Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m Förändringar i författningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m Förändringar i författningar"

Transkript

1 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden Förverkligandet av förändringar i författningar gällande småbarnspedagogiken fr.o.m / /016 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Förändringar i författningar 1. Enligt ändring i lagen om småbarnspedagogik vilken träder i kraft har varje barn rätt till småbarnspedagogik 0 timmar i veckan (11a 1 mom.) Småbarnspedagogik skall ordnas som heldagsvård om barnets vårdnadshavare antingen arbetar, studerar, är sysselsatta som företagare eller i eget arbete på heltid. (11a, mom.) I motsvarande situationer skall småbarspedagogik på deltid ordnas för ett barn i förskoleundervisning (11b ). Ett barn har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 0 timmar, i den omfattning det behövs på grund av att vårdnadshavare är deltids- eller tillfälligt anställda, deltar i sysselsättande service, rehabilitering eller på grund av något annat motsvarande skäl. Småbarnspedagogik skall ordnas i nuvarande omfattning om det behövs med tanke på barnets utveckling, behov av stöd eller av familjeskäl eller i övrigt är i enlighet med barnets bästa. (11a, 3 4 mom.) Lagen ålägger kommunen att erbjuda vårdnadshavare till barn som omfattas av rätten till 0 timmar småbarnspedagogik i veckan minst två alternativa sätt, som småbarnspedagogiken ordnas på (11a, 9 mom.). Förutom detta får inte vårdplatsen ändras utan vårdnadshavarens samtycke om vårdnadshavarens behov och situation förändras (11a, 8 mom.). När villkoren för den subjektiva rätten om 0 timmar förändras skall dessutom enligt lagen om småbarnspedagogik beaktas en två månader lång karenstid och den föreskrivna rätten till samma dagvårdsplats (11a, 8mom.) Lagen omfattar både den kommunala och privata småbarnspedagogiken.. Ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn träder i kraft Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 63,93 euro (indexjusterad) per kalendermånad för varje barn i familjen som är berättigat till den småbarnspedagogik som avses i 11 a 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik eller till den småbarnspedagogik som avses i 11 b mom. i den lagen.

2 Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är dock 173,74 euro (indexjusterad) per kalendermånad för varje sådant barn i familjen vars föräldrar eller andra vårdnadshavare arbetar på heltid på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (190/00) eller som studerar, arbetar i eget företag eller är sysselsatta i eget arbete på heltid. Efter att den situation som nämns ovan är över är barnet fortfarande berättigat till stöd för privat vård enligt detta moment i två månader, med undantag av då barnets förälder eller en annan vårdnadshavare stannar hemma för att vårda ett annat barn i familjen eller går i pension. Rätten till en vårdpenning enligt stödet för privat vård av barn som uppgår till 173,74 euro gäller även under den tid då barnet har rätt till småbarnspedagogik omfattande över 0 timmar per vecka på grund av att barnets förälder eller en annan vårdnadshavare arbetar på deltid eller tillfälligt, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller motsvarande, eller om barnet enligt ett beslut av kommunen har konstaterats ha rätt till småbarnspedagogik på heltid enligt 11 a 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik. (Lag om ändring av stöd för hemvård och privat stöd av barn, 4) Det beslut enligt 11a i lagen om småbarnspedagogik som gäller barnets rätt till småbarnspedagogik på heltid, som avses i 4 i denna lag, fattas av kommunen. Kommuntillägget för stöd för den privata vårdens del för 0h/vecka fr.o.m bör definieras. Förslag om detta görs till bildningsnämnden. 3. Ändring fr.o.m i förordningen om barndagvård Enligt förordningen om barndagvård (39/1973) 6 skall i vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet, som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, för varje grupp om högst åtta barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård (förordningens tidigare formulering: för varje grupp om högst sju barn som har fyllt tre år). För varje grupp om högst fyra barn under tre år skall finnas minst en person med ovan stadgad yrkesmässig behörighet. Förordningen gäller både kommunal och privat småbarnspedagogik. Kommunfullmäktiges kläm Kommunfullmäktige har beslutspunkt 3. konstaterat, att ökningen av gruppstorleken inom småbarnspedagogiken inte tas i bruk till fullo som en ny norm för gruppstorleken, utan enligt övervägande från fall till fall. Ovannämnda kläm är i linje med kommunfullmäktiges beslut , 68: En barnvänlig kommun. Kommunfullmäktiges kläm stöder barnets bästa och förvekligandet av målsättningarna i i lagen om småbarnspedagogik samt förebygger

3 riskerna med stora grupper. Stora barngrupper, i vilken det sker många förändringar försvagar barnets utveckling av språkliga färdigheter, växelverkan mellan barn och vuxna och barnets egen aktivitet/delaktighet samt barnets stress tilltar. Att öka barnantalet i grupper för barn över 3 år från det nuvarande 1 till 4 barn (enligt relationstalet 8/1) är inte möjligt i största delen av de nuvarande daghemmen. De rådande byggnadsloven möjliggör inte att barnantalet ökar enligt relationstalet 8/1. Dimensioneringen av utrymmen, användningsändamålet enligt utrymmets byggnadslov, daghemmens utrustning eller inomhusluftens kvalitet tillåter inte att barnantalet ökar enligt relationstalet 8/1. Förordningen som träder i kraft möjliggör dock att relationstalet tillfälligt kunde ökas under t.ex. följande situationer: behövlig flexibilitet i utbudet av småbarnspedagogik i situationer när efterfrågan på småbarnspedagogik oförutsägbart stiger över prognosen för barnantalet under budgetåret under verksamhetsåret kan relationstalet 8/1 tillämpas, om ett barn flyttas till heldagsvård från att ha varit i deltidsvård ifall vårdnadshavaren får arbete eller börjar studera (t.ex. då två barn har delat en deltidsplats och t.ex. barn övergår till heldagsvård). I sådana fall måste dagvårdsplatsen ordnas omedelbart i grupper för barn över tre år kan barnantalet i typdaghem ökas inom ramen för de rådande byggnadsloven (Hommas daghem, grupperna i Evitskogs daghem i Vuorenmäki inlärningscentrum), i vilka alla grupputrymmen är planerade för 1 barn, dock inte så att barnantalet i daghemmet överstiger det dimensionerade barnantalet (105 vårdplatser) för utrymmen. Detta förutsätter också att grupperna för barn över tre år ombildas och att användningen av gruppernas utrymmen planeras på nytt tillfälligt kan relationstalet ökas till 8/1 när familjedagvårdens reservdagvård sker i de för ändamålet utsedda daghemmen. Gruppstorleken i grupper med barn över tre år kan tillfälligt ökas enligt relationstalet 8/1. För att reservdagvården skall kunna ske i en daghemsgrupp förutsätter det att gottgörelse i avgiften förverkligas fortsättningsvis när vårdnadshavaren själv ordnar dagvården under den period som familjedagvårdaren är ledig. Detta kräver också att familjedagvårdarnas utjämningsledigheter och semestrar planeras så att inte flera familjedagvårdares barn samtidigt är i reservdagvård. Verkställande: lagen om småbarnspedagogik 11a I det följande framställs följande förslag för verkställandet av lagen om småbarnspedagogik 11a Alternativ 1: Lagen om småbarnspedagogik verkställs från och med på så sätt som lagen har stadgats.

4 Kommunen är skyldig att erbjuda vårdnadshavare alternativ för förvekligandet av småbarnspedagogik omfattande 0 timmar (0h/vecka). Alternativen skall vara minst två enligt lagen. Kommunen får bestämma om förverkligandet av småbarnspedagogik deldag eller -vecka antingen som halvdagsvård varje dag eller två eller flera dagar i veckan heldagsvård. Förutom detta får inte vårdplatsen ändras utan vårdnadshavarens samtycke om vårdnadshavarens behov och situation förändras. Begränsningen av den s.k. subjektiva rätten till dagvård från och med förutsätter linjedragningar för verkställandet på kommunal nivå. Vid verkställandet av lagen har myndigheterna givits en omfattande prövningsrätt för att bedöma barnets subjektiva rätt när vårdnadshavarna inte arbetar, studerar, är sysselsatta som företagare eller i eget arbete på heltid. Bedömningen av den subjektiva rätten (över 0 h) sker tillsammans med barnets vårdnadshavare under servicehandledningen. Jfr Kommunstrategin, kundorienterade tjänster. Verkställandet förutsätter en intensiv familjespecifik servicedesign, i vilken barnets och familjens situation tas i beaktande när barnets vårdnadshavare inte arbetar eller studerar på heltid eller är sysselsatta på heltid som företagare eller i eget arbete. Vid bedömningen av behovet av mera omfattande småbarnspedagogik, behov av småbarnspedagogik över 0 h, bör följande tas i beaktande: vårdnadshavarens rehabilitering eller någon annan motsvarande anledning deltagande i sysselsättningsbefrämjande service barnets utveckling, behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter mera omfattande småbarnspedagogik i övrigt är i enlighet med barnets bästa som grund kan dessutom vara vårdnadshavarens problem med det fysiska eller psykiska hälsotillståndet, missbruk om det i familjen föds flera barn på samma gång, ett barn som prematur, ett barn med funktionsnedsättning eller ett sjukt barn om vårdnadshavaren eller ett annat barn i familjen har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning invandring skolmognadsutveckling eller ett behov att träna färdigheter att fungera i grupp Vid bedömningen av behovet av småbarnspedagogik går man tillväga utgående från principerna för fostringsgemenskapen, då barnets bästa är det som bestämmer behovet av mera omfattande småbarnspedagogik. Myndigheterna har alltid av grundad skäl rätt att be vårdnadshavarna lämna in en utredning (intyg) om förutsättningar för mera omfattande småbarnspedagogik. (11a, 5 mom.).

5 Alternativ : Förändringen i lagen om småbarnspedagogik (11 a ) verkställs inte utan lagen verkställs i dess nuvarande form ( , 11 a ), det vill säga att rätten till småbarnspedagogik inte begränsas till 0 h/vecka. Verkställande: Ändring i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn Eftersom lagen om småbarnspedagogik och förordningen om barndagvård också gäller den privata småbarnspedagogiken, rekommenderas att de privata serviceproducenterna följer kommunens uppgjorda linjedragningar. På så sätt säkras en så jämlik småbarnspedagogik som möjligt i kommunen. Bildningsnämnden beslutar om storleken på kommuntillägget för privat vård för 0 h/vecka. Verkställande: Förordningen om barndagvård När det gäller verkställandet av ändringen i förordningen om barndagvård föreslås att Kyrkslätts kommun enligt kommunfullmäktiges kläm inte tar förordningen helt i bruk. Daghemsutrymmen gör det inte möjligt att förstora barngrupperna (se texten ovanför) och effektivitet uppnås bl.a. genom att tillfälligt placera barn enligt relationstalet 8/1 i typdaghem, ifall att efterfrågan kräver det. I så fall anställs inte mera personal. Tillfälligt kan relationstalet ökas till 8/1 när familjedagvårdens reservdagvård sker i de för ändamålet utsedda daghemmen. Gruppstorleken i grupper med barn över tre år kan tillfälligt ökas enligt relationstalet 8/1. För att reservdagvården skall kunna ske i en daghemsgrupp förutsätter det att gottgörelse i avgiften förverkligas fortsättningsvis när vårdnadshavaren själv ordnar dagvården under den period som familjedagvårdaren är ledig. Detta kräver också att familjedagvårdarnas utjämningsledigheter och semestrar planeras så att inte flera familjedagvårdares barn samtidigt är i reservdagvård. Beredning: direktör för småbarnsfostran Raili Santavuori, tfn , planerare Tarja Kotamäki, tfn , dagvårdschef Margot Flinck, tfn fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet: Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar att 1 lagen om småbarnspedagogik följs fr.o.m såsom den är stadgad,

6 med andra ord varje barn har rätt till 0 timmar småbarnspedagogik i veckan 6 i förordningen om barndagvård tillämpas i huvudsak så att i grupper med barn över tre år genomförs fortfarande det nuvarande relationstalet 7/1 mellan barn och personal 3 för att kunna säkra en så jämlik småbarnspedagogik som möjligt i kommunen rekommenderas att de privata daghemmen följer beslutspunkt BEHANDLING: Ledamot Outi Saloranta-Eriksson föreslog ett tillägg till förslagspunkt ett: "Förutom att ett barn i förskoleundervisningen har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik ifall familjen behöver det p.g.a. att vårdnadshavarna antingen arbetar, studerar, är sysselsatta som företagare eller i eget arbete på heltid." Saloranta-Erikssons förslag understöddes inte och förföll därmed. Ordförande Anna Aintila föreslog att man i Kyrkslätt inte begränsar den subjektiva rätten till småbarnspedagogik till 0 timmar i veckan. Martin Valtonen understödde Aintilas förslag. Vid omröstning vann Aintilas förslag med rösterna 4-1. För Aintilas förslag röstade Aintila, Silfverberg, Valtonen och Lagerström. För beredningen röstade Saloranta-Eriksson. Beslut Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: 1 att inte begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik till 0 timmar i veckan 6 i förordningen om barndagvård tillämpas i huvudsak så att i grupper med barn över tre år genomförs fortfarande det nuvarande relationstalet 7/1 mellan barn och personal 3 för att kunna säkra en så jämlik småbarnspedagogik som möjligt i kommunen rekommenderas att de privata daghemmen följer beslutspunkt För kännedom

7 Kommunala och privata daghem Besvärsanvisning Rättelseyrkande enligt kommunallagen till svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Aktuellt inom småbarnspedagogiken. CLL:s Kick-offdag i Tammerfors

Aktuellt inom småbarnspedagogiken. CLL:s Kick-offdag i Tammerfors Aktuellt inom småbarnspedagogiken CLL:s Kick-offdag i Tammerfors 13.9.2016 1 Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik Svenska enheten för bildningsväsendet Malin Eriksson, Svenska enheten 2 Svenska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

VakaVai-undersökning IV: Utredning om påverkan av ändringar i lagstiftningen för småbarnspedagogik, för föräldrar.

VakaVai-undersökning IV: Utredning om påverkan av ändringar i lagstiftningen för småbarnspedagogik, för föräldrar. VakaVai-undersökning IV: Utredning om påverkan av ändringar i lagstiftningen för småbarnspedagogik, för föräldrar. Undersökningen utreder påverkan av ändringar som skedde för lagstiftningen av småbarnspedagogik

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.3.2017 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om barndagvård ändras. Ställningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

KYRKSLÄTT. Välkommen till. småbarnspedagogiken! Småbarnspedagogik

KYRKSLÄTT. Välkommen till. småbarnspedagogiken! Småbarnspedagogik KYRKSLÄTT Välkommen till småbarnspedagogiken! Småbarnspedagogik i 2016 Innehåll Att börja dagvården sid 4 Verksamheten i dagvården sid 4 Fostringsgemenskap sid 5 Barnets välbefinnande sid 5 Välkommen till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD BARNETS BILD För varje barn görs en egen individuell Plan för småbarnspedagogik. Denna blankett är planens andra del. Planen stöder barnets individuella utveckling, fostran och lärande. En småbarnspedagogik

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

SFUN FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

SFUN FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR 1 SFUN 21.09.2016 FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR 2017-2019 2 FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR ÅREN 2017-2019 SFUN SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK: 2017 Enligt projektplanen för Sjökulla inlärningscentrum,

Läs mer

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 54 09..05 7 7.0.06 Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m..8.06 07/.00.0/05

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

INSTRUKTION OM ANTAGNING AV BARN TILL DAGVÅRD

INSTRUKTION OM ANTAGNING AV BARN TILL DAGVÅRD 1(12) INSTRUKTION OM ANTAGNING AV BARN TILL DAGVÅRD 1 LAGSTIFTNING SOM GÄLLER BARNDAGVÅRD 2 2 ANSÖKAN OM DAGVÅRDSPLATS 3 2.1 Information 3 2.2 Ansökan om dagvårdsplats 3 2.3 Klientrådgivning och behandling

Läs mer

Välkommen till dagvården! Dagvård i KYRKSLÄTT

Välkommen till dagvården! Dagvård i KYRKSLÄTT Välkommen till dagvården! Dagvård i KYRKSLÄTT Innehåll Att börja dagvården sid 4 Verksamheten i dagvården sid 4 Fostringsgemenskap sid 5 Barnets välbefinnande sid 5 Olika former av dagvård sid 6 Privat

Läs mer

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Tankesmedjan 9.3.2016 Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Malin Eriksson, Svenska enheten för bildningsväsendet 9.3.2016 1 Läget i Svenskfinland En

Läs mer

Utkast till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Föredragning och centrala förändringar jämfört med dagsläget

Utkast till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Föredragning och centrala förändringar jämfört med dagsläget Utkast till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken Föredragning och centrala förändringar jämfört med dagsläget 4.2.2016 Målsättningar En ny lag för reglering av klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Senaste nytt från undervisnings- och kulturministeriet angående småbarnspedagogiken

Senaste nytt från undervisnings- och kulturministeriet angående småbarnspedagogiken Senaste nytt från undervisnings- och kulturministeriet angående småbarnspedagogiken 14.4.2016 Regionförvaltningsverkens småbarnspedagogik-seminarium Småbarnspedagogiken - vad tror du att det hände sen?

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

Plan för läkemedelsbehandling inom småbarnsfostran

Plan för läkemedelsbehandling inom småbarnsfostran Plan för läkemedelsbehandling inom småbarnsfostran PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING INOM SMÅBARNSFOSTRAN Som grund och källor för planen är den av social- och hälsovårdsministeriet år 2007 utgivna handboken

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Barnomsorgsprogram Larsmo kommun Godkänd av kommunfullmäktige

Barnomsorgsprogram Larsmo kommun Godkänd av kommunfullmäktige Barnomsorgsprogram 2008 2017 2017 Larsmo kommun Godkänd av kommunfullmäktige 27.6.2012 1 Innehåll 1. Inledning 2 2. Allmänna riktlinjer för barnomsorgen 2 3. Kommunens nuvarande serviceutbud 3 4. Mål,

Läs mer

Dagvård och förskola i Korsholms kommun. www.korsholm.fi

Dagvård och förskola i Korsholms kommun. www.korsholm.fi Dagvård och förskola i Korsholms kommun www.korsholm.fi Korsholms kommun Bildningstjänster Centrumvägen 4 65610 Korsholm Tfn 327 7111 www.korsholm.fi/barndagvard Korsholm mars 2015 Innehåll Dagvårdens

Läs mer

ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NYA BESTÄMMELSER. Översättning 15.4.2014. 1. Bakgrund till förslaget

ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NYA BESTÄMMELSER. Översättning 15.4.2014. 1. Bakgrund till förslaget 1 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL NYA BESTÄMMELSER Översättning 15.4.2014 1. Bakgrund till förslaget Presentationen omfattar arbetsgruppens förslag till bestämmelser. Arbetsgruppens förslag är ingen färdig

Läs mer

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 380 21.11.2016 Befattnings- och beteckningsändringar i budgeten år 2017 Kommunstyrelsen 21.11.2016 380 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 14.11.2016 godkänt kommunens budget för

Läs mer

Regler för servicesedlar i daghemsvård

Regler för servicesedlar i daghemsvård Regler för servicesedlar i daghemsvård Bildningsnämnden 7.3.2013 Gällande från och med 1.8.2013 1 Innehåll 1 Allmänt om servicesedlar... 3 2 Servicesedelkund... 4 Kunder berättigade till servicesedlar...

Läs mer

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008 Verksamhetsenhet: Namn Adress Postnummer Ort RETURNERAS SENAST 15.2.2009 i bifogade svarskuvert utan frimärke, eller till adress: THL / Information / Anne Forss PB 30, 00271 HELSINGFORS Den elektroniska

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

RP 115/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

RP 115/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare

Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare Tammerfors 14.3.2016 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Läs mer

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 S:t Karins stad Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 Fastställd i bildningsnämnden 26.3.2014 14 INNEHÅLL 1. Så bestäms dagvårdsavgiften... 1 2. Avgiftsprocent och inkomstgränser... 1 2.1 Halvdagsvård...

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

RP 322/2010 rd. Enligt 1 5 mom. i dagvårdslagen kan behövlig transport också anordnas för dagvårdsbarn.

RP 322/2010 rd. Enligt 1 5 mom. i dagvårdslagen kan behövlig transport också anordnas för dagvårdsbarn. RP 322/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om barndagvård och av lagen om grundläggande utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Utlåtande över förslag till ny barnomsorgslagstiftning

Utlåtande över förslag till ny barnomsorgslagstiftning Datum Vår referens 2009-08-12 Kontaktperson Ert Datum Er referens Sigurd Lindvall L10/06/1/35 Ålands landskapsregering Mottagare PB 1060 AX-22111 Mariehamn Utlåtande över förslag till ny barnomsorgslagstiftning

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Förändringar i barnskyddet 2016

Förändringar i barnskyddet 2016 Förändringar i barnskyddet 2016 36 Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård Utöver den socialservice som nämns i 3 kap. i socialvårdslagen, som hemservice, referensgruppsverksamhet, stödperson eller stödfamilj

Läs mer

Huvudstadsregion. Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017 SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Huvudstadsregion. Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017 SAMMANFATTNING AV RESULTAT Huvudstadsregion Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 20.12.2017 Bakgrund och metoder TID Oktober-november 2017 - enkät var öppet 20.10.-12.11.2017

Läs mer

RP 205/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av mars 2017.

RP 205/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av mars 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av barn och föräldrar.

Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av barn och föräldrar. DAGHEM DAGHEM DAGHEM Vägledning Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av barn och föräldrar. Som informatör bör du alltid tänka på att föräldrarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DAGVÅRD

VÄLKOMMEN TILL DAGVÅRD VÄLKOMMEN TILL DAGVÅRD SMÅBARNSFOSTRANS GEMENSAMMA PRAXIS OCH VERKSAMHETSPRIN- CIPER SOM FÖLJS I KOMMUNALA DAGHEM OCH FAMILJEDAGVÅRD BORGÅ STAD: http://www.borga.fi/daghem-och-familjedagvard SMÅBARNSFOSTRANS

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo Från och med 1.8.2017 Resultatenheten Svenska bildningstjänster2017 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik 20.6.2017 Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik (nedan barnets plan) är att sätta upp gemensamma mål och komma överens om hur barnets individuella

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Porvoo - Borgå Utbildning Den trygga inlärningsstigen Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Den trygga och enhetliga inlärningsstigen I Borgå vill man trygga barn och ungdomars

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 8/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 8/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 8/2015 1 Tid 09.12.2015 kl. 17:00-17:54 Plats Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, mötesrum Ervast, 1 vån. Närvarande Aintila Anna ordförande Björk Tony medlem Kuittinen Heidi

Läs mer

RP 60/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av augusti 2016.

RP 60/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av augusti 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

KARLEBY STAD SMÅBARNSFOSTRAN INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARNA

KARLEBY STAD SMÅBARNSFOSTRAN INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARNA KARLEBY STAD SMÅBARNSFOSTRAN INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARNA 1.4.2015 1 Information till vårdnadshavarna... 3 1.1 Servicechefer och sekreterarna inom småbarnsfostran samt ansvarsområden... 3 1.2 Familjedagvårdsledarna

Läs mer

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Grankulla stad 6.4.2010 Social- och hälsovård Småbarnsfostran och förskola PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Som grund för denna plan för läkemedelsbehandling är Social- och

Läs mer

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Studiedag inom barnskyddsfrågor 14.5.2013 Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Antal ärenden vid förvaltningsdomstolen Inkomna ansökan

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Datum Ärende 2016-11-09 LF 23/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna.

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna. Stadsfullmäktige 155 25.11.2015 Nätverket av daghem Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 38 Behandlingen av den nya lagen om småbarnspedagogik pågår ännu på riksnivå. I regeringspropositionen

Läs mer

AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING

AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING 1 SIVLTK 362/2010 BILDN 24.4.2013 23 AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING av de lokaliteter som bildningsväsendet förfogar över fr.o.m. 1.5.2013 2 1. Användningsavgifter och principer gällande bildningsväsendets lokaliteter

Läs mer

Barnets namn Födelsetid Adress Daghem. Allergier, sjukdomar, medicinering etc. Specialdiet, övriga orsaker som påverkar dieten Grupp

Barnets namn Födelsetid Adress Daghem. Allergier, sjukdomar, medicinering etc. Specialdiet, övriga orsaker som påverkar dieten Grupp TJÄNSTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK UTBILDNINGSVÄSENDET INLÄRNINGSPLAN FÖR BARNETS FÖRSKOLEUNDERVISNING Barnets grunduppgifter Verksamhetsperiod: 20-20 Vårdnadshavaren fyller i Intensifierat stöd Förskolan

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

Lag. om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Lagens tillämpningsområde

Lag. om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Lagens tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om den klientavgift som tas ut för småbarnspedagogik

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016 Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa Tammerfors Sept.2016 Förberedande arbete - Utkast till grunderna för planen för förskoleundervisning 2000, 2010, 2014, nya grunderna 2016 Arbetet

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister 1 24.8.2016 Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik (dagvård) klientregister Registerbeskrivning enligt 10 och information om behandling av uppgifter enligt 24 i personuppgiftslagen (523/1999) 2 Registrets

Läs mer

Barnets plan för. småbarnspedagogik

Barnets plan för. småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att

Läs mer

Mariehamns stad. Avdelningen för barnomsorg Rätt till barnomsorg enligt 17

Mariehamns stad. Avdelningen för barnomsorg Rätt till barnomsorg enligt 17 Mariehamns stad Avdelningen för barnomsorg 09.03 2016 Rätt till barnomsorg enligt 17 Rätt till barnomsorg enligt bo-lag 2011:80 Rätt till barnomsorg enligt 17 för Alla barn över tre år, en halvtidsplats

Läs mer

Plan för småbarnsfostran inom familjedagvården

Plan för småbarnsfostran inom familjedagvården Plan för småbarnsfostran inom familjedagvården TJÄNSTER FÖR SMÅBARNSFOSTRAN I SIBBO PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INOM FAMILJEDAGVÅRDEN Sibbo kommuns plan för småbarnsfostran inom familjedagvården har utarbetats

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer