Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget"

Transkript

1 Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

2 fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till uppsägning vid driftsinskränkning 3 Överenskommelse 3 Egen uppsägning 3 Avtalspension 4 Visstidsanställningar upphör 4 Uppsägning på grund av arbetsbrist 4 Omplaceringsutredning 5 Uppsägningstider inom Industri- och KemiGruppens avtalsområden 6 Uppsägning av föräldralediga 7 Information och förhandling 7 Primärinformation enligt MBL 7 Primärförhandling enligt MBL 7 Arbetstagarkonsult 8 Varsel till Arbetsförmedlingen 9 Turordning enligt 22 och 25 LAS 9 Turordning vid uppsägning 9 Turordning vid företrädesrätt till lediga tjänster 10 Formföreskrifter 10 Att tänka på under uppsägningstid 11 Omställningsförsäkring samt omställningsavtal 11

3 Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist Informera alltid facket fortlöpande om utvecklingen av ekonomi och produktion. Gå igenom möjligheterna till omplacering, naturlig avgång, utbildning eller uppsägning. Ta fram underlag för MBL- och turordningsdiskussioner. Kontrollera anställningstider och uppsägningstider. Kartlägg kvalifikationer. Förbered kravspecifikationer för kvarvarande tjänster. Förhandla enligt MBL om övergripande beslut, turordning m.m. Varsla/underrätta Arbetsförmedlingen, om minst 5 anställda berörs. Kan göras samtidigt som begäran om MBL-förhandling. Kontrollera uppsägningstidernas längd. Kontakta TRR (tjänstemän) respektive TSL (arbetare) för att klarlägga eventuella möjligheter till omställningsstöd m.m. Alla uppsägningar måste ske skriftligen. Använd särskild blankett som finns på Industri- och KemiGruppens webbplats, Lön ska betalas under uppsägningstiden oavsett om arbete kan erbjudas eller inte. Rätt till avräkning finns dock i vissa fall. Ta kontakt med Industri- och KemiGruppen i god tid om ni har frågor! 2

4 Driftsinskränkning Nedskärningar och omorganisationer kan innebära att tjänster försvinner. Medarbetare kanske måste sägas upp på grund av arbetsbrist. Ett företag som avser att inskränka eller lägga ned driften måste vidta en rad olika åtgärder som vi kommer att beröra i den här skiften. Inledningsvis behandlas vissa sätt att avsluta anställningar utan att vidta uppsägningar. Därefter ges en översikt över regelsystemet i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist, inklusive regler om uppsägningstid. Alternativ till uppsägning vid driftsinskränkning Överenskommelse Om den anställde och företaget kommer överens om att anställningen ska upphöra, kan man avtala fritt om vilket slutdatum som ska gälla för anställningen. Man kan också komma överens om ett lämpligt avgångsvederlag eller en pensionslösning. Vanligast och enklast är avgångsvederlag som betalas ut som ett engångsbelopp efter det att anställningen upphört. Vid flertalet uppsägningar på grund av arbetsbrist utges endast lön under lagstadgad uppsägningstid. Det finns ingen lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att betala mer. I vissa fall förekommer dock, ofta som ett resultat av en förhandling i syfte att få till stånd ett avtal om avsteg från lagens turordningsregler, att företaget går med på att betala någon form av avgångsvederlag. Storleken på dessa kan variera, men vanligast är belopp i storleksordningen 1-3 månadslöner. Skulle det handla om enstaka individer i nyckelpositioner, kan beloppen dock bli betydligt högre. Avgångsvederlag ska alltid beskattas, oavsett vad man kallar beloppet. Sociala avgifter ska också betalas på beloppet, men om pengarna betalas ut efter anställningens upphörande behöver man dock inte betala avgifter avseende avtalsförsäkringar m.m. Egen uppsägning Det förekommer att man, i stället för att avtala om anställningens upphörande, kommer överens om att en anställd ska få möjlighet att själv säga upp sig. En sådan egen uppsägning är normalt bindande och den anställde har bara i undantagsfall rätt att ångra sig. Sådana överenskommelser om egen uppsägning förekommer dock nästan enbart i situationer där det handlar om misskötsamhet och inte i samband med driftsinskränkningar. En anställd som säger upp sig själv drabbas nämligen av längre karens avseende ersättningen från A-kassan. 3

5 Avtalspension En lösning som bygger på avtalspension förutsätter normalt att alla tackar ja till erbjudandena och att individuella överenskommelser träffas. Om vissa tackar nej tvingas företaget ändå, i enlighet med vad som redovisas i avsnittet om omplaceringsutredning, undersöka omplaceringsmöjligheter inom företaget som helhet och även göra en turordning för driftsenheten eller, om facket begär det, alla driftsenheter på orten. Avtalspensionering är numera relativt ovanligt på den privata arbetsmarknaden. Generella avgångsvederlag kan däremot i och för sig betalas ut utan att varje individ behöver samtycka till att bli uppsagd. Om avgångsvederlagen ska betalas som kompensation för att man går ifrån lagens turordning krävs dock antingen ett kollektivavtal med fackklubben om avtalsturlista eller ett godkännande från varje berörd individ. Visstidsanställningar upphör Om företaget har visstidsanställda vars anställningstider löper ut i någorlunda anslutning till den planerade driftsinskränkningen, räcker det att lämna ett skriftligt besked en månad innan anställningstiden går ut om att vederbörande inte kommer att få fortsatt anställning. Det gäller de visstidsanställda som då har mer än 12 månaders anställningstid. Blanketter för sådana besked finns på Industri- och KemiGruppens webbplats. Beträffande dem som inte uppnått tillräcklig anställningstid, behöver inga särskilda åtgärder vidtas, utan deras anställningar upphör vid utgången av respektive slutdatum för anställningen. Undantag gäller för provanställda, där det krävs ett besked senast sista provanställningsdagen för att anställningen ska upphöra. Likaså gäller att den som innehaft vikariatsanställningar i sammanlagt 2 år under de senaste 5 åren automatiskt har övergått till att vara tillsvidareanställda. Observera att Arbetsförmedlingen ska varslas 6 veckor i förväg om minst 5 visstidsanställda arbetstagare på grund av driftsinskränkning inte kan beredas fortsatt anställning. Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägningar som görs av orsaker som hänger ihop med en viss individ anses ha skett av personliga skäl. Övriga uppsägningar rubriceras som uppsägningar på grund av arbetsbrist. Alla uppsägningar måste vara sakligt grundade. Arbetsbrist är normalt alltid saklig grund. Endast om det finns omständigheter som tyder på att det egentligen handlar om en uppsägning av personliga skäl, gör domstolen någon egentlig prövning av arbetsgivarens skäl för driftsinskränkningen. Ett företag som avser att inskränka eller lägga ned driften måste vidta en rad olika åtgärder. Detta kan gälla enligt olika lagar, t.ex. medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) eller lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (främjandelagen). Skyldigheter kan också finnas i kollektivavtal. Här behandlas översiktligt dessa olika åtgärder. 4

6 Omplaceringsutredning Innan man kan veta om det föreligger saklig grund för att säga upp en anställd på grund av arbetsbrist, måste man undersöka om det finns några lediga befattningar för vilka den anställde har tillräckliga kvalifikationer. I så fall ska den anställde erbjudas en sådan ledig befattning. Omplaceringsskyldigheten till lediga befattningar sträcker sig längre än till den turordningskrets som de berörda arbetstagarna tillhör. Även lediga tjänster på andra orter eller inom andra avtalsområden kan därför behöva tas med i omplaceringsutredningen. Det måste dock vara fråga om en och samma juridiska person. Någon rättslig skyldighet att erbjuda omplacering till andra bolag inom en koncern finns alltså inte. Arbetsgivaren är dock skyldig att erbjuda omplacering där så är skäligt, och i detta torde ligga en skyldighet att göra rimliga utredningsinsatser för att klarlägga de berördas kvalifikationer, anställningstider m.m. samt jämföra dessa med de lediga tjänster som finns att tillgå, t.ex. på andra orter. Av avsnittet nedan framgår att även turordningsreglerna kan innebära att en anställd måste erbjudas omplacering till en tjänst som innehas av någon med kortare anställningstid. När det gäller turordningsreglerna är dock principen att man inte kan knuffa ut någon annan anställd vid annan driftsenhet eller inom annat avtalsområde. En övertalig anställd kan alltså ha rätt till omplacering till lediga jobb på andra orter, men kan bara knuffa bort någon annan anställd med kortare anställningstid på den egna orten. På grund av detta uppstår en avsevärd praktisk skillnad mellan en total nedläggning av all verksamhet på en viss ort jämfört med fallet att viss verksamhet ska finnas kvar. Vid en total nedläggning på en ort kan arbetsgivaren, i alla fall i princip, först välja vilka som ska erbjudas arbete på andra orter och sedan säga upp samtliga övriga. Det krävs dock att arbetsgivaren gjort vad som kan anses skäligt för att försöka omplacera de övertaliga. Vid en partiell nedläggning måste turordningsreglerna iakttas när det gäller att välja vilka av dem som inte erbjudits och accepterat arbete på annan ort som ska få fortsatt arbete på den ort som är föremål för driftsinskränkningen. Om en övertalig anställd tackat nej till ett skäligt erbjudande om omplacering kan den anställde som huvudregel sedan sägas upp utan hänsyn till turordningen. En anställd kan tacka nej till erbjudanden som inte anses skäliga, t.ex. arbete på annan ort, utan att förlora sin plats i turordningen. Vid en partiell nedläggning på en ort kan alltså en anställd i allmänhet avböja ett erbjudande om arbete på annan ort och ändå behålla sin plats i turordningen. En anställd med mycket lång anställningstid som inte vill flytta från orten kan således i vissa fall säga nej till erbjudanden avseende andra orter utan att riskera att bli uppsagd. 5

7 Uppsägningstider inom Industri- och KemiGruppens avtalsområden Enligt Anställningsskyddslagen, och numera även kollektivavtalen på både arbetar- och tjänstemannasidan, gäller följande uppsägningstider från arbetsgivarens sida: 1 månad vid mindre än 2 års anställningstid 2 månader vid minst 2 men mindre än 4 års anställningstid 3 månader vid minst 4 men mindre än 6 års anställningstid 4 månader vid minst 6 men mindre än 8 års anställningstid 5 månader vid minst 8 men mindre än 10 års anställningstid 6 månader vid minst 10 års anställningstid För anställningar på arbetarsidan som ingåtts före den 1 januari 1997 gäller fortfarande lagens gamla tabell som utgår från ålder i stället för anställningstid. Minsta uppsägningstid är då 1 månad. Enligt dessa äldre regler har en anställd som varit anställd de senaste 6 månaderna i följd, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren, rätt till: vid fyllda 25 år, 2 månader vid fyllda 30 år, 3 månader vid fyllda 35 år, 4 månader vid fyllda 40 år, 5 månader vid fyllda 45 år, 6 månader Även kollektivavtalet för tjänstemän hänvisar således numera till lagens uppsägningstider när det gäller uppsägning från arbetsgivarens sida. För tjänstemän anställda före den 1 juli 1997 är emellertid uppsägningstiden dessutom beroende av ålder enligt en särskild tabell i avtalet. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden enligt lag och på arbetarsidan 1 månad. För tjänstemän gäller 1 månad om den sammanlagda anställningstiden är mindre än 2 år. Från och med 2 år till 6 år gäller 2 månader och från och med 6 års anställningstid har tjänstemän 3 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Beträffande provanställda gäller enligt tjänstemannaavtalet 1 månads uppsägningstid vid avbrytande i förtid och för exempelvis det allokemiska avtalet gäller generellt 14 dagars uppsägningstid. För alla tjänstemän finns dessutom en kompletterande regel om extra uppsägningstid för tjänstemän som fyllt 55 år och uppnått 10 års anställningstid. Dessa tjänstemän har rätt till ytterligare 6 månaders uppsägningstid, dvs. totalt 12 månaders uppsägningstid, under förutsättning att det rör sig om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är tillåtet att i anställningsavtal komma överens om längre uppsägningstider än lagens, dock normalt under förutsättning att det inte handlar om en ensidig förlängning som bara gäller om den anställde själv säger upp sig. 6

8 Uppsägning av föräldralediga Från och med den 1 juli 2006 gäller att uppsägningstiden för föräldralediga börjar löpa först när arbetstagarens ledighet helt eller delvis upphör eller skulle ha upphört enligt den ursprungliga ledighetsansökan. Denna regel gäller endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Information och förhandling Primärinformation enligt MBL Företaget måste på eget initiativ fortlöpande informera de lokala arbetstagarorganisationerna som man har kollektivavtal med (klubb, avdelning eller motsvarande) om den övergripande utvecklingen av företagets produktionsmässiga och ekonomiska utveckling (19 MBL) och om omständigheter som kan medföra arbetsbrist, t.ex. bristande orderingång. Denna löpande information har ingen direkt koppling till den information om sådana förestående viktigare förändringar som arbetsgivare enligt nedan är skyldig att primärförhandla om. Primärförhandling enligt MBL Ett beslut om driftsinskränkning som kan föranleda uppsägningar är normalt en sådan viktigare förändring som medför att företaget måste begära och genomföra förhandling innan beslutet fattas (11 MBL). I samband med förhandlingen ska arbetsgivaren i god tid skriftligen informera motparten om bl.a. skälen till de planerade uppsägningarna och hur många arbetstagare som avses bli uppsagda samt vilka kategorier de tillhör. Arbetsgivaren ska också lämna motparten en kopia av det varsel han lämnat till Arbetsförmedlingen (15 MBL). Syftet med förhandlingarna är att diskutera alla konsekvenser av den tilltänkta uppsägningen. Förhandlingarna omfattar dels frågan om en produktionsbegränsning över huvud taget är nödvändig, dels hur produktionsbegränsningen ska genomföras (fortsatt produktion på lager, omläggning av produktionen, minskad skiftgång, utbildning av personal, omskolning, omplacering, permittering eller uppsägning), dels också vilken turordning som ska gälla om uppsägning blir aktuell. I vissa fall är det naturligt särskilt vid större driftsinskränkningar att de övergripande frågorna om företagets situation och handlingsalternativ behandlas först i förhandlingarna och att följdfrågor kring genomförandet, bl.a. turordningsfrågor, tas upp först när det står klart att det är detta alternativ som måste väljas. I andra fall är driftsinskränkningen mindre komplicerad och kan därför hanteras i enklare former. För företaget är det viktigt att frågor om t.ex. bemanning och turordning inte används av arbetstagarsidan för att förhala förhandling och beslut i själva huvudfrågan, dvs. inskränkning av driften. Förhandlingarna förs i första hand med de lokala arbetstagarorganisationer med vilka arbetsgivaren har kollektivavtal och som berörs av beslutet. En driftsinskränkning är normalt en så stor förändring att samtliga fackliga organisationer får anses berörda. De organisationer som 7

9 saknar kollektivavtal behöver dock inte kallas till någon förhandling i detta sammanhang, även om de har medlemmar som berörs. De kollektivavtalsslutande organisationerna har så att säga monopol på primärförhandlandet i driftsinskränkningssituationer. Om ett företag däremot inte har något kollektivavtal alls, ska förhandlingarna föras med samtliga arbetstagarorganisationer som har någon medlem vid företaget. Förhandling ska begäras innan företaget i praktiken bundit upp sig för något visst handlingsalternativ. Det är alltså viktigt att inte lämna för mycket information direkt till de anställda innan primärförhandlingarna med facken är klara. Om information ges direkt till de anställda innan förhandlingarna hållits, måste informationen vara mycket noga avvägd så att den inte kan tolkas som att företaget på något sätt bundit sig för en viss lösning. Det är således inte lämpligt att exempelvis informera de anställda om att en anläggning ska läggas ner och att företaget nu avser att begära förhandling med facken om hur detta ska genomföras. I så fall har ju företaget klart visat att man bundit sig för en viss principiell lösning (nedläggning) innan man primärförhandlat. Det är i så fall bättre att informera de anställda om att företaget avser att inleda förhandlingar med facken om förslag till vissa besparingsåtgärder eller liknande. Man kan nämna att åtgärderna kan komma att få effekter på antalet anställda och/eller på antalet driftsställen, men man bör inte precisera sig alltför mycket på detta tidiga stadium. Primärförhandlingar i normala frågor brukar oftast avslutas efter ett förhandlingstillfälle, men vid större beslut, t.ex. nedläggning, är en kortare ajournering vanlig för att bereda de fackliga representanterna möjlighet att diskutera uppkommande frågor internt. Arbetstagarsidan kan begära att frågan förs vidare till central förhandling. Företaget måste dröja med att fatta sitt beslut till dess förhandlingarna lokalt och eventuellt centralt avslutats. Om det föreligger synnerliga skäl kan dock beslut fattas dessförinnan. Sedan förhandlingarna avslutats har företaget rätt att besluta på det sätt det finner bäst. Om enighet inte uppnås är det viktigt att företaget kan visa att förhandlingarna inletts i tid, att tillgängliga fakta presenterats, att olika vägar analyserats och att de fackliga organisationerna beretts tillfälle att argumentera. Enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda har facket rätt att under vissa förutsättningar utse representanter i företagets styrelse. Att fackliga representanter deltar i styrelsebeslut befriar inte i sig företaget från att iaktta reglerna i MBL om information och förhandling. Arbetstagarkonsult Enligt Utvecklingsavtalet har de fackliga organisationerna, såväl på LO-sidan som på tjänstemannasidan, rätt att under vissa förutsättningar begära att få en s.k. arbetstagarkonsult. Kravet är att företaget har minst 50 anställda och att man står inför beslut om förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och för de anställdas sysselsättning. Syftet är att ge de fackliga organisationerna bättre möjligheter att ta ställning till de olika frågor som kan uppkomma. Företaget svarar för skäliga kostnader för konsulten. Beslut att utse konsult ska föregås av förhandlingar. Enligt avtalet ska överenskommelse eftersträvas rörande uppdragets omfattning, innehåll, kostnad och personval. Den fackliga organisationen har dock tolkningsföreträde. Konsulten har rätt till biträde och information från företagsledningen på det sätt som anges i MBL beträffande de fackliga organisationerna. De lokala fackliga organisationerna och arbetsgivaren ska tillsammans träffa avtal med konsulten angående sekretess. Tvister rörande rätt till konsult, omfattning, rätt till material m.m. prövas slutligt av en särskild skiljenämnd. 8

10 Varsel till Arbetsförmedlingen Om en uppsägning omfattar 5 eller fler arbetstagare är arbetsgivaren enligt den s.k. Främjandelagen (FrämjL) skyldig att varsla Arbetsförmedlingen. Detsamma gäller om det sammanlagda antalet uppsägningar under en period av 90 dagar beräknas uppgå till minst 20. Varsel ska lämnas skriftligen 2 månader (upp till 25 arbetstagare), 4 månader ( arbetstagare) resp. 6 månader (fler än 100 arbetstagare) innan driftsinskränkningen ska ske (2 FrämjL). Om minst 5 visstidsanställda arbetstagare på grund av driftsinskränkningen inte kan beredas fortsatt anställning ska Arbetsförmedlingen varslas 6 veckor i förväg. Driftsinskränkningen anses ske när den förste av de uppsagda faktiskt lämnar företaget. Varsel ska bl.a. innehålla uppgift om orsaken till och arten av driftsinskränkningen, den tidpunkt då den är avsedd att genomföras samt antalet berörda arbetstagare fördelade i yrkesgrupper. Senast 1 månad före driftsinskränkningen ska varslet kompletteras med namnen på de berörda arbetstagarna samt information om förda MBL-förhandlingar, t.ex. i form av protokoll. Det gäller särskilda sekretessregler för de uppgifter som en arbetsgivare lämnar i ett varsel. Om arbetsgivaren är skyldig att primärförhandla enligt 11 MBL, kan han underrätta Arbetsförmedlingen samtidigt som förhandling begärs. Underrättelse kan helt ersätta skyldigheten att varsla. För detta krävs att underrättelsen är skriftlig, att den lämnas senast vid de tidpunkter som gäller för varsel samt att den innehåller de obligatoriska uppgifter som ska finnas i ett varsel (se ovan). Underrättelsen ska därefter, efter genomförda förhandlingar, kompletteras med närmare uppgifter om, vilka som berörs. Varsel kan lämnas på Arbetsförmedlingens hemsida. Turordning enligt 22 och 25 LAS Turordning vid uppsägning Om några ska sluta och andra vara kvar vid en viss driftsenhet måste företaget enligt LAS upprätta en turordning bland de anställda. Fastställande av sådan turordning tillhör de frågor som ska behandlas vid MBL-förhandlingar (se ovan). Turordningsreglerna innebär i huvudsak följande: Turordningen ska omfatta de anställda inom den driftsenhet som berörs av uppsägningarna. Skilda turordningar upprättas för varje avtalsområde. Härvid betraktas tjänstemännen som ett avtalsområde. En facklig organisation kan begära gemensam turordning för alla driftsenheter inom en ort, men det kan således normalt aldrig bli aktuellt med turordningskretsar som sträcker sig till andra orter. Undantagsfall kan tänkas, t.ex. beträffande vissa hembaserade säljare. Turordningsreglerna innebär att längre anställningstid ger företräde till fortsatt arbete. Den som ska få rätt till annat arbete ska dock också ha tillräckliga kvalifikationer för detta och är skyldig att godta normal lön för det nya arbetet (22 LAS). I begreppet tillräckliga 9

11 kvalifikationer ligger inte att den anställde ska vara bäst lämpad för tjänsten, utan endast att vederbörande, eventuellt efter skälig upplärningstid, uppfyller minimikraven. Företag med högst 10 anställda får undanta högst två anställda som är av särskild betydelse för verksamheten från turordningen. Alla kollektivavtal inom Industri- och KemiGruppen ger de lokala parterna möjlighet att avtala om annan turordning än lagens. En sådan avtalad turordning blir bindande även för de personer som inte är medlemmar i facket men som arbetar inom avtalsområdet. En enskild individ har mycket små möjligheter att vinna en process vid domstol under åberopande av att ett sådant turordningsavtal är ogiltigt. Det krävs i så fall att det kan visas t.ex. att avtalet är klart diskriminerande mot anställda av annan etnisk tillhörighet, oorganiserade eller liknande. Om en av flera driftsenheter på en ort ska läggas ner helt och facket inte begärt gemensam turordning med någon annan driftsenhet på orten, så behöver i princip ingen turordningslista upprättas. Turordning vid företrädesrätt till lediga tjänster En anställd som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller vars visstidsanställning löpt ut, har företrädesrätt till tjänster som blir lediga. En förutsättning är att den anställde varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt 12 månader under de 3 senaste åren. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället under hela uppsägningstiden samt därefter under 9 månader efter det att anställningen upphört. Arbetsgivaren måste i första hand erbjuda alla tjänster som blir lediga till dem som har företrädesrätt. Företrädesrätten gäller dock endast till det avtalsområde och den driftsenhet där den anställde var sysselsatt vid anställningens upphörande. Sedan det gått 9 månader har arbetsgivare full frihet att anställa vem han vill. Formföreskrifter Uppsägning ska alltid ske genom skriftligt uppsägningsbesked till den anställde. Vissa formella krav ställs på innehållet i uppsägningshandlingen. Bland annat ska anges om den anställde har företrädesrätt och vad den anställde ska göra om han eller hon vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller kräva skadestånd. Blanketter som täcker dessa krav kan hämtas från Industri- och KemiGruppens webbplats. Observera att olika blanketter ska användas beroende på om uppsägningen beror på arbetsbrist eller personliga skäl. Underlåtenhet att använda korrekt skriftlig blankett kan medföra skadeståndsskyldighet. Uppsägningshandlingen ska lämnas till den anställde personligen. Endast i undantagsfall, om det inte går att få tag på den anställde, får handlingen skickas med rekommenderat brev. Uppsägningstiden börjar i det senare fallet löpa först 10 dagar efter det att brevet inlämnats till Posten. Skulle den anställde ha semester vid tillfället anses uppsägningen ske tidigast första dagen efter semesterledigheten. 10

12 Att tänka på under uppsägningstid Under uppsägningstid gäller följande beträffande den anställdes anställningsförmåner: Arbetstagaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden, även om arbetstagaren inte kan beredas arbete i företaget. Dessa förmåner får inte understiga dem som normalt skulle ha utgått om arbetstagaren fått behålla sina arbetsuppgifter (12 LAS). I vissa kollektivavtal finns regler för beräkningen av förmånerna. Förutsättning för lön m.m. är att den anställde står till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Om arbetstagaren inte vill eller inte kan utföra anvisat arbete, är arbetsgivaren inte skyldig att betala uppsägningslön (12 LAS). Arbetsgivaren har rätt att avräkna inkomst som den anställde tjänat eller uppenbarligen kunde ha tjänat i annan anställning (13 LAS). Detta förutsätter att den anställde inte behövt stå till förfogande under uppsägningstiden eller del av den. Uppsägningslön ger rätt till semesterlön. Semester får inte förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens samtycke. Redan utlagd semester ska upphävas om den skulle sammanfalla med uppsägningstid och den anställde begär det. Arbetsgivaren måste erlägga sedvanliga sociala avgifter. Uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden, om arbetstagarens möjligheter att söka ny anställning därigenom skulle försämras icke obetydligt (14 LAS). Uppsagd arbetstagare har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller annan arbetsgivare (14 LAS). Omställningsförsäkring samt omställningsavtal Enligt kollektivavtal finns på arbetarsidan möjlighet till omställningsstöd och avgångsbidragsförsäkring (AGB) vid driftsinskränkningar. Omställningsstöd innebär hjälp och åtgärder som bidrar till att den uppsagde får en långsiktig lösning. Bidrag till omställningsstöd kan beviljas företag som omfattas av kollektivavtal och som tecknat avtal om Omställningsförsäkring hos Fora. Omställningsstöd tillhandahålls eller finansieras av Trygghetsfonden TSL. Bidrag från TSL för uppsagd person som deltar i omställningsåtgärd betalas ut i efterskott till företaget. AGB - innebär kontant ersättning i form av ett engångsbelopp till den som förlorar sin anställning. Ersättningen betalas ut av AFA. På tjänstemannasidan finns kollektivavtal om omställningsstöd och avgångsersättning (AGE) som innebär att tjänstemän vid anslutna företag efter ansökan till TRR, kan få AGE och andra insatser i samband med driftsinskränkningar. Avgångsersättning innebär ett inkomstskydd under 6-18 månader beroende på ålder. Inkomstskyddet ger, under vissa förutsättningar, en total nivå inklusive a-kassa som motsvarar cirka 70 % av tidigare lön de första 6 månaderna och därefter cirka 50 %. Omställningsstödet får man i 2 år. Den personlige rådgivaren vägleder vidare i yrkeskarriären och stödjer den som på grund av arbetsbrist söker ny sysselsättning. 11

13 Trygghetsfonden TSL webbplats: Telefon: AFA webbplats: Telefon: TRR webbplats: Telefon:

14 Industri- och KemiGruppen Kungsträdgårdsgatan 10 Box STOCKHOLM Tel: Fax:

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning Gruvornas Arbetsgivareförbund Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING...

Läs mer

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning Stål och metall arbetsgivareförbundet Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Checklista för anställnings ingående och upphörande Allokemisk k industri i INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÄR NÅGON SKA ANSTÄLLAS...

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning SVEMEK INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 3. UPPSÄGNING PÅ GRUND

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning Stål och Metall Arbe etsgivareförbundet t INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING...

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy Svenska Kyrkans trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor En handledning om förfarandet vid arbets brist - plus svaren på över 100 vanliga frågor Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsbrist... 4 Inskränkning av verksamheten och andra organisationsförändringar

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Omställningsförsäkringar

Omställningsförsäkringar Omställningsförsäkringar Antal personer som beviljats omställningsstöd i TSL Avtal för tjänstemän (1974) Syftet är att underlätta omställning för både tjänstemän och företag Avtalet innebär att företagen

Läs mer

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar? Observera nr 11 SEPTEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF)

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt Gäller enbart när det finns fd. anställda med företrädesrätt till återanställning I övriga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Driftsinskränkning Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Arbetsbrist Är saklig grund Faktorer som inte hänförs till arbetstagaren personligt Bolaget avgör behovet och vilka arbeten som ska dras

Läs mer

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m.

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m. Slutlig hemställan Till Teknikarbetsgivarna Industrifacket Metall Vi, av parterna i Industriavtalet särskilt utsedda opartiska ordförande i förhandlingarna mellan å ena sidan Teknikarbetsgivarna och å

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Turordningsreglerna Postad av Patrik Hedlund - 13 maj 2012 23:00 Vad anser ni om turordningsreglerna? Är det en bromskloss för unga och ser till hur många år man jobbat istället för kompetens och bör tas

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2009-08-25 Sida 1 (8) Senast reviderad: 2009-09-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

Avtalsrörelsen 2010 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

Avtalsrörelsen 2010 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Avtalsrörelsen 2010 Industri- och KemiGruppen och IF Metall avseende avtalsområdena Allokemisk industri Kemiska fabriker gemensamma Metallavtalet Återvinningsföretag 1 Snabbfakta: Avtal träffades den 26

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Att avsluta anställningen

Att avsluta anställningen 2013-09-14 Att avsluta anställningen Att avsluta anställningen Kursmomentet behandlar: Uppsägningstider Saklig grund för uppsägning Avsked Företrädesrätt Betyg Pensionsavgång Facklig grundkurs 2013/14

Läs mer

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Den 4 september 2013 tecknade KFS och Kommunal ett avtal på 40 månader med ett värde om 7,55 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Läs mer

GUSTAF ADOLF. Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973. Nr 129

GUSTAF ADOLF. Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973. Nr 129 Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973 Prop. 1973:129 Nr 129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, m. m.; given Stockholms slott den 25 maj 1973. Kungl. Maj:t vill härmed,

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016 Arbetsrätt Ola Brinnen April 2016 1 Dagens agenda 1. Olika anställningsformer i LAS 2. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 3. Anställningens upphörande p.g.a personliga skäl 4.

Läs mer

Löner m m. 1. Löneprinciper. 2. Lönehöjning 2016-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar. Bilaga A. Förstärkt löneprocess BILAGA A LÖNER M M

Löner m m. 1. Löneprinciper. 2. Lönehöjning 2016-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar. Bilaga A. Förstärkt löneprocess BILAGA A LÖNER M M Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 Sammanfattning En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga om arbetstagaren på grund därav har beretts särskild sysselsättning

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

vägen framåt steg för steg En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist

vägen framåt steg för steg En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist vägen framåt En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist Denna vägledning gäller vid arbetsbrist i företag som är medlemmar och har kollektivavtal i förbund inom Almega steg för steg INGRESS

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN PROMEMORIA Till: Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan Från: Gustaf Dyrssen, tel. 08/407 09 30 Datum: 2010-08-27 Angående: PAN PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN 1 PAN

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/ingemar Hamskär 2013-01-15 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM UPPSÄGNINGSTVISTER

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013 Preliminär ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1 april 2012-31 mars 2013. Överenskommelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Telekom/ SEKO 1. Läget inom IT&Telekombranschen Fakta IT-branschen sysselsätter idag ca 135.000 anställda och telekomsektorn har 35.000. Antalet anställda

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Kommittédirektiv Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Dir. 2010:103 Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över anställningsvillkoren

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA)

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA) Förhandlingsprotokoll Bilaga 3 2007-11-07 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna SACO-S Facket för Service

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser,

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, AB Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller från och med 2012-05-01 om inte annat anges. De särskilda ersättningarna i 21 24 samt i bilagorna

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor Klass Dokumenttitel A Övergångsregler om pensioner, semester Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-17 Policydokument 2004-04-22 1 1 (10) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack!

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack! BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND PETROLEUMBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SVENSKA FLYGBRANSCHEN SVERIGES BUSSFÖRETAG SVERIGES HAMNAR TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET

Läs mer

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser 160 RÄTTSFALL Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser Tvisten I AD 2000 nr 29 behandlar arbetsdomstolen frågan om en enskild arbetstagare vid någon tidpunkt kan avstå

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler ~ M Prop. 1994/95:76 Regeringen överlänmar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson

Läs mer

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL TP #1 CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA» REKRYTERINGEN - sid 2» INTERVJUN - sid 2» URVALSPROCESSEN - sid 3» ANSTÄLLNINGSAVTALET - sid 3» TVÅ VIKTIGA KLAUSULER - sid 5» LÄNKAR TILL MALLAR - sid 5 INNEHÅLL

Läs mer

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Lagar som vi måste förhålla oss till Lagen om anställningsskydd Medbestämmandelagen Förtroendemannalagen Arbetsmiljölagen Diskrimineringslagarna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Trygghetsavtalet Centrala avtal 2006:2 2006-07-20

Trygghetsavtalet Centrala avtal 2006:2 2006-07-20 TA Trygghetsavtalet Centrala avtal 2006:2 2006-07-20 Ersätter cirkulär 1998:A7 Innehåll Inledning 3 Trygghetsavtal (TA) 5 Parternas gemensamma syn (1 ) 5 Trygghetsstiftelsen (2 ) 6 Tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02 Sammanfattning En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om arbetsgivaren har gjort en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning.

Läs mer