Verksamhetsplan 2017 sektion 37 idrottsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2017 sektion 37 idrottsförvaltningen"

Transkript

1 Stockholms stad Sekt: idrottsförvaltningen Verksamhetsplan 2017 sektion 37 idrottsförvaltningen INLEDNING Sektion 37 inom Vision Stockholmsavdelningen verkar för att öka medlemmarnas själv- och medbestämmande på arbetsplatsen, inom förvaltningen och i arbetslivet i stort. Vi i sektionsstyrelsen företräder våra medlemmar i förhandlingar om löner och övriga arbetsvillkor, vi bevakar arbetsmiljön, vi bistår vid behov enskilda medlemmar i deras kontakt med arbetsgivaren, vi utgör ramen för medlems- och yrkesgruppers agerande för att tillvarata sina intressen gentemot arbetsgivaren. Vi utgör en demokratisk kraft i arbetstagarens intresse inom idrottsförvaltningen. VISIONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL Vision antog vid förbundsmötet 2016 fem nya hjärtefrågor och mål för verksamheten. Med utgångspunkt i dessa ska vi verka för att göra arbetslivet bättre för Visions medlemmar. Visions hjärtefrågor fokuserar på: Framtidens arbetsliv Förutsättningar för chef- och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Fair Union Löner och villkor Visions mål är att: Vi ska fortsätta att öka i facklig styrka och vara störst i våra yrkesgrupper Visions medlemmar ska ha ett ökat inflytande över den lokala fackliga verksamheten Vår handlingskraft på arbetsplatsen är viktig för att nå resultat för våra yrkesgrupper Vision ska ha de mest nöjda medlemmarna Vi ska vara närvarande på arbetsplatserna Vi arbetar aktivt med att stärka mångfalden och säkra generationsväxlingen i våra styrelser. "Vi är Vision" är nu grunden för vår verksamhetsplanering för avdelningar, klubbar och kansliorganisationen i arbetet med att formulera egna mål och arbeta systematisk. Det finns mer att läsa om hjärtefrågorna och målen på Sektionen kommer att utgå från dessa hjärtefrågor för att uppnå Visions gemensamma målsättning. Verksamhetsplan för 2017 är både en start för nya aktiviteter och en utveckling av de aktiviteter som påbörjats under tidigare år.

2 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNING Sektionen har i januari medlemmar. Dessa utgör grunden för de intäkter som sektionen erhåller från Stockholmsavdelningen. SEKTIONENS ORGANISATION Vision sektion idrottsförvaltningen består av 115 medlemmar per den Sektionsstyrelsen består av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Utöver sektionsordförande och kassör fastställs övriga styrelseuppdrag i styrelsens konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Till Vision Stockholms Stads representantskap, som är avdelningens högsta beslutande organ, utses/väljs en ordinarie och en ersättare. Representantskapet träffas minst två gånger om året för beslut om avdelningens verksamhetsplan och budget samt övriga frågor som gäller för hela avdelningen och alla dess sektioner, t.ex. inriktningen inför löneöversyn, lokala kollektivavtal, inriktningsbeslut gällande stadens budget och övrig förhandlingsarbete mm. Samverkan, förhandlingar och arbetsmiljöarbetet med arbetsgivaren delas mellan styrelseledamöterna och ombuden. Den fackliga verksamheten sker även i samarbete med de övriga lokala fackförbund som är representerade på idrottsförvaltningen genom gemensamma träffar, förberedelser inför samverkan och t.ex. arbetsmiljöarbetet. VISION STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA FOKUSFRÅGA 2015 års framtagna fokusfråga gällande arbetsmiljö kommer att fortsätta prägla vår verksamhet Minska den negativa stressen och höga arbetsbelastningen på jobbet. Arbetsmängden måste vara rimlig, möjligheter till påverkan ska finnas och anställda som är nya på arbetsplatsen eller får förändrade arbetsuppgifter ska få en god introduktion. Tillräckligt administrativt och tekniskt stöd är en förutsättning. Tystnadskulturen måste brytas! Alla medarbetare ska känna trygghet i att uttala sig på arbetsplatsen och att bli tagna på allvar av chefen och arbetskamraterna. En välfungerande samverkan är en nyckel till en fungerande och god arbetsmiljö. Vision idrottsförvaltningen kommer att i alla sammanhang bevaka att innehållet i Vision Stockholms stads fokusfråga finns med. Sektionsstyrelsen kommer att presentera fokusfrågan på alla medlemsmöten samt göra frågan synlig på anslagstavlorna. Sektionsstyrelsen avser att i vår verksamhet erbjuda medlemsutbildning, medlemsmöten och andra träffar med temat arbetsmiljö, arbetsbelastning, inflytande, samverkan samt vikten av medlemskap och kollektivavtal. ORGANISERA OCH REKRYTERING Vi kommer att kontakta nya medarbetare och erbjuda medlemskap till de som inte redan har valt Vision. Information om Vision idrottsförvaltningen ska finnas på anslagstavlor. Syftet är att nå

3 både de inte anslutna men även medlemmar som kan vara våra ambassadörer och ombud. Vi kommer att fortsätta med att vara det synliga och tydliga fackförbundet på idrottsförvaltningen. Genom detta hoppas vi att vi ska kunna få oorganiserade men också de som tillhör andra fack att bli nyfikna på oss. Vårt mål är nöjda medlemmar som sprider sina positiva erfarenheter av Vision idrottsförvaltningen så det leder till att deras kollegor väljer Vision som sitt fackförbund. - Sektionsstyrelsen ska uppdatera vårt välkomstmaterial för nyanställda/presumtiva medlemmar som ska delas ut. - besöka nya medarbetare - et är att sektionen ska få minst ett nytt ombud, skyddsombud eller kontaktombud under vi ska minst bli 124 medlemmar under 2017 DIALOG OCH INFORMATION Ett väl fungerande informationsflöde är avgörande för den interna demokratin, sammanhållningen i sektionen och för att vi snabbt ska kunna agera på ett samlat och kraftfullt sätt. E-post är styrelsens mest använda informationskanal. Styrelsen kommer att se över och även uppdatera sektionens hemsida, där vi även kommer att lägga ut information om den lokala verksamheten. LÖNER OCH ARBETSVILLKOR Sektionen har som mål att utse en representant till Vision Stockholms stads lokala avtalsgrupp som ska delta i Vision Stockholms stads förhandlingsarbete. Sektionen har som mål att ha minst en fullmakt för lönerevision i syfte att kunna genomföra hela löneöversynen utifrån våra lokala förutsättningar. Flera i styrelsen kommer att involveras i löneprocessarbetet för att öka kunskapen inom styrelsen. Sektionen kommer att erbjuda medlemmarna möjlighet till individuell coachning inför medarbetar- och lönesamtalet. Vi kommer att väcka frågan om lön och övriga villkor när våra medlemmar byter anställning från vikariat till tillsvidare anställning. Vi kommer att bevaka våra chefsmedlemmars förutsättningar att kunna vara en bra ledare och chef, bl.a. genom att diskutera antal medarbetare per chef. Vision idrottsförvaltningen kommer att följa upp att avslutningssamtal erbjuds när en medlem slutar i förvaltningen. Detta med anledning av den stora personalomsättningen, framförallt på huvudkontoret. Vision ska driva frågan om att en medlem ska kunna välja vem man vill ha sitt avslutningssamtal med. Medlemmarna ska erbjudas individuell coachning inför medarbetar- och lönesamtal. Sektionsstyrelsen ska utse en representant till Vision Stockholms Stads lokala avtalsgrupp. Flera i styrelsen ska involveras i löneprocessen för att öka kompetensen i styrelsen.

4 UTBILDNING Sektionsstyrelserna ansvarar för att genomföra medlemsutbildning för medlemmarna i sin sektion. Under året kommer sektionsstyrelsen att se över utbildningsbehovet för de förtroendevalda inom sektionen. Sektionsstyrelsen kommer också att verka för att medlemmarna deltar på de medlemsutbildningar som avdelningen genomför. Styrelsen kommer att prioritera våra uppskattade filmkvällar även under Att varje ny styrelseledamot och ombud ska ha genomgått medlemsutbildning, ombudsutbildning, och vidareutbildning redan under första året för att snabbt komma in i uppdraget. Givetvis med stöttning av befintliga styrelseledamöter. Att styrelsen fortsätter med internutbildning om samverkan (MBL;AML) Att sektionen utbildar och utvecklar medlemmarna i samverkan och andra villkorsfrågor YRKESFRÅGOR Vi kommer att informera om de olika yrkesnätverksträffar som erbjuds via Vision Stockholms stad samt uppmuntra medlemmarna att bli yrkesambassadörer/-ombud. SCHYST ARBETSLIV Vision sätter tonen för ett mänskligare arbetsliv. Visions medlemmar vill ha ett mänskligare arbetsliv där ingen blir sjuk av stress, och där kompetens tas tillvara. Tillsammans inleder vi nu Sveriges största dialog för ett mänskligare arbetsliv. MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET Arbetsplatser där våra medlemmar finns ska ha en öppen inställning till alla människor, oavsett bakgrund. Vi vet att en mångfald av kompetenser gör verksamheter bättre. Vision arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald, och för att motverka diskriminering och andra former av intolerans. Då frågorna går hand i hand med arbetsmiljöfrågorna uppmanar Vision våra skyddsombud att samarbeta med förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsombud. Vi kommer att inbjuda till ett temamöte eller en träff under året i syfte att diskutera om vilken skillnad vi kan göra på vår arbetsplats för att vidga normerna och se till att ingen diskrimineras. Vi kommer att sprida Vision Stockholms stad Lathund för mångfald som ett enkelt verktyg att samtala om likabehandling på arbetsplatserna ARBETSMILJÖ Genom våra skyddsombud kommer vi att fortsätta arbeta systematiskt med att uppmärksamma brister i arbetsmiljön samt påverka och följa upp vidtagna åtgärder för att våra medlemmar och deras kollegor ska ha en god arbetsmiljö. Vision idrottsförvaltningen kommer bevaka och vid behov initiera undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Risk- och konsekvensanalyser ska göras vid varje förändring på en arbetsplats och det kommer

5 Vision bevaka noggrant. Vad gäller den fysiska arbetsmiljön uppmanar vi arbetsgivaren att bjuda in en ergonom från företagshälsovården. Vi ska hålla dialogen om den digitala arbetsmiljön och begära att den digitala stressen uppmärksammas. Vi ska fortsätta att ställa krav på chefernas arbetsmiljö. FAIR UNION Vision idrottsförvaltningen tillämpar Visions principer, krav och prioriteringar även på nordisk, europeisk och global nivå. Detta gör vi genom bl.a. att alltid välja kollektivavtal eller socialt ansvarstagande vid t.ex. utbildningar och konferenser, alltid välja fair-produkter vid inköp där det är möjligt och alltid välja god miljöhänsyn. I syfte att förankra Visions arbete med mångfald bland våra medlemmar kommer vi att ställa frågan om ett djupare engagemang i Vision Stockholms stad hjälp av styrelsen eller andra ombud. Att alltid undersöka att kollektivavtal och plan för miljöhänsyn finns där vi väljer att ha möten, utbildningar och konferenser. Att alltid undersöka att kollektivavtal och plan för miljöhänsyn vad gäller cateringsbeställningar och andra inköp till medlemsmöten. Att anordna träffar under World Faitrade Challenge maj (på flera ställen i förvaltningen) och under Fairtrade Fokus veckorna i oktober (v 41 och 42) Att i samband med offentliga upphandlingar alltid kräva att leverantörerna ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, det arbetarskydd/den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2012

Bromma sdf Verksamhetsplan 2012 Vision INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision är en del av Vision Stockholms Stad som är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vision Bromma sdf INLEDNING 2013 har varit ett år som har inneburit en hel del förändring i positiv riktning för sektionen. En ny styrelsemedlem blev vald och vi har ökat medlemsantalet från föregående

Läs mer

Vision Södertäljeavdelningen. Verksamhetsplan 2017

Vision Södertäljeavdelningen. Verksamhetsplan 2017 Vision Södertäljeavdelningen Verksamhetsplan 2017 Södertälje en del av världen I Södertälje kan vi verkligen känna av att vi är en del av världen på så många sätt. Södertälje har tagit ett stort ansvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 SEKTIONENS ORGANISATION Ordförande - Saime Civas (huvudskyddsombud Farsta, huvudförhandlare) Ledamot - Beatrice Kantén (studieorganisatör, informatör, webbredaktör, sekreterare,

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan Vision Södertäljeavdelningen

Förslag till verksamhetsplan Vision Södertäljeavdelningen Förslag till verksamhetsplan 2019 Vision Södertäljeavdelningen På blodigt allvar En bild av fackligt arbete idag kan vara att vi samverkar med arbetsgivaren genom att sitta och fika och lösa gemensamma

Läs mer

Verksamhetssamtal 2017

Verksamhetssamtal 2017 Visions center i Linköping Sida 1 Verksamhetssamtal 2017 Vad är syftet med verksamhetssamtal? Syftet med verksamhetssamtalen är att kartlägga hur det ser ut i avdelningen eller klubben utifrån ett antal

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Medlemsdemokratiresa 2015

Medlemsdemokratiresa 2015 1 Medlemsdemokratiresa 2015 2 Det blev båt i år igen! Förra året, förbundsmötesåret 2014, åkte vi också båt med medlemsdemokratiresan. Men lite större båt. Finlandsfärja. I år blev det istället ångbåt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Innehåll. Bilagor. Budget 2018 Mallar för sektionernas verksamhetsplaner 2018 och VB 2017

Innehåll. Bilagor. Budget 2018 Mallar för sektionernas verksamhetsplaner 2018 och VB 2017 Verksamhetsplan 2018 1 Innehåll 1. INLEDNING 2. VISIONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL... 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4. VISION STOCKHOLM STADS GEMENSAMMA FOKUSFRÅGA.. 5. VISION STOCKHOLM STADS ORGANISATION

Läs mer

Sätt agendan bli facklig företrädare

Sätt agendan bli facklig företrädare Sätt agendan bli facklig företrädare 1 Sätt agendan bli facklig företrädare, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Pontus Wikholm Foto: Johan Gunséus (omslag) och Jonas Eriksson (s. 9) Tryck: Exakta Print

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsplan 2017 Alingsåsavdelningen Alingsåsavdelningen Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, ett arbetsliv som ger möjlighet till gemenskap och utveckling Du tjänar på ett schyst arbetsliv Du ska utvecklas

Läs mer

1. INLEDNING. Visions hjärtefrågor fokuserar på: Visions mål är att: 2. VISONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL

1. INLEDNING. Visions hjärtefrågor fokuserar på: Visions mål är att: 2. VISONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL 1 Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. VISONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL... 4 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 4. VISION STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA FOKUSFRÅGA... 5 5. VISION STOCKHOLMS STADS ORGANISATION OCH UPPDRAG...

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

VP2017 inspel av olika slag en del rena hur och andra vad.

VP2017 inspel av olika slag en del rena hur och andra vad. VP2017 inspel av olika slag en del rena hur och andra vad. Chefsfrågor: Stadens budget 2017 att vi verkar för en satsning på chefers villkor i kvinnodominerade sektorer(förskola och äldreomsorg) som ett

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017 Lerumsavdelningen 1 Avdelningsstyrelsens sammansättning i Lerum 2017 Birgitta Landahl Ordförande, representant i FSG, samt SSG inom sektor Stöd och omsorg och VSG FHS, löneförhandlare,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Sektion Spånga-Tensta

Verksamhetsberättelse 2016 Sektion Spånga-Tensta Verksamhetsberättelse 2016 Sektion Spånga-Tensta INLEDNING Styrelsen har under året utvecklat formerna för att styrelsearbete skall skötas effektivt. Ordföranden har ambitionen att delegera styrelsens

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Bibi, butiksanställd

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Bibi, butiksanställd Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Bibi, butiksanställd Välkommen som skyddsombud En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och engagemang. Arbetslivet och arbetsuppgifterna förändras i allt

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2016 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2016 Alingsåsavdelningen Vision 2016 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsplan. Medlemsmöte, 13 november 2014 Ombord på M/S Nya Skärgården

Verksamhetsplan. Medlemsmöte, 13 november 2014 Ombord på M/S Nya Skärgården Verksamhetsplan 2015 Medlemsmöte, 13 november 2014 Ombord på M/S Nya Skärgården Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, om ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision-kommunavdelningen

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från Beslutad av: Regionfullmäktige, 2018 10 09, 167 Diarienummer: RS 2017 00684 Giltighet: från 2018 10 09 2023 10 09 Policy Medarbetarpolicy Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Fastställd av förbundsstyrelsen 12 november 2015 2 [11] Innehållsförteckning Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser... 3 I Lärarförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsplan 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsplan 2015 Alingsåsavdelningen Vi fortsätter bygga Vision och nu tar vi nästa steg Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE För skyddsombud och andra förtroende valda hur man framgångsrikt arbetar för en god arbetsmiljö. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Metoden för en bättre arbetsdag Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 1 En styrelse som gör skillnad Vision utbildningar Upplaga 1 En styrelse som gör skillnad 1 Innehåll: Schyst måltid 3 Uppdragshandling för 4 ledamot i avdelningsstyrelse Uppdragshandling för 5

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier 2019

Kalendarium Fackliga studier 2019 Kalendarium Fackliga studier 2019 Lite om våra kurser under våren 2019 Medlem i facket / Medlemsutbildning (tvärfacklig) ABF Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Valutskott. *Förslag på utbildningsmaterial*

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Valutskott. *Förslag på utbildningsmaterial* Upplaga 3 Upplaga 1 Vision utbildningar Valutskott *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé)

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stockholms stads personalpolicy Produktion: Blomquist Tryck: Edita Bobergs Artikelnummer: 13742 Stadsledningskontoret 2016-11 Antogs av kommunfullmäktige, 5 september 2016 Ett Stockholm för alla Stadens

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Planering och budgetering av facklig tid. Jane, butiksanställd

Planering och budgetering av facklig tid. Jane, butiksanställd Jane, butiksanställd Planering och budgetering av facklig tid Genom Handels går vi samman, där trygga medlemmar skapar facklig styrka och bästa jobbet Detta är Handels vision och något vi alla tillsammans

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald

Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald Främjandeplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald 2019-01-01 Box 53 Besöksadress: Telefon: E-mail: Hemsida: 243 21 Höör Södergatan 28 0413-280 00 kommun@hoor.se www.hoor.se 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

1. INLEDNING. Visions mål är att: 2. VISONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL. Visions hjärtefrågor fokuserar på: Framtidens arbetsliv

1. INLEDNING. Visions mål är att: 2. VISONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL. Visions hjärtefrågor fokuserar på: Framtidens arbetsliv Verksamhetsplan 2019 2 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. VISONS HJÄRTEFRÅGOR OCH MÅL... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 4. VISION STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA FOKUSFRÅGA... 6 5. VISION STOCKHOLMS STADS

Läs mer

Micke Svedemar Kontaktombudsman

Micke Svedemar Kontaktombudsman Micke Svedemar Kontaktombudsman E-mail: ms@sulf.se http://www.sulf.se Äntligen måndag. Eller! Hjärnan är ett underbart organ. Det börjar arbeta så fort du vaknar på morgonen och slutar inte fungera förrän

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Arbetsmiljö INNEHÅLL. Ansvaret är arbetsgivarens. Du som förtroendevald kan

Arbetsmiljö INNEHÅLL. Ansvaret är arbetsgivarens. Du som förtroendevald kan Arbetsmiljö 3 INNEHÅLL Arbetsmiljö 3 Jobba systematiskt 4 Jobba förebyggande 4 Skyddsombud/arbetsmiljöombud 5 Brister arbetsmiljön - checklista 6 Ditt stöd 7 Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god

Läs mer

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte 1 Vision Stockholms stads Representantskaps Årsmöte 20160315 2 Visions organisation Visions medlemmar Visions lokala avdelningar och klubbar Förbundsmöte Förbundsstyrelsen Vision Stockholms stad avd 300

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51 - tekniska 20 februari 2015 Författare: Carina Eriksson 1 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51-tekniska INLEDNING Verksamhetsåret 2014 har för sektionen handlat om

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum 2016-11-08 44 KS 407/16 Arbetsmiljöpolicy Beslut Arbetsgivar- och organisationsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer