Sammanträdesplats: Landstingets kansli, Jönköping. Jan Ernerudh Göran Berg vice-ordförande /Pk 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesplats: Landstingets kansli, Jönköping. Jan Ernerudh Göran Berg vice-ordförande /Pk 1"

Transkript

1 Sammanträdesplats: Landstingets kansli, Jönköping Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Lars Brudin H län Claes Hallert E län Sigvard Mölstad ersättare F län Jan Ernerudh HU Göran Berg vice-ordförande /Pk 1 Bo Nordensjöld ordförande /Pk2 Peter Blomstrand ordförande /Pk 3 Carl Edvard Rudebeck ordförande /Pk 5 Övriga Jolanda van Vliet sekreterare i FORSS Förhinder Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Håkan Eriksson av SN utsedd expert 28 Öppnande och fastställande av dagordning Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 29 Justering Lars Brudin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 30 Reviderade principer för prioriteringskommittéernas arbete samt frågor från PK uppkomna under beredningsarbetet hösten 2006 Vid beredning av ansökningar har prioriteringskommittéerna använt sig av den reviderade versionen av principer och instruktioner FORSS diskuterade vid mötet i september 2006.

2 Med anledning av att instruktioner saknades, var otydliga eller i behov av nytt ställningstagande togs följande frågor upp för diskussion: 1a. Lön för universitetsanställda som har doktorandtjänst Doktorander vid Hälsouniversitet, Hälsohögskolan i Jönköping eller Högskolan i Kalmar får söka lönemedel i FORSS. 1b. Lön för universitetsanställda som har Post-doc anställning Personer med post-doc anställning vid Hälsouniversitet, Hälsohögskolan i Jönköping eller Högskolan i Kalmar inte får söka medel till egen lön i FORSS, då FORSS anser att detta är ett universitetsåtagande. 1c. Lön för icke-namngivna doktorander Om doktoranden inte är namngett i ansökan har PK svårt att bedöma kompetensen. Samtidigt kan projektledare inte anställa en doktorand i projektet om inte det finns medel. I många fall borde det dock finnas en person som är tilltänkt som doktorand i projektet i fall medel beviljas och namn samt kompetens av denna person borde därmed kunna anges. Sökande måste ange namn på presumtiv doktorand ifall lönemedel söks för personen. Denna instruktion ska finnas i instruktioner i ansökningshandlingarna. 1d. Medel för icke-namngivna regionala samarbetspartner Medel endast beviljas till namngivna regionala samarbetspartner. Ansökan kan inte beviljas om regionala samarbetsparter inte är angivna då graden av samarbete och kompetensen i den regionala forskargruppen inte kan bedömas. 1e. Medel för litteraturstudier Rena litteraturstudier inte kan beviljas medel då FORSS anser att de inte är patientnära även om frågeställningen kan vara det.

3 2. Maximalt antal gånger medel kan sökas för regionalt nätverksarbete Anslag för ett och samma regionala nätverksarbete får sökas högst 3 gånger. 3. Krav på personkort och CV Utformning, innehåll och lämnade uppgifter i det nuvarande personkort i ansökningssystemet diskuteras. FORSS anser att de uppgifter för statistiska och administrativa ändamål såsom kön, födelseår, examen och akademisk grad samt arbetsrelaterade uppgifter bör vara obligatoriska, åtminstone för sökande av FORSS medel. - Ett brev med begäran om att de uppgifterna som lämnas i personkort blir obligatoriska för alla skickas till systemägare Ronny Gunnarsson. Vid eventuell negativt svar blir uppgifterna obligatoriska i FORSS ingång och FORSS ansökningsformulär. - Kräva ett komplett ifylld personkort och CV på ALLA medsökande, alltså huvudsökande, handledare och medarbetare. Fr.o.m. oktober 2007 kommer detta krav föras in som kontrollpunkt i ansökningssystemet vilket innebär att de ansökningar där personkort och/eller CV är inkompletta eller saknas på minst ett av medsökande får en röd markering för att uppmärksamma granskare. 4.Ansökan på svenska eller engelska Ansökningar företrädesvis ska skrivas på svenska. I de fall sökande väljer att skriva ansökan på engelska kräver FORSS att åtminstone sammanfattningen och den populärvetenskapliga sammanfattningen av resultat skrivs på svenska. 5.Klinisk relevans/nytta Ett projekt anses i FORSS ha klinisk relevans/nytta om det bedöms kunna visa klinisk relevans/nytta inom en 5-års period. 6.Ansökningar som bedöms och beviljas som ett utvecklingsarbete

4 I FORSS kan ett FoU-projekt få finansiellt stöd beviljat i högst 4 år. Vid ansökan om FoUprojekt och maximalt 300 tkr kan FORSS göra bedömningen att projektet befinner sig i piloteller utvecklingsfasen och beviljar högst 50 tkr. Med som följd att sökande har förlorat ett av möjligheter till att få större anslag. ansökningar om FoU-projekt som bedöms och beviljas som utvecklingsarbete förvandlas till utvecklingsprojekt med som följd att: Projektet hamnar i utvecklingsarbete/pilotprojekt -pott och räknas ej som ett av de 4 gånger man kan få medel beviljade i FORSS 7. Frågor som berör granskare/granskningsförfarandet: a. Lathund för regionalt samarbete: Hur fungerade instrumentet? Lathunden har använts vid behov och har varit till stöd och hjälp i dessa fall. b. Granskningsarvode Inget arvode för granskning av ansökningarna, oavsett antal ansökningarna, utgår till ledamöterna i prioriteringskommittéerna. 31 Förslag till beslut ang. inkomna ansökningar Antal ansökningar I höstens ansökningsomgång inkom 174 ansökningar till FORSS. Av de inkomna ansökningarna är 151 ansökningar om medel för FoU-projekt eller för fortsättningsprojekt (300 tkr-projekt). Totalt har 42 miljoner kronor äskats för dessa projekt. För 2007 finns i FORSS budget 19 miljoner kronor avsatta för dessa projekt. Resterande 23 ansökningar innefattar 3 ansökningar om medel till regionalt nätverksarbete, 19 ansökningar om utvecklingsarbete/pilotprojekt och 1 ansökan inom ramen för den regionala kursen i forskningsmetodik (50 tkr-projekt). Totalt äskades 1,1 miljoner kronor i dessa ansökningar. I ett FORSS beslut tagit tidigare i år har 1 miljon kronor avsatts för dessa projekt fördelad över 2 ansökningsomgångar (oktober 06 och april 07). Förslag till beslut I tabell 1 presenteras förslag till beslut relaterat till antal inkomna ansökningar och äskade medel:

5 Antal inkomna ansökningar Förslag till antal ansökningar som beviljas Percent av ansökningar som föreslås beviljas Äskade medel i beviljade ansökningar Förslag till beviljade medel Beviljandegrad Nya FoU-projekt % % Fortsättningsprojekt % % Regionalt % % nätverksarbete Utvecklingsarbete/pilot % % Kursprojekt % % Totalt % % FoU-projekt/fortsättningsansökningar Av de 151 inkomna ansökningar om max. 300 tkr föreslås 122 erhålla anslag från FORSS om totalt 21,8 miljoner kronor. Regionalt nätverksarbete/utvecklingsarbete/pilotprojekt Av de 22 ansökningar om max 50 tkr föreslås 10 beviljas medel om totalt 402 tkr. Projekt inom ramen för den regionala forskarutbildningskursen Ansökan föreslås beviljas med det äskade beloppet om kronor. Jäv under beredningen Det är inte alltid möjligt att fördela ansökningarna på kommittéerna så att jäv av olika slag undviks. Följande jäv anmäldes vid behandlingen av ansökningarna i prioriteringskommittéerna: PK1: Gunilla Sydsjö 8045, 8318, 8882, 8945, 8988 Göran Berg 8805, 8955, 8966, 8993 PK2: Bo Nordenskjöld 8193 Birgitta Larsby 8598, 8730, 8996 Martin Carlsson 8971, 8989 Jan Ernerudh 9006 Johannes Järhult 9006 PK3: Jan Marcusson 8888, 8082 Chris Henriksson 8888 Peter Blomstrand 8260, 8947 Eva Svanborg 8929, 8964 PK5: Ewa Idvall 8032, 8983 Ingrid Wåhlin 8032 Malou Lindberg 8168, 9036 Carl Edvard Rudebeck 8267 Bo-Eric Malmvall 8407, 8886 Lars-Åke Levin 8555, 8852, 8997

6 godkänna prioriteringskommittéernas förslag till fördelning av projektanslag, till protokollet notera jäv under prioriteringskommittéernas beredning av ansökningarna, till protokollet notera följande jäv under FORSS behandling av förslaget: Jan Ernerudh 8262, 8674, 8805, 8982, 8993, 9043, 8967 Peter Blomstrand 8260, , 8947, 8936, 8428 Göran Berg 8805, 8955, 8966, 8993, 9043 Claes Hallert 8302 Bo Nordenskjöld 8237, 8193 Sigvard Mölstad 8260, 8947, 9009, 9013 Carl Edvard Rudebeck 8267 Lars Brudin 8927, 8892, 9013, Fortsatt diskussion om definition av utvecklingsarbete/pilotprojekt FORSS uppdrog beredningen i september 2006 att utifrån de diskussioner som fördes då lämna förslag till definition på de 50 tkr-projekt som tidigare kallades utvecklingsarbete/pilotprojekt. På septembermötet diskuterades följande aspekten: - namn på anslaget, - syfte med anslaget, - krav på samarbete, - krav på regionalitet, - sökbart belopp Beredningen föreslår FORSS att omformulera utvecklingsarbete till Startbidrag: FORSS Startbidrag Ett projekt i syfte att utveckla en patientnära projektidé till ett FORSS FoU-projekt, utföra en pilotstudie inför ansökan om ett fullständig FORSS-projekt eller evidensbasera verksamhetsutveckling som sker inom hälso- och sjukvården. Bidraget avses utgöra en startbana antingen för den enskilda forskaren i början på sin forskarkarriär eller för ett nytt FoU-projekt. Det maximalt sökbara beloppet är 50 tkr. Krav: o Sökande har en anställning i ett av de 3 landsting eller vid hälsouniversitet/högskola.

7 o Samarbete mellan minst 2 enheter (såsom vårdcentraler och kliniker), dock inte nödvändigtvis över länsgränser. Hur det regionala samarbete planeras för framtiden ska beskrivas i ansökan. Samarbetsrelation handledare/projektledare bedöms ej som samarbete mellan 2 enheter! o Ny idé eller pilotstudie. Anslaget avser ej delfinansiering av större projekt! godkänna beredningens förslag till omformulering av utvecklingsarbete/pilotprojekt till startbidrag. 33 Lägesrapport ang. förflyttning av FORSS hemsida FORSS-sekreterare informerar att FORSS gamla projektdatabas har flyttats av programmeraren av ansökningssystemet efter uppdrag från FORSS ordförande. All information på FORSS hemsida (www.forss.ltkalmar.se) beräknas ha flyttats i slutet på januari Inga beslut fattas. 34 FORSS workshop om implementering av forskningsresultat och innovationsprocesser i regionen hänskjuta workshop om innovationsprocesser i Sydöstra regionen till ett senare tillfälle 35 Budget och tidsplan samt förslag till beslut ang. regionala kursen i forskningsmetodik I en broschyr utlyses den fjärde omgången för den regionala forskarutbildningskursen. En budget på 810 tkr presenteras. Tidsplanen för kursen presenteras muntligt. Godkänna förslaget till tidsplan och kostnadskalkyl för den fjärde Regionala forskarutbildningskursen, samt att

8 Uppdra kursledningen att genomföra en ny kursomgång i den regionala forskarutbildningskursen. 36 Kommande sammanträden i FORSS Nästa sammanträdet för hålls i kanslihuset i Linköping den 30 maj 2007 (OBS! datum!) med start kl Höstsammanträdet hålls i naturskön miljö i Kalmar län fredagen den 24 augusti 2007 med start kl. 10 Sista sammanträdet för år 2007 hålls i Jönköping onsdagen den 5 december 2007 med start kl Avslutning och tack Ordföranden tackar Carl Edvard Rudebeck för hans fleråriga arbete och engagemang som ordförande i PK5 och som ledamot i FORSS. Ordförande tackar deltagarna för dagens och årets arbete och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Jolanda van Vliet Sven-Olof Karlsson Sekreterare Ordförande Lars Brudin Justeringsman

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna. Tid: Lördagen den 15 juni 2013 Plats: Närvarande: Kulturmagasinet i Bergkvara Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp Solbrith

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (5) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF

Datum _ 25 Sida 1 (5) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF I ~ Landstinget Il DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 000057 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (5) Dnr LD14/02356 Uppdnr 869 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer