Bullerutredning detaljplan Diseröd centrum och Disekulla, Kungälvs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bullerutredning detaljplan Diseröd centrum och Disekulla, Kungälvs kommun"

Transkript

1 Author Perry Ohlsson Phone Mobile Recipient Kungälvs kommun Samhällsbyggnad/Planering Box Kungälv Date Project ID Detaljplan Diseröd centrum och Disekulla, Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Perry Ohlsson Uppdragsansvarig Bullerutredning detaljplan Diseröd centrum och Disekulla, Kungälvs kommun Uppdrag: I samband med planering av utbyggnad av bl.a. nya bostäder i Diseröd i Kungälvs kommun har denna trafikbullerutredning utförts. Syftet har varit att beräkna trafikbuller till planerade och befintliga bostäder för en situation med framtida trafik. Sammanfattning: Med planerad utbyggnad av Diseröd och en framtida trafiksituation år 2030 beräknas planerade bostäder till viss del exponeras för buller överskridande gällande riktvärden. Avsteg enligt Boverkets allmänna råd för trafikbuller skulle kunna vara aktuellt. För huvuddelen av husen borde det kunna gå att skapa tillgång till en bullerskyddad fasadsida. Alternativt kan annan placering och utformning av husen vara en möjlighet. Bullerskyddsåtgärder utmed Romelandavägen skulle även vara möjligt för att minska bullerpåverkan. För husen nära Prästvägen skulle även åtgärder med sänkt hastighet kunna minska bullerpåverkan. Möjlighet att åstadkomma bullerskyddade uteplatser bör finnas på bullerskyddad fasadsida. För centrumhuset kan det vara svårt att åstadkomma en bullerskyddad fasadsida. Här kan det vara fråga om att ändra användning till att inte ha bostäder där, alternativ ändra utformning och placering av huset. Även sänkt hastighet på Prästvägen skulle vara en möjlighet. Med utbyggnad av Diseröd och möjlig trafikökning i framtiden beräknas trafikbullernivåerna öka vid befintliga bostadshus utmed Prästvägen. Om utbyggnad inte sker i Diseröd enligt planerna beräknas ekvivalenta ljudnivåer från trafiken att bli cirka 3 db lägre och där färre bostadshus exponeras för ljudnivåer över riktvärdet 55 dba _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 1 (26)

2 ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg Granskad av Perry Ohlsson Johan Hässel Kvalitetsrådgivare _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 2 (26)

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Bilagor... 3 Rapporthistorik Bakgrund och uppdrag Planförslag Underlag för beräkningar Beräkningsmodell Nationella riktvärden Riktvärden Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Regeringens förordning Beräkningsfall Beräkningsresultat Utbyggnad av Diseröds centrum och Disekulla Diskussion om möjliga åtgärder Ingen utbyggnad av Diseröds centrum, Disekulla och Tyfter Buller från trafik under byggskedet Slutsatser Bilagor 1. bullerkarta utbyggnad och trafik år 2030, ekvivalent ljudnivå 2. bullerkarta utan utbyggnad och trafik år 2030, ekvivalent ljudnivå 3. bullerkarta utbyggnad och trafik år 2030, maximal ljudnivå 4. bullerkarta utan utbyggnad och trafik år 2030, maximal ljudnivå _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 3 (26)

4 Rapporthistorik Ver. Åtgärd Granskad Godkänd Datum Sign. Datum Sign _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 4 (26)

5 1 Bakgrund och uppdrag Samhällsbyggnad/planering i Kungälvs kommun arbetar med två detaljplaner i centrala Diseröds centrum. Dels är det Diseröds centrum och dels Disekulla och Diserödsskolan. Detaljplanen för Diseröds centrum omfattar planläggning för nya bostäder, allaktivitetshus, ny förskola, busstation och pendelparkeringar. Detaljplanen för Disekulla och Diserödsskolan omfattar nya bostäder och ny byggrätt för skolan. De två detaljplanerna var på samråd under september-oktober 2014 där trafikbuller har redovisats. Under samrådet framkom yttrande från Trafikverket och Länsstyrelsen där de anser att bullerfrågan måste utredas vidare. Utöver detta planeras ett nytt bostadsområde, Tyfterområdet, i nordvästra delen av Diseröd. Tyfterområdet kommer också att alstra ny trafik genom Diseröds centrum. Denna planen har varit på samråd under februari ÅF-Infrastructure har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att göra en bullerutredning för detaljplanerna. I utredningen skall buller från vägtrafik och buller från trafik under byggskedet redovisas. För buller från trafik under byggskedet görs i denna rapport enbart en redovisning om hur bedömning av påverkan bör göras. Resultatet från utredningen redovisas i denna rapport. Bullerberäkningarna gäller för en framtida situation år 2030 utan och med utbyggnad enligt planförslagen. Tyfter Figur 1. Översikt. Planområdena som har ingått i utredningen _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 5 (26)

6 2 Planförslag För planerna Diseröds centrum och Disekulla och Diserödsskolan redovisas tänkt utformning i figur 2 nedan. Detaljplanen för Diseröds centrum omfattar ca 40 nya bostäder i fyra hus. Dessutom tillkommer en förskola för 6 avdelningar, ett allaktivitetshus som kommer att innehålla idrottshall, bibliotek mm samt ett centrumhus med närbutik, pizzeria, bostäder etc. Busstationen som finns i Diseröd kommer flyttas ner till centrum. Detaljplanen för Disekulla och Diserödsskolan omfattar ca lägenheter i sju hus samt en större byggrätt för skolan. Figur 2. Bild som visar gestaltningsförslag för Diseröd centrum och Disekulla och Diserödsskolan Inom detaljplan för Tyfter planeras bostäder varav ca bostäder beräknas få sin tillfart via Diserödsvägen. Resterande del får sin tillfart via Olvonvägen, Alekärrsvägen och Prästvägen _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 6 (26)

7 Figur 3. Bild som visar Diseröd 3 Underlag för beräkningar Följande underlag har använts som underlag till beräkningarna Digitalt kartunderlag i cad-format (Diseröd.dwg) Digitalt underlag detaljplaner (Plankarta centrum.dwg och Plankarta skola.dwg) Situationsplan (bilaga. Utredningsområde.2015.pdf) Diseröd, Kungälvs kommun, Trafik- och bullerutredning, PM , ÅF Epost från Karin Svensson, Kungälvs kommun, daterade 16 april och 20 april Yttrande från Trafikverket 1 och från Länsstyrelsen 2 gällande förslag till detaljplan för Diseröds centrum inom del av Diseröd 1:1 m.fl. i Kungälvs kommun Underlag i Trafik- och bullerutredningen för Diseröd avser två trafiksituationer, år 2014 och prognosår För uppräkning av trafiken till år 2030 har antagits en generell trafikökning på de statliga vägarna med 1,5% per år. För trafik på Diserödsvägen har ingen trafikökning antagits i fallet där utbyggnad inte sker i Diseröd enligt föreslagna detaljplaner. För tillkommande bostäder enligt detaljplanerana har antagits 5 fordonsrörelser per hushåll. 1 E-post från Joakim Karlsson, Trv, , Trv ärende 2014/69431, Detaljplan för Diseröds centrum inom del av Diseröd 1:1 med flera 2 Yttrande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, , diarienummer Förslag till detaljplan för Diseröds centrum inom del av Diseröd 1:1 m.fl. i Kungälvs kommun, Västra Götalands län _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 7 (26)

8 I figur 4-6 redovisas trafikuppgifter på vägarna som har ingått i utredningen. På respektive figur visas ÅDT (årsmedeldygnstrafik) och antal tunga fordon per dygn (värde inom parantes) för ingående vägar. Figur 4. Visar trafik för prognosår 2030 och utbyggnad enligt planförslagen Figur 5. Visar trafik för prognosår 2030 och utan utbyggnad enligt planförslagen Figur 6. Visar hastigheter för prognosår Hastigheten på väg 626 Romelandavägen har antagits sänkas från 70 till 60 km/h för prognosår Figur 4. Trafikdata för år 2030 efter utbyggnad enligt planförslagen. Siffror i rutor visar ÅDT samt tunga fordon i parantes _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 8 (26)

9 Figur 5. Trafikdata för år 2030 utan utbyggnad enligt planförslagen. Siffror i rutor visar ÅDT samt tunga fordon i parantes. Figur 6. Hastigheter (km/h) som använts som indata till bullerberäkningarna _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 9 (26)

10 4 Beräkningsmodell Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik(rapport 4635 från Naturvårdsverket). Som hjälp för beräkningarna har beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.3 använts. Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s medvind) eller vid motsvarande temperaturgradienter. Osäkerheten i beräkningsresultaten bedöms vara cirka 3 db på 50 m avstånd och cirka 5 db på 200 m avstånd. Beräkning av maximal ljudnivå har gjorts för den 5:e bullrigaste fordonspassagen. 5 Nationella riktvärden Vid bedömning av trafikbuller för planerade bostäder har fram till 1 juni 2015 riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen och Boverkets Allmänna råd 2008:1 använts. I Göteborgs kommun finns även lokala riktlinjer. Från 1 juni 2015 har regeringen beslutat om en ny förordning (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader) för bullerriktvärden för bostäder och buller från spår-, väg- och flygtrafik. Då den nya förordningen precis har tagits i bruk kommer användandet av förordningen att fasas in efter hand. I dagsläget kan det i vissa fall vara oklart om vilket av dokumenten som skall användas vid bedömning. I denna utredning har Infrastrukturpropositionen och Boverkets allmänna råd 2008:1 använts för bedömning av trafikbuller vid de planerade bostäderna. För befintliga bostäder kan andra riktvärden eller åtgärdsnivåer var aktuella. Kommentar: Förordningen om trafikbuller (2015:216) bedöms inte vara aktuell att använda för bedömning då planarbetet för de två detaljplanerna har påbörjats före 2 januari Riktvärden I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs , fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från vägtrafik och spårburen trafik. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad I infrastrukturproposition från 2012 angavs att riktvärdena även fortsatt bör vara vägledande i planeringssammanhang. Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid bedömning av buller till skolor finns idag inga nationella riktvärden för buller utomhus vid skolor. Vissa kommuner har tagit fram riktlinjer för trafikbuller för skolor _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 10 (26)

11 Trafikverket har i ett dokument 3 med riktlinjer för buller och vibrationer vid planering av bebyggelse angivit att samma riktvärden för bostäder bör gälla för skolor. Som exempel har Göteborgs kommun har angivit följande ljudkrav för förskolor och skolor där det får vara högst 55 dba ekvivalent ljudnivå/70 dba maximal ljudnivå vid fasad och 55 ekvivalent för 80 % av uteplats/skolgård. Maximala nivåer anges inte för uteplats/skolgård. För lokaler finns inga bindande riktvärden för trafikbuller i utomhusmiljön. 5.2 Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Boverket har gett ut publikationen Buller i planeringen planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1. Denna innehåller tre delar: allmänna råd, handbok och exempelsamling. Publikationen är främst avsedd att användas vid planläggning av bostäder i områden som utsätts för trafikbuller. Huvudregel vid planering av nya bostäder Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt etc. Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. I buller i planeringen anges även riktlinjer och förtydligande av exempelvis tyst och ljuddämpad sida och avstegsfall som bör uppfyllas t.ex. då den ekvivalenta ljudnivån uppgår till dba. Utgångspunkten för publikationen är de långsiktiga mål för den framtida ljudmiljön som riksdagen satt upp. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 55 (55-60) dba anges bl.a. att minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida (50 dba). Vid ekvivalenta ljudnivåer i intervallet dba anges bl.a. att minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpande sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klar 50 dba utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid eftersträvas för flertalet lägenheter och gårdsytor. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 65 dba kan det finnas synnerliga skäl att efter avvägning gentemot andra intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpande sidan. Även vistelseytor, entréer och 3 Buller och vibrationer vid planering av bebyggelse, TDOK 2011:460, , Trafikverket _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 11 (26)

12 bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpande sidan. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpande sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor. För uteplats anges även att 70 dba maximal ljudnivå skall klaras. Detta gäller för vägoch spårtrafik och avser en ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Med uteplats avses gemensamt eller privat iordningställt område eller yta såsom terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerat värde. Om planen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat i anslutning till bostaden bör den uppfylla huvudregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln kan en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. På tyst och ljuddämpad sida avses en dygnsekvivalent ljudnivå som totalnivå dvs. det sammanlagrade ljudet från olika källor t.ex. trafik, fläktar och industri. 5.3 Regeringens förordning Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadratmeter gör det enklare att bygga små lägenheter. Det tillåts även 5 db högre ljudnivå på den ljuddämpande sidan. Förordningen gäller från den 1 juni Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen kommer förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus. För mer information se _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 12 (26)

13 6 Beräkningsfall Beräkning har gjorts för två olika situationer och redovisas för ljudutbredning (färgfält) på höjden 2 m över mark samt med beräkningspunkter på fasad. Ljudutbredningen (färgfält) redovisas inklusive inverkan av ljudreflex i fasad (ej frifältsvärde). Beräknade ljudnivåer på fasad redovisas utan inverkan av ljudreflex i fasad (sk frifältvärde). Beräkning har gjorts för Utbyggnad enligt planförslagen och trafik för prognosår 2030 Utan utbyggnad och trafik för prognosår Beräkningsresultat Beräkningsresultaten redovisas dels med text och figurer i rapporten samt i bilaga Utbyggnad av Diseröds centrum och Disekulla Med utbyggnad av Diseröds centrum och Disekulla och en framtida situation med prognostiserad trafik år 2030 beräknas riktvärdena för trafikbuller utomhus att överskridas i delar av Diseröd. Här är det främst är bostäder vid Romelandavägen och Prästvägen som blir utsatta. För planerade hus nära Romelandavägen (norra delen av Diseröds centrum) beräknas riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad att överskridas vid tre hus. Ett hus får nivåer mellan vid tre fasader och de andra två husen får 56 respektive 57 dba på översta våningsplanet på en fasad. Övriga hus och fasader klarar 55 dba. Även skolan får nivåer upp till 59 dba vid fasad mot Romelandavägen. Maximala ljudnivåer beräknas överskrida riktvärdet 70 dba på uteplats vid ett bostadshus, där maximala ljudnivåer som högst beräknas till 73 dba vid en fasad. Vid övriga fasader beräknas 70 dba klaras. Förskolan beräknas få dba maximal ljudnivå vid fasad mot Romelandavägen. På övriga fasader på skolan klaras 70 dba maximal ljudnivå. Fasadnivåer redovisas i figur 7-10 nedan. Gul eller röd färg visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 13 (26)

14 Figur 7. Diseröds centrum (norra delen) med utbyggnad och trafik år Planerade hus visas med grå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad. Gul färg visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 14 (26)

15 Centrumhuset med verksamheter och bostäder beräknas få ekvivalenta ljudnivåer över 55 dba vid fasad. Här kan nivåer upp till 63 dba förväntas vid fasad närmast Prästvägen samt på gavlar, där något lägre nivåer förväntas på gavlarna till huset. Bullerskyddad sida klarar 55 dba. Maximala ljudnivåer beräknas överskrida riktvärdet 70 dba på uteplats på tre fasadsidor. Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 79 dba. Figur 8. Diseröds centrum (södra delen) med utbyggnad och trafik år Planerade hus visas med grå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul och röd färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 15 (26)

16 I Disekulla beräknas riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad att överskridas vid de två planerade husen närmast Prästvägen. Här beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 62 dba på närmaste fasad. Även gavlarna på dessa hus får nivåer på dba. Den bullerskyddade fasaden på husen beräknas få nivåer under 50 dba. Övriga planerade bostadshus i Disekulla beräknas klara riktvärdet 55 dba vid fasad. Maximala ljudnivåer beräknas överskrida riktvärdet 70 dba på uteplats på tre fasadsidor för de två planerade bostadshusen närmast Prästvägen. Här beräknas maximala ljudnivåer som högst till 79 dba. Vid bullerskyddad fasad beräknas riktvärdet 70 dba att klaras. Övriga planerade bostadshus beräknas klara riktvärdet 70 dba på uteplats. Planerad skolbyggnad intill Diserödsvägen beräknas få nivåer mellan dba vid fasad och gavlar mot Diserödsvägen. Bullerskyddad fasad på skolan beräknas få nivåer under 50 dba. Maximala ljudnivåer vid fasad till planerad skolbyggnad beräknas få nivåer upp till 76 dba närmast Diserödsvägen. Figur 9. Disekulla med utbyggnad och trafik år Planerade hus visas med grå färg. Planerade hus visas med grå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul färg tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids. Se även figur 10 nedan _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 16 (26)

17 Figur 10. Disekulla med utbyggnad och trafik år Planerade hus visas med grå färg. Planerade hus visas med grå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul och röd färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids. Se även figur 9 ovan _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 17 (26)

18 Befintliga bostäder För de befintliga bostadshusen utmed Prästvägen och Diserödsvägen beräknas riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå att överskridas. Fasadnivåer för de befintliga husen redovisas i figur nedan. Gul eller röd färg visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids. Figur 11. Prästvägen med utbyggnad och trafik år Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul och röd färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 18 (26)

19 Figur 12. Prästvägen och korsningen Oxelvägen med utbyggnad och trafik år 2030 Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids. Figur 13. Diserödsvägen norr om Disekulla med utbyggnad och trafik år Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Röd färg i tabellerna visar när riktvärdet70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 19 (26)

20 7.2 Diskussion om möjliga åtgärder För några av de planerade bostadshusen beräknas riktvärdena för trafikbuller utomhus att överskridas. Det gäller vissa av planerade husen i norra delen av Diseröds centrum, centrumhuset samt i Disekulla. I figur 14 nedan visas planerade bostäder där åtgärder behövs för att reducera buller från trafiken. Möjligt bullerskydd Figur 14. Planerade bostäder där riktvärdena överskrids samt möjliga åtgärder. För husen i norra delen av Diseröds centrum kan ett bullerskydd nära Romelandavägen reducera bullernivåerna. För Centrumhuset nära Prästvägen borde huset kunna flyttas längre från vägen. Med ett dubbelt så stor avstånd till Prästvägen skulle de ekvivalenta ljudnivåerna sänkas med 3 db. En ytterligare åtgärd skulle kunna vara en hastighetssänkning på Prästvägen. Om hastigheten reducerades från 50 till 30 km/h skulle de ekvivalenta ljudnivåerna reduceras 2-3 db. En annan möjlig åtgärds skulle vara en bullerskärm nära Prästvägen. Denna skärm skulle kunna reducera ljudnivåerna i markplan men inte på de övre våningsplanen. Troligtvis uppfyller inte en skärm önskad bullerreducerande effekt. De två bostadshusen i Disekulla skulle även de kunna flyttas något längre från Prästvägen samt att hastigheten på Prästvägen skulle kunna sänkas från 50 till 30 eller 40 km/h. Med ökat avstånd till Prästvägen och sänkt hastighet skulle riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad kunna klaras _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 20 (26)

21 7.3 Ingen utbyggnad av Diseröds centrum, Disekulla och Tyfter Om det inte sker någon utbyggnad av Diseröds centrum, Disekulla och Tyfter beräknas trafikbullernivåer vid befintliga bostadshus att bli lägre jmf med utbyggnadssituationen och trafik för prognosår För trafiken utmed Romelandavägen beräknas bullerpåverkan bli lika som för utbyggnadsalternativet. Framtida trafik på Prästvägen och Diserödsvägen och situationen utan utbyggnad förväntas blir cirka hälften så stor jämfört med situationen för utbyggnad i Diseröd enligt föreslagna detaljplaner. Hälften så mycket trafik beräknas ge 3 db lägre ekvivalenta ljudnivåer. Den lägre trafiken förväntas även ge något lägre maximala ljudnivåer. Med 3 db lägre ekvivalenta ljudnivåer kommer färre bostäder att exponeras för ljudnivåer över riktvärdet 55 dba. Cirka 7 hus utmed Prästvägen i Diseröd beräknas få nivåer över 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad. Inga hus utmed Diserödsvägen beräknas få nivåer över 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad. Figur 15. Diseröds centrum utan utbyggnad och trafik år Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 21 (26)

22 Figur 16. Prästvägen utan utbyggnad och trafik år Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul och röd färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 22 (26)

23 Figur 17. Prästvägen och korsningen Oxelvägen utan utbyggnad och trafik år Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Gul färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 23 (26)

24 Figur 18. Diserödsvägen norr om Disekulla med utbyggnad och trafik år Befintliga hus visas med ljusblå färg. Beräknade ljudnivåer vid fasad (fasadpunkter visas med vit prick). Röd färg i tabellerna visar när riktvärdena 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå överskrids. 8 Buller från trafik under byggskedet För bedömning av bullerpåverkan under byggtid har Naturvårdsverkets tagit fram riktlinjer. I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 redovisas riktvärden och bedömning av tillämpning. Riktvärden för byggbuller Här redovisas riktvärdena i ett kort sammandrag. Vid tillämpning bör det allmänna rådet användas i sin helhet. Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) nattetid under tiden _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 24 (26)

25 Tabell 1. Riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15) Område Helgfri måndagfredag Lördag, Söndag och Helgdag Samtliga dagar Dag kl Leq Kväll kl Leq Dag kl Leq Kväll kl Leq Natt kl Leq Natt kl Lmax Bostäder för permanent boende och fritidshus Utomhus (vid fasad) Inomhus (bostadsrum) 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba 70 dba 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba Vårdlokaler Utomhus (vid fasad) 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba - Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba Undervisningslokaler Utomhus (vid fasad) 60 dba Inomhus 40 dba Arbetslokaler för tyst verksamhet * Utomhus (vid fasad) 70 dba Inomhus 45 dba * Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. För buller från trafik under byggtiden bör följande bedömning göras: Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Men trafik inom byggplatsen räknas som byggbuller. I dagsläget saknas uppgifter om hur byggverksamheten kommer att genomföras, vilket innebär att ingen detaljerad redovisning kan göras i detta skede. Beräkning och analys av buller får göras i ett senare skede då mer uppgifter om hur byggentreprenaderna kommer att utföras. 9 Slutsatser Med planerad utbyggnad av Diseröd enligt redovisade detaljplaner och en framtida trafiksituation år 2030 beräknas planerade bostäder till viss del exponeras för buller överskridande gällande riktvärden. Det är 6 planerade bostadshus där riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids. Här skulle avsteg enligt Boverkets allmänna råd för trafikbuller och planering kunna vara aktuella. För huvuddelen av husen borde det kunna gå att skapa tillgång till en bullerskyddad fasadsida. Med genomgående lägenheter kan tillgång till en bullerskyddad sida åstadkommas. Alternativt kan annan placering och utformning av husen vara en möjlighet. Bullerskyddsåtgärder utmed Romelandavägen skulle även vara möjligt för att minska bullerpåverkan. För husen nära Prästvägen skulle även åtgärder med sänkt hastighet kunna minska bullerpåverkan. Möjlighet att åstadkomma bullerskyddade uteplatser bör finnas på bullerskyddad fasadsida _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 25 (26)

26 För centrumhuset kan det vara svårt att åstadkomma en bullerskyddad fasadsida. Här kan det vara fråga om att ändra användning till att inte ha bostäder där, alternativ ändra utformning och placering av huset. Även sänkt hastighet på Prästvägen skulle vara en möjlighet. Med utbyggnad av Diseröd och möjlig trafikökning i framtiden beräknas trafikbullernivåerna öka vid befintliga bostadshus utmed Prästvägen. Här kan ekvivalenta ljudnivåer öka cirka 3 db jämfört med om ingen utbyggnad görs. Även maximala ljudnivåer förväntas öka något med en utbyggnad i Diseröd. Om utbyggnad inte sker enligt detaljplanerna bedöms trafiken bli mindre i Diseröd, förutom på Romelandavägen där trafiken blir lika utbyggnadsalternativet. Med mindre trafik i Diseröd beräknas ekvivalent ljudnivå bli cirka 3 db lägre jämfört med utbyggnadsalternativet. Det innebär att färre hus får ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 55 dba _Bullerutredning_Diseröd_ Sida 26 (26)

27 +56,00 +56,00 4:58 +55,00 +55,00 1:86 4:60 1:83 1:87 1:99 1:100 4:56 1:79 4:55 Ny byggnad 4:54 1:97 4:53 4:35 4:58 4:57 1:81 4:18 4:52 1:88 2p +54,87 2p +54,87 4:19 1:98 1:82 +54,00 +54,00 1: ,50 +54,50 1:89 4:53 1:80 Bef. byggnad 4:51 4:50 5 4:17 6 1:95 6p 6p 3 7 1:41 1:90 Teckenförklaring 4:59 4:20 +54,00 +54,00 4:57 1:78 +55,50 +55, :42 0 4:6 1:91 1:48 +55,50 +55,50 4:16 1 1:94 +55,03 +55,03 Dygnsekvivalent ljudnivå Leq(24) db(a), ej frifältvärde 4:15 DISERÃ D 4:39 1:93 4:7 4:38 1:49 4:14 1:47 1:43 1:92 4:8 6p 6p ROMELANDA-TORP 1:28 1:38 4:13 4:9 +58,00 +58,00 70 < 65 < 60 < 55 < 50 < 45 < 1:56 1:50 1:46 1:44 1:27 4:10 4:12 1:32 2p 2p 1:26 1:37 1:55 1:51 1:57 1:45 1:25 1:30 4:11 1:124 1:36 1:24 1:31 1:54 1:58 1:52 1:64 1:119 1:29 1:107 1: ,01 +54,01 1:35 1:59 1:53 1:63 1:34 1:17 1:18 1:106 1:108 1:114 9p 9p +55,64 +55,64 1:60 1:62 1:123 1:109 1:113 1:16 1:1 1:115 <= 70 <= 65 <= 60 <= 55 <= 50 1:5 1:33 1:61 DISERÃ D 1: ,14 +58,14 1:112 1:11 1:116 1:15 1:122 1:111 1:117 1:6 1:121 1:39 1:40 1:14 1:23 1:17 +59,54 +59,54 1:118 1:13 1:22 1:120 1:12 1:119 1:21 +60,60 +60,60 1:8 1:20 1:7 1:175 1: ,17 +59,17 1:178 1:121 1:33 1:18 1:34 +57,23 +57,23 1:35 1:29 1:103 1:4 1:36 1:9 1:30 +54,65 +54,65 1:37 2:1 1:102 1:25 1:31 +52,69 +52,69 2:2 1:3 1:26 1:32 2:3 1:21 1:10 +50,93 +50,93 2:4 1:27 1:22 1:98 2:5 1:17 1:111 1:166 1:28 1:23 1:11 2:6 1:112 1:97 1:18 1:167 1:113 1:96 1:24 1:12 1:105 1:114 1:156 1:104 1:13 1:168 1:2 1:37 1:115 1:105 1:36 1:7 1:157 1:14 1:20 1:169 1:148 1:158 1:7 1:106 1:104 1:116 s:1 1:15 1:149 1:107 1:35 1:159 1:170 1:82 1:16 1:8 1:108 1:34 1:139 1:150 1:83 1:4 1:160 1:171 1:109 1:103 1:140 1:26 1:9 1:84 1:161 1:151 1:172 1:110 1:74 1:141 1:133 1:85 1:33 1:162 1:10 1:86 1:152 1:25 1:142 1:101 1:75 1:173 1:134 1:143 1:87 1:32 1:163 1:153 1:76 1:24 1:126 1:102 s:3 1:88 1:164 1:135 1:144 1:174 1:127 1:77 1:23 1:89 1:52 1:165 1:78 1:136 1:11 1:30 1:146 1:155 1:79 1:53 1:22 1:137 1:129 Kund 1:31 1:154 1:145 1: :101 1:54 1:80 1:147 1:130 1:51 1:29 1:21 1:55 ÅF-Infrastructure AB / Ljud och Vibrationer 1:138 1:81 1:56 1:50 1:131 1:28 1:57 1:132 1:49 Grafiska vägen 2, Box 1551, Göteborg Tel , Fax :99 1:100 1:15 s:1 1:48 1:58 1:27 2:13 1:47 1:59 1:67 1:60 1:176 Bullerutredning Diseröds centrum och Disekulla, Kungälvs kommun 1:46 1 1:68 1:177 1:20 1:45 1:69 1:12 1:70 1:66 1:44 1:6 1:71 1:16 1:65 1:72 1:13 1:64 s:2 1:73 1:5 Trafikbullerberäkning Utbyggnad enligt planförslag, trafik år :63 samf. 1:38 Vägtrafik Dygnsekvivalent ljudnivå Leq24 db(a) 2m över mark, ej frifältvärde 1:62 1:39 2:14 1:5 1:40 1:61 1:41 s:2 1 1:42 Projektnr Skala (A3) 1: m :43 Status Handläggare Uppdragsansvarig Granskad 1:10 Skala (A3) 1:3000 Perry Ohlsson Ort och datum Göteborg Bilaga 1

28 4:58 1:86 4:57 1:78 4:60 1:83 Teckenförklaring 4:59 4:20 1:87 1:99 1:100 4:56 1:79 4:55 4:19 1:98 1:82 Ny byggnad 4:54 1:97 4:53 4:18 4:52 1:88 4:35 4:58 4:57 1:81 1:96 4 1:89 4:53 1:80 Bef. byggnad 4:51 4:50 5 4:17 6 1: :41 1: :16 1 1: :6 1:91 1:48 1:42 Dygnsekvivalent ljudnivå Leq(24) db(a), ej frifältvärde 4:15 DISERÃ D 4:39 1:93 4:7 4:38 1:49 4:14 1:47 1:43 1:92 4:8 ROMELANDA-TORP 1:28 1:38 4:13 4:9 70 < 65 < 60 < 55 < 50 < 45 < 1:56 1:50 1:46 1:44 1:27 4:10 4:12 1:32 1:26 1:37 1:55 1:51 1:57 1:45 1:25 1:30 4:11 1:124 1:36 1:24 1:31 1:54 1:58 1:52 1:64 1:119 1:29 1:107 1:125 1:35 1:59 1:53 1:63 1:34 1:17 1:18 1:106 1:108 1:114 1:60 1:62 1:123 1:109 1:113 1:16 1:1 1:115 <= 70 <= 65 <= 60 <= 55 <= 50 1:5 1:33 1:61 DISERÃ D 1:110 1:112 1:11 1:116 1:15 1:122 1:111 1:117 1:6 1:121 1:39 1:40 1:14 1:23 1:17 1:118 1:13 1:22 1:120 1:12 1:119 1:21 1:8 1:20 1:7 1:175 1:123 1:178 1:121 1:33 1:18 1:34 1:35 1:29 1:103 1:4 1:36 1:9 1:30 1:37 2:1 1:102 1:25 1:31 2:2 1:3 1:26 1:32 2:3 1:21 1:10 2:4 1:27 1:22 1:98 2:5 1:17 1:111 1:166 1:28 1:23 1:11 2:6 1:112 1:97 1:18 1:167 1:113 1:96 1:24 1:12 1:105 1:114 1:156 1:104 1:13 1:168 1:2 1:37 1:115 1:105 1:36 1:7 1:157 1:14 1:20 1:169 1:148 1:158 1:7 1:106 1:104 1:116 s:1 1:15 1:149 1:107 1:35 1:159 1:170 1:82 1:16 1:8 1:108 1:34 1:139 1:150 1:83 1:4 1:160 1:171 1:109 1:103 1:140 1:26 1:9 1:84 1:161 1:151 1:172 1:110 1:74 1:141 1:133 1:85 1:33 1:162 1:10 1:86 1:152 1:25 1:142 1:101 1:75 1:173 1:134 1:143 1:87 1:32 1:163 1:153 1:76 1:24 1:126 1:102 s:3 1:88 1:164 1:135 1:144 1:174 1:127 1:77 1:23 1:89 1:52 1:165 1:78 1:136 1:11 1:30 1:146 1:155 1:79 1:53 1:22 1:137 1:129 Kund 1:31 1:154 1:145 1: :101 1:54 1:80 1:147 1:130 1:51 1:29 1:21 1:55 ÅF-Infrastructure AB / Ljud och Vibrationer 1:138 1:81 1:56 1:50 1:131 1:28 1:57 1:132 1:49 Grafiska vägen 2, Box 1551, Göteborg Tel , Fax :99 1:100 1:15 s:1 1:48 1:58 1:27 2:13 1:47 1:59 1:67 1:60 1:176 Bullerutredning Diseröds centrum och Disekulla, Kungälvs kommun 1:46 1 1:68 1:177 1:20 1:45 1:69 1:12 1:70 1:66 1:44 1:6 1:71 1:16 1:65 1:72 1:13 1:64 s:2 1:73 1:5 Trafikbullerberäkning Ingen utbyggnad enligt planförslagen, trafik år :63 samf. 1:38 Vägtrafik Dygnsekvivalent ljudnivå Leq24 db(a) 2m över mark, ej frifältvärde 1:62 1:39 2:14 1:5 1:40 1:61 1:41 s:2 1 1:42 Projektnr Skala (A3) 1: m :43 Status Handläggare Uppdragsansvarig Granskad 1:10 Skala (A3) 1:3000 Perry Ohlsson Ort och datum Göteborg Bilaga 2

29 +56,00 +56,00 4:58 +55,00 +55,00 1:86 4:60 1:83 1:87 1:99 1:100 4:56 1:79 4:55 Ny byggnad 4:54 1:97 4:53 4:35 4:58 4:57 1:81 4:18 4:52 1:88 2p +54,87 2p +54,87 4:19 1:98 1:82 +54,00 +54,00 1: ,50 +54,50 1:89 4:53 1:80 Bef. byggnad 4:51 4:50 5 4:17 6 1:95 6p 6p 3 7 1:41 1:90 Teckenförklaring 4:59 4:20 +54,00 +54,00 4:57 1:78 +55,50 +55, :42 0 4:6 1:91 1:48 +55,50 +55,50 4:16 1 1:94 +55,03 +55,03 Maximal ljudnivå LFmax db(a), ej frifält 4:15 DISERÃ D 4:39 1:93 4:7 4:38 1:49 4:14 1:47 1:43 1:92 4:8 6p 6p ROMELANDA-TORP 1:28 1:38 4:13 4:9 +58,00 +58,00 85 < 80 < 75 < 70 < 65 < 60 < 1:56 1:50 1:46 1:44 1:27 4:10 4:12 1:32 2p 2p 1:26 1:37 1:55 1:51 1:57 1:45 1:25 1:30 4:11 1:124 1:36 1:24 1:31 1:54 1:58 1:52 1:64 1:119 1:29 1:107 1: ,01 +54,01 1:35 1:59 1:53 1:63 1:34 1:17 1:18 1:106 1:108 1:114 9p 9p +55,64 +55,64 1:60 1:62 1:123 1:109 1:113 1:16 1:1 1:115 <= 85 <= 80 <= 75 <= 70 <= 65 1:5 1:33 1:61 DISERÃ D 1: ,14 +58,14 1:112 1:11 1:116 1:15 1:122 1:111 1:117 1:6 1:121 1:39 1:40 1:14 1:23 1:17 +59,54 +59,54 1:118 1:13 1:22 1:120 1:12 1:119 1:21 +60,60 +60,60 1:8 1:20 1:7 1:175 1: ,17 +59,17 1:178 1:121 1:33 1:18 1:34 +57,23 +57,23 1:35 1:29 1:103 1:4 1:36 1:9 1:30 +54,65 +54,65 1:37 2:1 1:102 1:25 1:31 +52,69 +52,69 2:2 1:3 1:26 1:32 2:3 1:21 1:10 +50,93 +50,93 2:4 1:27 1:22 1:98 2:5 1:17 1:111 1:166 1:28 1:23 1:11 2:6 1:112 1:97 1:18 1:167 1:113 1:96 1:24 1:12 1:105 1:114 1:156 1:104 1:13 1:168 1:2 1:37 1:115 1:105 1:36 1:7 1:157 1:14 1:20 1:169 1:148 1:158 1:7 1:106 1:104 1:116 s:1 1:15 1:149 1:107 1:35 1:159 1:170 1:82 1:16 1:8 1:108 1:34 1:139 1:150 1:83 1:4 1:160 1:171 1:109 1:103 1:140 1:26 1:9 1:84 1:161 1:151 1:172 1:110 1:74 1:141 1:133 1:85 1:33 1:162 1:10 1:86 1:152 1:25 1:142 1:101 1:75 1:173 1:134 1:143 1:87 1:32 1:163 1:153 1:76 1:24 1:126 1:102 s:3 1:88 1:164 1:135 1:144 1:174 1:127 1:77 1:23 1:89 1:52 1:165 1:78 1:136 1:11 1:30 1:146 1:155 1:79 1:53 1:22 1:137 1:129 Kund 1:31 1:154 1:145 1: :101 1:54 1:80 1:147 1:130 1:51 1:29 1:21 1:55 ÅF-Infrastructure AB / Ljud och Vibrationer 1:138 1:81 1:56 1:50 1:131 1:28 1:57 1:132 1:49 Grafiska vägen 2, Box 1551, Göteborg Tel , Fax :99 1:100 1:15 s:1 1:48 1:58 1:27 2:13 1:47 1:59 1:67 1:60 1:176 Bullerutredning Diseröds centrum och Disekulla, Kungälvs kommun 1:46 1 1:68 1:177 1:20 1:45 1:69 1:12 1:70 1:66 1:44 1:6 1:71 1:16 1:65 1:72 1:13 1:64 s:2 1:73 1:5 Trafikbullerberäkning Utbyggnad enligt planförslag, trafik år :63 samf. 1:38 Vägtrafik Maximal ljudnivå LFmax db(a) 2m över mark, ej frifältvärde 1:62 1:39 2:14 1:5 1:40 1:61 1:41 s:2 1 1:42 Projektnr Skala (A3) 1: m :43 Status Handläggare Uppdragsansvarig Granskad 1:10 Skala (A3) 1:3000 Perry Ohlsson Ort och datum Göteborg Bilaga 3

30 4:58 1:86 4:57 1:78 4:60 1:83 Teckenförklaring 4:59 4:20 1:87 1:99 1:100 4:56 1:79 4:55 4:19 1:98 1:82 Ny byggnad 4:54 1:97 4:53 4:18 4:52 1:88 4:35 4:58 4:57 1:81 1:96 4 1:89 4:53 1:80 Bef. byggnad 4:51 4:50 5 4:17 6 1: :41 1: :16 1 1: :6 1:91 1:48 1:42 Maximal ljudnivå LFmax db(a), ej frifält 4:15 DISERÃ D 4:39 1:93 4:7 4:38 1:49 4:14 1:47 1:43 1:92 4:8 ROMELANDA-TORP 1:28 1:38 4:13 4:9 85 < 80 < 75 < 70 < 65 < 60 < 1:56 1:50 1:46 1:44 1:27 4:10 4:12 1:32 1:26 1:37 1:55 1:51 1:57 1:45 1:25 1:30 4:11 1:124 1:36 1:24 1:31 1:54 1:58 1:52 1:64 1:119 1:29 1:107 1:125 1:35 1:59 1:53 1:63 1:34 1:17 1:18 1:106 1:108 1:114 1:60 1:62 1:123 1:109 1:113 1:16 1:1 1:115 <= 85 <= 80 <= 75 <= 70 <= 65 1:5 1:33 1:61 DISERÃ D 1:110 1:112 1:11 1:116 1:15 1:122 1:111 1:117 1:6 1:121 1:39 1:40 1:14 1:23 1:17 1:118 1:13 1:22 1:120 1:12 1:119 1:21 1:8 1:20 1:7 1:175 1:123 1:178 1:121 1:33 1:18 1:34 1:35 1:29 1:103 1:4 1:36 1:9 1:30 1:37 2:1 1:102 1:25 1:31 2:2 1:3 1:26 1:32 2:3 1:21 1:10 2:4 1:27 1:22 1:98 2:5 1:17 1:111 1:166 1:28 1:23 1:11 2:6 1:112 1:97 1:18 1:167 1:113 1:96 1:24 1:12 1:105 1:114 1:156 1:104 1:13 1:168 1:2 1:37 1:115 1:105 1:36 1:7 1:157 1:14 1:20 1:169 1:148 1:158 1:7 1:106 1:104 1:116 s:1 1:15 1:149 1:107 1:35 1:159 1:170 1:82 1:16 1:8 1:108 1:34 1:139 1:150 1:83 1:4 1:160 1:171 1:109 1:103 1:140 1:26 1:9 1:84 1:161 1:151 1:172 1:110 1:74 1:141 1:133 1:85 1:33 1:162 1:10 1:86 1:152 1:25 1:142 1:101 1:75 1:173 1:134 1:143 1:87 1:32 1:163 1:153 1:76 1:24 1:126 1:102 s:3 1:88 1:164 1:135 1:144 1:174 1:127 1:77 1:23 1:89 1:52 1:165 1:78 1:136 1:11 1:30 1:146 1:155 1:79 1:53 1:22 1:137 1:129 Kund 1:31 1:154 1:145 1: :101 1:54 1:80 1:147 1:130 1:51 1:29 1:21 1:55 ÅF-Infrastructure AB / Ljud och Vibrationer 1:138 1:81 1:56 1:50 1:131 1:28 1:57 1:132 1:49 Grafiska vägen 2, Box 1551, Göteborg Tel , Fax :99 1:100 1:15 s:1 1:48 1:58 1:27 2:13 1:47 1:59 1:67 1:60 1:176 Bullerutredning Diseröds centrum och Disekulla, Kungälvs kommun 1:46 1 1:68 1:177 1:20 1:45 1:69 1:12 1:70 1:66 1:44 1:6 1:71 1:16 1:65 1:72 1:13 1:64 s:2 1:73 1:5 Trafikbullerberäkning Ingen utbyggnad enligt planförslag, trafik år :63 samf. 1:38 Vägtrafik Maximal ljudnivå LFmax db(a) 2m över mark, ej frifältvärde 1:62 1:39 2:14 1:5 1:40 1:61 1:41 s:2 1 1:42 Projektnr Skala (A3) 1: m :43 Status Handläggare Uppdragsansvarig Granskad 1:10 Skala (A3) 1:3000 Perry Ohlsson Ort och datum Göteborg Bilaga 4

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Trafikbullerberäkningar för Detaljplan för Eriksberg, Sannegården 28:4

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Trafikbullerberäkningar för Detaljplan för Eriksberg, Sannegården 28:4 Handläggare Mats Hammarqvist Tel +46105058433 Mobil +46701847433 mats.hammarqvist@afconsult.com PM nr 563694 A Datum 2011-03-14 Uppdragsnr 563694 Anna-Karin Jeppson Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2014-10-13 Uppdragsnr 596526 Ale kommun Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2017-12-13 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2018-06-14 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10678 Vingpennan 1, Jönköping Rapport 10678-13121900.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-20 k:\lime easy\dokument\10678\10678-13121900.doc

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning Uppdragsledare Josefin Grönlund Handläggare Gustaf Byström Tel +4610 505 63 05 Mobil +4672 526 31 15 E-post gustaf.bystrom@afconsult.com Datum 2018-05-14 Projekt-ID 751410 Mottagare Bollebygds kommun Fredrik

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Sävja 2: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA , KOMPLETTERING TILL TIDIGARE BULLERUTREDNING

Sävja 2: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA , KOMPLETTERING TILL TIDIGARE BULLERUTREDNING Sävja 2:8 1182189 KOMPLETTERING TILL TIDIGARE BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND HENRIK NAGLITSCH Uppdragsledare Granskare Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020217,

Läs mer

Stig Karlsson Entreprenad Greby Bullerutredning, Detaljplan för GREBY 1:4 m. fl. i Grebbestad, Tanums kommun

Stig Karlsson Entreprenad Greby Bullerutredning, Detaljplan för GREBY 1:4 m. fl. i Grebbestad, Tanums kommun Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum Uppdragsnr 566646 Stig Karlsson Entreprenad Greby Greby 17 457 89 Grebbestad

Läs mer

Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns kommun, Västra Götalands län. Bullerberäkningar vägtrafik

Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns kommun, Västra Götalands län. Bullerberäkningar vägtrafik PM 569440 REV 150914 Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2015-09-14 Uppdragsnummer 569440 Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns

Läs mer

Trafikbullerutredning Lycke-Ryr 2:6 m fl, Kungälvs kommun

Trafikbullerutredning Lycke-Ryr 2:6 m fl, Kungälvs kommun Handläggare Erik Olsson Telefon +46 10 505 00 00 SMS +46701847410 E-post erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2015-03-27 Projektnr 704907 Kund Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Lycke-Ryr 2:6 m fl, Kungälvs

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan för del av Söderköping 3:40, Vikingavallen, Söderköpings kommun

Trafikbullerutredning för detaljplan för del av Söderköping 3:40, Vikingavallen, Söderköpings kommun RAPPORT (8) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 0 505 84 38 Mobil +46 70 84 74 38 Fax +46 0 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 03-0-0 Uppdragsnr 57903 Söderköpings kommun 64 80 SÖDERKÖPING Detaljplan

Läs mer

PM: Bullerutredning Mandolingatan, Göteborgs kommun

PM: Bullerutredning Mandolingatan, Göteborgs kommun Handläggare Elis Johansson Telefon 010-505 84 22 Mobil 0701-84 74 22 E-mail elis.johansson@afconsult.com Datum 2015-10-23 Projektnr 582614 Kund Mikael Lindberg Bostadsbolaget Poseidon AB Box 1 424 21 Angered

Läs mer

Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701 84 74 27 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2017-08-21 Uppdragsnummer 701045 Rapport 701045-rC Beställare Kungälvs kommun, Viktor Zettergren

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter.

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter. Handläggare Perry Ohlsson Telefon 010-505 84 38 Mobil 0701847438 E-post perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2016-04-12 Uppdragsnummer 591440 Rapport 591440 A Beställare Derome Timber AB Derome Timber AB,

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

11396 Kv Drotten 10, Jönköping Trafikbullerutredning

11396 Kv Drotten 10, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11396 Kv Drotten 10, Jönköping Rapport 11396-14061600.doc Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2014-06-23 k:\lime easy\dokument\11396\11396-14061600.doc

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Detaljplan för del av Mölnlycke 1:1 m fl. Mölnlyckefabriker, Härryda kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för del av Mölnlycke 1:1 m fl. Mölnlyckefabriker, Härryda kommun Trafikbullerutredning Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Report ID B Client Härryda kommun Date 2016-03-31 Project ID 593677 Detaljplan för del av Mölnlycke 1:1

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Bullerutredning för Kabinbaneområdet, Mörviken Åre

Bullerutredning för Kabinbaneområdet, Mörviken Åre REPORT Author Mia Lindros Phone + 10 5 25 Mobile +7036889 E-mail mia.lindros@afconsult.com Date 2015-03-03 Project ID 7059 Client Skistar AB Christer Larsson Box 36 SE-830 14 Åre Bullerutredning för Kabinbaneområdet,

Läs mer

Herrgårdsbacken, Floda

Herrgårdsbacken, Floda RAPPORT 598982-A 1 (8) Handläggare Kristoffer Hultberg Tel +46 10 505 84 25 Mobil +46 70 184 74 25 Fax +46 10 505 30 09 kristoffer.hultberg@afconsult.com Datum 2014-08-18 Skeppsviken Fastighets AB Eric

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Kv Orren, Västerås stad

Kv Orren, Västerås stad RAPPORT 597849 A Author Phone +46 10 505 60 41 Mobile +46701845741 E-mail Asa.lindkvist@afconsult.com Date 2015-03-17 Project ID 597849 Report ID 597849 A Client Bostads AB Mimer Kv Orren, Västerås stad

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-03 Projekt nr 718648 Rapport nr 718648-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås 748479 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2018-03-01 PEAB Bostad AB Emelie Segendorff Uppdragsnr 748479

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Trafikbullerberäkning för Detaljplan Melby 3:3 mfl, Finspångs kommun

Trafikbullerberäkning för Detaljplan Melby 3:3 mfl, Finspångs kommun Författare Johanna Åström Telefon 010-505 46 19 Mobil +46706615021 E-post johanna.astrom@afconsult.com Mottagare Marika Östemar Finspångs Kommun Datum 29/11/2016 Projekt ID 726969 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

10885 Kv Flodhästen, Kalmar Trafikbullerutredning

10885 Kv Flodhästen, Kalmar Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Flodhästen, Kalmar Rapport -12032300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 10 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-03-26 g:\kontakt\dokument\\-12032300.doc Soundcon AB

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 2017-02-13 TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning rojektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10497 Rapport 10497-11030300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig agnus Ingvarsson Jönköping 2011-03-03 g:\kontakt\dokument\10497\10497-11030300.doc

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

Trafikbuller PM. Fisken 6 Karlstads kommun

Trafikbuller PM. Fisken 6 Karlstads kommun Trafikbuller PM Fisken 6 Karlstads kommun 2012-10-05 Medverkande Beställare: Stadsbyggnadskonsult Värmland Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Uppdragsansvarig: Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-01-25 Uppdragsgivare Kungälvs Kommun Karin Gustafsson Nämndhuset Box

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Rapport: Väsjöområdet

Rapport: Väsjöområdet Rapport: Bullerutredning 2008-08-12 Beställare: kommun Rapportnummer: Uppdragsansvarig Nils-Åke Nilsson Handläggare Peter Malm Kvalitetsgranskning Nils-Åke Nilsson Rev Ändringen avser Godkänd Datum i Sammanfattning

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

Detaljplan för Ekåsens koloniområde

Detaljplan för Ekåsens koloniområde Handläggare Kristoffer Hultberg Tel +46 10-505 84 25 Mobil +46 70 184 74 25 E-post kristoffer.hultberg@afconsult.com Datum 2015-11-27 Projekt-ID 713184 Rapport-ID 713184-rA Kund Mölndals stad Detaljplan

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis, Norra Hamngatan, del av Fjällbacka 163:1 med flera, Tanums kommun

Bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis, Norra Hamngatan, del av Fjällbacka 163:1 med flera, Tanums kommun Handläggare Josefin Grönlund Telefon 010-505 84 58 Mobil 070-184 74 58 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Beställare Tanums kommun Janette Beck Datum 2016-06-22 Uppdragsnummer 724681 Bullerutredning

Läs mer

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås 743734 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2017-11-28 Västerås Stad Jimmy Heimersson Uppdragsnr 743734

Läs mer

Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken, Eskilstuna

Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken, Eskilstuna 734379 RAPPORT A Handläggare Nils Ståhl Tel +46 10 505 10 21 Mobil +46 (0)70 293 83 37 Fax +46 10 505 11 83 nils.stahl@afconsult.com Datum 2017-04-26 Planeringsarkitekt FPR/MSA Karolina Ehrén Uppdragsnr

Läs mer

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén 2011-03-23 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Andreas Novak TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 -

Läs mer

Färjestaden i Mörbylånga Kommun

Färjestaden i Mörbylånga Kommun 728464 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 00 10 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2017-02-23 Mörbylånga kommun Ylva Hammarstedt Uppdragsnr

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad Handläggare Victor Wetterblad Telefon 010-505 60 81 Mobil 072-227 64 59 E-post victor.wetterblad @afconsult.com Datum 2015-11-11 Uppdragsnummer 703146 PM 01_rev1 Beställare Josefina Blomberg, Riksbyggen

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Utlåtande trafikbuller

Utlåtande trafikbuller Uppdrag nr. 14U24468 Sida 1 (2) Utlåtande trafikbuller Uppdragsnamn Uppsala kommun Luthagen 27:12 Nina Wittlöv Löfving White arkitekter AB Västra Ågatan 16 753 09 Uppsala Uppdragsgivare Nina Wittlöv Löfving

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Detaljplan fastigheter Selen 4, 5 & 6. Lidköpings kommun. Utredning av buller från väg- och spårtrafik

Detaljplan fastigheter Selen 4, 5 & 6. Lidköpings kommun. Utredning av buller från väg- och spårtrafik Handläggare Wiktor Eriksson Telefon +46105 053094 Mobil +46702 580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-04-24 Uppdragsnummer 733100 Rapport B Beställare Kjell Johansson, Mårtensson & Håkanson

Läs mer

Bålsta Centrum, Håbo kommun

Bålsta Centrum, Håbo kommun 709578 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-13 Håbo kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\ 2017-11-30 Dpl för Karlagatan, bostäder 745-60, 61,67 mfl\ Bullerutredning Dnr: 10-0622 1(6) Förutsättningar SBK har genomfört en trafikbullerutredning för bostadsbebyggelse vid Karlagatan i Göteborg i

Läs mer

PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: 16/0233

PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: 16/0233 2016-10-17 PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: Beräkningar av bullerpåverkan från vägtrafik har utförts för föreslaget detaljplanområde vid Gunnestorpsvägen. Bedömning är att det går att bygga nya bostäder

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT Tollare - bullerutredning

RAPPORT Tollare - bullerutredning RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Upprättad av: Lisa Granå RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Kund Oskar Kurasz NCC Boende Konsult WSP Akustik Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel:

Läs mer

Vårdboende. Bylegård 37, Täby. Trafikbullerberäkning Rev Hemsö Fastighets AB. Datum: Rev

Vårdboende. Bylegård 37, Täby. Trafikbullerberäkning Rev Hemsö Fastighets AB. Datum: Rev 1 Vårdboende Bylegård 37, Täby Hemsö Fastighets AB Trafikbullerberäkning 0116102 Rev 2017-03-14 HANDLÄGGARE: David Richardson KVALITETSKONTROLL: Johan Odemalm ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116 45 STOCKHOLM

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS Rapport 15-022-R2 2015-07-07 5 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Trafikbullerutredning Södra Drottningmarken, Vadstena kommun

Trafikbullerutredning Södra Drottningmarken, Vadstena kommun Handläggare Elis Johansson Telefon +46 10 505 84 22 SMS +46701847422 E-mail elis.johansson@afconsult.com Datum 2016-12-19 Projektnr 729075 Rapportnr 729075 Rapport A Kund Vadstena kommun Trafikbullerutredning

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Tel +46 (0) 0 505 Mobil +46(0) 70 74 perry.ohlsson@afconsult.com Rapport nr 56569 RAPPORT (8) Datum 0-06- 455 80 Munkedal Uppdragsnr 56569 Trafikbullerutredning Hällevadsholm,Munkedals kn Uppdragsansvarig

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv Bullerutredning vägtrafik för nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv Bullerutredning vägtrafik för nya bostäder Handläggare RAPPORT 1 (13) Datum Hässel Johan Tel +46105058427 Kungälvs kommun Mobil +46701847427 Karoline Rosgardt Fax +46 31 7747474 Nämndhuset johan.hassel@afconsult.com Box 2403 442 81 Kungälv Uppdragsnr

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING FINSPÅNGS KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING HÄLLESTAD KYRKBY 2017-11-27 TRAFIKBULLERUTREDNING Hällestad kyrkby Finspångs Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Läs mer