HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE"

Transkript

1 HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice

2 Handboken gäller från och med och ersätter Esbo stads handbok om personlig assistansverksamhet för arbetsgivare och assistenter från

3 Innehåll 1. Inledning Rekrytering av arbetstagare...6 Assistentens arbete med barn Arbetsavtal Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter...8 Överföring av arbetsgivarförpliktelser Arbetstagarens skyldigheter Arbetstiden och därtill hörande ersättningar Kvällsarbete Lördagsarbete Söndagsarbete Nattarbete Helgdagsersättning Mertids- och övertidsarbete Arbetstagarens lön och betalning av lönen...11 Uppföljning av arbetstiden (timlista)...11 Erfarenhetstillägg Lagstadgade försäkringar och avgifter...12 Den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien Företagshälsovård Arbetarskydd Arbetstagarens insjuknande och olycksfall Vikarier Familjeledighet Andra skäliga och nödvändiga kostnader som anställandet av en personlig assistent föranleder...17 Resekostnader Utlandsresa Semester Semesterlön...19 Semesterpenning...19 Rätt till ledighet och semesterersättning Permittering och annat plötsligt avbrott i arbetet Avslutande av anställningsförhållande Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetsgivarens sida Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetstagarens sida Lagar som gäller för personlig assistans Rådgivning och handledning om arbetsgivarmodellen för personlig assistans...22 Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland...22 Andra handböcker...23 Työnantaja...24 Espoon kaupunki...24 Työntekijä...24 HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 3

4 4 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

5 1. Inledning Personlig assistans är en individuell tjänst avsedd för handikappade vars syfte är att möjliggöra ett självständigt liv och ett fullödigt deltagande i samhället. I praktiken innebär personlig assistans att den handikappade får en personlig assistent som hjälper honom eller henne att klara av dagliga sysslor. Tack vare assistansen får den handikappade möjlighet att göra självständiga val och delta i fritidsverksamhet, hobbyn, studier, arbete eller samhällelig verksamhet. Den personliga assistenten arbetar enligt den handikappades önskemål och anvisningar. Handboken innehåller handledning och anvisningar om viktiga frågor kring anställningsförhållanden och arbetsgivarskap. Handboken är avsedd för en handikappad som är arbetsgivare. Den tar upp Esbo stads allmänna principer för ersättning för kostnader som orsakats av anställning av en assistent. Handikappservicen ger arbetsgivaren råd i frågor om arbetsgivarskap. Arbetsgivaren, dvs. den handikappade, ansvarar för ledningen av assistentens arbete samt för att ge denne anvisningar. Behovet av personlig assistans bedöms tillsammans med en socialarbetare eller en annan anställd inom handikappservicen. Bedömningen görs i samband med utarbetandet av en klientplan eller en ansökan om personlig assistans. Samtidigt bedöms det bästa sättet att ordna personlig assistans. Bestämmelser om personlig assistans finns i lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen 380/1987). Enligt lagen kan personlig assistans ordnas på fyra sätt. Dessa är: personlig assistent arbetsgivarmodellen servicesedel tjänst som kommunen själv ordnar tjänst som kommunen köper Personlig assistans kan också ordnas genom att kombinera ovannämnda sätt. Esbo ordnar personlig assistans på tre sätt: enligt arbetsgivarmodellen, där den handikappade fungerar som arbetsgivare åt assistenten enligt systemet med servicesedel, där den handikappade själv väljer och beställer den assistans han eller hon behöver bland de servicesedelproducenter som staden godkänt som köpta tjänster, där staden väljer en serviceproducent och beställer personlig assistans för den handikappade. Med arbetstagare avses i denna anvisning en personlig assistent som står i anställningsförhållande till den handikappade. Med arbetsgivare avses i denna anvisning en handikappad eller en person som denne befullmäktigat, som anställer en arbetstagare för personlig assistans i enlighet med stadens servicebeslut. Om du är medlem i förbundet Heta (Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry) är du skyldig att följa såväl bestämmelserna i den allmänna arbetslagsstiftningen som arbetskollektivavtalet mellan förbundet Heta och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf samt villkoren som ingår i det. För arbetsgivare som hör till förbundet Heta ersätter Esbo stad de kostnader som orsakas av anställning av assistenter i enlighet med arbetskollektivavtalet mellan förbundet Heta och JHL. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 5

6 2. Rekrytering av arbetstagare När du söker en personlig assistent bedömer du tillsammans med socialarbetaren ditt behov av hjälp antingen per dag eller per vecka. Bedömningen ligger till grund för fastställandet av assistentens arbetsuppgifter, planeringen av dennes arbetstid, samt hurdana egenskaper du förutsätter av din assistent. Vid behov kan du även anställa flera assistenter inom ramen för det timantal som fastställts i ditt servicebeslut. Kom ihåg dock att först erbjuda dina eventuella deltidsanställda extra arbete innan du anställer en ny assistent. Ur servicebeslutet gällande personlig assistans framgår hur många timmar personlig assistans du har beviljats och hur stor andel av assistentens lönekostnader staden kommer att ersätta. Assistentens uppgift är att hjälpa dig med vardagliga sysslor som du nödvändigt behöver hjälp med. Assistenten ska hjälpa dig med de uppgifter som du annars själv skulle sköta, men inte klarar av på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan handla om uppgifter i det dagliga livet hemma eller utanför hemmet. Arbetet görs enligt de anvisningar du har gett och under din uppsyn. Du kan publicera din ansökningsannons på TE-tjänsternas webbplats på adressen www. te-tjänster.fi. Socialarbetarna inom personlig assistans vid handikappservicen i Esbo stad hjälper dig med rekryteringen, utarbetandet av en ansökningsannons och fastställandet av uppgifterna. Assistentens arbete med barn Som arbetsgivare ska du kräva att få se ett utdrag ur straffregistret om arbetstagarens arbetsuppgifter permanent och väsentligt inbegriper arbete med barn under 18 år. Straffregisterutdraget ska vara under sex månader gammalt. Arbetsgivaren ska be om att få se straffregisterutdraget, men han eller hon får inte spara det i eget arkiv eller skicka det till handikappservicen. Arbetstagaren beställer ett straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen på adressen Som arbetsgivare rekryterar du, intervjuar sökandena och väljer arbetstagare. Innan du skriver en ansökningsannons fundera och anteckna hurdan hjälp du behöver, var och när assistenten ska sköta sina uppgifter och hurdan arbetstagare är lämpligast att sköta arbetet. Enlig handikappservicelagen kan en anhörig eller annan närstående till den handikappade inte fungera som personlig assistent (t.ex. make eller maka, barn, förälder, mor- eller farförälder, sambo, syskon), om detta inte av särskilt vägande skäl kan anses förenligt med den handikappades intresse. Om en närstående till dig arbetar som din assistent ska detta anges i ditt servicebeslut. 6 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

7 3. Arbetsavtal En personlig assistent står alltid i ett anställningsförhållande. Anställningsförhållandet bygger på ett arbetsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avtalet ska helst ingås skriftligt. Assistentens uppgiftsbeskrivning och arbetets innehåll fastställs i arbetsavtalet. Genom arbetsavtalet förbinder sig arbetstagaren att utföra arbetet på avtalade villkor. Som arbetsgivare kan du bestämma följande saker: Vad arbetstagaren, dvs. din assistent, gör (innehållet i arbetet) Hur arbetstagaren, dvs. din assistent, utför sitt arbete (sättet att utföra arbetet) När arbetet utförs (arbetsskift) Var arbetet utförs (arbetsplats) Som arbetsgivare ingår du ett arbetsavtal med alla dina arbetstagare, också visstidsanställda och vikarier. Arbetsavtalet upprättas i regel skriftligen och undertecknas i två likalydande exemplar. Det ena avtalet behåller arbetsgivaren och det andra får arbetstagaren. Du kan använda dig av en färdig blankettbotten då du upprättar ett arbetsavtal. Du får den från Esbo stads handikappservice. Om arbetsavtalet undertecknas av en annan person än den handikappade, ska denna person vara befullmäktigad på behörigt sätt (t.ex. intressebevakare, vårdnadshavare), vilket ger honom eller henne rätt att handla på den handikappades vägnar. Den handikappade leder alltid arbetet. Om någon annan undertecknat arbetsavtalet på den handikappades vägnar, ska även assistanstagarens namn anges i arbetsavtalet utöver arbetsgivarens och arbetstagarens namn. Det lönar sig att i arbetsavtalet ange arbetsgivarens namn (den handikappade) 1 arbetstagarens namn (assistentens namn) eventuell prövotid 2 om det gäller ett arbetsavtal som gäller tillsvidare eller för viss tid 3 tidpunkt då arbetet börjar (datum) huvudsakliga arbetsuppgifter 4 plats där arbetet utförs 5 lön 6 (timlön eller månadslön), avlöningsperiod och avlöningsdag arbetstid uppsägningstid 7 tystnadsplikt 8 1 Eller en intressebevakare eller vårdnadshavare. 2 Prövotiden kan vara högst fyra månader. Under prövotiden kan såväl arbetsgivaren som arbetstagaren häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. I ett anställningsförhållande för viss tid kan prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. 3 I ett arbetsavtal för viss tid ska man ange anställningsförhållandets längd och grunden för visstidsanställning. Ett arbetsavtal för viss tid kan ingås endast på vissa lagenliga grunder (t.ex. vikariat eller tidsbundet behov av hjälp). Huvudregeln är alltid ett avtal som gäller tills vidare. 4 I arbetsavtalet anges de huvudsakliga arbetsuppgifterna och frasen andra uppgifter som arbetsgivaren anvisar. 5 Om arbetet utförs både hemma och utanför hemmet räcker det vanligen att du anger din adress. Om arbetet däremot utförs till exempel endast på din arbetsplats ska du ange adressen till arbetsplatsen. Om arbetet kräver långa restider bör det också nämnas i avtalet. 6 Lönebeloppet som Esbo stad ersätter framgår av ditt servicebeslut om personlig assistans. 7 Gäller i regel endast avtal som gäller tills vidare. 8 Arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren iakttar fullständig tystnadsplikt när det gäller arbetsgivarens och hans eller hennes familjs angelägenheter. Detta avtalar man om separat. Därtill lönar det sig att komma överens om att sekretessförbindelsen gäller också efter det att anställningsförhållandet upphört. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 7

8 Då en vårdnadshavare till ett handikappat barn undertecknar arbetsavtalet ska vårdnadshavaren sträva efter att handla i enlighet med barnets bästa. Att ta hänsyn till barnet bästa innebär bland annat att den personliga assistansen ska trygga barnets utveckling till självständighet och mognad till ansvarsfullhet samt främja en balanserad utveckling och välbefinnande. Barnet ska ha en möjlighet att delta i och påverka fastställandet av assistentens arbetsbeskrivning och sätt att arbeta. Barnet ska ges information om personlig assistans på ett sätt som lämpar sig för hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå. Kom ihåg följande då du upprättar ett arbetsavtal: Be om skattekort av arbetstagaren. Skicka det till byråsekreteraren för handikappservice. Ta reda på om arbetstagaren är berättigad till erfarenhetstillägg. Fyll i en blankett för ansökan om erfarenhetstillägg. Skicka arbetstagarens basuppgifter (namn, adress, kontonummer, personbeteckning) till handikappservicen. Du kan lämna in uppgifterna till exempel genom att skicka en kopia av arbetsavtalet. Handikappservicen skickar uppgifterna till löneräkningen. 4. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter Som arbetsgivare och arbetsledare ska du ta hand om följande uppgifter: Berätta för arbetstagaren om arbetsuppgifterna och hurdan hjälp du vill få. Följ arbetslagstiftningen och arbetsavtalet du upprättat. Se till lönebetalningen och personalhälsovården. Planera arbetstagarens arbetstid minst sju dygn i förväg och följ upp den arbetade arbetstiden. Ge arbetstagaren råd om säkra arbetssätt och upplys honom eller henne om bestämmelser som gäller arbetssäkerheten och arbetsplatsen. Som arbetsgivare ska du iaktta följande bestämmelser: Du får inte ge arbetsuppgifter som strider mot lagen eller god sed. Du ska beakta arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av de uppgifter du anvisar honom eller henne. Du kan bestämma över arbetstagarens verksamhet endast under arbetstid. Du får inte ingripa i arbetstagarens fritid. Du får inte avvika från arbetstagarens lagstadgade rättigheter förutom på ett sätt som är fördelaktigt för arbetstagaren. Fäst dock uppmärksamhet vid vad staden ersätter. Du får inte kränka arbetstagarens privatliv. Det är bra att komma överens om tystnadsplikt både för arbetsgivarens och för arbetstagarens del. 8 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

9 Överföring av arbetsgivarförpliktelser Om du vill kan du överföra till exempel planeringen av arbetsskift till en annan person eller lönebetalningen till Esbo stad. Om du överför dina arbetsgivarförpliktelser till någon annan, ska du meddela om saken till handikappservicen. Ditt ansvar som arbetsgivare överförs dock inte till den som sköter uppgifterna, utan du ansvarar fortfarande som arbetsgivare för att dessa uppgifter utförs. Du kan ge Esbo stad i uppdrag att ta hand om lönebetalningen på dina vägnar. Då sköter Esbo stads löneräkning betalningen av lön till din arbetstagare. Din personliga assistent står dock inte i anställningsförhållande till Esbo stad, utan staden sköter endast lönebetalningen. Uppdraget ska alltid göras skriftligt och tillkännages arbetstagaren. Du får en blankett för att ge uppdrag från handikappservicen. Om du inte vill använda Esbo stads lönebetalningstjänst kan du själv sköta lönebetalningen till din arbetstagare. Då ska du själv se till att även de lagstadgade avgifterna betalas. Du får ersättning för arbetstagarens lön och de lagstadgade avgifterna genom att uppvisa kvittona. 5. Arbetstagarens skyldigheter Arbetstagarens skyldighet är att utföra de arbetsuppgifter som fastställts i arbetsavtalet enligt de anvisningar som arbetsgivaren gett. Arbetstagarens viktigaste skyldigheter är att noggrant utföra de arbetsuppgifter som du gett och att följa arbetstiderna, bestämmelserna om arbetssäkerhet, lagarna och arbetsavtalet. Arbetstagaren ska iaktta god sed och saklighet i sina arbetsuppgifter. Om arbetstagaren är missnöjd med sina arbetsuppgifter eller anställningsförhållanden ska han eller hon ta upp saken med sin arbetsgivare. En god arbetstagare respekterar sin arbetsgivares privatliv och talar inte osakligt om denne inför andra. Tystnadsplikten kan man avtala om i arbetsavtalet. Till arbetstagarens skyldigheter hör att sköta sina egna arbetsuppgifter och inte ingripa i arbetsuppgifter som andra arbetstagare utför. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 9

10 6. Arbetstiden och därtill hörande ersättningar Planeringen av arbetstagarens arbetsskift utgår i princip från hurdant behov av hjälp den handikappade, dvs. arbetsgivaren, har. I arbetsgivarens servicebeslut om personlig assistans anges det beviljade antalet timmar och möjligheten till kvälls-, lördags-, söndags- och nattarbete samt arbete under vardagshelger. Arbetsgivaren definierar när, var och under vilken tid på dygnet eller under veckan han eller hon behöver assistans. Arbetstidslagen bestämmer dock hurdana arbetstider man kan låta arbetstagaren utföra. Enligt arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden för en arbetstagare högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. Enligt lagen ska arbetstagaren under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. Kvällsarbete För arbete som utförs under vardagar (från måndag till fredag) mellan klockan 18 och 23 betalas ordinarie timlön förhöjd med 15 procent. Lördagsarbete För arbete som utförs lördagar mellan klockan 6 och 23 betalas ordinarie timlön förhöjd med 20 procent. Söndagsarbete För söndagsarbete, med vilket avses arbete som utförs på söndagar, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen och annandag jul betalas ordinarie timlön förhöjd med 100 procent. Nattarbete För arbete som utförts på natten, dvs. mellan klockan 23 och 6, betalas ordinarie timlön förhöjd med 30 procent. När det gäller nattarbete ska 26 i arbetstidslagen iakttas. Helgdagsersättning Helgdagsersättning betalas för första maj, självständighetsdagen, julafton, juldagen och annandag jul om dessa infaller på en annan dag än lördag eller söndag och om arbetstagarens anställningsförhållande varar minst två veckor. Om arbetsgivaren inte kunnat ge arbetstagaren dessa dagar lediga, betalas för arbete som utförts under en helgdag timlön förhöjd med 100 procent utöver den normala månads- eller timlönen. Lönen innehåller helgdagsersättning för en förlorad ledig dag samt ersättning för söndagsarbete. Mertids- och övertidsarbete Mertidsarbete är arbete som utförs utanför den arbetstid som man avtalat om i arbetsavtalet eller på annat sätt. För mertidsarbete betalas enkel timlön för utförd arbetstimme. Övertidsarbete är arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

11 7. Arbetstagarens lön och betalning av lönen Esbo stad ersätter de lönekostnader som uppstår på grund av personlig assistans i enlighet med ditt servicebeslut. Av beslutet framgår också det totala antalet timmar som beviljats för assistans och som grundar sig på en individuell bedömning av behovet. Ersättningen beviljas från det att anställningsförhållandet börjar. Som arbetsgivare har du möjlighet att betala en större lön till din arbetstagare än vad Esbo stad ersätter. Om lönen du betalar är större än den lönenivå som kommunen fastställt, ersätter kommunen dock endast den lön som staden meddelat. Då ska du som arbetsgivare betala den överskridande andelen. På samma sätt står staden endast för de lagstadgade avgifter som gäller den personliga assistans som beviljats dig. Om du betalar en högre lön än vad som fastställts i ditt servicebeslut står du själv för sidokostnader o.d. för den del de överskrider det belopp som stader ersätter. Kom ihåg att betala de lagstadgade avgifterna för den överskridande delen. 9 För timanställda betalas lönen som timlön minst två gånger i månaden i enlighet med de uppgifter som arbetsgivaren lämnat in. Om Esbo stad betalar lönen för dina arbetstagare med månadslön och en regelbunden veckoarbetstid, betalas lönen den sista vardagen i månaden Sådana avgifter är socialskyddsavgifterna, arbetspensionsförsäkringsavgifterna, arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier, de lagstadgade avgifterna för olycksfallsförsäkring och avgifterna för den obligatoriska företagshälsovården. 10 För arbetstagare med månadslön betalas lönen för den första månaden i princip den sista dagen i samma månad. Tillägg betalas på basis av timlistorna den sista dagen i följande månad. Lönen är skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Du kan ingå ett uppdragsavtal med Esbo stad om lönebetalningen. Då ska du lämna in uppgifter om din arbetstagare (namn, adress, kontonummer, personbeteckning) till staden. Du kan lämna in uppgifterna till exempel genom att skicka en kopia av arbetsavtalet till handikappservicen. Om staden sköter om lönebetalningen till din arbetstagare, ska du lämna in arbetstagarens skattekort till byråsekreteraren vid Esbo stads handikappservice. Skriv på skattekortet arbetsgivarens (den handikappades) namn. Uppföljning av arbetstiden (timlista) Du ska följa upp antalet arbetstimmar som din arbetstagare utför med hjälp av en timlista, på basis av vilken lönen betalas. Om Esbo stad sköter om lönebetalningen till din arbetstagare, ska du lämna in en uppföljning av arbetstiden (timlista) till handikappservicen. Skicka uppgifterna till adressen: Handikappservicen Personlig assistans PB ESBO STAD Du kan skicka timlistan också per e-post eller lämna in den direkt till handikappservicens kontor (under kontorets öppettider). Du kan också skicka uppgifterna via Esbo stads samservicekontor i ett kuvert med handikappservicens adress (avgiftsfri tjänst). HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 11

12 Erfarenhetstillägg Esbo stad ersätter arbetstagarens erfarenhetstillägg som lönekostnader för arbetsgivaren. Som arbete som berättigar till erfarenhetstillägg anses de arbetsmånader under vilka arbetstagaren arbetat som personlig assistent eller med andra därmed jämförbara uppgifter, och som uppgår till minst 35 timmar eller 14 arbetsdagar sammanlagt eller fördelade på flera anställningsförhållanden. I början av anställningsförhållandet eller i samband med att erfarenhetstillägget samlas in är arbetstagaren skyldig att med hjälp av arbetsintyg eller på annat sätt skriftligt (t.ex. löneintyg) påvisa erfarenhet från andra anställningsförhållanden som kan räknas till godo. Arbetstagaren kan be om ett arbetsintyg av sin tidigare arbetsgivare. Av arbetsintyget ska framgå datumen då anställningsförhållandena inletts och deras längd samt gärna en så noggrann beskrivning som möjligt av mängden arbete som utförts. Kontrollera tiden som berättigar till erfarenhetstillägg ur arbetstagarens arbetsintyg i original. Timlönen höjs med erfarenhetstillägget så att den aktuella lönen ökar efter första (1), tredje (3) och femte (5) fulla arbetsåret med 1 procent. Assistentens arbetsintyg skickas inte till handikappservicen. Meddela handikappservicen procentandelen för erfarenhetstillägg med en blankett för ansökan om erfarenhetstillägg. Skicka en anmälan om erfarenhetstillägg till handikappservicen alltid då åren som berättigar till erfarenhetstillägg arbetats in. 8. Lagstadgade försäkringar och avgifter Utöver lönekostnaderna som orsakas av att en arbetstagare anställs ersätter Esbo stad också de lagstadgade avgifter och ersättningar som arbetsgivaren står för. Om du gett staden i uppdrag att sköta lönebetalningen, tar den hand om socialskyddsavgifterna i samband med lönebetalningen till arbetstagaren. Försäkringarna ska vara i kraft när anställningsförhållandet inleds. Om du gett staden i uppdrag att sköta lönebetalningen, tar den hand om följande försäkringar: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringspremie Arbetstagarna är försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Staden sköter på arbetsgivarens vägnar om att betala assistentens pensionsavgift direkt till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera. Den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringspremien Staden betalar på dina vägnar arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie till Arbetslöshetsförsäkringsfonden HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

13 Den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien Olycksfallsförsäkringspremien ingår i det lagstadgade socialskyddet. Försäkringen ersätter de kostnader och förlorade arbetsförtjänster som ett olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom orsakar. Arbetsgivaren ska själv anskaffa en lagstadgad olycksfallsförsäkringspremie genast då anställningsförhållandet börjar. Försäkringen är arbetsgivarspecifik. Du behöver inte avsluta eller ändra på din försäkring om du får en ny arbetstagare. Däremot ska du skriftligt avsluta försäkringsavtalen hos försäkringsbolagen då din personliga assistans enligt arbetsgivarmodellen upphör. Du kan lämna in en betalningsförbindelse som du får från handikappservicen till försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen skickar en försäkringsfaktura till Esbo stad. Om du betalar fakturan själv, skicka ett kvitto på betalningen till staden. Staden ersätter dig betalningen mot kvitto. Av den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien ersätts till exempel: Ett olycksfall som skett i arbetet eller under omständigheter som beror på arbetet på arbetsplatsen, i ett område som hör till arbetsplatsen, under resan från bostaden till arbetsplatsen eller vice versa eller när arbetstagaren sköter ett arbete på arbetsgivarens vägnar. Som olycksfall i arbetet ersätts en skada som uppkommit under en kort period på högst ett dygn och som inte ersätts som yrkessjukdom (såsom ömhet i muskler eller senor som uppkommit i samband med arbetsrörelser). Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor oberoende av den försäkrades vilja och leder till en skada eller en sjukdom hos honom eller henne. Ytterligare upplysningar om olycksfallsförsäkringspremien och olycksfall som ersätts får du hos Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) www. tvk.fi/sv/. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 13

14 9. Företagshälsovård Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) ska en arbetsgivare ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Plötsligt insjuknande och sjukvård ingår inte i den lagstadgade företagshälsovården. Som en del av den lagstadgade företagshälsovården: Hänvisa din nya arbetstagare till en hälsokontroll för nyanställda då anställningsförhållandet börjar. Berätta för arbetstagaren om eventuella risker för hälsan som kan uppstå i assistentarbetet och ge råd i hur assistenten kan undvika farorna (t.ex. hjälpmedel, ergonomiska sätt att lyfta upp dig). Om din arbetstagare har en skada, funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar utförandet av arbetet, ska du följa hur denne klarar av sina arbetsuppgifter. Ge dina arbetstagare anvisningar om åtgärder som de ska vidta för att få första hjälpen vid ett olycksfall eller insjuknande. Se till att det finns tillräckligt med ändamålsenlig utrustning för första hjälpen på det ställe där du får assistans. I anslutning till beslutet om personlig assistans får du en betalningsförbindelse med hjälp av vilken du kan komma överens om ordnandet av den lagstadgade företagshälsovården för assistenterna med affärsverket Företagshälsan i Vanda. I Esbo ligger affärsverkets enhet i Hagalund. För att avtala om företagshälsovårdstjänsterna, skicka en kontaktblankett till affärsverket Företagshälsan i Vanda för upprättande av avtal. Blanketten finns bifogad till ditt beslut om personlig assistans. Du kan också skriva ut blanketten på adressen vantaantyoterveys.fi/asiakkaaksi. Blanketten ska skickas till: Affärsverket Företagshälsan i Vanda Verksamhetsstället i Dickursby Konvaljvägen 11 A VANDA eller Efter det skickar affärsverket ett avtal om företagshälsovård till arbetsgivaren för att undertecknas. En företagshälsovårdare kontaktar arbetsgivaren för att tillsammans upprätta en verksamhetsplan. Eftersom Esbo stad står för företagshälsovårdkostnaderna ska du skicka en fullmakt till staden för att ansöka om ersättning för företagshälsokostnader från Folkpensionsanstalten. En modell för fullmakten skickas tillsammans med beslutet om personlig assistans. Fullmakten ska skickas till: Handikappservicen PB ESBO STAD Hälsokontrollen för nyanställda är en hälsoundersökning, vars syfte är att utreda om arbetstagaren med tanke på sin hälsa är lämplig att arbeta som din assistent. Esbo stad ersätter i princip som en del av hälsoundersökningen följande undersökningar och åtgärder: Hälsokontroll för nyanställda Grundläggande hälsokontroll av arbetstagaren (t.ex. längd, vikt, blodtrycksmätning, undersökning av synen) Blodprover Vid behov förstärkningsvaccination mot Tetanus-d Handledning och rådgivning (t.ex. företagshälsovårdens anvisningar, anvisningar gällande olycksfall i arbetet) 14 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

15 Dessutom gör företagshälsovården en arbetsplatsutredning. Vanligen görs arbetsplatsutredningen som en telefonintervju. Assistenten kan också berätta om sitt arbete och sina anställningsförhållanden under hälsokontrollen. Vid behov kan företagshälsovården besöka arbetsplatsen och säkerställa att den lämpar sig för arbetet och att de risker som arbetet förorsakar har bedömts. Arbetstagaren ska ge dig företagshälsovårdens utlåtande om hur han eller hon lämpar sig som din assistent. Du kan också avtala om företagshälsovården med ett företag som du själv valt. Då betalar du själv för tjänsten och ansöker själv om ersättning från Folkpensionsanstalten. Ansök därefter om ersättning för den resterande andelen från handikappservicen. 10. Arbetarskydd Som arbetsgivare ansvarar du för arbetarskyddet på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddslagen är du skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Du ska beakta de omständigheter som hänför sig till arbetet, anställningsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt arbetstagarens personliga förutsättningar. Som arbetsgivare introducerar du dina arbetstagare i förhållandena på arbetsplatsen, i rätta arbetsmetoder och bestämmelserna om säkerhet. Ytterligare uppgifter om arbetarskydd får du från Arbetarskyddscentralen Se till följande som en del av arbetarskyddet: Eliminera faror och farliga situationer som observerats i assistentens arbete eller arbetsmiljö (t.ex. svåra arbetsställningar, belastningsskador) Sträva efter att minska farorna redan innan arbetet börjar (t.ex. försäkra dig om att lämpliga hjälpmedel används). Handled arbetstagaren i att fästa uppmärksamhet vid identifieringen av faror och rätta förfarandesätt för att förebygga farliga situationer. Betona arbetssätt som är säkra för arbetstagaren och upplys denne om rätta arbetsmetoder, arbetsrörelser och arbetsställningar. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 15

16 11. Arbetstagarens insjuknande och olycksfall Arbetstagaren ska omedelbart meddela arbetsgivaren om han eller hon på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete. Det lönar sig att komma överens om att arbetstagaren lämnar in ett intyg av läkare eller hälsovårdare om sjukdomen genast den första sjukledighetsdagen. Intyget ska inte skickas till handikappservicen. Vi rekommenderar att arbetsgivaren sparar intyget i två år. Meddela arbetstagarens sjukledighet omedelbart till byråsekreteraren vid Esbo stads handikappservice med en frånvaroblankett. Då beaktas sjukledigheten vid lönebetalningen. Om anställningsförhållandet pågått i minst en månad har arbetstagaren rätt att få full lön för insjukningsdagen och därpå följande nio vardagar (1+9). Om sjukfrånvaron fortsätter längre ansöker arbetstagaren om dagpenning från Folkpensionsanstalten. I anställningsförhållanden som pågått under en månad har arbetstagaren rätt att få 50 procent av sin lön. Ge arbetstagaren ett försäkringsintyg som han eller hon kan lämna in på den plats där vården ges. Med försäkringsintyget får arbetstagaren avgiftsfritt vård för sin skada till exempel på en hälsostation. Anmäl olycksfallet till försäkringsbolaget med en blankett för anmälan om olycksfall. Du kan skriva ut blanketten på adressen Olycksfallet ska ske antingen i arbetet (medan arbetet utförs) eller i förhållanden som beror på arbetet (på arbetsplatsen eller ett område som hör till arbetsplatsen, under resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller vice versa, då arbetstagaren sköter ärenden på arbetsgivarens vägnar). Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas också till handikappservicen och polisen. Ett allvarligt olycksfall leder till en svår skada eller döden. Skadan är svår om den med hög sannolikhet är permanent och försvårar det normala livet. Arbetstagaren får lön för sjukfrånvaron på basis av en arbetsskiftsplan som upprättas i förväg. De arbetstimmar som planerats för arbetstagarens sjukfrånvaro ska anges i timlistan. Om ingen arbetsskiftsplan upprättats för sjukfrånvaron, räknar man ut en genomsnittlig lön för sjukledigheten för arbetstagaren. Arbetstimmarna för en fast anställd assistents sjukfrånvaro minskar inte de assistanstimmar som du beviljats, trots att du anger dem i timlistan. Under assistentens sjukledighet ersätts de kostnader som orsakas av att anställa en vikarie. Om din arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet, gör så här: Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren omedelbart om händelsen HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

17 12. Vikarier Om du brådskande behöver en vikarie (t.ex. under samma dag) kan arrangemangen göras med hjälp av servicesedeln för personlig assistans, som köpt tjänst eller som hemvårdsbesök. Om ditt servicebeslut inte innehåller en bestämmelse om vikariearrangemang, kontakta din socialarbetare för att avtala om arrangemangen. Om du behöver en långvarig vikarie ska du själv söka en vikarie och ingå ett avtal för viss tid med honom eller henne för den tid din fast anställda assistent har sjukledighet, semester, familjeledighet eller annan frånvaro. Staden ersätter de kostnader som orsakas av anställningen av en vikarie. 13. Familjeledighet Med familjeledighet avses moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetstagaren lön för familjeledighetstiden. Esbo stad ersätter inte lönen för assistenten för denna tid. Arbetstagaren kan ansöka om dagpenning för familjeledighetstiden från Folkpensionsanstalten. Anmäl arbetstagarens ledighet till handikappservicen med arbetstagarens frånvaroblankett. 14. Andra skäliga och nödvändiga kostnader som anställandet av en personlig assistent föranleder Du kan få ersättning också för sådana skäliga kostnader som assistansen och arbetstagaren föranleder och som är nödvändiga för att assistansen kan ordnas. Nödvändiga kostnader anses vara sådana, utan vilka assistansen inte vore möjlig att ordna eller utan vilka assistansen inte kunde fortgå. Esbo stad ersätter dessa kostnader på basis av en separat ansökan. En socialarbetare fattar ett separat servicebeslut om saken. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 17

18 Resekostnader Staden ersätter arbetstagaren de nödvändiga resekostnader som orsakas av att arbetet utförs på ett annat ställe än på arbetstagarens normala arbetsplats. Till exempel ersätts assistentens resekostnader och måltider då han eller hon reser med arbetsgivaren. Arbetsgivarens resekostnader ersätts inte. Utlandsresa När det gäller personlig assistans utomlands är det bra att begära ett servicebeslut från handikappservicen i ett så tidigt skede som möjligt. För tiden som går åt för en utlandsresa ersätts den personliga assistentens lönekostnader och övriga kostnader (t.ex. resekostnader, kostnader för inkvartering) i enlighet med servicebeslutet. Om den handikappade arbetsgivaren behöver extra timmar personlig assistans under resan ska han eller hon ansöka om dessa med en separat ansökan. 15. Semester Arbetstagaren intjänar semester under arbetade dagar på de grunder som fastställs i semesterlagen (162/2005). Som arbetsgivare ska du se till att arbetstagaren har möjlighet till semester. Kvalifikationsåret inleds i början av april (1.4) och avslutas i slutet av mars (31.3). Med semesterperiod avses tiden mellan 2.5 och En arbetstagare är berättigad till semester under två vardagar för varje full kvalifikationsmånad om anställningsförhållandet före utgången av kvalifikationsåret har fortgått utan avbrott en kortare tid än ett år och 2,5 vardagar om anställningsförhållandet fortgått över ett år. Semesterlagen (162/2005) innehåller en förteckning över dagar som vid beräknandet av semester anses vara likställda med arbetade dagar. Semester ges under semesterperioden som sommarsemester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer. Den del av semestern som överskrider 24 semesterdagar ges efter semesterperioden som vintersemester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer före ingången av följande semesterperiod. Arbetsgivaren ska i god tid bestämma tidpunkten för assistentens semester i enlighet med semesterlagen. Arbetsgivaren ska se till att vikarier är arrangerade innan han eller hon beviljar semester. Staden ersätter de kostnader som orsakas av att anställa en vikarie under assistentens semester. Ett arbetsavtal ingås med vikarien för samma tid som den fast anställda assistenten är på semester, Anmäl arbetstagarens semester i god tid till handikappservicen med en frånvaroblankett för arbetstagare (minst en månad före den planerade semestern). Fyll inte i arbetstagarens arbetstimmar i timlistan för semesterperioden. Om Esbo stad sköter lönebetalningen på dina vägnar meddelar staden dig assistentens semesterdagar före slutet av april. Samtidigt meddelar staden att de semesterdagar som inte tagits ut föregående år ska tas ut före slutet av september innevarande år HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

19 När anställningsförhållandet upphör betalar Esbo stad semesterersättning för de semesterdagar som inte tagits ut. Semesterlön Semesterlönen ska betalas till arbetstagaren innan semestern börjar. Om semestern delats upp, betalas innan varje semesterperiod börjar den del av semesterlönen som motsvarar semesterperioden i fråga. För en högst sex dagar lång semesterperiod får semesterlönen betalas på den lönebetalningsdag som normalt iakttas inom anställningsförhållandet. Meddela semestern skriftligt till handikappservicens byråsekreterare en månad före arbetstagarens planerade semester. Semesterpenning Esbo stad ersätter semesterpenningen till personliga assistenter. Semesterpenning betalas från semesterersättningen också när anställningsförhållandet upphört, förutsatt att anställningsförhållandet oavbrutet fortgått i minst fyra månader. Semesterpenningen är 50 procent av semesterlönen. Staden betalar semesterpenning till personliga assistenter som får semester. Rätt till ledighet och semesterersättning En timanställd som inte intjänar semester har rätt att få två vardagar lediga per kalendermånad om han eller hon vill under den tid anställningsförhållandet pågår. Arbetstagaren är inte tvungen att använda sin rätt till ledighet. En timanställd som inte intjänar semester och därmed inte får semesterpenning får semesterersättning. Semesterersättningen beror på anställningsförhållandets längd och är 9 procent om anställningsförhållandet pågår under ett år eller 11,5 procent om anställningsförhållandet pågår i över ett år. Semesterersättningen betalas i samband med ledigheten innan den inleds. För en högst sex dagars ledighet betalas semesterersättningen på den lönebetalningsdag som normalt iakttas i anställningsförhållandet. 16. Permittering och annat plötsligt avbrott i arbetet Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet i övrigt består (arbetsavtalslagen 55/2001). I princip får endast arbetstagare med arbetsavtal som gäller tills vidare permitteras. Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare antingen för viss tid eller tills vidare. Ett avbrott i arbetet kan behövas i situationer där arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte kan ordna annat lämpligt arbete. En arbetstagare kan permitteras till exempel om arbetsgivaren hamnar på sjukhus eller inleder rehabilitering. I dessa situationer permitteras arbetstagaren för viss tid (högst 90 dygn). HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 19

20 I princip får visstidsanställda inte permitteras. Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare endast om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren om han eller hon vore i arbete. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett skriftligt meddelande om permittering minst 14 dagar innan permitteringen börjar. Innan meddelande om permittering lämnas ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd. Under permitteringen betalas ingen lön till assistenten. Assistenten har rätt att ta emot annat arbete och rätt till arbetslöshetsersättning medan han eller hon är permitterad. Om en arbetstagare är permitterad tills vidare, ska arbetsgivaren minst sju dagar innan arbetet återupptas meddela detta, om inte något annat har avtalats. Om arbetet förhindras plötsligt av en orsak som beror på arbetsgivaren, t.ex. denne hamnar på sjukhus, fortsätter lönebetalningsskyldigheten i regel i högst 14 dagar från det att permitteringen meddelats. Under denna tid ska arbetstagaren få en förklaring om orsakerna till att arbetet avbryts och en bedömning av tiden. Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak (t.ex. arbetsgivarens bortgång), har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar. Om arbetsgivaren omkommer har både delägarna i dödsboet och arbetstagaren rätt att häva arbetsavtalet. 17. Avslutande av anställningsförhållande Ett anställningsförhållande kan hävas på arbetstagarens eller arbetsgivarens initiativ eller efter gemensam överenskommelse. Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör utan uppsägning när den avtalade tiden löper ut eller det avtalade arbetet blir färdigt. Ett arbetsavtal som ingåtts tills vidare hävs genom en uppsägning som ska delges den andra avtalsparten. Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetsgivarens sida Som arbetsgivare kan du säga upp ett anställningsförhållande inom ramen för de uppsägningstider som fastställts i arbetsavtalslagen. 11 Om du säger upp ett arbetsavtal utan att iaktta uppsägningstiden kan du bli skyldig att ersätta en olaglig uppsägning. Du kan säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare endast av vägande sakskäl. Som sakliga och vägande grunder för uppsägning som har samband med arbetstagaren kan vara till exempel: allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av anställningsförhållandet 11 Esbo stad ersätter lönen för uppsägningstiden i enlighet med arbetsavtalslagen (längden på uppsägningstiden beror på hur långt anställningsförhållandet är) HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

21 en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka tjänsteinnehavaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter. Det handlar om uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker om arbetet har minskat väsentligt eller varaktigt. I praktiken innebär detta oftast att en handikappad arbetsgivare inte längre får ersättning av kommunen för att anställa en personlig assistent. 12 Du ska genomföra uppsägningen inom skälig tid från det att du fått kännedom om grunden för uppsägning. Du kan inte säga upp din arbetstagare på följande grunder: Arbetstagaren har en sjukdom eller ett handikapp eller har råkat ut för ett olycksfall, om inte hans eller hennes arbetsförmåga på grund därav har minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet. Arbetstagaren deltar i en stridsåtgärd. Arbetstagaren har politiska, religiösa eller andra åsikter som inte överensstämmer med dina. Arbetstagaren deltar i samhälls- eller föreningsverksamhet. Arbetstagaren anlitar rättsskyddsmedel. Om du häver din arbetstagares anställningsförhållande ogrundat kan du enligt arbetsavtalslagen föreläggas att betala en ersättning som motsvarar 3 24 månaders lön. Om du upplever att du måste säga upp din arbetstagare, kan du be om råd och handledning av en socialhandledare vid Esbo stads handikappservice, tfn Arbetsgivaren ska erbjuda arbete till sin före detta arbetstagare, som han eller hon sagt upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker och som fortfarande söker arbete vid arbets- och näringsbyrån, om arbetsgivaren inom nio månader från det att anställningsförhållandet upphört behöver arbetstagare för att sköta samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren utfört. Du får råd också från ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn , e-post En arbetsgivare får endast av synnerligen vägande skäl häva ett arbetsavtal så att det genast upphör. Som sådana skäl kan betraktas ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar. Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under denna tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro, har arbetsgivaren rätt att anse arbetsavtalet hävt räknat från början av frånvaron. Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetstagarens sida En personlig assistents anställningsförhållande kan upphöra genom att arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal. Arbetstagaren behöver inte ange en särskild grund för uppsägningen. Arbetstagaren är däremot skyldig att iaktta den uppsägningstid som antingen avtalats om i arbetsavtalet eller om vilket föreskrivs i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som är anställd för viss tid kan säga upp sitt arbetsavtal endast om man avtalat om uppsägningstiden i arbetsavtalet. Arbetstagaren kan också skilt komma överens om saken med arbetsgivaren. En arbetstagare får häva arbetsavtalet så att det genast upphör om arbetsgivaren så allvarligt bryter mot eller åsidosätter sina förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetstagaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar. HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 21

22 18. Lagar som gäller för personlig assistans Lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) Lagar som binder arbetsgivaren: Arbetsavtalslagen (55/2001) Semesterlagen (162/2005) Arbetstidslagen (605/1996) Lagen om företagshälsovård (1383/2001) Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) 19. Rådgivning och handledning om arbetsgivarmodellen för personlig assistans Rådgivning och handledning om personlig assistans samt arbetsgivarfrågor får du av en socialhandledare vid Esbo stads handikappservice, tfn Timlistor, skattekort o.d. för personliga assistenter: byråsekreterarnas telefontid mån ons och fre kl. 9 10, tors kl , e-post Byråsekreterarna betjänar arbetsgivarna efter släktnamnet. Ta reda på telefonnumret till din byråsekreterare Social_och_halsovard/Handikappservice. På handikappservicens webbplats hittar du också blanketter och ytterligare anvisningar om personlig assistans. Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland Jouren för välmående i arbetet Svarar på frågor kring arbetshälsa (bland annat psykosocial belastning, trakasserier och osakligt bemötande och diskriminering i arbetslivet). Jouren för anställningsfrågor Ger råd i frågor om arbetsavtal, lön, arbetstid, semestrar och andra frågor relaterade till villkoren för anställningsförhållandet. Jouren för arbetsmiljöfrågor Ger råd om hur man kan förbättra förhållandena på arbetsplatsen och utveckla arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. Ger råd om säkerheten av arbetslokaler, arbetsmetoder, maskiner och utrustning HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

23 Du kan ta kontakt per telefon, brev, e-post eller genom att besöka ansvarsområdet för arbetarskyddet (i Helsingfors). Kontaktuppgifter: tfn , e-post Besöksadress: Södra Finlands regionförvaltningsverk Ansvarsområdet för arbetarskydd Bangårdsvägen 9/PB HELSINGFORS Kunder tas emot utan bokad tid måndag fredag kl och Andra handböcker På webbplatsen Assistentti.info kan du ladda ner handböcker på finska som hjälper arbetsgivaren: ladattavatjulkaisut Handboken Henkilökohtainen avustaja -järjestelmä ja työlainsäädäntö. Handboken PomOpas för arbetsgivare till personliga assistenter. Handboken Työsuojelutietoa - opas henkilökohtaisen avustajan työnantajille. Handboken Henkilökohtainen apu - turvallisesti. Handboken Ensiaskeleet työnantajana. Handböckerna Rekrytointiopas I och II. Handboken Uusi avustajan ABC. Henkilökohtaisen avustajan perehdyttämiseksi. Heta-förbundet har publicerat en videofilm på finska om hur det är att vara arbetsgivare till en personlig assistent.

24 Personlig assistans är en individuell tjänst avsedd för handikappade vars syfte är att möjliggöra ett självständigt liv och ett fullödigt deltagande i samhället. Personlig assistans ordnas bland annat enligt arbetsgivarmodellen där den handikappade är arbetsgivare till sin assistent. Denna handbok är avsedd för en handikappad person som är arbetsgivare. Handboken innehåller handledning och anvisningar om viktiga frågor kring ett anställningsförhållande och arbetsgivarskap. Den tar upp Esbo stads allmänna principer för ersättning för kostnader som orsakats av anställning av en assistent. Työnantaja Toimii työnjohtajana. Noudattaa työlainsäädäntöä ja työsopimusta. Suunnittelee työvuorot. Perehdyttää ja ohjaa avustajan työtä. Työntekijä Suorittaa työnjohtajan antamat tehtävät. Noudattaa työaikoja, määräyksiä ja työsopimusta. Kunnioittaa työnantajan yksityisyyttä. Espoon kaupunki Arvioi ja tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta. Ohjaa ja neuvoo työnantajaa. Huolehtii toimeksiantosopimuksella palkanmaksusta sekä sosiaaliturvamaksuista

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS HELSINGFORS STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Handikapparbete 1.2.2016 GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. SÖKANDE AV ASSISTENTER... 2 3. INGÅENDE

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 2 februari 2001 Nr 55 87 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Arbetsavtalslag... 142 56 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan... 164

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL

ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL I ALLMÄNT 1. Tillämpningsområde 1. Detta kollektivavtal tillämpas på

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas arbetstid . Arbetstidsbestämmelser för barnträdgårdslärarna. Tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna. Vad ska jag göra om problem uppstår? . Arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f.

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. Bilaga K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012 mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2012 28.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas på löne- och arbetsvillkoren

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS MED SERVICESEDLAR

PERSONLIG ASSISTANS MED SERVICESEDLAR PERSONLIG ASSISTANS MED SERVICESEDLAR Vad är en servicesedel? En servicesedel är ett slags ekonomiskt stöd som man kan få av staden. Med en servicesedel kan man köpa vissa tjänster. De här tjänsterna är

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar.

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar. ANSÖKAN OM SOMMARARBETSUNDERSTÖD Returnera ansökningsblanketten till Lappträsk kommunkansli genast efter att den är ifylld, dock senast t.o.m. 13.6.2016. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Bilaga 1 Underteckningsprotokoll 14.3.2016 K O L L E K T I V A V T A L gällande Åland Post och dess arbetstagare för perioden: 1.1.2016 31.12.2016 Åland Post Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. * = Uppdaterad

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer

Kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING: I tolkningstvister, vid meningsskiljaktigheter eller ifall den svenskspråkiga versionen avviker från den finskspråkiga, tillämpas det finskspråkiga avtalet. Kollektivavtalet för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning Till socialförsäkringsbalken 51 kap. 2 (Upphört att gälla genom FKAR 2011:5) 51 kap. 3 För rätt till assistansersättning

Läs mer

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.3.2014 30.11.2016 Avtalsparterna har förnyat ordningsföljden på

Läs mer

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening 2012 2013 SIAFKA Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4 Semester KAPITEL 5 Arbetsledighet

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 31.12.2015 TEM/2435/03.01.04/2015 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL

KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL KOLLEKTIVAVTAL mellan ÅLANDS LANDSKAPSREGERING och FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.F. samt FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. för tiden 1.11.2010-29.2.2012 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL Ålands landskapsregering,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN mellan ÅLANDS LANDSKAPSREGERING och FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.F. för tiden 1.4.2015-31.3.2017 2 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL Parterna förnyar det kollektivavtal för styrmän

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 och Lönebilaga 1.5.2014 29.2.2016 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 1 Denna text är en översättning

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 RP 220/2009 Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. Definitioner

Läs mer