ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL"

Transkript

1 ÖVERSÄTTNING 1(13) SUNDQVIST INVESTMENTS AB:S KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRBINDELSEFARTYGENS DÄCKS- OCH MASKINPERSONAL SAMT EKONOMIPERSONAL I ALLMÄNT 1. Tillämpningsområde 1. Detta kollektivavtal tillämpas på fartygspersonal som arbetar på förbindelsefartyg och annat motsvarande fartyg som inte är ett traditionellt frakt- och/eller passagerarfartyg, och för annat arbete de utför. 2. Ifall person som arbetar ombord på sådant fartyg som omfattas av detta kollektivavtal kommenderas till att arbeta ombord på sådant fartyg där man följer ett annat kollektivavtal, har arbetstagaren rätt att få tillgodo det kollektivavtals förmåner som ur hans/hennes synvinkel är förmånligast. 2. Fartygspersonalens antal och behörigheter samt bostadsritningar 1. Med fartygspersonal som omfattas av detta kollektivavtal skall överenskommas om fartygspersonalens antal samt om deras behörigheter, detta överenskommes mellan kollektivavtalsparterna innan fartyget börjar trafikera eller innan fartygets trafik eller trafikområde förändras väsentligt. Innan bemanningsavtalet uppgörs skall rederiet förhandla om bemanningen med förtroendemannen. Bemanningsavtalet ska finnas till påseende på fartygets anslagstavla. 2. Varje person som tillhör fartygsbesättningen skall inneha ett läkarintyg som intygar att han/hon är duglig för sjötjänst samt de behörigheter som lagstiftningen och myndigheterna förutsätter. 3. Anställning och skyldighet att ta emot arbete på annat fartyg 1. Varje arbetstagare antecknas i fartygspersonalsförteckningen, för vilken befälhavaren ansvarar. På begäran ska till representant av detta kollektivavtal eller till den förtroendevalda personen ges möjlighet att bekanta sig med fartygspersonalförteckningen samt därtill hörande dokument. 2. I varje arbetstagares arbetsavtal skall noteras hans/hennes befattning samt till honom/henne hörande lönegrupp enligt detta kollektivavtal. 3. Arbetstagaren är skyldig att ta emot arbete ombord på annat fartyg som omfattas av detta kollektivavtal, ifall det till honom/henne inte kan beredas arbete ombord på det egna fartyget. 4. Arbetsavtal för viss tid 1. Arbetsavtal för viss tid kan ingås ifall arbetets art, vikariat, praktik eller annan därmed jämställbar omständighet som förutsätter avtal för viss tid, eller om arbetsgivaren har annan av företagets verksamhet eller det arbete som skall utföras motiverad anledning att ingå avtal för viss tid. Avtal för viss tid får inte grunda sig på att man försöker kringgå arbetstagarens uppsägningsskydd och de förmåner som uppstår i samband med arbetsförhållandets varaktighet. 5. Grunder för uppsägning och permittering 1. Gällande permittering av fartygspersonal och uppsägning av arbetsavtal som gäller tillsvidare iakttas det som överenskommits om i bilaga 2.

2 ÖVERSÄTTNING 2(13) 6. Deltidsarbete 1. Det deltidsarbete som härrör sig till deltidspension och deltidsinvalidpension enligt pensionslagen samt partiell vårdledighet enligt sjöarbetsavtalslagen förverkligas enligt bilaga Utomstående arbetskraft 1. Detta kollektivavtal med bilagor gäller för utomstående arbetskraft som omfattas av sjöarbetsavtalslagen, exempelvis på sådan arbetstagare som är i tjänst hos en underleverantör eller annan utomstående arbetsgivare. 2. För avtal, som berör sådant arbete som i detta kollektivavtal avses och utförs av underleverantör eller utomstående arbetskraft eller av annan utomstående köpt tjänst, skall innehålla en bestämmelse, enligt vilken underleverantören eller annan motsvarande som utför arbetet förbinder sig, att i sina arbetsavtalsförhållanden minst iaktta de bestämmelser som framkommer i detta kollektivavtal. 3. Användandet av utomstående arbetskraft kan övervägas först efter, att det har utretts huruvida användandet av fartygets egen personal för utförandet av arbetet är möjligt och hur användandet av den utomstående arbetskraften kommer att påverka den egna personalens sysselsättning och arbetsuppgifter. 8. Praktikanter och läroavtalsutbildning II ARBETSTID 1. Användandet av praktikanter får inte leda till ersättande av ordinarie arbetskraft. 2. Parterna konstaterar, att deras gemensamma mål är att främja läroavtalsutbildningen ombord på rederiets fartyg. 9. Arbetstidsbestämmelser 1. Arbetstiden ordnas enligt lagen om arbetstiden på fartyg i inrikestrafik (inrikestrafikens arbetstidslag), om inte annat har överenskommits i detta kollektivavtal. 10. Ordinarie arbetstid och arbetstid som ingår i garantilönen 11. Övertid 12. Vilotider 1. Den ordinarie arbetstiden är högst 8 timmar i dygnet och högst 40 timmar per vecka. Med dygn avses tiden mellan klockan 00 och 24 och med vecka avses från måndag klockan 00 till söndag klockan 24. Den dygnsvisa arbetstiden som ingår i garantilönen framgår ur bilaga För utförandet av övertidsarbete iakttas det som föreskriv i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikestrafik. 1. Åt arbetstagaren skall under varje 24 timmars period ges en viloperiod på minst 10 timmar (dygnsvila) och under varje sju (7) dagars period tillsammans minst 77 timmar vila. Den dygnsvisa vilotiden kan fördelas på högst två (2) perioder så att den ena perioden räcker oavbrutet räcker minst sex (6) timmar. Tiden mellan två på varandra följande viloperioder får inte överskrida 14 timmar. 2. Om anteckning av vilotiderna i arbets- och skiftesförteckningen är föreskriven i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikestrafik.

3 ÖVERSÄTTNING 3(13) 3. Om arbetstagarens vilotid störs på grund av kallelse till arbete, skall åt honom/henne ges en tillräckligt ersättande vilotid. 4. Räddnings- och brandsläcknings- samt andra övningar som härrör sig till annan räddningsutrustning skall förverkligas så, att de stör arbetstagarens vilotider så lite som möjligt och så, att de inte förorsakar trötthet. 5. Pauser under 30 minuter räknas inte till ovan nämnda vilotid. III LÖNER OCH SEMESTER 13. Lönebetalning 14. Garantilöner 15. Erfarenhetstillägg 1. Lön betalas från den dagen då arbetstagaren anländer till fartyget, eller om han/hon måste resa från orten där arbetsavtalet uppgjorts till fartyget, från den dagen då han/hon påbörjar resan. Rätten till lön upphör den dagen då arbetstagarens arbetsavtalsförhållande tar slut, om inte annat bestäms enligt lag eller i detta kollektivavtal. Om arbetstagaren vid arbetsförhållandets slut är tvungen att resa hem från fartyget, skall dock lön betalas för den dag då arbetstagaren anländer till sitt hem, förutsatt att hemresan sker utan omotiverad fördröjning. 2. Varje kalendermånads lön utbetalas den följande kalendermånadens 15:e dag. I fall då lönebetalningsdagen infaller på en vardagslördag eller helgdag, betalas lönen den föregående vardagen. 3. Åt arbetstagaren skall då arbetsförhållandet upphör erläggas alla de lönefordringar och ersättningar till vilka han/hon är berättigad. Utbetalningen skall ske senast den sjätte (6) dagen efter att arbetsförhållandet upphört. 1. För den fartygspersonal som arbetar ombord på fartyg som omfattas av detta avtal så framgår garantilönerna i bilaga 1. Garantilönen inkluderar erfarenhetstillägg och ersättning för den mängd övertid som bestäms i bilaga Då dagslönen beräknas på garantilönen räknas månaden innehålla 30 dagar 3. Ifall arbetstagaren har utfört annat arbete än arbete enligt hans egen befattning skall för detta andra arbete erläggas en sådan lön som motsvarar den befattningen enligt lönetabellen både för arbets- och den motsvarande lediga perioden dock så, att arbetstagaren alltid har rätt att minst få den lön enligt hans/hennes egen befattning. 4. Enligt sjöarbetsavtalslagen och annan motsvarande lag benämnda full lön avses en sådan lön, som innehåller kollektivavtalets garantilön och de i enlighet med kollektivavtalet som grund avsedda övriga tillägg och ersättningar. 1. Fartygspersonalen har rätt till erfarenhetstillägg efter 3, 6, 9, 12 och 15 års tjänst. Varje erfarenhetstillägg är till sin storlek 5 % och beräknas på den betalda garantilönen utan erfarenhetstillägg. 2. Som grund för tjänstgöringstid som berättigar till erfarenhetstillägg avses tjänstgjord arbets- och/eller tjänstgöringstid ombord på fartyg oberoende av rederi och flagg. 3. Till tjänstgöringstid som berättigar till erfarenhetstillägg räknas även sådan tid, då arbetstagaren har gjort militärtjänst och tid, inom vilken arbetstagaren har deltagit i en

4 ÖVERSÄTTNING 4(13) kurs vid ett sjöfartsläroverk eller annat läroverk genom vilken uppnådd examen ger behörighet att arbeta ombord på fartyg. 4. Om den tjänstgöringstid som berättigar till erfarenhetstillägg uppfylls mitt under en kalendermånad påbörjas arbetstagarens rätt till erfarenhetstillägg och tillägget betalas från den följande kalendermånadens början. Det åligger arbetstagaren i början av arbetsförhållandet att inom 30 dagar förse arbetsgivaren med uppgifter om tjänstgöringstider som berättigar till erfarenhetstillägg, efter vilka beräkningen av tilläggen och nya införtjäningar av tillägg uppföljs av arbetsgivaren. Om det i efterhand uppdagas, att arbetstagaren inte har försett arbetsgivaren med uppgifter om alla de tjänstgöringstider som berättigar till erfarenhetstillägg, uppstår på basen av de nya uppgifterna rätten till ett högre erfarenhetstillägg tidigast från den tidpunkt då uppgifterna har lämnats och från efterföljande kalendermånads början. 5. Förtroendemannen har rätt att kontrollera bokföringen, som arbetsgivaren är skyldig att hålla för de tider som berättigar till erfarenhetstillägg. 16. Arbets- och tjänsteintyg 17. Naturaförmåner 18. Förhöjd garantilön 1. Rederiet skall vid arbetsförhållandets slut ge till arbetstagaren ett arbets- och tjänstgöringsintyg över arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. På arbetstagarens begäran skall även nämnas orsaken till arbetsförhållandets slut samt en utvärdering av arbetstagarens arbetskunnande och uppförande. Ur arbetsintyget får inte framgå annat än det som framgår av ordalydelsen. 1. Åt arbetstagaren skall under arbetstur ges fri kost och logi. För de fartyg, vilka man inte kan arrangera logi eller kost för arbetstagarna ombord, erläggs en ersättning för icke erhållen kost och logi vilken är beaktad i lönetabellernas garantilöner. 1. Arbetstagare som är anställd i allmän tjänst (AT) har rätt till en 10 % förhöjd garantilön. 19. Ersättning för övertid 1. Övertidsersättning betalas för sådant arbete som utförs utöver den ordinarie dygnsvisa arbetstiden (8 timmar). 2. Den första påbörjade övertidstimmen räknas som hel timme och den direkt därpå följande påbörjade halvtimmen räknas som en full halv timme. Ifall övertiden utförs i perioder, räknas den första timmen i varje period som en full timme. De under arbetet placerade mat-, kaffe-, och korta vilopauser delar inte övertiden, i detta stycke på avsett sätt i perioder. 3. Övertidsersättningen per timme räknas genom att dela garantilönen med talet Övertiden ersätts i pengar eller ledig tid så, att tre (3) övertidstimmar motsvarar en (1) ledig dag. 5. Den övertid som ges i form av lediga dagar åtgår oavsett om den lediga dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag.

5 ÖVERSÄTTNING 5(13) 6. Då övertid ersätts i ledig tid, ska ledigheten ges vid en sådan tidpunkt som arbetstagaren föreslår, dock förutsatt, att det är möjligt med tanke på förverkligande av avlösningssystemet och att det är ändamålsenligt i förhållande till övrigt arbete. 20. Lön för sjukdomstid och moderskapsledighet 21. Semester 1. En arbetstagare, som på grund av sjukdom, skada eller olycksfall är förhindrad att utföra sitt arbete, har under den tid som han/hon är förhindrad att utföra arbete rätt till lön för sjukdomstid för högst 60 dagar. Om arbetstagaren då arbetsförhållandet upphör är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom, skada eller olycksfall, har han/hon rätt till en ersättning som motsvarar lön för sjukdomstiden, ifall han/hon skulle ha varit berättigad till lön för sjukdomstid om arbetsförhållandet skulle ha fortsatt. 2. Vid insjuknande eller skada under årssemestern jämförs detta med insjuknande eller skada under arbetstid så, att arbetstagarens rätt till lön för sjukdomstid börjar på den åttonde dagen efter insjuknandet eller skadan. 3. Arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är frånvarande och arbetstagare vars arbetsavtalsförhållande har upphört på grund av sjukdom eller olycksfall har efter det att arbetsoförmågan har upphört rätt att återvända till motsvarande arbetsuppgifter antingen ombord på sitt tidigare fartyg, eller om detta inte är möjligt, ombord på ett annat fartyg som omfattas av detta kollektivavtal. Samma princip gäller även för en arbetstagare vars arbetsförhållande har avslutats på grund av sjukdom eller olycksfall. 4. Arbetstagare som har rätt till moderskapspenning har rätt att få lön för 78 vardagar räknat från början av den period då moderskapspennigen börjar löpa (moderskapsledighet). 5. Till arbetstagare som är på faderskapsledighet betalas skillnaden mellan lönen och faderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen under 12 dagars tid. 6. Ifall arbetstagare på grund av förlossning varit borta från arbetet högst 12 månader och om hon har överenskommit om frånvaron med arbetsgivaren eller om frånvaron beror på sjukdom med anledning av förlossningen, har hon rätt att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter och i första hand till det fartyg vilket hon lämnade.. 7. För moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet iakttas för övrigt det som bestämts i sjöarbetsavtalslagen. 8. Vid sjukdomsfall skall arbetstagaren i första hand vända sig till den av arbetsgivaren anvisade läkaren. Om det finns orsak att anta, att arbetstagaren är sjuk eller skadad, kan arbetsgivaren beordra honom/henne till läkarundersökning. Arbetsgivaren skall se till att den insjuknade eller skadade arbetstagarens får sakenlig vård, till vilken hör ordinerad vård av läkare inklusive därtill tillhörande resor, läkemedel och ett rimligt uppehälle. 1. För semestern iakttas bestämmelserna i semesterlagen för sjömän, om inte något annat avtalats i detta kollektivavtal. 2. Arbetstagaren är berättigad att få semester för 2 11/12 kalenderdagar såsom avses i semesterlagen för sjömän för en full semesterkvalifikationsmånad. Semesterkvalifikationsperioderna är två stycken och infaller och Semester kan hållas först efter två på varandra följande semesterkvalifikationsperioder och den kan utan arbetstagarens samtycke delas upp i högst två delar, så-

6 ÖVERSÄTTNING 6(13) 22. Reseersättningar Allmänt vida detta är oundvikligt för att kunna förverkliga de byten som förorsakas av avlösningssystemet. Den ena semesterperioden, som infaller efter de två på varandra följande semesterkvalifikationsperioderna skall dock vara åtminstone 21 kalenderdagar lång och den skall ges under perioden 2.5 och 30.9, ifall inte något annan tidpunkt för semestern har överenskommits med arbetstagaren. 5. Arbetsgivaren skall ge tillfälle för arbetstagaren eller dennes företrädare att framföra sin åsikt gällande tidpunkten för semestern innan semestern bestäms. 6. Arbetstagaren har under semesterperioden rätt till samma garantilön som under arbetsperioden (semesterlön). Semesterlönen beräknas enligt den lön, som arbetstagaren får vid tidpunkten för semesterns början. Ifall arbetstagaren under semesterkvalifikationsperioden under minst en (1) månads tid har fungerat i en sådan tjänst som innebär högre lön än den som hans/hennes ordinarie tjänst utgör, ska hans/hennes semesterlön beräknas med beaktande av tjänstgöringstiden för de högre befattningarnas motsvarande månadslöner. 7. Till arbetstagare som har rätt till semester skall en semesterpenning utbetalas som utgör 50 % av hans/hennes semesterlön. Semesterpenning utbetalas senaste den 15 juli. Med arbetstagaren kan dock överenskommas, att semesterpenningen utbetalas i högst två delar, som står i förhållande till den hållna semestern. 8. Då arbetsförhållandet upphör skall de outtagna och/eller icke förfallna semesterdagarna ersättas i pengar så, att till arbetstagaren betalas en semesterersättning som motsvarar semesterlönen för de outtagna och/eller icke förfallna semesterdagarna. Utöver semesterersättningen skall till arbetstagaren erläggas en semesterpenning som motsvarar de förfallna och outtagna semesterdagarna och som uträknas på basen av semesterersättningen. 1. Resekostnader ersätts mot räkning. I reseräkningen skall framgå det använda fordonet och färdvägen för resan. Resorna skall i huvudsak göras med allmänna kollektivtrafikmedlen. Ifall resan sker på annat sätt än med allmänna kollektivtrafikmedel, skall om detta överenskommas på förhand med arbetsgivaren. 2. För användning av flygplan för resa under 250 kilometer skall på förhand överenskommas med arbetsgivaren. 3. Resorna skall ske utan omotiverat dröjsmål. 4. För resa skall göras reseräkning efter resans slut, och om möjligt senast två (2) månader efter resan upphört. 5. Arbetstagaren har rätt till ersättning för kostnader som förosakats i samband med resa mellan hemmet och fartyget i början av arbetsförhållandet samt då han/hon återvänder till arbetet efter semester, sjuk-, moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps-, föräldra-, eller vårdledighet eller utförd värnplikt. Utöver detta har arbetstagaren rätt till ersättning för sådana kostnader, som orsakats av resor mellan hemmet och fartyget och som är bundna till avlösningssystemet. En tidsbestämd arbetstagare har rätt till ersättning för resor mellan hemmet och fartyget även då arbetsförhållandet upphör. 6. Ifall arbetstagaren blir tvungen att invänta fartyget då han/hon återvänder till arbetet efter semester eller ledighetsperioden, skall arbetsgivaren ordna inkvartering åt

7 ÖVERSÄTTNING 7(13) Användning av taxi Användning av egen bil honom/henne eller ersätta åt honom/henne för de skäliga kostnader som uppstått i samband med övernattningen. 7. Användningen av taxi skall alltid överenskommas om på förhand med arbetsgivaren. Ifall så inte har gjorts, ersätts de kostnader som uppstått i samband med användningen av taxi enligt den allmänna kollektivtrafikmedlen. I reseräkningen skall antecknas den person med vilken användningen av taxi har överenskommits. Om utredning saknas ersätts kostnaderna enligt den allmänna kollektivtrafiken. 8. Användningen av egen bil skall alltid överenskommas om på förhand med arbetsgivaren. I reseräkningen skall antecknas den person med vilken användningen av egen bil har överenskommits. Om utredning saknas ersätts kostnaderna enligt den allmänna kollektivtrafikmedlen. 9. För användning av egen bil betalas kilometerersättning enligt det beslut som givits av skattemyndigheterna. Resor i samband med kurs 10. Kursresor ersätts i huvudsak enligt de allmänna kollektivtrafikmedlen. Kommenderings och förflyttningsresor 11. Då arbetstagare på grund av sin anställning sänds till eller från fartyget eller på annan arbetsresa, som inte är bundna till semester eller lediga dagar eller annan motsvarande ledighet, ska till honom/henne betalas ersättning för uppkomna resekostnader. Ifall det till resan hör sådana lediga dagar, skall tillvägagångssättet för resekostnadernas del, vara som det tidigare är nämnt bestämt om ifrågavarande resa. För övrigt iakttas skattestyrelsens beslut gällande kostnadsersättningar för kommenderings och förflyttningsresor. Reseersättning i samband med möten 12. Resekostnader, som uppstår för deltagande som representant i Finlands Sjömans-Union FSU rf:s kongress, som medlem i fullmäktige eller i styrelsen, ersätts av Finlands Sjömans-Union FSU rf. 23. Ersättning för handledning av praktikant 1. Ifall medlem i fartygets besättning deltar i handledningen av en praktikant som studerar på ett yrkesinstitut eller i en yrkeshögskola, skall åt honom/henne betalas en ersättning, vars storlek är 1/475 av den med erfarenhetstillägg förhöjda garantilönen för varje dygn som används för handledning. 24. Ersättning för arbete under vissa helgdagar 1. Om arbetstagaren har varit i arbete på julafton, juldagen, annandag jul, långfredagen, påsklördagen, påskdagen. annandag påsk eller midsommarafton eller midsommardagen, ersätts arbetet för sådan tid genom att betala åt arbetstagaren 1,5 gånger sin lön eller om arbetstagaren så vill i motsvarande ledighet. 25. Ersättning för beredskap samt larmpeng 1. Om arbetstagaren är beordrad att vara i beredskap för att kunna påbörja ett arbete eller anländer till fartyget tack vare detta, skall för beredskapen åt honom/henne beta-

8 ÖVERSÄTTNING 8(13) las en ersättning, som är 1/300 av garantilönen för varje påbörjad timme som åtgått till beredskapen. Beredskap kan också förverkligas genom, att ålägga arbetstagaren att bära med sig mobiltelefon, personsökare eller motsvarande tekniska hjälpmedel. 2. Beordran rörande beredskap skall ges på förhand och i god tid innan den ordinarie arbetstidens slut. 3. Arbete gjort under beredskap ersätts som övertid. 4. Inspektionsrundor utförda under beredskap räknas inte som arbetstid. 5. Om arbetstagaren uppmanas att på sin fritid infinna sig ombord på fartyget för att utföra någon arbetsuppgift, skall åt honom/henne betalas en ersättning som motsvarar två (2) övertidstimmar. 26. Inbesparning av lön (kortmanslön) 1. Enligt sjöarbetsavtalslagen 2 kap. 15 uppkommen inbesparning av lön beräknas enligt den verkliga inbesparningen av lönen som uppkommit för arbetsgivaren genom att antalet arbetstagare minskat och som beräknas på den lön som skulle betalats åt den eller de arbetstagare som är frånvarande, ifall den eller dessa skulle ha varit i arbete. 27. Begravningsunderstöd IV AVLÖSNING 28. Avlösning 1. Åt arbetstagares anhöriga som inte omfattas av sjömanspensionslagen, betalas hälften av det begravningsunderstöd som bestäms i sjömanspensionslagen. 2. Rederiet står och betalar för de kostnader som uppkommer i samband med hemtransport av en död arbetstagare. 1. Om det rådande avlösningssystemet på fartyget och om ändringar däri skall på förhand överenskommas med förtroendemannen, eller om en sådan inte är vald, med fartygspersonalen. 2. Avlösningen skall förverkligas så, att en (1) arbetsdag berättigar till en (1) ledig dag. 3. Ifall åt arbetstagaren under arbetsförhållandets gång uppstår fler införtjänade lediga dagar än vad avlösningssystemet kräver, skall dessa överskjutande lediga dagar ges senare som ledighet på arbetstagarens begäran, då arbetssituationen så tillåter och förutsatt, att det är möjligt med tanke på förverkligandet av avlösningssystemet och är ändamålsenligt i förhållande till övrigt arbete. Överskjutande ledighet kan även ersättas i pengar om arbetstagaren samtycker. Överskjutande ledighet som överskrider 90 dagar, till vilket inte räknas semester, kan utan arbetstagarens samtycke ersättas i pengar. 4. Semesterdagar används inte till förverkligande av avlösningen 5. Arbetsgivaren kan ersätta en tredjedel (1/3) av de övertidstimmar som uppkommit under en kalendermånad som ledighet, ifall detta är klart och nödvändigt för att kunna uppfylla det på förhand uppgjorda avlösningssystemet. 6. Avlösningssystemet skall uppgöras för högst ett (1) år i taget så, att arbets- och ledighetsperioderna upprepas eller utjämnas enligt förhållandet 1:1 (en arbetsperiod

9 ÖVERSÄTTNING 9(13) motsvaras av en lika lång ledighet). Då man kommer överens om avlösningssystemet skall man ta i beaktande fartygets trafik och arbetsuppgifternas natur. Avlösningssystemet och den till avlösningen hörande arbetsturlistan skall placeras på en sådan plats, att den är lätt till påseende. Berörda arbetstagare (bytespar) kan sinsemellan komma överens om, att arbets- och ledighetsperioderna upprepas på ett annat sätt. Arbetsgivaren måste dock godkänna ett sådant förfarande. 7. Arbetsperioden kan vara högst 14 dagar, ifall man med fartygspersonalen inte överenskommit om något annat. 8. När arbetstagare enligt detta kollektivavtal eller enligt lag har rätt att erhålla lön från arbetsgivaren för sådan tid, då han/hon är borta från arbetet på grund av exempelvis sjukdom eller en skada, fackföreningsutbildning eller deltagande i sådan utbildning som är anvisad av arbetsgivaren eller av någon annan orsak, för sådana dagar åtgår eller införtjänas inte lediga dagar enligt avlösningssystemet. Då arbetstagaren deltar i ett av rederiet anordnat rederi- eller rekreationsdagar, åtgår eller införtjänas inte lediga dagar enligt avlösningssystemet, dock så att sådana dagar kan vara högst fem (5) per kalenderår. 9. Gällande bokföringen av avlösningssystemet tillämpas i tillämpliga delar vad som är bestämt om arbetstidsbokföring. 29. Arbete utfört på bytesdag och flyttande av bytesdag 1. Den ordinarie arbetstiden för de i arbetsturlistan utmärkta bytesdagarna är antingen fyra (4) eller åtta (8) timmar. Ifall den ordinarie arbetstiden är fyra (4) timmar, anses arbetsdagen vara en halv arbetsdag och motsvarande en hel arbetsdag, om den ordinarie arbetstiden är åtta (8) timmar. 2. Om arbetstagaren på arbetsgivarens order är tvungen att återvända till arbetet en dag tidigare än överenskommet eller om han/hon på order av arbetsgivaren är tvungen att flytta från ett fartyg till ett annat och om resan har påbörjats före kl , skall för denna dag och ankomstdagen till arbetet räknas som en full arbetsdag. V ÖVRIGA BESTÄMMELSER 30. Arbetshälsovård och hälso- samt läkarundersökningar 31. Vårdhänvisning 32. Arbetsskydd 1. Arbetstagaren har rätt till kostnadsfri arbetshälsovård. 2. Arbetstagaren har rätt till ersättning för kostnader, som uppkommit för läkarundersökningar och för läkarintyg som avses i förordningen gällande läkarundersökning för sjömän. Arbetstagaren skall i första hand vända sig till av arbetsgivaren anvisad sjömansläkarmottagning. 1. För vårdhänvisning efterkommes det drogpolicy- och vårdhänvisningsavtal som undertecknats av parterna (bilaga 4). 1. För arbetsskyddet efterkommes det arbetsskyddsavtal som undertecknats av parterna (bilaga 5).

10 ÖVERSÄTTNING 10(13) 33. Fritidsolycksfalls- och grupplivförsäkring 1. Arbetsgivaren skall försäkra arbetstagaren mot olycksfall som kan inträffa på fritiden, och på samma villkor som gäller i lagen för olycksfall i arbetet. Som fritid ses bland annat sådan tid som man är på ledighetsperiod eller på årssemester. 2. Arbetsgivaren måste försäkra arbetstagaren med en tilläggsförsäkring för fritiden, vilken ersätter en sådan skada som en utomstående med avsikt har förorsakat arbetstagaren förutsatt, att den skadade inte genom sitt eget beteende har bidragit till skadans uppkomst. 3. Om arbetsgivaren har underlåtit att skaffa en fritidsolycksfallsförsäkring samt en tilläggsförsäkring för fritid, är han/hon ändå ansvarig för, att arbetstagaren eller hans/hennes rättsliga innehavare får tillgodoräkna sig sådana ersättningar som han/hon skulle ha varit berättigad till, som om försäkringen hade tagits. 4. Arbetstagaren har enligt sjömanslagen rätt till samma förmåner, som ersätts för sjukdom eller personskada, för sådan tid och för sådana skador som orsakas av olycksfall eller skada och som leder till arbetsoförmåga. 5. Arbetsgivaren är skyldig, att ta en grupplivförsäkring enligt bilagan (bilaga 6). 34. Anmälan om arbetsolycksfall och fritidsolycksfall 1. Ifall arbetstagaren råkar ut för ett arbetsolycksfall, skall om detta meddelas omedelbart till en av arbetsgivaren anvisat olycksfallsombud som måste utfärda ett intyg över att en anmälan har blivit gjord. Olycksfallsombudet måste utan dröjsmål göra en anmälan om olycksfallet till olycksfallsverket. Om fartygets befälhavare eller olycksfallsombudet underlåter sig, att skicka en anmälan om olycksfallet till olycksfallsverket, ansvarar arbetsgivaren ändå för, att arbetstagaren i vilket fall som helst får en olycksfallsersättning enligt lag 2. Ifall arbetstagaren råkar ut för ett olycksfall under fritiden, måste han/hon genast meddela om detta till arbetsgivaren eller dennes företrädare, som måste utfärda ett intyg över anmälan. Fartygets befälhavare eller arbetsgivaren skall utan fördröjning skicka en olycksfallsanmälan till sakenligt försäkringsbolag. Om fartygets befälhavare eller arbetsgivaren underlåter sig att i tid skicka in olycksfallsanmälan, är arbetsgivaren ansvarig för, att arbetstagaren får tillgodoräkna sig olycksfallsersättning enligt lag 35. Boende- och matsalsutrymmen 1. Varje arbetstagare har rätt till ensamboende. 2. Ritningar som berör boendet ombord måste enligt detta kollektivavtal presenteras till parterna. Ritningar som berör nybyggen måste presenteras redan i fartygets planeringsskede. Rederiet ska för Finlands Sjömans-Union FSU rf, förtroendemannen och arbetsskyddsfullmäktige visa boenderitningar som berör nybyggen och övriga nya fartyg samt ritningar över reparationer och/eller ombyggnader som avsevärt ändrar eller påverkar besättningens boende. 3. Arbetsgivaren måste se till, att fartygets boendeutrymmen är anständiga och, att de städas dagligen. Boendeutrymmen ska inspekteras med jämna mellanrum. 4. Arbetsgivaren ska se till, att arbetstagaren har passande kärl och bestick och, att rengöring av besticken samt, att städning och iordningsställande av matsalen utförs efter varje måltid. Städning och rengöringsarbete måste kunna utföras under ordinarie arbetstid.

11 ÖVERSÄTTNING 11(13) 36. Matpaus 37. Utbildning 5. Om boende- och matsalsutrymmens städning, iordningställande och rengöring inte kan utföras under ordinarie arbetstid, ska det utföras som övertid. Om arbetet utförs på helgdag av någon ur vakten anses arbetet inte vara övertidsarbete. 6. Den städning som utförs av ekonomipersonalen övervakas av ekonomisavdelningens förman. 1. Matpaus kan förkortas till minst en halv timme och dess början kan flyttas med högst en timme. 1. Vad gäller utbildningsverksamheten efterkommes det avtal som är uppgjort mellan detta kollektivavtals parter gällande personal- och yrkesutbildning (bilagor 7 och 8). Med yrkesutbildning avses även kollektivavtalsparternas förtroendemannautbildning. 38. Förtroendemän, arbetsskyddsfullmäktige och andra arbetstagarrepresentanter 1. Gällande förtroendemän och andra representanter för arbetstagarna efterföljs det förtroendemannaavtal som är uppgjort mellan kollektivavtalsparterna (bilaga 9). 39. Deltagande i fackförbundets möten 1. Om en medlem av fackförbund som berörs av detta kollektivavtal väljs som representant till behörig organisations kongress eller som medlem av fullmäktige eller styrelse, ska åt den valda ges ledigt för, att han/hon ska kunna sköta förtroendeuppgifterna som härrör sig till resor i samband med möten. 40. Fackföreningens representanter 1. Representant för organisation som berörs av detta kollektivavtal har rätt, att besöka fartyg av sådan orsak som har med detta kollektivavtal, dess efterkommande och tolkning att göra, förutsatt att fartygsbesättningens arbete inte störs av det. Arbetsgivaren är skyldig, att se till att åt organisationens representant ordna tillstånd och dokument som garanterar denne tillträde till både hamn och fartyg. 2. Åt organisationens representant ska på hans/hennes begäran ges information, förutom när sådan information klart och tydligt är av sådan natur, att de är onödiga för utförandet av hans/hennes uppgifter. 41. Arbetsplatsklubbar och fackavdelningar 1. Medlemmar av organisation som berörs av detta kollektivavtal och därmed är medlem av en grundad arbetsplatsklubb, fackavdelning och medlemsförening har rätt att på arbetsplatserna anordna möten, dock så att det inte stör arbetet. 2. Ovan omnämnda fackavdelningars och medlemsföreningars valda representanter har i medlemsärenden rätt, att besöka fartygen och de kan sätta upp meddelanden, möteskallelser och annan information på den anslagstavla som avses i förtroendemannaavtalet och som ska finnas ombord.

12 ÖVERSÄTTNING 12(13) VI FÖFARANDE VID OENIGHETER 42. Förfarande vid oenigheter 1. Oenigheter som uppstår vid tolkningen av detta kollektivavtal ska utredas utan dröjsmål i första hand vid förhandlingar mellan arbetsledningen och fartygsförtroendemannen. 2. Ifall oenigheterna inte får en lösning i förhandlingarna mellan arbetsledningen och fartygsförtroendemannen, så ska om dessa förhandlas vidare mellan förtroendemannen och representant för arbetsgivaren på basen av det oenighetsprotokoll som upprättats mellan arbetsledningen och fartygsförtroendemannen. Om man inte heller i dessa förhandlingar lyckas hitta en gemensam lösning, så ska över ärendet upprättas ett protokoll, som undertecknas av förhandlarna och i vilket man kort konstaterar de frågor som är orsaken till oenigheten samt båda parternas ståndpunkter. Efter detta förs ärendet vidare för behandling mellan arbetsgivaren och den organisation som är avtalspart i detta kollektivavtal. Förhandlingarna mellan kollektivavtalsparterna ska påbörjas vid första bästa tillfälle och senast en (1) vecka efter det att förhandlingsframställan är gjord. 3. I ett sådant fall, då kollektivavtalsparterna inte kan komma överens gällande oenigheterna, kan ärendet föras till arbetsdomstol för prövning. 43. Kontinuerliga förhandlingar 1. Om någon av detta kollektivavtals parter vill ta ett initiativ till en ändring eller komplettering av avtalet, skall den andra parten ges en motiverad skriftlig framställning om detta, som denne utan dröjsmål skall besvara skriftligen. 2. Om parterna kan överenskomma om avtalets ändring eller komplettering, kan förändringen bringas i kraft på sätt som parterna överenskommer om, fastän kollektivavtalsperioden inte upphört. 3. I övrigt tillämpas i förhandlingarna det tillvägagångssätt som bestäms i detta avtal om förhandlingsordningen. 4. Med det som överenskommits ovan har parterna inte ändrat på den enligt kollektivavtalslagen gällande arbetsfredsplikten. Ifall parterna i de kontinuerliga förhandlingarna således inte uppnår en uppgörelse, innebär detta inte att den kollektivavtalsbestämmelse som förändringsförslaget riktar sig mot, skulle upphöra att vara i kraft eller än mindre att den därmed förknippade arbetsfredsplikten skulle upphävas. 44. I hamn kungjord strejk/lockout/blockad 1. Om i någon hamn, dit fartyget anländer eller där det befinner sig, råder på lagenligt sätt beslutad och kungjord strejk, lockout eller blockad, skall arbetstagarna inte beordras att utföra sådant i konflikt underkastat arbete utöver vad som är nödvändigt, för att förse fartyget med proviant, bränsle eller annat, som ovillkorligen behövs för avgång från hamnen. VII AVTALETS IKRAFTVARANDE 45. Avtalets ikraftvarande 1. Detta kollektivavtal träder i kraft från en mellan parterna överenskommen tidpunkt och är i kraft t.o.m. den

13 ÖVERSÄTTNING 13(13) VIII ALLMÄNNA AVTAL Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Liite 8: Liite 9: Liite 10: Palkat / Löner 1a, 1b & 1c Avtal om grund för permittering och uppsägning Avtal om deltid Avtal om hänvisande till vård för personer med rusningsmedelsproblem Arbetskyddsavtal Avtal om grupplivförsäkring Avtal om facklig utbildning Avtal om personalutbildning Avtal om förtroendemän Avtal om vissa frånvaron

KOLLEKTIVAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas på löne- och arbetsvillkoren

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN KOLLEKTIVAVTAL FÖR STYRMÄN mellan ÅLANDS LANDSKAPSREGERING och FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.F. för tiden 1.4.2015-31.3.2017 2 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL Parterna förnyar det kollektivavtal för styrmän

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL

KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL KOLLEKTIVAVTAL mellan ÅLANDS LANDSKAPSREGERING och FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND R.F. samt FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND R.F. för tiden 1.11.2010-29.2.2012 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL Ålands landskapsregering,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

Kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer

Kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING: I tolkningstvister, vid meningsskiljaktigheter eller ifall den svenskspråkiga versionen avviker från den finskspråkiga, tillämpas det finskspråkiga avtalet. Kollektivavtalet för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA AVTAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA AVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA AVTAL 1. Sjöarbetstidsbestämmelser... 2 2. Semesterbestämmelser... 10 3. Samarbetsavtal inom sjöfartsbranschen... 12 4. Uppsägningsskyddsavtal inom sjöfartsbranschen... 19

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 2 februari 2001 Nr 55 87 INNEHÅLL Nr Sidan 55 Arbetsavtalslag... 142 56 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan... 164

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Bilaga 1 Underteckningsprotokoll 14.3.2016 K O L L E K T I V A V T A L gällande Åland Post och dess arbetstagare för perioden: 1.1.2016 31.12.2016 Åland Post Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. * = Uppdaterad

Läs mer

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.3.2014 30.11.2016 Avtalsparterna har förnyat ordningsföljden på

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f.

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. Bilaga K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012 mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2012 28.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL

UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL * UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL 1.3.2014 28.2.2017 Allmänna avtal 1/83 ALLMÄNNA AVTAL UTRIKESFARTENS KOLLEKTIVAVTAL FÖR HANDELSFARTYG UTRIKESFARTENS PASSAGERAR- FARTYGSAVTAL 1.3.2014 28.2.2017

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 15 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening 2012 2013 SIAFKA Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4 Semester KAPITEL 5 Arbetsledighet

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

NYA KOLLEKTIVAVTALSBÖCKER HUVUDAVTALEN OCH DE ALLMÄNNA AVTALEN

NYA KOLLEKTIVAVTALSBÖCKER HUVUDAVTALEN OCH DE ALLMÄNNA AVTALEN Protokoll NYA KOLLEKTIVAVTALSBÖCKER HUVUDAVTALEN OCH DE ALLMÄNNA AVTALEN 1 Kollektivavtalets ikraftvarande Konstaterades, att kollektivavtalet för däcks- och maskinbefäl samt sjukskötare är i kraft mellan

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

1.10.2012 SKOG - METO

1.10.2012 SKOG - METO Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod 2016-04-01 2017-04-30 Löneökning Grundlön ökas Utgående lön ökas Månadslön ökas 2016-04-01 med 153,50 kr/timme (ökning

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND INNEHÅLL Underteckningsprotokoll 9.3.2010...

Läs mer

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF 1 INNEHÅLL I ALLMÄNT... 3 1

Läs mer

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM umonen Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Utstationeringsavtal Tjänstemän - Bemanning Unionen inger härmed Utstationeringsavtal

Läs mer

MELLAN BYGGNADSINDUSTRIFÖRBUNDET OCH BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL

MELLAN BYGGNADSINDUSTRIFÖRBUNDET OCH BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BYGGNADSINDUSTRIFÖRBUNDET OCH BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 2008-2009 1 Innehåll 1. Kollektivavtal 7 KA 2. Avtal om uppsägningsskydd 39 AUS 3. Semesterkollektivavtal 42 SkA 4. Allmän överenskommelse

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf LUFTFARTSUNIONEN rf. Kollektivavtal. gällande flygtrafiktjänster 15.11.2013 15.11.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf LUFTFARTSUNIONEN rf. Kollektivavtal. gällande flygtrafiktjänster 15.11.2013 15.11. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för resebyråer 22.6.2010 30.4.2012

Kollektivavtal för resebyråer 22.6.2010 30.4.2012 Kollektivavtal för resebyråer 22.6.2010 30.4.2012 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna / Arbetsgivarföreningen för resebyråer 1 PB 30 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 420 20, Fax

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS

GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS HELSINGFORS STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Handikapparbete 1.2.2016 GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. SÖKANDE AV ASSISTENTER... 2 3. INGÅENDE

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013

Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013 Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013 TEKNOLOGIINDUSTRIN RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar.

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar. ANSÖKAN OM SOMMARARBETSUNDERSTÖD Returnera ansökningsblanketten till Lappträsk kommunkansli genast efter att den är ifylld, dock senast t.o.m. 13.6.2016. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas

Läs mer