1 Arbetsavtalslag. 13 kap. Särskilda bestämmelser DETALJMOTIVERING 1 Lagförslag 1.1 Arbetsavtalslag 13 kap. Särskilda bestämmelser 6. Bestämmelsernas tvingande natur. Enligt gällande 1 mom. i paragrafen är ett avtal som inskränker de rättigheter och förmåner

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS HELSINGFORS STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Handikapparbete 1.2.2016 GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. SÖKANDE AV ASSISTENTER... 2 3. INGÅENDE

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 40 2 mom., 68 3 mom. och 76 4 punkten, ändras 3 1 mom., 4 2 mom. 1

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 15 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL

UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL * UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL 1.3.2014 28.2.2017 Allmänna avtal 1/83 ALLMÄNNA AVTAL UTRIKESFARTENS KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDELSFARTYG UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL 1.3.2014 28.2.2017

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Samarbetslagen. Förhandlingar i en anda av samförstånd

Samarbetslagen. Förhandlingar i en anda av samförstånd Samarbetslagen Förhandlingar i en anda av samförstånd Innehåll Inledning... 3 1 kap: Allmänna bestämmelser... 4 2 kap: Samarbetsparter... 7 3 kap: Uppgifter som skall lämnas företrädarna för personalgrupperna...

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén GÖTEBORGS UNIVERSITET FÖRSLAG Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén TJÄNSTLEDIGHETSPOLICY 1 Regelsystemet Rätten resp. möjligheten till tjänstledighet

Läs mer

De ändrade avtalsbestämmelserna träder i kraft Helsingfors den 23 juni 2005 KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET KOMMUNFACKETS UNION RF

De ändrade avtalsbestämmelserna träder i kraft Helsingfors den 23 juni 2005 KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET KOMMUNFACKETS UNION RF TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ÄNDRING AV KAPITEL VIII OCH IX I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2005 2007 Bestämmelserna i kapitel VIII om permittering och kapitel IX om

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen 1 OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen

Läs mer

Kommunala arbetstagare. Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare. Anställningshandbok för chefer Kommunala arbetstagare Anställningshandbok för chefer Kommunala arbetstagare Anställningshandbok för chefer KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors 2015 KT Kommunarbetsgivarna Fjärde reviderade upplagan Tryckt

Läs mer