PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE Kl Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby."

Transkript

1 Sammanträdesplats Närvarande Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Ledamöter Sven- Olof Karlsson Ordförande, F län Per Bjurulf Tjg ersättare, HU, Pk 4 Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Claes Hallert E län Lars Ivar Hardell H län, PK 1 Inga-Lill Morén-Hübinette Tjg ersättare, H län, Pk 2 Anders Thulin F län Ersättare Sten Franzén H län Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Anders Heijl Arne Johansson Landstingsdir., E län Göte Råsmark Samverkansnämnden Britt-Inger Saverman Anders Wahlquist Frånvarande Per Carlsson HU, PK 4 Jan Wålinder HU, PK 2 1 Öppnande och välkomsthälsning Otdföranden öppnade FORSS första sammanträde och hälsade alla välkomna till ett intensivt arbete under de närmaste månaderna. 2 Rapport från den operativa gruppen Anders Wahlquist presenterar den operativa gruppens arbete och de framlagda förslagen. Vidare presenterades de nomineringar som nu föreligger till prioriteringskommittéerna. Under diskussionen konstaterades att det kommer att behövas ett slags plan för successiv förnyelse inom FORSS, så att hela bemanningen inte skall bytas samtidigt. För detta ändamål behövs en valberedning tar HU åter upp nomineringsfrågan för sin del.

2 Vidare diskuterades de fall då ansökningar ligger inom det som är kompetensområdet för mer än en prioriteringskommitté. Rekommenderades att i detta fall bör ansökan läggas inom den prioriteringskommitté som har minst antal ansökningar, om inget annat talar för en annan fördelning. Vad som kan påverka fördelningen är kompetens, jävsförhållanden m m. Från Anders Wahlquist och Berndt Kjessler kommer ett erbjudande att under första året, tillsammans med sekreteraren och i samråd med resp prioriteringskommittés ordförande, ta på sig ett ansvar för fördelningen. Under arbetet har gruppen ingående diskuterat vad och hur! Åsikten är att merparten av projekten skall omfatta tid för FoU. En viss möjlighet bör även finnas att anslå medel till kurs- och konferensresor i det fall man tar aktiv del, dvs redovisar, deltar i diskussion runt det som har samband med projektet. har även tittat på möjligheten att översätta FORSS till engelska. Närmast bör det bli Health Research Council in the South-East of Sweden. Vad gäller adjungerade professurer har operativa gruppen inte tagit fram något förslag. Man vill dock understryka F och H läns intresse av att dessa kommer till stånd. Som avslutning noterar Anders Wahlquist att -prioriteringskommittéerna kan behöva någon slags sekreterare -det finns ett behov för prioriteringskommittéerna att diskutera med varandra inför den första ansökningsomgången -det kan finnas behov av att ta fram ett gemensamt formulär för prioriteringskommittéernas yttrande över ansökningarna inför behandlingen i FORSS FORSS beslutar att prioriteringskommittéerna samlas på Fredensborgs Herrgård måndag den 30 oktober kl för lunch och kl för diskussion om gemensamma frågor och de uppdrag som rådet kan komma att lägga på kommittéerna. Rådets sekreterare och resp ordförande i kommittéerna samlas kl för förberedelser. Arne Johansson uttalar Landstingets i Östergötland tillfredsställelse med att detta nätverk för utveckling av regionen nu kan förverkligas. Vidare tackar han den operativa gruppen för den entusiasm och skicklighet som visats. Ett särskilt tack riktas också till Berndt Kjessler och Anders Heijl. Ordföranden tackar från FORSS sida den operativa gruppen och konstaterar att den skilt sig från sitt uppdrag med den äran!

3 2 Konstituering FORSS konstaterar att rådet nu har konstituerat sig och att arbetet kan inledas för rådets del. 3 Justering 4 Tidplan Anders Thulin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Sekreteraren presenterar förslag till tidplan för FORSS: Följande lades fast: 1 nov Omg I av ansökningshandlingarna skall vara inne 13 nov ca Handlingar ute hos kommittéerna 1 dec ca Förslag från kommittéerna till rådet 11 dec kl 15 FORSS sammanträde omgång I 15 dec ca De sökande för besked om besluten 31 jan Omg II av ansökningshandlingarna skall vara inne 1 maj Senast detta datum skall slutligt beslut tas i FORSS och därefter besked till sökandena ges FORSS beslutar dessutom a t t i god tid efter årsskiftet mötas för en diskussion om kvarstående frågor, samt a t t handlingar utsänds till såväl ledamöter som ersättare. 5 Prioriteringskommittéernas arbete Ordföranden och sekreteraren går igenom det uppdrag prioriteringskommittéerna givits i besluten kring FORSS. Efter diskussion beslutar FORSS a t t prioriteringskommittéerna skall presentera sitt förslag till FORSS i form av en lista där alla som föreslås bli inbjudna till omgång II skall prioriteras, a t t prioriteringskommittéerna skall till FORSS i december ta fram modell för hur prioriteringen skall gå till,

4 a t t uppdra åt kommittéerna att ta fram förslag till definitivt ansökningsformulär - efter hörande av bl a etiska kommittéer ang mall - för omgång II, a t t uppdra åt kommittéerna att ta fram förslag om hur ett slags mall för hur rekommendationen betr ett visst projekt kan utformas, så att den kan utåt utgöra besked i om ställningstagandet från FORSS och även ge ledning inför förnyade ansökningar för sökande som inte får söka i omgång II, a t t kommittéerna - om så befinns lämpligt - kan kontakta sekreteraren i FORSS för visst bistånd i samband med sitt arbete, samt a t t inför omgång II skall varje projekt, där så är aktuellt, ha godkännande från lokal etisk kommitté. 6 Rådets arbete FORSS konstaterar att de utåtriktade aktiviteterna - gentemot exempelvis media - sköts av rådet, såvida inte uppdrag givits av rådet till annan att sköta detta. FORSS beslutar att tacksamt ta emot erbjudandet från Anders Wahlquist och Berndt Kjessler om att ta ansvar för fördelningen av ansökningar på kommittéerna, efter samråd med ordförandena och sekreteraren. Sammanvägningen av kommittéernas förslag inför FORSS beslut görs av en grupp bestående av resp kommittéeordförande och rådets ordförande. 7 Spelregler Rådet konstaterar att det kan komma att uppstå känsliga jävs-situationer inom prioriteringskommittéerna, eftersom de personer som ingår där har sitt uppdrag bl a därför att de är mycket aktiva inom FoU-området. Det finns här alla slags delikata situationer från att man själv söker anslag till att en persons elever eller medarbetare osv söker. Det finns inte möjlighet att i förväg ställa upp regler för området, men rådet betonar att det finns skäl att vara observant i frågan. FORSS beslutar efter diskussionen 8 Övrigt a t t om ansökan omfattar prioriteringskommittéeledamots egen FoU eller FoU driven av medarbetare på den egna arbetsplatsen skall bedömning ske i annan prioriteringskommittée.

5 Göte Råsmark kommer att i Samverkansnämnden ta upp frågan om landstingens utbetalning av medlen till FORSS. Möjligen behövs här ett samverkansavtal för att vi skall få fasta spelregler. Vidare diskuterar rådet om det möjligen är realistiskt att FORSS kan sprida av FoU-arbetet via en skrift med sammanfattande resultat. På lista över frågor som så småningom skall tas upp finns bl a: -Delas medlen till ett projekt ut för flera år i taget; vilket års budget belastas? -Speciella FoU-satsningar, enligt uppdraget -FoU-utbildning -Adjungerade professurer -Avrapportering från projekt och systematisk återföring av resultat -Valberedning och plan för rekrytering till prioriteringskommittéerna -Fördelning kort-/långsiktiga projekt -Kostnader för konferens- och kongressresor -m m 9 Avslutning Ordföranden tackar för insatserna vid FORSS första möte. Han konstaterar att det som synes finns frågor kvar att lösa, men att den här dagens sammanträde satt igång en rad aktiviteter som kommer att göra att det blir allt bättre förutsättningar för att vi ska klara av uppdraget. FORSS möts härnäst den 11 december kl 15 på Fredensborgs Herrgård. Vid protokollet Ulf Ekström Justerat Sven Olof Karlsson Anders Thulin