STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Ärende ORDFÖRANDEN 1 40 Namnupprop, laglighet och beslutförhet Enligt förslaget 2 41 Val av protokolljusterare 3 42 Frågestund STADSDIREKTÖREN Justerare: Sirpa Asko Seljavaara och Pekka Saarnio Ersättare: Elina Moisio och Sture Gadd Enligt förslaget 4 43 Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2010 års budget Enligt förslaget 5 44 Överskridning av ett anslag i 2010 års budget Enligt förslaget 6 45 Borgen till Sininauhasäätiö Enligt förslaget 7 46 Val av ledamot i utbildningsnämnden och dess finskspråkiga sektion Enligt förslaget BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET 8 47 Avskedsansökan från verkställande direktören för byggtjänsten Mauri Suuperko och förfarandet för tillsättande av tjänsten Enligt förslaget STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Meddelande från fastighetskontorets verkschef Mikael Nordqvist om att hans tjänsteförhållande upphör Enligt förslaget Uppföljningsrapport 2011 om genomförandeprogrammet för markanvändning och boende Enligt förslaget Vidare godkändes följande hemställningsklämmar: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att anläggningen av kommunaltekniska anordningar synkroniseras med fastställelsen av detaljplanerna så att dessa kan genomföras så snart som möjligt efter att ha blivit fastställda. (Kauko Koskinen, rösterna 76 0) 2 Det är skäl att inom Helsingfors stads eget hyresbostadsbestånd upprätthålla bostäder av olika ålder bland bostäderna på olika håll i staden. Stadsfullmäktige förutsätter att staden behåller äganderätten till de bostäder som befrias från aravabegränsningarna som en del av Helsingfors stads bostäder Ab:s bostadsbestånd. (Tarja Kantola, rösterna 47 1) 3 Utvecklingen mot olikvärdighet mellan stadsdelar kan hindras genom mångsidig bostadsproduktion inom alla områden. Stadsfullmäktige förutsätter att det för produktion av ARA-hyresbostäder reserveras jämbördigt av stadens egna tomter också i områden med s.k. dyrare tomter. (Tarja Kantola, rösterna 52 1) 4 Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid tomtreserveringar prioriterar byggherrar som verkar för gruppbyggare och andra bostadsbehövande och även i övrigt stärker verksamhetsmöjligheterna för de byggherrar som arbetar för de boendes räkning vid bostadsproduktionen. (Osku Pajamäki, rösterna 44 5) 5 Stadsfullmäktige förutsätter att det i följande uppföljningsrapport om MB-programmet ska redogöras för hur MB-programmets mål beträffande bestämmelser om tomtvisa cykelplatser, som kan anges i detaljplaner, har utfallit. (Elina Moisio, rösterna 51 0)

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om det är möjligt för staden att underlätta uppnåendet av de bostadspolitiska målen genom att låta bygga blandhus som kombinerar bostäder av olika upplåtelseformer. (Tuomas Rantanen, rösterna 54 0) Arrendegrunder för en tomt för allmänna byggnader (Skomakarböle, tomten 40063/4) Enligt förslaget Detaljplaneändring för kvarteret nr i Sörnäs (nr 12005) Enligt förslaget Detaljplan för kvarteret och gatuområden m.m. och detaljplaneändring för tomten 54201/1 och gatuområden m.m. i Nordsjö (Ramsöstranden III) (nr 11720) STADSDIREKTÖREN Enligt förslaget Ärende delvis bordlagt Behandling av fullmäktigemotioner Enligt förslaget motionerna 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21 och 22 Motionen 14 återremitterades Bordlades motionerna 24, 25, 27, 28 och 32 Vidare godkändes följande hemställningskläm: Motion 11 Stadsfullmäktige förutsätter att byggnadskontoret år 2011 förelägger stadsstyrelsen en rapport om de utredningar som gjorts och de underhandlingar som förts med regionförvaltningsverket, miljöcentralen och polisinrättningen i Helsingfors om längre öppettider för uteserveringar. (Kimmo Helistö, rösterna 44 6) VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER 15 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om fler närståendevårdare

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om permanentbeläggning av grusvägar 17 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om anslag för reparation av ett hus vid Fågelsångsvägen 18 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om elektronisk kommunikation 19 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om ett anslag för effektivare övervakning av fukt- och mögelskador 20 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om reparation av mögelskador 21 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om pensionärsrabatt på kollektivtrafikbiljetterna 22 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om slopande av hundskatten 23 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en hemsjukhusenhet 24 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om servicesedlar som alternativ till hemtjänsten

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om eftermiddagsverksamheten för första- och andraklassare 26 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om ungdomslokaler i Hertonäs strand 27 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om ungdomslokaler i Vik 28 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om höjning av anslaget för positiv diskriminering 29 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om höjning av biblioteksanslagen 30 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om säkerställande av hantverkstadens verksamhet 31 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om förbättring av vårdkedjan inom tjänster för vuxna och fler boendeplatser inom den psykiatriska rehabiliteringen 32 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om täckande av kostnaderna för nya familjebostäder 33 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om servicehandböckerna för 65 år fyllda för det egna området

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av boenderådgivare 35 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om fler hyresbostäder 36 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om tryggad tillgång till specialassistenter på heltid 37 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om ett anslag för psykosocialt stöd och rehabilitering för opioidberoende 38 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om ökning av hemvårdspersonalen 39 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om det kompletterande och förebyggande utkomststödet 40 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om utkomststödet för distansföräldrar 41 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om förebyggande utkomststöd 42 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anslag för tilläggsresurser för rådgivningsverksamheten 43 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av skötare för psykiatrisk hemvård

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av skötare för psykiatrisk hemvård 44 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om fler dagverksamhetsplatser för äldre 45 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anställning av personal för ekonomiskt och socialt stöd för vuxna 46 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anslag för aktivering av utkomststödsklienter 47 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om säkerställande av regelbundna kontrollbesök 48 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Lilli Autti om anslaget för äldreomsorg 49 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om förebyggande av utslagning bland ungdomar under 25 år 50 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Heli Puura m.fl. om hyresunderstöd för planen vid Laajasalon yläasteen koulu 51 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om en svenskspråkig kvälls- och nattpatrull i hemvården för åldringar 52 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om anslag för vård- och omsorgsboende

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om stärkande av nya arbetsformer 54 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om verksamheten i eftermiddagsklubbar för barn 55 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om anställning av en äldreombudsman 56 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om utveckling av mångkulturella skolor 57 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om kompletteringsutbildning för lärare 58 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om ett anslag för inspektions- och övervakningsarbete 59 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om anslaget för positiv diskriminering 60 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om projektet Skolan i rörelse 61 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg-Enckell m.fl. om tillräcklig eftermiddagsverksamhet för klasserna 1 och 2

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg-Enckell m.fl. om tillsatsämnen i skolmaten och närproducerade råvaror 63 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om principerna för utgivningen av kommunalkalendern 64 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Astrid Thors om tryggande av verksamheten riktad till kvinnor och barn med invandrarbakgrund 65 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Astrid Thors om verksamhetsstöd för Unga Teatern 66 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om ett anslag för bättre gångmöjligheter i Bortre Tölö 67 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om nedfrysning av tomtarrendena och om grunderna för bestämningen av dessa 68 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om omkostnaderna för bibilioteks-, arbetarinstituts- och ungdomslokalerna i Månsas 69 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om korrigering av eftersläpningen i de anställdas löner 70 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tariffstödet för kollektivtrafiken och om investeringsprogrammet

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om sysselsättning av arbetslösa 72 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om säkerställande av den grundläggande servicen inom skolorna, biblioteken och det övriga bildningsväsendet 73 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen om säkerställande av den sociala vardagstryggheten och basservicen 74 54/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen om säkerställande av vårdgarantin och den specialiserade sjuk- vården

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM FLER NÄRSTÅENDEVÅRDARE Stn Närståendevårdarnas arbetsinsats är mycket betydande. Närståendevårdarna beräknas vara ca i Helsingfors. De sköter ett stort antal närstående för vilka det enda andra alternativet är institutionsvård. Denna vård skulle kosta Helsingfors stad fler miljoner euro om året. Enligt ekonomiplanen är det meningen att antalet personer som år 2012 får stöd för närståendevård skulle sjunka i jämförelse med 2011 års nivå (tjänster för handikappade 992, omsorger om utvecklingsstörda 515 och tjänster för äldre 2 400) med 200 understödstagare inom äldreomsorgen. Stöd till närståendevårdarna möjliggör besparingar i stadens utgifter. Stadsfullmäktige har godkänt flera hemställningsklämmar som syftar till en lättare arbetsbörda för närståendevårdarna. För att närståendevårdarnas och vårdtagarnas ställning ska förbättras och besparingar i kostnaderna bli möjliga föreslår vi att det i budgeten för år 2012 ska reserveras ett så stort anslag att antalet närståendevårdare som får stöd kan ökas med minst 5 % jämfört med nivån som budgeterats för år 2011.

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM PERMANENTBELÄGGNING AV GRUSVÄGAR Stn Nordöstra Helsingfors inkorporerades med Helsingfors Där finns fortfarande ca 200 obelagda grusvägar med en total längd av ca 35 km. Det krävs sammanlagt 45 mn euro för att grusvägarna ska kunna permanentbeläggas. Staden bör ha som mål att iståndsätta vägarna före år 2021, då det har gått 75 år sedan området inkorporerades med Helsingfors. Stadens fördröjning av ärendet har varit orimlig för invånarna i de inkorporerade områdena. Vi föreslår att det i budgeten för år 2012 ska reserveras minst 5 mn euro för permanentbeläggning av grusvägar. Samma belopp måste varje år ingå också i ekonomiplanen för att de gamla grusvägarna ska vara iståndsatta år 2021.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM ANSLAG FÖR REPARATION AV ETT HUS VID FÅGELSÅNGSVÄGEN Stn Aulis Junes hus vid Fågelsångsvägen 4 uppfyller inte rimliga stadsbildsmässiga krav och förfular miljön. Dessutom finns risken att det vatten som kommer in i konstruktionerna eftersom bl.a. droppbleck saknas orsakar strukturella skador. Att huset är omålat bidrar till att väggkonstruktionerna och hela huset förstörs. Högsta förvaltningsdomstolen har på framställning av byggnadsnämnden beviljat staden rätt att låta utföra nödvändiga reparationsarbeten. Vi föreslår därför att det i budgeten för år 2012 ska reserveras ett anslag som är tillräckligt stort för att staden ska kunna låta utföra nödvändiga reparationsarbeten på utsidan av huset vid Fågelsångsvä gen. Det kan ännu konstateras att Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat staden rätt att av byggnadens ägare indriva de kostnader som har uppstått.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TERHI KOULUMIES M.FL. OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Stn Staden använder stora anslag för att utveckla elektronisk kommunikation. Genom en bättre koordination av dessa kunde staden spara pengar. Speciellt för upprätthållande av internetsidor används ofta köptjänster. Vid bostadsavdelningen kostar en arbetsdag, som med dessa pengar köps som extern tjänst, euro vilket betyder att man med euro får endast 30 arbetsdagar. Om situationen är likartad vid andra förvaltningar och avdelningar kan man fråga sig hur mycket staden kunde spara om varje förvaltning och avdelning inte köpte dessa jobb på egen hand utan speciell sakkunskap om informationsteknikbranschen. Jag föreslår att staden granskar IT-utgifterna ur ett mera kritiskt perspektiv än för närvarande och intensifierar koordinationen av datasystemens utveckling och det anknytande samarbetet mellan de olika förvaltningarna och avdelningarna.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TERHI KOULUMIES M.FL. OM ETT ANSLAG FÖR EFFEKTIVARE ÖVERVAKNING AV FUKT- OCH MÖGELSKADOR Stn Reparation av fukt- och mögelskador är mycket kostsamt, men förebyggandet av dylika skador är billigt om inte nästan kostnadsfritt. I sammanhanget blir byggkvaliteten och byggnadens regelrätta underhåll en fundamental fråga. År 2012 blir den första nya skolbyggnaden färdig i Solvik och den nästa skolan uppförs i Viksbacka år I Jyväskylä har man lyckats bygga en skola som har en ovanligt ren inneluft. Enligt Opettaja-tidningen kan till och med en speciallärare som insjuknat gravt på grund av mögel jobba där. I Helsingfors har man däremot lyckats få en splitterny skola att mögla genom att göra en takreparation utan regnskydd. Helsingfors bör ställa upp som speciellt mål att förebygga förekomsten av fuktskador i nya skolor och i gamla skolor i samband med reparationsmetoder. Fastighetskontorets övervakning har hittills inte varit tillräcklig. För att övervakningsuppgiften ska lyckas behövs framför allt en förändrad attityd jämfört med den rådande verksamhetskulturen. Å andra sidan har lokalcentralens nuvarande övervakare enligt de uppgifter som jag har haft tillgång till inte resurser till något desto djupare praktiskt övervakningsarbete. Jag föreslår därför att det i budgeten för år 2012 ska reserveras ett tilläggsanslag för effektivare övervakning. Satsningarna för att förhindra fuktskador återgäldar sig mångfaldigt under de kommande åren.

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN TERHI KOULUMIES M.FL. OM REPARATION AV MÖGELSKOLOR Stn Staden investerar även nästa år pengar i reparation av mögelskolor. Pengar är en väsentlig faktor i byggnadsunderhåll, men den allmänna uppfattningen till trots är det inte en avgörande sak. Det är mycket mera fråga om attityder genom ansvarsfulla och sakkunniga handlingar kan man spara pengar. En stor del av fukt- och mögelskadorna förorsakas av byggfel som är ett resultat av likgiltighet. Stadsfullmäktige godkände hösten 2010 en hemställningskläm om att stadsstyrelsen eller revisionsnämnden går igenom bl.a. skolornas reparationsinvesteringar med tanke på en bedömning om huruvida byggkvaliteten uppfyller sitt syfte eller om en del av investeringsmedlen går till spillo på grund av projektplanerarnas, entreprenörernas eller övervakarnas försummelser. Likaså bör det fås en utredning om hur slarvigt fastighetsunderhåll eller felaktig användning påverkar behovet av investeringsanslag. Staden bör säkerställa att hemställningsklämmen förverkligas då budgeten för år 2012 bereds.

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM PENSIONÄRSRABATT PÅ KOLLEKTIVTRAFIKBILJETTERNA Stn Vi föreslår att Helsingfors främjar seniorernas möjligheter att röra sig till olika hobbyer genom att bevilja samma nedsättning av priset på pensionärernas kollektivtrafikbiljett som VR har beviljat, åtminstone utanför rusningstid.

19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM SLOPANDE AV HUNDSKATTEN Stn Vi föreslår att Helsingfors stad slopar hundskatten, liksom man har gjort i alla grannstäder.

20 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM EN HEMSJUKHUSENHET Stn Social- och hälsovårdsministeriet publicerade förslag om utvecklande av strukturer och innehåll inom äldreomsorgen. Enligt förslagen ska strukturerna i vården dygnet runt ändras så att man övergår från det nuvarande systemet med vård dygnet runt som produceras på tre nivåer (effektiverat serviceboende, ålderdomshem, hälsovårdscentralsjukhusens avdelningar) gradvis mot ett system med vård dygnet runt på en nivå. Det är meningen att vården dygnet runt på bäddavdelning vid hälsovårdscentralen blir ersatt av en serviceform som erbjuder hemlikt boende och vård. Enligt SHM behövs långtidsvård på hälsocentralens vårdavdelning för endast ca 1 % av patienterna som fyllt 75 år. I Helsingfors har man redan gått mot det här målet genom att öka mängden platser för serviceboende och minska på mängden platser för långtidsvård på sjukhusen samt genom att skapa en ny serviceform på en nivå, en s.k. mångsidig äldrecentral. Trots att de äldre i fortsättningen inte huvudsakligen bor långvarigt på sjukhus ombesörjs grundbehoven samt vården och uppföljningen av sjukdomar. Personalen är utbildad och läkartjänster finns att tillgå. Då äldre som behöver tillsyn och vård dygnet runt är i behov av akut, krävande sjukvårds- eller medicinsk hjälp, förflyttas de oftast från sin boplats till stadssjukhuset. Så här agerar man till exempel då det krävs intravenös medicinering. För ålderstigna äldre som är i dåligt skick kan förflyttningar mellan vårdplatser vara ansträngande. Särskilt för patienter som lider av minnessjukdomar kan förflyttningar till och med förorsaka förvirring. Dessutom kräver förflyttningar arbetskraft, transportmateriel och vårdplatsarrangemang. Jag föreslår att det för äldre som behöver vård dygnet runt grundas en egen hemsjukhusenhet, som sköter bl.a. intravenös medicinering och övriga åtgärder som kan utföras utanför sjukhuset. Detta skulle minska på behovet av att i onödan flytta omkring äldre mellan olika enheter och samtidigt även minska på transport- och vårdplatsarrangemangen. En hemsjukhusenhet som sköter akutsituationer inom vården dygnet runt

21 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ skulle frigöra platser på stadssjukhuset till förmån för andra patienter. Antagligen skulle en dylik enhet också inbringa besparingar då en person som behöver vård dygnet runt inte skulle uppta två platser i servicekedjan samtidigt. Även transportkostnaderna skulle sjunka.

22 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM SERVICESEDLAR SOM ALTERNATIV TILL HEMTJÄNSTEN Stn Privata servicehus eller seniorhus (som inte är stadens köptjänster) erbjuder de äldre bostäder som är jämförbara med privatbostäder i det s.k. normala bostadsbeståndet och dit äldre personer på eget initiativ kan söka sig. Vid många privata servicehus erbjuds mot betalning olika slags tjänster, även omsorgs- och vårdtjänster. En äldre helsingforsare är berättigad till hemvård som staden ordnar även på ett privat servicehus, ifall stadens anställda har konstaterat att personen har ett servicebehov som berättigar till hemvård. Klientavgifterna för den hemvård som staden producerar är graderade enligt inkomster, men för motsvarande tjänst som produceras av de privata servicehusen betalar klienten naturligtvis tjänstens hela pris. För klienter som bor på privata servicehus men inte har möjlighet att köpa tjänster som produceras där är läget frustrerande. Dessa klienter måste ty sig till stadens hemvårdstjänster som produceras externt, trots att det finns ett serviceutbud även inom servicehuset. En dylik verksamhetsmodell slösar tillgängliga resurser, och främjar heller inte den numera eftersträvade valfriheten för klienten. Stadens hemvård står under de kommande åren och decennierna inför en stor utmaning med tanke på tjänsternas ordnande, eftersom både antalet äldre och behovet av omsorg ökar för varje år. Redan nu har det ställvis varit svårt att rekrytera personal i samma förhållande som antalet äldre som behöver tjänster har ökat. I det här avseendet skulle det vara klokt att vid sidan om servicen som staden producerar utnyttja de existerande omsorgs- och vårdtjänsterna som erbjuds av privata servicehem. Jag föreslår att det pågående servicesedelförsöket inom socialservice och hälsovård byggs på med ett försök där servicesedlar utnyttjas begränsat för köp av omsorgs- och vårdtjänster på vissa privata servicehus, där det erbjuds tjänster som motsvarar de tjänster som stadens hemvård erbjuder. Då erbjuds klienter som på eget initiativ har sökt sig till privata servicehus servicesedlar för köp av omsorgs- och vårdtjänster som ett alternativ till hemvården som staden producerar.

23 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Sedeln kunde beviljas klienter som stadens anställda har konstaterat att är i behov av hemvård.

24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN PIA PAKARINEN M.FL. OM EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR FÖRSTA- OCH ANDRAKLASSARE Stn Det är väsentligt att erbjuda platser i eftermiddagsverksamheten till första- och andraklassare för att små skolelever ska ha en trygg eftermiddag. För att platser ska kunna erbjudas alla villiga, ska budgetanslag på 4,5 mn euro anvisas för Helsingfors stads utbildningsväsen för detta ändamål. Detta innebär en ökning på 1 mn euro i anslaget. Vi föreslår att detta anslag reserveras i budgeten för utbildningsväsendet.

25 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM UNGDOMSLOKALER I HERTONÄS STRAND Stn På grund av åldersstrukturen i Hertonäs strand ökar antalet ungdomar i området och där finns ett uppenbart behov av en egen ungdomslokal. För närvarande tjänar invånarlokalen Ankkuri invånare i alla åldrar, men lokalerna är inte tillräckliga med tanke på ungdomarnas behov. Invånarlokalen bjuder på service för invånare från spädbarn till äldre, men kan inte riktigt svara på servicebehovet hos högstadieelever. Utbudet av tjänster för unga är fullständigt otillräckligt jämfört med behovet. Jag föreslår att staden i beredningen av budgeten för år 2012 och för ekonomiplaneperioden förbereder sig på att bygga en ungdomslokal i Hertonäs strand.

26 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM UNGDOMSLOKALER I VIK Stn På grund av åldersstrukturen i Vik ökar antalet ungdomar i området och där finns ett uppenbart behov av en egen ungdomslokal. Utbudet av tjänster för unga i Vik är fullständigt otillräckligt jämfört med behovet. Jag föreslår att staden i beredningen av budgeten för 2012 och för ekonomiplaneperioden förbereder sig på att bygga en ungdomslokal i Vik.

27 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM HÖJNING AV ANSLAGET FÖR POSITIV DISKRIMINERING Stn Skolorna i Helsingfors beviljas anslag för positiv diskriminering. Avsikten med anslaget är att förebygga anhopning av sociala problem, öka jämlikheten i utbildningen och den sociala balansen mellan olika områden. Anslaget för positiv diskriminering har visat sig vara en fungerande metod att anvisa resurser inom utbildningen på ett sätt som ökar jämlikheten mellan områden. Enligt stadens egen undersökning (Lähi(ö)koulu, 2008) är anslaget i fråga en rätt inriktad åtgärd för utjämning av skillnader mellan skolor, men anslagsnivån är otillräcklig för att inlärningsskillnaderna mellan skolor faktiskt ska kunna elimineras. Anslaget för positiv diskriminering ska höjas för att bättre kunna inrikta anslaget till de skolor som mest behöver tilläggsresurser. Jag föreslår att staden i beredningen av budgeten för 2012 och för ekonomiplaneperioden i betydlig mån höjer anslaget för positiv diskriminering.

28 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO OM HÖJNING AV BIBLIOTEKSANSLAGEN Stn Biblioteksanslagen i Helsingfors är fortfarande på låg nivå. Detta kommer fram bland annat i att det är svårt att få tag på nyhetsböcker och reservationsköerna är långa. De snäva resurserna syns också i att urvalet är begränsat speciellt i de små närbiblioteken. Med för små resurser är det möjligt bara för biblioteken i områden med större låntagarantal att prenumerera på specialtidskrifter till exempel inom kultur och konst. Jag föreslår att biblioteksanslagen ska höjas med euro.

29 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SANNA VESIKANSA M.FL. OM SÄKERSTÄLLANDE AV HANTVERKSTADENS VERKSAMHET Stn Sköldpaddor av betong och trädjur har upplivat stadens parker och gator redan i flera år. Hantverkstaden tillverkar skulpturer, miljömöbler och -konstruktioner och företagspresenter. Som råmaterial används trä, betong, metall och återvinningsplast. Dessutom gör hantverkstaden restaurerings- och renoveringsarbeten och kommer med idéer om lekfulla produkter med bestämda användningsändamål som tillverkas för kommuner, företag och privata personer. Hantverkstaden har också erbjudit meningsfulla arbetsuppgifter för personer i rehabiliterande arbete, arbetslivsorientering och -praktik och lönesubventionerat arbete. Hantverkstadens verksamhet överfördes till socialverket med början Verksamheten har varit förlustbringande och nu tänker man lägga ner den. I år är hantverkstadens 20-årsjubileum. Hantverkstadens produkter representerar känt helsingforsiskt handarbete som inte får förloras, speciellt nu när staden bereder sig på året 2012 som designhuvudstad. Vi föreslår att hantverkstadens verksamhet ska säkerställas och att det ska anvisas tillräckliga budgetanslag för detta ändamål.

30 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FÖRBÄTTRING AV VÅRDKEDJAN INOM TJÄNSTER FÖR VUXNA OCH FLER BOENDEPLATSER INOM DEN PSYKIATRISKA REHABILITERINGEN Stn Det otillräckliga antalet serviceboendeplatser inom mentalvården har lett till att personer under 65 år i behov av fortsatt stöd har fått vänta på eftervårdsplats på sjukhus i flera månader, ofta till och med i över ett år. Enligt hälsovårdscentralens statistik köade 45 personer för en serviceboendeplats på sjukhus i slutet av januari. Dessutom väntar flera personer inom rehabiliterande boendetjänster och öppen vård på en serviceboendeplats. Enligt hälsovårdscentralens utvärdering av hälsoeffekter leder situationen till omedelbara negativa hälsoeffekter hos en stor del av patienterna inom den psykiatriska vården och rehabiliteringen. Också andra klienter än de som väntar på en rehabiliteringsplats lider av negativa hälsoeffekter. Eftersom över 10 % av sjukhusplatserna är upptagna av köande patienter, försämras möjligheten för andra personer i behov av psykiatrisk vård att få den för dem nödvändiga vården på vårdavdelningen. Om en balans mellan tjänsterna inte uppnås kan detta förorsaka permanenta negativa hälsoeffekter hos personerna i fråga, vilket inte är mänskligt eller etiskt acceptabelt. Jag föreslår en ökning på minst 4 miljoner euro på anslaget för socialverkets tjänster för vuxna i budgeten för 2012 för förbättring av vårdkedjan och ökning av serviceboendeplatser för personer inom den psykiatriska rehabiliteringen.

31 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM TÄCKANDE AV KOSTNADERNA FÖR NYA FAMILJEBOSTÄDER Stn Trots alla anstränganden har antalet bostadslösa ökat i Helsingfors och bostadssituationen är fortfarande svår. Allt flera barnfamiljer lider också av bostadslöshet. Det har ofta varit svårt och betydligt dyrt att hitta krisbostäder som lämpar sig för familjer jämfört med en permanent hyresbostad. Hyrorna för möblerade bostäder hyrda av utomstående serviceproducenter kan ha gått upp till euro i månaden. I december 2010 tog socialverket i bruk åtta möblerade familjebostäder för tillfälligt boende. Invånarna till dessa bostäder väljs bland de klientfamiljer som har blivit bostadslösa i familjecentrets eller socialstationens områden. Socialhandledaren och familjens socialarbetare stöder familjens boende och ingriper i boendet vid behov. Socialhandledaren samordnar boendet i familjebostäder och avsikten med understödet är att hitta en permanent bostad för familjerna. Nu har det till och med bildats kö till familjebostäderna. Eftersom bostadslösa barnfamiljer ofta behöver också annat stöd utom en tillfällig bostad, ska stadens ovannämnda verksamhetsmodell utvidgas för att familjernas väntetid för bostäderna och till den stödform de behöver inte ska bli orimligt lång. Om verksamheten ordnas av staden förblir också kostnaderna rimliga. Jag föreslår att det i budgeten för 2012 anvisas tillräckliga anslag för att täcka kostnaderna för minst åtta familjebostäder för tillfälligt boende och för att anställa den nödvändiga personalen.

32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM SERVICEHANDBÖCKERNA FÖR 65 ÅR FYLLDA FÖR DET EGNA OMRÅDET Stn Människor ska ha tillgång till tillräckligt mycket information för att kunna använda tjänster och ansöka om lagstiftade förmåner. Utan aktuell och lättillgänglig information har människor inga möjligheter att få sina rätter förverkligade. Speciellt i diskussioner med äldre personer har det fortfarande kommit fram att de saknar sådan information om tjänsterna inom social- och hälsovården som delas ut direkt till hemmet. Många äldre har konstaterat att de inte vet var de kan fråga efter råd eller få hjälp. Det är fortfarande främmande för många åldringar att använda internet och de äger ingen dator. Också ekonomiska begränsningar har lyfts fram. Det är dyrt att ta reda på saker och ting per telefon, speciellt om man måste ringa till flera ställen för att få den information man behöver. Vid Helsingfors stads socialverk har det satts samman mycket omfattande områdesvisa handböcker om tjänster för äldre med tanke på seniorer och handböckerna har nyss uppdaterats. I servicehandböckerna anges detaljerad information om social- och hälsovårdstjänster enligt område: södra, östra, västra och norra. I fråga om socialtjänsterna berättas det bl.a. om verksamhetscentren för närståendevård, servicecentralerna, färdtjänsten och ändringsarbetena i bostäder. I fråga om hälsovårdstjänsterna anges till exempel kontaktuppgifterna till hälsostationer, tandkliniker och laboratorier och information om hjälpmedel och hemvård. Dessutom innehåller handboken information om FPA:s tjänster och tjänster för veteraner. Ändå har bara få seniorer vetat om att sådana servicehandböcker finns. Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att det i budgeten för 2012 ska anvisas anslag på euro för utdelning av den områdesvisa servicehandboken hem till varje kommuninvånare som fyllt 65 år utan separat begäran.

33 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSTÄLLNING AV BOENDERÅDGIVARE Stn Vissa av stadens fastighetsbolag använder sig av boenderådgivare för att minska antalet vräkningar och för att förebygga problem i anslutning till boende. Boenderådgivarna kontaktas oftast av invånarna själv samt av bl.a. socialservicens personal, hyresbokförare och disponenter som bekymrar sig för invånarnas obetalda hyror, störande leverne eller hur de klarar av att bo självständigt. Boenderådgivarna hjälper invånare genom att hänvisa till och söka tjänster, utreda hyresbetalnings- och ordningsproblem samt med att reda ut frågor i anslutning till vräkningar och sökande av ny lägenhet. Boenderådgivningen har haft ett positivt inflytande och vräkningarna har också minskat. Enligt en undersökning har boenderådgivningen minskat antalet vräkningar med över 30 procent och på så sätt även minskat den eventuella risken för utslagning som en följd av bostadslöshet. På basis av det ovannämnda bör boenderådgivningen utökas och jag föreslår därför att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för anställning av boenderådgivare i stadens alla fastighetsbolag.

34 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FLER HYRESBOSTÄDER Stn Flera härbärgen i Helsingfors har byggt om eller håller på att bygga om sina lokaler till servicebostäder för en person, där det utöver boende erbjuds stödtjänster som ges av personalen. Alla som är i behov av bostad kan dock inte placeras i dessa bostäder. Alla är heller inte i behov av stött boende, trots att de är utan bostad av en eller annan orsak. Behovet av rimligt prissatta hyresbostäder är större än utbudet och kön till stadens hyresbostäder är lång. Om man inte har permanent hem eller adress är det svårt att arbeta eller hitta en arbetsplats. Det råder brist på lämplig och rimligt prissatt tillfällig inkvartering för personer som söker och väntar på bostad. Särskilt för kvinnor finns få tillfälliga bostäder såväl på Sandudds servicecentral som i hela staden. Även unga och andra låginkomsttagare har ett stort behov av tillfälligt krisboende eftersom permanent, rimligt prissatt boende inte finns att tillgå. Jag förslår att att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för att kraftigt öka byggandet av rimligt prissatta hyresbostäder.

35 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM TRYGGAD TILLGÅNG TILL SPECIALASSISTENTER PÅ HELTID Stn Förra året framgick att flera barn i stadens dagvårdsområden på grund av brist på anslag blev utan specialassistent trots att barnets behov av en specialassistent tydligt hade konstaterats. Avsaknaden av specialassistent kan till och med äventyra fullföljandet av barnets rehabiliteringsplan då man till daghemmet inte har reserverat den specialassistent som ett barn i behov av speciell vård och uppfostran behöver. Trots att en specialassistent inom dagvården inte enligt förskoleundervisningen hör till barnets subjektiva rättigheter ligger specialhjälp likväl alltid i barnets intresse för att stöda barnets individuella behov och utveckling. Jag föreslår att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för att trygga att barn till vilka daghemmen som stödåtgärd har rekommenderat en specialassistent på heltid även får tillgång till en specialassistent.

36 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ETT ANSLAG FÖR PSYKOSOCIALT STÖD OCH REHABILITERING FÖR OPIOIDBEROENDE Stn Drogmissbrukare som är gravt beroende av droger behöver förutom läkemedelsbehandling även andra stödåtgärder för att stanna kvar på substitutionsbehandlingen. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om substitutionsbehandling bör vården baseras på en vårdplan där man utöver medicinering fastställer målet för vården, patientens övriga medicinska och psykosociala vård, rehabiliteringen och uppföljningen. Vården av opioidberoende patienter organiseras i Helsingfors som rehabilitering och substitutionsbehandling med inriktning på minskning av skador. Om vården med inriktning på minskning av skador baseras endast på läkemedelsbehandling utan övriga stödåtgärder som ges patienten motsvarar det inte den helhetsbetonade vård som nämns i förordningen. Speciellt de som inte har ett normalt socialt närnätverk som stöder patienterna med att stanna kvar och lyckas i substitutionsbehandlingen är sålunda i den allra svagaste ställningen. Jag föreslår att det i budgeten för 2012 reserveras ett tillräckligt anslag för säkrande av att alla opioidberoende patienter får psykosocialt stöd och rehabilitering som till sitt omfång motsvarar det som definierats i förordningen.

37 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ÖKNING AV HEMVÅRDSPERSONALEN Stn Det minskade antalet långvårdsplatser för äldre ökar behovet av hemvård. Därtill bör man beakta att skicket på de äldre som bor hemma försämras och att det förorsakar en ökning av kraven på hemvården och en förlängning av tiden som går åt till god vård. Man bör under de kommande åren fästa särskild uppmärksamhet vid en tillräcklig dimensionering av personalen inom både hem- och institutionsvården. I början av år 2011 blev hemvårdens mentalvårdsgrupp, sammanlagt 36 anställda, en del av den psykiatriska öppenvården. Kostnaderna för överföringen uppgick till sammanlagt 1,5 miljoner euro. Med anledning av det ovannämnda föreslår jag att stadsfullmäktige reserverar ett anslag på 1,5 miljoner euro för att stärka personalen inom hemvården med 36 skötare, det vill säga lika mycket som överföringen av vårdarbetare till den psykiatriska öppenvården förorsakade brist på personal inom hemvården.

38 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM DET KOMPLETTERANDE OCH FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖDET Stn I det moderna samhället leder brist på pengar till ett begränsat vardagsliv, som inskränker människornas delaktighet och tränger dem undan det allmänt godtagbara levnadssättet. Personer och familjer har till följd av den ekonomiska situationen varit tvungna att ge upp allt det icke-nödvändiga: television, tidningsprenumerationer, hobbyer, nya kläder, semesterdrömmar, firandet av födelsedagar och andra fester osv. för att klara av att betala hyran och andra utgifter. Också den egna hälsan lämnas utan vård och läkemedel hämtas inte på grund av brist på pengar och höga vårdavgifter. Hälsoskillnaderna har ökat och ett allt större antal människor måste anlita brödkön vars existens inte har ifrågasatts i offentligheten på en lång tid. Till ett människovärdigt liv torde det höra att varje medborgare har samma likvärdiga rättigheter att själv köpa sina livsmedel i en butik i stället för att stå i brödkön. Också förverkligandet av medborgarrättigheterna och de politiska rättigheterna stiftade i grundlagen förutsätter att personen har ekonomiska resurser i sitt bruk ännu efter att ha tillfredsställt de grundläggande mänskliga behoven. Enligt en rapport av Institutet för hälsa och välfärd om tillräckligheten av nivån på grundtryggheten, som kom ut i går , räcker inkomsterna vid de hushåll som lever på grundtryggheten endast för att täcka ungefär två tredjedelar av en minimikonsumtion som betraktas som skälig. Fattigdomsrisken för de hushåll som lever på grundtryggheten har ökat och är nu mycket hög, 89 procent. På grund av detta ska man sträva efter att minska fattigdomen med aktiva åtgärder. Som ett mål för strategiprogrammet ges eliminering av olikvärdighet mellan helsingforsare och avskaffande av fattigdom i städer. Objekt för granskning ska vara bl.a. ökad användning av utkomststöd för att säkra ett människovärdigt liv för enskilda människor och familjer. Enligt undersökningar inriktas höjningen i de mindre inkomstgrupperna till grundläggande konsumtion i hemlandet, så att ökningen av utkomststödet även har stimulerande effekter genom den ökade köpkraften.

39 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att Stge i budgeten för 2012 anvisar tillräckliga anslag för ökad användning av det kompletterande och förebyggande utkomststödet för att avvärja fattigdom hos helsingforsare.

40 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM UTKOMSTSTÖDET FÖR DISTANSFÖRÄLDRAR Stn Medellöshet och fattigdom berör inte alltid bara en förälder som bor med sitt barn utan också distansföräldrar har ofta inkomstsvårigheter och de får också utkomststöd. För att träffa barnet har de enligt socialverkets anvisningar i regel bara fått en summa som följer matpenningsnormen och med vilken barnet och distansföräldern ofta inte har möjlighet att tillsammans gå på bio eller till exempel gå och äta en hamburgare ibland. Därför är det nödvändigt att bevilja understöd i storleken med utkomststödets grunddel per dag till distansförälderns kostnader för att träffa barnet. Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att det i budgeten för 2012 anvisas tillräckliga anslag för att de mindre bemedlade distansföräldrar som får utkomststöd i fortsättningen alltid beviljas en summa i storleken med utkomststödets grunddel per dag för kostnaderna för att träffa barnet i stället för den nu använda matpenningsnormen.

41 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD Stn Välfärdsplanen för barn och unga, som stadsfullmäktige godkände hösten 2009, lyfte fram att det förekommer fattigdom i barnfamiljer och i synnerhet att ensamföräldrarna löper större risk än andra att bli fattiga och att deras andel av utkomststödstagarna är stor. Planen upptar ändå inte ett enda spetsprojekt för hur fattigdomen bör bekämpas på kommunal och riksomfattande nivå. Enligt planen lever inemot barn under 18 år i familjer som får utkomststöd. Fattigdomen avskärmar därmed barn redan tidigt från sådana livsupplevelser som är vanliga i dag och indelningen av barnen i dem som klarar sig bra och dem som klarar sig dåligt har fortgående ökat. En speciellt kritisk tidpunkt från barnens synpunkt är julen. De barnfamiljer som har fått ty sig till utkomststöd under en längre tid lever i faktisk fattigdom, då det beaktas att utkomststödet halkat efter i den allmänna lönenivåns och konsumtionsnivåns utveckling. På grundval av det ovanstående föreslår jag att stadsfullmäktige ska reservera tillräckligt med anslag för understöd till fattiga barnfamiljer så att socialverket i december beviljar ett förebyggande utkomststöd, motsvarande familjens barnbidrag för december, till de barnfamiljer som oavbrutet varit utkomststödsklienter i ett år eller längre. Understödet får inte påverka de övriga utkomststöd som beviljas familjen och det bör ges anvisningar om hur det ska beviljas.

42 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSLAG FÖR TILLÄGGSRESURSER FÖR RÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN Stn Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga trädde i kraft Enligt förordningen utökas hälsoundersökningarna under graviditeten med en omfattande hälsoundersökning som utförs av en barnmorska tillsammans med en läkare efter mitten av graviditeten. I den omfattande hälsoundersökningen för en familj som väntar barn undersöks förutom moderns och fostrets hälsotillstånd också familjens välbefinnande genom en intervju och vid behov med andra metoder. I den omfattande hälsoundersökningen för en familj som väntar barn ingår även en undersökning av munhälsan. Barnens hälsoundersökningar utökas med en omfattande hälsoundersökning då barnet är 4 månader gammalt. Tidigare har läkarundersökningen gjorts enligt behov. Dessa förändringar ökar behovet av hälsovårdare och läkare. Helsingfors har fått 3,40 euro per invånare i tilläggsresurser för rådgivningsverksamheten för åren 2010 och Enligt Medigis-uppdateringen som hälsovårdsnämnden fått har rådgivningsbyråerna enligt SHM:s dimensionering ett underskott på 20 hälsovårdare reservpersonerna medräknat och 27 hälsovårdare om reservpersonerna exkluderas. Enligt de uppgifter som nämnden har fått har man tillstånd till att besätta nio hälsovårdartjänster till årets slut och anställda för dessa håller på att rekryteras. Enligt omsorgsministern är det nödvändigt att kommunerna i rekryteringen av ny personal utnyttjar de för ändamålet höjda statsandelarna. Statsandelarna motsvarar hälften av kommunernas utgifter och de förblir permanent en del av kommunernas statsandelar. Enligt omsorgsministern har vi inte råd att spara då det gäller barnens, de ungas och barnfamiljernas tjänster och välfärd. (SHM:s pressmeddelande ) Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att de tilläggsresurser för rådgivningsverksamheten som Helsingfors har tilldelats reserveras i

43 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ budgeten för år 2012 för arrangerande av granskningar i enlighet med förordningen.

44 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSTÄLLNING AV SKÖTARE FÖR PSYKIATRISK HEMVÅRD Stn Anställda i vårdteamen för psykiatrisk hemvård, sammanlagt 36 personer, förflyttades till hälsovårdscentralens psykiatriska avdelning från början av Avsikten med psykiatrisk hemvård är att stöda speciellt hemmaboende patienter med schizofreni med att klara sig i vardagen. Samtidigt har det på hälsovårdscentralen konstaterats att det är nödvändigt att öka den intensiva vården för patienter som skrivs ut från sjukhuset, eftersom det har upptäckts att risken för självmord är som störst under de första fyra veckorna efter sjukhusperioden. Samtidigt har svåra beteendestörningar och depression orsakade av demens ökat hos äldre medan livslängden fortsätter att öka. Också patienter inom den psykiatriska vården på hälsostationer behöver mer stöd hemma än tidigare, eftersom många inte själva kan eller vill gå till hälsostationen för vård. Då bli risken större att de måste söka sig till sjukhusvård på nytt. Många patienter med autism och ADHD behöver mycket mer hjälp med att öva och lära sig kunskaper i det dagliga livet, vilket sker mest effektivt inom hemvården. Att patienter ska klara sig ensamma hemma har nästan helt förbisetts på grund av de snäva resurserna. För att den psykiatriska hemvården vid hälsovårdscentralen bättre ska kunna svara på de redan existerande servicebehoven föreslår jag att det i budgeten 2012 ska reserveras anslag för anställning av 18 nya skötare för psykiatrisk hemvård, dvs. sammanlagt euro.

45 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM FLER DAGVERKSAMHETSPLATSER FÖR ÄLDRE Stn Servicen på dagverksamhetsenheterna inom äldreomsorgen tillhandahåller förebyggande verksamhet som främjar seniorernas verksamhetsförmåga, mentala aktivitet och sociala förhållanden. Klienterna är hemmaboende åldringar med främst minnesstörningar och/eller seniorer inom närståendevård. Servicen innefattar bl.a. transport, måltider, motion, stimulerande verksamhet, underhåll av sociala kontakter och vård och omsorg. Alla villiga har inte kunnat delta i verksamheten eftersom det har bildats en cirka 200 personers kö till dagverksamheten. Jag föreslår att det i budgeten 2012 ska reserveras tillräckliga anslag för ökning av antalet dagverksamhetsplatser för att alla som vill också kan delta i verksamheten.

46 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSTÄLLNING AV PERSONAL FÖR EKONOMISKT OCH SOCIALT STÖD FÖR VUXNA Stn Antalet personer och hushåll som får utkomststöd har ökat och personalen vid socialbyråerna har länge fått arbeta på gränsen till utmattning för att beslut om utkomststöd ska kunna fattas inom sju vardagar som lagen kräver. Detta har för det mesta lyckats. På socialbyråerna har det anställts personer med lönesubvention för ett halvt år i sänder. Att rekrytera dem och introducera dem i arbetet med utkomststöd har ökat arbetsmängden för de ordinarie anställda, i synnerhet de ledande socialarbetarna. Eftersom arbetsavtalen ingås på viss tid är behovet av introduktionsutbildning fortgående. Arbetssituationen har också lett till att det har varit nödvändigt att begränsa socialarbetet med klienterna. Eftersom klienterna också enligt lag har rätt att personligen träffa en professionell socialarbetare för att socialarbetet ska bli utfört är det viktigt att det finns tillräckligt med ordinarie yrkeskunnig personal och att det också anställs kompetenta vikarier när de ordinarie anställda har semester. Jag föreslår att det i budgeten för år 2012 reserveras tillräckligt med anslag för anställning av ordinarie personal och semestervikarier för ekonomiskt och socialt stöd för vuxna.

47 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LILLI AUTTI OM ANSLAG FÖR AKTIVERING AV UTKOMSTSTÖDSKLIENTER Stn Att minska arbetslösheten bland ungdomar är en synnerligen viktig sak. Samtidigt som resurser används för att minska ungdomsarbetslösheten, bör det också reserveras tillräckligt med medel för aktivering av de långtidsarbetslösa och de mest svårsysselsatta. Vid socialverket har det för utkomststödsklienterna reserverats sammanlagt euro på årsnivå direkt ur sysselsättningsanslagen, varav euro har använts för projektet med sommarjobb för ungdomar och euro för aktivering av de mest svårsysselsatta. Nu är det meningen att en del av anslagen för de mest svårsysselsatta under de följande åren ska riktas till de unga. Jag föreslår att det i budgeten för år 2012 reserveras ett tilläggsanslag på euro för aktivering av de mest svårsysselsatta utkomststödsklienterna.

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Hälsopolitiskt program

Hälsopolitiskt program Hälsopolitiskt program 2007 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården skall karakteriseras av god tillgänglighet och snabbt omhändertagande. Den medicinska teknologin utvecklas snabbt. Kostnaderna speciellt

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT Serviceboende ordnas i servicehus, servicebostadsgrupper och enskilda servicebostäder. Serviceboende är avsett för äldre som dagligen

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014

Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014 Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 114 26.11.2013 Anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd fr.o.m 1.1.2014 1052/05/03/00/2013 Soh 114 Social- och hälsovårdsnämnden 20.11.2013

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar gemensamma kyrkorådets beslut för kännedom..

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar gemensamma kyrkorådets beslut för kännedom.. 260/2014 40 Hur inverkar färdigställandet av byggprojektet i Brunakärr på utvidgandet av det gemensamma församlingsarbetets specialdiakonis enhet för stött boende och de därav föranledda åtgärderna Beslutsförslag

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Stadsstyrelsen 148 6.5.2013 83 Motion om bättre tillgång och kvalitet på sjuk- och hälsovården i Esbo Beredning och upplysningar: Tuija Kumpulainen,

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer