Varför ett nytt direktiv?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför ett nytt direktiv?"

Transkript

1 Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors Varför ett nytt direktiv? EU:s mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2 Tidsplan (1) Kommissionen lämnade ett förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv i juni 2011 Efter hårda förhandlingar mellan EU:s ministerråd och Europaparlamentet nåddes en överenskommelse den 14 juni 2012 Direktivet trädde i kraft den 5 december 2012 Direktivet ska i huvudsak vara genomfört i medlemsstaternas lagstiftning senast 5 juni 2014 Nationell handlingsplan för energieffektivisering resp. strategi för energirenovering i bebyggelsen ska redovisas senast i april

2 Tidsplan (2) Sex arbetsgrupper arbetar med olika delar av direktivets genomförande Energimyndighetens rapport om 1,5% årlig energibesparing remitterades den 21/3 t.o.m. 3/5 Ett antal departements-pm i övriga delar som kräver lagstiftning planeras remitteras i maj Lagrådsremiss hösten 2013 och proposition i början av 2014 Därutöver sex pågående myndighetsutredningar som ska redovisas till hösten/årsskiftet 4 Generella iakttagelser Ett politiskt kinderegg? Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Klimatfrågan Ett försök till systemperspektiv Sammanslagning av KVD och ESD Faktorn 1 eller 2,5 för elbesparing Lyfter fram fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme Omdebatterat med en krånglig och oskicklig svensk process Med direktivet beräknade det danska EU-ordförandeskapet att ca 17 % av 20%-målet nås Tydlig dragkamp mellan kommissionen, ministerrådet och EP Ca 100 sidor (inkl. 15 tekniska bilagor) 5 Vad krävs enligt direktivet av Sverige? Vägledande mål för energieffektivisering 20 procent mindre energiintensitet år 2020 jämfört med år 2008 Effektkrav på styrmedel: Årlig besparing som motsvarar minst 1,5 (1,125) procent av energiförsäljningen till slutanvändarna uttryckt i volym Ett kumulativt krav om 3,6 (2,7) TWh För svensk del blir det 100,8 (75,6) TWh åren Kostnadseffektiva potentialen för ee i Sverige? 6 2

3 Varje medlemsstat ska ange ett vägledande nationellt energieffektivitetsmål EU:s mål (20 procent mindre primärenergianvändning i fht ett referensscenario år 2020) Sveriges nuvarande mål för energieffektivisering 20 procent mindre energiintensitet år 2020 jämfört med år Tak för energianvändningen i EU! När medlemsstaterna fastställer målen, ska de ta hänsyn till att unionen 2020 måste ha en primärenergianvändning på högst Mtoe eller en slutlig energianvändning på högst Mtoe, 8 Vad tycker vi om Energimyndighetens art 7- rapport? Skiftande transparens i beräkningarna Framtagen utan egentlig dialog med omvärlden Man har inte räknat med effekterna av styrmedel i transportsektorn utom skatter Runar Brännlund har räknat om diesel- och bensinskatterna Energimyndigheten säger att de ger 11,8 TWh energieffektivisering Runar Brännlund säger att de ger 57 TWh energieffektivisering

4 Vad föreslår Energimyndigheten för att nå 75,6 TWh? Styrmedel Effekt Energi- och klimatskatter behålls 24,14 Paket för off. sektor 16,24 Paket för fastigheter 9,53 Paket för näringslivet 19,8 Paket för hushåll/energibolag 13,44 Summa 83,15 10 Att främja kraftvärme på bred front, men hur? Lokal/regional politik för att främja kraftvärme Kostnadsnyttoanalys ska göras innan ny termisk anläggning byggs eller omfattande uppgradering sker av anläggningar >20 MW Samma för industrins mottrycksanläggningar Ny separat lag och förordning med föreskrifter om kostnadsnyttoanalyser 11 Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Huvuddrag Energibolagen åtar sig frivilligt att rapportera de åtgärder som de ger upphov till hos hushåll t.ex. genom energirådgivning eller energitjänsteförsäljning En standardåtgärdslista ska utvecklas Genom att fånga upp och formalisera uppföljning av det som sker pga rådgivning eller genom energitjänsteförsäljning kan Sverige tillgodoräkna sig detta i sin måluppfyllelse enligt art 7 utnyttja bonusen för vita certifikatsystem för åren Spontant: intressant, bättre än vita certifikat, stärker energiföretagens roll på energitjänstemarknaden, oklart om detta innebär att man tar itu med konkurrensreglerna för kommunalt ägda energibolag m.m. Vad ska Energimyndigheten göra i utbyte? Administration? Incitament för små företag att delta? Andra branschers ee kan den också fångas upp? 12 4

5 Energitjänster Marknaden för energitjänster ska främjas (art 4) Nationella myndigheter ska sprida info om avtalsmodeller och ekonomiska stödsystem Uppmuntra kvalitetsmärkningar Tillhandahålla listor med tillgängliga energitjänster Se till att energibolagen inte konkurrerar osjysst på energitjänstemarknaden Energimyndigheten har föreslagit ett system för frivillig certifiering av energitjänsteleverantörer för tjänsterna: energianalys, energirådgivning, energikartläggningar, drift och underhåll serviceavtal 13 Pågående myndighetsutredningar sammanfattning Artikel 4 Strategi för energirenovering i bebyggelsen Boverket och Energimyndigheten redovisa 1/11 Artikel 14 - Potential och åtgärder för fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla Energimyndigheten redovisa 15/11 Artikel 15.2 Energieffektiviseringspotentialen för infrastruktur för el och gas Energimyndigheten redovisa 30/6, 2014 Artikel 19 Hinder för energieffektivisering i bebyggelsen Energimyndigheten och Boverket redovisa 31/12 Artikel 24 - Underlag Sveriges handlingsplan för energieffektivisering - Energimyndigheten 31/12 14 Sammanfattning Rörig genomförandeprocess med bristande transparens Möten med mycket kort varsel Svårt att få en helhetssyn över slutresultatet Bristande konsekvensanalyser eller inga konsekvensanalyser under förhandlingarna Klimatfrågan underordnad energieffektivisering? Transportsektorn? Är 75,6 TWh den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering? 15 5

6 Vad anser energibranschen att man ska göra? Håll fast vid principerna för dagens ee-politik! Övertyga (kreativt) EU-kommissionen att dagens politik och styrmedel är fortsatt rätt väg att gå för Sverige! Utveckla dagens styrmedel att bistå fler av marknadens aktörer att finna sin egen ee-potential! Avreglera energitjänstemarknaden att tydligt omfatta kommunalt ägda energibolag! 16 Nu är det slut! Tack för er uppmärksamhet! Införande av energieffektivisering i Sverige utan öppenhet och insyn Nuvarande process Ministerråd och Europaparlament presentera politiskt överenskommet direktiv Ingen Svensk analys Kommissionen presenterar innehåll i slutligt direktiv Ingen offentlig utredning. Uppdrag till myndigheter, som arbetar under tystnad Ingen insyn, ingen möjlighet till delaktighet. Inga konkreta förslag har presenterats. Juni 2011 Förslag till förbättring När direktiv presenteras Juni 2012 Januari 2013 När direktiv är färdigförhandlat Väl inom 18 månader Utse offentlig utredare med resurser för analyser Utse samrådsgrupp Utredaren kan ge förslag till genomförande i svensk rätt inom någon månad Sedvaligt remissförfarande Genomförande av förslag 18 6

7 Vad är då viktigaste nyheterna för fjärrvärmebranschen? (1) Mer ambitiös energieffektiviseringspolitik påverkar sannolikt framtida värmeunderlag Ny nationell strategi för energirenovering av bebyggelsen kan innebära snabbare energieffektivisering i befintliga byggnadsbeståndet Nationell potentialbedömning och kostnads-nyttoanalys för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla innebär att branschens produkter också är en del i lösningen för att klara högre energieffektiviseringsmål 19 Vad är då viktigaste nyheterna för fjärrvärmebranschen? (2) Mätning och debitering efter faktisk förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla (redan beslutat i Sverige sedan tidigare men nu ställer även EU bindande krav) Ny lag om kostnadsnyttoanalyser inför investeringar i större värmeproduktionsanläggningar Större företag skall genomgå energibesiktning (>250 anställda) Olika åtgärder för att främja energitjänstemarknaden Krav på individuell mätning av värme och varmvatten i nybyggnation och förmodligen i samband med renovering av viss bebyggelse Ännu stor osäkerhet i beslutsprocesserna kring vad Sverige faktiskt kommer göra för att uppfylla direktivet omvärldsbevakning och att följa utredningsarbetet viktigt! 20 Energimyndighetens rapport Implementering av art. 7 i EED 1,5 % årliga energibesparingar Kumulativa betinget för energieffektivisering för perioden beräknas till 75,6 TWh Möjligheten att ersätta 25 procent av betinget genom tidiga åtgärder ( ) bör utnyttjas Effekterna av statliga styrmedel för energieffektivisering måste fördubblas under perioden för att klara betinget Befintliga styrmedel bör utnyttjas för att utnyttja redan gjorda erfarenheter. Styrmedlen bör dock utvecklas och grupperas i paket riktade till näringsliv, fastighetssektorn samt den kommunala sektorn, inkl. landsting 21 7

8 Energimyndighetens rapport har kompletterats med fyra PM Vidareutveckling av förslaget om styrmedel för avtal om energitjänster för energibolag Energikartläggningscheck Kommunal energi- och klimatrådgivning Priselasticiteter i transportsektorn (energiskatter) (Finansdepartementet/Umeå universitet) Remisstid t.o.m. 3 maj + remissmöte vid Näringsdepartementet den 15 april 22 8

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt:

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt: 2 maj 2013 REMISSVAR IVAs synpunkter på Energimyndightens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Aspekter på vita certifikat

Aspekter på vita certifikat Aspekter på vita certifikat -mot bakgrund av nya förutsättningar och erfarenheter ES 2015:02 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin!

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI MARS 2014. NUMMER 3 Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: Nästan tio gånger mer än byggindustrin! Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser rir 2013:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande?

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? Regeringsuppdrag N2010/4128/E (delvis) Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? EU-direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor, artikel

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG.

Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Sveriges första rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG. Förord Denna rapport utgör Sveriges första rapportering enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

den bekämpas och möts med misstänksamhet!

den bekämpas och möts med misstänksamhet! EEFNYTT Nyhetsbrev från EnergiEffektiviseringsFöretagen # 1 / 2013 ordföranden energieffektiviseringsdirektivet vitaliserar marknaden för energieffektivsering Efter ett, även för EU, ovanligt långt förhandlingsarbete

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer