STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ Ärende ORDFÖRANDEN Namnupprop, laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Frågestund STADSDIREKTÖREN Justerare: Sari Sarkomaa och Paavo Arhinmäki Ersättare: Sanna Hellström och Jan D. Oker-Blom Val av två ledamöter och ordförande i nämnden för tekniska tjänster och av ersättare i hälsovårdsnämnden med den kompletteringen att Vesa Hack valdes till ny ledamot i nämnden för tekniska tjänster Omorganisering av hallhandeln och utomhusförsäljningen och justering av lokalcentralens uppgiftsområde BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET Vidare godkändes följande hemställningsklämmar: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att det för hallhandeln och utomhusförsäljningen i Helsingfors utarbetas hälso- och miljödirektiv som behandlar företagarna jämbördigt och likvärdigt och att detta arbete ska vara slutfört senast (Laura Kolbe, rösterna 66 3) 2 Stadsfullmäktige förutsätter att torg- och hallhandlarnas delaktighet i utvecklingen av torg- och hallhandeln främjas. (Kimmo Helistö, rösterna 84 0)

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ Projektplan för ombyggnad av Igelkottsvägens metrostation SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Vidare godkändes följande hemställningsklämmar: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter det finns att öka antalet infartsparkeringsplatser för bilister och cyklister vid Igelkottsvägens metrostation. (Jyrki Lohi, rösterna 84 0) 2 Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till ombyggnaden installeras en elektronisk anslagstavla på Igelkottsvägens metrostation. (Outi Alanko Kahiluoto, rösterna 50 1) 3 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det till Igelkottsvägens metrostation eller dess område kan förläggas ett offentligt konstverk i enlighet med kulturprocentprincipen i stadens strategi. (Outi Alanko Kahiluoto, rösterna 52 1) Ändring av principerna för beviljande av startstöd för dagvårdsverksamhet STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET Fusion av stadens aravafinansierade bostadsfastighetsbolag och effektivisering av förvaltningen Vidare godkändes följande hemställningsklämmar: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att invånardemokratin utvecklas genom att de boende på olika sätt görs delaktiga i bostadsfastighetsbolagets verksamhet. (Kimmo Helistö, rösterna 60 0)

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur genomförandet av hyresgästdemokratin kan stödjas och hur de hyresgästrepresentanter som väljs in i det nya kapitalbolagets förvaltning kan säkerställas tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i frågorna. (Tarja Kantola, rösterna 55 0) 3 Stadsfullmäktige förutsätter att alla hyresgäster informeras om tidtabellen för sammanslagningen, konsekvenserna för invånarnas vardag och hyresbeloppet under fem år efter sammanslagningen. Samtidigt informeras hyresgästerna om orsakerna till sammanslagningen. Stadsfullmäktige förutsätter att informeringen sker utan dröjsmål och i klartext. (Julia Virkkunen, rösterna 70 0) 4 Stadsfullmäktige förutsätter att man ska få till stånd en fungerande och demokratisk metod för att utse invånarrepresentanterna i det fusionsbolag som bildas. (Tuomas Rantanen, rösterna 56 0) Instruktion för Helsingfors stads fastighetsväsen Projektplan för andra fasen av ombyggnaden av Svenska normallyceums skolhus Detaljplaneändring för tomten nr 34169/16 i Baggböle (nr 11969) Detaljplan för kvarteren nr , tomterna nr 54240/13 och 14 och tomterna nr 54241/4-8 m.m. (Ramsöhalsen) och detaljplaneändring för rekreationsområde i Nordsjö (nr 11880) VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER /Kj Motion av ledamoten Arja Karhuvaara om en handbok om tjänster för seniorer

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ /Kj Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om val av informationskanaler /Kj Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om en utredning om erfarenheterna från mattjänsterna för daghemmen och om utvecklingsåtgärder /Ryj Motion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om iståndsättning av grusvägarna i Skomakarböle egnahemsområde /Ryj Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om uppdatering av gällande naturvårdsplaner utifrån programmet LUMO /Ryj Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om kontroll av el- och värmekostnaderna i offentliga byggnader /Stj Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om utveckling av servicestrukturen för äldre /Stj Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om utredning av möjligheterna att inrätta en terminalvårdsenhet /Stj Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om utredning av det pedagogiska intresset inom dagvården och utnyttjande av förskolebussar

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ /Stj Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om spridning av projektet för miljövänlig handtorkning /Stj Motion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om bevarande av bostadshusen för äldre bland socialverkets tjänster för äldre

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN ARJA KARHUVAARA OM EN HANDBOK OM TJÄNSTER FÖR SENIORER Stn Antalet äldre helsingforsare kommer kraftigt att öka under de närmaste åren. Staden erbjuder sina invånare tjänster och hjälp genom många olika aktörer. Rådgivningen och informationen om tjänsterna är spridda på de olika förvaltningarnas webbplatser, tryckta broschyrer och infoblad. Det finns flera rådgivningstelefonnummer och de är svåra att komma åt. Äldre människor har inte nödvändigtvis en internetförbindelse eller förmåga att söka information på webben. Många anser dessutom att det är besvärligt att komma fram till socialrådgivningen S-info. En handbok i skriftlig form med information om alla tjänster och rådgivningsnummer för äldre över 65 år skulle öka vetskapen om de olika tjänsterna. Handboken ska vara lätt att komma åt på hälsostationer, apotek, bibliotek och servicecentraler. Boken kan också delas hem till äldre över 75 år i anslutning till servicebehovsutredningen. Jag föreslår att stadsstyrelsen skrider till åtgärder i syfte att sammanställa en handbok för seniorer för att göra rådgivningstelefonnumren och tjänsterna mer synliga och tillgängliga för äldre.

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN SEPPO KANERVA M.FL. OM VAL AV INFORMATIONSKANALER Stn Stadsfullmäktige har valt Helsingin Sanomat, Metro och Hufvudstadsbladet till sina annonsorgan. Helsingin Sanomat når ett antal välbeställda helsingforsare. Metro når folk som åker med allmänna färdmedel, särskilt metron, och sådana som hänger kring distributionsplatserna. Hufvudstadsbladet når välbeställda prenumeranter. Hur kommer det sig att de lokaltidningar som delas ut till hem och arbetsplatser har glömts bort och ett för skattebetalarna dyrt annonsmonopol getts till ett fåtal tidningar som alltså inte ens når en vanlig pensionär eller arbetslös i kärnan av Helsingfors? Här diskrimineras inte bara lokaltidningarna utan också deras potentiella läsare. Då en lokaltidning som kommer ut i Helsingfors var redo att ta in en annons för specialpriset 400 euro inklusive moms meddelade den ansvariga personalchefen på hälsovårdscentralen att det utöver en annons i färg på cm (6 573,12 euro inklusive moms) i söndagens Helsingin Sanomat i jämlikhetens namn måste sättas in en annons också i Metro. Så här har fullmäktige beslutat. Pengar och möjligheter till avvikelser finns inte. Den överställda kommunikationschefen bedyrade detsamma. Tidningen med den nämnda lika stora annonsen i fyrfärg på 400 euro skulle ha delats ut till hushåll, dvs. hem, i kärnan av Helsingfors, där personer arbetar enligt statistik publicerad av Helsingfors stad. I stället valdes Metro, där samma annons kostade euro inklusive moms. Läsarna beräknades vara till antalet, men tidningshuset ville inte besvara frågan om storleken på upplagan. Genom att fullmäktige valt ut vissa tidningar kan dessa tack vare sitt monopol prissätta sina produkter enligt fullt listpris, och det här är väl inte vad fullmäktige tänkt sig. En sjukskötare i Helsingfors som sitter hemma och kurar vet knappast att det finns jobb i närheten om Helsingin Sanomat inte kommer, någon metroresa inte har varit aktuell de senaste dagarna och modersmålet är finska. Vi föreslår att fullmäktige vid framtida tidningsval ska beakta också lokaltidningarna i Helsingfors som annonskanaler, förplikta stadens olika informatörer att använda sitt sunda förnuft och berättiga dem som ansvarar för annonseringen att tillämpa prövning och konkurrensutsättning, varvid målet är att det ska hittas annonseringsalternativ som är förmånligare än de nuvarande dyra

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ monopolbolagen med tvivelaktiga resultat.

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN YRJÖ HAKANEN M.FL. OM EN UTREDNING OM ERFARENHETERNA FRÅN MATTJÄNSTERNA FÖR DAGHEMMEN OCH OM UTVECKLINGSÅTGÄRDER Stn Det beslutades hösten 2009 att mattjänsterna för Helsingfors stads daghem skulle börja skötas av Palmia vid ingången av år Att erfarenheterna från överföringen utvärderas är viktigt för utvecklingen både i daghemsverksamheten och i Palmias verksamhet. En central utgångspunkt för daghemmen är att de ska erbjuda hemlik högklassig dagvård och småbarnsfostran. Det har i många fall uppstått problem då köken externaliserats och den därtill hörande beställar utförarmodellen tillämpats på daghemsverksamheten. Köket har på något sätt blivit en separat arbetsplats i stället för att vara en naturlig del av daghemmet. Daghemspersonalen och barnen får inte gå ut i köket. Det har också blivit fler beställningar och kuponger av diverse slag att fylla i eftersom antalet måltider som beställs till daghemmet olika dagar måste meddelas. De snäva fristerna för förhandsbeställning gör det svårt att utveckla en levande daghemsverksamhet. Enligt uppgifter från daghemmen är det tillåtet att med barnen baka en enda bulle per person till föräldramöten m.m., medan alla tidigare fick hjälpas åt att baka t.ex. bärpajer. Pepparkakor och saft är det enda som numera får bjudas på julfester, förr hade daghemmen alla möjliga sorters traktering planerad med allas medverkan. Ingenting serveras längre i samband med mors och fars dag. Vi föreslår att ett sammandrag ska göras över erfarenheterna från överföringen av mattjänsterna för daghemmen till Palmia och att förslag till eventuella utvecklingsåtgärder ska beredas utifrån sammandraget. Det ska utredas dels hur daghemsverksamheten kan utvecklas på ett mångsidigt och helhetsbetonat sätt utgående från barnens behov, dels hurdana erfarenheter och förslag de anställda har beträffande hur arbetet kan utvecklas.

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN JUHA HAKOLA M.FL. OM ISTÅNDSÄTTNING AV GRUSVÄGARNA I SKOMAKARBÖLE EGNAHEMSOMRÅDE Stn Diskussionen och beslutsfattandet om permanentbeläggning av grusvägarna i Skomakarböle egnahemsområde (40 stadsdelen) har fortsatt i flera år. Det har fattats olika beslut för att åtgärda saken, men lika ofta har besluten blivit uppskjutna av olika orsaker. Helsingfors stads byggnadskontor konstaterar entydigt följande på sina internetsidor: En gammal gata repareras när den inte längre fungerar, är osäker eller otrivsam. Grusvägarna i Skomakarböle egnahemsområde uppfyller inte kriterierna ovan om funktionsduglighet, säkerhet eller trivsamhet. Att permanentbelägga gator är i hög grad en säkerhetsfråga, eftersom det efter beläggningen vid behov går att bygga fartgupp som hindrar alltför höga hastigheter och på detta sätt förbättra bl.a. barnens och fotgängarnas säkerhet. Med anledning av det ovanstående får vi föreslå att staden vidtar åtgärder för att börja iståndsätta grusvägarna i Skomakarböle egnahemsområde och förbättra säkerheten på dem så snart som möjligt.

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN EMMA KARI M.FL. OM UPPDATERING AV GÄLLANDE NATURVÅRDSPLANER UTIFRÅN PROGRAMMET LUMO Stn Stadsstyrelsen godkände en aktionsplan för bevarandet av biodiversiteten i Helsingfors (LUMO). Det är meningen att områdes- och naturvårdsplanerna ska styras genom det godkända programmet. Samtidigt tillsattes det en arbetsgrupp bestående av naturvårdsexperter. Naturvårdsplaner har under 2000-talet utarbetats för ett stort antal viktiga natur- och rekreationsområden. De gamla naturvårdsplaner som gäller längst genomförs ännu år Avverkningsförslagen och vårdklasserna i de gamla planerna är inte beredda i enlighet med programmet LUMO och motsvarar därför inte i alla delar målsättningen i programmet. Detta kan leda till onödiga konflikter och dåligt genomtänkta åtgärder. Vi föreslår att byggnadskontoret ska uppdatera alla gällande naturvårdsplaner som är godkända före så att de är i överensstämmelse med programmet LUMO i fråga om vårdklasser och föreslagna men icke-vidtagna avverkningsåtgärder. Arbetsgruppen för naturvård ska rådfrågas vid uppdateringen.

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN TUOMO VALOKAINEN M.FL. OM KONTROLL AV EL- OCH VÄRMEKOSTNADERNA I OFFENTLIGA BYGGNADER Stn Vi föreslår att Helsingfors stad ska börja kontrollera el- och värmekostnaderna genom att minska fasadbelysningen på offentliga byggnader, såsom museer, riksdagshuset, Finlandiahuset och stadshuset. Vid stadens många förvaltningar är datorerna och bildskärmarna i onödan påslagna dag och natt. Att mer än nödvändigt värma upp alla dessa inomhuslokaler blir dyrt. Jag vill påminna om att Helsingfors betalar ca 70 miljoner euro om året för elektricitet och värme. Det skulle uppstå besparingar om energiförbrukningen minskades med 10 procent. Detta skulle snabbt leda till besparingar på upp till flera tiotal miljoner euro.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M. FL. OM UTVECKLING AV SERVICESTRUKTUREN FÖR ÄLDRE Stn Helsingfors stads senaste äldreomsorgsprogram var giltigt till slutet av Efter detta har de generella riktlinjerna i Helsingfors stads strategiprogram för styrt utvecklingen av tjänster för äldre. Helsingfors har inte haft vilja att upprätta en särskild äldrepolitisk strategi fastän detta förutsätts av alla kommuner i rekommendationen för äldreomsorgen och äldreservicen. Enligt riktlinjerna i strategiprogrammet görs servicestrukturen lättare genom att öka antalet serviceboendeplatser och hemvård, genom ett pilotprojekt för sociala boendelösningar för äldre, stöd för närståendevård och åtgärder för att minska institutionsvård. De är alla åtgärder i rätt riktning. Riktlinjerna är dock för allmänna och grova för att man med hjälp av dessa ska kunna säkerställa att servicestrukturen för äldre utvecklas på lång sikt och på ett behärskat sätt, speciellt i en situation där ordnandet av tjänster för äldre innebär stora utmaningar under de kommande åren. Utvecklingen av servicestrukturen verkar ha varit reaktiv på sistone och serviceutbudet har inte alltid motsvarat servicebehovet. De eftersträvade och lättare öppenvårdstjänster som har producerats har inte till alla delar och på önskat sätt svarat på minskandet av tyngre former av institutionsvård. Detta medför ständigt extra kostnader och problem i servicekedjan. Dessutom belastas personalen då klienterna i behov av långfristig vård eller rehabilitering måste köa på dyra (överbelagda) patientplatser på sjukhus. Vi föreslår att det ska upprättas ett genomförandeprogram för utveckling av servicestrukturen för äldre för till exempel de följande fem åren. I programmet ska det ingå en tidtabell för minskande av institutionsvårdplatser och för ersättning av dem med serviceboende, hemvård, närståendevård och förebyggande tjänster utgående från att servicehelheten motsvarar servicebehovet. Planen ska förbindas med prognostiserande befolkningsutveckling och budgetering för att nå en behärskad förändring i servicestrukturen.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN TUOMAS RANTANEN M.FL. OM UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT INRÄTTA EN TERMINALVÅRDSENHET Stn Helsingfors köper för närvarande terminalvårdstjänster för obotligt sjuka av Terhohemmet. Servicen vid Terhohemmet har fått mycket beröm, men platsutbudet motsvarar för tillfället inte efterfrågan på service, utan är kraftigt underdimensionerat. På vanliga sjukvårdsavdelningar är det normalt att patienter dör och det hör till vårdpersonalens grundläggande yrkesskicklighet att kunna ge en döende terminalvård. Att patienter får terminalvård på avdelningar där det också finns andra patienter leder dock ofta till onödig ångest och stress får såväl patienterna som vårdarna. Från både patienternas och vårdpersonalens synpunkt skulle det vara förnuftigare om de spridda resurserna för terminalvård centraliserades till en enda enhet, där det är lättare att skapa en omgivning som stöder döende patienter och deras anhöriga speciellt i livets slutskede. Till denna enhet kan vårdare söka sig för specialisering om de har intresse och kall för denna krävande specialuppgift. Med denna motion föreslår vi att staden ska utreda vilka de vårdmässiga och administrativa fördelarna och de eventuella kostnadsverkningarna blir om staden inrättar en egen terminalvårdsenhet. Om det visar sig finnas oöverstigliga hinder för utveckling av en egen serviceenhet för staden, föreslår vi med denna motion att det ska utredas om det lönar sig att öka de tjänster som staden köper av Terhohemmet.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN SANNA VESIKANSA M.FL. OM UTREDNING AV DET PEDAGOGISKA INTRESSET INOM DAGVÅRDEN OCH UTNYTTJANDE AV FÖRSKOLEBUSSAR Stn I Sverige finns s.k. förskolebussar som baserar sig på tanken på mobil småbarnspedagogik, enligt vilken större barn, såsom förskoleelever, orkar och vill göra utflykter också till världen utanför daghemsbyggnaden. Daghem ordnar flera utflykter till parker, näraliggande skogar och museer men det är tungt för personalen att röra sig med en stor barngrupp. I Sverige har de mobila förskolorna ingen egentlig daghemsbyggnad utan man kan äta och även sova middag i bussen. Att samma barngrupp ständigt rör sig omkring i staden är kanske inte ändamålsenligt och inte heller ekologiskt. Idén om förskolebussar kan tillämpas också selektivt. En förskolegrupp kan till exempel vara i utflyktstur i en vecka och sedan skulle något annat daghem stå i tur. Härigenom kan man underlätta utrymmesbristen på daghem. Det ska vara möjligt att äta, vila och använda toalett i bussen. Utrustningen är inte gratis men det är inte heller byggande av nya daghem. Det finns flera avgiftsfria utflyktsmål i närområdet kring Helsingfors och man behöver inte åka runt i staden med bussen. Vi föreslår att Helsingfors stad utreder om dagvården har pedagogiskt intresse för mer mobil småbarnsfostran och kalkylerar om det är möjligt att underlätta också utrymmesbristen på daghem genom att utnyttja förskolebussar.

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN MIRKA VAINIKKA M.FL. OM SPRIDNING AV PROJEKTET FÖR MILJÖVÄNLIG HANDTORKNING Stn Vårdarna vid daghemmet Arttu har hittat på att använda lappar som klippts av gamla lakan såsom handdukar i stället för frottéhanddukar och pappershanddukar. Idén vann andra pris i en innovationstävling år 2008 och första pris i en energispartävling år Idén går ut på att kombinera barnens delaktighet och energibesparing. Socialverket har främjat en spridning av projektet till också andra daghem. Jag tror att idén med projektet skulle kunna fungera i större utsträckning åtminstone inom social- och hälsovårdens enheter. Att mer övergå från pappers- till tyghanddukar skulle kunna vara motiverat inom stadens enheter i varje fall med tanke på energibesparing och hållbar utveckling och från ekonomisk synpunkt. Med anledning av det ovanstående föreslår jag att Helsingfors stad utreder möjligheterna att i större utsträckning sprida projektet inom stadens förvaltningar och på olika verksamhetsställen.

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/ MOTION AV LEDAMOTEN KATI PELTOLA M.FL. OM BEVARANDE AV BOSTADSHUSEN FÖR ÄLDRE BLAND SOCIALVERKETS TJÄNSTER FÖR ÄLDRE Stn Överföring av de tre befintliga bostadshusen för äldre till stadens hyreshusbolag har tagits med i socialverkets sparprogram beträffande lokaler. Överföringen motiveras med att invånarna inte är i behov av särskilda tjänster inom socialväsendet jämfört med invånare i vanliga hyreshus. Överföringen motiveras dessutom med att brandmyndigheterna tolkar husen i socialverkets besittning som hus för specialboende och brandsäkerhetsanordningarna för dessa blir dyra. Överföringen till hyreshusbolag innebär att invånarna är desamma men tjänsterna minskar när bostadshusen inte längre har anställda skötare. Husen är ändå ett viktigt hjälpmedel för socialarbetet i och med att socialarbetarna i de bostäder som blir lediga smidigt kan placera människor som behöver en mer social boendeform än ett vanligt hyreshus. Bostadshusen för äldre kan också smidigt erbjuda en tillfällig bostad för de äldre helsingforsare som behöver en kortvarig bostad under bostads-renov ering. Pensionärer med god betalningsförmåga kan flytta till seniorhus när de söker en social boendeform men pensionärer med mindre inkomster behöver stadens hyreshus med stadigvarande personal. Byråkratin får inte hindra socialverket att fortsätta upprätthålla bostadshus för äldre för dem som behöver sådana. I fråga om brandbestämmelserna ska det hittas en förnuftig tolkning eller bestämmelserna ska ändras på behövligt sätt. Överföringen från socialverket förbättrar inte brandsäkerheten för invånarna utan försämrar den i och med att husen inte längre skulle ha en egen anställd. Vi föreslår att de tre befintliga bostadshusen för äldre också i fortsättningen ska ingå i socialverkets tjänster för äldre.

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 8/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 8-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 9/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 9-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 17-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 20/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 20-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 17 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 14/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 14-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 1/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 1-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 12/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 12-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 10/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 10-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 15/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 15-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 11/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 11-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Grundinformation om reformen, hösten 2016

Grundinformation om reformen, hösten 2016 Grundinformation om reformen, hösten 2016 Sådant är s nya ledarskapssystem Stadskansliet 25.8.2016 Borgmästarmodellen och sektorerna Stadsfullmäktige beslutade 16.3 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för förnyandet

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 3-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare 282/2014 64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare sförslag Gemensamma kyrkofullmäktige ändrar tjänstebeteckningen för byråsekreteraren

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 4/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 4/2016 1 (5) 28 Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en ny mopedhall i östra Helsingfors HEL 2015-010471 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 3-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 1/ (5) Stadsfullmäktige Stj/

Helsingfors stad Föredragningslista 1/ (5) Stadsfullmäktige Stj/ Helsingfors stad Föredragningslista 1/2016 1 (5) 8 Överföring av polikliniken för äldrepsykiatrisk konsultation och teamet för neuropsykiatrisk konsultation till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Österbottens landskapsprofil

Österbottens landskapsprofil Österbottens landskapsprofil Matti Mäkelä, överläkare THL Innehåll I presentationen rapporteras de centrala iakttagelserna om landskapsprofilen och begrundas resultaten med hänsyn till spetsprojektets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 13/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 13-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 9/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 9-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Helsingfors stads matkulturstrategi

Helsingfors stads matkulturstrategi Helsingfors stad Helsingfors stads matkulturstrategi 1. Inledning I Helsingfors stads strategiprogram för 2009 2012 har följande mål satts upp: Helsingfors utvecklas som ett centrum för finländsk mat och

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 14/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 14-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skada,

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) 8 Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Användning av tekniska hjälpmedel vid servicen till äldre i hemmet Revisionen fokuserade på användning av tekniska hjälpmedel som en del av den servicehelhet som stöder

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

SOCIALVERKETS PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET 2006-2008

SOCIALVERKETS PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET 2006-2008 1 S PROGRAM FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET 2006-2008 1. Inledning 2006-2008 baserar sig på programmet för ekologisk hållbarhet i Helsingfors Tyngdpunkterna för miljövården 2005-2008 och de mål och åtgärder som

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET

KLIMATPROGRAM HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET KLIMATPROGRAM 2016 2020 Små dagliga val HAR BETYDELSE FÖR KLIMATET Esbo stad vill vara en ansvarsfull föregångare i att stävja klimatförändringen. Staden har tagit fram ett klimatprogram, som ger staden

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer