TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN"

Transkript

1 TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

2 TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med denna information i handen önskar vi utöka er kunskap om hur ni som arbetsgivare agerar i frågor gällande studieledighetslagen.

3 Innehåll 1. Introduktion Vem har rätt till ledighet? Bestämmelser rörande ledigheten Vad räknas som utbildning? Vad omfattas av rätten till ledighet? När går det att ta ledigt? Företräde till ledighet Ledighetsansökan Återgång till arbete Tolkningsföreträdet Brott mot lagen...13 Bilagor...14 Bilaga 1: Mall Begäran om ledighet med anledning av studier...14 Bilaga 2: Mall Underrättelse om uppskjutande av ledighet (anställd)...16 Bilaga 3: Mall Underrättelse om uppskjutande av ledighet (facket)...17 Bilaga 4: Lag (1974:981). Arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

4 1. Introduktion Lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) tillkom år 1975 och syftar till att underlätta för vuxen att komplettera brister i den egna utbildningen. Lagen möjliggör således vuxnas deltagande i olika vidareutbildningar och vuxenstudier. Denna broschyr avser att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemmar om de frågor som uppstår vid tillämpningen av denna lag, nämligen vem som kan åberopa rätt till ledighet, vilka krav som kan ställas på utbildningen och hur arbetsgivaren ska agera i fall då ett beviljande skulle störa hans eller hennes verksamhet. Vid frågor och i mer tveksamma fall är ni givetvis välkomna att kontakta våra ombud. TMF:s regionkontor Falun Telefon vxl: Malmö Telefon vxl: Umeå Telefon vxl: Göteborg Telefon vxl: Stockholm Telefon vxl: Växjö Telefon vxl: Jönköping Telefon vxl:

5 2. Vem har rätt till ledighet? Lagen ger samtliga arbetstagare rätt till ledighet för att bedriva studier. Vilken typ av anställning arbetstagaren har, saknar i detta avseende betydelse. Lagen omfattar således tillsvidareanställda, visstidsanställda, provanställda och vikarier. Rätten är inte heller beroende av om arbetstagaren är fackligt ansluten eller inte. Däremot uppställer lagen kvalifikationsregler för själva anställningstiden. För att rätt till ledighet ska tillkomma en arbetstagare krävs nämligen att han eller hon har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste två åren. Denna kvalifikationsregel kan modifieras genom kollektivavtal som slutits på central nivå. Inget av de kollektivavtal där TMF är part innehåller emellertid en sådan överenskommelse. Anställningens längd är dock irrelevant i de fall arbetstagaren vill delta i facklig utbildning. I dessa fall måste ledighet beviljas oberoende av arbetstagarens anställningstid. För de medlemsföretag som är anslutna till träindustriavtalet krävs emellertid att en arbetstagare som önskar vara ledig för fackliga studier lämnar sin ansökan till arbetsgivaren minst 14 dagar i förväg. 5

6 3. Bestämmelser om ledigheten 3.1. Vad räknas som utbildning? Lagen uppställer inte några särskilda krav på utbildningen för att grunda rätt till ledighet. Utbildningen kan därför vara allmän, facklig eller yrkesinriktad och det fordras varken att det finns en koppling till det arbete som bedrivs på arbetsplatsen eller att utbildningen ger arbetstagaren praktisk kunskap som kan anses nyttig för framtida arbetsuppgifter. I princip all utbildning omfattas således och den anställde kan fritt välja vad han eller hon vill studera. Däremot måste utbildningen vara planmässig och innehålla inslag av undervisning. Självstudier grundar således inte rätt till ledighet. Vidare måste utbildningen resultera i viss kunskap eller färdighet hos arbetstagaren. Något krav på att utbildningen ska examineras fodras dock inte. Rena hobbyinriktade studier omfattas inte av lagen. Porslinsmålning eller diverse sport- och idrottsaktiviteter faller således utanför lagens tillämpningsområde. Lagen upprätthåller även en avgränsning mot politisk och opinionsbildande verksamhet eftersom dessa inte anses innehålla något utbildningsinslag. Arbetsdomstolen har emellertid uttalat att om utbildningsinslaget dominerar så har arbetstagaren rätt till studieledighet även om kursen har politisk karaktär. 6

7 3.2. Vad omfattas av rätten till ledighet? Är utbildningen av sådan art att ledighet ska beviljas har arbetstagaren stor frihet att bestämma över själva förläggningen av sina studier. Arbetstagaren bestämmer således själv om denne vill studera deltid eller heltid, eller bara någon eller några dagar i veckan. Gäller studierna deltid får arbetstagaren dessutom bestämma mellan vilka tider han eller hon önskar vara ledig. Lagen ger inte arbetstagaren bara en rätt till ledighet för ren studietid, utan även för måltider och normal dygnsvila. Vidare har den som exempelvis läser en distanskurs rätt till ledighet för både självstudier och undervisning. Bedrivs studier under en längre tidsperiod kan arbetstagaren även begära att få vara ledig på loven. Eftersom anställningen består under ledigheten kan arbetstagaren inte ta anställning hos någon annan arbetsgivare under sin studieledighet. Det säger sig själv att en väldigt omfattande ledighet kan komma att skapa problem för verksam heten. Arbetsgivaren har därför givits rätt att tillfälligt omplacera en arbetstagare som begärt deltidsledighet om det annars skulle innebära betydande olägenhet för verksamheten. I de fall då arbetstagaren har valt att studera heltid kan arbetsgivaren anställa en vikarie som ersätter den ledighetsbeviljade arbetstagaren under dennes frånvaro. Om vikariatet knyts till frånvaron av den lediga arbetstagaren upphör vikariat-anställningen då han eller hon slutfört sina studier och kommit tillbaka till sitt arbete. Värt att notera i sammanhanget är emellertid att en vikarie som jobbat hos arbetsgivaren i mer än två år under en femårsperiod erhåller en visstidsanställning. Vill arbetsgivaren undgå att en ny tillsvidareanställning uppkommer bör han eller hon således noga undersöka vikariens tidigare anställningar hos företaget. 7

8 3.3. När går det att ta ledigt? Även vad gäller tidpunkten för ledigheten tas stor hänsyn till arbetstagarens vilja. Det finns därför ingen lagstadgad frist om när ansökan om ledighet ska ha inkommit till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan således inte neka en arbetstagare rätt till ledighet. Däremot kan arbetsgivaren uppskjuta ledigheten om olägenheter annars skulle uppkomma. Väljer arbetsgivaren att skjuta upp ledigheten måste han eller hon genast underrätta arbetstagaren om uppskjutningen och ange skälen för sitt beslut (se bilaga 2). Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, ska arbetsgivaren även underrätta facket om uppskjutningen (se bilaga 3). Därefter har facket en vecka på sig att påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten, mer än sex månader från det att arbetstagaren lämnade sin förfrågan om ledighet, måste arbetsgivaren inhämta fackets samtycke. Vid kortare ledigheter (högst en arbetsvecka) och vid ledighet för fackliga studier, kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten två veckor. Om arbets givaren vill skjuta upp mer än två veckor måste arbetsgivaren inhämta fackets samtycke. Har arbetstagaren inte fått påbörja sin ledighet inom två år sedan framställning om ledighet gjorts, har han eller hon rätt att vända sig till domstol för att få frågan prövad. Om ledigheten sammanlagt bara motsvarar en arbetsvecka minskas tvåårsfristen till ett år. Vid eventuell bedömning av lagligheten av arbetsgivarens förläggning av studieledigheten beaktas både arbetstagarens önskemål om ledighetsperiod och arbetsgivarens intresse av att verksamheten kan fortlöpa utan allvarlig störning Företräde till ledighet För att undvika störningar i verksamheten då flera arbetstagare begär ledighet samtidigt har studieledighetslagen särskilda turordningsregler. I första hand ska arbetsgivaren bevilja ledighet för facklig utbildning. I andra hand ska företräde ges till arbetstagare som saknar utbildning motsvarande nioårig grundskola och, vid turordning dem emellan, den som har obekväm arbetstid. 8

9 Tillvägagångssätt vid uppskjutning av begärd ledighet 1 Underrätta arbetstagaren och facket om uppskovet och skälen för detta. (Facket har en vecka på sig att begära överläggning) 2a 2b 2c AG vill skjuta fram ledigheten mer än sex månader samtycke krävs AG vill skjuta fram kortare ledighet eller ledighet för fackliga studier mer än två veckor samtycke krävs. Övriga fall arbetsgivarens beslut 9

10 4. Ledighetsansökan Lagen saknar regler om ledighetsansökans utformning. Rutiner för skriftliga ledighetsansökningar är emellertid alltid att rekommendera eftersom de bidrar till att arbetsgivaren undviker onödiga tvister. För att kunna göra en rättvis bedömning om utbildningen uppfyller de krav som ställs är det viktigt att ledighetsansökan ges en relativt detaljerad utformning. Vilken utbildning som avses, vem som arrangerar kursen, omfattningen av ledigheten (hel- eller deltid?), hur länge arbetstagaren önskar vara ledig etc är således omständigheter som bör framgå av ansökan (se bilaga 1). 10

11 5. Återgång till arbete När en arbetstagare avslutat sina studier ska han eller hon återgå i arbete. Väljer arbetstagaren att avbryta sin studie ledighet i förtid har denne också rätt att komma tillbaka till sitt arbete vid denna tidigare tidpunkt. För att få utnyttja denna rätt att återgå till arbetet i förtid måste arbetstagaren emellertid underrätta arbetsgivaren om sina intentioner. Det är dock inte säkert att arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren arbete direkt. Arbetsgivaren har därför getts möjlighet att skjuta på återgången i två veckor, eller om ledigheten varat i minst ett år, en månad från det att arbetstagaren underrättat honom. En arbetstagare som återgått till arbetet ska vara tillförsäkrad samma eller likställiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor som han eller hon hade innan studieledigheten. Detta innebär att den anställde ska ha samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter som om han eller hon inte varit ledig. Som ovan nämnts, har arbetsgivaren möjlighet att omplacera en deltidsanställd om studieledigheten inte kan kombineras med dennes ordinarie arbetsuppgifter. I ett sådant fall kan omplaceringen innebära förändringar i lönen. Sådan påverkan på lönen är emellertid tillåten om den sker med anledning av omplaceringen och inte på grund av arbetstagarens studieledighet. 11

12 6. Tolkningsföreträdet Om parterna är oense om hur lagen ska tolkas ger studieledighetslagen facket så kallat tolkningsföreträde. Detta innebär att den fackliga organisationens bestämmer hur lagen ska tolkas fram till dess att förhandling eller prövning i domstol påkallats. Tolkningsföreträdet kan aktualiseras i följande frågor: Om kvalifikationstiderna (det vill säga om arbetstagaren ska omfattas av lagen) Om underrättelse till arbetstagarorganisationen gällande uppskjutande av studieledighet Om samtycke till uppskjutande av studieledighet krävs Om företrädesrätten tillämpats på rätt sätt Om arbetstagarens rätt att återgå till arbetet För att tolkningsföreträdet ska aktualiseras krävs att en tvist kan anses ha uppkommit. Detta kräver att parterna haft någon form av överläggning när frågan diskuterats. 12

13 7. Brott mot lagen Åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter enligt lagen riskerar han eller hon att bli ersättningsskyldig både gentemot arbetstagarorganisationen och mot arbetstagaren. Skadeståndet avser både ekonomisk och ideell skadad. Förutom ersättning för skada blir arbetsgivaren även skyldig att utge den lön och de anställningsförmåner som arbetstagaren är rätt berättigad till. För att ett skadeståndsansvar ska uppkomma fordras emellertid att arbetstagarorganisationen underrättar arbetsgivaren om sitt anspråk fyra månader från det att skadan inträffade, eller fyra månader från det den fackliga organisationen fick kännedom om skadan, dock senast inom två år. Om förhandling påkallas enligt MBL:s regler eller med stöd av kollektivavtalet skall talas väckas inom fyra månader efter det att förhandlingarna avslutats. Arbetstagarorganisationen kan emellertid också drabbas av skadeståndsansvar om de föranleder en felaktig tillämpning av bestämmelserna. Fackets skadeståndsansvar aktualiseras enbart om de använt sig av sitt lagstadgade tolkningsföreträde och om de uppenbarligen borde ha insett att de föranledde en felaktig tillämpning av reglerna. 13

14 Mall Begäran om ledighet med anledning av studier Bilaga 1 (sida 1 av 2) Arbetsgivare: Företagets namn Telefon Organisationsnummer E-postadress Adress Arbetstagare: Namn Telefon Personnummer E-postadress Adress Begärd ledighetsperiod: Från och med Till och med Antal arbetsdagar Förläggning Begärd ledighet ofattar även lov Antal kalenderdagar Heltid Ja Deltid Nej Utbildning: Typ av utbildning Utbildningsarrangör Underskrift: Ort och datum Arbetstagarens underskrift Namnförtydligande 14

15 Mall Arbetsgivarens beslut Bilaga 1 (sida 2 av 2) Beslut: Ort och datum Begärd ledigeht enligt ovan beviljas Begärd ledigeht enligt ovan beviljas inte Begärd ledigeht enligt ovan kommer att skjutas upp Namnteckning Namnförtydligande 15

16 Mall Underrättelse om uppskjutande av ledighet (anställd) Bilaga 2 Arbetsgivare: Företagets namn Telefon Organisationsnummer E-postadress Adress Arbetstagare: Namn Telefon Personnummer E-postadress Adress Uppskjutande: Härmed lämnar vi besked om att din begärda ledigeht kommer att skjutas upp (dagar/veckor/månader) Till den (datum) På grund av (skäl) Underskrift: Ort och datum Arbetstagarens underskrift Namnförtydligande 16

17 Mall Underrättelse om uppskjutande av studieledighet (facket) Bilaga 3 Underrättelse av uppskjutande: Vi ber att på detta sätt lamna underrättelse enligt lagen (1974:981) om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning om att begärd studieledighet för (arbetstagarens namn) (arbetstagarens personnummer) Kommer att uppskjutas (dagar/veckor/månader) Och istället träda ikraft (datum) Underskrift: För (företagsnamn) Ort och datum Arbetstagarens underskrift Namnförtydligande 17

18 Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Bilaga 4 1 Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag. Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Beträffande förläggningen av ledighet kan avvikande bestämmelse meddelas även genom annan författning än lag, om den rör arbetstagare, vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, eller arbetstagare hos riksdagen eller dess verk. 2 Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränkes är ogiltigt i den delen. Utan hinder av första stycket får avvikelse från 3, 4 tredje stycket, 5 och 7 samt 10 andra och tredje styckena göras med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal som avses i andra stycket, får tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande organisationen på arbetstagarsidan, under förutsättning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (1976:595). 2 a Med övergång av företag eller del av företag enligt denna lag avses sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som omfattas av 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd. Vad som i denna lag sägs om sådan övergång skall gälla även i det fallet att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs. Lag (1994:1687). 3 Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetstagare som vill deltaga i utbildning, vilken till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, har rätt till ledighet även om han ej har uppnått den anställningstid som har föreskrivits i första stycket. Vid bestämmande av anställningstid enligt första stycket skall medräknas tid under vilken arbetstagaren har varit anställd hos annat företag inom koncern som arbetsgivaren tillhör. Har företag eller del av företag övergått till ny arbetsgivare, skall vid bestämmande av anställningstid hos den nye arbetsgivaren medräknas tid under vilken arbetstagaren har varit anställd hos förutvarande arbetsgivaren eller hos företag inom koncern som förutvarande arbetsgivaren tillhörde. 4 Arbetsgivare har rätt att uppskjuta ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5 7. Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, skall han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, skall underrättelse om uppskovet genast lämnas förutom till arbetstagaren också till berörd lokal arbetstagarorganisation. Arbetstagarorganisationen har rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet. 5 Är eller brukar arbetsgivaren vara bunden av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör och vill han att ledigheten skall taga sin början senare än sex månader efter arbetstagarens framställning, fordras samtycke till uppskovet av den berörda lokala arbetstagarorganisationen eller, om frågan hänskjutes till centrala överläggningar, av vederbörande huvudorganisation på arbetstagarsidan. I fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka fordras samtycke som avses i första stycket så snart den frist arbetsgivaren önskar är längre än två veckor. Detsamma gäller beträffande ledighet som avses i 3 andra stycket. Vad som nu har sagts gäller även om företag eller del av företag har övergått till ny arbetsgivare. 6 Har arbetstagare ej fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att framställning gjordes, har han rätt att påkalla domstols prövning av frågan om ledighetens förläggning. Prövning som avses i första stycket får påkallas sedan ett år har förflutit efter arbetstagarens framställning, om ledigheten sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka. Vad som nu har sagts gäller även om företag eller del av företag har övergått till ny arbetsgivare. 7 Vid prövning enligt 6 skall skälig hänsyn tagas såväl till arbetstagarens önskemål som till intresset av att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan allvarlig störning. Kan flera arbetstagare ej samtidigt beredas ledighet, har den företräde som vill deltaga i utbildning som avses i 3 andra stycket. I andra hand skall företräde lämnas arbetstagare som ej har utbildning motsvarande nioårig grundskola och, vid turordningen dem emellan, den som har obekväm arbetstid. Prövning enligt andra stycket sker inom varje kollektivavtalsområde för sig. 8 Sker uppsägning eller avskedande enbart av det skälet att arbetstagare begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet, skall åtgärden på yrkande av arbetstagaren förklaras ogiltig. Därvid skall 34, 35, 37, 39, 40, 42 och 43 lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla. Lag (1982:89). 9 Arbetstagare som har åtnjutit ledighet skall, när han återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet. Den närmare innebörden av första stycket får regleras genom kollektivavtal som avses i 2 andra stycket. Därvid äger 2 tredje stycket motsvarande tillämpning. 10 Arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete. Vill arbetstagaren utnyttja den rätt som tillkommer honom enligt första stycket, skall han underrätta arbetsgivaren om att han vill återgå. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbets tagaren återgå tidigare än två veckor eller, om ledigheten har varat minst ett år, en månad efter det att han mottog 18

19 underrättelsen. Vill arbetsgivaren utnyttja sin rätt att uppskjuta återgången, skall han genast underrätta arbetstagaren om detta och samtidigt ange när återgången kan ske. Andra stycket gäller ej i fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka. 11 Är eller brukar arbetsgivaren vara bunden av kollektiv avtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör och uppkommer tvist om tillämpning av denna lag eller av kollektivavtalsbestämmelse med stöd av 2 andra stycket har trätt i stället för 3, 4 tredje stycket, 5, 7 eller 10 andra och tredje styckena eller som avses i 9 andra stycket, gäller den berörda lokala arbetstagarorganisationens mening om lagens eller kollektivavtalets rätta innebörd intill dess tvisten har slutligt prövats. Genom kollektivavtal som nu avses kan föreskrivas att den lokala arbetstagarorganisationens rätt enligt första stycket i stället skall tillkomma huvudorganisationen. 12 Är eller brukar flera arbetstagarorganisationer vara bundna av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör och kan organisationerna ej enas om beslut enligt 5 eller 11, gäller den mening som företrädes av organisation eller organisationer med sammanlagt mer än fyra femtedelar av antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare på arbetsplatsen inom den berörda kategorin. Uppnås ej sådan majoritet, förfaller den rätt som tillkommer organisation enligt angivna lagrum. Första stycket gäller ej, om arbetstagarorganisationerna genom kollektivavtal med arbetsgivaren har träffat annan överenskommelse. 14 Den som vill fordra skadestånd enligt 13 skall underrätta motparten om sitt anspråk inom fyra månader efter det att skadan inträffade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta månader efter det att skadan inträffande. Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på lön och andra anställningsförmåner som avses i 13 första stycket. Iakttages ej vad som föreskrives i första och andra styckena, är talan förlorad. 15 Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Detsamma gäller författning som avses i 1 andra stycket, såvida författningen ej innehåller regler om besvärsrätt. Utan hinder av 11 kan dom stol meddela förordnande i tvistefrågan för tiden intill dess att tvisten har slutligt prövats. Yrkande om sådant förordnande får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. 13 Åsidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller kollektivavtalsbestämmelser som med stöd av 2 andra stycket har trätt i stället för 3, 4 tredje stycket, 5, 7 eller 10 andra och tredje styckena eller som avses i 9 andra stycket skall han utge, förutom lön och andra anställningsförmåner vartill arbetstagaren kan vara berättigad, ersättning för uppkommen skada. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarens organisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhållande till organisationens medlemmar samt till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Ersättning för skada som avser tid efter anställningens upphörande bestäms högst till belopp som avses i 39 lagen (1982:80) om anställningsskydd. Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den, vid utnyttjande av den rätt som enligt 11 tillkommer arbetstagarorganisation, har föranlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal som avses i första stycket och organisationen har insett eller uppenbarligen borde ha insett felaktigheten. Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt, kan skadeståndet jämkas. Lag (1982:89). 19

20 Box 55525, Stockholm Telefon: Mediaspjuth

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

GUSTAF ADOLF. Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973. Nr 129

GUSTAF ADOLF. Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973. Nr 129 Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973 Prop. 1973:129 Nr 129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, m. m.; given Stockholms slott den 25 maj 1973. Kungl. Maj:t vill härmed,

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/03 Mål nr B 43/02

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/03 Mål nr B 43/02 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/03 Mål nr B 43/02 Sammanfattning Enligt 2 kap. 1 arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgöra tvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 Sammanfattning Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B åsidosätter B företrädesrätten till återanställning

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet; SFS 1999:130 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Att avsluta anställningen

Att avsluta anställningen 2013-09-14 Att avsluta anställningen Att avsluta anställningen Kursmomentet behandlar: Uppsägningstider Saklig grund för uppsägning Avsked Företrädesrätt Betyg Pensionsavgång Facklig grundkurs 2013/14

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

KHA 94 Kommunalt Huvudavtal

KHA 94 Kommunalt Huvudavtal KHA 94 Kommunalt Huvudavtal I lydelse fr.o.m. 1999-12-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Kap I Förhandling om upprättande av kollektivavtal... 3 Kap II Primär förhandling

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén GÖTEBORGS UNIVERSITET FÖRSLAG Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén TJÄNSTLEDIGHETSPOLICY 1 Regelsystemet Rätten resp. möjligheten till tjänstledighet

Läs mer

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF)

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt Gäller enbart när det finns fd. anställda med företrädesrätt till återanställning I övriga

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder HANDIKAPP OMBUDSMANNEN SFS nr: 1999:132 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Utfärdad: 1999-03-11 Ändring införd:

Läs mer

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående.

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Ny anställning Arbetsgivare Företag Ändring fr o m ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Datum

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 Sammanfattning En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga om arbetstagaren på grund därav har beretts särskild sysselsättning

Läs mer

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar? Observera nr 11 SEPTEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Läs mer

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning Stål och metall arbetsgivareförbundet Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler ~ M Prop. 1994/95:76 Regeringen överlänmar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson

Läs mer

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning Gruvornas Arbetsgivareförbund Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING...

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 Sammanfattning Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har funnit att en arbetsgivare, som grundat ett

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har varslat en arbetsgivarorganisation och fyra av dess medlemsföretag om stridsåtgärd. Något kollektivavtalsförhållande

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser 160 RÄTTSFALL Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser Tvisten I AD 2000 nr 29 behandlar arbetsdomstolen frågan om en enskild arbetstagare vid någon tidpunkt kan avstå

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN PROMEMORIA Till: Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan Från: Gustaf Dyrssen, tel. 08/407 09 30 Datum: 2010-08-27 Angående: PAN PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN 1 PAN

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2008-05-26 överens om ett

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Turordningsreglerna Postad av Patrik Hedlund - 13 maj 2012 23:00 Vad anser ni om turordningsreglerna? Är det en bromskloss för unga och ser till hur många år man jobbat istället för kompetens och bör tas

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström ARBETSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Arbetsrätt Kollektivavtal Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/16 Mål nr A 243/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/16 Mål nr A 243/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/16 Mål nr A 243/14 Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allmänna bestämmelser på det kommunala området att utan stöd av lokalt kollektivavtal byta

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

AD 1977 Nr 216. Nr 216. Svenska Industritjänstemannaförbundet. mot. Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta.

AD 1977 Nr 216. Nr 216. Svenska Industritjänstemannaförbundet. mot. Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta. Nr 216 Svenska Industritjänstemannaförbundet mot Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta. Arbetsgivare har befunnits skadeståndsskyldig för underlåtenhet dels att enligt 13 medbestämmandelagen primärförhandla

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

1977178:1351. Motion. a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst

1977178:1351. Motion. a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst 15 Motion 1977178:1351 a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst Statens avtalsverk-sav-äger enligt instruktion för ämbetsverket SFS 1965:642

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/06 Mål nr A 35/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/06 Mål nr A 35/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/06 Mål nr A 35/05 Sammanfattning Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING R10:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2003:365 Utkom från trycket den 17 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010

Green Cargo A V L ÖN I N GSA V T A L FÖR A RV ODESA N ST Ä L L DA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 Green Cargo AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA Sammanställt av SEKO Green Cargo Version 2010 2 AVLÖNINGSAVTAL FÖR ARVODESANSTÄLLDA ARBETSTAGARE VID GREEN CARGO AB...3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSTÄLLNING...3

Läs mer

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m.

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m. Slutlig hemställan Till Teknikarbetsgivarna Industrifacket Metall Vi, av parterna i Industriavtalet särskilt utsedda opartiska ordförande i förhandlingarna mellan å ena sidan Teknikarbetsgivarna och å

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning SVEMEK INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 3. UPPSÄGNING PÅ GRUND

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:62

Regeringens proposition 2015/16:62 Regeringens proposition 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Prop. 2015/16:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Lagrådsremiss Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2007. Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01...3 Bilersättningsavtal BIL 01...6 Beloppsbilaga...9 Redogörelse för BIL 01...11 Skattekonsekvenser...14

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:111

Regeringens proposition 2006/07:111 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning Stål och Metall Arbe etsgivareförbundet t INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 Sammanfattning Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en kommuns skolor. I det gällande kollektivavtalet finns s.k. garantiregler

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser,

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, AB Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller från och med 2012-05-01 om inte annat anges. De särskilda ersättningarna i 21 24 samt i bilagorna

Läs mer