PRINCIPLES OF MARKETING KOTLER ET AL SAMMANFATTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRINCIPLES OF MARKETING KOTLER ET AL. ----- SAMMANFATTNING"

Transkript

1 PRINCIPLES OF MARKETING KOTLER ET AL SAMMANFATTNING 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER...4 VAD ÄR MARKNADSFÖRING?...4 MARKNADSFÖRINGENS KÄRNBEGREPP...4 UTBYTE, TRANSAKTIONER OCH RELATIONER...4 MARKETING MANAGEMENT...5 MARKNADSFÖRINGS FILOSOFIER...5 MARKNADSORIENTERAD...5 NYA UTMANINGAR...6 KAPITEL 2 SOCIALT ANSVAR OCH MARKNADSFÖRINGSETIK...7 SOCIAL KRITIK MOT MARKNADSFÖRINGEN...7 KONSUMERISM OCH MILJÖRÖRELSE...8 FÖRETAGENS AGERANDE MOT SOCIALT ANSVARSTAGANDE M.F...8 SAMHÄLLSPOLICY...9 KAPITEL 3 STRATEGISK MARKNADSPLANERING...10 ALLMÄNT OM PLANERING...10 DEN STRATEGISKA PLANEN...10 MARKNADSFÖRINGEN VID STRATEGISK PLANERING...12 MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN...12 MARKNADSFÖRINGSPLANEN...13 KAPITEL 4 FÖRETAGETS OMGIVNING...15 FÖRETAGETS MIKROMILJÖ...15 FÖRETAGETS MAKROMILJÖ...16 KAPITEL 6 KONSUMENT KÖPBETEENDE...17 MODELL ÖVER KONSUMENT BETEENDE...17 KARAKTÄRSDRAG SOM PÅVERKAR KONSUMENTBETEENDET...17 TYP AV KÖPBESLUT BETEENDE...18 KÖPBESLUTPROCESSEN...18 KÖPBESLUTSPROCESSEN FÖR NYA PRODUKTER...19 KAP 7 INDUSTRIELL M.F OCH INDUSTRIELLT KÖPBETEENDE...20 SKILLNADER MELLAN KONSUMENT OCH PRODUCENT MARKNAD...20 INDUSTRIELLT KÖPBETEENDE...20 KAP 8. MARKNADSINFORMATION OCH M.F UNDERSÖKNINGAR...22 MARKNADSFÖRINGS INFORMATIONS SYSTEM...22 INFORMATIONS UTVECKLI NG...22 KAPITEL 9 SEGMENTERING OCH VAL AV MÅLGRUPP...25 MARKNADS SEGMENTERING...25 VAL AV MÅLGRUPP (MARKET TARGETING)...26 KAPITEL 10 POSITIONERING...28 DIFFERENTIERING...28 VAD ÄR MARKNADSPOSITIONERING?...28 PERCEPTUAL MAPPING...29 POSITIONERINGSSTRATEGIER...29 VAL OCH GENOMFÖRANDE AV POSITIONERINGSSTRATEGIN

3 KAP 11 NÖJDA KUNDER GENOM KVALITET VÄRDE OCH SERVICE...31 KUNDVÄRDE OCH TILLFREDSSTÄLLELSE...31 LEVERANS AV KUNDVÄRDET OCH TILLFREDSSTÄLLELSEN...31 ATT BEHÅLLA SINA KUNDER...32 KAPITEL 12- SKAPA KONKURRENSFÖRDELAR...34 KONKURRENTANALYS...34 KONKURRENS STRATEGIER...34 KAPITEL 13 MÄRKEN, PRODUKTER, PAKETERING OCH SERVICE...37 VAD ÄR EN PRODUKT?...37 PRODUKT KLASSIFIKATION...37 INDIVIDUELLA PRODUKTBESLUT...37 KAPITEL 14 PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTLIVSCYKEL...40 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN...40 PRODUKTLIVSCYKEL STRATEGIER...41 KAPITEL 15 TJÄNSTEMARKNADSFÖRING...43 EGENSKAPER OCH KARAKTÄRSDRAG HOS EN TJÄNST...43 MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER FÖR TJÄNSTEFIRMOR...43 KAPITEL 16 PRISSÄTTNING...46 FAKTORER VID PRISSÄTTNING...46 PRISSÄTTNINGSMETODER...47 KAPITEL 17 PRISSÄTTNINGS STRATEGIER...49 PRISSÄTTNING AV EN NY PRODUKT...49 PRISANPASSNINGS STRATEGIER...49 KAPITEL 18 KOMMUNIKATIONS STRATEGI...51 STEG I UTVECKLINGEN AV EFFEKTIV KOMMUNIKATION...51 BESLUT OM DEN TOTALA PROMOTIONS BUDGETEN OCH MIXEN...52 KAP. 19 MASSKOMMUNIKATION: ANNONSERING, SP OCH PR...54 ANNONSERING (ADVERTISING)...54 VIKTIGA BESLUT VID ANNONSERING...54 SALES PROMOTION...55 PUBLIC RELATIONS...55 KAPITEL 21 FÖRETAGETS DISTRIBUTIONSKANALER...56 DISTRIBUTIONSKANALER

4 KAPITEL 1 MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER VAD ÄR MARKNADSFÖRING? De olika aktiviteterna som syftar till att förbättra kommunikationen mellan företag och konsumenter. Marknadsföring kan definieras som: mänskliga aktiviteter vilka syftar till att tillfredsställa behov och önskemål genom utbytesprocesser. (Se figur 1.1) MARKNADSFÖRINGENS KÄRNBEGREPP Behov, Önskemål och Efterfrågan (Need, Wants and Demand) Ett mänskligt behov är en känsla av upplevd avsaknad. Människor kan ha olika sorters behov: Fysologiska- mat, kläder och trygghet Sociala - som att vara omtyckt, känsla av samhörighet Psykologiska- kunskap, självkänsla och självförverkligande Som följd av våra behov utvecklar vi en mera konkret tanke. Ett mänskligt önskemål är de objekt som behoven ger uttryck för, med hänsyn av kultur och personlighet. (En person i kina vill ha ris när han är hungrig medan en Amerikanare vill ha Pizza.) Människan har egentligen bara föda och skydd som grundläggande behov medan vi har obegränsade önskemål. Önskemålen blir efterfrågan när den beror på köpkraft. Man efterfrågar sedan det som ger mest tillfredsställelse. (En fattig köper Lada medan en rik köper en Jaguar) Att förstå kundernas behov, önskemål och efterfrågan i detalj leder till en viktig input i företagets marknadsförings strategier. Produkt och Tjänst Människor tillfredsställer sina behov och önskemål genom produkter. En produkt kan vara antingen en vara eller en tjänst men även personer, organisationer, aktiviteter och idéer. Värde, Tillfredsställelse och Kvalitet Kundvärde: Är kundens uppfattning av hur väl produkten tillfredsställde hennes behov. Kan definieras som : Den skillnad som föreligger mellan värdet av att konsumera och äga en produkt och kostnaden för att erhålla produkten. Kundtillfredsställelse: Den totala tillfredsställelsen hos en produkt kommer att bedömas av kunden i konsumtionstillfället givet kundens förväntningar. Om han förväntade sig mycket och produkten var dålig får han ingen tillfredsställelse medan om han hade låga förväntningar och produkten var mycket bra så får han stor tillfredsställelse. Utbyte, Transaktioner och Relationer Utbyte är ett sätt att få det önskade objektet från någon genom att erbjuda något tillbaka. (helt enkelt att erbjuda pengar för en vara) För att ett utbyte skall kunna genomföras måste det finnas två parter, och båda måste kunna förkasta eller godta den andres bud. Transaktion: En affärsuppgörelse mellan två parter där minst två saker av värde ingår. I övrigt så ingår förutsättningar, tid för överenskommelsen samt platsen för uppgörelsen. 4

5 Relationsmarknadsföring: Den långsiktiga process att skapa, bibehålla och utbyta starka ekonomiska och sociala bindningar med kunder och andra intressenter. Kan ske genom hög kvalitativa produkter, bra service och rättvis prissättning. Marknader En marknad består av ett antal aktuella och potentiella köpare av en produkt eller service. Marknadsföring I figur 1.3 så ser vi de största krafterna och aktörerna i ett marknadsföringssystem. MARKETING MANAGEMENT Marknadsföringsledningen skall genom analysering, planering, implementering och regelbunden kontroll skapa och upprätthålla en vinstgivande byteshandel med utvalda kunder i syfte att uppnå de organisatoriska målen (puh!). Deras uppgift behöver dock inte alltid vara att finna efterfrågan utan ibland kan det också vara frågan om en ändring eller tom reducering av efterfrågan. (Detta tillämpar bla Disney World eftersom deras park är överbefolkad på sommaren.) MARKNADSFÖRINGS FILOSOFIER Det finns fem olika koncept som ett företag influeras av när de genomför sina marknadsföringsaktiviteter: Produktionsorienterad Innebär att man sätter (mass-) tillverkningen i centrum. Man utgår ifrån att konsumenterna föredrar produkter som är lättillgängliga och prisvärda. Marknadsföringen skall därför inrikta sig på att effektivisera produktionen och distributionen av produkten. Denna filosofi kan vara lämplig vid två tillfällen: När efterfrågan är större än tillgång och när produktionskostnaderna är för stora. (Var vanlig vid industrialismens början 1850 och efter andra världskriget). Produktsorienterad Filosofin att konsumenter föredrar de produkter som ger mest kvalitet, utformning och fördelar i relation till priset. En bra vara säljer sig själv. Ledningen skall lägga energi på produktförbättringar. (synsättet kan dock leda till att man missar själva poängen med sin vara tex man förbättrar en musfälla istället för att utveckla en musspray) Försäljningsorienterad Filosofin att konsumenter inte kommer köpa tillräckligt mycket av produkterna utan en omfattande säljkampanj. Detta gäller främst sällanköpsvaror då man menar att om konsumenten inte utsätts för omfattande reklam så köper de inte tillräckligt. Ledningen skall lägga sin energi på olika påverkande insatser. Marknadsorienterad Skiljer sig från de föregående filosofierna ( se figur 1.4) på så sätt att man tar hänsyn till kundens behov och önskemål. Arbetet går ut på att identifiera marknader för att sedan producera varar som tillfredsställer konsumenten, i enlighet med organisationens mål. Ledningen skall lägga tyngdpunkten på målgruppen och dess önskemål. Detta synsätt är vanligast idag. Detta innebär dock inte att företaget skall ge kunderna allt de önskar sig. Det finns en balans mellan att skapa kundvärde och vinst! 5

6 Social marknadsorientering Är en strävan efter att förena företagets, konsumenten och samhällets intressen. Kan vara alltifrån ett starkt miljötänkande till att återkalla farliga produkter. Genom att genomföra sådana åtgärder bibehåller man företagets goda namn och får en bra långsiktig relation till sina kunder. ( se figur 1.5) NYA UTMANINGAR De största trenderna i marknadsföringen är följande: Tillväxt av icke kommersiell marknadsföring För några år sedan fanns marknadsföring bara i kommersiella företag. Idag går trenden mot att även skolor, kyrkor, sjukhus och idrottsföreningar börjar att använda sig av marknadsföring. Informations teknologin Genom den nya tekniken kan företag finna nya sätt att spåra kunder, skapa produkter och möta kundbehov. Databaser kan bla användas till att spåra en specifik kunds köpmönster. Internet kan användas till att ge konsumenterna mer information om företagets produkter och skapa långsiktiga kundrelationer. Ökad globalisering Världsekonomin har under de två senaste årtiondena förändrats radikalt. Geografiska och kulturella gränser har drastiskt minskat tack vare flygplan, fax, maskiner, datorer, satelliter osv. Detta medför en hårdare konkurrens men också en större potential för varje företag. Etik och socialt ansvar Större krav på företagen att de tar ansvar för det de tillverkar. Omfattar bla nedsmutsningen, skövlingen av regnskog, växthus effekten osv. 6

7 KAPITEL 2 SOCIALT ANSVAR OCH MARKNADSFÖRINGSETIK SOCIAL KRITIK MOT MARKNADSFÖRINGEN Denna vänder sig bl.a. mot marknadsföringens inverkan på den individuella konsumtionen och vanligt förekommande argument är: Höga priser Enligt kritikerna beror de höga priserna på tre faktorer: dyr distribution, stora annonserings kostnader och överdrivna pålägg. Vilseledande reklam Konsumenterna förväntas få mer än vad de egentligen får. Kan sammanfattas i tre punkter: vilseledande prissättning Företagen annonserar utförsäljning med utgånngspunkt från en förfalskad normal prislista. överdriven reklam Reklamen överdriver produktens prestanda vilseledande förpackningar- Förpackningarna är bara fyllda till hälften, falska bilder på framsidan. Högtrycks försäljning Säljare anklagas ibland för att få folk att köpa produkter som de egentligen inte vill ha. De är tränade till att sälja och desto mer de säljer desto större provision. Dåliga / osäkra produkter Ett annat klagomål är att produkterna saknar den kvalitet som de borde ha. De kan vara dåligt gjorda eller lova alldeles för mycket. Planerat åldrande Produkterna har medvetet tillverkats så att de bara håller en viss tid och därefter måste bytas ut. Företagen kan även vänta med att släppa attraktiva funktioner på tekniska apparater och sedan introducera dem senare för att få de existerande att verka gamla. Dålig service till svaga kunder Mindre ansträngningar läggs ned på svaga grupper eftersom de innebär relativt små inkomster för företagen. Kritik riktas även mot att folk på landsbygden får sämre service än andra. Marknadsföringens påverkan på samhället Det har även förts fram kritik på marknadsföringens påverkan på samhället som helhet. Här är fyra punkter: Falska önskemål och för mycket materialism Kritikerna menar att M.F skapar ett behov av att alltid köpa nya saker. Man menar även att människor döms efter var de bor, vilka bilar de äger osv. Inte efter villka egenskaper de har! Bristen på sociala produkter Desto mer privata produkter som säljs desto mer insatser från samhället behövs. Ökar bilförsäljningen krävs det flera vägar, poliser, sjukhus osv. Det gäller att hitta en balans i denna fråga! 7

8 Kulturell förstörelse Kritik riktas mot M.F systemets sätt att påverka människor. Mitt under seriösa samhällsprogram kommer ett reklam avsnitt som bygger på materialsim, sex, makt och status. Detta, menar kritikerna, leder på sikt till en kulturell förstörelse. Näringslivet får för mycket makt Annonsörer har, enligt kritiken, för stor makt över massmedia vilket i sin tur hindrar tidningarna att skriva på ett objektivt sätt. Man menar vidare att stora företag i olje-, tobaks- och medicinbranschen har bundsförvanter i parlamentet. KONSUMERISM OCH MILJÖRÖRELSE Det finns två huvudrörelser som vuxit fram och som ser till att marknadsföringen fungerar: Konsumentrörelsen Konsumentrörelsen är en organiserad samhällsrörelse vars syfte är att stärka konsumenternas makt mot försäljarna. Alerta marknadsförare ser detta som en ypperlig chans att förbättra relationen till kunderna genom att ge dem mera om deras rättigheter och skydd. Konsumentrörelsen bygger på traditionell rätt som: Att ha rätt att inte köpa en vara som är till försäljning Att förvänta sig att en vara är säker Att förvänta sig att en produkt fungerar Miljörörelsen Miljörörelsen är även den en organiserad samhällsrörelse vars syfte är att minska skadorna på miljön och livskvalitén som uppkommer genom marknadsföring. Den försöker stoppa konsumenternas önskemål när dess uppfyllelse har för stor inverkan på miljön. Rörelsen har lyckats få igenom många krav och lagar som har lett till att miljön tagit mindre skada. T.ex. freon kylskåp. Miljörörelsen bygger på Att förbättra människans levnadsmiljö Att uppskatta miljökostnader vid produktion och konsumtion Att tillämpa kretsloppstänkande vilket medför retur och återvinningssystem. FÖRETAGENS AGERANDE MOT SOCIALT ANSVARSTAGANDE M.F Från början så var väldigt många företag motståndare till konsument- och miljörörelsen. På senare tid har dock trenden ändrats och nu så är de flesta överens om att de behövs. Vissa företag har valt att följa en policy som kallas upplyst marknadsföring som bygger på följande principer: Konsumentinriktad marknadsföring Ett företag skall se och organisera sina M.F aktiviteter från kundernas synvinkel. De skall arbeta hårt för att tillfredsställa målgruppens behov. Innovativ marknadsföring Företagen skall kontinuerligt söka efter faktiska produkt och marknadsförings förbättringar. Företag som förbiser nya och bättre vägar att göra saker kommer med stor säkerhet att tappa kunder. 8

9 Value marknadsföring Ett företag skall ägna stora resurser till värdebyggande marknadsföringsinvesteringar. Många saker som MF gör idag, rabatter, ändrar utseende, leder inte till verkliga värdeökningar som tex produktförbättringar hade gjort. Upplystmarknadsföring bygger på långsiktiga relationer mellan kunderna, genom att ständigt förbättra värdet som kunderna får från företaget. Uppgiftsmedveten marknadsföring Ett företag skall definiera sin affärsidé i breda sociala termer istället för i rena produkt termer. Då får de anställda en bättre känsla över det jobb det gör och de får dessutom en klarare ledstjärna. Socialmarknadsföring Företagen skall fatta sina M.F beslut med hänsyn till; konsumenternas önskemål och intressen på lång sikt, företagets krav och samhällets långsiktiga intressen. Här kan dock problem lätt uppstå när en kund vill ha ett kök från en hotat trädart medan samhället vill behålla skogen. (Se figur 2.2. ) SAMHÄLLSPOLICY Företagen har drivit fram en samhällspolicy bestående av sju punkter som ligger till grund för en stor del av moderna marknadsföringsteorier: Konsument och producent frihet Förhindra potentiell skador Möta basbehov Ekonomisk effektivitet Innovations principen Konsumentutbildning och information Konsumentskydd Dessa sju principer är baserade på att marknadsföringens mål inte bara är att maximera företagets vinst utan att hitta en balans mellan profit och livskvalitet. 9

10 KAPITEL 3 STRATEGISK MARKNADSPLANERING Alla företag måste se framåt och utveckla långsiktiga strategier för att möta de förändrade förhållanden i deras respektive branscher. Ingen strategi är bäst för alla utan det kan variera stort mellan olika företag. Denna långsiktiga strategin kallas strategisk planering. Marknadsföringens roll blir här att bistå med relevant information och annan input som den strategiska planen kräver. Med hjälp av den strategiska planen arbetar M.F tillsammans med andra avdelningar i organisationen för att uppnå de övergripande strategiska målen. ALLMÄNT OM PLANERING Företag brukar göra 3 olika slags planer, årlig plan, långsiktig plan och strategisk plan. Den årliga planen beskriver företagets nuvarande situation, dess mål, strategin för nästa år, budget osv (marknadsplan?) Den långsiktiga planen beskriver de viktigaste faktorerna och krafterna som påverkar organisationen under de följande åren. Den visar också långsiktiga målsättningar, viktiga marknadsföringsstrategier och framtida resursbehov. Planen uppdateras varje år för att hålla den aktuell. Den strategiska planen beskriver hur företaget skall utnyttja möjligheterna i sin omvärld. Man försöker hitta en balans mellan företagets mål och kapacitet och omvärldens möjligheter Planeringsprocessen (figur 3.1) Planeringsprocessen omfattar 4 steg: Analys Planeringen börjar med en komplett analys av företagets nuvarande situation, företagets styrkor och svagheter. Man försöker hitta ett lönsamt segment och undvika eventuella hot. Planering - I den strategiska planeringen bestämmer företaget vad den skall göra med varje affärs enhet. Marknadsföringsplanering omfattar utveckling av M.F strategier som hjälper företaget att uppnå sina långsiktiga mål Implementering Man aktiverar sina planer. Kontroll Man mäter och utvärderar resultatet av sina planer och aktiviteter. Här kontrollerar man resultaten uppnåtts, vad som ev misslyckades och vad man kunde gjort bättre. DEN STRATEGISKA PLANEN Den strategiska planen innehåller 6 olika komponenter: 1. Affärsidéen En affärside är företagets ledstjärna och skall ge svar på följande frågor: *Vilken bransch är vi i? *Vilka är våra kunder? *Varför är vi i branschen? *Vilket typ av företag är vi? (konservativ /innovativ) Det är viktigt att affärsidéen är: 10

11 *Realistisk (överdriv ej) *Specifik (vänd till rätt segment) *Baserad på kunnande *Motiverande (vänd till personalen) 2. Från affärsidé till strategiska mål För att företaget skall fungera krävs det att affärsidén Företagets konkretiseras till förståeliga termer. Varje avdelning inom företaget bör sätta mål och ansvara för att man lever upp till dem. 3. Strategisk revision (strategic audit) Den strategiska revisionen täcker insamlingen av nödvändig information. Extern revision- innebär studerande av företagets makromiljö omfattande konkurrensen, den ekonomisk miljön, demografi osv. Intern revision- Studerar företagets interna delar. Täcker hela värdekedjan. 4. SWOT - Analys Med en SWOT försöker man finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot från den strategiska revisionen: Möjligheter: - ekonomiskt klimat (låg el hög konjunktur) - demografiska förändringar (åldersfördelning, socialklass) - teknologi (nya uppfinningar) Hot: - Konkurrenternas aktivitet (ny lansering av en produkt) - demografiska - politiska (olika förbud) Styrkor: man är marknadsledare - goda resurser - bra kompetens Svagheter: - dåligt kända - dålig kvalitet - höga priser 5. Affärsportföljen (figur 3.3) Är den samling av affärer och produkter som ett företag består av. Företaget måste både analysera den nuvarande portföljen och utveckla strategier för nya produkter: Analys av nuvarande affärsportfölj Detta moment hjälper företaget att värdera sina olika affärsområden och fatta beslut om frågor som: Vilket område skall få mest resurser att tillgå? Skall vi lägga ned eller sälja av något? Bör vi satsa extra mycket på något område? Det första steget är att identifiera företagets SBU:s. Strategiska affärsenheter (SBU:s) är nyckelverksamheter i företaget som har separata mål och planer och som kan planeras oberoende av själva företaget. Det kan vara en avdelning, en produktlinje eller ett märke. Bostonmatrisen: Följande modell kan användas i strategisk planering för att klassificera ett företags SBU:s eller produkter. Den kan vara till stor hjälp för att besvara de inledande frågorna. 11

12 Observera dock att SBU:s positioner i matrisen kommer att variera med tiden. Fyra typer av SBU:s kan urskiljas: Stjärnor = Produkter med hög tillväxt som oftast kräver stora investeringar för att finansiera den snabba tillväxten. (Kanske saktar tillväxten ner och de förvandlas till kassa kor) Kassa kor = Låg tillväxt, stor marknadsandel. Dessa etablerade och lyckosamma produkter behöver få investeringar för att hålla sin marknadsandel. De genererar pengar som får verksamheten att gå ihop. Frågetecken = liten tillväxt, låg marknadsandel. Behöver stora investeringar för att bli en stjärna. Ledningen måste noga överväga vilka man skall satsa på göra till stjärnor och vilka man skall ta bort ut sortimentet. Hundar = låg tillväxt, låg andel. Genererar ev pengar för sin egen överlevnad men kommer inte att ge stora intäkter. Sälja av eller avveckla? I en bra livscykel går produkten från: frågetecken, till stjärnor, sedan omvandlas de till koroch i slutet till hundar. 6. Utveckling av tillväxt strategier (figur 3.5) Modellen visar fyra sätt att växa: Marknadspenetrering- ökad försäljning av befintliga produkter på befintlig marknad. Ingen förändring på produkten som sådan. Marknadsutveckling- ökad tillväxt genom utveckling av nya marknadssegment för redan befintliga produkter. Produktutveckling- Erbjuder nya eller modifierade produkter på existerande marknader. Differentiering- Tillämpas vi helt nya produkter och marknader. Det gäller att titta på konkurrenternas produkter och sedan skilja sig ifrån dem MARKNADSFÖRINGEN VID STRATEGISK PLANERING Företagets strategiska plan definierar vilka branscher företaget befinner sig i och målen för dessa. Sedan måste varje avdelning definiera mer detaljerade planer för att tillsammans uppnå de strategiska målen. Marknadsföringens roll i strategisk planering Synen på marknadsföringens roll i förhållande till övriga avdelningar varierar. Vissa anser att det är den viktigaste funktionen medan andra påstår att den är likställd de övriga. Åter andra anser att det är kunden som är viktigast och att M.F fungerar som en kontaktyta mellan konsumenterna och företaget. Oavsett vilket synsätt man har så spelar M.F en viktig roll i den strategiska planeringen. Det är ibland dessutom mycket svårt att skilja företagets strategin från marknadsföringsstrategin eftersom det finns så många likheter. Konflikt mellan departement Alla företagets delar har olika uppfattningar om vilka personer eller aktiviteter som är viktigast. Det idealiska vore om alla samverkade för att uppnå kundtillfredsställelse. Men i verkligheten är de olika avdelningarnas relationer fulla av konflikter. MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN Marknadsavdelningens roll och aktiviteter i företaget kan sammanfattas i figuren 3.6 vilken sammanfattar marknadsföringsprocessen och krafterna som påverkar marknadsföringsstrategin. 12

13 Definition av marknadsföringsprocessen: Analys av marknadsföringsmöjligheterna (storlek på marknaden, identifiera konkurrenterna och därmed se om marknaden räcker till, övriga analyser av konsumenter, efterfrågan osv) Val målgrupp (strategin) Utveckling av en marknadsföringsmix Genomför marknadsföringsinsatser Marknadsföringsstrategi: Är den strategi med vars hjälp affärsenheten (marknadsföringsavdelningen) hoppas att kunna uppnå sina marknadsförings mål. Först delas marknaden in i olika segment. Sedan väljer företaget den bästa (målgruppen) och fokuserar på att tillfredsställa den. Man utvecklar sedan en marketingmix för att påverka marknaden. För att påverka den på bästa sätt krävs noggranna analyser och planeringar. Består av 6 olika steg: Konsumenter som måltavla / Målgrupp (kap 7-8) Konkurrensmiljön (kap 4-5) Efterfrågan och prognoser (kap6) Marknadssegmentering (kap 9) Målgruppsbestämning (kap 9) Positionering (kap 10) Utveckling av Marketingmixen (kap 13 22) Marknadsföringsmixen är alla de kontrollerbara och taktiska verktyg som marknadsföraren kan använda i sitt arbete med att påverka marknaden. Det är dessa som MF använder som konkurrensmedel för att få önskad respons av marknaden. De fyra p-na: Produkt allt som kan ges ut på marknaden för användning eller konsumtion och som förhoppningsvis tillfredsställer ett önskemål eller behov. Inkluderar fysiska objekt, service, personer och idéer. (Kvalitet, design, egenskaper, service och garantier) Pris Summan pengar som tas i betalning för en tjänst eller produkt. (rabatter, betalningsperiod, kreditvillkor osv) Plats- Alla företagets aktiviteter som gör en vara tillgänglig för målkunderna. (distributionskanaler, sortiment, lokalisering, lager, transport) Påverkan Aktiviteter som kommunicerar produkten eller tjänsten fördelar till målgruppen och får dem till ett köpbeslut. (annonsering, kampanjer, personlig försäljning, publicitet sov) MARKNADSFÖRINGSPLANEN Varje område, produkt eller märke behöver en detaljerad marknadsplan. En marknadsplan skall innehålla följande saker: (se även gul lapp) En kort sammanfattning För ledningen Marknadsförings revision Presenterar bakgrundsdata på marknaden, produkter, konkurrenter och distribution för att finna problem områden och framtida möjligheter. Man kan säga att den beskriver den nuvarande marknads situationen. SWOT Analys Identifierar företagets huvud styrkor och svagheter och de huvudsakliga möjligheterna och hoten drabbar en produkt. Mål och frågeställningar Definierar företagets mål i områden som försäljning, marknadsandelar och lönsamhet och frågeställningarna som kommer påverka dem. 13

14 Marknadsföringsstrategi Presenterar huvudsynsätten som kommer att användas för att uppnå planens mål. Visar detaljer om det valda marknadssegmentet. Vilka strategier man har för positionering och målgruppen. Planer för utförandet Specificerar vad som skall hända, vem som skall göra det, när det skall hända och vad det kommer att kosta. Budget En plan över hur planen kommer att påverka den finansiella ställningen. Kontroll Visar hur planens ev framsteg kommer att mätas. Implementering Processen som förvandlar planer och strategier till handling för att uppnå de uppsatta målen. 14

15 PART 2 THE MARKETING SETTING KAPITEL 4 FÖRETAGETS OMGIVNING Marknadsförarna har det absolut största ansvaret när det gäller att finna förändringar i omvärlden. Marknadsföringsmiljön kan delas upp i en mikro- och en makrodel: FÖRETAGETS MIKROMILJÖ Mikromiljön består av de krafterna närmast ett företag och som påverkar dess förmåga att betjäna sina kunder. Kan delas upp i följande punkter (4.1) : Företaget När M.F utformar sin marknadsföringsplan måste han ta hänsyn till andra grupper i företaget, såsom lednings-, finans- och utvecklingsavdelningen. Alla dessa avdelningar utformar företagets interna miljö (se fig. 4.2). Eftersom de olika avdelningarna är beroende av varandra så är det viktigt att de samarbetar och tänker på ett kundorienterat sätt. Leverantörer Är firmor och privatpersoner som levererar de resurser som företaget behöver för sin produktion av varor och tjänster. Brist på varor, förseningar och strejker är exempel på händelser som kan orsaka försäljningsnedgångar, idet korta perspektivet, och minskad tilltro hos kunderna i det längre perspektivet. Mellanhänder Är institutioner som hjälper företaget att promota, sälja och distribuera deras gods till slutkonsumenter. De kan vara: Återförsäljare individer och organisationer som köper produkter för att sälja vidare till en viss vinst. Fysiska distributions. firmor hjälper företag att frakta och lagra varor. Marknadsföringsbyråer olika företag som hjälper till med att promota varorna till bäst målgrupp. Finansiella mellanhänder- Är banker, kreditinstitut och försäkringsbolag som hjälper till med finansiella transaktioner och med de risker som är associerade med att köpa och sälja gods. Kunder Företaget måste fundera på vilken marknadstyp de agerar på. Man brukar dela in marknaderna på följande sätt: (fig. 4.3) Konsumentmarknad individer och hushåll Affärs marknad köper gods och tjänster för vidare förädling, Institutionella marknader består av skolor, sjukhus osv Statliga marknader består av statliga institutioner som köper produkter för att ge service till allmänheten eller för att sälja till andra som behöver dem. Internationell marknader består av köpare i andra länder Konkurrenter 15

16 Marknadsföringskonceptet innebär att, för att bli lyckosam, så måste företaget leverera mer värde och kundtillfredsställelse än vad sina konkurrenter gör. M.F måste därför studera sina konkurrenter noggrant för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Allmänheten Definieras som vilken grupp som helst som har verkligt eller potentiellt intresse i företagets förmåga att uppnå sina mål ( fig. 4.4). Kan vara finansiella institut, media-, staten, medborgarna, anställda osv FÖRETAGETS MAKROMILJÖ Företagets makromiljö består av krafter som skapar möjligheter och hot för ett företag. De 6 starkaste krafterna är (fig. 4.5) : Demografiska styrkor Innebär förändring i åldersstrukturen, familjeutseende, geografiska förändringar i befolkningen, utbildningsgrad, kön, ras, levnadsförhållande osv Ekonomiska styrkor Faktorer som påverkar kundernas köpkraft och köpmönster. Kan vara inkomstfördelning, förändringar i köpkraften, ändrade köpmönster osv. Engel s lag- visar hur människor ändrar sitt köpmönster gällande, mat, boende, transporter, sjukvård och andra tjänster allt eftersom familjens inkomster ökar. Naturliga styrkor Naturliga resurser som behövs som input av marknadsförare eller som påverkar marknadsföringsaktiviteterna. Kan vara brist på råmaterial, ökade energi kostnader, ökade utsläpp och statens ingripande i natur resurs underhållningen (lagar osv). Teknologiska styrkor Består av krafter som skapar ny teknik, nya produkter och nya möjligheter. Marknadsförare skall kolla in följande trender: Snabba teknologiska förändringar, hög utvecklingskostnader och ökade regleringar. Politiska styrkor Denna miljö består av lagar, statliga utskott och påtryckargrupper som influerar och begränsar olika organisationer och individer i ett samhälle. Kulturella styrkor Den kulturella miljön består av institutioner och andra krafter som påverkar samhällets grundvärderingar, preferenser och beteende och som kan påverka företagets försäljning av vissa produkter. 16

17 KAPITEL 6 KONSUMENT KÖPBETEENDE Kunskapen om konsumenten och de faktorer som påverkar dennas beteende är av stor vikt för företagen att veta. MODELL ÖVER KONSUMENT BETEENDE Dagens företag spenderar enorma pengar på att få svar på frågor som; Vem köper?, Hur köper man?, När köper man?, Var köper man osv. Den centralfrågan är; hur påverkas kunderna av den marknadsföringsstimuli som företaget använder. (se mera under Figur 6.1 ) KARAKTÄRSDRAG SOM PÅVERKAR KONSUMENTBETEENDET Konsumenternas köpbeteende påverkas mycket av 4 faktorer som marknadsförare inte kan påverka men som de måste ha i bakhuvudet när de formar sin marknadsföring. Det är även dessa faktorer som finns i köparens svarta låda: 1. Kulturella faktorer Kulturella faktorer är de faktorer utgör den bredaste och djupaste påverkan på köpbeteendet.. Det inkluderar grundvärderingar, uppfattningar, preferenser och beteende som en person lär sig från sin familj eller andra nyckel institutioner. Marknadsförare försöker kontinuerligt att spåra kulturella skiften för att kunna tillfredsställa kunderna på nya sätt. Subkultur- Varje kultur har mindre subkulturer som delar uppfattning baserad på liknande livserfarenheter såsom religioner, nationaliteter. Socialklass- Uppdelning av ett samhälle beroende av inkomst, utbildning, förmögenhet och andra variabler. Människor med olika kulturella, subkultur och socialklass tillhörigheter har olika produkt och märkes preferenser. Därför ät det viktigt för M.F att bejaka dessa faktorer. 2. Sociala faktorer Även Sociala faktorer påverkar köparens beteende. En persons beteende påverkas av en mängd små grupper: Medlemsgrupper- är en grupp som en person tillhör och som direkt påverkar hennes beteende. Kan vara familj, vänner, grannar osv. Referensgrupp fungerar som jämförelse eller referens utan att personen själv behöver tillhöra gruppen. Aspirantgrupp är grupper som personen vill tillhöra och därmed jämför sig med. Marknadsförare försöker främst hitta sina kunders referensgrupp. Denna grupp påverkar kunderna på tre sätt: de får personen till nya beteende och livsstil, de påverkar en persons attityder eftersom han vill passa in och slutligen så skapar de en slags press som kan påverka en persons märkesval. Familj Familjen är en primärgrupp som påverkar personen väldigt mycket. En persons position i en grupp kan definieras i roller (de aktiviteter som en person förväntas utföra av personerna runtomkring) och status (den generella uppfattningen en roll får av samhället.) Köproller i en grupp: Initiativtagaren- Person som från början tänker på eller föreslår ett köp Påverkaren- Person vars åsikter påverkar beslutet 17

18 Beslutare- Personen som slutligen tar köpbeslutet Köpare- Personen som utför köpet Användare- Personen som konsumerar produkten 3. Personliga faktorer De personliga faktorer som påverkar köpbeteendet är följande: Ålder och livscykel stadium dvs de faser som en familj går igenom. (Först är man singel, sedan sambo, sedan sambo med barn osv) Yrke- Arbetare köper mer arbetarkläder medan ledning köper slips och kostym Ekonomisk situation- påverkar naturligt vad en person köper Livsstil- Är en person mönster att leva som uttrycks i bl a intressen och åsikter. 4. Psykologiska faktorer Köpbeteendet påverkas även av fyra psykologiska faktorer. Motivation eller viljan att tillfredsställa behov kan beskrivas med två skilda teorier. Freud anser att människor är omedvetna om de verkliga faktorerna som styr deras beteende, dvs en person förstår inte helt det som styr hans motivation. En person köper t.ex. en cigarr för att verka kultiverad men egentligen är det bara en vuxen version av att suga på tummen. Maslow däremot anser att människans behov är indelat i en hierarki, en sk behovstrappa. Behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställt innan en högre nivås behov kan uppfyllas. (se fig. 6.4) Perception En motiverad person är redo för handling (act). Hur han handlar är beroende på hans perception av situationen. Perceptionen är processen som människor väljer, organiserar och tolkar information för att få en meningsfull bild av världen. Inlärning- En persons beteende beror på vad hon lärt sig tidigare. Uppfattning och attityder- U- En känsla som en person har om något. A- en persons utvärdering, känslor och tendenser i förhållande till ett föremål eller idé. TYP AV KÖPBESLUT BETEENDE Som framgår av figur 6.5 så varierar köparens beteende beroende på vad man köper. Det krävs tex mycket mer att köpa en bil än tändkräm. Komplext köparbeteende Karaktäriseras av: högt konsument engagemang och stor skillnad mellan märken. Köpbeteendet kan även vara komplext när produkten är dyr, riskabel, köps ofrekvent osv. I dessa situationer så måste marknadsförare hjälpa köparna tillrätta. Dissonans reducerande köpbeteende Situationer där det krävs högt kundengagemang men där det inte finns några stora skillnader mellan märkena. Vaneköps beteende Situationer kännetecknande av lågt konsumentengagemang och få skillnader mellan märken. T.ex. salt Variations sökande köpbeteende Lågt konsumentengagemang men stor skillnad mellan märken. Man byter märken pga att man vill ha variation, inte pga ogillande. KÖPBESLUTPROCESSEN 18

19 Följande 5 steg går en köpare igenom innan han fattar ett köpbelut (se figur 6.6) : 1. Problemupptäckt Här upptäcker kunden ett problem eller signal. När signalen är tillräckligt stark blir den ett behov. Detta är grunden för all försäljning, man säljer inte Produkter utan även en lösningside på problemet. 2. Informationssökande Informationen vi behöver vid köpet är beroende på risken vi tar. Informationen kan hämtas från personliga, kommersiella eller allmänna källor. 3. Alternativsutvärdering Köparen använder information för att välja mellan olika märken. Man skiljer på objektiva produkt egenskaper som färg, pris, kvalitet och subjektiva egenskaper som tex märke, status 4. Köpbeslut När man funnit det bästa köpet så kommer man till ett köpbeslut. Ju större risken är desto längre tid tar beslutet. Beslutet påverkas av flera personer tex familj, vänner 5. Efterköps beteende Förhållandet mellan konsumentens uppställda förväntningar och de verkliga kvalifikationerna avgör om en kund är nöjd eller inte med sitt köp. Vid nästan alla stora köp uppstår inre konflikter efter ett köp, sk kognitiv dissonans. Köparen kan vara nöjd med produkten men ändå vara ledsen över de fördelarna som man missade på en konkurrerande produkt. KÖPBESLUTSPROCESSEN FÖR NYA PRODUKTER Adoptinsprocessen är den mentala process där en individ går från att höra talas om en produkt till den slutliga adoptionen (regelbunden användning av produkten). Observera att denna inte ersätter köpbeslutsprocessen, som gäller redan etablerade produkter, utan gäller endast nya produkter. Stegen i Adoptionsprocessen Adoptionsprocessen är den mentala process som individer passerar från första gången man hör om en ny produkt till att han använder produkten. Innehåller 5 steg. Medvetenhet- Kunden blir medveten om produkten men saknar information Intresse- Söker information om produkten Utvärdering- Beslutar om han skall testa eller icke testa produkten Test Kunden testar produkten i en liten skala för att få en uppfattning Adoption- Kunden beslutar sig för att använda produkten regelbundet. Individuella skillnader i innoviteten Det är stor skillnad mellan människor när det gäller att prova nya produkter. De olika grupperna har olika värderingar: Pionjärerna är äventyrare som ofta provar nya idéer. Tidiga accepterare- är opinions ledare i deras krets och prövar nya idéer tidigt men varsamt. Den tidiga majoriteten- prövar nya idéer före Svenssons. Den sena majoriteten- är skeptiska, prövar bara när de flesta har gjort det. Eftersläntare är traditionsbundna och är tveksamma till förändringar. M.F av nya produkter bör försöka identifiera föregångarna och de tidiga användarna för att inrikta sina ansträngningar på dessa. 19

20 KAP 7 INDUSTRIELL M.F OCH INDUSTRIELLT KÖPBETEENDE Affärsmarknaden består av alla organisationer som köper gods och tjänster för att använda i produktionen av produkter eller tjänster som sedan säljs till andra. Det inkluderar även återförsäljare och grossister. SKILLNADER MELLAN KONSUMENT OCH PRODUCENT MARKNAD * Produktens varaktighet, köpens storlek och tillverkningscykelns längd * Oftast hård och mjukvara i ett för problemlösning * Fåtalet kunder svarar för hög andel av omsättningen (80 / 20 principen) * Professionella beslutsfattare och inköpare. * Köpbeslutsprocessen kan vara lång och komplicerad * Långvariga och stabila relationer mellan köpare och säljare. * Direktkontakt förekommer som regel mellan köpare och säljare. * Ömsesidiga relationer (köper du av mig så ) INDUSTRIELLT KÖPBETEENDE Figur 7.2 omfattar fyra frågor om affärernas köpbeteende. Vilka köpbeslut gör industriella inköpare? Vilka deltar i industriernas köpprocess? Vilka är faktorerna som påverkar? Hur fattar de sina beslut? Vilka köpbeslut gör affärernas inköpare? Det finns tre typer av köpsituationer. Återköp- En köpsituation där köparen på ett rutinmässigt sätt gör ett återköp utan modifikationer. Modifierade inköp- Här vill köparen modifiera produkten, priset eller termerna. Ny uppgift- Här köper man en produkt för första gången. Vilka deltar i köpprocessen? Inköpsenheten i en organisation kallas buing centre. Innehåller alla medlemmar i en organisation som är inblandade i ett köpbeslut: Användare- De som använder produkten Influencers Bla teknisk personal som har specifikationer och som ger info. Till övriga Köpare- De i organisationen som har befogenheter att göra ett köp Beslutsfattare- de som fattar det slutgiltiga beslutet (är oftast samma som köpare) Gatekeepers- De i organisationen som kontrollerar informations flödet Vilka är faktorerna som påverkar? Affärernas inköpare påverkas av många faktorer när de gör sina inköp (figur 7.4): Omvärldsfaktorer- behovsnivå, kostnader, politiska, konkurrenterna Organisatoriska faktorer- struktur, intern politik, mål, system Interpersonal- ranking, status osv Individuella ålder, utbildning, personlighet, risk attityder Den industriella köpbeslutsprocessen Vid inköp av nya produkter går man oftast igenom alla steg. Vid modifikationer eller återköp hoppar man över vissa. Stegen är följande: Problemupptäckt- någon i organisationen hittar ett problem som kan fixas genom köp av en produkt. 20

21 Allmän behovs beskrivning- här beskriver företaget karaktärsdragen och kvantiten av den önskade produkten. Produktspecifikationer- Det moment där företaget bestämmer sig för och specificerar de tekniska egenskaperna man vill ha på produkten. Leverantörs sökning- här söker man efter den bäste leverantören. Inbjudan till anbud- här bjuder man in olika leverantörer för att få anbud / förslag. Val av leverantör- här granskar man anbuden och väljer leverantör. Specifikation över orderrutiner- Här skriver man den slutliga ordern med vald leverantör, listar de tekniska specifikationerna, vilken mängd man behöver, tid till leverans och garantier. Efteranalys av orderbehandlingen- Här undersöker man hur nöjd man är med leverantören, bestämmer sig för om man skall fortsätta göra affärer med dem. Eventuella anteckningar 21

22 KAP 8. MARKNADSINFORMATION OCH M.F UNDERSÖKNINGAR För att kunna klara av sina mål och åtagande så måste marknadsförare ha tillgång till information. Trots den ökade tillgången av informationen i företaget så har ledningen oftast inte rätt sorts information. För att komma över detta problem så försöker många företag att förbättra sina marketing information systems (MIS). MARKNADSFÖRINGS INFORMATIONS SYSTEM I figur 8.1 ser vi att ett MIS består av människor, utrustning och procedurer som samlar in, sorterar, utvärderar och distribuerar information till beslutsfattarna. INFORMATIONS UTVECKLING Informationen som marknadsförarna behöver kan delas upp enligt följande: Intern information Detta är den information som hämtas från källor inom företaget och används för att utvärdera prestandan på marknadsföringen och för att hitta marknadsföringsproblem och möjligheter. Denna information går fortare och är billigare att insamla än ny information. Eftersom informationen kan vara menad för andra ändamål är den dock inte alltid komplett för att ligga till grund för marknadsbeslut. Marketing intelligence Vardagsinformation som visar utvecklingen i marknadsmiljön och hjälper ledningen att förbereda och anpassa sina marknadsplaner. Mycket av denna information finns hos företagets egen personal. Även återförsäljare, leverantörer och kunder kan ha sådan information att ge. Information om konkurrenter kan fås genom årsberättelser, pressmeddelanden och dyl. Marknadsundersökning Ledningen kan inte alltid vänta på att informationen skall komma till dem bit för bit. I bland så måste företaget göra egna undersökningar. Några av de vanligaste undersökningarna är mätning av marknadspotentialen, marknadsandelsanalys, försäljningsanalyser och affärstrender. Marknadsundersöknings processen Som vi ser i fig. 8.2 så består processen av fyra steg: 1. Definition av problemet och undersökningsmål Att definiera problemet och sätta mål är oftast det svåraste steget i undersökningsprocessen. Ofta vet man att något är fel, utan att riktigt veta exakt vad Marknadschefen och den som utför undersökningen måste arbeta nära varandra för att noggrant kunna definiera problemet och komma överens om undersökningsmålen. När väl är problemet är definierat så måste man sätta undersöknings mål. En undersökning kan vara av tre olika slags typer: Undersökande- Insamling av information för att bättre kunna definiera problemet och föreslå möjliga hypoteser. Beskrivande- Insamling av information för att få en beskrivning över tex potentialen för en viss produkt, kundattityder och demografi. 22

23 Orsak / Verkan Marknadsundersökning för att testa hypoteser om förhållandet mellan orsak och verkan. Tex om 10% prisreducering ökar försäljningen tillräckligt mycket för att företaget skall tjäna på det. 2. Utveckling av en undersökningsplan Det andra steget består av att utveckla en plan för att insamlandet av sekundär- och primärdata sker på ett effektivt sätt och sedan presentera planen för ledningen. Planen skall redogöra för existerande data, undersökningsmetod, kontaktmetoder, urvalsmetoder och val av undersökningsinstrument: Sekundärdata (tabell 8.1)- information som redan finns men insamlats för ett annat syfte. Är oftast billigare och går snabbare att få fram. Dock kanske all information inte finns eller så är den inte användbar. Planering av primärdata insamling Det finns tre huvudsakliga angreppssätt / undersökningsmetoder man kan välja på: Observational research- Insamling av primärdata genom att observera relevanta människor, agerande och situationer. Ex en livsmedelsproducent sänder ut sina undersökare till stormarknader för att få att få reda på konkurrenternas pris eller för att få veta hur stort hyllutrymme återförsäljare ger konkurrenternas märken. Fördel- Ger information som människor ogärna vill eller kan uttrycka. I vissa fall är observationer det enda sätt att erhålla denna information. Nackdel- Känslor, attityder, motiv och personligt beteende är inte observerbart. Därför används dessa undersökningar oftast tillsammans med andra metoder. Survey research- Denna metod är bäst att för att samla in beskrivande information om tex människors kunskap, attityder, preferenser eller köpbeteende. Man frågar dem direkt antingen på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt. Det strukturerade sättet innebär att frågorna ställs på samma sätt till alla respondenter och det ostrukturerade innebär att intervjuaren tränger in i respondenten och låter intervjun bygga på svaren. En survey kan också vara direkt eller indirekt. Den direkta metoden innebär att intervjuaren frågar direkta frågor om beteende eller åsikter varför handlar du inte på UFF, medan den indirekta metoden innebär frågor som vilken typ av människor handlar på UFF. Survey undersökningar är den klart vanligaste undersökningsmetoden. Fördel: Flexibel, eftersom den kan erhålla många olika sorters information i många marknadssituationer. Den kan också vanligtvis erhålla information snabbare och till en lägre kostnad än de övriga två. Nackdelar: Ibland kan / vill inte människor svara på frågor. Ibland svarar den tillfrågade fast de inte vet svaret, för att verka smartare eller för att hjälpa intervjuaren. Är respondenten stressad kan svaren bli felaktiga det är även svårt att få ett statistisk säkert urval. Experimental survey- Insamling av tillfällig / flyktig information. Metoden innebär att man samlar in liknade grupper av människor, ger dem olika behandlingar och letar efter olikheter i gruppens svar. Genom denna metod försöker man hitta orsak-verkan relationer. Tex för att testa effekten av två priser kan företaget sätta ett pris i en stad och ett annat pris i en annan. Om städerna påminner om varandra och marknadsföringen är likadan, skulle de olika priserna förklara försäljningen i städerna. Fördel? Nackdel-? 23

24 Nästa steg innebär att man skall välja en kontakt metod (brev, telefon, personlig), utforma en sampling plan (vem skall vi undersöka, hur många och hur skall vi välja dem) och slutligen välja undersökningsinstrument (frågor eller mekanisk). För mera info läs boken!!! 3. Genomförande av planen Här samlar man in och analyserar informationen. Denna fas är oftast den dyraste och här kan det lätt bli fel. Undersökaren måste se till att planen genomförs korrekt och se upp till så att respondenterna samarbetar och ger ärliga svar, liksom att intervjuerna begås utan misstag. 4.Tolkning och rapporter Undersökaren tolkar och drar slutsatser utifrån insamlad data. Ibland krävs det specialist hjäp på detta område eftersom större undersökningar kräver invecklade matematiska modeller. Slutsatserna bör kompletteras av marknadsförare eftersom de förstår problemen bättre. 24

25 Part 3 CORE STRATEGY KAPITEL 9 SEGMENTERING OCH VAL AV MÅLGRUPP Det är omöjligt för företag att vända sig till alla människor på en marknad. Människor är alldeles för olika för att det skall vara möjligt. Istället så måste varje företag hitta en del av marknaden som de kan tillfredsställa bäst. Hur man skall gå tillväga sammanfattas på ett bra sätt i figur 9.1 MARKNADS SEGMENTERING Marknaden består av en mängd olika köpare som skiljer sig från varandra i bl.a. behov, resurser, attityder. Genom marknadssegmenteringen så delar man upp dessa stora heterogena marknader till mindre homogena segment som företagen på såsätt kan nå bättre genom att utveckla produkter som passar varje segments behov. Segmenten består således av liktänkande individer. Nedan följer några viktiga steg i segmenteringen: 1. Nivåer av Marknadssegmentering Företag kan välja mellan att; inte segmentera marknaden, massmarketing, komplett segmentering, micro marketing och något mitt emellan, segment marketing eller nich marketing. Nedan följer en beskrivning av de olika sätten: Mass marketing Här använder företagen nästan samma produkter, promotion och distribution för alla kunder. Eftersom det finns så många skilda grupper är det svårt att skapa en produkt som tillfredsställer alla. Detta typ var vanligast förr men är idag relativt övergiven. Ett exempel på massmarketing är T-Forden. Segmenting marketing- Här har företaget insätt att köparna har olika behov och man försöker därmed få företagets produkter att mera precis matcha behovet i ett eller flera segment. Fördelar gentemot MM: Marknadsföringen blir effektivare eftersom man riktar alla resurser till en viss typ av segment. Företaget får även mindre konkurrens om konkurrenterna har förbisett företagets segment. Nisch Marketing- Marknadssegmenten är oftast stora identifierbara grupper på en marknad. Nisch marketing innebär att man delar upp dessa segment ytterligare till sk subsegment och sedan anpassar sina produkter för att matcha någon av dessa nischar. Nischer är mindre och drar därmed till sig mindre konkurrens. Ofta kommer man närmare marknaden och kan ta ut ett större pris. Ofta är nischerna förbisedda av storföretag. Mikromarketing - Innebär att man anpassar produkterna till specifika individer och lokala kundgrupper. Detta innebär total kundanpassning. 2. Segmentering av kundmarknad Det finns inget bästa sätt att segmentera en kundmarknad. Man får pröva olika variabler, ensamma, eller tillsammans, för att få den bästa uppdelningen av marknadsstrukturen. De vanligaste segmenteringsvariablerna är följande: Geografisk segmentering- innebär att man delar in marknaden efter kartan i exempelvis regioner eller städer. Företaget kan välja att verka i ett, flera eller samtliga områden. PÅ senare tid har det blivit vanligare med regionalisering av marknadsföringen. Demografisk segmentering- går ut på att man gör en indelning av befolkningen baserad på faktorer som ålder, kön, familjestorlek, inkomst och utbildning. Vissa konsumentgrupper behov och önskemål är starkt korrelerat till vissa av dessa faktorer (tex ålder och leksaker) vilket gör det till en tacksamman metod att arbeta efter. Den är dessutom billig och relativt lätt att utföra. 25

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Marknadsföring. Daniel Nordström

Marknadsföring. Daniel Nordström Marknadsföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Marknad Segmentering Affärsidé Kundens behov Marknadsmixen AIDAS Marknadsplanering SWOT-analys Marknadsundersökningen Kontaktuppgifter Marknad En

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Val av form Vår affärsplan ska vara 30x30 i måtten och se ut som vår servett.

Val av form Vår affärsplan ska vara 30x30 i måtten och se ut som vår servett. Val av form Vår affärsplan ska vara 30x30 i måtten och se ut som vår servett. Bestäm hur den ska se ut i fysisk form I ena hörnet ska vi placera en knapp som håller ihop själva affärsplanen. Nere i ett

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

AFFÄRSPLAN [SÄTT IN FÖRETAGSNAMN]

AFFÄRSPLAN [SÄTT IN FÖRETAGSNAMN] AFFÄRSPLAN [SÄTT IN FÖRETAGSNAMN] Affärsplanen är en överblick över företaget och innehåller vår strategi, affärsidén, framtidsplaner, mål samt vad företaget ska göra för att nå sina mål. KONTAKTA Namn

Läs mer

Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast

Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast Vår medvetenhet om det miljöhot som plast utgör ökar allt mer i samhället. Forskare har lyckats ta fram trämaterial som

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1 Att påverka efterfrågan Fem synsätt på företagets relation till marknaden: Produktionsorientering Produktorientering Försäljningsorientering Marknadsföringsorientering Samhällsorientering Massmarknadsföring

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Segmentering Targeting (urval)

Segmentering Targeting (urval) Segmentering Targeting (urval) Positionering (grund) Thomas Rosenfall Agenda Segmentering Targeting (urval) Grundläggande positionering 1 Segmentering strukturera marknaden STP (Segmentering, Targeting

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

1. Dagens föreläsning

1. Dagens föreläsning 1. Dagens föreläsning Att förstå: -Omvärldsanalys -SWOT -Köpbeteende -Segmentering -Targeting -Positionering 2007-11-06 Sofi Rehme 1 1.1 Mikroanalys Faktorer nära företaget: Företaget själv Leverantörer

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Guide. Starta eget företag

Guide. Starta eget företag Guide Starta eget företag Trygghetsrådet TRS Rehnsgatan 11, 7 trappor, 113 57 Stockholm Växel 08-442 97 40, trygghetsradet.trs@trs.se www.trs.se Trygghetsrådet TRS 2019 Starta eget första steget Den här

Läs mer

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter

Affärsplan. Produkten. Affärsidén. Marknaden. Kunder. Konkurrenter Affärsplan En affärsplan är en strategisk plan för hur ett företag ska förverkliga sin affärsidé. Detta är ett bra verktyg för att planera framåt. Den hjälper dig också att tänka långsiktigt när du stöter

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Tre metoder för effektiva avslagsanalyser

Tre metoder för effektiva avslagsanalyser Tre metoder för effektiva avslagsanalyser Optimera din affär. Här nedan följer tre vanliga metoder för hur man kan analysera kunderna som inte är kom att in i portföljen. ligga Det är av största vikt att

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Marknadsmiljö och marknadsundersökningar Vad består en omvärldsanalys av? På vilka sätt kan företag lära sig om kunden och marknaden? Marknadsmiljön Består av de aktörer och faktorer som påverkar ett företags

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

The Path to Customer Centricity

The Path to Customer Centricity The Path to Customer Centricity Av Denish Shah, Roland T. Rust, A. Parasuraman, Richard Staelin & George S. Day Enligt författarna har kundfokus och dess fördelar diskuterats i över 50 år, men ändå är

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Case-dag 9/18/17. Thomas Rosenfall, Universitetslektor. Affärsmodellsfokus. Ramverket är tvåsidigt

Case-dag 9/18/17. Thomas Rosenfall, Universitetslektor. Affärsmodellsfokus. Ramverket är tvåsidigt Case-dag Thomas Rosenfall, Universitetslektor Affärsmodellsfokus Källa: Osterwalder, Pigneur, Smith (2010) Ramverket är tvåsidigt I mitten finns erbjudandet Grunden till modellen På ena sidan finns kund

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 1 Nulägesbeskrivning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

IHM GROWTH & MARKETING STRATEGY

IHM GROWTH & MARKETING STRATEGY IHM GROWTH & MARKETING STRATEGY IHM GROWTH & MARKETING STRATEGY Growth & Marketing Strategy handlar om hur man utvecklar en marknadsstrategi för en specifik produkt-/tjänstekategori. När man bedömer företagets

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13 Industriell marknadsföring, KTH Björn Nyberg 2011-09-13 Brand Management-konsult Grundades 1999 Ca 40 anställda En kombination av kompetens från managementkonsulter, FMCG- och researchföretag samt medie-

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1 Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer 2016-08-22 Henriksholm Consulting 1 Jan Sedenka Lärare på Högskolan i Skövde Utbildad Civilekonom men även utbildad Gymnasielärare inom företagsekonomi

Läs mer

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg Positionering Inpränta ett erbjudande relativt konkurrenterna i konsumentens sinne Per E Åsberg Dagens agenda Positioneringsstrategi Positioneringens roll i varumärkesarbetet Vad är positionering egentligen?

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET:

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET: INFORMATION VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? M A P KVALITET? M A P PRISER? HUR LÖSA PROBLEM MED BRISTANDE INFORMATION? LÖNAR DET SIG ATT BEGRÄNSA INFORMATION? I så fall när och för vem?

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 VO-planering Respektive VO VO-plan Prel. Budget Konsoliderad DSF-planering Danssporten vill Styrande dokument Verksamhetsinriktning Ekonomiansvarig

Läs mer

Vad är affärsplanering?

Vad är affärsplanering? Vad är affärsplanering? Det spelar ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel håll. Hmm vilken väg ska jag gå? -Beror på vart du ska! Hmm det vet jag inte - Då spelar det ingen roll vilken

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer