STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Ärende ORDFÖRANDEN 1 40 Namnupprop, laglighet och beslutförhet Enligt förslaget 2 41 Val av protokolljusterare 3 42 Frågestund STADSDIREKTÖREN Justerare: Sirpa Asko Seljavaara och Pekka Saarnio Ersättare: Elina Moisio och Sture Gadd Enligt förslaget 4 43 Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2010 års budget Enligt förslaget 5 44 Överskridning av ett anslag i 2010 års budget Enligt förslaget 6 45 Borgen till Sininauhasäätiö Enligt förslaget 7 46 Val av ledamot i utbildningsnämnden och dess finskspråkiga sektion Enligt förslaget BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET 8 47 Avskedsansökan från verkställande direktören för byggtjänsten Mauri Suuperko och förfarandet för tillsättande av tjänsten Enligt förslaget STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Meddelande från fastighetskontorets verkschef Mikael Nordqvist om att hans tjänsteförhållande upphör Enligt förslaget Uppföljningsrapport 2011 om genomförandeprogrammet för markanvändning och boende Enligt förslaget Vidare godkändes följande hemställningsklämmar: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att anläggningen av kommunaltekniska anordningar synkroniseras med fastställelsen av detaljplanerna så att dessa kan genomföras så snart som möjligt efter att ha blivit fastställda. (Kauko Koskinen, rösterna 76 0) 2 Det är skäl att inom Helsingfors stads eget hyresbostadsbestånd upprätthålla bostäder av olika ålder bland bostäderna på olika håll i staden. Stadsfullmäktige förutsätter att staden behåller äganderätten till de bostäder som befrias från aravabegränsningarna som en del av Helsingfors stads bostäder Ab:s bostadsbestånd. (Tarja Kantola, rösterna 47 1) 3 Utvecklingen mot olikvärdighet mellan stadsdelar kan hindras genom mångsidig bostadsproduktion inom alla områden. Stadsfullmäktige förutsätter att det för produktion av ARA-hyresbostäder reserveras jämbördigt av stadens egna tomter också i områden med s.k. dyrare tomter. (Tarja Kantola, rösterna 52 1) 4 Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid tomtreserveringar prioriterar byggherrar som verkar för gruppbyggare och andra bostadsbehövande och även i övrigt stärker verksamhetsmöjligheterna för de byggherrar som arbetar för de boendes räkning vid bostadsproduktionen. (Osku Pajamäki, rösterna 44 5) 5 Stadsfullmäktige förutsätter att det i följande uppföljningsrapport om MB-programmet ska redogöras för hur MB-programmets mål beträffande bestämmelser om tomtvisa cykelplatser, som kan anges i detaljplaner, har utfallit. (Elina Moisio, rösterna 51 0)

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om det är möjligt för staden att underlätta uppnåendet av de bostadspolitiska målen genom att låta bygga blandhus som kombinerar bostäder av olika upplåtelseformer. (Tuomas Rantanen, rösterna 54 0) Arrendegrunder för en tomt för allmänna byggnader (Skomakarböle, tomten 40063/4) Enligt förslaget Detaljplaneändring för kvarteret nr i Sörnäs (nr 12005) Enligt förslaget Detaljplan för kvarteret och gatuområden m.m. och detaljplaneändring för tomten 54201/1 och gatuområden m.m. i Nordsjö (Ramsöstranden III) (nr 11720) STADSDIREKTÖREN Enligt förslaget Ärende delvis bordlagt Behandling av fullmäktigemotioner Enligt förslaget motionerna 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21 och 22 Motionen 14 återremitterades Bordlades motionerna 24, 25, 27, 28 och 32 Vidare godkändes följande hemställningskläm: Motion 11 Stadsfullmäktige förutsätter att byggnadskontoret år 2011 förelägger stadsstyrelsen en rapport om de utredningar som gjorts och de underhandlingar som förts med regionförvaltningsverket, miljöcentralen och polisinrättningen i Helsingfors om längre öppettider för uteserveringar. (Kimmo Helistö, rösterna 44 6) VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER 15 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om fler närståendevårdare

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om permanentbeläggning av grusvägar 17 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om anslag för reparation av ett hus vid Fågelsångsvägen 18 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om elektronisk kommunikation 19 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om ett anslag för effektivare övervakning av fukt- och mögelskador 20 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om reparation av mögelskador 21 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om pensionärsrabatt på kollektivtrafikbiljetterna 22 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om slopande av hundskatten 23 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en hemsjukhusenhet 24 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om servicesedlar som alternativ till hemtjänsten

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om eftermiddagsverksamheten för första- och andraklassare 26 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om ungdomslokaler i Hertonäs strand 27 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om ungdomslokaler i Vik 28 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om höjning av anslaget för positiv diskriminering 29 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om höjning av biblioteksanslagen 30 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om säkerställande av hantverkstadens verksamhet 31 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om förbättring av vårdkedjan inom tjänster för vuxna och fler boendeplatser inom den psykiatriska rehabiliteringen 32 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om täckande av kostnaderna för nya familjebostäder 33 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om servicehandböckerna för 65 år fyllda för det egna området

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av boenderådgivare 35 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om fler hyresbostäder 36 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om tryggad tillgång till specialassistenter på heltid 37 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om ett anslag för psykosocialt stöd och rehabilitering för opioidberoende 38 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om ökning av hemvårdspersonalen 39 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om det kompletterande och förebyggande utkomststödet 40 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om utkomststödet för distansföräldrar 41 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om förebyggande utkomststöd 42 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anslag för tilläggsresurser för rådgivningsverksamheten 43 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av skötare för psykiatrisk hemvård

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av skötare för psykiatrisk hemvård 44 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om fler dagverksamhetsplatser för äldre 45 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av personal för ekonomiskt och socialt stöd för vuxna 46 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anslag för aktivering av utkomststödsklienter 47 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om säkerställande av regelbundna kontrollbesök 48 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anslaget för äldreomsorg 49 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om förebyggande av utslagning bland ungdomar under 25 år 50 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Heli Puura m.fl. om hyresunderstöd för planen vid Laajasalon yläasteen koulu 51 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om en svenskspråkig kvälls- och nattpatrull i hemvården för åldringar 52 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om anslag för vård- och omsorgsboende

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om stärkande av nya arbetsformer 54 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om verksamheten i eftermiddagsklubbar för barn 55 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om anställning av en äldreombudsman 56 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om utveckling av mångkulturella skolor 57 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om kompletteringsutbildning för lärare 58 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om ett anslag för inspektions- och övervakningsarbete 59 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om anslaget för positiv diskriminering 60 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om projektet Skolan i rörelse 61 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg-Enckell m.fl. om tillräcklig eftermiddagsverksamhet för klasserna 1 och 2

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg-Enckell m.fl. om tillsatsämnen i skolmaten och närproducerade råvaror 63 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om principerna för utgivningen av kommunalkalendern 64 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Astrid Thors om tryggande av verksamheten riktad till kvinnor och barn med invandrarbakgrund 65 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Astrid Thors om verksamhetsstöd för Unga Teatern 66 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om ett anslag för bättre gångmöjligheter i Bortre Tölö 67 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om nedfrysning av tomtarrendena och om grunderna för bestämningen av dessa 68 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om omkostnaderna för bibilioteks-, arbetarinstituts- och ungdomslokalerna i Månsas 69 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om korrigering av eftersläpningen i de anställdas löner 70 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tariffstödet för kollektivtrafiken och om investeringsprogrammet

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om sysselsättning av arbetslösa 72 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om säkerställande av den grundläggande servicen inom skolorna, biblioteken och det övriga bildningsväsendet 73 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen om säkerställande av den sociala vardagstryggheten och basservicen 74 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen om säkerställande av vårdgarantin och den specialiserade sjuk- vården

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM FLER NÄRSTÅENDEVÅRDARE Stn Närståendevårdarnas arbetsinsats är mycket betydande. Närståendevårdarna beräknas vara ca i Helsingfors. De sköter ett stort antal närstående för vilka det enda andra alternativet är institutionsvård. Denna vård skulle kosta Helsingfors stad fler miljoner euro om året. Enligt ekonomiplanen är det meningen att antalet personer som år 2012 får stöd för närståendevård skulle sjunka i jämförelse med 2011 års nivå (tjänster för handikappade 992, omsorger om utvecklingsstörda 515 och tjänster för äldre 2 400) med 200 understödstagare inom äldreomsorgen. Stöd till närståendevårdarna möjliggör besparingar i stadens utgifter. Stadsfullmäktige har godkänt flera hemställningsklämmar som syftar till en lättare arbetsbörda för närståendevårdarna. För att närståendevårdarnas och vårdtagarnas ställning ska förbättras och besparingar i kostnaderna bli möjliga föreslår vi att det i budgeten för år 2012 ska reserveras ett så stort anslag att antalet närståendevårdare som får stöd kan ökas med minst 5 % jämfört med nivån som budgeterats för år 2011.

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM PERMANENTBELÄGGNING AV GRUSVÄGAR Stn Nordöstra Helsingfors inkorporerades med Helsingfors Där finns fortfarande ca 200 obelagda grusvägar med en total längd av ca 35 km. Det krävs sammanlagt 45 mn euro för att grusvägarna ska kunna permanentbeläggas. Staden bör ha som mål att iståndsätta vägarna före år 2021, då det har gått 75 år sedan området inkorporerades med Helsingfors. Stadens fördröjning av ärendet har varit orimlig för invånarna i de inkorporerade områdena. Vi föreslår att det i budgeten för år 2012 ska reserveras minst 5 mn euro för permanentbeläggning av grusvägar. Samma belopp måste varje år ingå också i ekonomiplanen för att de gamla grusvägarna ska vara iståndsatta år 2021.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM ANSLAG FÖR REPARATION AV ETT HUS VID FÅGELSÅNGSVÄGEN Stn Aulis Junes hus vid Fågelsångsvägen 4 uppfyller inte rimliga stadsbildsmässiga krav och förfular miljön. Dessutom finns risken att det vatten som kommer in i konstruktionerna eftersom bl.a. droppbleck saknas orsakar strukturella skador. Att huset är omålat bidrar till att väggkonstruktionerna och hela huset förstörs. Högsta förvaltningsdomstolen har på framställning av byggnadsnämnden beviljat staden rätt att låta utföra nödvändiga reparationsarbeten. Vi föreslår därför att det i budgeten för år 2012 ska reserveras ett anslag som är tillräckligt stort för att staden ska kunna låta utföra nödvändiga reparationsarbeten på utsidan av huset vid Fågelsångsvä gen. Det kan ännu konstateras att Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat staden rätt att av byggnadens ägare indriva de kostnader som har uppstått.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TERHI KOULUMIES M.FL. OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Stn Staden använder stora anslag för att utveckla elektronisk kommunikation. Genom en bättre koordination av dessa kunde staden spara pengar. Speciellt för upprätthållande av internetsidor används ofta köptjänster. Vid bostadsavdelningen kostar en arbetsdag, som med dessa pengar köps som extern tjänst, euro vilket betyder att man med euro får endast 30 arbetsdagar. Om situationen är likartad vid andra förvaltningar och avdelningar kan man fråga sig hur mycket staden kunde spara om varje förvaltning och avdelning inte köpte dessa jobb på egen hand utan speciell sakkunskap om informationsteknikbranschen. Jag föreslår att staden granskar IT-utgifterna ur ett mera kritiskt perspektiv än för närvarande och intensifierar koordinationen av datasystemens utveckling och det anknytande samarbetet mellan de olika förvaltningarna och avdelningarna.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TERHI KOULUMIES M.FL. OM ETT ANSLAG FÖR EFFEKTIVARE ÖVERVAKNING AV FUKT- OCH MÖGELSKADOR Stn Reparation av fukt- och mögelskador är mycket kostsamt, men förebyggandet av dylika skador är billigt om inte nästan kostnadsfritt. I sammanhanget blir byggkvaliteten och byggnadens regelrätta underhåll en fundamental fråga. År 2012 blir den första nya skolbyggnaden färdig i Solvik och den nästa skolan uppförs i Viksbacka år I Jyväskylä har man lyckats bygga en skola som har en ovanligt ren inneluft. Enligt Opettaja-tidningen kan till och med en speciallärare som insjuknat gravt på grund av mögel jobba där. I Helsingfors har man däremot lyckats få en splitterny skola att mögla genom att göra en takreparation utan regnskydd. Helsingfors bör ställa upp som speciellt mål att förebygga förekomsten av fuktskador i nya skolor och i gamla skolor i samband med reparationsmetoder. Fastighetskontorets övervakning har hittills inte varit tillräcklig. För att övervakningsuppgiften ska lyckas behövs framför allt en förändrad attityd jämfört med den rådande verksamhetskulturen. Å andra sidan har lokalcentralens nuvarande övervakare enligt de uppgifter som jag har haft tillgång till inte resurser till något desto djupare praktiskt övervakningsarbete. Jag föreslår därför att det i budgeten för år 2012 ska reserveras ett tilläggsanslag för effektivare övervakning. Satsningarna för att förhindra fuktskador återgäldar sig mångfaldigt under de kommande åren.

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TERHI KOULUMIES M.FL. OM REPARATION AV MÖGELSKOLOR Stn Staden investerar även nästa år pengar i reparation av mögelskolor. Pengar är en väsentlig faktor i byggnadsunderhåll, men den allmänna uppfattningen till trots är det inte en avgörande sak. Det är mycket mera fråga om attityder genom ansvarsfulla och sakkunniga handlingar kan man spara pengar. En stor del av fukt- och mögelskadorna förorsakas av byggfel som är ett resultat av likgiltighet. Stadsfullmäktige godkände hösten 2010 en hemställningskläm om att stadsstyrelsen eller revisionsnämnden går igenom bl.a. skolornas reparationsinvesteringar med tanke på en bedömning om huruvida byggkvaliteten uppfyller sitt syfte eller om en del av investeringsmedlen går till spillo på grund av projektplanerarnas, entreprenörernas eller övervakarnas försummelser. Likaså bör det fås en utredning om hur slarvigt fastighetsunderhåll eller felaktig användning påverkar behovet av investeringsanslag. Staden bör säkerställa att hemställningsklämmen förverkligas då budgeten för år 2012 bereds.

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM PENSIONÄRSRABATT PÅ KOLLEKTIVTRAFIKBILJETTERNA Stn Vi föreslår att Helsingfors främjar seniorernas möjligheter att röra sig till olika hobbyer genom att bevilja samma nedsättning av priset på pensionärernas kollektivtrafikbiljett som VR har beviljat, åtminstone utanför rusningstid.

19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM SLOPANDE AV HUNDSKATTEN Stn Vi föreslår att Helsingfors stad slopar hundskatten, liksom man har gjort i alla grannstäder.

20 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM EN HEMSJUKHUSENHET Stn Social- och hälsovårdsministeriet publicerade förslag om utvecklande av strukturer och innehåll inom äldreomsorgen. Enligt förslagen ska strukturerna i vården dygnet runt ändras så att man övergår från det nuvarande systemet med vård dygnet runt som produceras på tre nivåer (effektiverat serviceboende, ålderdomshem, hälsovårdscentralsjukhusens avdelningar) gradvis mot ett system med vård dygnet runt på en nivå. Det är meningen att vården dygnet runt på bäddavdelning vid hälsovårdscentralen blir ersatt av en serviceform som erbjuder hemlikt boende och vård. Enligt SHM behövs långtidsvård på hälsocentralens vårdavdelning för endast ca 1 % av patienterna som fyllt 75 år. I Helsingfors har man redan gått mot det här målet genom att öka mängden platser för serviceboende och minska på mängden platser för långtidsvård på sjukhusen samt genom att skapa en ny serviceform på en nivå, en s.k. mångsidig äldrecentral. Trots att de äldre i fortsättningen inte huvudsakligen bor långvarigt på sjukhus ombesörjs grundbehoven samt vården och uppföljningen av sjukdomar. Personalen är utbildad och läkartjänster finns att tillgå. Då äldre som behöver tillsyn och vård dygnet runt är i behov av akut, krävande sjukvårds- eller medicinsk hjälp, förflyttas de oftast från sin boplats till stadssjukhuset. Så här agerar man till exempel då det krävs intravenös medicinering. För ålderstigna äldre som är i dåligt skick kan förflyttningar mellan vårdplatser vara ansträngande. Särskilt för patienter som lider av minnessjukdomar kan förflyttningar till och med förorsaka förvirring. Dessutom kräver förflyttningar arbetskraft, transportmateriel och vårdplatsarrangemang. Jag föreslår att det för äldre som behöver vård dygnet runt grundas en egen hemsjukhusenhet, som sköter bl.a. intravenös medicinering och övriga åtgärder som kan utföras utanför sjukhuset. Detta skulle minska på behovet av att i onödan flytta omkring äldre mellan olika enheter och samtidigt även minska på transport- och vårdplatsarrangemangen. En hemsjukhusenhet som sköter akutsituationer inom vården dygnet runt

21 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ skulle frigöra platser på stadssjukhuset till förmån för andra patienter. Antagligen skulle en dylik enhet också inbringa besparingar då en person som behöver vård dygnet runt inte skulle uppta två platser i servicekedjan samtidigt. Även transportkostnaderna skulle sjunka.

22 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM SERVICESEDLAR SOM ALTERNATIV TILL HEMTJÄNSTEN Stn Privata servicehus eller seniorhus (som inte är stadens köptjänster) erbjuder de äldre bostäder som är jämförbara med privatbostäder i det s.k. normala bostadsbeståndet och dit äldre personer på eget initiativ kan söka sig. Vid många privata servicehus erbjuds mot betalning olika slags tjänster, även omsorgs- och vårdtjänster. En äldre helsingforsare är berättigad till hemvård som staden ordnar även på ett privat servicehus, ifall stadens anställda har konstaterat att personen har ett servicebehov som berättigar till hemvård. Klientavgifterna för den hemvård som staden producerar är graderade enligt inkomster, men för motsvarande tjänst som produceras av de privata servicehusen betalar klienten naturligtvis tjänstens hela pris. För klienter som bor på privata servicehus men inte har möjlighet att köpa tjänster som produceras där är läget frustrerande. Dessa klienter måste ty sig till stadens hemvårdstjänster som produceras externt, trots att det finns ett serviceutbud även inom servicehuset. En dylik verksamhetsmodell slösar tillgängliga resurser, och främjar heller inte den numera eftersträvade valfriheten för klienten. Stadens hemvård står under de kommande åren och decennierna inför en stor utmaning med tanke på tjänsternas ordnande, eftersom både antalet äldre och behovet av omsorg ökar för varje år. Redan nu har det ställvis varit svårt att rekrytera personal i samma förhållande som antalet äldre som behöver tjänster har ökat. I det här avseendet skulle det vara klokt att vid sidan om servicen som staden producerar utnyttja de existerande omsorgs- och vårdtjänsterna som erbjuds av privata servicehem. Jag föreslår att det pågående servicesedelförsöket inom socialservice och hälsovård byggs på med ett försök där servicesedlar utnyttjas begränsat för köp av omsorgs- och vårdtjänster på vissa privata servicehus, där det erbjuds tjänster som motsvarar de tjänster som stadens hemvård erbjuder. Då erbjuds klienter som på eget initiativ har sökt sig till privata servicehus servicesedlar för köp av omsorgs- och vårdtjänster som ett alternativ till hemvården som staden producerar.

23 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Sedeln kunde beviljas klienter som stadens anställda har konstaterat att är i behov av hemvård.

24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN PIA PAKARINEN M.FL. OM EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR FÖRSTA- OCH ANDRAKLASSARE Stn Det är väsentligt att erbjuda platser i eftermiddagsverksamheten till första- och andraklassare för att små skolelever ska ha en trygg eftermiddag. För att platser ska kunna erbjudas alla villiga, ska budgetanslag på 4,5 mn euro anvisas för Helsingfors stads utbildningsväsen för detta ändamål. Detta innebär en ökning på 1 mn euro i anslaget. Vi föreslår att detta anslag reserveras i budgeten för utbildningsväsendet.

25 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM UNGDOMSLOKALER I HERTONÄS STRAND Stn På grund av åldersstrukturen i Hertonäs strand ökar antalet ungdomar i området och där finns ett uppenbart behov av en egen ungdomslokal. För närvarande tjänar invånarlokalen Ankkuri invånare i alla åldrar, men lokalerna är inte tillräckliga med tanke på ungdomarnas behov. Invånarlokalen bjuder på service för invånare från spädbarn till äldre, men kan inte riktigt svara på servicebehovet hos högstadieelever. Utbudet av tjänster för unga är fullständigt otillräckligt jämfört med behovet. Jag föreslår att staden i beredningen av budgeten för år 2012 och för ekonomiplaneperioden förbereder sig på att bygga en ungdomslokal i Hertonäs strand.

26 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM UNGDOMSLOKALER I VIK Stn På grund av åldersstrukturen i Vik ökar antalet ungdomar i området och där finns ett uppenbart behov av en egen ungdomslokal. Utbudet av tjänster för unga i Vik är fullständigt otillräckligt jämfört med behovet. Jag föreslår att staden i beredningen av budgeten för 2012 och för ekonomiplaneperioden förbereder sig på att bygga en ungdomslokal i Vik.

27 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM HÖJNING AV ANSLAGET FÖR POSITIV DISKRIMINERING Stn Skolorna i Helsingfors beviljas anslag för positiv diskriminering. Avsikten med anslaget är att förebygga anhopning av sociala problem, öka jämlikheten i utbildningen och den sociala balansen mellan olika områden. Anslaget för positiv diskriminering har visat sig vara en fungerande metod att anvisa resurser inom utbildningen på ett sätt som ökar jämlikheten mellan områden. Enligt stadens egen undersökning (Lähi(ö)koulu, 2008) är anslaget i fråga en rätt inriktad åtgärd för utjämning av skillnader mellan skolor, men anslagsnivån är otillräcklig för att inlärningsskillnaderna mellan skolor faktiskt ska kunna elimineras. Anslaget för positiv diskriminering ska höjas för att bättre kunna inrikta anslaget till de skolor som mest behöver tilläggsresurser. Jag föreslår att staden i beredningen av budgeten för 2012 och för ekonomiplaneperioden i betydlig mån höjer anslaget för positiv diskriminering.

28 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM HÖJNING AV BIBLIOTEKSANSLAGEN Stn Biblioteksanslagen i Helsingfors är fortfarande på låg nivå. Detta kommer fram bland annat i att det är svårt att få tag på nyhetsböcker och reservationsköerna är långa. De snäva resurserna syns också i att urvalet är begränsat speciellt i de små närbiblioteken. Med för små resurser är det möjligt bara för biblioteken i områden med större låntagarantal att prenumerera på specialtidskrifter till exempel inom kultur och konst. Jag föreslår att biblioteksanslagen ska höjas med euro.

29 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SANNA VESIKANSA M.FL. OM SÄKERSTÄLLANDE AV HANTVERKSTADENS VERKSAMHET Stn Sköldpaddor av betong och trädjur har upplivat stadens parker och gator redan i flera år. Hantverkstaden tillverkar skulpturer, miljömöbler och -konstruktioner och företagspresenter. Som råmaterial används trä, betong, metall och återvinningsplast. Dessutom gör hantverkstaden restaurerings- och renoveringsarbeten och kommer med idéer om lekfulla produkter med bestämda användningsändamål som tillverkas för kommuner, företag och privata personer. Hantverkstaden har också erbjudit meningsfulla arbetsuppgifter för personer i rehabiliterande arbete, arbetslivsorientering och -praktik och lönesubventionerat arbete. Hantverkstadens verksamhet överfördes till socialverket med början Verksamheten har varit förlustbringande och nu tänker man lägga ner den. I år är hantverkstadens 20-årsjubileum. Hantverkstadens produkter representerar känt helsingforsiskt handarbete som inte får förloras, speciellt nu när staden bereder sig på året 2012 som designhuvudstad. Vi föreslår att hantverkstadens verksamhet ska säkerställas och att det ska anvisas tillräckliga budgetanslag för detta ändamål.

30 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FÖRBÄTTRING AV VÅRDKEDJAN INOM TJÄNSTER FÖR VUXNA OCH FLER BOENDEPLATSER INOM DEN PSYKIATRISKA REHABILITERINGEN Stn Det otillräckliga antalet serviceboendeplatser inom mentalvården har lett till att personer under 65 år i behov av fortsatt stöd har fått vänta på eftervårdsplats på sjukhus i flera månader, ofta till och med i över ett år. Enligt hälsovårdscentralens statistik köade 45 personer för en serviceboendeplats på sjukhus i slutet av januari. Dessutom väntar flera personer inom rehabiliterande boendetjänster och öppen vård på en serviceboendeplats. Enligt hälsovårdscentralens utvärdering av hälsoeffekter leder situationen till omedelbara negativa hälsoeffekter hos en stor del av patienterna inom den psykiatriska vården och rehabiliteringen. Också andra klienter än de som väntar på en rehabiliteringsplats lider av negativa hälsoeffekter. Eftersom över 10 % av sjukhusplatserna är upptagna av köande patienter, försämras möjligheten för andra personer i behov av psykiatrisk vård att få den för dem nödvändiga vården på vårdavdelningen. Om en balans mellan tjänsterna inte uppnås kan detta förorsaka permanenta negativa hälsoeffekter hos personerna i fråga, vilket inte är mänskligt eller etiskt acceptabelt. Jag föreslår en ökning på minst 4 miljoner euro på anslaget för socialverkets tjänster för vuxna i budgeten för 2012 för förbättring av vårdkedjan och ökning av serviceboendeplatser för personer inom den psykiatriska rehabiliteringen.

31 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM TÄCKANDE AV KOSTNADERNA FÖR NYA FAMILJEBOSTÄDER Stn Trots alla anstränganden har antalet bostadslösa ökat i Helsingfors och bostadssituationen är fortfarande svår. Allt flera barnfamiljer lider också av bostadslöshet. Det har ofta varit svårt och betydligt dyrt att hitta krisbostäder som lämpar sig för familjer jämfört med en permanent hyresbostad. Hyrorna för möblerade bostäder hyrda av utomstående serviceproducenter kan ha gått upp till euro i månaden. I december 2010 tog socialverket i bruk åtta möblerade familjebostäder för tillfälligt boende. Invånarna till dessa bostäder väljs bland de klientfamiljer som har blivit bostadslösa i familjecentrets eller socialstationens områden. Socialhandledaren och familjens socialarbetare stöder familjens boende och ingriper i boendet vid behov. Socialhandledaren samordnar boendet i familjebostäder och avsikten med understödet är att hitta en permanent bostad för familjerna. Nu har det till och med bildats kö till familjebostäderna. Eftersom bostadslösa barnfamiljer ofta behöver också annat stöd utom en tillfällig bostad, ska stadens ovannämnda verksamhetsmodell utvidgas för att familjernas väntetid för bostäderna och till den stödform de behöver inte ska bli orimligt lång. Om verksamheten ordnas av staden förblir också kostnaderna rimliga. Jag föreslår att det i budgeten för 2012 anvisas tillräckliga anslag för att täcka kostnaderna för minst åtta familjebostäder för tillfälligt boende och för att anställa den nödvändiga personalen.

32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM SERVICEHANDBÖCKERNA FÖR 65 ÅR FYLLDA FÖR DET EGNA OMRÅDET Stn Människor ska ha tillgång till tillräckligt mycket information för att kunna använda tjänster och ansöka om lagstiftade förmåner. Utan aktuell och lättillgänglig information har människor inga möjligheter att få sina rätter förverkligade. Speciellt i diskussioner med äldre personer har det fortfarande kommit fram att de saknar sådan information om tjänsterna inom social- och hälsovården som delas ut direkt till hemmet. Många äldre har konstaterat att de inte vet var de kan fråga efter råd eller få hjälp. Det är fortfarande främmande för många åldringar att använda internet och de äger ingen dator. Också ekonomiska begränsningar har lyfts fram. Det är dyrt att ta reda på saker och ting per telefon, speciellt om man måste ringa till flera ställen för att få den information man behöver. Vid Helsingfors stads socialverk har det satts samman mycket omfattande områdesvisa handböcker om tjänster för äldre med tanke på seniorer och handböckerna har nyss uppdaterats. I servicehandböckerna anges detaljerad information om social- och hälsovårdstjänster enligt område: södra, östra, västra och norra. I fråga om socialtjänsterna berättas det bl.a. om verksamhetscentren för närståendevård, servicecentralerna, färdtjänsten och ändringsarbetena i bostäder. I fråga om hälsovårdstjänsterna anges till exempel kontaktuppgifterna till hälsostationer, tandkliniker och laboratorier och information om hjälpmedel och hemvård. Dessutom innehåller handboken information om FPA:s tjänster och tjänster för veteraner. Ändå har bara få seniorer vetat om att sådana servicehandböcker finns. Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att det i budgeten för 2012 ska anvisas anslag på euro för utdelning av den områdesvisa servicehandboken hem till varje kommuninvånare som fyllt 65 år utan separat begäran.

33 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSTÄLLNING AV BOENDERÅDGIVARE Stn Vissa av stadens fastighetsbolag använder sig av boenderådgivare för att minska antalet vräkningar och för att förebygga problem i anslutning till boende. Boenderådgivarna kontaktas oftast av invånarna själv samt av bl.a. socialservicens personal, hyresbokförare och disponenter som bekymrar sig för invånarnas obetalda hyror, störande leverne eller hur de klarar av att bo självständigt. Boenderådgivarna hjälper invånare genom att hänvisa till och söka tjänster, utreda hyresbetalnings- och ordningsproblem samt med att reda ut frågor i anslutning till vräkningar och sökande av ny lägenhet. Boenderådgivningen har haft ett positivt inflytande och vräkningarna har också minskat. Enligt en undersökning har boenderådgivningen minskat antalet vräkningar med över 30 procent och på så sätt även minskat den eventuella risken för utslagning som en följd av bostadslöshet. På basis av det ovannämnda bör boenderådgivningen utökas och jag föreslår därför att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för anställning av boenderådgivare i stadens alla fastighetsbolag.

34 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FLER HYRESBOSTÄDER Stn Flera härbärgen i Helsingfors har byggt om eller håller på att bygga om sina lokaler till servicebostäder för en person, där det utöver boende erbjuds stödtjänster som ges av personalen. Alla som är i behov av bostad kan dock inte placeras i dessa bostäder. Alla är heller inte i behov av stött boende, trots att de är utan bostad av en eller annan orsak. Behovet av rimligt prissatta hyresbostäder är större än utbudet och kön till stadens hyresbostäder är lång. Om man inte har permanent hem eller adress är det svårt att arbeta eller hitta en arbetsplats. Det råder brist på lämplig och rimligt prissatt tillfällig inkvartering för personer som söker och väntar på bostad. Särskilt för kvinnor finns få tillfälliga bostäder såväl på Sandudds servicecentral som i hela staden. Även unga och andra låginkomsttagare har ett stort behov av tillfälligt krisboende eftersom permanent, rimligt prissatt boende inte finns att tillgå. Jag förslår att att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för att kraftigt öka byggandet av rimligt prissatta hyresbostäder.

35 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM TRYGGAD TILLGÅNG TILL SPECIALASSISTENTER PÅ HELTID Stn Förra året framgick att flera barn i stadens dagvårdsområden på grund av brist på anslag blev utan specialassistent trots att barnets behov av en specialassistent tydligt hade konstaterats. Avsaknaden av specialassistent kan till och med äventyra fullföljandet av barnets rehabiliteringsplan då man till daghemmet inte har reserverat den specialassistent som ett barn i behov av speciell vård och uppfostran behöver. Trots att en specialassistent inom dagvården inte enligt förskoleundervisningen hör till barnets subjektiva rättigheter ligger specialhjälp likväl alltid i barnets intresse för att stöda barnets individuella behov och utveckling. Jag föreslår att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för att trygga att barn till vilka daghemmen som stödåtgärd har rekommenderat en specialassistent på heltid även får tillgång till en specialassistent.

36 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ETT ANSLAG FÖR PSYKOSOCIALT STÖD OCH REHABILITERING FÖR OPIOIDBEROENDE Stn Drogmissbrukare som är gravt beroende av droger behöver förutom läkemedelsbehandling även andra stödåtgärder för att stanna kvar på substitutionsbehandlingen. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om substitutionsbehandling bör vården baseras på en vårdplan där man utöver medicinering fastställer målet för vården, patientens övriga medicinska och psykosociala vård, rehabiliteringen och uppföljningen. Vården av opioidberoende patienter organiseras i Helsingfors som rehabilitering och substitutionsbehandling med inriktning på minskning av skador. Om vården med inriktning på minskning av skador baseras endast på läkemedelsbehandling utan övriga stödåtgärder som ges patienten motsvarar det inte den helhetsbetonade vård som nämns i förordningen. Speciellt de som inte har ett normalt socialt närnätverk som stöder patienterna med att stanna kvar och lyckas i substitutionsbehandlingen är sålunda i den allra svagaste ställningen. Jag föreslår att det i budgeten för 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för säkrande av att alla opioidberoende patienter får psykosocialt stöd och rehabilitering som till sitt omfång motsvarar det som definierats i förordningen.

37 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ÖKNING AV HEMVÅRDSPERSONALEN Stn Det minskade antalet långvårdsplatser för äldre ökar behovet av hemvård. Därtill bör man beakta att skicket på de äldre som bor hemma försämras och att det förorsakar en ökning av kraven på hemvården och en förlängning av tiden som går åt till god vård. Man bör under de kommande åren fästa särskild uppmärksamhet vid en tillräcklig dimensionering av personalen inom både hem- och institutionsvården. I början av år 2011 blev hemvårdens mentalvårdsgrupp, sammanlagt 36 anställda, en del av den psykiatriska öppenvården. Kostnaderna för överföringen uppgick till sammanlagt 1,5 miljoner euro. Med anledning av det ovannämnda föreslår jag att stadsfullmäktige reserverar ett anslag på 1,5 miljoner euro för att stärka personalen inom hemvården med 36 skötare, det vill säga lika mycket som överföringen av vårdarbetare till den psykiatriska öppenvården förorsakade brist på personal inom hemvården.

38 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM DET KOMPLETTERANDE OCH FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖDET Stn I det moderna samhället leder brist på pengar till ett begränsat vardagsliv, som inskränker människornas delaktighet och tränger dem undan det allmänt godtagbara levnadssättet. Personer och familjer har till följd av den ekonomiska situationen varit tvungna att ge upp allt det icke-nödvändiga: television, tidningsprenumerationer, hobbyer, nya kläder, semesterdrömmar, firandet av födelsedagar och andra fester osv. för att klara av att betala hyran och andra utgifter. Också den egna hälsan lämnas utan vård och läkemedel hämtas inte på grund av brist på pengar och höga vårdavgifter. Hälsoskillnaderna har ökat och ett allt större antal människor måste anlita brödkön vars existens inte har ifrågasatts i offentligheten på en lång tid. Till ett människovärdigt liv torde det höra att varje medborgare har samma likvärdiga rättigheter att själv köpa sina livsmedel i en butik i stället för att stå i brödkön. Också förverkligandet av medborgarrättigheterna och de politiska rättigheterna stiftade i grundlagen förutsätter att personen har ekonomiska resurser i sitt bruk ännu efter att ha tillfredsställt de grundläggande mänskliga behoven. Enligt en rapport av Institutet för hälsa och välfärd om tillräckligheten av nivån på grundtryggheten, som kom ut i går , räcker inkomsterna vid de hushåll som lever på grundtryggheten endast för att täcka ungefär två tredjedelar av en minimikonsumtion som betraktas som skälig. Fattigdomsrisken för de hushåll som lever på grundtryggheten har ökat och är nu mycket hög, 89 procent. På grund av detta ska man sträva efter att minska fattigdomen med aktiva åtgärder. Som ett mål för strategiprogrammet ges eliminering av olikvärdighet mellan helsingforsare och avskaffande av fattigdom i städer. Objekt för granskning ska vara bl.a. ökad användning av utkomststöd för att säkra ett människovärdigt liv för enskilda människor och familjer. Enligt undersökningar inriktas höjningen i de mindre inkomstgrupperna till grundläggande konsumtion i hemlandet, så att ökningen av utkomststödet även har stimulerande effekter genom den ökade köpkraften.

39 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att Stge i budgeten för 2012 anvisar tillräckliga anslag för ökad användning av det kompletterande och förebyggande utkomststödet för att avvärja fattigdom hos helsingforsare.

40 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM UTKOMSTSTÖDET FÖR DISTANSFÖRÄLDRAR Stn Medellöshet och fattigdom berör inte alltid bara en förälder som bor med sitt barn utan också distansföräldrar har ofta inkomstsvårigheter och de får också utkomststöd. För att träffa barnet har de enligt socialverkets anvisningar i regel bara fått en summa som följer matpenningsnormen och med vilken barnet och distansföräldern ofta inte har möjlighet att tillsammans gå på bio eller till exempel gå och äta en hamburgare ibland. Därför är det nödvändigt att bevilja understöd i storleken med utkomststödets grunddel per dag till distansförälderns kostnader för att träffa barnet. Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att det i budgeten för 2012 anvisas tillräckliga anslag för att de mindre bemedlade distansföräldrar som får utkomststöd i fortsättningen alltid beviljas en summa i storleken med utkomststödets grunddel per dag för kostnaderna för att träffa barnet i stället för den nu använda matpenningsnormen.

41 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD Stn Välfärdsplanen för barn och unga, som stadsfullmäktige godkände hösten 2009, lyfte fram att det förekommer fattigdom i barnfamiljer och i synnerhet att ensamföräldrarna löper större risk än andra att bli fattiga och att deras andel av utkomststödstagarna är stor. Planen upptar ändå inte ett enda spetsprojekt för hur fattigdomen bör bekämpas på kommunal och riksomfattande nivå. Enligt planen lever inemot barn under 18 år i familjer som får utkomststöd. Fattigdomen avskärmar därmed barn redan tidigt från sådana livsupplevelser som är vanliga i dag och indelningen av barnen i dem som klarar sig bra och dem som klarar sig dåligt har fortgående ökat. En speciellt kritisk tidpunkt från barnens synpunkt är julen. De barnfamiljer som har fått ty sig till utkomststöd under en längre tid lever i faktisk fattigdom, då det beaktas att utkomststödet halkat efter i den allmänna lönenivåns och konsumtionsnivåns utveckling. På grundval av det ovanstående föreslår jag att stadsfullmäktige ska reservera tillräckligt med anslag för understöd till fattiga barnfamiljer så att socialverket i december beviljar ett förebyggande utkomststöd, motsvarande familjens barnbidrag för december, till de barnfamiljer som oavbrutet varit utkomststödsklienter i ett år eller längre. Understödet får inte påverka de övriga utkomststöd som beviljas familjen och det bör ges anvisningar om hur det ska beviljas.

42 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSLAG FÖR TILLÄGGSRESURSER FÖR RÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN Stn Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga trädde i kraft Enligt förordningen utökas hälsoundersökningarna under graviditeten med en omfattande hälsoundersökning som utförs av en barnmorska tillsammans med en läkare efter mitten av graviditeten. I den omfattande hälsoundersökningen för en familj som väntar barn undersöks förutom moderns och fostrets hälsotillstånd också familjens välbefinnande genom en intervju och vid behov med andra metoder. I den omfattande hälsoundersökningen för en familj som väntar barn ingår även en undersökning av munhälsan. Barnens hälsoundersökningar utökas med en omfattande hälsoundersökning då barnet är 4 månader gammalt. Tidigare har läkarundersökningen gjorts enligt behov. Dessa förändringar ökar behovet av hälsovårdare och läkare. Helsingfors har fått 3,40 euro per invånare i tilläggsresurser för rådgivningsverksamheten för åren 2010 och Enligt Medigis-uppdateringen som hälsovårdsnämnden fått har rådgivningsbyråerna enligt SHM:s dimensionering ett underskott på 20 hälsovårdare reservpersonerna medräknat och 27 hälsovårdare om reservpersonerna exkluderas. Enligt de uppgifter som nämnden har fått har man tillstånd till att besätta nio hälsovårdartjänster till årets slut och anställda för dessa håller på att rekryteras. Enligt omsorgsministern är det nödvändigt att kommunerna i rekryteringen av ny personal utnyttjar de för ändamålet höjda statsandelarna. Statsandelarna motsvarar hälften av kommunernas utgifter och de förblir permanent en del av kommunernas statsandelar. Enligt omsorgsministern har vi inte råd att spara då det gäller barnens, de ungas och barnfamiljernas tjänster och välfärd. (SHM:s pressmeddelande ) Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att de tilläggsresurser för rådgivningsverksamheten som Helsingfors har tilldelats reserveras i

43 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ budgeten för år 2012 för arrangerande av granskningar i enlighet med förordningen.

44 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSTÄLLNING AV SKÖTARE FÖR PSYKIATRISK HEMVÅRD Stn Anställda i vårdteamen för psykiatrisk hemvård, sammanlagt 36 personer, förflyttades till hälsovårdscentralens psykiatriska avdelning från början av Avsikten med psykiatrisk hemvård är att stöda speciellt hemmaboende patienter med schizofreni med att klara sig i vardagen. Samtidigt har det på hälsovårdscentralen konstaterats att det är nödvändigt att öka den intensiva vården för patienter som skrivs ut från sjukhuset, eftersom det har upptäckts att risken för självmord är som störst under de första fyra veckorna efter sjukhusperioden. Samtidigt har svåra beteendestörningar och depression orsakade av demens ökat hos äldre medan livslängden fortsätter att öka. Också patienter inom den psykiatriska vården på hälsostationer behöver mer stöd hemma än tidigare, eftersom många inte själva kan eller vill gå till hälsostationen för vård. Då bli risken större att de måste söka sig till sjukhusvård på nytt. Många patienter med autism och ADHD behöver mycket mer hjälp med att öva och lära sig kunskaper i det dagliga livet, vilket sker mest effektivt inom hemvården. Att patienter ska klara sig ensamma hemma har nästan helt förbisetts på grund av de snäva resurserna. För att den psykiatriska hemvården vid hälsovårdscentralen bättre ska kunna svara på de redan existerande servicebehoven föreslår jag att det i budgeten 2012 ska reserveras anslag för anställning av 18 nya skötare för psykiatrisk hemvård, dvs. sammanlagt euro.

45 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FLER DAGVERKSAMHETSPLATSER FÖR ÄLDRE Stn Servicen på dagverksamhetsenheterna inom äldreomsorgen tillhandahåller förebyggande verksamhet som främjar seniorernas verksamhetsförmåga, mentala aktivitet och sociala förhållanden. Klienterna är hemmaboende åldringar med främst minnesstörningar och/eller seniorer inom närståendevård. Servicen innefattar bl.a. transport, måltider, motion, stimulerande verksamhet, underhåll av sociala kontakter och vård och omsorg. Alla villiga har inte kunnat delta i verksamheten eftersom det har bildats en cirka 200 personers kö till dagverksamheten. Jag föreslår att det i budgeten 2012 ska reserveras tillräckliga anslag för ökning av antalet dagverksamhetsplatser för att alla som vill också kan delta i verksamheten.

46 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSTÄLLNING AV PERSONAL FÖR EKONOMISKT OCH SOCIALT STÖD FÖR VUXNA Stn Antalet personer och hushåll som får utkomststöd har ökat och personalen vid socialbyråerna har länge fått arbeta på gränsen till utmattning för att beslut om utkomststöd ska kunna fattas inom sju vardagar som lagen kräver. Detta har för det mesta lyckats. På socialbyråerna har det anställts personer med lönesubvention för ett halvt år i sänder. Att rekrytera dem och introducera dem i arbetet med utkomststöd har ökat arbetsmängden för de ordinarie anställda, i synnerhet de ledande socialarbetarna. Eftersom arbetsavtalen ingås på viss tid är behovet av introduktionsutbildning fortgående. Arbetssituationen har också lett till att det har varit nödvändigt att begränsa socialarbetet med klienterna. Eftersom klienterna också enligt lag har rätt att personligen träffa en professionell socialarbetare för att socialarbetet ska bli utfört är det viktigt att det finns tillräckligt med ordinarie yrkeskunnig personal och att det också anställs kompetenta vikarier när de ordinarie anställda har semester. Jag föreslår att det i budgeten för år 2012 reserveras tillräckligt med anslag för anställning av ordinarie personal och semestervikarier för ekonomiskt och socialt stöd för vuxna.

47 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSLAG FÖR AKTIVERING AV UTKOMSTSTÖDSKLIENTER Stn Att minska arbetslösheten bland ungdomar är en synnerligen viktig sak. Samtidigt som resurser används för att minska ungdomsarbetslösheten, bör det också reserveras tillräckligt med medel för aktivering av de långtidsarbetslösa och de mest svårsysselsatta. Vid socialverket har det för utkomststödsklienterna reserverats sammanlagt euro på årsnivå direkt ur sysselsättningsanslagen, varav euro har använts för projektet med sommarjobb för ungdomar och euro för aktivering av de mest svårsysselsatta. Nu är det meningen att en del av anslagen för de mest svårsysselsatta under de följande åren ska riktas till de unga. Jag föreslår att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tilläggsanslag på euro för aktivering av de mest svårsysselsatta utkomststödsklienterna.

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 8/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 8-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 9/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 9-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008 Verksamhetsenhet: Namn Adress Postnummer Ort RETURNERAS SENAST 15.2.2009 i bifogade svarskuvert utan frimärke, eller till adress: THL / Information / Anne Forss PB 30, 00271 HELSINGFORS Den elektroniska

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 1/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 1-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Historia. Hemmets hjärta är varmt! Jag önskar dig hjärtligt välkommen till oss.

Historia. Hemmets hjärta är varmt! Jag önskar dig hjärtligt välkommen till oss. Historia Stiftelsen Hemmet grundades redan år 1886 med uppgift att upprätta ett hem för värnlösa åldersstigna damer. Mecenaten G.A. Petrelius från Åbo donerade på sin 50-årsdag 20.000 mark till grundfonden

Läs mer

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende 10.10.2017 Hur ser serviceboendet för äldre ut år 2021 ifall landskapsreformen förverkligas? Vad vet vi? Målstruktur för tillfället

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 17-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m Förändringar i författningar

Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m Förändringar i författningar Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 13 09.03.016 Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.016 48/05.10.00/016 Svenska förskoleverksamhets-

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS 1.4.2015 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänna kriterier för beviljande av boende... 4 3. Kriterier för beviljande av plats på demensenhet... 4 4. RAI-utvärdering...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 20/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 20-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 17 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 3-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer