KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning"

Transkript

1 KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar, församlingskretsar, distriktsorganisationer och riksorganisationer inom Svenska Missionskyrkan och SMU. 1. Avtalets omfattning 1.1 Avtalet gäller för hel- och deltidsanställd med en tjänstgöring omfattande minst 8 tim/vecka eller 20 % av en heltidstjänst. 1.2 För anställd som med tillämpning av punkt 2.2 har anställts för vikariat eller i övrigt för viss tid eller visst arbete gäller avtalet med undantag av punkt För anställd som kvarstår i tjänst eller antagit ny tjänst efter att ha uppnått ordinarie pensionsålder gäller avtalet med undantag av punkt För anställd missionsarbetare gäller avtalet med tillägg enligt supplement till kollektivavtalet för missionsarbetare 2. Anställning 2.1 Anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivare och den anställde inte har överenskommit om annat enligt följande: 2.2 Anställning för viss tid eller visst arbete regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) 5. Lag om anställningsskydd 5 och 5 a Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: 1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. 2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete. 3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning. 4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja sådan tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, som skall pågå mer än tre månader. Ändrat 5. Avtal för viss tid när arbetstagaren har fyllt 67 år. (som avser anställning efter pensionering, om arbetstagaren har uppnått den ålder som medför skyldighet att avgå från anställningen med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte finns, när arbetstagaren har fyllt 67 år). Flyttat Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Lag (1996:1424). 5 a Avtal får även i andra fall träffas om tidsbegränsad anställning (överenskommen visstidsanställning). Avtal om sådan anställning får beträffande en och samma arbetstagare omfatta sammanlagt högst tolv månader under tre år, och ingen tidsperiod får vara kortare än en månad Med vikariat avses - att anställd ersätter en annan anställd under dennes frånvaro, t.ex. vid ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet, eller - att den anställde under högst 12 månader eller under den längre tid som överenskommits mellan arbetsgivaren och denne uppehåller en ledigbliven befattning i avvaktan på att en ny innehavare av befattningen har utsetts. Med avtal för visst arbete s.k. projekt avses - att det innebär ett nytt arbetsområde med tydligt uppdrag, tidsplan och utvärdering, enbart ekonomiskt bidrag från annan part är inte tillräcklig grund för projektanställning. 1

2 2.2.1 Praktiktjänst för den som genomgår utbildning till Pastor eller diakon kan omfatta högst 24 månader Avtal om anställning för viss tid i form av provanställning kan träffas mellan arbetsgivaren och den anställde. Provanställning kan omfatta högst tolv månader. 2.3 Senast två veckor efter tillträdelsedagen skall anställd erhålla skriftligt anställningsbevis som redovisar anställningsvillkoren. När andra lönen betalats ut anses anställningen vara tillsvidare om inte annat avtalats i anställningsbeviset. 3. Allmänt 3.1 Förhållandet mellan arbetsgivare och anställda grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Anställd skall iakttaga diskretion rörande arbetsgivarens angelägenheter. 3.2 Om anställd avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag skall samråd ske med arbetsgivaren. 3.3 Anställd äger rätt att motta statligt, kommunalt, fackligt eller med detta jämförbart förtroendeuppdrag inom det egna samfundet. För mer omfattande förtroendeuppdrag, som ej ingår i tjänsten, ska arbetsgivarens tillstånd inhämtas, skriftlig överenskommelse träffas samt eventuell reglering av löneförmåner ske. 4. Arbetstid 4.1 Anställd har oreglerad eller reglerad arbetstid Förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid För anställd som på grund av arbetets karaktär har att tillsammans med arbetsgivaren avgöra arbetstidens förläggning tillämpas förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid. Den ordinarie oreglerade arbetstiden utgörs av sammantaget 260 arbetsdagar per år inklusive semesterdagar. Fördelningen över året förhandlas lokalt. Följande riktlinjer gäller: Arbetstiden utgår från en arbetstid på 5 dagar per vecka utslaget över året. Denna förhandlas lokalt och kan förläggas ojämnt över månaden/året. Den anställde har alltid rätt till minst en ledig dag per vecka samt minst sex lediga helger per år utöver de som tas ut i samband med semester. Arbetstidens förläggning skall planeras i god tid och större avvikelser från grundschemat skall göras i samförstånd mellan den anställde och arbetsgivaren. Antalet arbetsdagar i följd får inte överstiga nio. Exempel på arbetstidens förläggning: Ex. 1: Två lediga dagar per vecka, t.ex. en veckodag + lördag, vid ledig helg byts ledig veckodag ut mot ledig söndag. Ex. 2: En ledig dag per vecka + en ledig långhelg per månad dvs. ledig fredag-måndag. 2 Lediga dagar skall tas ut kontinuerligt under året och kan inte sparas från ett år till ett annat. Övertidsersättning utgår ej vid oreglerad arbetstid. Som kompensation har den anställde en ytterligare semestervecka enligt p Vid lägertjänstgöring som totalt utgör mer än 14 lägernätter per år utgår särskild

3 kompensation i form av en extra ledig dag per ytterligare 5-dagars period att tas ut i direkt anslutning till lägret. OBS! Detta medför att årsarbetstiden minskas i motsvarande grad. För anställd med oreglerad arbetstid anses 14 lägernätter kunna ingå som en naturlig del av tjänsten. - Verksamhetsår kan vara kalenderår, semesterår, indelat i två terminer osv. I anställningsbeviset skall det klart framgå vad som avses med verksamhetsår, om detta inte anges tillämpas kalenderår. 4.3 Uppgift om arbetstidsalternativ skall anges i anställningsbeviset med beskrivning av deltidsutformning Reglerad arbetstid Med reglerad arbetstid avses att arbetstiden är fastställd till ett visst antal timmar i veckan eller i månaden. Den ordinarie reglerade arbetstiden skall utgöra högst 40 timmar i genomsnitt per vecka. Arbetstiden kan beräknas som årsarbetstid och förläggas snett under året. Arbetstidens förläggning (normalarbetstid) och eventuell flextid bestäms på varje arbetsplats Övertidskompensation vid reglerad arbetstid 5. Lön Kompensation för övertidsarbete vid reglerad arbetstid utgår enligt följande: kl vardag 50% tillägg på ordinarie lön kl vardag 100% tillägg på ordinarie lön Lördag, söndag, helgdag 100% tillägg på ordinarie lön Övertidsarbete skall vara beordrad av arbetsgivaren. Övertidsersättning kan tas ut i kompensationsledighet eller som ekonomisk ersättning. När den anställde på eget initiativ och efter överenskommelse med arbetsgivaren deltar i arrangemang inom Svenska Missionskyrkan och SMU på icke ordinarie arbetstid, kan kompensationsledighet med lika många dagar som arrangemanget omfattar utgå (tid mot tid). Arbetsgivaren kan, efter önskemål från den anställde, tillfälligt förlägga arbetet till annan tid än normalarbetstiden. För detta utgår ingen övertidsersättning. Tidpunkten för rätt till övertidsersättning förskjuts i motsvarande grad Lönesättningen är fri, frånsett de särskilda avtal som gäller lägsta löner för pastorer och diakoner. Särskilt löneavtal avseende löneutveckling gäller för parterna som omfattas av detta kollektivavtal. Vid lönesättning bör hänsyn tagas till tjänsteinnehåll, kompetens och individuell förmåga Löneform och lön skall framgå av anställningsbeviset Lön utgår normalt för kalendermånad För anställd vars hela anställningstid är kortare än tre månader eller då arbetets art så kräver utbetalas lön per timme eller dag Lön avseende del av kalendermånad beräknas enligt följande: Antal kalenderdagar x månadslönen 3

4 För reglerad arbetstid gäller att lön per timme beräknas med månadslönen veckoarbetstiden x 4, Lön per arbetsdag beräknas med månadslönen Månadslönen utbetalas senast den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på lördag, söndag eller helgdag utbetalas lönen tidigare. I december skall lönen vara utbetalad senast en bankdag före julhelgen. Den anställde ska erhålla lönebesked från arbetsgivaren med uppgift om bruttolön, prel.skatteavdrag, ev. andra förmåner och avdrag samt uppgift om semesterdagar. 5.4 Uppbärande av arvode Den anställdes inkomster i form av arvoden för medverkan i församlingar, distrikt, folkhögskolor eller andra organisationer under fastställd arbetstid, skall normalt redovisas till arbetsgivaren för eventuell lönereglering. 6. Sjukskrivning 6.1 Sjukanmälan till arbetsgivaren När en anställd är sjuk och därför ej kan tjänstgöra skall han/hon snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. Vidare skall han/hon så snart detta kan ske meddela arbetsgivaren när han/hon beräknar kunna återgå i arbetet. Den anställde skall också lämna en skriftlig anmälan till arbetsgivaren om att han/hon varit sjuk och i vilken omfattning den anställde inte kunnat arbeta. Samma gäller om den anställde blir arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller arbetsskada eller måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta enligt lagen om ersättning åt smittbärare Arbetsskada Om sjukanmälan beror på arbetsskada skall arbetsgivaren snarast göra arbetsskadeanmälan till försäkringskassan. 6.2 Sjukintyg Varar sjukdomen mer än sju dagar skall den anställde lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. Varar sjukdomen mer än 14 dagar skall den anställde även lämna läkarintyg med uppgift om sjukdom till försäkringskassan. Om arbetsgivaren så begär skall anställd lämna läkarintyg redan tidigare än från och med den åttonde sjukdagen. 6.3 Årsarbetstid 4 Den anställde skall till försäkringskassan anmäla sin årsarbetstid. För anställd med reglerad arbetstid anges arbetstiden i timmar på så sätt att

5 normalarbetstiden per vecka multipliceras med 52. För anställd med oreglerad arbetstid anges arbetstiden i dagar. En heltidsanställd anger arbetstiden till 260 dagar/år. Anmärkning 6.4 Sjuklön Den anställde skall i samband med rapportering till allmän erkänd arbetslöshetskassa rapportera sin arbetstid som 8 timmar per dag måndag - fredag, dvs 40 timmar, vid heltidsanställning oavsett hur arbetsschemat med helgtjänstgöring och lediga dagar ser ut. Enligt sjuklönelagen får den anställde under de första 14 sjukdagarna en sjuklön från arbetsgivaren. Från den 15:e sjukdagen utgår sjukpenning från försäkringskassan. Från dag 91 utgår en sjukersättning motsvarande 10% av nettolönen från arbetsgivarens Avtalsgruppsjukförsäkring. Den utbetalas så länge sjukpenning eller sjukersättning utbetalas från Försäkringskassan. (Anmälan till försäkring görs via Svenska Missionskyrkans expedition.) Den första dagen i en sjuklöneperiod är karensdag och ingen ersättning utgår för denna dag. För den andra till och med 14:e sjukdagen i varje sjuklöneperiod är sjuklönen 80 % av ordinarie lön. En karensdag gäller även om sjukdomen beror på arbetsskada. Om en ny sjukdomsperiod infaller inom fem kalenderdagar från friskskrivningen, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Ersättningen skall då beräknas som om den anställde varit sjuk i en följd. Ingen ny karensdag utgår och kompensationsnivån och sjuklöneperiodens längd påverkas (se exempel). Antalet karensdagar är begränsade till 10 dagar för varje anställning under en tolvmånadersperiod räknat från den första karensdagen. Därefter har den anställde rätt till ersättning med 80% av lönen även för den första dagen i sjuklöneperioden (allmänt högriskskydd). Här följer ett exempel. Den anställde arbetar och får lön måndag - fredag varje vecka. Vecka 1 tisdag: sjukdag 1, karensdag, ingen sjuklön onsdag: sjukdag 2, sjuklön 80% torsdag: frisk, ordinarie lön fredag: frisk, ordinarie lön lördag - söndag: ledig helg Vecka2 måndag: sjukdag 3, återinsjuknanderegeln, sjuklön 80% tisdag - fredag: sjukdag 4-7, sjuklön 80% lördag - söndag: sjukdag 8-9, ingen sjuklön Vecka 3 måndag - fredag: sjukdag 10-14, sjuklön 80% Efter dag 15 utgår endast ersättning från FK. Fr o m betalar arbetsgivaren 15 % sjuklön för anställda som är heltidssjukskrivna. Denna avgift administreras av Försäkringskassan. 5

6 6.5 Sjukavdrag Sjukavdrag görs i förhållande till årsarbetstiden. Årsarbetstiden kan anges i timmar eller dagar (se anmärkning nedan). Sjukavdrag görs enligt följande: DAG 1 = Karensdag Månadslönen x 12 = sjukavdrag per arbetad timme resp. dag årsarbetstiden i timmar resp. dagar DAG 2-14 = 80% sjuklön Månadslönen x 12 x 0,20 = sjukavdrag per arbetad timme resp. dag årsarbetstiden i timmar resp. dagar DAG = ingen sjuklön Månadslönen x 12 = sjukavdrag per kalenderdag 365 FRÅN DAG 91 = ingen sjuklön, 10% ersättning från AGS-sjukförsäkring utgår Månadslönen x 12 = sjukavdrag per kalenderdag 365 Vid sjukanmälan under de 14 första sjukdagarna får högst 10 dagar anges som arbetsdagar, oavsett om antalet arbetsdagar varit planerade till att omfatta mer än 10 dagar. När 91:a sjukdagen infaller beräknas sjuklön på den del av månaden som infaller före dag 91. Från dag 91 upphör arbetsgivarens skyldighet att utbetala lön. Vid reglerad arbetstid är årsarbetstiden timmar vid 40 timmars arbetsvecka (40 timmar x 52 veckor). Den försäkringstekniska arbetstiden vid heltidstjänst är 260 dagar/år vid oreglerad arbetstid ( se punkt 6.3, Årsarbetstid). 6.6 Försummar anställd att i behörig tid göra sjukanmälan kan arbetsgivaren göra avdrag enligt punkt 7.4 för tjänstledighetsavdrag. 7. Föräldraledighet 7.1 Föräldralön Anställd som erhållit tjänstledighet i samband med barns födelse, adoption av barn eller mottagande av barn i fosterhemsvård, erhåller under ledigheten föräldralön från arbetsgivaren med 10 % av lönen under högst 120 dagar enligt nedan. Förutsättningen är att vederbörande, vid tidpunkten för beräknad eller inträffad nedkomst respektive adoptivbarns ankomst, haft sammanhängande anställning hos arbetsgivaren under minst ett år i följd samt under denna tid varit i aktiv tjänst. Föräldralön kan sammanlagt utgå under högst 120 dagar för ett och samma barn hos samma arbetsgivare. Anställd uppbär under den tid föräldrapenning utgår lön enligt nedan. 6 Under sammanlagt högst 120 kalenderdagar görs ett löneavdrag som beräknas enligt följande: Månadslönen x 12 x 0,90 = Löneavdrag per kalenderdag 365 Vid föräldraledighet utöver 120 dagar görs fullt löneavdrag.

7 7.2 Tillfällig föräldraledighet (vård av sjukt barn, pappaledighet) Manlig anställd äger rätt till ledighet under högst 10 dagar vid barns födelse. Den anställde äger rätt till ledighet för vård av sjukt barn enligt lagen om allmän försäkring. Den lön som arbetsgivaren skall utge när den anställde är hemma vid tillfällig föräldraledighet beräknas genom att avdrag görs från lönen enligt följande: Vid pappaledighet: Månadslönen x 12 x 0,90 = Löneavdrag per arbetad timme resp.dag årsarbetstiden i timmar resp. dagar För beräkning av årsarbetstid, se under sjuklön, punkterna 6.3 och 6.5. Vid övrig tillfällig föräldraledighet: Månadslönen x 12 = Löneavdrag per arbetad timme resp.dag Årsarbetstiden i timmar resp. dagar 8. Tjänstledighet 8.1 Vård av närstående När den anställde utnyttjar rättigheten till närståendepenning görs följande avdrag från lönen: Månadslönen x 12 = Löneavdrag per arbetad timme resp.dag årsarbetstiden i timmar resp. dagar 8.2 Tjänstgöring inom totalförsvaret Under tjänstledighet för repetitionsutbildning enligt värnpliktslagen, vapenfri tjänst, civilförsvarstjänstgöring eller tjänstgöring, vilken författningsenligt åligger anställd, görs avdrag från lönen enligt följande: Månadslönen x 12 = löneavdrag per kalenderdag Övrig tjänstledighet Annan ledighet beviljas om arbetsgivaren finner att så kan ske utan större olägenhet för verksamheten. När anställd är ledig utan lön kortare tid än en månad görs avdrag enligt följande: Månadslönen = tjänstledighetsavdrag/dag 21 För tjänstledighet längre tid än en månad är tjänstledighetsavdraget lika med lönen. 8.4 Permission Anställd kan utan lönereduktion i samråd med arbetsgivaren beviljas tillfälligt ledigt av särskilda familjeskäl. Denna permission kan beviljas t.ex. vid nära anhörigs dödsfall, begravning och gravsättning eller plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig. Som nära anhörig räknas make, maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor - och farföräldrar 7

8 8.5 Studier samt sammanboende. Tjänstledighet för studier regleras enligt studieledighetslagen. Enligt lagen har arbetsgivare rätt att skjuta på studieledighet 6 månader, för personer i arbetsledande ställning två år. 9. Personalutveckling 9.1. Personalutveckling, konferenser och handledning Det är viktigt med en kontinuerlig fortbildning för anställda så att färdigheter och kunskaper som erfordras för tjänsten och framtida inriktning kan utvecklas. Samtidigt är det angeläget att betona vikten av den personliga utveckling som ständigt sker i det löpande arbetet. För anställda med oreglerad arbetstid gäller följande: I samråd med arbetsgivaren kan den anställde delta i samfundets kontinuerliga utvecklingsprogram, medarbetarsamlingar, distriktens möten, samfundets kyrkokonferens och SMU:s riksmöte. Dessa uppdrag ingår i arbetstiden. Arbetsgivare och anställd bör årligen planera för kommande års fortbildning. Vilka uppdrag som ingår i tjänsten överenskommes med arbetsgivaren. För anställda som har deltidsanställning får omfattningen av deltagande i personalutbildning och medarbetarsamlingar i tjänsten ses i relation till tjänstgöringsgraden Anställd som omfattas av Svenska Missionskyrkans fortbildningsprogram har rätt att i tjänsten delta i samfundets kontinuerliga program. Anställd som har en tjänstgöringsgrad som understiger 75% får räkna med att viss del av fortbildningen läggs utanför ordinarie arbetstid. Arbetsgivaren skall erlägga avgift för anställda som omfattas av samfundets fortbildningsprogram. En särskild partssammansatt fortbildningskommitté kan bevilja medel om särskilda skäl föreligger för en individuellt anpassad fortbildning. Svenska Missionkyrkans fortbildningsprogram omfattar pastorer, diakoner( fritidsledare) och församlingsmusiker. I samråd med arbetsgivaren kan den anställde dessutom delta i andra kurser av fortbildningskaraktär Anställda pastorer och diakoner skall ha rätt till handledning på arbetsgivarens bekostnad minst 6 ggr/år eller motsvarande antal timmar. Handledning kan ske i grupp eller enskilt, modell och kostnadsram skall avtalas lokalt Själavårdssamtal erbjuds anställd genom Svenska Missionskyrkans anställda själavårdare/terapeuter. Arbetsgivaren skall erlägga personalvårdsavgift till Svenska Missionskyrkan för detta ändamål. 10. Semester 10.1 Semesterår och intjänandeår sammanfaller. Den anställde har därmed rätt till betald semester även första anställningsåret. För arbetsgivare med flera anställda kan särskilt semesterår fastställas. Om semesterår är annat än kalenderår skall detta anges i anställningsbeviset. 8

9 10.2 Antalet semesterdagar under del av semesteråret beräknas enligt följande: semestergrundande dagar x semesterrätten per år 365 I semestergrundande tid ingår förutom arbetad tid, semester, ledighet i samband med barns födelse, ledighet vid vård av sjukt barn, föräldraledighet under högst 120 dagar samt sjukledighet under högst 180 dagar Semesterns längd utgår från semesterlagen. Antalet semesterdagar är: Anställdes Oreglerad reglerad Ålder Arbetstid arbetstid -35 år 30 dagar 25 dagar år 32 dagar 27 dagar från 45 år 34 dagar 29 dagar 10.4 Semesterdag är måndag - fredag såvida helgdag inte infaller på en sådan dag. Som helgdag räknas också midsommar-, jul- och nyårsafton. För anställd med oreglerad arbetstid gäller att i samband med uttag av varje femdagarsperiod har den anställde rätt till en ledig helg i anslutning till semestern. Den anställde har dessutom rätt till ytterligare en ledig helg i anslutning till semestern en gång varje semesterår Arbetsgivaren är skyldig att registrera uttagen och sparad semester samt att tillse att arbetstagaren får ut minst fyra av årets semesterveckor under semesteråret. Fyra av årets semesterveckor tas ut under tiden 1 juni - 31 augusti, om ej annat överenskommits, varav den anställde har rätt att ta ut minst tre av dessa sammanhängande Uträkning av semesterlönen Semesterlönen omfattar tre delar, nämligen: a) Löpande semesterlön = den ordinarie lönen. b) Semestertillägg = det tillägg till den ordinarie lönen som krävs för att komma upp till den semesterlön som semesterlagen eller kollektivavtalet föreskriver. Semestertillägget utbetalas en gång per år eller i anslutning till semestern. Semestertillägget beräknas enligt följande: 1% x månadslönen x antalet semesterdagar = semestertillägget c) Särskilt semestertillägg = 12% på sådana semesterlönegrundande förmåner som ej ingår i ordinarie månadslön, t.ex. fyllnadslön, övertidsersättning. För dag - eller timanställd utgör det särskilda semestertillägget 12% av den utbetalade lönen. Särskilt semestertillägg beräknas enligt följande: 12% x utbetalad lön = särskilt semestertillägg 9 d) Semesterersättning = värdet av en semesterdag, dvs den ordinarie lönen och semestertillägget. När tillsvidareanställd arbetstagare slutar sin tjänst har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på slutlönen för förskottsutbetald, ej intjänad semesterlön. På samma sätt skall ej uttagen semesterlön regleras när anställd slutar sin anställning, frånsett de dagar som är att hänföra

10 till nya arbetsgivare vars anställningsvillkor regleras av detta avtal. Värdet av en semesterdag, inklusive semestertillägget, beräknas enligt följande: 5,7% x månadslönen = ersättning per semesterdag e) Semesterberäkning vid deltidsanställning kan göras på två sätt: Semesterdagar räknas brutto: antal semesterdagar = semesterrätt enligt avtal För anställda som inte arbetar 5 dagar i veckan förläggs semester även på arbetsfri dag. Semesterdagar räknas netto: antal semesterdagar = semesterrätt*tjänstgöringsgrad Semester förläggs på de dagar den anställde skulle ha arbetat Sparad semester Den som under ett semesterår har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön, och som tagit ut minst 20 semesterdagar, får av överskjutande semesterdagar spara en eller flera under obegränsad tid. Detta ger möjlighet till en längre sammanhängande semesterledighet. Antalet sparade semesterdagar får totalt inte överstiga 40 dagar Ersättning för kostnader vid semesteravbrott Anställd som på arbetsgivarens begäran avbryter sin semester och återinträder i tjänst, är berättigad till ersättning för de kostnader som avbrottet har förorsakat. Kontant ersättning i stället för semester utgår enbart efter särskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. 11 Hälsokontroll och läkarvård 11.1 Arbetsgivaren skall ersätta den anställde för läkarvårdskostnader och receptförskriven medicin om vården omfattas av sjukvårdens högkostnadsskydd. Det åvilar den anställde att bevaka möjligheten till högkostnadsskydd. Arbetsgivaren är inte skyldig ersätta kostnader utöver högkostnadsbeloppet. Vid tjänstgöringsgrad som understiger 50% ersätts kostnader med högst 50%. Anmärkning Ersättning för fri läkarvård och medicin är skattepliktig av vilket följer att den anställde skall erlägga skatt och arbetsgivaren sociala avgifter på värdet av sådan förmån Anställd äger rätt att genomgå fullständig hälsoundersökning i regel vart tredje år Om arbetsgivaren så påfordrar är anställd i samband med anställningen eller eljest skyldig att avlämna av läkare utfärdat intyg om tjänstbarhet. 12. Kostnadsersättning 12.1 Arbetsgivaren har att svara för resekostnader i tjänsten. Resor med tåg, buss eller flyg ersätts med den faktiska kostnaden. För resa med egen bil utgår ersättning enligt särskilt reseavtal mellan Personalorganisationen och Svenska Missionskyrkan om inte annat avtalats lokalt När anställd på arbetsgivarens uppdrag deltar i arrangemang inom Svenska Missionskyrkan skall ersättning utgå enligt särskilda traktamentsregler i ovanstående reseavtal. 13. Tjänstebostad 13.1 Arbetsgivaren kan tillhandahålla tjänstebostad. Tjänstebostad uthyres enligt särskilt 10

11 kontrakt under anställningstiden. Besittningsrätten upphör när anställningen upphör. Om hyra understiger av skattemyndigheten angiven nivå är mellanskillnaden skattepliktig inkomst Tjänstebostad enligt denna punkt skall anges på anställningsbeviset. 14. Pension Utöver pension enligt det allmänna pensionssystemet utgår särskild tilläggspension för anställda inom Svenska Missionskyrkan enligt särskilt pensionsreglemente. Arbetsgivaren skall för pastorer och diakoner erlägga pensionsavgift till Svenska Missionskyrkan. Detta gäller från 25 års ålder vid minst 3 månaders sammanhängande anställningstid. Andra anställda som fyllt 28 år skall anslutas till Svenska Missionskyrkan pensionsordning eller till annan pensionsordning som ger minst samma förmåner för den anställde. Detta gäller vid minst 3 månaders sammanhängande anställningstid. 15. Försäkringar Försäkringsavtal har tecknats för samtliga anställda inom Svenska Missionskyrkan som omfattas av detta avtal. Försäkringsavtalet omfattar grupplivförsäkring, gruppolycksfallsförsäkring samt gruppsjukförsäkring. Arbetsgivaren skall erlägga försäkringsavgift för samtliga anställda som omfattas av detta avtal. Se vidare "Försäkringsvillkor för Svenska Missionskyrkans anställda". 16. Flyttningskostnader Arbetsgivaren betalar skäliga flyttningskostnader vid tillträde av ny tjänst. I detta ingår förutom kostnaderna för flyttning av arbetstagarens lösegendom, också reseersättning vid flyttning av egen bil. Den anställde skall infordra offerter på flyttningskostnaden, vilken skall godkännas av arbetsgivaren. 17. Uppsägning 17.1 Uppsägning skall alltid ske skriftligt Uppsägning från den anställdes sida. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden tre månader Uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden för anställd med minst 6 månaders anställning eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren: Uppsägningstid Anställdes ålder 11

12 17.4 Skäl för uppsägning 3 mån upp till 30 år 4 mån år 5 mån år 6 mån 41 år och över Som skäl för uppsägning från arbetsgivarens sida gäller dels personliga skäl enligt lagen om anställningsskydd, dels arbetsbrist, inklusive brist på ekonomiska förutsättningar för tjänsten. I övrigt gäller vad som framgår av lagen om anställningsskydd samt av lagen om medbestämmande i arbetslivet. Om den anställde är ansluten till Personalorganisationen skall förhandling ske med PO före uppsägningen. -Särskild blankett för uppsägning skall användas Underrättelse om att tidsbegränsade tjänster inte kommer att förlängas. Anställd med tidsbegränsad tjänst skall i den händelse tjänsten ej kommer att förlängas, underrättas om anställningens upphörande senast en månad innan anställningen upphör Avgång från tjänst genom pension 18. Tvist sker normalt från och med den månad den anställde fyller 65 år. Den anställde har dock rätt att kvarstå i tjänst till utgången av den månad då 67 års ålder uppnås. Den anställde ska informera arbetsgivaren om önskad pensionsavgång och senast tre månader före pensionsavgången lämna en skriftlig ansökan till arbetsgivaren. Om anställd efter överenskommelse med arbetsgivaren kvarstår i tjänst efter 67 års ålder är uppsägningstiden en månad Skulle mellan anställd och arbetsgivare uppstå tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller centralt beslutade rekommendationer till avtalet som ej kan lösas genom lokala förhandlingar kan ärendet hänskjutas till central förhandling mellan Personalorganisationen och Kyrkostyrelsens och SMU-styrelsens personalutskott Om båda parter gemensamt hänskjutit ärendet till central förhandling är de skyldiga att följa de centrala organens beslut. 19. Avtalets giltighet Detta avtal gäller från den 1 april 2006 till och med den 30 april Om avtalet inte sagts upp av endera parten senast sex månader före giltighetstidens utgång, förlängs det för ett år i taget. Om lagstiftning ändrar något som berör detta kollektivavtal skall parterna snarast träffa överenskommelse om anpassning av kollektivavtalet. 12

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor

Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor fr.o.m. den 2006-11-01 Avtal slutet mellan Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens Personalförbund På försoningens grund kallar Jesus Kristus oss alla att i

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Akademikerförbunden Tjänstemannaavtal 2012 2013 Samhall Giltighetstid: 1 april 2012-31 mars 2013 Almega Samhallförbundet

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 2185 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 mars 2012 30 april 2013 Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3600 SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler 5 4 Semester

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Avtal SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Fr o m 1 april 2012 Giltighetstid fr o m 2012-04-01 A v t a l mellan SLA och LEDARNA om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 oktober 2013 30 september 2016. Folkrörelseorganisationer.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 oktober 2013 30 september 2016. Folkrörelseorganisationer. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 oktober 2013 30 september 2016 Folkrörelseorganisationer Avtal 1/10 2013 30/9 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Tjänstemannaavtalet Stål och Metall Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna rörande allmänna anställningsvillkor

Läs mer

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3610 SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016 Tjänstemannaavtalet Kollektivavtal SVEMEK 1 juni 2013-31 maj 2016 Avtal mellan SVEMEK och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän Giltighetstid: 1 juni 2013-31

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 3220 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 Giltighetstid: Unionen 2013-07-01 2016-06-30 SRAT tillsvidare (i lydelse fr o m 23 september 2013) Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund.

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund. KOLLEKTIVAVTAL mellan Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund SKTF Svenska Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet 2001-07-01 --

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Riksavtal 3 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Anställning 3 3 Arbetstid 3 4 Ersättning för

Läs mer

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 I-avtalet 2016 2017 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 Green Cargo AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 2 AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA ARBETSTAGARE VID GREEN CARGO AB...3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSTÄLLNING...3

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Avtal Tjänstemän Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. 1 maj 2012 30 april 2013 Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016

Bransch- och löneavtal 2014-2016 Idrott Bransch- och löneavtal 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund Kommunal (part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Författningar

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Tjänsteföretagskrifter, föreningsrätt m m... 3 3 Anställning...

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 AVA AVA-T Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 Ersätter Centrala avtal nr 2008:2 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media Group STHLM AVA Innehåll AVA Förord

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

Affärsverksavtal SJ (AVASJ)

Affärsverksavtal SJ (AVASJ) Giltigt fr o m 1998-10-01 t o m 2003-09-30 1 INNEHÅLL: Affärsverksavtal SJ (AVASJ) 1.0 Presentation...2 1.1 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR...2 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 2 2a ÖMSESIDIG LOJALITET

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Tjänstepension

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 TRAFIKHUVUDMÄN utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Vision Akademikerförbundet SSR Förtecknade Saco-förbund TRAFIKHUVUDMÄN utanför

Läs mer

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Fackförbundet SKTF Unionen Förtecknade SACO-förbund Innehåll Definitioner och förkortningar

Läs mer

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30 Tjänstemannaavtalen AKADEMIKERFÖRBUNDEN Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen samt Akademikerförbunden för Systembolaget AB Innehållsförteckning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

Kollektivavtal 2013 2016

Kollektivavtal 2013 2016 Kollektivavtal 2013 2016 Parter TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och arbetsledare inom textil- och konfektionsbranschen.

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-12-09 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1 Arbetstid för administrativ, teknisk personal och lärare......5 1.1

Läs mer

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Kollektivavtal Serviceentreprenad 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning ANSTÄLLNING... 4 1 Ingående av anställning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning... 5 3 Ordnings-

Läs mer

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Protokoll Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Datum: 2016-04-27 t o m 2016-05-20 Parter: Arbetsgivarsidan: Tele2 Sverige AB, nedan kallat företaget Arbetstagarsidan: Unionen, Saco och SEKO Närvarande:

Läs mer

Beslutanderätt i personalärenden Delegationsordning

Beslutanderätt i personalärenden Delegationsordning Beslutanderätt i personalärenden elegationsordning OKUMENTNAMN Beslutanderätt i personalärenden elegationsordning GILTIGHETSPERIO OKUMENTTYP Allmänna anvisningar BESLUTAT/ANTAGET 2016-03-14, 19 OKUMENTÄGARE

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING för nyanlända flyktingar och invandrare i GNOSJÖ KOMMUN Gnosjö kommun tillämpar Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare som

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet SERVICEARBETARAVTAL 2016 2017 INNEHÅLL sid 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning

Läs mer

BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31

BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31 BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31 Innehållsförteckning KOLLEKTIVAVTAL... 3 1 ARBETETS LEDNING OCH FÖRDELNING... 3 2 ANSTÄLLNING, UPPSÄGNING M M... 5 3 ARBETSTID... 9 4 ARBETSSCHEMA... 11 5 LÖNEBESTÄMMELSER...

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Fastigheter Branschavtal nr 9 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Lönebilaga B1 för anställningar med tidlön... 3 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning

Läs mer

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM umonen Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Utstationeringsavtal Tjänstemän - Bemanning Unionen inger härmed Utstationeringsavtal

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 15 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl.

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. KOLLEKTIVAVTAL mellan TIDNINGSUTGIVARNA och LEDARNA rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. 1 april 2004 tills vidare 2 Innehållsförteckning Sid 7 Ledaravtal

Läs mer

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL LOKALT KOLLEKTIVAVTAL FÖR METSO PAPER SERVICE CENTER HALLSTA 2012-02-01-2013-03-31 MELLAN METSO PAPER KARLSTAD AB OCH SVENSKA PAPPERS AVD 68 2012-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Banverkets affärsverksavtal

Banverkets affärsverksavtal Kollektivavtal Dnr F018-1064/PE80 Utgivare GPa Handläggare OPa Sändlista Banverkets enheter Giltig från Bilagor A - F och tills vidare Sidor 62 Banverkets affärsverksavtal BVAVA Tidigare versioner av BVAVA

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarnomsorg samt allmän förskola För

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas.

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas. 2013-05-16 Förslag till kompletteringar i arvodesbestämmelserna. Tillägg i kursiverad stil 9. ledigheter, sjukdom mm Vid föräldraledighet och sjukdom kan landstingsråd, oppositionsråd och gruppledare för

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer