Naturvårdsverket anser att en ökad samordning med tillsyn enligt miljöbalken är önskvärd.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverket anser att en ökad samordning med tillsyn enligt miljöbalken är önskvärd."

Transkript

1 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Yttrande över remiss av Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet samt Finansdepartementets promemoria Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter Sammanfattning Naturvårdsverket förordar en helhetsstrategi baserad på en kombination av styrmedel och som inkluderar såväl generella ekonomiska styrmedel som informativa styrmedel. Naturvårdsverket anser att underlaget om förslagens kostnadseffektivitet är bristfälligt. Det är viktigt att närmare analysera hur kostnadseffektivt utfallet blir om man enbart riktar in sig på sådana styrmedel som kompletterar generella styrmedel. Naturvårdsverket finner inga skäl att utnyttja möjligheten till reduktion av energieffektiviseringsbetinget (genom att tillgodoräkna åtgärder genomförda ). Ett högre beting under åren vore positivt från miljösynpunkt. Naturvårdsverket föreslår att det snarast utreds om energiskatten för industrin kan justeras, så att andelen av den generella energiskatten som industrin betalar ökas något. Samtidigt bör företag ges möjlighet att undvika delar av denna energiskatt genom att frivilligt delta i föreslaget näringslivspaket. Naturvårdsverket anser att en ökad samordning med tillsyn enligt miljöbalken är önskvärd. Naturvårdsverket tillstyrker förslagen om fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning, förslagen om breddning av näringslivspaketet i förhållande till tidigare PFE-program, förslagen om nytt fastighetspaket och en utredning om eventuella kreditgarantier. B E SÖ K: ST O C K H O LM V ALH A L L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(6) Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl Övergripande synpunkter Naturvårdsverket förordar en helhetsstrategi baserad på en kombination av styrmedel och som inkluderar såväl generella ekonomiska styrmedel som informativa styrmedel. Naturvårdsverket anser att möjligheten att justera energiskatten inte bör avfärdas. Höjningar av energiskatten kan vara effektivt särskilt i kombination med de förslag till informativa styrmedel som Energimyndigheten föreslår för industrin (som ju har reduktion av energiskatten jämfört med andra sektorer). Naturvårdsverket instämmer i Energimyndighetens bedömning att det finns stora svårigheter i att uppskatta direkta effekter kvantitativt. Det är förstås önskvärt att ett styrmedels effekter kan förutses innan det införs. Naturvårdsverket menar dock att det, utifrån annat befintligt underlag, kan finnas goda skäl att införa eller behålla befintliga styrmedel även när osäkerheten i bedömningarna får betecknas som relativt stor. Naturvårdsverket är därför positivt till att Energimyndigheten föreslår t.ex. fortsatta satsningar på kommunal energi- och klimatrådgivning fastän effekterna är svåra att kvantifiera. Naturvårdsverket anser att det är viktigt att koppla alla föreslagna styrmedel till direktivets syfte 1. Ett styrmedel ska styra mot ett givet mål för att rätt marknadsmisslyckande ska kunna adresseras på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Styrmedel som styr mot minskad klimatpåverkan leder inte med nödvändighet till energieffektivisering, och omvänt. Av detta skäl anser Naturvårdsverket att det är viktigt att skilja på styrmedel för energieffektivisering respektive styrmedel för att minska klimatpåverkan, annars finns det risk för att fel marknadsmisslyckande adresseras. Detta har, enligt Naturvårdsverkets mening, inte gjorts på ett konsekvent sätt i föreliggande rapport. Detta är särskilt tydligt när det gäller fördelning av energieffektiviseringsbetinget mellan sektorer och hänvisning till olika styrmedels kostnadseffektivitet inom varje sektor. Naturvårdsverket menar därför att underlaget är bristfälligt vad gäller bedömningen att exkludera transportsektorn ur förslaget. Naturvårdsverket gör dock ingen annan bedömning än Energimyndigheten angående att exkludera transportsektorn, eftersom styrmedel för transportsektorn utreds i den pågående utredningen om fossilfri fordonstrafik och i regeringskansliets behandling av underlag till färdplan Det är dessutom att föredra att behandla den stora omställning som behövs i transportsektorn utifrån hur de långsiktiga målen kan uppnås mest kostnadseffektivt. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. EUT, L I direktivet inledning beskrivs flera mål, dels begränsa klimatförändringar, men även ökad försörjningstrygghet genom minskad import, samt att påskynda spridning av innovativa tekniska lösningar och öka industrins konkurrenskraft, öka den ekonomiska tillväxten och skapa högkvalitativa jobb inom flera sektorer med anknytning till energieffektivitet.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(6) Naturvårdsverket har förståelse för Energimyndighetens fokusering på kortsiktiga åtgärder givet direktivets mål och villkor, men saknar en analys av hur styrmedelsförslagen bidrar till långsiktiga åtgärder. Det finns också tämligen få inslag av inriktning på utveckling och marknadsintroduktion av ny teknik bland Energimyndighetens förslag. T.ex. omnämns inte teknikupphandling eller innovationsupphandling. Naturvårdsverket tolkar Energimyndighetens bedömning om kostnadseffektiviteten hos styrmedelsförslagen att inkörningsperiod och läroprocess är betydelsefulla för urvalet av styrmedel, eftersom det handlar om en relativt kort period då nya styrmedel ska generera åtgärder och effekter. Naturvårdsverket delar uppfattningen att det tar tid att införa nya styrmedel, men ifrågasätter om det är den viktigaste parametern för bedömning av styrmedels effektivitet. Naturvårdsverket bedömer att Energimyndigheten i detta avseende har lämnat ett begränsat underlag vad gäller bedömning av kostnadseffektiviteten i de förslag man lägger. Förslag till effektiviseringsbeting och reducering med 25 procent Naturvårdsverket menar att behovet av att uppnå miljökvalitetsmålen är ett skäl att inte utnyttja direktivets möjlighet att reducera effektiviseringsbetinget genom att tillgodoräkna styrmedelseffekter som uppstått under tidigare år ( ). Energieffektivisering bidrar till att uppnå flera miljökvalitetsmål. Förutom klimatmålet handlar det också om t.ex. målen om luftkvalitet, övergödning, försurning och biologisk mångfald. Ett högre beting under åren är därmed positivt från miljösynpunkt. Energimyndigheten anför inga andra skäl till att utnyttja direktivets reduktionsmöjlighet än att det är samma styrmedel som använts tidigare som föreslås användas framöver. Naturvårdsverket finner inga skäl att utnyttja möjligheten till reduktion av betinget. Effekter av energi- och koldioxidskatter Naturvårdsverket instämmer med Energimyndigheten att det är rimligt att anta att det är kombinationen av skatter och andra styrmedel som ger en effekt (tillsammans med andra omvärldsfaktorer), vilket leder till att det finns en risk för dubbelräkning av energiskatternas effekter och andra styrmedels effekter. Naturvårdsverket instämmer också att det i flera avseenden är lämpligt att kombinera generella med riktade styrmedel. Som framgår av den PM som finansdepartementet remitterat, så spelar antagandena om den ekonomiska utvecklingen stor roll för den förväntade bränsleförbrukningen. Naturvårdsverket vill understryka detta och påtala behovet av en effektiv styrning som förmår dämpa det positiva sambandet mellan ekonomisk utveckling och bränsleförbrukning. Beräkningsvillkoren gör det, enligt Energimyndigheten, dock mycket svårt att med stor säkerhet bedöma effekterna av generella styrmedel. Att beräkna betinget icke-kumulativt innebär att mycket stora skattehöjningar är nödvändiga

4 NATURVÅRDSVERKET 4(6) för att nå upp till betinget 2. Sådana skattehöjningar som genomförs på kort sikt kan få andra oönskade effekter. Naturvårdsverket menar att det, trots dessa svårigheter, är viktigt att närmare analysera hur kostnadseffektivt utfallet blir om man enbart riktar in sig på styrmedel som kompletterar generella styrmedel. 3 Samtidigt framgår av Finansdepartementets PM att skattehöjningar över EU:s miniminivåer har en signifikant och inte obetydlig effekt på energieffektiviseringen genom minskad bensinförbrukning till förmån för ökad dieselförbrukning. En iakttagelse värd att lyfta är dock att denna studie enbart omfattar bensin och diesel, vilket i viss mån är missledande av samma skäl som anfördes ovan om att energieffektivisering inte följer automatiskt med val av förnyelsebara bränslen, något som kan lyftas när man betraktar bensin och diesel som substitut. Paket för offentlig sektor Naturvårdsverket instämmer i att styrmedlen bör verka mot långsiktiga åtgärder. Vi instämmer också i att ett fortsatt energieffektiviseringsstöd vore värdefullt och bör villkoras till att åtgärder genomförs och/eller avtal om en minsta målnivå. Stödet går idag till att ta fram strategier, vilket inte vore kostnadseffektivt att fortsätta att ge stöd till i ytterligare fler år. Näringslivspaketet Naturvårdsverket tillstyrker förslagen att bredda styrmedlen till fler företag och samtliga energibärare. De informativa styrmedel som föreslås, såsom energikartläggning, energiledningssystem och erfarenhetsutbyte i nätverk, har potential att minska osäkerheterna hos företagen inför ny teknik och nya metoder, vilket innebär att transaktionskostnaderna för att vidta åtgärder minskar. Naturvårdsverket tillstyrker också förslaget till att utnyttja befintliga demonstrationsstöd eller marknadsintroduktion av ny teknik i kombination med de informativa styrmedlen. Naturvårdsverket menar dock att näringslivspaketet inte är effektivt utformat i förslaget. Att t.ex. erbjuda ekonomiskt stöd för energikartläggning i energiintensiva företag (nivå 2 PFE Light) vore inte rimligt, eftersom energiintensiva företag redan har höga incitament att ta reda på hur de kan energieffektivisera. Stöd till energikartläggning har en relevans endast i mindre företag där energikostnaderna utgör en liten del av de totala kostnaderna. Naturvårdsverket förordar istället att andelen av den generella energiskatten som industrin betalar ökas något (idag är andelen 30 %, dvs. en reduktion med 70% jämfört med flertalet andra sektorer). Denna skattehöjning kan undvikas av företag som frivilligt går med i någon av de olika nivåerna i näringslivspaketet. Detta skulle ge både flexibilitet och incitament. Givetvis behöver utformningen samt positiva och negativa konsekvenser utredas noggrant innan beslut fattas. 2 Gäller under antagande om att de elasticiteter som använts i beräkningarna är giltiga. Naturvårdsverket konstaterar också att direktivet öppnar för att MS själv får välja beräkningssätt. 3 Se t.ex. Naturvårdsverket 2012: Underlag till färdplan 2050, huvudrapport samt bilaga 7.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(6) Naturvårdsverket vill också påtala möjligheterna att skapa synergier mellan näringslivspaketet och tillämpningen av miljöbalken. Deltagande i näringslivspaketet kan t.ex. utgöra en lösning där företagen visar att de lever upp till miljöbalkens kunskapskrav och vidtar miljöåtgärder i enlighet med miljöbalkens krav. Energikartläggningar kan ses som en del av verksamhetens egenkontroll. Frivilligt avtal för energibolag och hushåll Naturvårdsverket bedömer att förslaget till frivilligt avtal med energibolag, så som det beskrivs i Energimyndighetens rapport, inte kan vara kostnadseffektivt. Åtgärder som redan sker spontant uppges kunna rapporteras och tillgodoräknas i energieffektivitetsbetinget genom att nya administrativa system upprättas hos myndigheter och energibolag. Med andra ord uppnås ingen nytta men ytterligare kostnader uppkommer. De frivilliga avtalen behöver konstrueras så att de skapar mervärde t.ex. genom att utgöra ett underlag för ytterligare åtgärder. Naturvårdsverket förordar istället att det utreds hur verifieringssystem kan upprättas kopplat till den kommunala energirådgivningen, kanske på liknande sätt som i Danmark. Detta skulle kunna fånga in åtgärder som görs men som också kunde leda till ytterligare energirådgivning och ytterligare åtgärder. En koppling skulle också kunna åstadkommas till de kommunala energieffektiviseringsstrategierna. Energibolagen är ändå bara en av flera möjliga aktörer på energitjänstmarknaden och bör av konkurrensskäl inte pekas ut särskilt. Förslag till nytt fastighetspaket Naturvårdsverket välkomnar att Energimyndigheten utreder möjligheten att använda kreditgarantier eller andra styrmedel som kan adressera de höga initiala kostnader som finns för lönsamma åtgärder just i fastighetssektorn. Det finns forskning som pekar på eventuella kapitalmarknadsmisslyckanden, även om forskningsunderlaget ännu är begränsat.

6 NATURVÅRDSVERKET 6(6) Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Martin Eriksson. I beredningen av detta ärende har bland andra handläggare Elisa Abascal Reyes och Per Magdalinski deltagit. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggare Tea Alopaeus och Katrin Nilsson Taylor, föredragande, samt enhetschefen Gunilla Sallhed. För Naturvårdsverket Martin Eriksson Katrin Nilsson Taylor Kopia till: Miljödepartementet

Sammanfattning Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att skattenedsättningarna för diesel i gruvindustriell verksamhet tas bort.

Sammanfattning Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att skattenedsättningarna för diesel i gruvindustriell verksamhet tas bort. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2019-03-04 Ärendenr: NV-01510-19 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över remiss av promemorian

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-10-20 Ärendenr: NV-05239-16 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se

Läs mer

Remiss av Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens

Remiss av Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens YTTRANDE 2 maj 2013 Dnr. 6-18-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-03-10 Ärendenr: NV-08201-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Yttrande över AGENDA 2030 delegationens slutbetänkande

Yttrande över AGENDA 2030 delegationens slutbetänkande 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2019-06-20 Ärendenr: NV-02942-19: Miljödepartementet Gunilla Blomquist 103 33 Stockholm m.remissvar@regeringskansliet.se gunilla.blomquist@regeringskansliet.se

Läs mer

Yttrande över remiss Vägen till självkörande fordon introduktion från Näringsdepartementet (SOU 2018:16) (N2018/01630/MRT)

Yttrande över remiss Vägen till självkörande fordon introduktion från Näringsdepartementet (SOU 2018:16) (N2018/01630/MRT) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2018-06-14 Ärendenr: NV-03045-18 Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se marija.grekovska@regeringskansliet.se

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet. med e-post Näringsdepartementet

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet. med e-post Näringsdepartementet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2017-10-16 Ärendenr: NV-05332-17 Näringsdepartementet med e-post Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Phytoseiulus persimilis för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Phytoseiulus persimilis för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04706-17 Beslut om godkännande

Läs mer

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt:

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt: 2 maj 2013 REMISSVAR IVAs synpunkter på Energimyndightens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Neoseiulus cucumeris för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Neoseiulus cucumeris för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-03813-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Macrolophus pygmaeus för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Macrolophus pygmaeus för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04826-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Version 1.5 2016-02-18 Ärendenr: NV-05639-15 Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04137-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Amblyseius swirskii för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Amblyseius swirskii för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04371-17 Beslut om godkännande

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-04-15 Ärendenr: NV-02483-16 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss av promemoria om specialforum för

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Steinernema carpocapsae för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Steinernema carpocapsae för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-03609-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Steinernema feltiae för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Steinernema feltiae för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-03418-17 Beslut om godkännande

Läs mer

REMISS Ärendenr: NV Se sändlista

REMISS Ärendenr: NV Se sändlista 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Hellberg Meschaks, Erik Tel: 010-698 11 68 erik.hellberg-meschaks @naturvardsverket.se REMISS 2018-02-01 Ärendenr: NV-03817-17 Se sändlista

Läs mer

Yttrande över remiss av delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden

Yttrande över remiss av delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-05-12 Ärendenr: NV-01870-16 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser@regeringskansliet.se

Läs mer

Strategiskt viktiga åtgärder för att skapa en mer likvärdig, effektiv och rättssäker operativ tillsyn

Strategiskt viktiga åtgärder för att skapa en mer likvärdig, effektiv och rättssäker operativ tillsyn 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y INSPEL TILL MILJÖTILLSYNSUTREDNINGEN 2016-10-21 Ärendenr: NV-06360-16 Strategiskt viktiga åtgärder för att skapa en mer likvärdig, effektiv

Läs mer

Sammanställning av medel för biologisk mångfald

Sammanställning av medel för biologisk mångfald SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2017-10-25 Ärendenr: NV-08964-16 Sammanställning av medel för biologisk mångfald Redovisning av ett regeringsuppdrag B E SÖ K:

Läs mer

Naturvårdsverket medger att jakten får bedrivas på annans jaktområde.

Naturvårdsverket medger att jakten får bedrivas på annans jaktområde. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2018-02-19 Ärendenr: NV-01402-18 Mårdhundsprojektet P-A Åhlén

Läs mer

Varför ett nytt direktiv?

Varför ett nytt direktiv? Energieffektiviseringsdirektivet Energibranschens perspektiv Styrmedelsdagen Henrik Wingfors 2013-04-24 Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen 2

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2017-03-16 Ärendenr: NV-00736-17 Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser.hl@regeringskansliet.se

Läs mer

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte.

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-12 Ärendenr: NV-01214-17 Ansökan om jakt efter

Läs mer

YTTRANDE Dnr Nh. Länsstyrelsen i Hallands län AnnaKarin Sandholm Halmstad

YTTRANDE Dnr Nh. Länsstyrelsen i Hallands län AnnaKarin Sandholm Halmstad 1 (6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Jorid Hammersland Tel: 08-698 1563 jorid.hammersland @naturvardsverket.se YTTRANDE 2009-04-15 Dnr 127-2264-09 Nh Länsstyrelsen i Hallands

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 1241 Petter.mahrs @naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-23 Ärendenr: NV-06952-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

SKRIVELSE Ärendenr: NV

SKRIVELSE Ärendenr: NV 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-01-10 Ärendenr: NV-05519-12 Regeringskansliet Miljödepartementet Registrator 103 33 Stockholm miljodepartementet.registrator

Läs mer

Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur

Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur April 2017 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur B E SÖ K: ST O C K H O

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

, NV yttrande utställningsversion RUFS2050.rtf

, NV yttrande utställningsversion RUFS2050.rtf TRN 2017-0052-23 Från: Asa.Wisen@Naturvardsverket.se Till: TRF Funk Registrator Ärende: 101-29009-17 resp TRN 2017-0052: Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 Datum:

Läs mer

Yttrande över promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Yttrande över promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1(14) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2013-09-05 Ärendenr: NV-05248-13 Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Kopia till: n.remisserenergi@regeringskansliet.se

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter järv till vissa länsstyrelser 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-12-20 Ärendenr: NV-08303-17 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Instruktion för att ansöka om informationsinsats

Instruktion för att ansöka om informationsinsats 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2018-06-21 Instruktion för att ansöka om informationsinsats Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala klimatsmarta projekt för att

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Beställargruppens uppgifter kan delas in i fyra olika kategorier;

Beställargruppens uppgifter kan delas in i fyra olika kategorier; 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Sebastian Dahlgren Axelsson Tel: 010-698 17 35 sebastian.dahlgren-axelsson @naturvardsverket.se PM 2017-09-04 Ärendenr: NV-04603-17

Läs mer

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen PM 2015:130 RV (Dnr 110-847/2015) Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 16 september 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-16 Ärendenr: NV-02900-16 Naturhistoriska riksmuseet Douglas

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Naturvårdsverket medger att jakten får bedrivas på annans jaktområde.

Naturvårdsverket medger att jakten får bedrivas på annans jaktområde. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2018-02-19 Ärendenr: NV-01125-18 Mårdhundsprojektet P-A Åhlén

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Samhällsekonomiska analyser för att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik

Samhällsekonomiska analyser för att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik Miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet Samhällsekonomiska analyser för att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik Anna Mansikkasalo, Miljöekonomisk forskare Styrmedel för energieffektivisering

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket avskriver ärendena från vidare handläggning.

Beslut Naturvårdsverket avskriver ärendena från vidare handläggning. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-11-10 Ärendenr: NV-05432-14 NV-05520-14 NV-05544-14 Klagande 1

Läs mer

Åtgärden ska vara slutförd senast

Åtgärden ska vara slutförd senast 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Johan Iwald Tel: 010-698 14 10 Johan.Iwald@Naturvardsverket.se BESLUT 2018-04-26 Ärendenr: KKL- -2018 Beslut om stöd från Klimatklivet Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Om strategin för effektivare energianvändning och transporter EET

Om strategin för effektivare energianvändning och transporter EET Om strategin för effektivare energianvändning och transporter EET Eva Smith Naturvårdsverket FAH 2008 04 08 1 Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljömålen 080331. Nuutepåremiss Underlag till miljömålsproppen

Läs mer

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014 SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Annika Wilson Tel: 010-698 13 92 Annika.wilson @naturvardsverket.se 2015-03-26 NV-02194-15 Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 251658240 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2013-07-04 Ärendenr: NV-03490-13 Regeringskansliet Justitiedepartementet Registrator 103 33 Stockholm ju.kansliet-lagstiftningsenhet4

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för utredningar inom förorenade områden (anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för utredningar inom förorenade områden (anslag 1:4) 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Björn Johansson Tel: 1-698 12 2 bjorn.johansson@naturvardsverket.se BESLUT 217-2-2 Ärendenr: NV-5163-16 Samtliga Länsstyrelser Bidrag

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Utveckling av Energikartlägggningscheckarna. Kartläggningar och samarbete stärker små företags energiarbete

Utveckling av Energikartlägggningscheckarna. Kartläggningar och samarbete stärker små företags energiarbete Utveckling av Energikartlägggningscheckarna En utveckling av Energimyndighetens rapport ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Kartläggningar och samarbete stärker små

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BESLUT 2015-11-05 Ärendenr: NV-05762-15 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-01-12 Ärendenr: NV-08237-16 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets

Läs mer

Översyn av den kommunala energioch. klimatrådgivningen

Översyn av den kommunala energioch. klimatrådgivningen Bilaga Översyn av den kommunala energioch klimatrådgivningen - Uppdrag 3 i Energimyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2015 ER 2015:14 Förord Statligt stöd till kommunal energirådgivning är en företeelse

Läs mer

I detta dokument beskrivs riktlinjerna för utformning av jakttider vid Naturvårdsverkets översyn 2019/2020.

I detta dokument beskrivs riktlinjerna för utformning av jakttider vid Naturvårdsverkets översyn 2019/2020. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ärendenr: NV-08122-18 Riktlinjer för utformning av jakttider Ramar och principer I detta dokument beskrivs riktlinjerna för utformning

Läs mer

Att ansöka om medel för informationsinsatser ur Batterifonden

Att ansöka om medel för informationsinsatser ur Batterifonden 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2013-02-06 Ärendenr: NV-00473-11 Att ansöka om medel för informationsinsatser

Läs mer

och rådets direktiv 2002/30/EG hänvisas till vad som sagts i denna promemoria.

och rådets direktiv 2002/30/EG hänvisas till vad som sagts i denna promemoria. PM 2012:24 RI (Dnr 001-2611/2011) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) 1(5) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2016/01/01680/S2 Diarienummer Utr 2016/37 Datum 2016-08-10 Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Trafikanalys

Läs mer

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-07-04 Ärendenr: NV-03567-16 Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y ÖVERKLAGANDE 2010-10-15 Dnr 641-4689-10 Rf Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av Miljööverdomstolens dom den 25

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 24 april 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets ärendenr. N/2013/ 934/RS Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian

Läs mer

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet PM Rotel I (Dnr 2017/001842) Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012 SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-03-27 Ärendenr: NV-00318-13 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012 B E SÖ K: ST O C K H

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket ger er tillstånd att jaga fåglar och däggdjur för forskningsändamål. Jakten får bedrivas även då arterna är fredade.

Beslut Naturvårdsverket ger er tillstånd att jaga fåglar och däggdjur för forskningsändamål. Jakten får bedrivas även då arterna är fredade. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2018-06-20 Ärendenr: NV-04849-17 Göteborgs Naturhistoriska

Läs mer

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017 PM 2017: RV (Dnr 110-513/2017) Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Ställningstagande inför den fortsatta processen för att bilda en framtida nationalpark i området Vålådalen Sylarna Helags

Ställningstagande inför den fortsatta processen för att bilda en framtida nationalpark i området Vålådalen Sylarna Helags 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel: 010-698 17 08 ola.larsson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2017-10-16 Ärendenr: NV-02982-14 Beredningsgruppen för nationalparksprojektet

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

KVANTIFIERING AV HINDER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

KVANTIFIERING AV HINDER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING 2013-06-14 Sweco har på uppdrag av Näringsdepartementet kvantifierat hinder som gör att energieffektivisering inte kommer till stånd samt energieffektiviseringspotentialen i olika sektorer. Analysen visar

Läs mer

Förordning (2013:xx) om produktion, saluhållande, överlåtelse och användning av avloppsfraktioner, biogödsel och kompost

Förordning (2013:xx) om produktion, saluhållande, överlåtelse och användning av avloppsfraktioner, biogödsel och kompost 1(9) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Författningsförslag Förordning (2013:xx) om produktion, saluhållande, överlåtelse och användning av avloppsfraktioner, biogödsel och

Läs mer

Energimyndighetens syn på viktnings- och primärenergifaktorer

Energimyndighetens syn på viktnings- och primärenergifaktorer BESLUT 1 (5) Datum Analysavdelningen Tobias Persson tobias.persson@energimyndigheten.se Energimyndighetens syn på viktnings- och primärenergifaktorer Sammanfattning Energimyndigheten anser att viktnings-

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

Yttrande över Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Yttrande över Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen@naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-22 Ärendenr: NV-08042-16 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Yttrande över betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring Ert dnr: N2017/07438/FF

Yttrande över betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring Ert dnr: N2017/07438/FF 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2018 04 05 Ärendenr: NV-00066-18 Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser.ff@regeringskansliet.se

Läs mer

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi

Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster. 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster 14-15 maj 2013 i Göteborg Henrik Wingfors Svensk Energi Varför ett nytt direktiv? EU:s 20-20-20-mål till år 2020 closing the gap Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet YTTRANDE 10 sep 2013 Dnr. 6-26-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Dnr. N2013/2837/E S A M M A N F A T

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Yttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 16 (27) Landstingsstyrelsen (LS) PROTOKOLL 2017-0084 2017-06-20 KL 10:00-10:15 132-148 139 Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Klimat- och energistrategi för Stockholms län MILJÖFÖRVALTNINGEN Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-02 Handläggare Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-05-21 p 19 Remiss från Kommunstyrelsen,

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om skyddsjakt efter varg, länsstyrelsens dnr , och

Överklagande av Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om skyddsjakt efter varg, länsstyrelsens dnr , och 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2015-11-09 Ärendenr: NV-06851-15 Föreningen Wolf Association

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-13 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer