VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011"

Transkript

1 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN Social- och hälsovårdsnämnden SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna personlig assistans, ifall personen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen har dock inte särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården. Kommunen har en särskild skyldighet att ordna personlig assistans, vilket innebär att personlig assistans är en service som ordnas oberoende av anslag. 2. FÖRHÅLLANDET MELLAN LAGAR Tjänster för handikappade ordnas i första hand som en del av det allmänna servicesystemet, bl.a. i enlighet med socialvårdslagen. Service och stöd ska ordnas, om en handikappad inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom eller henne. Lagen om service och stöd på grund av handikapp är primär i förhållande till lagen om utvecklingsstörda. Service och stöd för utvecklingsstörda ordnas i första hand med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp till de delar dessa är tillräckliga och lämpliga med tanke på servicebehovet och i övrigt förenliga med personens intresse. (4 i lagen om service och stöd på grund av handikapp) 3. INNEHÅLLET OCH OMFATTNINGEN AV PERSONLIG ASSISTANS Med personlig assistans avses enligt 8 c i lagen om service och stöd på grund av handikapp den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet: 1) i de dagliga sysslorna 2) i arbete och studier 3) i fritidsaktiviteter 4) i samhällelig verksamhet samt 5) i upprätthållande av sociala kontakter Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra sina egna val när det gäller funktioner som avses ovan. Personlig assistans innebär nödvändigt stöd för att klara vardagliga sysslor som personen utan handikapp eller sjukdom skulle klara av själv. Den personliga assistansen ordnas för dagliga sysslor, arbete och studier i den utsträckning som det är nödvändigt för den gravt handikappade. Som dagliga sysslor betraktas de sysslor som generellt

2 hör till livet, såsom förflyttning, påklädning, skötsel av hygien, klädvård och matförsörjning, skötsel av ordningen i hemmet och uträttande av ärenden. Till de dagliga sysslorna räknas också deltagande i de dagliga sysslorna av de barn som den gravt handikappade personen sköter eller har vårdnaden om. Behovet av assistans hos en person som bor i en boendeserviceenhet tryggas inom boendeenheten i första hand med hjälp av enhetens personal. Arbete som utförs av en gravt handikappad kan basera sig på ett anställningsförhållande eller på företagsverksamhet, och arbetet utförs antingen regelbundet eller återkommande under vissa tidsperioder. Organisationsverksamhet räknas inte som arbete, utan som samhälleligt deltagande. Understöd för personlig assistans i arbetet kan beviljas i de fall då den personliga assistansen möjliggör eller underlättar den handikappades förmåga att arbeta. Om det är frågan om normala risker eller arbetsuppgifter förknippade med företagsverksamheten, kan man inte erhålla understöd enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Studierna måste vara examens- eller yrkesinriktade eller förstärka yrkesskickligheten samt förbättra möjligheterna till sysselsättning. Andra slag av studier ses som verksamhet av hobbynatur. Personlig assistans kan ordnas också för den handikappades semester- eller arbetsresor utomlands. Understöd beviljas inte ifall personens hemkommun ändras på grund av utlandsvistelsen eller om det i övrigt är frågan om en mer långvarig eller permanent vistelse utomlands. Personlig assistans för att upprätthålla hobbyverksamhet, samhällsinflytande och social växelverkan ordnas för minst 30 timmar per månad. Vid dimensioneringen av antalet timmar beaktas det individuella hjälpbehovet som definieras i serviceplanen och livssituationen som helhet. Timantalet kan vara lägre än 30 timmar, ifall det räcker för att tillförsäkra den gravt handikappade nödvändig hjälp. 4. GRUNDERNA FÖR BEVILJANDET För att bli beviljad personlig assistans förutsätts ett gravt handikapp. När det gäller att ordna personlig assistans anses som gravt handikappad den som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de dagliga sysslorna, och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande (8 c 3 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp). Gravt handikapp bör särskiljas från en normal försämring av funktionsförmågan på grund av åldrande. Service och stöd för äldre ordnas i första hand av Esbos äldreomsorg. Behovet av hjälp ska vara nödvändigt och fortlöpande. Behovet av en annan persons hjälp anses vara nödvändigt och fortlöpande både när behovet är särskilt stort och när det är mindre men ändå fortlöpande (RP 166/2008). Beviljandet av personlig assistans baserar sig inte på en specifik diagnos, utan beslutet fattas på basis av en individuell bedömning. För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den (8 c 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp). Om behovet av hjälp i huvudsak grundar sig på omsorg, vård och övervakning, bör det genomföras på annat sätt än genom personlig assistans (RP 166/2008).Beroende på den gravt handikappades funktionsförmåga kan hjälpbehovet genomföras till exempel genom boendeservice, serviceboende, arbets-och dagverksamhet, hemservice, närståendevård, familjevård, en stödperson eller

3 annan stödverksamhet som täcker hjälpbehovet. Í det här fallet är det ofta frågan om situationer, där den gravt handikappade inte själv har kapacitet att bedöma sitt behov av hjälp, utan bedömningen görs i huvudsak av en annan person. Svårt handikappade barn kan beviljas personlig assistans ifall barnet inte är under sina föräldrars eller andra vårdnadshavares omedelbara och ständiga tillsyn och i behov av kontinuerlig vård, utan åtminstone delvis kan påverka och fatta beslut om sina egna handlingar. I bedömningen beaktas barnets individuella situation, utvecklingsnivå och omständigheter. En elev som är handikappad eller i behov av särskilt stöd har rätt till bildningssektorns avgiftsfria tolknings- och biträdestjänster för att kunna delta i undervisningen. 5. PERSONLIGT STÖD OCH UPPGÖRANDET AV EN SERVICEPLAN Utredningen av behovet av service och stöd ska inledas senast den sjunde vardagen efter det att den handikappade eller hans eller hennes lagliga företrädare eller anhöriga eller någon annan person eller en myndighet har tagit kontakt med Esbo stads handikappservicebyrå. I brådskande fall bedöms servicebehovet utan dröjsmål. Utredningen av behovet av stöd och service sker vanligen under ett hembesök eller ordnas på annat sätt genom ett personligt möte med klienten. Socialarbetaren utarbetar en individuell serviceplan i samförstånd med klienten. I planen antecknas klientens syn på sitt behov av stöd samt hur servicen ska genomföras. När man hör en gravt handikappad person kan man utnyttja till exempel hjälpmedel och metoder som underlättar tolkning och kommunikation. Om en klient på grund av sjukdom eller exempelvis nedsatt psykisk funktionsförmåga inte kan delta i planeringen av de tjänster som tillhandahålls klienten, ska klientens vilja utredas i samråd med klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. I serviceplanen som ligger som grund för beslutet om personlig assistans uppmärksammas särskilt följande faktorer: Om handikappet är gravt (handikappets eller sjukdomens grad, slag och kontinuitet) Den gravt handikappades funktionsförmåga och hjälpens nödvändighet Den gravt handikappades resurser för att bedöma vilken hjälp som behövs och hur den ska genomföras Hur den personliga assistansen främjar förmågan att klara sig självständigt och vara delaktig Vilka vardagliga sysslor assistenten behövs för Hur omfattande stödbehovet är (det genomsnittliga timantalet) och vid vilka tider av dygnet stödet behövs På vilket eller vilka sätt den personliga assistansen ska arrangeras ändamålsenligt Behovet av andra tjänster och stödåtgärder och relationen till den personliga assistansen Faktorer som antecknas i den individuella serviceplanen får inte utan motiverade skäl förbigås i beslutsfattandet (RP 166/2008). Serviceplanen kontrolleras vid behov eller om det sker förändringar i den handikappades omständigheter eller behov av service.

4 6. SÄTT ATT ORDNA PERSONLIG ASSISTANS När det bestäms på vilket sätt personlig assistans ska ordnas och när själva assistansen ordnas ska kommunen beakta den gravt handikappades egna åsikter och önskemål samt det i serviceplanen definierade individuella hjälpbehovet och den handikappades livssituation i sin helhet (8 d i lagen om service och stöd på grund av handikapp). När ändamålsenligheten och lämpligheten i sättet att ordna assistans bedöms, uppmärksammas särskilt den gravt handikappade personens individuella förmåga att definiera hjälpbehovet och dess innehåll. I bedömningen tas dessutom i beaktande den gravt handikappades livssituation och omständigheter i sin helhet (till exempel arbets-, familje- och boendeomständigheter) samt de villkor som personen ställer på de olika sätten att ordna assistans. Formen för assistansen bör stödja och främja den gravt handikappades självständiga liv och likvärdiga rätt till att leva i samhället samt personens förmåga att göra likadana val som andra människor. En socialarbetare fattar beslut om på vilket eller vilka sätt den personliga assistansen ordnas. Personlig assistans ordnas på följande sätt i Esbo: 1) Arbetsgivarmodellen. Arbetsgivarmodellen är det primära sättet för att ordna personlig assistans i Esbo. Modellen innebär att den gravt handikappade personen själv väljer sin assistent och fungerar som assistentens arbetsgivare. Den gravt handikappade och hans eller hennes assistent ska göra upp ett skriftligt arbetsavtal där arbetsuppgifterna, arbetstiden, lönen och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms. Arbetsgivaren kan inom ramen för assistansersättningen anställa fler än en assistent, om de praktiska arrangemangen kräver det. Principerna för arbetsförhållandet bestäms i arbetslagstiftningen. Om arbetsgivaren hör till arbetsgivarförbundet för personlig assistans, Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto rf (Heta), ska arbetsavtalet innehålla ett omnämnande om att det nationella kollektivavtalet för personliga assistenter tillämpas. (Grunderna för kommunala ersättningar, se punkt 8.) En gravt handikappad person har rätt, om han eller hon så vill, att sköta alla arbetsgivarförpliktelser själv. I annat fall följs lönesystemet för vikarier, där Esbo stad ansvarar förden personliga assistentens löneutbetalning, likväl så att den gravt handikappade fortfar att vara arbetsgivare. Den gravt handikappade har möjlighet till handledning i frågor som gäller avlönandet av en assistent. Arbetsgivarna i Esbo får särskilda föreskrifter i saken. 2) Servicesedelsmodellen. Den gravt handikappade kan erhålla en servicesedel för att skaffa sig assistans. Servicesedelns användningsändamål i fråga om personlig assistans bestäms i den individuella serviceplanen och i beslutet om handikappservice. Giltiga användningsändamål är bl.a. att ordna en tillfällig vikarie för en personlig assistent, att ordna kompletterande personlig assistans eller att betala för personlig assistans som omfattar endast några arbetstimmar. Med servicesedeln köper den gravt handikappade personlig assistans av tjänsteproducenter som godkänts av staden. Servicesedeln kan beviljas i en situation, då behovet av personlig assistans samt förmågan och möjligheten att använda servicesedeln framkommer i serviceplanen. Klienten kan tacka nej till servicesedeln, varvid den personliga assistansen bör ordnas på andra ändamålsenliga sätt. Personer som använder servicesedeln i Esbo får särskilda föreskrifter i saken. 3) Modellen för köpta tjänster. På grund av en särskild orsak som har att göra med den gravt handikappade eller dennes omständigheter kan Esbo stad köpa personlig assistans för den gravt handikappade av en offentlig eller privat tjänsteproducent eller organisation. Modellen för köpta

5 tjänster innebär att staden upprättar en betalningsförbindelse för den gravt handikappades del med en eller flera tjänsteproducenter. Avtalet för köp av tjänster upprättas mellan staden och företaget som erbjuder tjänsterna. I dessa fall är assistenten anställd av företaget som producerar de köpta tjänsterna. I modellen för köpta tjänster fungerar personen som får assistans som klient. Alla former av assistans bör ge den gravt handikappade en möjlighet att bestämma hurudan assistansen är samt var, när och hur assistansen ges. Olika former av assistans kan kombineras och användas parallellt, till exempel så att den gravt handikappade fungerar som assistentens huvudsakliga arbetsgivare och att denne dessutom får en servicesedel av kommunen som kan användas till vikariat och arbetsresor. 7. EN ANHÖRIG SOM ASSISTENT I arbetsgivarmodellen kan en anhörig eller annan närstående till den gravt handikappade inte fungera som personlig assistent, om detta inte av särskilt vägande skäl kan anses förenligt med den gravt handikappades intresse. (8 d 4 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp) Med anhörig avses partner, barn, förälder eller mor-/farförälder till den gravt handikappade. Med annan närstående avses sambo eller samkönad partner. Stöd för närståendevård är den primära stödformen då en anhörig eller annan närstående person huvudsakligen har hand om vården av och omsorgen om den gravt handikappade. 8. KOMMUNENS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET INOM ARBETSGIVARMODELLEN Kostnader som ersätts är: - Ersättning för personlig assistans: timlön 9,51 och månadslön 1617,34. Lönenivån ses över efter Avgifter och ersättningar som tillkommer arbetsgivaren (socialskyddsavgift, pensionsavgift, de lagstadgade personalhälsovårdsavgifterna samt obligatoriska avgifter för olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring). - Ersättningar för söndags-, mertids- och övertidsarbete enligt arbetstidslagen (605/1996), ersättningar enligt semesterlagen (162/2005) och lön under sjukdomstiden enligt arbetsavtalslagen. (Staden ersätter inte mertids- eller övertidsarbete, ifall dessa inte i specialfall har inkluderats i beslutet om handikappservice. Om assistenten är en familjemedlem till arbetsgivaren, får denne inga ersättningar enligt arbetstidslagen eller övriga arbetstidsersättningar). - Lördagsarbete (för arbetstimmar utförda på en lördag betalas ett tillägg på 20 % av ordinarie timlön) - Kvällsarbete (för arbete utfört mellan klockan och betalas en kvällsersättning på 15 % av ordinarie timlön) - Helgdagsersättning (kollektivavtal för assistenter 5.3 ) - Grupplivförsäkring (kollektivavtal för assistenter 16 ) - Lönekostnader för en person som anställts som vikarie för en ordinarie assistent - Andra skäliga och nödvändiga kostnader som avlönandet av en personlig assistent föranleder. Dessa kan innefatta till exempel fortbildnings- och rekryteringskostnader för arbetsgivaren. Dessutom tillkommer assistentens resekostnader om assistansen förutsätter resor exempelvis på grund av den gravt handikappades arbete eller hobby. Nödvändiga

6 kostnader för arbetsgivaren anses vara sådana, utan vilka assistansen inte vore möjlig att ordna eller utan vilka assistansen inte kunde fortgå. Den gravt handikappade bör genom en särskild ansökan söka ersättning för övriga kostnader som tillkommer assistenten, och därefter fattar en socialarbetare ett separat beslut i saken. Hur medlemskap i Heta-förbundet påverkar den ersättning som staden betalar ut: Om en gravt handikappad arbetsgivare är bunden till branschens nationella kollektivavtal, tillämpas det nationella kollektivavtalet för personliga assistenter (kollektivavtalet för assistenter) enligt tillämpningsområde. Avtalet är utformat av Heta-förbundet och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och trädde i kraft Ersättningar som utbetalas till assistenter för medlemmar i Heta-förbundet följer kollektivavtalet från och med den kalendermånaden då medlemskapet kommit till stadens kännedom. Kollektivavtalet försämrar inte de förmåner som baserar sig på arbetsgivarens gällande arbetsförhållande. Staden ersätter inte Heta-förbundets anslutnings- eller medlemsavgift. Följande ersättningar utbetalas till den personliga assistenten endast om den gravt handikappade arbetsgivaren är medlem i Heta-förbundet (kollektivavtalsenliga ersättningar för assistenter utbetalas i tillämpliga delar till alla assistenter från och med oberoende av om arbetsgivaren är medlem i Heta-förbundet): - Nattarbete (för nattarbete betalas ett tillägg på 30 % av ordinarie timlön. Nattarbete är arbete som utförs mellan klockan 23 och 6. Enligt 9 i kollektivavtalet för assistenter får nattarbete utföras då det finns behov för assistans också nattetid). - Semesterpenning (arbetstagaren får en semesterpenning som motsvarar 50 % av semesterlönen. Semesterpenningen bestäms efter lönen för respektive semester (sommaroch vintersemester) och utbetalas i samband med semesterlönen (13 i kollektivavtalet för assistenter). (Kollektivavtalet för assistenter gäller inte till följande delar, när en anhörig fungerar som assistent: 5 Arbetstid, 7 Arbetspauser, 8 Mertids- och övertidsarbete, 9 Övriga arbetstidsersättningar). Staden ansvarar inte för extra kostnader (löner och ersättningar) som den gravt handikappade arbetsgivaren betalar till sin arbetstagare utanför ramen för den personliga assistansens föreskrifter. 9. ANSÖKNING OCH BESLUTSFATTANDE Personlig assistans ska sökas skriftligen av Esbos handikappservice genom en fritt formulerad ansökan. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg och eventuella andra sakkunnigutlåtanden. Bilagorna behövs inte om beslutsfattaren redan har uppgifterna och inga förändringar har skett. Socialarbetaren fattar handikappservicebeslutet på basis av serviceplanen utan ogrundat dröjsmål, men senast tre månader från det att den handikappade eller personens representant har lämnat in ansökan. Besluten om personlig assistans gäller huvudsakligen tillsvidare. Om förändringar i klientens tillstånd som väsentligt påverkar situationen är att vänta, kan beslutet fattas på viss tid. Servicebehovet hos en klient bedöms alltid på nytt då omständigheterna förändras. Endast ett beslut fattas om den personliga assistansen oberoende av hur många olika former assistansen består av. I motiveringen till beslutet klargörs vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet samt nämns vilka bestämmelser som har tillämpats (förvaltningslagen 45 ). Till beslutet bifogas anvisning för begäran om omprövning.

7 10. AVGIFTSFRIHET Den personliga assistansen är en avgiftsfri socialtjänst för klienten (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 4 ). 11. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET En gravt handikappad person är skyldig att meddela beslutsfattaren om sådana ändringar i omständigheterna som påverkar anordnandet av personlig assistans. I ärenden som direkt hänför sig till utbetalning av ersättningar görs anmälan till byråsekreteraren för handikappservice. BESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER Lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) Regeringens proposition till riksdagen om ändring i lagen om service och stöd på grund av handikapp och ändring av 4 i lagen om social- och hälsovården (RP 166/2008) Ändringar i handikappservicelagen från och med (SHM:s kommuninfo 4/2009) Det nationella kollektivavtalet för personliga assistenter (giltigt )

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS HELSINGFORS STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Handikapparbete 1.2.2016 GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. SÖKANDE AV ASSISTENTER... 2 3. INGÅENDE

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT Givet 30.3.2012 Liggarnummer 774 Diarienummer 4401/3/10 1 (8) Ärende Ändringssökande Besvär som gäller ordnande av personlig assistans på grund av handikapp Social-

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210 RP 220/2009 Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. Definitioner

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning Till socialförsäkringsbalken 51 kap. 2 (Upphört att gälla genom FKAR 2011:5) 51 kap. 3 För rätt till assistansersättning

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA

Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Bilaga 1 psek 18.4.2013 LOVISA STAD 18.4.2013 ANVISNING OM ETT RÖKFRITT LOVISA Avsikten med anvisningen Lovisa stad vill främja att dess personal är rökfri. Rökfriheten berör användning av alla tobaksprodukter.

Läs mer

VALAS Luonnos Svenska

VALAS Luonnos Svenska ENKÄT ANGÅENDE BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE SLUTRAPPORTEN AV ARBETSGRUPPEN FÖR REVIDERING AV HANDIKAPPLAGSTIFTNINGEN (http://stm.fi/lausuntopyynnot) Svarstid (UTC+2) 2015-08-17 15:19:22 VALAS2015 2104Luonnos

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Närståendevårdarnas ålder och kön

Närståendevårdarnas ålder och kön Närståendevården, Tillsyn 2012 Här presenteras en sammanställning av kommunernas och närståendevårdarnas svar på den tillsyn av närståendevården som gjordes genom enkätutskick till kommunerna och närståendevårdarna.

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 2 februari 2001 Nr 55 87 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Arbetsavtalslag... 142 56 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan... 164

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid Enligt statstjänstemannalagen (750/1994) utnämns tjänstemännen antingen tills vidare eller för viss tid. Statstjänstemannalagen innehåller närmare

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen 1 OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2012 916/2012 Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Grunderna för beviljande av stöd för närståendevård Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Gäller från 1.4.2019 Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 2016 Innehåll Förord... 1 1. Programmets mål... 2 2. Värden... 3 3. Attityder... 4 4. Kommunikation... 4 5. Livsmiljö, byggande och tillgänglighet... 5 6.

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Förskola, fritidshem och pedagogisk Vårt utbud Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Utbildning i förskolan

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL

ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL I ALLMÄNT 1. Tillämpningsområde 1. Detta kollektivavtal tillämpas på

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2012 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 15. Ändrad av kommunfullmäktige den 14 april 2015 35.

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

om tolktjänst för talhandikappade

om tolktjänst för talhandikappade Guide om tolktjänst för talhandikappade 13 Innehåll Tolktjänst är en lagstadgad rättighet 3 Talhandikapp 4 Alternativ och kompletterande kommunikation 4 Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer