SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors , HEMSTÄLLAN 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7)"

Transkript

1 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors , HEMSTÄLLAN 1 (7) Datum Näringsutskottet Sveriges Riksdag STOCKHOLM Hemställan om att Riksdagen förtydligar hur förslagen till ändringar i eliagen i Regeringens proposition 2013/14:174 "Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet" för genomförande av artikel 10 och bilaga VII i Energieffektiviseringsdirektivet ska tillämpas i svensk rätt Svensk Energi Svensk Energi representerar den svenska elbranschen. Vi har elnätsföretag, elproducenter och elhandelsföretag som medlemmar. Elanvändning är energieffektivt och skapar välfärd för konsumenterna och möjliggör industriell utveckling. Hemställan Efter att ha tagit del av Regeringens proposition 2013/14:174 "Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet" (nedan propositionen) hemställer Svensk Energi att Riksdagen förtydligar hur artikel 10 och bilaga VII EED ska tillämpas i svensk rätt. Denna begäran sker mot bakgrund av den otydlighet som finns i propositionen vad gäller eventuellt förbud mot fasta avgiftskomponenter i Elhandelsavtal (se närmare nedan under rubriken "Hur har regeringen valt att göra medart 10?"). Svensk Energi anser, sammanfattningsvis - i första hand att elhandel är en avreglerad marknad och att valet av prismodeller inte bör regleras. På denna marknad råder avtalsfrihet. Det betyder att fasta priskomponenter, t.ex. en månadsavgift, är tillåten. Art 10 i EED ger inte heller ett entydigt besked om att fasta komponenter i elhandelsavtal måste förbjudas. - i andra hand att om riksdagen är av uppfattningen att art 10 och bilaga VII EED innebär att fasta avgiftskomponenter i elhandelsavtal inte längre kan tillåtas, hemställer Svensk Energi om att riksdagen förtydligar detta i lagstiftningen samt inför en övergångsbestämmelse som innebär att avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande inte omfattas av regleringen. Svensk Energi Stockholm Besöksadress Olof Palmes gata 31 Tel Fax Org.nr Säte Stockholm kontaktaoss svenskenergi.se

2 SV5NSK5N5PGI 7 ^ 5n otydlig lagstiftningien sa härför elmarknaden centralfråga bör undvikas. Annars riskerar onödiga tvister att uppstå mellan elhandlare ooh kunder. t5n otydlig lagstiftning skulle även riskera att bidra till bristande förtroende för elmarknadens funktion. Oet är angeiäget att riksdagen löser den uppkomna situationen ooh därmed underlättar för marknadens aktörer. Vad bar Svensk Energi g^ort för att kiargöra situationens 5fter att regeringens lagrådsremiss presenterats den6februari7014har Svensk energi haft underhandskontakter med näringsdepartementetisyfte att förstå det förslag som nu slutligt lagts fram. beskeden har varit kryptiska ooh inte givit den vägledning som våra medlemmar behöver. På grund av de bristande beskeden gjorde Svensk 5nergi den 10 mars en hemställan till regeringen somiallt väsentligt överensstämmer med denna hemställan till riksdagen. Propositionstexten innehåller dook inte det nödvändiga klargörande som våra medlemmar behöver. Vad gäiier idag för nrismodeiier^ Prismodellerielhandelsavtal är oreglerade ooh avtalsfrihet råder.oet är också en grundbult på en fri marknad. Majoriteten av de elhandelsavtal som erbjuds, såvitt Svensk energi vet, innebär att fakturorna innehåller information om uppmätta mängder. ^n snabb genomläsning av olika erbjudanden på energimarknadsinspektionens webbplats^5lpriskollen-ger vid handen att fasta priskomponenter är myoket vanliga. Oärmed inte sagt att alla elhandelsföretag använder sig av dem. Oet finns heller inget uttryckligt förbud mot fasta komponenteridagens lagstiftning. Svensk energi är givetvis medveten om att fasta komponenter inte påverkas av en minskad elanvändning. Som exempel kan tilläggas att för en villakund med k^h förbrukning årligen står den fasta andelenielavtalet oftast för mindre än3^av elkostnaden,dvs för de kunder som har störst möjlighet att energieffektivisera utgör denna andel en myoket liten del. Ooh för de kunder som inte föredrar denna lösning, finns redan idag många avtal att välja mellan som inte innehåller en fast priskomponent, förslaget rättar alltså inte till något som saknas eller är fel med dagens marknad ooh förekommande prismodeller. Vad säger art ^Oo^bbiiagaV^7 Av artikel 10.1 framgår att medlemsstaterna ska säkerställa att slutanvändarna senast den 31 deoember7014fårtillgång till korrekt faktureringsinformation grundad på faktisk användningienlighet med punkt 1.1 bilaga Vtt,ide fall det är tekniskt möjligt ooh ekonomiskt försvarbart. (Se exakt ordalydelse som en bilaga till detta brev.) Oet är inte en orimlig tolkning att direktivet tillåter fasta komponenteri elhandelsavtal även framöver,under förutsättning att faktureringsinformationen baseras på faktisk användning. På den

3 SVENSK ENERGI 5(7) övervägande majors uppmätta och använda kwh. Endast då mätvärden saknas, sker debitering baserad på uppskattad användning. Oet är sedan 2009 en realitet att uppmätta mängder ligger till grund för faktureringen sedan kravet på månadsvis avläsning infördes. Vi kan alltså redan sägas leva upp till art^feo. Såvitt Svensk Energi erfar har inte Finland för avsikt att införa ett förhud mot fasta komponenterielhandelsavtalen. Finland måste således ha gjort en annan tolkning av direktivet än regeringen. Om direktivet avsett att just fasta komponenter ska vara förbjudna, hade det kunnat skrivas tydligare. Hörbar regeringen valt att göra med Regeringen har valt att formulera en ny paragrafiellagen,8kapt5^,med följande innebörd: ^t5^ Fn elleverantörs debitering av kunderna ska avse uppmätta mängder. Om elleverantören inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning." ^propositionen på sid!47 säger regeringen följande om detta lagförslag: "Frågan om ett lagstadgat krav avseende debitering efter faktisk förbrukning harövervägtstidigare(seprop.20tobtt:70s.90f.).regeringen fann då inte tillräckliga skäl för att gå vidare med ett sådant förslag. När nu energieffektiviseringsdirektivet kräver en övergång till debitering baserad på insamlade mätvärden, om det är tekniskt möjligt oeh ekonomiskt försvarbart, finns det skäl för att göra en ny bedömning. Fn bestämmelse som träffar elhandelsföretagen bör införasi^kap.ellagen.oen kan med fördel utformas medfjärrvärmelagens motsvarande bestämmelse som förebild. Som Naturskyddsföreningen påpekat så innebär ett krav på att debitera utifrån den uppmätta förbrukningen att fakturabeloppet ska baseras på förbrukningen för den enskilda kunden. Fn fast avgift som saknar samband med förbrukningen skulle ^ a ^ ^ ^ 5 innebära ett avsteg från en sådan debiteringsmodell. Oet saknas dock anledning att formulera lagtexten som förbud motdedebiteringsmodellersom kan tänkas förekomma.istället bör kravet utformas just som ett krav på att debiteringen ska avse uppmätta mängder."(rursiverat av Svensk Energi.) Sistnämnda stycke är enligt Svensk Energis uppfattning olyckligt formulerad och ger en indikation på att en fast avgift som saknar samband med förbrukningen inte skulle vara tillåten.samtidigt så sägsisamma stycke att det saknas anledning att formulera lagtexten som förbud mot de debiteringsmodeller som kan tänkas förekomma. Vad avses? Oetta skapar stor förvirring om vad som avses gälla framöver. Svensk Energi har kontaktats av ett stort antal elhandelsföretag, både stora och små, som undrar hur regeringens förslag ska tolkas. Vi kan inte ge våra medlemmar ett klart besked.

4 SVFNSKFNFRGI motstridiga besked Förvirringen har dessutom ökat eftersom tt-oeh energiminister Anna-Karin Fiattisittpressmeddelande^uttryekersig på följande sätt den törnars: "Förslaget innebär ett förbud för elhandlare att ta ut en fast avgift som saknar samband med förbrukningen. Fakturan ska innehålla tydlig information om den uppmätta förbrukningen ooh de aktuella priserna." Oetta starka uttalande vinner alltså inget tydiigtstödipropositionen. lett nyhetsbrev för energibransehen^montel Kraftaffärer Nr 6,veekat7, 70t4-uttryeker sig en av departementets tjänstemän på ett sätt som späder på oklarheterna: "vägkan inte uttala mig om var gränsen kommer att gå för när man ska anse att en otillåten fast avgift föreliggeriett avtal.oet blir Fnergimarknadsinspektionen oeh domstolarna somislutändan får avgöra denna frågad" Konsekvenser för eibandeisföretagen av att fasta avgifter förbuds Regeringen harisitt avsnitt om konsekvenser för elhandelsföretagen(avsnitt Flleverantörer,sid779ipropositionen)inte överhuvudtaget berört frågan om ett förbud mot fasta komponenter eller vilka konsekvenser det skulle kunna tänkas få. Att ett sådant förbud skulle få konsekvenser är uppenbart. Alla elhandelsföretag har fasta kostnader.oet är ett faktum att behovet av att hålla ett uppdaterat kundregister,lagstadgade krav på att skieka påminnelser om att avtal löper ut ett par månader innan avtalstiden upphört, information om att inget avtal finns, mätvärdeshantering ete. innebär fasta kostnader som inte påverkas av kundens användning. Alla elhandelsföretag måste täeka dessa kostnader. Svensk Fnergi,somidenna fråga varitikontakt med många av sina medlemmar den senaste månaden,menar att ett sådant förbudivart fall skulle kunna få följande konsekvenser: elhandelsföretagen måste på kort tid räkna om sina erbjudanden så att de fasta kostnaderna täoks även framöver marknadsföringsmaterial har dragits in oeh kommer att få skrivas om de fasta kostnaderna för de små förbrukarna blir relativt större än för de stora förbrukarna en möjlig konsekvensivissa avtal kan bli att små förbrukare,t.ex. lägenhetskunder eller sommarstugeägare, får ett högre pris per kwh än de större kunderna, eftersom de fasta kostnaderna som finns då kan komma att fördelas på ett mindre antal kwh. Ingen av dessa konsekvenser har regeringen berörtisin konsekvensutredning. 1

5 SVENSK ENERGI Konsekvenser för eimarknadendinte bara nationella Svensk Energi verkar för att förtroendet för elmarknaden ska förbättras. Vi kan också se en försiktigt positiv trend. Oklar lagstiftning innebär oklara spelregler och risk för att kundernas förtroende för elmarknaden försämras. Oetta bör förstås undvikas. På sikt planeras en nordisk slutkundsmarknad. Nationella svenska särregler för avtal på den fria delen skulle motverka en sådan övergång. Här finns inget resonemang om bur regeringen tänkt att detta ska hanteras. Vad bänder om oklarbeternabestår7 En oklar formuleringilag kan prövas av myndigheter ochidomstolar.idet här fallet kommer Energimarknadsinspektionen att ha talerätt. Svensk Energi menar att det är en rimlig slutsats att Energimarknadsinspektionen kan känna sig föranlåten att vidta rättsliga åtgärder för att betydelsen av lagbestämmelsen ska klargöras. Svensk Energi menar att detta är ett onödigt sätt att använda myndigheternas resurser oeh att ett klargörande av riksdagen innebär att tvister mellan elhandelsföretag och myndigheter kan undvikas,vilket är bra för elmarknadens förtroende. Vad gäller för redan ingångna avtala Regeringen skriver på sid 776 Debitering, fakturering oeh information: "Eörslagenipropositionen om debitering,fakturering och information kommer att påverka hur avtalen mellan t.ex. energileverantörer oeh deras kunder utformas. Bestämmelserna bör endast tillämpas på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet. Oetta följer av allmänna principer oeh gäller oavsett om det uttrycksien övergångsbestämmelse eller inte.några övergångsbestämmelser behöver därför inte införasiden delen." Svensk Energi har funnit anledning att ifrågasätta om detta ställningstagande verkligen håller vid en eventuell rättslig prövning. Eöreningen har uppdragit åt en advokatbyrå att närmare utreda frågan oeh kommer därför inom kort att eventuellt komplettera denna hemställan med ett sådant yttrande. Konsekvensen för elhandelsföretagetskulle,ivärsta fall,kunna bli att skyldighet att leverera el kvarstår under avtalstiden men att den fasta komponenten inte längre får debiteras. Oetta är inte rimligt. En övergångsbestämmelse bör därför införasiellagen^om riksdagen väljer att förtydliga att fasta komponenteriprismodeller ska förbjudas^och förslagsvis ha följande lydelse: Innehåller ett elleverantörsavtal ingånget före denljuni70t4 villkor som strider mot8kapitletl4oeht5^,gäller villkoren under hela avtalstiden. På så vis kan otydligheten för ingångna avtal undanröjas. Avspände ord Såvitt Svensk Energi har kunnat utröna så har inte regeringen menat att den nya bestämmelsenifjärrvärmelagen,6b^ som har exakt samma lydelse som^kap t5^ellagen^innebär ett förbud mot fasta delarifjärrvärmeavtal.

6 SVENSK ENERGI 6 ^ Atttvalikalydandehestämmelserifiärrvärmelagen respektive ellagen skulle ha olika betyder är inget so Inte heller ökar det förtroendet för de herörda marknaderna. Eörslaget till ny lagstiftning oeh dessa formuleringarimotivtexten har dessvärre givit upphov till ett antal frågor oeh hehov av klargörande, inte minst för redan ingångna avtal. Både stora oeh små elhandlare har hört av sig till Svensk Energi med frågor om hur lagförslaget ska tolkas såvitt avser de myeket vanliga fasta delarnaielhandelsavtal.är de eller är de inte tillåtna eftertjuni Som angivits inledningsvis är Svensk Energi av uppfattningen att val av prismodeller inte hör regleras. Om riksdagen vill att fasta komponenterielhandelsavtal ska vara förhjudna, hemställer Svensk Energi att detta tydliggörsilagstiftningen.svensk Energi hemställeriså fall att riksdagen oeksåförtydligarvad som ska gälla för redan ingångna avtal, genom att formulera en övergångshestämmelse. Svensk Energi är heredd att även göra sin hemställan muntligt till utskottet. Stockholm som ovan Ronald Liljegren Chefsjurist

7 Bilaga^eitat ur 550 artikel tooeh Bilaga Vtt Ättika 10 Faktureringsinformation 1.När slutanvändarna inte har smarta mätare som avsesidirektiven 2009B72B5G oeh 7009B73B5G ska medlemsstaterna, senast den 31 deeember 2014,säkerställa korrekt faktureringsinformation baserad på faktisk användningienlighet med punkt l.libilagavtt,för alla sektorer som omfattas av detta direktiv,däribland energidistributörer,systemansvariga för distributionssystem oeh företag som säljer energiidetaljistledet,ide fall där det är tekniskt möjligt oeh ekonomiskt försvarbart. Oenna skyldighet kan fullgöras med hjälp av ett system med regelbunden självavläsning där slutanvändarna meddelar energileverantören avläsningar från sin mätare. Faktureringen ska inte baseras nå uppskattad användning eiier en sehablonavgift, annat än när slutanvändaren inte har uppgett någon mätaravläsning för ett visst faktureringsintervall. 7.Mätare som installeratsienlighet med direktiven 7009B77B5G oeh 7009B73B5G ska möjliggöra korrekt faktureringsinformation grundad på taktisk användning. Medlemsstaterna ska se till att slutanvändarna på information om historisk användning som möjliggör detaljerad kontroll. BtLAGAVtt Minimikrav tör fakturering oeh taktureringsintormation som grundar sig på faktisk användning 1. Minimikrav för fakturering 1.1 Fakturering som grundar sig på faktisk användning För att göra det möjligt för slutanvändarna att reglera sin egen energianvändning bör fakturering ske på grundval av faktisk användning minst en gång om året, oeh faktureringsinformation bör göras tillgänglig åtminstone varje kvartal på begäran eller om slutanvändarna har valt att fåe faktura, elleri annat fall två gånger om året.

8

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström 08-677 2665 gunilla.stawstrom@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning 2013-09-23 044/2013 Näringsdepartementet

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin!

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI MARS 2014. NUMMER 3 Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13)

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) 2015-06-01 Rnr 22.15 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) Övergripande synpunkter Saco har beretts

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer