Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin!"

Transkript

1 NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI MARS NUMMER 3 Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare. KJELL JANSSON, Svensk Energis vd, påpekar att branschen fortsätter vara en aktiv investerare vars satsningar år för år blir allt viktigare: Under senare års finanskris, då andra sektorer har svajat med minskade investeringar, har energibranschen stått stark. Skulle SCB:s prognos för året förverkligas, kommer energibranschen att svara för 42 procent av landets industriinvesteringar. Det är värt att hålla i minnet under ett valår. "Energibranschen tar ett starkt samhällsansvar. Våra årliga satsningar är nästan tio gånger mer än den samlade byggindustrin i Sverige. För dem förutspås i år investeringar på 4,2 miljarder kr." De senaste tio åren har branschen investerat cirka 280 miljarder kr. Energibranschen håller därmed med råge den utveckling som aviserades för sex år sedan. Där utlovades investeringar på 300 miljarder kr under perioden Kjell Jansson igen: Under den gångna tioårsperioden ingår i investeringarna stora satsningar på elnätssidan kilometer oisolerad blanktråd i skogsterräng har vädersäkrats det mesta är nu kablar i marken. Hela utbyggnaden av vindkraften är ungefär en tredjedel av gjorda satsningar. Resten handlar om effektiviseringar i övrig elproduktion; vattenkraften, effekthöjningar i kärnkraften och nya kraftvärmeverk.

2 Fortsatta juridiska oklarheter om fasta avgifter i elhandelsavtalen Oklarheter råder fortfarande för elhandelsföretagen gällande framtiden för fasta avgifter i elhandelsavtalen. Regeringen uppgav i samband med att propositionen om energieffektiviseringsdirektivet beslutades, att de fasta avgifterna skulle avskaffas efter 1 juni i år. Henrik Wingfors, ansvarig för energieffektivisering på Svensk Energi, saknar trots detta klara besked i den drygt 400 sidor långa propositionen. Henrik Wingfors, ansvarig för energieffektivisering på Svensk Energi. SVENSK ENERGI har följt den långa processen med att lotsa ett nytt energieffektiviseringsdirektiv i hamn sedan sommaren Redan ett år innan direktivet presenterades, träffade vi den ansvariga enheten på EU-kommissionen tillsammans med Svensk Fjärrvärme och förde fram våra prioriteringar och vikten av att varje land fick utforma sin politik för energieffektivisering. Och detta har varit vår linje genom hela EU-processen, säger Henrik Wingfors, ansvarig för energieffektivisering på Svensk Energi. "Politisk seger för förnuftet" Det blev inte heller några tvingande krav på att länderna ska införa kvotpliktssystem för energibesparing (så kallade vita certifikat), inte heller ett tak för varje lands energianvändning som parlamentet ville i sitt första ställningstagande. Svensk Energi uppvaktade bland annat näringsutskottet i denna fråga. 2 "Att vi slapp bindande tak för varje lands energianvändning betraktar jag som en politisk seger för förnuftet", fortsätter Henrik Wingfors. Varje land får alltså utforma sina mål och styrmedel för energieffektivisering men sättet att räkna samman energieffektiviseringseffekten ska följa gemensamma regler på EU-nivå. Regeringen betonar också att det är målet om minskad energiintensitet om 20 procent till år 2020 som är styrande för energieffektiviseringspolitiken i Sverige. Det är ett bra politiskt ställningstagande, menar Henrik Wingfors. Ett antal regler ska dock införas som ett direkt resultat av hur den slutliga direktivtexten utformades i förhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen. Det är dessa förslag som Anna-Karin Hatts energieffektiviseringsproposition handlar om. Förslagen i propositionen rör förstås inte bara energibranschen utan även byggnadsägare, industrin, offentlig sektor och privatpersoner. Här presenteras huvudförslagen som rör energibranschen i den över 400 sidor långa propositionen. Fortsatta juridiska oklarheter om fasta avgifter i elhandelsavtalen Svensk Energi gjorde en hemställan till regeringen om klargörande av inställningen till elhandelsavtalens vanligt förekommande fasta månads- eller årsavgifter. I propositionen saknas klargörande, men i ett pressmeddelande från regeringen sägs: Förslaget innebär ett förbud för elhandlare att ta ut en fast avgift som saknar samband med förbrukningen. Att reglera prismodeller på en fri marknad är ett besvärande ingrepp i en marknadsekonomi, säger Henrik Wingfors. Det juridiska värdet av ett uttalande i ett pressmeddelande väger lätt, menar Louise Marcelius, jurist på Svensk Energi. forts.

3 forts. Texten i propositionen ger fortfarande inte det klara besked som marknaden behöver för att bedöma om de behöver göra förändringar i sina erbjudanden. Svensk Energi kommer att verka för att denna fråga klargörs i riksdagsbehandlingen. Faktureringsavgifter är inte längre tillåtna Varken elhandels- eller elnätsföretag får ta ut faktureringsavgifter för en ordinarie faktura. Detta betyder i praktiken att e-faktura inte kan gynnas med en avgift på pappersfaktura. Däremot införs ett krav på att e-faktura ska erbjudas. Vi fick in ett förtydligande att inkassoavgifter vid sen betalning är fortsatt tillåtna, säger Louise Marcelius, jurist vid Svensk Energi. Fakturan som stimulerar till energieffektivisering Politikerna som fattar besluten på EUnivå vill att kunderna ska stimuleras till energieffektiviseringsåtgärder när de får fakturan hem i brevlådan. Med detta i bakgrunden kan man bättre förstå kravet som ställs på energiföretag att kunna hänvisa till information på sina hemsidor om bland annat var man kan få kontaktinformation om oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler som det kommer att stå i ellagen, säger Henrik Wingfors. Begreppen måste konkretiseras. Här är det viktigt att det fungerar praktiskt, inte minst för de elhandels- och elnätsföretag som har små resurser att hålla hemsidor uppdaterade. Krav på energikartläggning i stora företag även energiföretagen berörs Oavsett bransch så måste företag med fler än 250 anställda vart fjärde år göra en energikartläggning om de har mer än 50 MEUR i omsättning eller 43 MEUR i tillgångar (något av de ekonomiska kriterierna ska vara tillämpligt tillsammans med kravet på antalet anställda). Man sätter gränsen på koncernnivå. Om företaget redan har ett miljöledningssystem eller energiledningssystem som innebär att en energikartläggning redan gjorts, slipper företaget att göra om den. Ett flertal medlemsföretag i Svensk Energis medlemskrets berörs och den första karläggningen ska vara klar senast den 5 december Vi arbetar nära Energimyndigheten så att kartläggningskravet leder till goda förutsättningar för att kunna vidta kostnadseffektiva åtgärder, förklarar Henrik Wingfors. Nya krav på elnätsföretag Distribution av energi har en helt egen artikel i direktivet. Elnätsföretagen berörs följaktligen av ett antal nya bestämmelser: Elnät ska bedrivas energieffektivt. Max 2 års anslutningstid för en ny anslutning till elnätet, om det inte finns särskilda skäl. Förbud mot att diskriminera olika produktionsslag vid nyanslutning till elnätet. Krav på standardiserade rutiner för nya anslutningar av elproduktionsanläggningar till elnätet. Förbud mot att ställa tekniska krav som försvårar för efterfrågeflexibilitet. Elkunden har på begäran rätt att få sina mätvärden överförda till en tredje part. Lämplig information ska ges kunden vid byte av elmätare. Vad dessa förpliktelser betyder i praktiken kommer att klargöras i föreskrifter som antingen utfärdas av regeringen eller Energimarknadsinspektionen, säger Anders Pettersson på Svensk Energis nätenhet. Vi får återkomma i frågan. Nya lagkrav i syfte att främja kraftvärme Kraftvärmedirektivet upphör att gälla genom att Energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft. Sverige, som redan har en stor utbyggnad av kraftvärme, är inte huvudsaklig målgrupp för dessa bestämmelser i direktivet, men påverkas ändå. De elproduktions-, fjärrvärme- eller fjärrkyleföretag som står i begrepp att antingen bygga nytt eller betydande uppgradera en existerande anläggning med mer än 20 MW totalt tillförd effekt ska göra en kostnadsnyttoanalys om det lönar sig att välja kraftvärme. Detta kommer att utgöra ett separat steg i tillståndsprocessen och som tillsynsmyndighet kommer troligen Energimyndigheten att utses. Vad som ska ingå i analysen ska preciseras i föreskrifter. Alla nya lagförslag ska träda i kraft den 1 juni TWh vattenkraft hotade enligt Vattenfall Vattenfall har analyserat hur Vattenverksamhetsutredningen påverkar vattenkraftens produktion, i en studie av Sveriges vattenkraftverk med en kapacitet på minst 10 MW. Om åtgärderna enligt utredningen skulle genomföras reduceras vattenkraftsproduktionen med 20 procent, alltså 13 TWh. Det skriver Claes Hedenström, policyansvarig för vattenkraft på Vattenfall, i en artikel på Second Opinion Energi. UTREDNINGENS mest omvälvande förslag är att samtliga vattenkraftsanläggningar som har tillstånd utfärdat före 1999, det vill säga innan dagens miljöbalk började gälla, ska prövas på nytt som om det vore en ny verksamhet. Du kan läsa hela artikeln här. KALLE LINDHOLM 3

4 Kunderna anser att elfakturorna blivit bättre: En stark positiv trend de senaste 10 åren Elfakturornas korrekthet och begriplighet blir bara bättre och bättre. Det säger kunderna enligt opinionsmätningar via IPSOS. De senaste tio åren har vi haft en stark postiv trend till det bättre, enligt Catherine Lillo, Svensk Energi: Branschens aktörer har varit lyhörda för de problem som kunderna påpekat gällande fakturan och det verkar ha lönat sig. DETTA SÄGER CATHERINE LILLO med anledning av det regeringsuppdrag som Energimarknadsinspektionen har fått om att se över informationsinnehållet på elfakturorna ett uppdrag som ska redovisas i maj i år. Hon säger: "Elfakturorna var ett stort problem för tiotalet år sedan. Då tog branschen ett eget initiativ inom ramen för elbranschens kundoffensiv. Hela hösten 2004 arbetade en expertgrupp i branschen och enades om ett förslag på elfakturornas innehåll. Eftersom elfakturorna är ett konkurrensmedel så finns det inom givna ramar utrymme för medlemsföretagen att göra egna varianter. Till exempel i färgval och placeringen av företagets logotype." Enkelt och bra för elkunden är den ledstjärna som hela branschen arbetar efter. Mot bakgrund av elkundernas eget betyg har branschens arbete lönat sig. Men det finns alltid utrymme för förbättringar och branschens företag arbetar vidare för att öka kundnöjdheten ytterligare. Branschens medskick till Energimarknadsinspektionens pågående arbete är att vi ska värna om enkelheten. Fakturan får inte bli överlastad med information. Detta har hänt stora förbättringar Så här ser utvecklingen ut sedan år 2003 enligt genomförda opinionsmätningar: 4 Catherine Lillo, Svensk Energi Korrektheten ifrågasätts nästan inte alls längre. Tre av fyra kunder är idag nöjda med korrektheten en uppgång med en fjärdedel på tio år. Den förbättringen motsvarar 1,5 miljoner kunder. Andelen kunder som är missnöjda med korrektheten har under samma tid minskat med cirka 1,1 miljoner kunder till endast 5 procent. Begripligheten uppvisar ännu större förändringar. Idag är mer än hälften nöjda med begripligheten jämfört med 29 procent för tio år sedan. Det är en uppgång med minst 1,7 miljoner kunder. Och den kritiska andelen har minskat med en dryg miljon kunder. Allt färre klagomål Enligt Bo Hesselgren, chef för Konsumenternas Energimarknadsbyrå, har klagomålen mot fakturor minskat kraftigt sen månadsmätning av elanvändningen infördes år 2009: Det hindrar inte att information och begrepp på fakturan kan förbättras ytterligare för att förenkla för kunden. Det gäller till exempel när man blir uppringd av försäljare att man snabbt kan se vilken bindningstid och vilket pris man har på sitt elavtal. Energimarknadsinspektionen har uppmanat marknadens aktörer att senast den 2 april inkomma med inspel till det pågående arbetet.

5 Svenskarna ser positivt på elens roll men vet lite om elens klimatfördelar En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag. RENT GENERELLT är trenden tydlig och positiv om elens roll och betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället: 7 av 10 anser att mer el istället för fossila bränslen bidrar till ett mer hållbart samhälle (4 procent upp sedan år 2011). 77 procent anser att el har en allt större roll för att minska oljeberoendet. 6 av 10 anger el som bästa ersättning för miljömässigt sämre drivmedel i till exempel bilar (7 procent upp sedan år 2011). En majoritet menar att el har en viktig roll att spela för en hållbar framtid. Det är glädjande att hela 70 procent håller med om att el är mer klimatvänligt än fossila bränslen. Förhoppningsvis dröjer det inte länge innan elbilar slår igenom stort. Det skulle göra verklig skillnad för klimatet eftersom transporter står för de absolut största koldioxidutsläppen i Sverige, kommenterar Helena Olssén, eloch samhällsanalytiker på Svensk Energi. Många är också osäkra på om svensk el är klimatneutral. Nästan en fjärdedel svarar att de inte vet, och nästan hälften av dem som har svarat är tveksamma eller negativa. Å andra sidan är inställningen mer positiv till påståendet att vi i Sverige har miljövänligare el än i de flesta andra länder. Troligen är begreppet klimatneutral inte tydligt? Med det menar vi att elproduktionen just har mycket små utsläpp av koldioxid och där är svensk el i världsklass, säger Helena Olssén. Fler än hälften av de tillfrågade vet inte att svensk el till 97 procent produceras från energikällor med mycket små utsläpp av koldioxid. Under 2013 bidrog kärnkraften med 43 procent, vattenkraften med 42 procent, vindkraften med sex procent, och övrig kraft främst kraftvärme med biobränslen, med 9 procent. Undersökningen är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av över svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De som svarat representerar svenska folket i genomsnitt när det gäller kön, ålder och regional spridning. KALLE LINDHOLM 1 SVENSK ENERGI SWEDENERGY AB Stockholm, Olof Palmes gata 31, 6 tr, fax , REDAKTÖR Inger Abrahamson, tel , ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson, tel , ADRESSÄNDRING Stina Hansson, tel , LAYOUT formiograf,

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI JUNI 2014. NUMMER 6 Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner

Läs mer

Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

Svensk Energi till Löfven: Ge energikommissionen full frihet NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI OKTOBER 2014. NUMMER 9 Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet" Svensk Energi välkomnar en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Elbranschens kundoffensiv efter fem år: Unik branschsatsning en miljon nöjdare kunder

Elbranschens kundoffensiv efter fem år: Unik branschsatsning en miljon nöjdare kunder Elbranschens kundoffensiv efter fem år: Unik branschsatsning en miljon nöjdare kunder Februari 2009 Ett av kundoffensivens delprojekt handlade om det krångliga språket. För att göra det enklare för kunden

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser rir 2013:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

Ladda Sverige. ett branschgemensamt projekt för att förändra synen på el. Malin Thorsén Helena Olssén

Ladda Sverige. ett branschgemensamt projekt för att förändra synen på el. Malin Thorsén Helena Olssén ett branschgemensamt projekt för att förändra synen på el Malin Thorsén Helena Olssén Därför behövs Ladda Sverige Elanvändarna är oroliga och frustrerade. De upplever att de kan för lite om el och att

Läs mer