Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete 2014"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Sammanställning per Förskoleenhet Enhet: Kungsängens förskolor Utbildningskontoret Sida 1 av 9

2 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete Innehåll... 2 Förbättrad skolkvalitet genom ett systematiskt kvalitetsarbete... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete... 3 Områden för systematiskt kvalitetsarbete... 4 Områden för fördjupad analys i Upplands-Bro kommuns systematiska kvalitetsarbete inom utbildningsverksamheter Slutord... 9 Sida 2 av 9

3 Förbättrad skolkvalitet genom ett systematiskt kvalitetsarbete De kommunala verksamheterna har under 2013 anpassat sig efter Skollagen, Kap 4 som säger att huvudmannanivån systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Alla förskole- och skolenheter har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret. Dessa sammanställs i juni månad till en samlad lägesbedömning. Ansvarsområde Kungsängens förskolor består av fyra förskolor, Bergshöjden, Blåsippan, Ekbacken och Klockarängen. Organisationen är indelade i 16 grupper, med totalt drygt 60 pedagoger och cirka 280 barn. Alla barngrupper är indelade i någon form av åldersindelning, detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla våra förskolebarn. Vårt viktigaste styrdokument är Förskolans läroplan, Lpfö 98/ reviderad Denna kvalitetsredovisning grundar sig på de mål och riktlinjer som finns i Läroplanen. Men även uppdrag från Skollag, samt uttalade mål och uppdrag från huvudmannen, Upplands-Bro kommun, är behandlade. Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete Sida 3 av 9

4 I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk. Den rymmer frågorna Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Den sista frågan hur blev det? kan på sätt och vis beskrivas som ett nytt var är vi?. På så vis löper processen vidare. I juni varje år samlas enheternas arbete in där en lägesbedömning kan göras av huvudmannen. Områden för systematiskt kvalitetsarbete Förutsättningar Förskola Förutsättningar som måste finnas för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs finns i styrdokumenten. Syftet är att barn ska kunna lära och utvecklas i enlighet med de nationella målen. Färgmarkering visar bedömning av aktuell status för enheten: Grön = Förutsättningar för måluppfyllelse goda; Gul = Förutsättningar för arbete mot mål delvis bristfälliga; Röd = Tydliga brister i förutsättningar för arbetet mot mål. Kommentera gula och röda markeringar för respektive förutsättning. Status (grön, gul, röd) Finns ett systematiskt arbete med att utforma verksamheten i förskolan på ett sådant sätt att barn tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt en god miljö? Har barngrupperna i förskolan en lämplig storlek och sammansättning? God miljö för lärande Kommentarer God miljö för lärande : Under verksamhetsåret har vi tagit fram rutiner för hur vi bedriver det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har valt att formulera två årshjul, ett för organisationens år, och ett för det pedagogiska året. Vad gäller säker, trygg och i övrigt god miljö, så vill jag påstå att det kan vi stå upp för, i enhetens förskolor. Självklart inträffar det enstaka och smärre incidenter, men dessa följs upp och analyseras, för att förebygga och planera så att vi drar lärdomar och utvecklar mot en ännu säkrare och tryggare miljö. Barngruppernas storlek varierar, i takt med stigande ålder på barnen, så är det fler barn i grupperna. Det är inte alltid antalet barn som är avgörande för hur resultatet blir, det är många andra faktorer som också spelar roll. Sammansättningen i grupper, barn i behov av särskilt stöd, pedagogers kompetens, och hur man väljer att organisera och bedriva det pedagogiska arbetet. Pedagogeran delar oftast upp grupperna i flera mindre grupper, grupp i gruppen. Det är en metod som praktiseras för att undvika stora barngrupper, men också för det skapar bästa möjligheter för barns lärande och utveckling. Sida 4 av 9

5 Har personalen de förutsättningar som krävs för att genomföra utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer. Finns de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas? Organisation Kommentarer Organisation: I stort sett så finns förutsättningarna, men det ser lite olika ut. Vi saknar en del förskollärare, det finns ett behov av att anställa fler. Många kompetenta pedagoger arbetar i våra förskolor, deras engagemang och vilja, att driva verksamhetens utveckling är stor. Den pedagogiska dokumentationen ska genomföras som ett uppdrag och ett förhållningssätt, det som då ofta saknas är tiden för den nödvändiga gemensamma reflektionen, utan reflektion blir det svårt att arbeta mot mål och uppdrag. Lokalerna är olika till sin beskaffenhet. Klockarängen börjar bli tio år, men är fortfarande i gott skick. Blåsippan som är kommunens äldsta förskola, och ligger under rivningshot, är nyligen renoverad. Däremot är både Bergshöjden och Ekbacken i stort behov av renovering. Har enheten tillräckliga resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas? Resurstilldelning Kommentarer Resurstilldelning : Här anser vi att vi saknar tillräckliga resurser. Vi har många barn i behov av särskilt stöd, och vi prioriterar att deras behov tillgodoses. Tilläggsbelopp söker vi, för att klara dessa kostnader, men när vi inte får, eller får en lägre summa, så får vi omfördela inom våra egna resurser. Det betyder att medel tas från något annat som också skulle ha varit angeläget att tillgodose. Resurstilldelningen används i största utsträckningen till personalkostnader. Vi anser att vi skulle behöva öka antalet pedagoger för att kunna helt svara mot mål och uppdrag. Har förskolechef, förskollärare och annan personal vid förskolan nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet? Personal Uppfyller förskolechef och förskollärare gällande behörighetskrav? Kommentarer Personal (Behörighetssituationen kommenteras och analyseras i mer detalj nedan): Samtliga av förskolans pedagoger har insikt i de styrdokument som finns för förskola. Kontinuerligt arbetar vi med kompetensutveckling som syftar till att ge pedagoger ännu större insikt i, och kompetens kring våra mål och uppdrag. Förskolechef har gått den statliga rektorsutbildningen, och förskollärare har adekvat utbildning. Sida 5 av 9

6 Centrala mål Förskola Frågeställningarna inom varje område syftar till att klarlägga om verksamheten överensstämmer med de nationella styrdokumenten. Färgmarkering visar bedömning av aktuell statusför enheten: Grön = mål uppfylls; Gul = Arbete mot mål pågår men mål uppfylls inte helt; Röd = Tydliga brister i arbetet för att nå mål. Kommentera gula och röda markeringar för respektive målområde. Status (grön, gul, röd) Uppfyller förskolan målen om att barn ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar? Arbetar förskolan enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med normer och värden? Bedriver förskolan ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn? Normer och värden Kommentarer Normer och värden : Den demokratiska fostran är ett område som genomsyrar allt arbete i förskolorna, barnen är delaktiga i allt, för att de ska få grundläggande förståelse för hur man gör demokrati. Men kan också uppfatta olikheter vad gäller förutsättningarna i en del grupper, här behöver vi processa frågan ytterligare för nå högre måluppfyllelse. Inom målområdet normer och värden är det förhållningssättet i mötet med varandra som har stor betydelse. Men också att man i verksamheten skapar mötesplatser som möjliggör för barn att mötas och att utvecklas, samt att även få förståelse för varandras olikheter, intressen och behov. Det finns en stor medvetenhet kring detta. I vårt arbete för att motverka kränkande behandling är synen på likabehandling centralt. Här går normer och värden från läroplanen hand i hand med vår likabehandlingsplan. Uppfyller förskolan målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet? Arbetar förskolan enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med kunskap, utveckling och lärande? Utveckling och lärande Kommentarer Utveckling och lärande (Matematik Riktat arbete, förutsättningar, satsningar mm, kommenteras och analyseras i mer detalj nedan): På förskolorna arbetar man i projekt, korta eller långa, dessa startar med något som intresserar många, helst alla barn. Hur sedan fortsättningen blir beror helt och hållet på i vilken riktning barnens intressen går. Det blir därmed väldigt olika innehåll i olika gruppers pedagogiska verksamhet, och det är så det ska vara, då kan vi säga att vår verksamhet genomförs så att den stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande efter intresse och behov. För att kunna arbeta på detta sätt krävs pedagogisk dokumentation, där man följer Sida 6 av 9

7 barnets/barnens tankar och lärande, samtidigt som man tillsammans reflekterar och har nya funderingar och hypoteser. I projekten får barnen arbeta med bland annat lek, skapande, rörelse, matematik, språk, omvärlden, miljöarbete, naturvetenskap och teknik. Många av målen inom utveckling och lärande, och även andra målområden, kommer med när man arbetar i processinriktade projekt. Uppfyller förskolan målen för barns inflytande? Har förskolan fungerande rutiner för hur barn ska ges inflytande över utbildningen och ta ansvar för förskolemiljön? Barns inflytande: Finns det vid förskolan ett eller flera forum för samråd med barnen? Kommentarer Barns inflytande : När vi talar om barns inflytande så finns det en stor kunskap kring detta. Men det är inte alltid som det finns med i praktiken i alla grupper. Det krävs att pedagoger vågar släppa lite av den rådande strukturen för att vi ska kunna säga att vi helt ut tar tillvara barns inflytande. I många grupper har man kommit långt med detta, och har en väl fungerande verksamhet som bygger på barns inflytande, tankar, idéer och intressen. Där är det pedagogisk dokumentation som är arbetssättet som tillvaratar barns tankar, och för dem vidare till nya utmaningar för utveckling och lärande. Finns det vid förskolan ett eller flera forum för samråd med vårdnadshavarna? Samverkan mellan förskola och hem Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem Förskolechefs ansvar Har förskolan fungerande rutiner för samverkan och fortlöpande dialog med föräldrarna om barns trivsel, utveckling och lärande. Kommentarer Samverkan Förskola/hem : Hittills har det varit föräldramöten, samtal vid lämning och hämtning samt utvecklingssamtal som varit de forum som funnits för samråd. Föräldrasamråd har varit det som genomförts på föräldramöten, men under 2014 startar vi upp föräldrasamråd på varje förskola, och då med representanter. Dialogen om barns trivsel, utveckling och lärande sker på utveklingssamtalen, där har vi tagit fram rutiner för hur dessa samtal ska genomföras Finns ett fungerande samarbete till stöd för barns kontinuerliga utveckling och lärande mellan förskolan, grundskola och med fritidshem? Kommentarer Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem : Gemensamt med förskolor och skolor i Kungsängen har vi en handlingsplan för hur vi ska arbeta med övergången mellan förskola och skola. Denna följer pedagogerna, och den medverkar till en fungerande samverkan. Är förskolechef pedagogisk ledare och inriktar verksamheten mot de nationella målen? Sida 7 av 9

8 Tar förskolechef ansvar för förskolans resultat och att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med de nationella målen? Kommentarer Förskolechefs ansvar : Kontinuerligt följer vi upp, och utvärderar verksamhetens arbete. Det görs då mot de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Det pedagogiska ledarskapet bygger på att det finns en ledningsgrupp, och även arbetslagsledare som kan medverka och driva det systematiska kvalitetsarbetet. Områden för fördjupad analys i Upplands-Bro kommuns systematiska kvalitetsarbete inom utbildningsverksamheter Upplands-Bro kommun har på huvudmannanivå identifierat några områden som ska följas upp och analyseras i mer detalj för att skapa förutsättningar för förbättringar. Därför lyfts varje enhets resultat, arbete kring och förutsättningar för områdena Matematik och Behörigheter särskilt, liksom enheternas arbete för att systematiskt utvärdera medarbetarnas arbetsinsatser. Matematik Satsningar (Matematiklyft mm) Beskriv och utvärdera de satsningar som gjorts. Hur ser det fortsatta arbetet ut? Matematiklyftet, har sex av enhetens förskollärare deltagit i. Satsningen har utvecklat deras kompetens i att se, och förstå hur förskolans arbete med matematik kan utvecklas. Och att då göra det på ett mer grundläggande sätt, där man målmedvetet arbetar med begreppen för att barn ska ha möjligheter att skapa fördjupad förståelse. Förskollärarna har också systematiskt delgett sina arbetskamrater vad de lärt sig, vilket skapar ringar på vattnet i förskolans matematikarbete. Vi har också deltagit i lärplatteprojektet där ett av fokusområdena var matematik. Även detta har gett ökad kompetens kring arbetet med barns matematik i förskolan. Här var det mera fokus på hur lärplattan kan vara ett komplementärt verktyg i arbetet. Och hur man gör det till ett pedagogiskt arbete, där syftet är att barns matematiska kompetens ska öka. Parallellt med dessa två utvecklingsinsatser så arbetar vi regelbundet med att reflektera och analysera kring hur arbete med, i detta fall matematik fungerar, och vilka åtgärder som behövs för att vidareutveckla processerna. Matematik ingår, så som många pedagoger tänker, i andra målområden. Matematik är precis som språket ett målområde som genomsyrar nästan alla av förskolans processer Behörigheter Beskriv och analysera enhetens situation när det gäller personalens behörigheter. Ge en generell bild av behörighetssituationen på enheten på kort och lång sikt. Tillgång till förskollärare? Barnskötare? Övrigt? Framtida situation: Pensionsavgångar? Rekryteringsmöjligheter? Behov av kompetensutveckling? Andelen förskollärare är låg. I dagsläget är det cirka 40 % av medarbetarna som har den kompetensen. Vi kommer under hösten att starta upp en rekryteringsomgång för att öka andelen förskollärare. Det har varit svårt att rekrytera förskollärare, bristen är stor och vi är många som konkurrerar om de få som finns. Vi har haft stora pensionsavgångar de senaste åren, men det som nu är överblickbart rör sig inte om samma omfattning. Kompetensutveckling arbetar vi med efter det behov som finns i verksamheten, både på grupp- och individnivå. De senaste satsningarna har handlat om hur pedagogerna genomför sitt arbete med mål och uppdrag så att vi erbjuder alla barn de möjligheter de ska ha rätt till i förskolan. Och det kommer vi att fortsätta med, det gäller att Sida 8 av 9

9 skapa hög kompetens kring hur vi ska förhålla oss till det som våra styrdokument säger. Men det handlar inte bara om att veta, man ska också skapa den verksamhet som förväntas, så att vi håller en hög kvalitet. Vilket arbete sker systematiskt för att utvärdera personalens insatser? Hur utvärderas arbetsinsatser? Hur följs utvärderingar upp? Hur ges möjligheter för kompetensutveckling för att stärka insatser? Delaktighet? Dokumentation? På medarbetarsamtal diskuteras den enskildes insatser, och då i samråd med pedagogen i fråga. Då tas det upp hur det fungerar, och vilka utvecklingsbehov som finns. I arbetslagen har man regelbundet reflektioner, vi har också ett system med pedagogiska nätverk. I dessa forum reflekteras kollegialt kring hur pedagogerna arbetar, och hur man kan/ska gå vidare för att öka medvetenheten/kompetensen, och därmed höja kvaliteten. Personalens delaktighet är stor, det är omöjligt att inte vara delaktig i ett arbete som kräver engagemang, närvaro, initiativ och ett aktivt förhållningssätt. Allt i förskolan dokumenteras, pedagogerna sköter själva sin egen dokumentation, vi har rutiner för det, men det går ändå till på lite olika vis. Att det kan se olika ut är helt naturligt. Vi arbetar med olikheter som en tillgång, och då får det inte vara ett hinder. Huvudsaken är att man följer mål och uppdrag. Slutord Inom alla områden som beskrivs i denna kvalitetsredovisning så finns det olikheter mellan förskolehusen, men också mellan enhetens 16 avdelningar. Jag vill poängtera att vi inte eftersträvar att det ska vara lika, eftersom alla barngrupper ser olika ut och har olika förutsättningar och behov. Det som däremot är eftersträvansvärt, är att på vissa områden öka kvaliteten för att få en ännu bättre verksamhet för enhetens barn. Behovet av att vidareutveckla arbete med den pedagogiska dokumentationen har vi haft som utvecklingsområde, och det kommer att fortsätta med. Det finns skillnader i hur detta uppdrag genomföres, och vi behöver satsa vidare för att arbetet ska fördjupas och kvaliteten ska öka ytterligare. Kvaliteten på den pedagogiska dokumentationen har ett samband med hur resultat och måluppfyllelse blir inom i stort sett samtliga målområden i förskolan. Det är också så att målen är hopflätade, de ingår gemensamt i förskolans sammanhang. Det går inte att arbeta med ett mål i taget, utan varje mål är en del av helheten. Sammanfattningsvis kan man konstatera att enhetens förskolor bedriver en verksamhet som är trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar. Barnen erbjuds en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen som är i början av det livslånga lärandet, får i anpassad takt möta nya utmaningar. Lek och lärande är ömsesidiga begrepp i vår verksamhet: det sker ett lärande i leken och leken har betydelse i lärandet. Den pedagogiska verksamheten ger barnen möjlighet att skapa mening och förståelse, samt en känsla av sammanhang. Barnen lär sig tillsammans, under lekfulla former, olika kompetenser för att de ska utvecklas till demokratiska medborgare. Och framförallt, barnen har roligt det är lustfyllt i förskolorna Lena Seger Förskolechef Kungsängens förskolor Sida 9 av 9

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Sammanställning per Förskoleenhet Enhet: Tibble förskolor Utbildningskontoret 2014-06-12 Sida 1 av 14 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete 2014... 1 Innehåll... 2 Förbättrad

Läs mer

Kungsängens förskolor Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kungsängens förskolor Kvalitetsredovisning 2012/2013 1 Kungsängens förskolor Kvalitetsredovisning 2012/2013 Inledning Kungsängens förskolor består av fyra förskolor, Bergshöjden, Blåsippan, Ekbacken och Klockarängen. Organisationen är indelade i 16 grupper,

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg 1september 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg Enheten Vattmyra förskolor startade den 1 juli 2012. I enheten ingår;

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB Förskoleplan för Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB augusti 2016 1 Inledning Hösten 2011 startar vi med att använda förskoleplanen, och gruppen för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13

Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13 Kulturförskolan Tolvåker Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13 1 Innehåll 1. Grundfakta 2. Underlag och rutiner för framtagandet av kvalitetsrapport 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsrapport och mål för

Läs mer

Arbetsplan (ma ldokument)

Arbetsplan (ma ldokument) Gullhedens förskola Jäderfors förskola Anette Gottfriedson, förskolechef 2016-08-22 Arbetsplan (ma ldokument) 2016-2017 Denna arbetsplan gäller för förskolan i Järbo och Jäderfors under verksamhetsåret

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Rapport. Granskningsrapport fristående förskola Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Sammanfattning Förskola Stadsdelsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att fristående verksamhet bedrivs

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Årsunda, 20160822 2016/17 Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse FÖR LINGONBACKEN, PAVILJONGEN, SÄTRALINJEN OCH ÅRSUNDA FÖRSKOLOR Kunskapsförvaltningen Datum Sidan 1(4) Årsunda, Sätralinjen, Lingonbacken

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2017-2018 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Plan för barns och föräldrars delaktighet och inflytande

Plan för barns och föräldrars delaktighet och inflytande Datum:131031 Bild :www.microsoft.se Plan för barns och föräldrars delaktighet och inflytande Kvarngården MINI 1 Innehållsförteckning 1. Syfte: 3 2. Vision: 3 3. Mål: 3 4. Aktiviteter barn 4 4.1. Individnivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer