Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN"

Transkript

1 Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

2 Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad du måste göra för att få ersättning 5 Hur bedöms om ett arbete är lämpligt för dig? 7 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 9 Så här ansöker du om arbetslöshetsersättning 10 Vad är arbetsvillkor? 10 Hur stor ersättning betalas ut? 11 Hur länge betalas ersättningen ut? 12 Nedsatt ersättning 13 Avstängning från ersättning 13 Hör av dig till oss 14 Här finns mer information om arbetslöshetsförsäkringen 14

3 Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen finns till för att du som arbetssökande ska kunna få ekonomisk ersättning under den tid det tar att söka och få ett nytt jobb. Försäkringen gäller alla som arbetar i Sverige, eller bor i Sverige och är gränsarbetare i ett annat EU- eller EES-land. Precis som för andra försäkringar finns det villkor som du måste uppfylla för att ha rätt till ersättning. Förutom att hjälpa dig på vägen till att få ett nytt jobb, har vi på Arbetsförmedlingen som uppgift att stödja dig att uppfylla dessa villkor. Du måste till exempel vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka jobb utifrån den handlingsplan du skapar tillsammans med din kontaktperson hos oss. Vi försöker på olika sätt stödja dig att vara aktiv. Det kan bland annat vara att vi uppmanar dig att söka vissa jobb. Läs mer om alla regler och villkor för arbetslöshetsförsäkringen här i broschyren. Det finns också fakta på arbetsformedlingen.se. Fråga oss gärna om du har frågor. Vem gör vad? Arbetslöshetskassorna handlägger din ansökan om arbetslöshetsersättning utreder och beslutar om din rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning besvarar frågor om din ersättning Arbetsförmedlingen informerar och svarar på allmänna frågor om grundvillkor som arbetssökande måste uppfylla för att ha rätt till arbetslöshetsersättning kontrollerar att den som har arbetslöshetsersättning uppfyller grundvillkoren

4 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? För att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen måste du uppfylla vissa grundvillkor. De villkoren finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring paragraf 9. Läs mer här nedanför om grundvillkoren. På nästa sida får du veta mer om vad de innebär. Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet.

5 Vad du måste göra för att få ersättning Grunden för reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen är att försäkringen gäller medan du söker jobb. Här får du veta vad som är ditt ansvar att göra, från att du skriver in dig hos oss och tills du börjar på ditt nya arbete. Inskriven på Arbetsförmedlingen När du skriver in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen görs en anmälan till arbetslöshetskassan. De uppgifter du lämnar till Arbetsförmedlingen omfattas av sekretess. Det betyder att uppgifterna om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Men Arbetsförmedlingen har skyldighet att lämna uppgifter om inskrivna arbetssökande bland annat till Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna som underlag för deras beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning under tiden du är arbetslös måste du kontakta Arbetsförmedlingen vid de tidpunkter som Arbetsförmedlingen bestämmer. Om du inte kommer på ett besök, eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen vid den tid som du får kallelse till, eller som du och Arbetsförmedlingen kommit överens om, meddelar Arbetsförmedlingen din arbetslöshetskassa att du inte kommit (avanmälan). Du blir också avanmäld om du inte är anträffbar på telefon, på det telefonnummer som du uppgivit, vid den tidpunkt som du och Arbetsförmedlingen kommit överens om. Avanmälan innebär att du inte längre får arbetslöshetsersättning förrän du på nytt anmält dig på Arbetsförmedlingen. Arbetsför och oförhindrad att ta ett arbete Du ska kunna utföra och ta ett arbete minst tre timmar varje dag och minst 17 timmar per vecka. Beredd att ta lämpligt arbete Du ska vara beredd att ta alla slags arbeten som du kan utföra. Om det finns hinder för dig att ta vissa arbeten, är det viktigt att det dokumenteras i din handlingsplan på Arbetsförmedlingen. Du måste också göra vad du kan för att åtgärda/undanröja sådana hinder. Om du inte har några hinder, som är godtagbara enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen, måste du vara beredd att söka lämp-

6 plan är Arbetsförmedlingen skyldig att underrätta din arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassan beslutar sedan om du har rätt till fortsatt ersättning eller inte. ligt arbete också inom andra yrkesområden och lämpliga arbeten över hela arbetsmarknaden. Det gäller redan från första dagen som du söker eller får arbetslöshetsersättning. Det kan betyda att du måste veckopendla eller flytta. Medverka till att upprätta en handlingsplan Du och Arbetsförmedlingen ska tillsammans göra en handlingsplan för dig. I handlingsplanen ska det stå vad du och Arbetsförmedlingen ska göra för att du så snart som möjligt ska få ett arbete. I handlingsplanen ska det också dokumenteras vad du ska göra för att åtgärda/undanröja godtagbara hinder för att söka vissa arbeten. Om du inte medverkar till att göra en handlings Aktivt söka arbete Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ska ge ersättning under den tid det tar för dig att få ett nytt arbete eller annan sysselsättning. Det betyder att du själv måste vara aktiv i ditt arbetssökande, så att du så snabbt som möjligt hittar ett nytt arbete. Du ska också kunna visa vilka arbeten du sökt och vara tillgänglig för Arbetsförmedlingen. Det betyder också att du måste informera Arbetsförmedlingen om var du kan nås om du tillfälligt reser bort. Om Arbetsförmedlingen har anledning att tro att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete är Arbetsförmedlingen skyldig att underrätta din arbetslöshetskassa. Det är arbetslöshetskassan som sedan prövar och beslutar om din rätt till ersättning. Tacka ja till lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program Om du tackar nej till ett erbjudet arbete eller inte söker ett arbete som Arbetsförmedlingen bedömt är lämpligt för dig, är Arbetsförmedlingen skyldig att underrätta din arbetslöshetskassa. Samma gäller om du tackar nej till ett erbjudande om att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är sedan arbetslöshetskassan som prövar din rätt till arbetslöshetsersättning.

7 Hur bedöms om ett arbete är lämpligt för dig? För att ha rätt till ersättning kan du behöva söka andra typer av arbeten än det du just kommer ifrån eller haft tidigare. Här får du veta vad som gäller. Undrar du över något, hör av dig till din kontaktperson hos oss. Utbildning och yrkesvana Hänsyn ska tas till din utbildning och yrkesvana, men ett arbete anses inte olämpligt bara för att det inte överensstämmer med din utbildning och yrkeserfarenhet. Kompetens Om en arbetsgivare anser att dina kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa dig är arbetet lämpligt, även om du själv inte tycker att du har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för arbetet. du är ensamstående förälder och är beroende av stöd av någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Under den övergångsperioden måste du aktivt försöka lösa situationen så att du också ska kunna söka arbete utanför dagpendlingsavstånd, se nedan. Dagpendlingsavstånd Med dagpendlingsavstånd menas ett, från bostaden, begränsat område som för dig innebär högst tolv timmars daglig frånvaro från bostaden. Medicinska hinder Om du av medicinska skäl tackar nej till ett arbete ska du styrka det med ett läkarutlåtande som beskriver varför du inte kan utföra det erbjudna arbetet. Om du inte kan styrka det medicinska hindret anses arbetet vara lämpligt. Familjeskäl Om ett barn eller någon annan medlem i hushållet är beroende av din tillsyn och dagliga närvaro och hushållet inte kan flyttas, kan du under en skälig övergångsperiod begränsa ditt sökområde, det vill säga inom vilket geografiskt område du söker arbete. Detsamma gäller om

8 Resor till och från arbetet Ett arbete är lämpligt om du kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett tillfredsställande sätt, inom en rimlig tid och till en skälig kostnad. Om du inte kan resa mellan bostaden och arbetsplatsen när anställningen börjar, men det finns möjligheter till ett boende på arbetsorten, är arbetet också lämpligt. Bostad på arbetsorten Om det arbete som en arbetsgivare erbjuder dig eller som Arbetsförmedlingen anvisar innebär att din familj måste flytta med till den nya arbetsorten, anses arbetet lämpligt om du kan få en familjebostad inom rimlig tid. du redan fått löfte om annan anställning. Det arbetet måste börja inom 14 dagar och vara mer lämpligt än det erbjudna eller anvisade arbetet. Delpension Om du har delpension är ett arbete med längre arbetstid per vecka än det du hade närmast innan du blev arbetslös, inte att anse som lämpligt. Arbetskonflikt Om en tillåten stridsåtgärd, till exempel lockout eller strejk, råder på arbetsplatsen är arbetet inte lämpligt. Har bara varsel om stridsåtgärd utfärdats anses arbetet däremot som lämpligt. Arbetsinkomsten Om inkomsten i det erbjudna eller anvisade arbetet inte understiger 90 procent av dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen, anses arbetet lämpligt. Om du får ökade levnadsomkostnader på grund av dubbelt boende, ska de tas med vid beräkning av inkomsten. Hänsyn tas också till eventuella skattelättnader. Anställningsförmånerna ska motsvara kollektivavtal eller de förmåner som anställda med dina kvalifikationer och arbetsuppgifter får hos jämförbara arbetsgivare. Löfte om annat arbete Om du tackar nej till ett erbjudet eller anvisat arbete för att du ska börja ett annat arbete, måste du kunna visa ett skriftligt intyg på att

9 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen Så här betalas ersättningen ut Arbetslöshetsersättning betalas ut i två olika former, grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning. Grundbelopp är ett fast belopp för dig som uppfyllt ett arbetsvillkor men inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller som inte har varit medlem tillräckligt länge. Grundbeloppet betalas ut tidigast från den dag du fyller 20 år. Inkomstrelaterad ersättning räknas ut ifrån din tidigare inkomst. För att kunna få inkomstrelaterad ersättning ska du ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader (medlemsvillkor). För år 2009 får för varje medlemsmånad även tillgodoräknas närmast föregående månad som inte redan ingår i medlemstiden. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under medlemstiden. För dig som varit långvarigt sjuk och fått sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid gäller under viss tid tre månader som medlemsvillkor. Hör med din arbetslöshetskassa vad som gäller för dig. Vad gör arbetslöshetskassorna? Arbetslöshetskassorna utreder och beslutar om din ersättningsrätt och betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning. Vem kan bli medlem i en arbetslöshetskassa Rätt att bli medlem i arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en av kassorna om han eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. Du kan även ansöka om anslutning till den kompletterande arbetslöshetskassan Alfa. Vilken arbetslöshetskassa betalar ut ersättningen? Det finns flera arbetslöshetskassor. Du söker ersättning hos den arbetslöshetskassa du är medlem i eller hos den arbetslöshetskassa där du avser att ansöka om medlemskap. Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa och inte heller vill ansöka om medlemskap, kan du ändå ansöka om grundbeloppet hos Arbetslöshetskassan Alfa. Adresser till arbetslöshetskassorna hittar du på arbetsformedlingen.se. Där kan du också se vilka yrken och branscher arbetslöshetskassorna vänder sig till.

10 Så här ansöker du om arbetslöshetsersättning Din anmälan om arbetslöshet och andra blanketter och intyg lämnar eller postar du till din arbetslöshetskassa. De här blanketterna behöver du för att ansöka om arbetslöshetsersättning: Blankett för anmälan om arbetslöshet till arbetslöshetskassan. Blanketten finns på arbetsformedlingen.se Arbetsgivarintyg som din/dina tidigare arbetsgivare ska fylla i. Intyget finns på arbetsformedlingen.se Arbetsintyg för företagare. Det används av dig som hade ett eget företag före din arbetslöshet. Intyget finns på arbetsformedlingen.se Kassakort som gäller för två veckor i taget. Din arbetslöshetskassa skickar kassakorten hem till dig. Kassakorten skickar du till arbetslöshetskassan i efterhand när de är ifyllda. På flera arbetslöshetskassor kan du också fylla i kassakorten via internet. Vad är arbetsvillkor? För både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning gäller att du måste uppfylla ett arbetsvillkor. Det betyder att du under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader eller minst 480 timmar fördelat på sex sammanhängande månaders arbete. Då måste det finnas minst 50 timmars arbete varje månad. Du kan i vissa fall också få räkna totalt högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid. Har du inte kunnat arbeta under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten kan den tiden förlängas (överhoppningsbar tid). Det gäller bland annat om du varit sjuk, gjort totalförsvarsplikt, avslutat en heltidsutbildning, eller vårdat eget barn som är under två år. Du får hoppa över högst fem år utöver de senaste tolv månaderna. För dig som varit långvarigt sjuk och fått Du kan också behöva skicka in intyg om fullföljda studier, rätt till pension eller annat. Kontakta din arbetslöshetskassa för information. Under ersättningsperioden måste du lämna en ny anmälningsblankett om arbetslöshetskassan begär det. Du ska också alltid anmäla till arbetslöshetskassan om något ändras i de uppgifter som du lämnat tidigare. Du lämnar också ny anmälan om dina möjligheter att ta jobb ändras eller om du börjar jobba i eget företag. 10

11 sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid kan den överhoppningsbara tiden vara 10 år. Hör med din arbetslöshetskassa vad som gäller för dig. Hur stor ersättning betalas ut? Arbetslöshetsersättning betalas ut som dagpenning under högst fem dagar per vecka (måndag fredag). Antalet ersättningsdagar per vecka minskar om du är sjuk eller har annat hinder för att ta arbete. Om du arbetar del av en vecka får du ersättning för den tid du är arbetslös. Arbetslöshetskassan jämför då med den genomsnittliga arbetstid du hade innan du blev arbetslös. Genomsnittet räknas på alla de 12 månaderna innan arbetslösheten. Månader som du inte arbetar under de 12 månaderna räknas också in i genomsnittet. Hur mycket du får i inkomstrelaterad ersättning beror på hur mycket du arbetat tidigare och vilken inkomst du haft. Din ersättning är högst 80 procent av tidigare inkomst under de första 200 ersättningsdagarna. Om du efter det fortfarande är arbetslös får du ersättning med högst 70 procent av din tidigare inkomst. För dig som är förälder till barn under 18 år gäller att du får ersättning i 450 dagar och får behålla ersättning med 70 procent av din tidigare inkomst till och med dag 450 av ersättningsperioden. Den högsta dagpenningen under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Den lägsta dagpenningen är samma som grundbeloppet. Grundbeloppet, som inte är inkomstrelaterat, är 320 kronor per dag för den som heltidsarbetat under de 12 månaderna innan arbetslösheten och som söker heltidsarbete. Grundbeloppet minskas proportionellt för den som haft en lägre genomsnittlig arbetstid. Det är regeringen som bestämmer storleken på högsta dagpenning och grundbelopp. Arbetslöshetsersättningen samordnas med aktivitetsstödet, som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det betyder att dagar med aktivitetsstöd räknas med i ersättningsperioden. Om du deltar i jobbgarantin för ungdomar eller aktiviteter inom denna insats och har förbrukat de första 100 ersättningsdagarna i arbetslöshetsförsäkringen utgår aktivitetsstöd med 70 procent under de följande 100 ersättningsdagarna och 65 procent därefter. 11

12 Det är din arbetslöshetskassa som beslutar om din rätt till arbetslöshetsersättning och vilken ersättning du ska få. Dagpenningen är skattepliktig och pensionsgrundande. Arbetslöshetskassan drar preliminär skatt. Hur länge betalas ersättningen ut? Du får ersättning i högst 300 dagar (en ersättningsperiod). Du som är förälder till barn under 18 år får ersättning i högst 450 dagar. För att få en ny period måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. För dig som har deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler. Du kan få högst 75 ersättningsdagar under veckor då du arbetar. Resterande dagar i ersättningsperioden kan du bara få under veckor då du är helt arbetslös. Fråga din arbetslöshetskassa om du vill veta mer. Karens I arbetslöshetsförsäkringen tillämpas sju karensdagar. Det betyder att under de första dagarna du är arbetslös betalas det inte ut någon ersättning. Du gör karens en gång före varje ny ersättningsperiod. 12

13 Nedsatt ersättning Om du tackar nej till lämpligt arbete eller program måste du ha godtagbara skäl, annars sätts din ersättning ned under en tid. Arbetsförmedlingen är skyldig att underrätta din arbetslöshetskassa om att du tackat nej och varför. Det är sedan arbetslöshetskassan som utreder och beslutar om din ersättning ska sättas ned. Första gången du tackar nej till ett arbete kan ersättningen sättas ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (åtta veckor). Om du tackar nej en gång till kan ersättningen sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar (åtta veckor). Tackar du nej en tredje gång under samma ersättningsperiod upphör rätten till ersättning helt. Du måste i så fall uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du kan få ersättning igen. Du ska fortsätta att vara anmäld på Arbetsförmedlingen även om din ersättning är nedsatt. Avstängning från ersättning Om du själv sagt upp dig från ett arbete eller avbryter ett program utan giltigt skäl kan du bli helt avstängd från ersättning i högst 45 dagar (nio veckor). Om det inträffar en tredje gång under samma ersättningsperiod kan rätten till ersättning upphöra helt. I så fall måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du kan få ersättning igen. Om du blir uppsagd från ett arbete eller inte får fortsätta i ett arbetsmarknadspolitiskt program på grund av otillbörligt uppförande kan du bli avstängd från rätt till ersättning i 60 dagar. Om du blir avstängd från ersättning måste du fortfarande söka arbete genom Arbetsförmedlingen, annars kan du förlora ersättningen för längre tid. Är du under 25 år och tackar nej till att delta i jobbgarantin för ungdomar har du inte rätt till arbetslöshetsersättning under fortsatt arbetslöshet. 13

14 Hör av dig till oss Håll kontakten med oss på Arbetsförmedlingen medan du söker arbete. Glöm inte att meddela om något i din situation förändras som påverkar dina möjligheter att söka jobb. Om du byter telefonnummer eller adress, eller om du reser bort, måste du tala om det. Arbetsförmedlingen kan snabbt behöva nå dig med erbjudande om arbete, information om program eller inbjudan till aktiviteter på Arbetsförmedlingen som kan vara värdefulla för dig för att få ett arbete. Missa inte att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen. Kommer du inte efter kallelse eller på överenskommen dag för återbesök, eller om du inte är anträffbar på telefon vid den tidpunkt som du och Arbetsförmedlingen kommit överens om, eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse, meddelar Arbetsförmedlingen din arbetslöshetskassa, en så kallad avanmälan. Du får en kopia på avanmälan. Sedan får du ingen ersättning förrän du anmält dig hos Arbetsförmedlingen igen. Här finns mer information om arbetslöshetsförsäkringen Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS) arbetsformedlingen.se Du hittar också information om arbetslöshetsförsäkringen på iaf.se och samorg.org 14

15

16 d u n å r oss på t re s ät t Ring Kundtjänst Kom till närmaste arbetsförmedling eller besök oss på arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Rekv nr: Grafisk form: YRA. Illustrationer: Janette Bornmarker/STHLMILL.

17 Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy Svenska Kyrkans trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar.

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar. ANSÖKAN OM SOMMARARBETSUNDERSTÖD Returnera ansökningsblanketten till Lappträsk kommunkansli genast efter att den är ifylld, dock senast t.o.m. 13.6.2016. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Feriepraktik 2016. information till sökande

Feriepraktik 2016. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik 2016 information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Nygatan 22, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Allmän information om försäkringarna

Allmän information om försäkringarna Förköpsinformation om Unionens obligatoriska inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring Januari 2016 Allmän information om försäkringarna Illustrationen ovan gäller för det högre a-kassetaket på 25 025 kr/mån

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Praktikintyg. Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB!

Praktikintyg. Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB! Praktikintyg Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB! Syfte med dagen Att öka chanserna att få jobb Hur? Att fram intyg som visar vad du kan och har gjort Att förstå praktikintyg och arbetsintyg

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill) Så lätt byter du a-kassa (om du vill) 2 enkla steg till ny a-kassa Om du blir medlem i Unionen blir du inte samtidigt automatiskt med i vår a-kassa. Du behöver fylla i och skicka in en särskild ansökan

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar Lättläst svenska Jobbgaranti för ungdomar Du som är ung kan få särskild hjälp för att snabbt hitta ett arbete eller börja studera. Det kallas för jobbgarantin för ungdomar. Det här är jobbgarantin för

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Danmark

Arbetslöshetsersättning inom EU Danmark Fakta PM 3:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Danmark Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-04-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-04-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm Sida l (3) Mål nr 7036-11 Inspektionen för l A F! ;>rhctslihhel~förs:jkrlngen Ini\

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Kontakta Trygghetsrådet när du sagts upp på grund av arbetsbrist. Vid din sida på din väg mot ett nytt jobb!

Kontakta Trygghetsrådet när du sagts upp på grund av arbetsbrist. Vid din sida på din väg mot ett nytt jobb! Kontakta Trygghetsrådet när du sagts upp på grund av arbetsbrist Vid din sida på din väg mot ett nytt jobb! 2 Är du själv aktiv finns det många möjligheter. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-17 Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA för medlem i Handelsanställdas a-kassa som bedrivit fiske som företagare. 516000 Obs! Blanketten läses maskinellt. Var vänlig texta. Läs informationstexten

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

En arbetsmarknadspolitik för alla

En arbetsmarknadspolitik för alla NOVEMBER 2005 En arbetsmarknadspolitik för alla En skrift om regeringens arbetsmarknadspolitik Producerad av Näringsdepartementet Foto Fredrik Persson/Pressens bild (omslag), s 6 Maria Nilsson/Näringsdepartementet,

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Parterna i BYN BYGG MASKIN

Parterna i BYN BYGG MASKIN MOT FRAMTIDEN Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Presentationsrunda BYN Regionalt företrädare. Elever/Lärare NU KÖR VI! Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong,

Läs mer

Praktik. vid Events TILL DIG SOM SKA PRAKTISERA

Praktik. vid Events TILL DIG SOM SKA PRAKTISERA Praktik vid Events TILL DIG SOM SKA PRAKTISERA Jag blev trött i ansiktet för att jag log så mycket, men kul var det! Foto: Elin Skarin, Malmö stad. Colourbox Snart dags att praktisera?! Först vill vi ge

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Anmälan på

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer