LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS"

Transkript

1 TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning och förenkling av en aktuell lag där paragraf efter paragraf skrivs om från juridiska till ett språk ej juristutbildade förstår. Det svenska juridiska systemet bygger på att du ska känna till lagarna - det går inte att komma undan genom att säga jag visste inte om den eller den lagen. Lathunden är inte en checklista utan ska ses om ett lexikon att ta fram när behov uppstår. Kort sagt ett dokument att spara och förkovra sig i. Denna månads lathund går igenom Lagen om anställningsskydd (1982:80). Observera. Denna lathund är en förenklad version av lagtexten. Det kan därför finnas bestämmelser och undantag som här inte uttrycks i sin helhet. Allt om Juridik ( och Blendow Publishing AB ( ) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i Allt om Juridiks material och eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av detta. Användandet av lathunden sker helt på egen risk.

2 Sida2 Inledande bestämmelser 1 För vem gäller LAS? LAS gäller inte för anställda i företagsledande ställning, som ingår i arbetsgivarens familj, är anställda i arbetsgivarens hushåll, är arbetstagare som är anställda genom exempelvis anställningsstöd eller är anställd i form av gymnasial lärlingsställning. 2 Får man avtala bort LAS? LAS är i huvudsak tvingande. Detta betyder att lagen gäller under alla omständigheter. Strider någon bestämmelse i ett avtal mot vad som sägs i LAS är bestämmelsen ogiltig i den delen även om arbetstagaren har accepterat detta. Undantaget är om ni avtalat om villkor som är generösare än vad LAS anger. Det är exempelvis tillåtet att ge längre uppsägningstid än vad LAS föreskriver, dock inte kortare. Du får dock genom kollektivavtal avtala bort eller justera vissa bestämmelser i LAS. Det är lite olika regler kring hur de olika paragraferna får kringgås, men de som du på något sätt kan avtala bort genom kollektivavtal är: 5, 6, 6b-e, 11, 15, 21, 22, 25 28, 30, 30a, 31 33, Anställningstidens beräkning När anställningstiden ska beräknas gäller att: 1) En arbetstagare som byter jobb inom koncernen får tillgodoräkna sig den första anställningen i sin totala anställningstid. 2) Vid ett företagsförvärv eller annan företagsövergång får arbetstagaren tillgodoräkna sig sin anställningstid. Anställningsavtalet 4 Utgångspunkter Anställningsavtal gäller tills vidare. Enda sättet att ha en tidsbegränsad anställning är att följa vad som sägs i 5 och 6. En tillsvidareanställning måste sägas upp, medan tidsbegränsade anställningar upphör när anställningen upphör, såvida du inte avtalat om annat. Arbetstagaren får direkt frånträda sin anställning om arbetsgivaren missköter sina åligganden som arbetsgivare. I vissa fall är arbetsgivaren tvungen att kontakta facket vid anställning eller uppsägning, vilket framgår av diverse bestämmelser i LAS: 5 Tidsbegränsade anställningar De tidsbegränsade anställningar som finns är: 1) Allmän visstidsanställning (ALVA) 2) Vikariat 3) Säsongsarbete 4) Efter att den anställde fyllt 67 år Men (!) om den anställde under en femårsperiod varit anställd som ALVA i sammanlagt mer än två år övergår anställningen automatiskt till en fast tillsvidareanställning. Detsamma gäller om den anställde varit vikarie i sammanlagt mer än två av de fem åren. 6 Provanställning Provanställning får gälla i max sex månader. Om du inte meddelar att provanställningen ska upphöra senast vid prövotidens utgång kommer anställningen automatiskt bli en visstidsanställning och därmed kommer LAS starka skydd träda in. 6 b Företagsövergång Vid ett företagsförvärv eller annan övergång kommer den nya arbetsgivaren överta samma skyldigheter som den gamla arbetsgivaren hade. Undantag finns för vissa förmåner, exempelvis åldersförmåner. Bestämmelsen gäller inte heller vid konkurs. 6 c Information om anställningens villkor Anställningsavtal måste inte vara skriftliga. Däremot måste arbetsgivaren inom en månad från det att den anställde börjat sitt jobb lämna information till den anställde om alla väsentliga villkor. Detta måste göras skriftligen. Om anställningen är kortare än 3 veckor gäller dock inte detta. Följande information måste åtminstone lämnas: 1) Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och kontaktuppgifter, information om arbetsplatsen och tillträdesdagen. 2) Kort specificering av den anställdes titel, arbetsuppgifter eller liknande. 3) Vilken anställningsform som gäller för anställningen, samt mer specifika villkor som gäller för just den anställningsformen (t.ex. uppsägninstid, prövotid, etc). 4) Lön och andra förmåner. 5) Information om semester. 6) Om vilket kollektivavtal som gäller, om sådant finns.

3 Sida3 6 d Den anställde ska jobba utomlands Ska den anställde utstationeras utomlands längre än en månad ska arbetsgivaren innan avresan lämna information om bland annat anställningstiden utomlands, vilken valuta lönen betalas i, villkoren för hemresan, vilka eventuella villkor som kan bli aktuella enligt 8 lagen om utstationering av arbetstagare. 6 e Om förutsättningarna för anställningen ändras Gäller ändringen någon av uppgifterna som måste meddelas enligt 6c måste arbetsgivaren lämna skriftlig information om detta inom en månad. 6 f Lediga jobb Arbetsgivaren måste informera anställda med tidsbegränsad anställning om det dyker upp lediga tillsvidareanställningar eller provanställningar. Det är exempelvis okej att meddela detta genom en anslagstavla på arbetsplatsen. 6 g Sammanlagd anställningstid Inom tre veckor från den anställdes begäran måste arbetsgivaren kunna ge ut information till den anställde om hans eller hennes totala anställningstid (jfr 3 ) Uppsägning från arbetsgivarens sida 7 Saklig grund En uppsägning måste ha saklig grund. Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist föreligger så snart arbetsgivaren inte kan bereda plats för den anställde längre. Det kan handla om nerdragningar eller omorganisationer. Arbetsgivaren har som utgångspunkt makt att organisera verksamheten hur hen vill, varför det inte krävs svaga ekonomiska resultat eller dylikt för att motivera arbetsbrist. Med detta sagt måste fortfarande vissa åtgärder nedan göras, liksom följa Personliga skäl är ett vitt begrepp, men i allmänhet kan sägas att det ofta krävs relativt starka skäl för att säga upp någon. Det ska handla om uppenbart illojalt beteende, missköta sina arbetsuppgifter (dålig lönsamhet är normalt inte saklig grund för uppsägning), olämpligt beteende eller liknande. Vad som är saklig grund beror också på tjänstens art. Att den anställde döms för ett brott betyder inte per automatik att det är saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att i första hand lösa problematiken genom utvecklingssamtal, varningar och andra åtgärder. Vid uppsägning pga personliga skäl måste arbetsgivaren agera skyndsamt en uppsägning får inte enbart grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan arbetstagaren underrättades. Det måste alltså finnas något färskt att ta på. Arbetsgivaren måste både vid personliga skäl och arbetsbrist utreda möjligheten för om den anställde kan omplaceras inom organisationen och i så fall erbjuda den anställde att fortsätta där. Görs inte detta är uppsägningen inte sakligt grundad. 8 Formkrav för uppsägningen En uppsägning måste vara skriftlig. Arbetsgivaren måste dessutom i uppsägningsdokumentet skriva hur den uppsagde ska gå till väga för att kunna ogiltigförklara uppsägningen, eller kräva skadestånd. Det måste också anges om den anställde ska ha återanställningsförtur eller inte (jfr 25 ). 9 Specifikation om varför den anställde sagts upp Om den uppsagde begär det måste arbetsgivaren uppge vilka omständigheter som legat till grund för uppsägningen. Om den uppsagde begär detta besked skriftligt måste arbetsgivaren lämna beskedet skriftligt. 10 Hur uppsägningsbeskedet ska lämnas Huvudregeln är att uppsägningsbeskedet ska lämnas personligen. I undantagsfall är det tillåtet att skicka det per post, men det måste i så fall vara ett rekommenderat brev. Uppsägningen anses ha skett när den anställde mottar beskedet, som huvudregel. Uppsägningstid 11 Miniminivåer Dessa uppsägningstider anger miniminivån enligt LAS. Avvikelser kan göras i kollektivavtal och den anställde och arbetsgivaren kan också i det individuella anställningsavtalet avtala om längre uppsägningstider. För både arbetsgivare och arbetstagare är den kortaste uppsägningstiden 1 månad. Den anställde har dessutom rätt till följande minimitider: Sammanlagd anställningstid Minst 2 år, kortare än 4 år Minst 4 år, kortare än 6 år Minst 6 år, kortare än 8 år Minst 8 år, kortare än 10 år Minst 10 år Uppsägningstid den anställde har rätt till 2 månader 3 månader 4 månader 5 månader 6 månader

4 Sida4 Om en anställd är föräldraledig, men sägs upp pga arbetsbrist under föräldraledigheten börjar inte uppsägningstiden gälla förrän den anställde återupptar sitt arbete, eller skulle ha återupptagit sitt arbete. Lön och andra förmåner under uppsägningstiden 12 Behålla lön och förmåner Den som är uppsagd har rätt att behålla sin lön och andra förmåner, såsom pension och tjänstebil, under uppsägningstiden. Detta gäller även om den uppsagde under uppsägningstiden skulle bli tilldelad andra arbetsuppgifter än tidigare. 13 Arbetsbefriad Om den anställde blir arbetsbefriad under uppsägningstiden har hen fortfarande rätt till sina förmåner. Om den uppsagde under uppsägningstiden börjar arbeta med något annat kan arbetsgivaren räkna av de inkomster från den lön och de förmåner som den uppsagde har. 14 Den uppsagde får söka nytt jobb Arbetsgivaren får inte förflytta den som sagts upp till en annan ort om detta riskerar att påverka den uppsagde att söka nytt arbete i icke obetydlig mån. Den uppsagde har under sin uppsägningstid rätt till viss ledighet för att kunna besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka nya jobb. Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer fortsätta 15 Lämna besked Den som är tidsbegränsat anställd (jfr 5 ) och som inte kommer få anställningen förlängd måste underrättas om detta senast en månad före anställningstidens utgång. Denna skyldighet för arbetsgivaren gäller dock endast om den anställde vid datumet för anställningens slut har varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren. Om anställningstiden är kort, t.ex. två veckor lång, så måste besked lämnas direkt när tjänsten inleds. 16 Vad ska beskedet innehålla? Beskedet måste vara skriftligt. Det ska lämnas på samma premisser som i 10. I beskedet måste också följande anges: 1) Hur den anställde ska göra för att föra talan om att anställningsavtalet ska anses gälla tills vidare 2) Hur den anställde kan föra en skadeståndstalan för brott mot 4 1 stycket, dvs att man inte följt reglerna för hur tidsbegränsade avtal får ingås. 3) Om den anställde har förtur till återanställningsrätt eller inte. 17 Rätt till ledighet Den anställd som fått ett besked enligt 15 har rätt till viss ledighet för att kunna besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka nya jobb. Avskedande 18 När avskedande får ske Avsked innebär att den anställde omedelbart skiljs från tjänsten. Det finns alltså ingen uppsägningstid. Däremot krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Typiskt sett krävs avsiktliga eller grovt vårdslösa ageranden mot arbetsgivaren eller kollegerna, eller illojal konkurrens. Ett avskedande får inte endast grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan underrättelsen om avskedet, jfr 7. Det gäller alltså att agera snabbt. 19 Hur ett avskedande ska göras Avskedet måste göras skriftligt. Det ska i beskedet framgå hur den anställde ska göra för att kunna överklaga avskedet eller kräva skadestånd. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att på den avskedades begäran precisera vad som föranlett avskedandet. Om den avskedade så begär, måste detta göras skriftligen. 20 Hur ett avskedande ska lämnas Huvudregeln är att avskedsbeskedet ska lämnas personligen. I undantagsfall är det tillåtet att skicka det per post, men det måste i så fall vara ett rekommenderat brev. Avskedet anses ha skett när den anställde mottar beskedet, som huvudregel. Lön och andra förmåner under permittering 21 Rättigheter för den anställde Om en anställd har permitterats har hen rätt till samma lön och förmåner som om hen hade haft sina normala arbetsuppgifter. Undantaget är om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller på annat sätt har en osammanhängande struktur.

5 Sida5 Turordning vid uppsägning 22 Turordningsreglerna Vid uppsägning pga arbetsbrist gäller följande regler: 1) Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare som har högst 10 anställda undanta upp till två anställda ( nyckelpersoner ). Sådana anställda som nämns i 1 räknas inte med när man fastställer antalet anställda. 2) Varje driftsenhet ska ha en egen turordningslista. Vad som utgör en driftsenhet är lite svårdefinierat. Arbetsplatsens ort är en bra tumregel. Bara för att en anställd jobbar hemifrån betyder inte detta att det är en egen driftsenhet. Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen fastställs i regel driftsenheterna efter varje kollektivavtalsområde, även om dessa skulle spänna över flera geografiska driftsenheter på samma ort. 3) Platsen på turordningslistan bestäms av den anställdes sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Jfr 3. Därefter gäller principen sist in, först ut. Vid lika lång anställningstid får den äldste arbetstagaren förtur till att stanna kvar. 4) Om en anställd endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren krävs att den anställde i fråga är kvalificerad för det fortsatta arbetet, för att få företräde enligt turordningslistan. Arbetsgivaren måste dock räkna med en viss upplärningstid, precis som vid en nyrekrytering. Observera att arbetsgivaren och facket kan avtala om egna turordningslistor, som avviker från LAS regler. 23 Anställda med nedsatt arbetsförmåga Anställda med nedsatt arbetsförmåga och som har så kallad särskild sysselsättning ska om det kan ske utan allvarliga olägenheter få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningslistan. Företrädesrätt till återanställning m.m. Företrädesrätten gäller normalt inom den aktuella driftsenheten eller det aktuella kollektivavtalsområdet, jfr 22. Särskilda regler finns för säsongsanställda. 25 a Deltidsanställd vill jobba heltid Om en deltidsanställd vill gå upp till en heltidstjänst har förtur till sådan, före en tidigare anställd enligt 25. Det krävs dock att den deltidsanställde verkligen är tillräckligt kvalificerad för tjänsten och har anmält sitt intresse. Rättigheten gäller normalt inom den aktuella driftsenheten. Rättigheten står sig dock inte mot en sådan anställd som omplaceras enligt Om flera har företrädesrätt vem går först? Om flera har förtur enligt 25 eller 25 a gäller turordningen efter sammanlagd anställningstid. Om även anställningstiden är lika ger högst ålder företräde. 27 Specialregler Om företrädesrätt till anställning har meddelats enligt 8 eller 16 gäller företrädesrätten först när personen har anmält sitt anspråk på företrädesrätt. Den person som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda direkt, utan ges möjlighet till en skälig övergångstid. Om den som har företrädesrätt avvisar ett erbjudande om återanställning har hen förlorat sin chans. Förhandlingar m.m. 28 Meddela facket vid tidsbegränsad anställning Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att meddela facket varje gång någon anställs i en tidsbegränsad anställning i en tjänst som ligger inom kollektivavtalsområdet. Detta gäller dock inte om anställningstiden är högst en månad. 29 MBL-förhandling LAS hänvisar till att i MBL måste respekteras när beslut om uppsägning pga arbetsbrist, permittering eller återintagning efter permittering ska ske. 25 Företrädesrätt Om en anställd har sagts upp på grund av arbetsbrist har hen förtur till återanställning om det senare skulle dyka upp nya arbetstillfällen på arbetsplatsen. Detsamma gäller för tidsbegränsade anställningar som avslutats. Det krävs dock att den aktuella personen varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren. Företrädet gäller nio månader från att anställningen upphört.

6 Sida6 30 Personlig uppsägning/avsked varsla först Om arbetsgivaren ska säga upp pga personliga skäl eller avskeda en anställd måste arbetsgivaren underrätta om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning ska den lämnas minst två veckor i förväg, en vecka gäller vid avskedande. Om den anställde är fackligt ansluten måste också facket varslas. Facket har rätt till överläggning med arbetsgivaren. Om facket begär överläggning får inte arbetsgivaren verkställa varslet förrän överläggningen är avslutad. 30 a Meddela facket då tidsbegränsad anställning upphör När arbetsgivaren ska ge besked om att en tidsbegränsad anställning inte ska fortsätta, jfr 15, måste även facket underrättas om den anställde är fackligt ansluten. Facket och den anställde har rätt till överläggning. 31 Avbryta provanställning varsla först Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning i förtid eller avsluta den utan att den ska övergå i en tillsvidareanställning måste underrätta den anställde om detta minst två veckor i förväg. Om den anställde är fackligt ansluten måste också det berörda facket underrättas. Facket och den anställde har rätt till överläggning. 32 Återanställa någon MBL-förhandla först Om en arbetsgivare ska återanställa en tidigare anställd, jfr 25, eller låta en deltidsantälld gå upp till heltid på så vis som gäller enligt 25 a, måste MBL-förhandling med facket genomföras. Detsamma om det blir frågor som anges i 26. Rätt att kvarstå i anställningen till 67 år 32 a Rätt att kvarstå Huvudregeln är att en anställd har rätt att kvarstå i anställningen tills utgången av den månad han eller hon fyller 67 år. Undantaget är om den anställde kan skiljas från tjänsten genom någon annan grund i LAS, exempelvis arbetsbrist. 33 Måste meddela om tjänsten ska avslutas Om en arbetsgivare vill att den anställde ska sluta när den fyller 67 år måste arbetsgivaren skriftligen meddela den anställde detta minst en månad i förväg. Samma sak gäller om den anställde fått full sjukersättning, men inte har fyllt 67 år. En arbetstagare som fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än 1 månad och inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25, 25 a. Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m.m. 34 Tvist om uppsägning Om en anställd sagts upp utan saklig grund kan den anställde yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Om turordningsreglerna inte har iakttagits kan inte en ogiltighetstalan göras, utan enbart talan om att LAS formella regler inte har följts. Om det uppstår tvist om en uppsägnings giltighet är den uppsagde fortsatt anställd fram till dess att tvisten är avgjord. Om det går till domstol krävs att domen vunnit laga kraft. Den anställde har fortsatt rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden. Arbetsgivaren får inte stänga av den uppsagde från arbete annat än om det finns särskilda skäl. 35 Tvist om avskedande Om en anställd har blivit avskedad fast det inte funnits grund för uppsägning ska avskedet ogiltigförklaras på yrkande av den avskedade. Huvudregeln är att den avskedade inte är anställd så länge tvisten pågår, till skillnad från vad som gäller vid uppsägning. Domstol kan dock besluta om att göra undantag från detta, då får inte heller arbetsgivaren stänga av den avskedade från arbete och den avskedade har fortsatt rätt till lön och andra förmåner. Om domstol kommer fram till att det funnits saklig grund för uppsägning, men inte skäl för avsked kommer tjänsten avslutas, men arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 för att ha avskedat istället för att ha sagt upp. 36 Otillåten tidsbegränsad anställning Om ett anställningsavtal strider mot tidsbegränsningarna i 4 ska anställningsavtalet förklaras bli ett tillsvidareavtal på yrkan av den anställde. 37 Efter att domstol ogiltigförklarat Om domstol ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande får arbetsgivaren inte stänga av den anställde från arbetet på grund av de omständigheter som föranlett uppsägningen/avskedandet.

7 Sida7 Skadestånd 38 Brott mot LAS Om en arbetsgivare bryter mot LAS kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig för följande: 1) Betala lön och andra förmåner som den anställde inte fått, men haft rätt till. 2) Annan ekonomisk skada som kan ha uppstått. 3) Kränkningsersättning för att den anställde blivit utsatt för en felaktig behandling. Denna ersättning kan uppgå till flera hundratusen kronor. 39 Om arbetsgivaren inte vill rätta sig efter en dom Även om domstol ogiltigförklarar exempelvis en uppsägning händer det att arbetsgivare ändå inte vill låta den (felaktigt) uppsagde återgå i tjänst. Arbetsgivaren har rätt att göra det, men måste då betala skadestånd enligt följande. Skadeståndet beräknas efter den anställdes sammanlagda anställningstid (jfr 3 ) hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöstes. Sammanlagd anställningstid Mindre än 5 år Minst 5 år, kortare än 10 år Minst 10 år Skadestånd 16 månadslöner 24 månadslöner 32 månadslöner - Skadeståndet får dock inte motsvara fler månadslöner än antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. - Om den anställde varit anställde kortare än sex månader gäller dock fortfarande sex månadslöner. Har inom underrättelsetiden påkallats MBL-förhandling eller enligt kollektivavtal måste talan sedermera väckas inom två veckor från förhandlingens slut. 41 Skadestånd eller fordringar Den som vill föra en skadeståndstalan med stöd i LAS måste underrätta motparten inom fyra månader från den skadegörande handlingen ägde rum. Gäller det en fordran måste underrättelse göras inom fyra månader från fordringens förfallodatum. Om arbetsgivaren inte har följt sina förpliktelser enligt 8 eller 19 och inte givit besked om hur en ogiltighetstalan ska göras räknas tidsfristen från dagen då anställningen upphörde. Gäller det talan om brott mot 4 räknas fristen från anställningstidens slut. Gäller det talan om brott mot 6 f räknas fristen från den dag någon anställdes på den lediga tjänsten. Har inom underrättelsetiden påkallats MBL-förhandling eller enligt kollektivavtal måste talan sedermera väckas inom fyra månader från förhandlingens slut. 42 Om 40/41 inte iakttas Om 40 eller 41 inte iakttas har parten förlorat sin möjlighet till talan. Rättegången 43 Arbetstvister I allmänhet tillämpas lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I de flesta frågor är första domstol tingsrätt och därefter går frågan eventuellt till Arbetsdomstolen, AD. Preskription 40 Ogiltighetstalan m.m. Om en arbetstagare vill yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande måste arbetsgivaren underrättas senast två veckor efter att uppsägningen eller avskedandet skedde. Om arbetsgivaren inte har följt sina förpliktelser enligt 8 eller 19 och inte givit besked om hur en ogiltighetstalan ska göras uppgår tidsfristen istället till en månad efter anställningstidens utgång. Om en arbetstagare vill yrka att ett anställningsavtal har tidsbegränsats i strid med 4 och vill yrka att avtalet ska anses bli ett tillsvidareavtal måste detta framställas till arbetsgivaren inom en månad från anställningstidens utgång.

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning

Gruvornas Arbetsgivareförbund. Att ingå och avsluta anställning Gruvornas Arbetsgivareförbund Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING...

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Checklista för anställnings ingående och upphörande Allokemisk k industri i INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÄR NÅGON SKA ANSTÄLLAS...

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016

Arbetsrätt. Ola Brinnen April 2016 Arbetsrätt Ola Brinnen April 2016 1 Dagens agenda 1. Olika anställningsformer i LAS 2. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 3. Anställningens upphörande p.g.a personliga skäl 4.

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning Stål och Metall Arbe etsgivareförbundet t INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING...

Läs mer

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning

Stål och metall arbetsgivareförbundet. Att ingå och avsluta anställning Stål och metall arbetsgivareförbundet Att ingå och avsluta anställning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 ÅTGÄRDER FÖRE ANSTÄLLNING... 3 TILLSVIDAREANSTÄLLNING... 3 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

Att avsluta anställningen

Att avsluta anställningen 2013-09-14 Att avsluta anställningen Att avsluta anställningen Kursmomentet behandlar: Uppsägningstider Saklig grund för uppsägning Avsked Företrädesrätt Betyg Pensionsavgång Facklig grundkurs 2013/14

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Att ingå och avsluta anställning SVEMEK INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLNING... 3 3. UPPSÄGNING PÅ GRUND

Läs mer

Rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvist

Rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvist JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvist - Om problem och lösningar Isac Jonsson Examensarbete i arbetsrätt, 30 hp Examinator: Catharina Calleman

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se

Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Rose-Marie Danielsson Mobil: 070-4926986 E-mail: rmda@romaresurs.se Lagar som vi måste förhålla oss till Lagen om anställningsskydd Medbestämmandelagen Förtroendemannalagen Arbetsmiljölagen Diskrimineringslagarna

Läs mer

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN

PROMEMORIA. Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN PROMEMORIA Till: Ingemar Herdenberg, Dans- och Cirkushögskolan Från: Gustaf Dyrssen, tel. 08/407 09 30 Datum: 2010-08-27 Angående: PAN PM PERSONALANSVARSNÄMNDEN (PAN) VID DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN 1 PAN

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/ingemar Hamskär 2013-01-15 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM UPPSÄGNINGSTVISTER

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 Sammanfattning En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren,

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF)

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt Gäller enbart när det finns fd. anställda med företrädesrätt till återanställning I övriga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Turordningsreglerna Postad av Patrik Hedlund - 13 maj 2012 23:00 Vad anser ni om turordningsreglerna? Är det en bromskloss för unga och ser till hur många år man jobbat istället för kompetens och bör tas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet; SFS 1999:130 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL TP #1 CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA» REKRYTERINGEN - sid 2» INTERVJUN - sid 2» URVALSPROCESSEN - sid 3» ANSTÄLLNINGSAVTALET - sid 3» TVÅ VIKTIGA KLAUSULER - sid 5» LÄNKAR TILL MALLAR - sid 5 INNEHÅLL

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 Sammanfattning Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har funnit att en arbetsgivare, som grundat ett

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15

ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15 ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15 Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs. Postadress Telefon Expeditionstid Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 Sammanfattning En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga om arbetstagaren på grund därav har beretts särskild sysselsättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder HANDIKAPP OMBUDSMANNEN SFS nr: 1999:132 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Utfärdad: 1999-03-11 Ändring införd:

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

GUSTAF ADOLF. Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973. Nr 129

GUSTAF ADOLF. Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973. Nr 129 Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973 Prop. 1973:129 Nr 129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, m. m.; given Stockholms slott den 25 maj 1973. Kungl. Maj:t vill härmed,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar? Observera nr 11 SEPTEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under

Läs mer

TP #1. fördjupning - vadå anställd? TP # 1: Anställa på rätt sätt

TP #1. fördjupning - vadå anställd? TP # 1: Anställa på rätt sätt TP #1 Foto: Cladio Bresciani/TT Vadå anställd? Jag har ju inte skrivit på något. Allt om Juridiks fördjupningar är precis som det låter. Vi går på djupet i månadens ämne genom att förklara bakgrunden till

Läs mer

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström ARBETSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Arbetsrätt Kollektivavtal Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen

Läs mer

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTAND E 25 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon: 08-508 04 047 Dnr 2.3.4-471-2012 Sammanträde 11 december 2012

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 5 Februari 2012. Avtal med Ledarna klart

Arbetsgivarfrågor. Nr 5 Februari 2012. Avtal med Ledarna klart Arbetsgivarfrågor Nr 5 Februari 2012 Avtal med Ledarna klart Det nya avtalet med Ledarna är nu klart. Som vanligt är de allmänna villkoren desamma som gäller för övriga tjänstemän och de gäller för samma

Läs mer

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy Svenska Kyrkans trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler ~ M Prop. 1994/95:76 Regeringen överlänmar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson

Läs mer

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Lagrådsremiss Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2007. Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén

GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén GÖTEBORGS UNIVERSITET FÖRSLAG Avd. f. personal och organisationsutveckling 2003-01-28 F1 4375/02 Ulf Broberg, Hilding Sjödén TJÄNSTLEDIGHETSPOLICY 1 Regelsystemet Rätten resp. möjligheten till tjänstledighet

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Driftsinskränkning. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Driftsinskränkning Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Arbetsbrist Är saklig grund Faktorer som inte hänförs till arbetstagaren personligt Bolaget avgör behovet och vilka arbeten som ska dras

Läs mer

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m.

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m. Slutlig hemställan Till Teknikarbetsgivarna Industrifacket Metall Vi, av parterna i Industriavtalet särskilt utsedda opartiska ordförande i förhandlingarna mellan å ena sidan Teknikarbetsgivarna och å

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:111

Regeringens proposition 2006/07:111 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik

Läs mer

2016-03-17. Frukostmöte 2016 Arbetsrätt. Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar INLEDNING VARNING / ERINRAN

2016-03-17. Frukostmöte 2016 Arbetsrätt. Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar INLEDNING VARNING / ERINRAN Frukostmöte 2016 Arbetsrätt Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar Hässleholm 10 februari Lund 17 februari Eslöv 31 februari INLEDNING Svenska arbetsrätten som skyddslagstiftning Ständig utveckling

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12 Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga, har stått i strid med den särskilda turordningsregeln i 23 anställningsskyddslagen.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 december 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Lena Ekman-Joo Advokatfirman Athena AB Kungsholmstorg 1, 4 tr 112 21 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2007-06-12 Uppsägning av uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens rätt till provision... 4 3.2 Prövningen av mäklarens

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack!

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack! BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND PETROLEUMBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SVENSKA FLYGBRANSCHEN SVERIGES BUSSFÖRETAG SVERIGES HAMNAR TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET

Läs mer

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Telekom/ SEKO 1. Läget inom IT&Telekombranschen Fakta IT-branschen sysselsätter idag ca 135.000 anställda och telekomsektorn har 35.000. Antalet anställda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor En handledning om förfarandet vid arbets brist - plus svaren på över 100 vanliga frågor Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsbrist... 4 Inskränkning av verksamheten och andra organisationsförändringar

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING R10:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2009-08-25 Sida 1 (8) Senast reviderad: 2009-09-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 Sammanfattning Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B åsidosätter B företrädesrätten till återanställning

Läs mer

Förtroendemannalagen. O:\TEKO\Arbetsgivarguide\6 Facklig verksamhet\teko ändrade\1.6.2 ok Förtroendemannalagen.docx

Förtroendemannalagen. O:\TEKO\Arbetsgivarguide\6 Facklig verksamhet\teko ändrade\1.6.2 ok Förtroendemannalagen.docx Förtroendemannalagen En fråga som ofta aktualiseras i ett företag är frågor rörande fackliga förtroendemäns rätt till ledighet för att bedriva facklig verksamhet. Rätten till ledighet för fackliga förtroendemän

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen Förtroendemannalagen Innehållsförteckning Inledning... 3 Vem är facklig förtroendeman?... 4 Facklig förtroendeman... 4 Arbetstagarorganisation... 4 Utsedd av arbetstagarorganisation... 4 Bestående kollektivavtalsförhållande...

Läs mer

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25)

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2012-09-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FÖRSTÄRKT

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer