Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi"

Transkript

1 Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

2 Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär det för energibranschen? 2

3 Varför ett nytt direktiv? EU:s mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 3

4 Generella iakttagelser Ett politiskt kinderegg? Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Klimatfrågan Ett försök till systemperspektiv gynna kraftvärme! Tydlig dragkamp mellan kommissionen, ministerrådet och EP 4 Rubrik

5 Mål för energieffektivisering

6 Varje medlemsstat ska ange ett vägledande nationellt energieffektivitetsmål EU:s mål (20 procent mindre primärenergianvändning i fht ett referensscenario år 2020) N-dep har konstaterat att Sveriges mål inte går att översätta till ett EUmål. Sveriges nuvarande mål för ee 20 procent mindre energiintensitet år 2020 jämfört med år 2008 Sektorsmål byggnader avskaffade? 20 procent mindre energianvändning år 2020 jmf med procent mindre energianvändning år 2050 jmf med Rubrik

7 Går det att göra ett svenskt EU-mål? Prognos % minskning

8 Del 1 styrmedel med effekt krav enligt direktivet

9 Vad krävs enligt direktivet av Sverige? Effektkrav på styrmedel: Årlig besparing som motsvarar minst 1,5 (1,125) procent av energiförsäljningen till slutanvändarna uttryckt i volym. Energimyndigheten föreslår: Ett kumulativt krav om 3,6 (2,7) TWh För svensk del blir det 100,8 (75,6) TWh åren Inget mål för styrmedelspaket ännu fastställt 9 Rubrik

10 Vilka typer av styrmedel får/kan räknas in? Skatter på energi och CO2 (höjer priset på energi) Kartläggningscheckar för företag med mer än 0,5 GWh/år Byggregler om de går längre än EU:s krav Energi- och klimatrådgivare Förslag om frivilliga avtal för energibolag/hushåll PFE för elintensiv industri Ska ersättas med ett nytt 10

11 Vad föreslår Energimyndigheten för att nå 75,6 TWh? Styrmedel Effekt Energi- och klimatskatter behålls 24,14 Paket för off. sektor 16,24 Paket för fastigheter 9,53 Paket för näringslivet 19,8 Paket för hushåll/energibolag 13,44 Summa 83,15 11

12 Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Huvuddrag Energibolagen åtar sig frivilligt att rapportera de åtgärder som de ger upphov till hos hushåll t.ex. genom energirådgivning eller energitjänsteförsäljning En standardåtgärdslista ska utvecklas Genom att fånga upp och formalisera uppföljning av det som sker pga rådgivning eller genom energitjänsteförsäljning kan Sverige tillgodoräkna sig detta i sin måluppfyllelse enligt art 7 utnyttja bonusen för vita certifikatsystem för åren Spontant: intressant, bättre än vita certifikat, stärker energiföretagens roll på energitjänstemarknaden, oklart om detta innebär att man tar itu med konkurrensreglerna för kommunalt ägda energibolag m.m. Vad ska Energimyndigheten göra i utbyte? Administration? Incitament för små företag att delta? Andra branschers ee kan den också fångas upp? 12

13 Energieffektiviseringsdirektivet hur påverkar det byggnadsägare? (1) Stora nationella initiativ Nationell strategi för renovering av alla byggnader tas fram (sikte på 2050) Eventuellt kommer ett fastighetspaket Kostar cirka 16,3 miljarder kr/år , ska spara cirka 9,5 TWh i köpt energi Offentliga (statliga) byggnadsägare ska vara ett föredöme 3 %-regeln 13

14 Del 2 lagförslag till följd av direktivet

15 Vilka lagförslag har N-dep lagt för att genomföra EED? Lag om kostnadsnyttoanalyser för att främja kraftvärme Lag om energimätning Lag om energikartläggning i stora företag Lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster En rad tillägg i bl.a. Ellagen 15

16 Lag om energikartläggning Energikartläggning för krav för stora företag Krav på energikartläggning senast den 5 december 2014 och sedan vart 4:e år, om: Fler än 250 anställda och; Antingen mer än 50 MEUR i omsättning eller 43 MEUR i tillgångar Inga krav på genomförande av åtgärder! Vad ska en energikartläggning innehålla? Miljöledningssystem/energiledningssystem anses tillräckligt oberoende kartläggning gäller för alla andra Små och medelstora företag bör stimuleras att energikartlägga 16

17 Energieffektiviseringsdirektivet hur påverkar det byggnadsägare? (2) Mer byggnadsspecifika förslag Mätning av värme/kyla i lägenheter ska finnas i nya byggnader Mätning av värme/kyla i lägenheter ska införas efter större renovering och vid väsentlig ändring av befintlig installation i samband med en ombyggnad Individuell mätning av värme/kyla i alla lägenheter där det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt från 1 juni 2016 Större renovering = mer än 25 % byggnadens värde Mätning av varmvatten ska finnas i nya byggnader och installeras efter en väsentlig ändring av befintlig installation i samband med en ombyggnad Individuell mätning av varmvatten i alla lägenheter där det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt från 1 juni

18 Energisektorn (1) Kraftvärme ska främjas på bred front i EU 31/ ska Sverige ge in en heltäckande potentialanalys för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla (KV, FjV och FjK) Kostnadsnyttoanalys (omfattande) En politik som främjar KV, FjV och FjK på lokal/regional nivå ska antas på nationell nivå 18 Rubrik

19 Energisektorn (2) Vid nybyggnad eller väsentlig uppgradering av termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW Man får undanta kärnkraft, CCS och reservkraft/topplastanläggningar (mindre än 1500 h drift/år) Krav på kostnadsnyttoanalys Vid nybyggnad eller väsentlig uppgradering av industrianläggningar med en installerad effekt på mer än 20 MW Liknande krav som ovan Helt ny lag som ska fungera parallellt med tillståndsprocessen! 19 Rubrik

20 Energitjänster Lag om frivillig certifiering av energitjänster Drift och underhåll Serviceavtal Marknaden för energitjänster ska även främjas på andra sätt Nationella myndigheter ska sprida info om avtalsmodeller och ekonomiska stödsystem Uppmuntra kvalitetsmärkningar Tillhandahålla listor med tillgängliga energitjänster Se till att energibolagen inte konkurrerar osjysst på energitjänstemarknaden 20 Rubrik

21 Föreslagna regler för elföretag Fakturaavgifter förbjuds (?) Elnät ska bedrivas energieffektivt Max 2 års anslutningstid för en ny anslutning till elnätet om det inte finns särskilda skäl (bl.a. för kraftvärme) Ny information på fakturorna: kontaktinformation om oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Gäller även reklam! 21

22 Pågående myndighetsutredningar sammanfattning Artikel 4 Strategi för energirenovering i bebyggelsen Boverket och Energimyndigheten redovisa 1/11 Artikel 14 - Potential och åtgärder för fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla Energimyndigheten redovisa 15/11 Artikel 15.2 Energieffektiviseringspotentialen för infrastruktur för el och gas Energimyndigheten redovisa 30/6, 2014 Artikel 19 Hinder för energieffektivisering i bebyggelsen Energimyndigheten och Boverket redovisa 31/12 Artikel 24 - Underlag Sveriges handlingsplan för energieffektivisering - Energimyndigheten 31/12 Oklart hur det går för frågan om kommunala energiföretags försäljning av energitjänster 22 Vad betyder energieffektiviseringsdirektivet för oss?

23 Tidsplan Styrmedel remitterades till 3 maj i år. Lagförslag remitterades till 16 september i år. Budgetpropositionen för 2014 säger samma summa för 2014 som för 2013 och halverat anslag för 2015 (!) Lagrådsremiss och proposition till riksdagen (våren 2014) Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt (juni 2014) 23

24 Sammanfattning Rörig genomförandeprocess med bristande transparens Möten med mycket kort varsel Svårt att få en helhetssyn över slutresultatet Bristande konsekvensanalyser eller inga konsekvensanalyser under förhandlingarna Klimatfrågan underordnad energieffektivisering? Transportsektorn? Är 75,6 TWh den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering? 24

25 Tack för er uppmärksamhet!