STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ Ärende ORDFÖRANDEN 1 37 Namnupprop, laglighet och beslutförhet Enligt förslaget 2 38 Val av protokolljusterare STADSDIREKTÖREN Justerare: Lasse Männistö och Essi Kuikka Ersättare: Mari Kiviniemi och Pekka Saarnio 3 39 Ändring av 13 i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad Enligt förslaget 4 40 Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden och i direktionen för affärsverket HST Enligt förslaget med den kompletteringen att Kristina Lillqvist valdes till ny personlig ersättare för Aleksi Päiväläinen i kultur- och biblioteksnämnden och Eero Tikka valdes till ny personlig ersättare för Eva Erwes i direktionen för affärsverket HST 5 41 Ändring av villkoren för räntestödslån beviljade för hyresbostadsproduktion i stadens egen regi Enligt förslaget BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET 6 42 Projektplan för ett metroservicespår Enligt förslaget

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ Ansökan från Matti-Pekka Rasilainen om avsked från tjänsten som stadsingenjör vid byggnadskontoret Enligt förslaget SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 8 44 Organisering av jourtjänster inom primärvården utom tjänstetid i huvudstadsregionen Enligt förslaget Vidare godkändes följande hemställningskläm: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur öppettiderna för huvudhälsostationerna i Helsingfors kan förlängas efter kl. 16, så att det gemensamma jourtjänstarrangemanget för kommunerna i huvudstadsregionen lyckas bra. (Maija Anttila, rösterna 85 0) STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 9 45 Projektplan för ombyggnad av Vartiokylän yläasteen koulus skolhus Enligt förslaget Detaljplaneändring för område för posttrafik och för service och reparation av motorfordon samt för järnvägsområde i Böle (Norra Böle arbetsplatsområde) (nr 11395) Enligt förslaget Detaljplaneändring för kvarteret nr samt skyddsgrönområde och gatuområde i Åggelby (nr 11897) Enligt förslaget Detaljplaneändring för kvarteret nr och vatten-, park- och gatuområden i Drumsö (nr 11874) STADSDIREKTÖREN Enligt förslaget

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ Behandling av fullmäktigemotioner Tilläggslista 3a Enligt förslaget motionerna 1 27, 29 och Motionen 28 återremitterades Behandling av motion 30 Ärendet behandlades tillsammans med ärende 13 Enligt förslaget Vidare godkändes följande hemställningsklämmar: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att genomförandet av en dag med vegetarisk mat i skolbespisningen följs månatligen utifrån åtgången av mat och antalet matgäster. Om åtgången av skolmat minskar på dagarna med vegetarisk mat, ska det serveras en alternativ huvudrätt. (Ulla-Marja Urho, rösterna 44 4) 2 Stadsfullmäktige förutsätter att elevkårerna hörs på det sätt som skollagstiftningen kräver då det görs ändringar i skolmåltiderna. (Jyrki Lohi, rösterna 54 2) VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER 15 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om stöd till dansläroanstalter Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om stöd till fler närståendevårdare 17 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om reparation av huset vid Fågelsångsvägen 4

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Lasse Männistö m.fl. om utredning av införande av utmaningsrätt 19 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om anställning av skolsocionomer 20 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om besparingar och effektiviseringar inom förvaltningen 21 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om slopande av hundskatten 22 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om utbyggd sommarverksamhet i lekparkerna 23 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om fler sommarjobb för unga 24 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om större anslag för understöd till organisationer 25 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sari Näre m.fl. om behållande av köptjänstdaghem som avtalsproducenter 26 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om anslag för brådskande sjuktransporter i östra och norra Helsingfors

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om ordnande av övervakade träffar mellan barn och förälder 28 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om anslag för vaccineringar mot pandemi 29 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jussi Halla-aho m.fl. om fler våningar i bostadshus 30 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om anslag för undervisning och bildning 31 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om justering av eftersläpningen i lönerna för stadens anställda 32 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om jämkning av tomtarrenden och interna hyror 33 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om främjande av sysselsättningen 34 51/Ryj Motion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om skateboardplatsen intill lekparken Illern

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ /Ryj Motion av ledamoten Antti Vuorela om förbättring av trafiksäkerheten i Mosabacka 36 51/Stj Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om utredning av nya finansieringsformer att främja områdesvis service 37 51/Sj Motion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto om en snowboardbacke i Hertonäs 38 51/Sj Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om förberedande undervisning 39 51/Sj Motion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om undervisning i somaliska och somalisk historia och kultur för finländare 40 51/Sj Motion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om ett utbytesprojekt för vårdare mellan Sverige och Finland 41 51/Kaj Motion av ledamoten Ilkka Taipale om Observatoriebergets område

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM STÖD TILL DANSLÄROANSTALTER Stn Antalet personer som har dans som hobby eller studerar dans har fördubblats i Finland på 2000-talet. Dans är den näst populäraste konstformen inom den grundläggande utbildningen. Helsingfors stad stöder inte den grundläggande dansundervisningen men nog den grundläggande musik- och bildkonstundervisningen. Esbo stad och Vanda stad stöder dansundervisning liksom annan konstundervisning. Helsingfors stad stöder musikinstituten med 11 euro per lektion om staten också stöder undervisningen, annars med 28 euro per lektion. Helsingfors är dansverksamhetens centrum i Finland, och landets äldsta, största och mest ansedda dansläroanstalter är belägna här. Vi föreslår att det i budgeten för år 2011 ska reserveras ett anslag på euro för stöd till dansläroanstalter i Helsingfors.

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM STÖD TILL FLER NÄRSTÅENDEVÅRDARE Stn Närståendevårdarnas arbetsinsats är betydande. Det finns uppskattningsvis ca närståendevårdare i Helsingfors. Dessa vårdar ett stort antal närstående som behöver vård av institutionsvårdstyp. Institutionsvård skulle kosta staden flera miljoner euro om året. Enligt ekonomiplanen kommer det sammanlagda antalet personer som får stöd för närståendevård år 2011 att minska från år 2010 (handikappservice 992, omsorger om utvecklingsstörda 515 och tjänster för äldre 2 100). Staden kan spara utgifter genom att stöda närståendevårdare. Stadsfullmäktige har dessutom godkänt flera hemställningsklämmar som går ut på att närståendevårdarnas arbetsbörda ska göras lättare. För att närståendevårdarnas och de vårdades ställning ska förbättras och kostnader sparas föreslår vi att det i budgeten för år 2011 ska reserveras ett anslag som gör det möjligt att öka antalet närståendevårdare som får stöd med minst 5 % från antalet år 2010.

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM REPARATION AV HUSET VID FÅGELSÅNGSVÄGEN 4 Stn Aulis Junes hus vid Fågelsångsvägen 4 uppfyller inte rimliga stadsbildsmässiga krav och förfular miljön. Dessutom finns risken att det vatten som kommer in i konstruktionerna eftersom bl.a. droppbleck saknas orsakar fuktskador och därmed också fara för hälsan. Att huset är omålat bidrar till att väggkonstruktionerna, ja hela huset, förstörs. Högsta förvaltningsdomstolen har på framställning av byggnadsnämnden beviljat staden rätt att låta utföra nödvändiga reparationsarbeten. Vi föreslår därför att det i budgeten för år 2011 ska reserveras ett anslag som är tillräckligt stort för att staden ska kunna låta utföra nödvändiga reparationsarbeten på utsidan av huset vid Fågelsångsvägen 4. Huset kräver snabba räddningsåtgärder.

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN LASSE MÄNNISTÖ M.FL. OM UTREDNING AV INFÖRANDE AV UTMANINGSRÄTT Stn Helsingfors stad står under de kommande åren inför ekonomiska utmaningar, då räkningen efter recessionen ska betalas. Samtidigt minskar antalet helsingforsare i arbetslivet medan antalet pensionärer ökar. Med tanke på stadens ekonomi är vi i ett läge där vi måste söka sätt att se till att helsingforsarna har tillgång till högklassiga och likvärdiga tjänster i välfärdssamhället för ett mindre belopp än tidigare. Att bedöma olika alternativ inom serviceproduktionen och bedöma konsekvenserna av dessa innebär dock ofta en utmaning. I Sverige har många kommuner infört utmaningsrätt, genom vilken aktörer i tredje och privata sektorn kan främja en bedömning av kvaliteten och kostnaderna mellan olika alternativ inom serviceproduktionen. Idén med utmaningsrätten är att en organisation i tredje eller privata sektorn kan utmana kommunen i fråga om en viss del av den kommunala serviceproduktionen. Den som kommit med en utmaning anger specifikt hur tjänsten i fråga eller en del av den kan produceras högklassigare och/eller förmånligare jämfört med den rådande produktionsmodellen. Kommunen är skyldig (1.) att ta emot utmaningen, (2.) att behandla och utvärdera utmaningen och (3.) att besvara utmaningen. Kommunen har ingen som helst skyldighet att ändra på sin egen verksamhet eller sitt eget sätt att producera tjänster. Vid bedömningen av olika möjligheter och alternativ ger dock utmaningarna och svaren på dessa värdefull extra information om olika produktionssätt och möjligheter med dessa. Vi föreslår att stadsstyrelsen utreder möjligheten att införa utmaningsrätt i Helsingfors i enlighet med det ovan beskrivna. Efter utredningen vore det lämpligt att fortsätta med ett försök.

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM ANSTÄLLNING AV SKOLSOCIONOMER Stn Under de senaste åren har antalet skolavhoppare och utslagna unga ökat också i Helsingfors. Socionomer bland de skolanställda har gett goda erfarenheter när det gäller att få ner antalet skolavhoppare och motarbeta utslagning redan i grundskolan. Skolsocionomerna främjar målet att förebygga utslagning och ingripa i tid. Myllypuron yläasteen koulu i Helsingfors erbjuder ett exempel där en socionom kunde anställas via ett tidsbundet projekt, För skolan och livet. Socionomen deltog framgångsrikt i skolans elevvårdsteam. Erfarenheter på annat håll visar att skolsocionomerna har kunnat hjälpa eleverna att ta kontroll över sitt liv och medverkat till bättre samhörighet och atmosfär i skolan. Skolsocionomerna har kunnat ingripa då barn haft skolgångsproblem, t.ex. skolkat, och främjat föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång. Skolsocionomens yrkeskunskap behövs då lärarnas eller kuratorns tid eller arbetsbeskrivning inte räcker till, t.ex. vid konflikter, då frånvaro ska redas ut och då någon måste göra hembesök. I skolan verkar socionomen i ett tvärfackligt samarbete med yrkesfolk som hör till barnets vardag. Eleverna har upplevt skolsocionomens närvaro positivt. Enligt skolhälsoenkäter vill eleverna ha fler närvarande, bekanta vuxna i skolan. I välfärdsplanen för barn och unga i Helsingfors hänvisas till att ett sätt att minska antalet skolavhoppare är att anlita fler skolsocionomer enligt behov. I planen konstateras att arbetsbeskrivningen för hembesökare införs igen (socionom YH) stordistriktsvis enligt behov. Vi föreslår att då budgeten för 2011 och ekonomiplanen bereds, reserveras 0,5 mn euro för anställning av 10 socionomer (YH). Vi föreslår också att till skolsocionomens uppgifter ska höra att delta i samarbetet mellan hem och skola och att medverka som arbetspar inom tvärfackligt samarbete i områden där skolfrånvaron är hög och

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ där man vill utveckla inlärningsklimatet.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN MARI HOLOPAINEN M.FL. OM BESPARINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR INOM FÖRVALTNINGEN Stn De sjunkande skatteinkomsterna kräver effektiva åtgärder i budgeten för 2011 när det gäller serviceproduktionen. Vi föreslår att budgetberedningen fäster särskild vikt vid att också Helsingfors stads förvaltning ska spara och effektivisera verksamheten. Då budgetförslaget presenteras, framställs tydliga förslag om hur besparingar i förvaltningen kommer att genomföras.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRKKU INGERVO M.FL. OM SLOPANDE AV HUNDSKATTEN Stn Hundskatten fungerar inte längre som skatt. I Helsingfors är den 50 euro per hund och år. Många kommuner har avstått från att ta ut hundskatt. I huvudstadsregionen är hundägarna inte jämlika, eftersom stadsgränsen avgör om de betalar hundskatt eller inte. För många är hunden en viktig hobby som samtidigt främjar det psykiska och fysiska välbefinnandet. För många helsingforsare är hunden viktig då den delar upp vardagen och lindrar ensamheten. Vi föreslår att Helsingfors slopar hundskatten år 2011 eller senast under pågående fullmäktigeperiod.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRKKU INGERVO M.FL. OM UTBYGGD SOMMARVERKSAMHET I LEKPARKERNA Stn Lek- och invånarparkerna finns ofta inom fina stora parkområden och har en simbassäng för små barn. Men många lekparker är stängda under den varmaste tiden. På sommaren kunde olika aktörer samarbeta med staden och ordna aktiviteter för barn och unga i lekparkerna. Exempelvis dagläger, kurser och utflykter kunde komplettera den öppna parkverksamheten. Sådana aktiviteter är viktiga inte minst för unga som tillbringar sommaren i staden. Vi föreslår att då budgeten för 2011 och ekonomiplanen bereds, reserveras ett tillräckligt anslag för utbyggd sommarverksamhet för skolbarn i lekparkerna i samråd mellan invånarna, organisationer och stadens förvaltningar.

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRKKU INGERVO M.FL. OM FLER SOMMARJOBB FÖR UNGA Stn Ungdomsarbetslösheten ökar och det blir allt svårare för ungdomar att få sommarjobb som är avsedda för dem, eftersom också arbetslösa vuxna söker dem. Det blir inte bättre, många unga är beroende av sommarinkomster under studietiden. En ung med sommarjobb står inte i kön för utkomststöd, men får värdefull arbetserfarenhet, vilket åter hjälper honom eller henne att få jobb följande gång. Vi föreslår att då budgeten för 2011 och ekonomiplanen bereds, reserveras ett tilläggsanslag på 0,8 mn euro för fler 1 3 månaders sommarjobb för åringar.

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRKKU INGERVO M.FL. OM STÖRRE ANSLAG FÖR UNDERSTÖD TILL ORGANISATIONER Stn Penningautomatföreningen drar sig ur en del projekt som den tidigare stött. Stadens understöd kan inte rädda alla dem, men det vore angeläget att åtminstone verksamheter som är viktiga ur stadens synpunkt får fortsätta tack vare stadens understöd till organisationer. Vi föreslår att då budgeten för 2011 och ekonomiplanen bereds, ökar socialverket, utbildningsverket, ungdomsförvaltningen och hälsovårdscentralen understöden till organisationer, för att samarbetet inte ska äventyras när det gäller väsentliga partnerskapsprojekt, förebyggande funktioner och tidigt stöd.

19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SARI NÄRE M.FL. OM BEHÅLLANDE AV KÖPTJÄNSTDAGHEM SOM AVTALSPRODUCENTER Stn Socialverket håller på att sluta samarbetet i form av avtalsproduktion med en del av köptjänstdaghem. Samtidigt överskrider behovet av daghemsplatser i Helsingfors igen prognoserna. Avsikten är att uppföra daghemsbaracker, som kallas för paviljongdaghem, för att täcka områdesvisa överskridningar. För att säkerställa genomskinlig förvaltning finns det skäl att förklara för stadsfullmäktige hur många sådana här paviljongdaghem det har planerats bli byggda och vad deras genomsnittliga pris per enhet är samt hur lång daghemmens byggnadstid och livslängd är. Vad kostar en daghemsplats per dag i ett paviljongdaghem? Enligt socialverkets servicestrategi strävar daghemsvården efter mångformighet och långsiktighet, dvs. att trygga föräldrarnas valmöjligheter och flerproducentmodellen. Servicestrategins och stadens trovärdighet lider om antalet avtal minskas på ett sätt där serviceproducenterna blir omedvetna om grunderna. Vilka är alltså grunderna till avgränsningen? Upphandlingsförfarandet förutsätter att principen om icke-diskriminering beaktas. Ideologiska orsaker passar inte i detta sammanhang. Avtalsproducenterna utan nytt avtal fortsätter nödvändigtvis inte som serviceföretag. Innan man börjar avgränsa antalet avtalsproducenter ska man ha vetskap om hur stora kostnader som orsakas av att ordna ersättande platser. Om besparingar på en halv miljon euro om året nås genom att minska antalet köptjänstdaghem, blir det då dyrare att dra in platser än vad den förväntade besparingen blir då man är tvungen att bygga ersättande platser annanstans? Vi föreslår att de daghem som hittills har varit köptjänstdaghem behålls som avtalsproducenter i enlighet med servicestrategin åtminstone tills behovet av daghemsplatser minskar på hela stadens nivå.

20 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SANNA VESIKANSA M.FL. OM ANSLAG FÖR BRÅDSKANDE SJUKTRANSPORTER I ÖSTRA OCH NORRA HELSINGFORS Stn Malms sjukhus stängs för ett par år i september. Också förstahjälppolikliniken flyttas till Maria sjukhus för den tid saneringen pågår. Enligt räddningsverkets uppskattning ökar uppdragen för de fyra ambulanserna i norra Helsingfors med en timme om dygnet eftersom resan till Maria sjukhus tar en mångfaldigt längre tid än till Malm. De multiplikativa effekterna vid samtidiga uppdrag i olika delar av Helsingfors kan vara mångfaldiga. Vi föreslår att hälsovårdscentralen reserverar tillräckliga resurser för att behålla de brådskande sjuktransporterna på nuvarande nivå även i östra och norra Helsingfors.

21 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TARJA TENKULA M.FL. OM ORDNANDE AV ÖVERVAKADE TRÄFFAR MELLAN BARN OCH FÖRÄLDER Stn I Helsingfors har staden har inte ordnat övervakade träffar mellan barn och förälder. Denna viktiga service för skilsmässofamiljer i Helsingfors arrangeras av olika organisationer. Övervakade träffar stöder familjer och det är speciellt barnens rätt att träffa sin förälder som bor skilt. Jag föreslår att stadsfullmäktige reserverar tillräckliga anslag för att ordna övervakade träffar antingen som sin egen eller kommunal verksamhet.

22 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TARJA TENKULA M.FL. OM ANSLAG FÖR VACCINERINGAR MOT PANDEMI Stn Helsingfors stads enheter för hälsovård har skött bra vaccineringarna mot H1N1 och arbetet fortsätter. Satsningen har lett till att den grundläggande servicen på hälsostationer, i skolor och på mödra- och barnrådgivningsbyråer har fått vänta. Köer har inte kunnat undvikas. I praktiken har detta resulterat i att många besök på mödra- och barnrådgivningsbyrån har skjutits upp så att man har fått vänta orimligt långa tider. Rådgivningsbyråerna ska nu få sådana resurser att periodiska undersökningar för barn också i fortsättningen kan ordnas enligt tidtabell. Hälsoundersökningar för barn enligt ålder ska ordnas noggrant i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets instruktioner och i rätt tid så att eventuella hälsomässiga avvikelser kan upptäckas utan dröjsmål. Då kan man ingripa och sköta hälsoproblemen på rätt sätt. Pandemier har blivit ett plågoris för oss och det är den kommunala hälsovårdens uppgift att förbereda sig för dem. De får dock inte riskera den normala servicen på mödra- och barnrådgivningsbyråer. Jag föreslår att stadsfullmäktige reserverar tillräckliga anslag för vaccineringar mot pandemi.

23 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JUSSI HALLA-AHO M.FL. OM FLER VÅNINGAR I BOSTADSHUS Stn I Kvarnbäcken har man genomfört ett pilotprojekt där våningar byggts till i ett bostadshus. Inkomsterna av försäljningen av de nya bostäderna täckte en stor del av stambytet i huset. Projektet utföll väl. Vi föreslår att staden undersöker sådana möjligheter också för finansiering av stambyten i sina hyreshus och förhåller sig positivt till sådant tillbyggande inom bostadsaktiebolag där det är tekniskt möjligt och passar in i stadsbilden. På det sättet tillkommer fler bostäder och kostnaderna blir inte heller oöverstigliga för de boende.

24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN YRJÖ HAKANEN M.FL. OM ANSLAG FÖR UNDERVISNING OCH BILDNING Stn I stadsfullmäktiges strategiprogram understryks vikten att stärka bildning och kultur som en grund för välfärd och sysselsättning bland helsingforsarna. Programmet bygger också på att tjänsterna utvecklas utgående från invånarnas behov. Det är viktigt att skolor, bibliotek och andra bastjänster inom bildningsväsendet är närservice med tanke på både utvecklingen i bostadsområdena och invånarnas lika möjligheter. Det behövs exempelvis fler platser inom gymnasie- och yrkesutbildningen särskilt i östra och nordöstra Helsingfors. Utöver att närservicen bör tryggas, behövs mera resurser när det gäller avstyrande av skolavhopp, specialundervisning, elevvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever, språkundervisning för elever med invandrarbakgrund och bemötande av många kulturer. Vi föreslår följande för budgeten 2011 och ekonomiplanen : tillräckliga anslag som tryggar att skolnätet inte beskärs och att närskolor inrättas i nybyggda områden; samtidigt utvecklas ett samutnyttjande av skollokalerna bl.a. med ungdomsförvaltningen, och invånarnas möjligheter att använda skollokalerna stärks grundskolorna, yrkesläroanstalterna och gymnasierna får mera resurser när det gäller specialundervisning, elevvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever och små undervisningsgrupper biblioteksväsendet får mera resurser när det gäller att trygga och bygga ut närbiblioteksnätet, förlänga bibliotekens öppettider och bygga ut biblioteksmedierna skolorna och finska arbetarinstitutet får mera resurser när det gäller finskundervisning för invandrare och utveckling av den bl.a. genom längre kurser och kurser på flera nivåer

25 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ ungdomsförvaltningen får mera stöd så att områdesvisa ungdomsgårdar också de lättillgängliga ställena kan bevaras och autonoma ungdomslokaler stödas mera anslag ges till att inrätta en anställning som barn- och ungdomsombudsman och ett ungdomsfullmäktige som främjar att barn och unga får sin stämma hörd i beslutsfattandet.

26 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN YRJÖ HAKANEN M.FL. OM JUSTERING AV EFTERSLÄPNINGEN I LÖNERNA FÖR STADENS ANSTÄLLDA Stn Inom den kommunala sektorn har man riksomfattande kollektivavtal med löneförhöjningar på låg nivå. De ger de flesta anställda höjningar på bara 0,4 1,5 % och senare endast lite extralön beroende på resultatet. I praktiken innebär detta att lönerna för de anställda blir reellt svagare i Helsingfors där kostnaderna för boendet och många andra levnadskostnader ofta stiger mer än annanstans i Finland. Det är svårt att rekrytera nya personer till många av stadens tjänster eftersom den erbjudna lönen inte räcker till för att täcka alla levnadskostnader eller det är svårt att försörja sig på den. Den lön staden erbjuder är inte alltid konkurrenskraftig jämfört med löner inom den privata sektorn. Anställda i vissa tjänster får bättre lön till och med i grannkommuner än i Helsingfors. Behovet att justera eftersläpningen i lönerna för stadens anställda framhävs av det faktum att staden är tvungen att söka fler nya anställda än tidigare under de kommande åren då de s.k. stora åldersklasserna blir pensionerade. Den allmänna höjningen av lönenivån kan inte heller ersättas med belöningsarrangemang som i bästa fall gäller bara en del av de anställda och som ska förverkligas inom ramen för budgeten för varje ämbetsverk och inrättning. Vi föreslår att budgetramen för 2011 och ekonomiplanen för kompletteras med 30 miljoner euro som ska användas för att justera eftersläpningen i lönerna för stadens anställda på ett sätt som man senare kommer överens om med personalgrupperna, t.ex. genom ett s.k. Helsingfors-tillägg.

27 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN YRJÖ HAKANEN M.FL. OM JÄMKNING AV TOMTARRENDEN OCH INTERNA HYROR Stn Höjningarna i de tomtarrenden staden tar ut accelererar ökningen av boendekostnaderna som redan nu är höga. Helsingfors tar ut betydligt högre arrenden för sina tomter än till exempel Stockholm och vissa andra stora städer. Tomtarrendena i Helsingfors höjs också därför att utgångspunkten för arrendena är höga kalkylmässiga värden som har höjts med till och med 10 % om året genom fastighetskontorets beslut. Med denna takt hotar tomtarrendena fördubblas på cirka sex år. Fastighetskontorets lokalcentral tar ut även höga s.k. interna hyror för stadens egna lokaler. Dessa interna hyror omfattar utöver normala kostnader för underhåll och låneavgifter också överskott som inbringar fastighetskontoret vinster på tiotals miljoner euro om året. I många fall är de interna hyrorna till och med högre än prisnivån för motsvarande lokaler på fria marknaden, trots att lokalerna i stadens ägo i allmänhet har finansierats förmånligare än lånefinansierade privata lokaler genom statsandelar och skattemedel. Höga interna hyror ger en snedvriden bild av den verkliga kostnadsnivån för stadens tjänster. Gallringarna i servicenätet har dock motiverats genom den oskäliga arrendenivån. Kommunens uppgift är inte att sträva efter vinster genom oskälig värdestegring på tomtmark eller lokaler som den lagstiftade servicen förutsätter. Staden ska däremot med sin egen verksamhet sträva efter att trygga invånarnas rätt till rimliga bostadspriser och förmånlig service. Jämkningen av målet för avkastningen på tomtarrenden behöver inte minska stadens inkomster från nuvarande nivå eftersom ett stort antal gamla arrendeavtal med betydligt lägre arrendenivå och arrendeavtal för nya områden kommer att ingås under de närmaste åren. Vi föreslår att arrendena i arrendeavtalen för bostadstomter från och med år 1980 ska jämkas i budgetförslaget 2011 och ekonomiplanen för utgående från att årsarrendet blir 2 % av tomtens kalkylmässiga värde. Dessutom föreslår vi att de s.k. interna hyror som fastighetskontorets lokalcentral tar ut ska sänkas då det är fråga om stadens egna tjänster samt lokal invånar- och medborgarverksamhet.

28 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN YRJÖ HAKANEN M.FL. OM FRÄMJANDE AV SYSSELSÄTTNINGEN Stn Arbetslösheten i Helsingfors har under det senaste året stigit med nästan hälften. Arbetslösheten bland unga under 25 år har stigit med upp till 80 procent. Också långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland invandrare har börjat stiga igen. Helsingfors stad är landets största arbetsgivare. Staden har ett stort ansvar och många möjligheter att bekämpa arbetslösheten och främja sysselsättningen. Stadens roll som sysselsättare blir allt viktigare då utsikterna inom den privata sektorn har försämrats på många sätt. Å andra sidan finns det i dag så få anställda inom stadens service att det medför utmattning och mera sjukskrivningar och gör det svårare för staden att trygga högklassiga tjänster. Arbetslösheten, särskilt ungdoms- och långtidsarbetslösheten, blir dyr på många sätt både för de arbetslösa och för staden. Staden måste betala FPA hälften av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet till dem som varit arbetslösa åtminstone 500 dagar. Det gynnar både de arbetslösa och staden om staden använder pengarna till sysselsättning och inte till böter. Byggande, ombyggnad och reparation av fjärrvärme- och vattenledningsnät är exempel på branscher där staden kunde skapa arbete och inkomstbringande verksamhet. Vi föreslår att det i budgeten 2011 och ekonomiplanen läggs till 15 mn euro för sysselsättning av arbetslösa, stödsysselsättning, förlängning av sysselsättningsperioderna och skapande av nya sysselsättningsplatser för unga och arbetstillfällen för svårsysselsatta.

29 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM SKATEBOARDPLATSEN INTILL LEKPARKEN ILLERN Stn Stadens skateboardprogram beaktar alla initiativ om nya skateboardplatser och om upprustning eller rivning av gamla som var aktuella då programmet gjordes upp samt bedömer utfallet av initiativen. Skateboard är en mycket levande gren, och behovet av nya platser och av utveckling av gamla växlar ständigt. Av den anledningen är stadens skateboardprogram tänkt att vara mera normativt än det fastslagna investeringsprogrammet. Nära Siilitien ala-asteen koulu intill lekparken Illern (Illergränden) finns en skateboardplats som byggnadskontoret sköter. Den är i någorlunda gott skick, men för närvarande är utrustningen sådan som främst passar barnen i lekparken. I området kring Igelkottsvägen bor det många skolbarn. Här finns utom den ovannämnda lågstadieskolan också högstadieskolan Herttoniemen yhteiskoulu som båda vore betjänta av att skateboardplatsen utvecklas för dem. I stadens skateboardprogram nämns att mångsidig utrustning ska finnas och underhållas (s. 22). Vid behov utvecklas skateboardparkerna och utrustningen där. Med hänvisning till detta vädjar jag till skateboardarbetsgruppen att den studerar hur platsen vid Illern kunde utvecklas. Eleverna i området önskar detsamma. Önskemål har framförts till föräldrar och beslutsfattare i området. Att höra helsingforseleverna i saker som gäller dem själva främjar de ungas samhällsengagemang. Vi hoppas därför att de nedanstående önskemålen om utveckling av skateboardparken vid Illern, vilka framförts av eleverna i området, blir beaktade i skateboardgruppens arbete. Önskemål angående skateboardplatsen vid Illern allmän upprustning bredare ramper bättre möjligheter till BMX-cykling och inline-åkning nya railar I ramper och andra monument kunde man använda högklassigare

30 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ material än vanligt faner, vilket inte är så hållbart. Intill skateboardplatsen finns en sandplan där man eventuellt kunde bygga ut den. I dag används sandplanen inte alls.

31 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN ANTTI VUORELA OM FÖRBÄTTRING AV TRAFIKSÄKERHETEN I MOSABACKA Stn Jag föreslår att det i korsningen av Slättvägen och Klangvägen sätts upp ett vägmärke som anger gårdsgata eller varning för barn i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Person- och lastbilstrafiken genom bebyggelsen äventyrar barnens säkerhet i trafiken. En sänkning av körhastigheterna skulle också förbättra trafiksäkerheten.

32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN SANNA VESIKANSA M.FL. OM UTREDNING AV NYA FINANSIERINGSFORMER ATT FRÄMJA OMRÅDESVIS SERVICE Stn I fjol firade lekparkerna i Helsingfors jubileum. I slutet av året föreslog arbetsgruppen kring servicenätet i sitt PM att lekparker som är i dåligt skick och anlitas lite ska stängas. I investeringsprogrammet för de följande åren ingår anläggande av lekparker i nya bostadsområden och planer att rusta upp gamla dåliga lekparksbyggnader. Samtidigt har man i många stadsdelar planerat en lekpark som invånarna fortfarande väntar på. Exempelvis för västra Baggböle planeras en lekpark i Baggböleparken intill en lågstadieskola, ett idealiskt ställe nära daghem och skola. Planerna tycks aldrig bli verklighet, eftersom behovet är större i andra områden. Men t.ex. invånarorganisationer kan ha både lust och kunnande att förbättra servicen för barn och familjer i sitt område. I Borgnäs samlade en lokal förening in pengar av bl.a. lokala företag och organisationer och lät rusta upp en park. Vi föreslår att staden utreder hur man kan främja nya finansieringsformer och projekt ledda av invånare och organisationer när det gäller områdesvis service, såsom anläggande och upprustning av lekparker.

33 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM EN SNOWBOARDBACKE I HERTONÄS Stn Snowboardåkning är en populär vinterhobby bland ungdomar. Det finns dock för få lämpliga backar för bräd- och trickåkning i Helsingfors. Skidanläggningarna ligger långt borta och är för dyra för många ungdomar. Det skulle gå att anlägga en ny snowboardbacke i Västra Hertonäs, i slalomsluttningen i Hertonäs idrottspark mitt emot odlingslotterna. Under snöiga vintrar har den också hittills använts av ungdomar som är intresserade av utförsåkning. I Hertonäs finns det många backar som är lämpliga för pulkaåkning och en snowboardbacke i Hertonäs idrottspark skulle därför inte drabba andra som vill vistas i det fria. En snowboardbacke som idrottsverket underhåller nära Hertonäs idrottspark skulle tack vare närheten till metron också tjäna dem som kommer längre ifrån. Att anlägga en snowboardbacke i östra Helsingfors, där det nu finns få platser för vinteridrott, skulle också vara speciellt motiverat med tanke på en jämlik utveckling av staden. Vi föreslår därför att Helsingfors stads idrottsverk utreder möjligheten att anlägga en ny snowboardbacke i Hertonäs.

34 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN SIRKKU INGERVO M.FL. OM FÖRBEREDANDE UNDERVISNING Stn I Helsingfors har man i över tio år krävt specialklasslärarbehörighet för en tjänst som lärare inom den förberedande undervisningen för barn med invandrarbakgrund i grundskoleåldern. De förberedande klasserna är inte specialklasser, men för att trygga en lyckad start på barnens inlärningsstig är det fortfarande nödvändigt att läraren har specialklasslärarutbildning som grund. Undervisningen för elever i förberedande klass kräver kraftig differentiering. I samma förberedande klass finns oftast elever som är lika gamla som elever i årskurserna 1 6 eller 7 9. Många elever har en knapp skolgång bakom sig och ålders- och utvecklingsnivån varierar mera än i en normal klass. Det motiverar varför en lärare i förberedande klass också i fortsättningen behöver specialklasslärarbehörighet. Specialklasslärarbehörigheten har hjälpt läraren att se elevers eventuella inlärningssvårigheter och att kunna skilja dem från processen att lära sig ett annat språk. Det är också väsentligt att läraren kan undervisa enligt olika årsklassers läroplaner när eleverna ska förberedas för den grundläggande utbildningen enligt ålder. Att sänka lönen genom att pruta på behörighetsvillkoren är inte i linje med Helsingfors stads image som god arbetsgivare. Ingen prutar på behörighetsvillkoren för en läkartjänst, om inga läkare söker sig till hälsostationen. Då överväger man andra metoder och snarare höjer lönen. I regel finns det behöriga sökande till tjänster som specialklasslärare i förberedande klass, men det finns också rektorer som hellre väljer en icke-behörig sökande för ett läsår åt gången, t.o.m. år efter år, i stället för att anställa en behörig. En del av tjänsterna besätts därför inte med formellt behöriga innehavare. Många lärare i förberedande klass har förbundit sig till och specialiserat sig på uttryckligen undervisning i en sådan klass. Många behöriga specialklasslärare inom förberedande undervisning har själva

35 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ invandrarbakgrund. Det vore ytterst kortsynt att låta kunskaperna och färdigheterna hos speciallärare som arbetat länge inom förberedande undervisning gå förlorade när det gäller undervisningen av barn med invandrarbakgrund. När förberedande undervisning och undervisning av barn med invandrarbakgrund i allmänhet planeras och samordnas, ska sakkunniga höras. Vi föreslår att staden bibehåller bilden som en tillförlitlig arbetsgivare: Behörighetsvillkor för lärare i förberedande klass är fortsättningsvis specialklasslärarutbildning. Lönen för behöriga specialklasslärare som fortsätter att undervisa i förberedande klass sänks inte genom att behörighetsvillkoren sänks. Strävan är att bilda förberedande klasser för barn som är lika gamla som eleverna i årskurserna 1 2, 3 6 eller 7 9.

36 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN STURE GADD M.FL. OM UNDERVISNING I SOMALISKA OCH SOMALISK HISTORIA OCH KULTUR FÖR FINLÄNDARE Stn Motionen lyder såsom följer: I Finland görs stora ansträngningar för att anpassa invandrare till det finländska samhället, det ordnas till exempel språkkurser i finska och i de svenskspråkiga trakterna också kurser i det andra nationalspråket svenska. För somaliska barn ordnas dessutom också t.ex. i Helsingfors modersmålsundervisning i somaliska (ett dussin lärare är engagerade), vilket är viktigt för att de inte skall förlora sin identitet och kontakten med sitt ursprungsland. Men tonvikten läggs på integration. För att ett samarbete med somalierna skall vara fruktbart också på sikt borde också vi finländare vara intresserade av det somaliska språket och den somaliska kulturen. Okunskapen bland finländarna är i alla fall kompakt och trots att tusentals somalier bor i Helsingfors ordnas det vid universitetet eller andra läroinrättningar inte kurser i somaliska för finländare. Detta ointresse är ett tecken på kulturell nonchalans. Somaliska språket talas trots allt av många fler människor i världen än de som talar finska eller svenska. Många finländare studerar ivrigt mindre språk som har mycket färre företrädare i Finland. Varför inte somaliska? Undertecknade föreslår att Helsingfors stad skrider till åtgärder för att organisera, marknadsföra och genomföra kurser i somaliska språket och somalisk historia och kultur för finländare.

37 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ MOTION AV LEDAMOTEN STURE GADD M.FL. OM ETT UTBYTESPROJEKT FÖR VÅRDARE MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Stn Motionen lyder såsom följer: Vi vet att det i Sverige, även i Stockholmsområdet, finns mängder av finskspråkiga åldringar som inte får vård på sitt modersmål. Av Stockholms stads invånare är födda i Finland och mer än dubbelt så många har finska rötter. l Sverige har man ingen tradition av lagfäst tvåspråkighet och den historiska utgångspunkten skiljer sig helt från den finländska. Tiotusentals finska kvinnor följde med sina män till Sverige där det fanns jobb för 40 år sedan T.ex. de som förblev hemmafruar hade inte alltid möjlighet att lära sig svenska och är i dag, liksom många av männen, i behov av vård på finska. Gamla människor lär sig inte nya språk på sjukhuset eller åldringshemmet, det vet vi i Finland. Tvärtom förstärks barndomens språk och barndomsminnena tränger bort nyare minnen. Samtidigt finns det i Helsingfors en ständig brist på sköterskor, vårdare, hemvårdare och annan personal som kan sköta gamla svenskspråkiga patienter och klienter. Hos oss (i motsats till Sverige) förutsätter lagstiftningen vård på svenska där det behövs. Men det är brist på personal och tjänstemännen saknar ofta vilja att fördela klienter på ett ändamålsenligt sätt (svenskspråkiga tillsammans) och koncentrera svensk personal till rätta ställen. Detta är inte alltid möjligt, men även då det är möjligt saknas det ofta god vilja. Om vårdare från Sverige på en viss tid skulle "bytas ut" mot samma antal vårdare från Finland skulle alla inblandade få en ny erfarenhet, kännedom om grannlandet och fylla ett konkret behov. Det är oacceptabelt att dementa eller bara litet glömska personer lämnas utan kontakter trots att problemet kan lösas. Även friska åldringar som kanske måste vårdas år borde få den kontakt och uppmärksamhet de förtjänar och har rätt till på sitt modersmål. Undertecknade föreslår därför att staden inleder samarbete med Stockholm och statsmakten för att inleda ett utbytesprojekt för vårdpersonal utgående från att de språkliga behoven tillgodoses både

38 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/ för de gamla i Stockholm och Helsingfors. 41 MOTION AV LEDAMOTEN ILKKA TAIPALE OM OBSERVATORIEBERGETS OMRÅDE Stn Jag föreslår att Stn vidtar åtgärder för att bevara huvudbyggnaden och tomten för astronomiska institutionen som ett Mecka för astronomi utgående från att toppastronomer, den museala vetenskapliga samlingen och gärna även funktionerna för Ursa, den största amatörastronomiska föreningen i de nordiska länderna, fortfarande ska fungera i området. Astronomi, kosmologi och deras fängslande vetenskapliga och intellektuella karaktär stärker Helsingfors. Nu har vi Tekniska museet och Vanda har Heureka. På basis av de bifogade dokumenten ska tomten på Observatorieberget, eventuellt med byggnaderna, återlämnas till staden om den slutar användas för astronomiintressen. Staden ska vidta åtgärder i denna situation för att de andliga värdena (här egendomsvärdena) ovan återlämnas till staden i 1828 års anda. Alla bilagor behöver inte bifogas till dokumenten om behandlingen av motionen på grund av materialets volym.

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 1/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 1-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) 8 Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 17-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 9/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 9-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 12/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 12-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) 10 Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid HEL 2011-007015 T 14 03 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning

Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning Stadsfullmäktige 18 17.02.2016 Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning Nämnden för fostran och utbildning 27.1.2016 11 Stadsfullmäktige krävde vid behandlingen

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio Stadsfullmäktige 165 09.12.2015 Nedläggning av Nämnden för fostran och utbildning 4.11.2015 125 Stadsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2015 i 359 att återförvisa ärendet om gymnasienätverket för ny beredning

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

Vi tror på Hallonbergen

Vi tror på Hallonbergen Mikael T. Eriksson Hamada Sidqi Ritva Runestad Foto: Fredrik Persson Vi tror på Hallonbergen För 40 år sedan byggdes Hallonbergen. Då var det Sveriges modernaste område. Vi vill att Hallonbergen ska bli

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen RP 136/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravabegränsningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016 Välfärdsbarometern En rapport från SEB, juni Låga välfärdsförväntningar trots goda tider Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten

Läs mer

Skolstrukturutredning

Skolstrukturutredning LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar 16 december 2015 Till Utbildningsminister Gustav Fridolin Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar Lärarförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål:

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål: MEDDELANDE OM ATT ANSLAG KAN SÖKAS Under moment 33.03.63, Vissa specialprojekt, läggs 1 100 000 euro till för riksomfattande verksamhet som riktar sig till klienter som behöver särskilt stöd (t.ex. långtidsarbetslösa

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET 2011 HELSINGFORS FÖR ALLA 2 (12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppgörandet av riktlinjerna för tillgänglighet... 3 1.2 Riktlinjernas mål och

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 14/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 14-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Yttrande avseende ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Yttrande avseende ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Datum 2015-12-23 Barn- och utbildningsnämnden Yttrande avseende ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ärendebeskrivning Skriftlig ansökan har inkommit från Christella

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005

FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005 FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005 Österbottniska depressionstalkot Foto: Antero Aaltonen STAKES Bästa mottagare! Vi har slumpmässigt valt ut 5000 österbottningar, som får denna frågeblankett om mental

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013 6% Kandipalaute - Kandidatrespons 2013 Valitse, millä kielellä haluat vastata kyselyyn. Välj på vilket språk du vill svara på enkäten. Please choose the language in which you want to answer the survey.

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Ändrad intäktsränta i skattekontot Fi2016/01094/S3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad intäktsränta i skattekontot Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att intäktsräntan på skattekontot

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52)

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Utlåtande 2005: RV (Dnr 339-3440/2005) Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer