Elbranschens kundoffensiv efter fem år: Unik branschsatsning en miljon nöjdare kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbranschens kundoffensiv efter fem år: Unik branschsatsning en miljon nöjdare kunder"

Transkript

1 Elbranschens kundoffensiv efter fem år: Unik branschsatsning en miljon nöjdare kunder Februari 2009

2 Ett av kundoffensivens delprojekt handlade om det krångliga språket. För att göra det enklare för kunden i umgänget med elföretagen togs en ordlista fram och en guide med de vanligaste situationerna som en kund kan hamna i. Kundtjänsten på företagen fick samtidigt checklistor och manualer. Några medlemmar tog språkvårdandet på högsta allvar. Mona Nyberg på Gävle Energi blev lite av branschens språkpolis och drog sig inte för att ringa och meddela när branschföreträdare använt fel språk: Ni på Svensk Energi skulle säkert kunna vara ännu mer aktiva och framför allt leva som ni lär. Det skulle förenkla för oss ute på företagen och även stärka oss i kontakten med kunderna. 2

3 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Elbranschens kundoffensiv avslutas som projekt vid halvårsskiftet Resultaten efter fem års arbete är tydliga: De senaste mätningarna visar att branschens gemensamma ansträngningar resulterat i minst en miljon nöjdare kunder (Svenskt Kvalitetsindex). Andelen som är kritiska mot elfakturornas begriplighet har minskat med över en miljon personer (Synovate). Andelen som är missnöjda med väntetider i telefonen har minskat med mer än personer (Synovate). Andelen som är nöjda med elföretagens förmåga att förstå ett kundärende har ökat med cirka personer (Synovate). Hos Elrådgivningsbyrån har klagomålen halverats under perioden. Även antalet fall som gått vidare till Allmänna reklamationsnämnden har minskat rejält. Den negativa exponeringen av elbranschen i media har dramatiskt minskat. Framför allt har det nödvändiga arbetet med kundoffensiven resulterat i en mängd förändringar allt från lagstiftning och branschrekommendationer till ökad kvalitet och precision i de olika kundprocesserna. Arbetet har omfattat 164 elnätsföretag och 119 elhandelsföretag. Kärntrupperna, som gjort det engagerade vardagsarbetet, har omfattat minst 800 medarbetare. De sista åren har arbetet drivits vidare i det särskilda nätverk (KURT/EMIX-nätverket) som byggts upp under arbetets gång. 270 branschmedarbetare har delat erfarenheter och entusiasmerat varandra i regelbundna träffar. Allt för det ädla syftet att skapa ett gott förtroende för elbranschen hos kunder och allmänhet. 3

4 Branschorganisationen Svensk Energi inledde 2004 en satsning för att åstadkomma förbättringar för elkunderna. I projektet ingår bl a gemensam terminologi, mer lättförståeliga fakturor samt bättre rutiner vid leverantörsbyten, avläsningar och avräkningar. Redan tidigare hade befattningar som kundombudsmän eller kundansvariga börjat inrättas inom företagen. Sammantaget har stora förbättringar skett under de senaste åren. En entydig bild framträder som visar att problemen på elmarknaden har minskat i omfattning. Införandet av Elrådgivningsbyrån, elprisjämförelsen och branschens egna satsningar är sannolikt viktiga bidrag till den positiva förändring som nu sker. Det är angeläget att branschen fortsätter arbeta förebyggande och att medlemsföretagen genomför de olika åtgärderna i den s k kundoffensiven. Ur Konsumentverkets konkurrensrapport år

5 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Målgång för kundoffensivarbetet är 1 juli Då kommer det lagstadgade kravet på månadsvis avläsning för alla kunder sannolikt den största reformen sedan avregleringen. Med ett fungerande EMIX igång på våren 2009, och ett intensivt arbete för att klara byten av alla elmätare samt intrimning av fungerande kommunikation, tas de sista stegen i arbetet. Och allt har sitt ursprung i kundoffensiven. Redan år 2004 var den tydliga målsättningen att på bästa sätt förbereda branschen för mätarreformen för att undvika ett nytt förtroendemässigt bakslag. För elkonsumenterna har branschens kundoffensiv varit väldigt positiv. Många av de kundproblem vi redovisat från Elrådgivningsbyrån har branschen arbetat med att förebygga eller begränsa på ett målmedvetet sätt. Byrån har bidragit med ett antal förslag i det arbetet. Det gäller bland annat förenklade och enhetliga begrepp på fakturan och i kundkontakter samt rimliga avtalsvillkor. Kundoffensiven har bidragit till ökad förståelse av hur elmarknaden fungerar liksom av elfakturorna. Elmarknaden upplevs dock fortfarande som krånglig och det är därför angeläget att förenklingsarbetet fortsätter. Arbetet i kundoffensiven har även bidragit till att företagen ökat tillgängligheten till sina kundtjänster och till att klagomål utreds snabbare. Ett antal företag har även inrättat kundombudsmän och infört kundgarantier. Bo Hesselgren Konsumenternas Elrådgivningsbyrå 5

6 Myterna ska bort bort bort Flera mätningar under hösten 2006 visade att kundernas förtroende för elbranschen aldrig varit lägre. Det konstaterades att det fanns myter i branschen kring kundoffensiven som vi måste slå hål på för att kunna återvinna elkundernas förtroende. Branschen hade mycket att lära av Magnus & Brasses budskap i barn-tv om att allt ska vara busenkelt. 6

7 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Fritt fall i förtroende det var så det började Elmarknadens avreglering år 1996 var en omtumlande förändring för branschens aktörer. Med facit i hand går det att självkritiskt hävda att branschen inte var tillräckligt väl rustad för att klara avregleringen utan de problem som uppstod. Inte förrän i november 1999, då kravet på en särskild mätare för kunder som ville byta elhandelsföretag avskaffades, släpptes marknaden helt fri. För kunderna hade avregleringens första fem år upplevts som en framgång. Skälet var fem extremt vattenrika år som ledde till låga elpriser. Det blev nästan en regel att teckna elhandelsavtal på sommaren eftersom elpriset då låg på nivån öre/kwh. Men naturens makter ville annorlunda. Plötsligt gick vi in i den torraste perioden på 50 år i Norden. Och med det följde stigande elpriser. Kunderna kände inte igen sig. Trycket ökade dramatiskt mot elbranschen. Tidningarna var nästan dagligen fyllda med trista rubriker missnöjda kunder klagade över långa väntetider i kundservice, leverantörsbyten, kundflyttar som tog orimligt lång tid, och mycket annat. Resultatet blev att förtroendet för elbranschen snabbt föll till extremt låga nivåer. Synen på elbranschen hamnade ungefär lika lågt som den på bankerna under bankkrisens dagar under 1990-talets början. I det läget tidigt under år 2004 togs initiativet till det som kom att bli beslut om att kraftsamla i elbranschens kundoffensiv. Insikten fanns om att branschen måste lösa sina egna problem ingen annan torde göra det. Samtidigt arbetade en statlig utredning (Eloch gasmarknadsutredningen) som under hösten 2004 väntades komma med förslag till många frågor som skulle bli direkt styrande för elhandels- och elnätsföretagens dagliga verksamhet. För att kunna påverka utredningen och arbetsvillkoren för morgondagen gällde det att till utredningen spela in genomtänkta branschförslag. 7

8 Kundoffensiven betalar sig: Nu får vi äntligen lön för mödan! Rejäla framsteg i förtroendet hos kunder och allmänhet har på sistone noterats för elbranschen i olika opinionsmätningar. Den glädjande uppgången enligt Svenskt Kvalitetsindex blir ett kvitto på att branschens kundoffensiv har varit en viktig satsning Kundnöjdhet hos privatkunder till elbranschen 59,9 60,5 61,2 64, Branschen har gått framåt rejält i SKI:s mätningar. +3,6 enheter i den senaste mätningen (dec 2008). För att få samhällets respekt och förtroende måste vi bygga en stark förtroendebas gentemot våra kunder. Tack vare kundoffensiven, och de gemensamma ansträngningarna i det arbetet, börjar vi nu se ljuset i tunneln men det är en lång väg kvar, säger Kjell Jansson, Svensk Energis VD, i en kommentar. Förtroenderaset orsakades av att branschen hade problem. Vi mäktade inte med uppgiften fullt ut efter avregleringen. Kundoffensivens kraftsamling innebar att vi gemensamt städade upp i bristande rutiner och allt mer började jobba med standardisering i kundrelationerna det var nödvändigt. Och det var definitivt rätt väg. Nu måste vi behålla greppet. Med ett stärkt förtroende har vi höjt immunförsvaret och står bättre rustade för framtida utmaningar. Nu närmast måste reformen med månadsvis avläsning den 1 juli 2009 bli en framgång.

9 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Med Capgemini som extern konsult inleddes våren 2004 en förstudie med bred representation från elbranschen. Karima Björk, enhetschef för Handel & Försäljning på Svensk Energi, ledde styrgruppen. Före sommaren det året kom ett konkret förslag från det arbetet, som förelades Svensk Energis styrelse. Ett kvarstående problem var att branschen trots allt saknade samsyn om problemens allvar och om behovet av gemensamma insatser. Många av de mindre medlemsföretagen ansåg sig inte ha några problem över huvud taget. Uppenbarligen bidrog sommarledigheten till att åsikterna inom branschen växte samman. Tidigt efter sommaren gavs klartecken att köra igång grundarbetet, och det var bråttom med tanke på den sittande statliga utredningen. EMIX är framtiden. Vi måste våga ta ett steg framåt och det här är ett naturligt steg. De system som vi hittills haft är manuella och vi kan inte fortsätta att ha en massa folk som arbetar manuellt med detta. Det är en självklar utveckling att ha system som kan prata maskin till maskin. Jan Berglund, Jämtkraft Vi håller just nu på att införa ett elnätsinformationssystem på Alvesta Energi (jan 2008), som ska förenkla och förbättra när det gäller snabb och korrekt information till kunderna. Kundoffensiven har gjort skillnad. Det är vi som gjort arbetet men utan kundoffensiven och utan att bolla idéer med kollegor i branschen hade vi inte kommit så här långt. Nu fortsätter arbetet. Tina Sjögren, ekonomi- och kundtjänstchef, Alvesta Energi 9

10 10 När fem delprojekt hade arbetat en hel höst låg över 30 förslag till förbättringar klara. Men egentligen var det inte så krångligt. De flesta gick ut på att införa nya rutiner, att organisera bättre och helt enkelt just det göra det enklare. De 30 förslagen sammanfördes så småningom till knappt tio, varav EMIX och mätarbytena var de tyngsta konkreta åtgärderna.

11 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Fem delprojekt Arbetet organiserades i fem arbetsgrupper: 1) 2) 3) 4) 5) Komplettera regelverket och skapa en bättre efterlevnad av reglerna inom kundprocesserna avläsning och avräkning, leverantörsbyte samt flytt. Delprojektledare: Mats Persson, Vattenfall, med Ulrika Sigerud, Svensk Energi, som sekreterare. Förbättra informationsflödet mellan branschens aktörer, vilket skulle kunna innebära ett centralt anläggningsregister. Det var detta som sedermera blev EMIX. Delprojektledare: Maria Gustavsson, Capgemini, och Anders Pettersson, Svensk Energi, sekreterare. Skapa förutsättningar för en fungerande månadsavläsning för alla kunder från den 1 juli Delprojektledare: Lennart Larsson, Carlbro International, och Birger Eriksson, Svensk Energi, sekreterare. Standardisera grundläggande fakturainformation så att viss kritisk information har samma terminologi, redovisas på enhetligt sätt och med samma innehåll. Delprojektledare: Torbjörn Ullberg, Sundsvall Energi Elnät, med Britt Tjörnemar, Svensk Energi, som sekreterare. Standardisera grundläggande kundinformation för kundprocesserna, prisjämförelser, avtalsformer och begrepp. Delprojektledare: Göran Frendin, Fortum, och Kalle Lindholm, Svensk Energi, sekreterare. Bemanningen av arbetsgrupperna löstes på frivillig väg. Var finns experter på medlemsföretagen som är tillgängliga under oktober november för ett intensivt arbete? Snabbt kom förslag på ett 50-tal experter från 30-talet företag. För att hålla samman projektet inrättades en organisation med Paul Gerdin, tidigare Graninge, som inhyrd projektledare, Annica Lindahl, Svensk Energi, som varit samordnare av kundoffensivarbetet ända sedan starten och Kalle Karlsson, Svensk Energi, som kommunikationsansvarig. 11

12 EMIX i Lönneberga Med inspiration från Astrid Lindgrens värld och som en hyllning till 100-årsfirande (år 2007) Vimmerby Energi återges här ett utdrag ur sagan om EMIX i Lönneberga, från region Västs möte. EMIX i Lönneberga hette en liten krabat som kom till världen med visst bry. Det var en liten envis batting, inte så där bråkig som andra. Det bästa EMIX visste var att hålla ordning på allt. När de stora bumlingarna tillsammans med de medelstora och små lekte affär så slarvade de väldigt ofta. EMIX måste jobba i det tysta men det gjorde honom ingenting. Med en datamaskins noggrannhet och en åsnas envishet ersatte han de slarviga lapparna, de mumlande samtalen med distinkta små ettor och nollor som omedelbums hamnade rätt. Inga fingrar i nån syltburk här inte. Det kunde hända att någonting ändå gick snett. Då ljöd ofta en arg, näst intill faderlig stämma från någon av dem som var med i leken; EEEEEEEEEEMIIX, va i rackarns namn ska detta betyda?. Men det var aldrig EMIX fel, han hade ordning på sina små ettor och nollor som om han nästan hade täljt fram dem i trä, i ett gammaldags hederligt hantverk. Istället kunde han hjälpa till och spåra upp var felet låg och meddelade alltid den skyldige på ett artigt sätt. av Kalle Lindholm, Svensk Energi 12

13 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Förtroende kan inte köpas; det måste förtjänas En kick-off arrangerades på Hotel Nordic Light den 29 september. Bo Källstrand, Svensk Energis dåvarande VD, konstaterade bl a följande inför 52 experter från 24 medlemsföretag: - - Det finns inga genvägar till ökat förtroende för branschen. Förtroendet kan inte köpas; det är något som en bransch måste förtjäna av egen kraft. Vi vet att vi har ögonen på oss. Hela tiden framförs det krav till myndigheter och politiker med förslag om olika lagstiftningsåtgärder riktade mot elbranschen. För oss är det därför viktigt att gå på offensiven och visa omvärlden att vi tar problemen på allvar, och att vi tar itu med dem. Det är bästa sättet att förekomma risken för lagstiftning. Under de aktuella höstmånaderna var det en intensiv aktivitet hos Svensk Energi. Långt in på nätterna jobbade olika arbetsgrupper. Entusiasmen var påtaglig hos alla dem som var med i arbetet. Svensk Energis styrelse skulle ha en avrapportering vid sitt decembermöte. Ännu två veckor före mötet var det oklart exakt vad som skulle komma fram i form av konkreta förslag från de fem arbetsgrupperna. Utfallet från arbetsgrupperna blev ett helt batteri av olika förändrings- och förbättringsförslag totalt drygt ett 30-tal. En del stora frågor, andra av mindre karaktär. Svensk Energis styrelse, som hela tiden starkt stöttat arbetet i kundoffensiven, gav klartecken att gå vidare. Ett av förslagen har efter de gångna årens fortsatta utrednings- och utvecklingsarbete lett fram till förverkligandet av EMIX (EnergiMarknadens InformationsväXel). Arbetsgruppens förslag var att samla branschens aktörer kring en gemensam målbild för att kunna hantera de ökande volymerna mätvärden i samband med mätreformen den 1 juli

14 Kundoffensiven har varit en mycket viktig satsning på kunderna från branschens sida. Det är glädjande att se att arbetet har lett till förbättringar för kunderna. Vi kan se att det har skett en förändring när det gäller hur branschen kommunicerar med sina kunder och att problemet med otydliga fakturor har minskat. Trots att förbättringar har skett, finns det fortfarande kunder som upplever att elmarknaden är krånglig. Jag vill uppmana branschen att ta vara på den möjlighet reformen om månadsvis avläsning innebär och se till att den gynnar kunderna genom enklare fakturor. Löser branschen detta på ett bra sätt kommer det att stärka kundernas förtroende för elmarknaden. Det är också viktigt att arbetet med att sätta kunden i centrum, som inletts via kundoffensiven, nu fortsätter ute på företagen. Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen 14

15 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Här är exempel på de drygt 30-talet förbättringsförslag som kom in: Identifiering personnummer och EAN-kod Nätavtal krävs för att teckna elavtal, ett lagkrav När månadsvärde finns, måste det rapporteras av elnätsföretaget och användas av elhandelsföretaget Månadsenergier rapporteras, från och med år 2006 Gemensam ordlista Prisjämförelser Standardiserad kundinformation för vanliga situationer Standardiserad fakturainformation Branschrevision hjälper oss kvalitetssäkra kundnyttan Svensk Energis styrelse gjorde tummen upp för alla förbättringsförslagen i kundoffensivens projektomgång. Veckan före jul 2004 presenterades helheten för alla som varit med och arbetat och för berörda myndigheter Konsumentverket och Energimyndigheten i första hand. Redan i december 2004, när Konsumentverket lämnade sin årliga rapport till regeringen om uppföljning av nyligen avreglerade marknader, noterades arbetet som elbranschen dragit i gång: Elbranschen har sjukdomsinsikt om att branschen behöver göra något. 15

16 16

17 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Nästa fas bred medlemsdialog och fortsatt förankring Våren 2005 vidtog nästa viktiga fas i förankringsarbetet en nära dialog med medlemsföretagen. Svensk Energis regionansvariga genomförde en unik process som kom att omfatta hembesök hos 160 medlemsföretag. Då träffades cirka chefspersoner i direkt dialog. Samtidigt inledde Kompetens & Förlag inom Svensk Energi sin utbildningsverksamhet, som engagerade 550 personer i första omgången. Senare under våren 2005 tillsatte Svensk Energis styrelse fem kompletterande snabbutredningar. En gällde hur man utvecklar idén med branschrevision som senare blev egenkontrollen TRIM. En annan utredning blev det fortsatta arbetet fram emot förverkligandet av EMIX. TRIM föddes inom ramen för elbranschens kundoffensiv som ett enkelt sätt att mäta kundinriktningen i det egna arbetet och identifiera förbättringsområden. Det förtjänar att påpekas att TRIM är förenat med en förhållandevis liten arbetsinsats. Det handlar om att lägga ett par arbetstimmar på att besvara ett 70-tal ja- och nejfrågor kring verksamheten. 17

18 18 Under hela KURT-nätverkets levnad har nyhetsbladet KURTfattat getts ut. Här har inspirerande artiklar från medlemmarnas vardag varvats med kloka råd och tips om vidareutbildning i konsten att förbättra för kunderna.

19 Elbranschens kundoffensiv efter fem år Nätverket kring KURT och EMIX I början av år 2006 bildades nätverket KURT Kundoffensivens Regionala Träffar. I en välkomsthälsning skrev Svensk Energis styrelseordförande Anders Hedenstedt: Jag tror att branschen nu är inne på rätt väg och att de tänkta regionala nätverken kan bidra med ytterligare kraft i arbetet på lokalplanet där det egentliga arbetet skall göras. Sedan dess har arbetet inom kundoffensiven bedrivits i KURTs namn, ett nätverk som utökades i januari 2008 med EMIX. En stor tyngdpunkt har legat på regionala aktiviteter. De tongivande har varit Svensk Energis regionchefer Arne Smedberg (nord), Helena Olssén (mitt), Hans Christian Pedersen (väst) och Paul Andersson (syd). Stöd och inspiration har kansliet i Stockholm bidragit med och där främst Annica Lindahl, Marie Wiklund, Kalle Karlsson och Kalle Lindholm. Vid de speciella KURT-träffar som anordnats höst och vår i alla regioner har uppslutningen varit mycket god och många kreativa diskussioner har förts, som ofta lett till konkreta åtgärder. Sammanslagningen med EMIX har bidragit till att höja kunskapsnivån i branschen och öka uppslutningen kring EMIX. Den allra största förtjänsten med hela kundarbetet har trots allt varit att vi inom branschen blivit medvetna om att de viktigaste vi har att göra med är kunderna ett begrepp som om vi ska vara riktigt ärliga, i stort sett inte existerade före kundoffensiven. Vi ska också erkänna att vi långt ifrån är färdiga. Men vi har lagt en bra grund för den långa och spännande väg som ska utveckla kundrelationerna ytterligare. 19

20 Fokus i Kundoffensiven ligger på två handfull förslag. En vision ska göra det ännu klarare mot det slutliga målet nöjdare kunder i framtiden. Svensk Energi Stockholm, Besöksadress Olof Palmes Gata 31 Tel , Fax ,

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Mari Nilsson 2010-12-13 Johan Parmler Release: kl. 05.oo Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 1 Energibranschen fortsätter sakta men säkert att stärka förtroendet

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin!

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI MARS 2014. NUMMER 3 Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum 2016-05-27 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj Närvarande Daniel Norstedt (Ei) Sara Sundberg (Ei)

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven

Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven SPÄNNINGSLÖSA MÄTSYSTEM ETT PROJEKT INOM KUNDOFFENSIVEN Svensk Energi - Swedenergy - AB Svensk Energi - Swedenergy - AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet... Verksamheten 2012 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet... 10 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13 :y Arlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Näckåns Elnät AB med organisationsnummer 556526-6995, avseende perioden 1 januari 2014-31 december 2014. Diarienummer 2015-100236 Allmänt Övervakningsplanen

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal. R-2016/0554 Stockholm den 7 april 2016 Till Miljö och energidepartementet M2016/00695/Ee Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade

Läs mer

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt 2014-06-10 Energimarknadsinspektionen Anne Vadazs Nilsson Daniel Norstedt Synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (6) Datum 2014-04-28 Medlemskretsen för internt bruk Fasta

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation Verksamheten 2010 Innehåll Text: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Layout: Susanne Torén Foto: Gösta Bladh, Ber l Elenius, Susanne Torén och Ma Vene Organisation Verksamhetsåret 2010 Ärendestatistik Dyrare

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

Den hållbara hemtjänsten

Den hållbara hemtjänsten Utbildningsdag 10 februari 2016 Folkets hus, Göteborg Den hållbara hemtjänsten - förebyggande arbete mot sjukskrivningar För HR-avdelning och chefer inom kommunal äldreomsorg Hur ska en organisation se

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB, Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för 2015

Vattenfall Eldistribution AB, Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för 2015 Vattenfall Eldistribution AB, Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan för 2015 Uppgifter som rapporteras till EI på EI WEB-formulär per 2016-03-12 (se nedan) START FORMULÄR 0. Datum 2016-03-12 1. Företagets

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anvisade elavtal Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 juni 2016 Ibrahim Baylan Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 var ett fantastiskt och hektiskt år för Maktsalongen. Flera nya verksamheter initierades och sjösattes. Nya programledare tog över mentorskapsprogrammet, lokala Maktsalonger

Läs mer

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05 Att jobba med språkvård ård är inte att ha alla svaren, utan att våga ställa frågorna. Våga fråga! Arbetssätt och metoder i praktiskt språkvårdsarbete Kristin Aastrup Språkvårdare Bolagsverket kristin.aastrup@bolagsverket.se

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2015 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2015... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 11 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

Vad är det då som gör att man inte får en bra start? Guide: Bra start på nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Proaktivt forum för Elmätare. Från elmätare till energiserviceenhet, din ingång till smarta nät, en branschrekommendation

Proaktivt forum för Elmätare. Från elmätare till energiserviceenhet, din ingång till smarta nät, en branschrekommendation Proaktivt forum för Elmätare Från elmätare till energiserviceenhet, din ingång till smarta nät, en branschrekommendation Utges av Svensk Energi Swedenergy AB 1 Inledning Proaktivt forum är ett samarbete

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Sammanträdesplats Närvarande Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Ledamöter Sven- Olof Karlsson Ordförande, F län Per Bjurulf Tjg ersättare, HU, Pk 4 Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Claes Hallert

Läs mer

Privatekonomisk folkbildning

Privatekonomisk folkbildning Privatekonomisk folkbildning 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Danske Bank är sedan många år engagerade i privatekonomisk folk bild ning. Med vår samhällssatsning vill vi att nästa generation konsu menter ska

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

vad är det för vits med samordningsförbund problemet lösningen vitsen

vad är det för vits med samordningsförbund problemet lösningen vitsen vad är det för vits med samordningsförbund? problemet lösningen vitsen Vi vänder oss till alla er som har intresse för välfärdsfrågor. Syftet är att uppnå större förståelse för samordningsförbundens verksamhet

Läs mer

En obegriplig elmarknad

En obegriplig elmarknad En obegriplig elmarknad - vad krävs för att öka kundernas förtroende? Onsdag den 4 juli kl 13:00-14:15 Gotlands Museum Vikten av aktiva konsumenter på elmarknaden - vilken roll spelar förtroendet? Tommy

Läs mer

Övervakningsplan Nybro Elnät AB

Övervakningsplan Nybro Elnät AB Dokument: Övervakningsplan Upprättad av: Kent Hagman Godkänd av: Styrelsen Affärsområde: Nybro Elnät AB Fastställt den: 2016-01-27 Övervakningsplan Nybro Elnät AB Bakgrund Alla elnätsföretag som ingår

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Kundombudsmannen Verksamhetsåret 2010

Kundombudsmannen Verksamhetsåret 2010 Kundombudsmannen Verksamhetsåret 2010 2010 året som gått 2010 har varit ett givande år hos Kundombudsmannen. Vi har uppfyllt vårt åtagande enligt den instruktion som styr vår verksamhet. Vi har även fortsatt

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer