SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet för 2008 visar ett underskott av tkr. Utfallet för individ- och familjeomsorg uppgår till tkr och ekonomiskt bistånd till tkr. I bilagorna redovisas: Sammanfattning av bokslut och verksamhetsberättelse för 2008 översänds till kommunledningsförvaltningen Bokslut med verksamhetsberättelse 2008 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att att godkänna årsbokslutet för 2008 samt hos kommunstyrelsen begära täckning av 2008:års underskott. Göran Bohman Socialchef Lill Körling Ekonom Socialförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Karlskrona Stenbergsgränd vx

3 Innehållsförteckning Bokslutskommentarer... 3 Ekonomisk analys... 8 Socialnämndens politiska mål och riktlinjer för Individ- och familje omsorgen i Karlskrona Övergripande mål Inriktningsmål Mål som styr Omsorg om barn, ungdomar och familjer Fältgruppen Utrednings och Familjehemsgruppen Råd- och stödgruppen Familjerätt Ekonomiskt bistånd Missbrukarvård Organisation, Personal och Ekonomi Sammanfattning Familje- och ungdomssektionen Nyckeltal Familje- och Ungdomssektionen Ekonomisektionen Nyckeltal Ekonomisektionen Alkohol- och drogsektionen Nyckeltal Alkohol- och Drogsektionen Miljöredovisning Socialnämndens insatser inom handikappområdet Verksamhetsberättelser Personalberättelse Alkoholhandläggning Familj och ungdomssektionen Utredning och familjehemsgruppen Råd och stödgruppen, Roslunden och Ungbo Fältgruppen Familjerätten Grupphemmet XP Ekonomisektionen Ekonomi- och mottagningsgruppen Jobbintro Budget- och skuldrådgivningen Alkohol- och drogsektionen Alkohol- och narkotikamottagningen Boendefunktionen Handläggargruppen Karlskrona behandlingshem Öppenvården, Fyren Förkortningar

4 Bokslutskommentarer Ansvarsområde Socialförvaltningen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik samt beslutar om ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för budget- och skuldsanering, konsumentrådgivning och beslutar i ärenden enligt Alkohollagen som t ex serveringstillstånd. Socialchef och Fältgruppen ansvarar för kommunens operativa krisgrupp. Övergripande sammanfattning Förvaltningen har under 2008 fortsatt den strategi som inleddes under början av 1990-talet. Organisationen är utformad för att kunna tillfredställa de behov som kommunmedborgarna visar upp, inom ramen för reglemente och gällande lagstiftning. Uppgiften - att vi ska vara till för medborgarna i Karlskrona, måste alltid vara det som styr verksamheten. Verksamheten ska vara effektiv, professionell och uppvisa en hög kvalité. Organisationen och verksamheten ska få ut mesta möjliga till en så låg kostnad som möjligt. Denna strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt förmår förändra metoder och förändringsverktyg i takt med att samhälle, individer och familjers livssituationer förändras. Förmågan att i rätt tid göra rätt saker är en avgörande faktor för att det sociala arbetet ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan åstadkomma en varaktig förändring. Personalen är vår viktigaste resurs. Trots en kraftigt ökande ärendemängd under flera år har vår personal utfört ett fantastiskt arbete. I december månad 2008 blev det klart att Familj och ungdomssektionen tilldelats 5 nya socialsekreterartjänster. De nya tjänsterna är mycket välbehövda och medger att det sociala arbetet med barn, ungdomar och familjer kan bibehållas på en hög nivå. Våra olika verksamheter präglas av ett ständigt sökande efter förbättringsidéer. Organisation och verksamheter förbättras och utvecklas för att bli allt bättre på att svara upp mot de nya utmaningar som kommer mot oss. Karlskrona kommun har under många år framgångsrikt satsat på tidiga, förebyggande insatser. Vi är lättillgängliga och har en hög servicenivå. Vår strategi, att med personalen som grund, förse hjälpsökande individer och familjer med skräddarsydda alternativ på hemmaplan har under 2008 tjänat kommunen väl. Det ekonomiska utfallet för året visar dessvärre på stora minussiffror. Den ständigt ökande ärendemängden inom Familj och ungdomssektionens verksamhetsområde har medfört att kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar på externa institutioner ökat. Socialförvaltningen har inte lyckats med att förhindra en kraftig negativ avvikelse mot budgetramar. Trots stora ansträngningar och en medveten och beslutsam vilja hos all personal har vi under året behövt placera 6 fler årsplatser på externa institutioner än vad budgetramen medger. Allt görs för att finna alternativa lösningar, vilket också lyckas i många ärenden. Liksom föregående år har vi sett en allvarlig ökning av ungdomar med ett omfattande narkotikamissbruk. Målsättningen inom socialförvaltningen är klar - Med alla medel måste vi förmå dessa ungdomar att bli fria från sitt beroende. Vi har ännu inte lyckats att färdigställa en tillräckligt framgångsrik vårdkedja på hemmaplan för denna grupp med ungdomar. Det ekonomiska biståndet/försörjningsstödet har under året visat en negativ trend. Bokslutet visar en negativ avvikelse med 6 miljoner kronor i förhållande till budgetramar. 3

5 Utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är tydligt kopplat till situationen på arbetsmarknaden och de förändringar inom arbetsmarknad och sjukförsäkringsområdet som påverkar välfärdssystemet inom arbetsförmedling och försäkringskassa. De förändrade regler och omorganisationer hos våra samverkande myndigheter har av olika orsaker fått konsekvenser för och påverkat omfattningen av behovet av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under De ökande placeringskostnaderna och den negativa trenden när det gäller behovet av bistånd till sin försörjning är en situation som känns igen hos våra nätverkskommuner och i de flesta övriga kommuner i riket. Trots det negativa utfallet jämfört med budget återfinns Karlskrona kommun bland de jämförbara kommuner som kan visa upp lägsta kostnader per kommuninvånare i landet präglades av att socialtjänstens olika verksamheter efterfrågades i ökad utsträckning. Särskilt tydligt visades det sig inom barn, ungdom och familjeverksamheten. Anmälningar om barn som far illa och ansökningar av barnfamiljer som söker hjälp i svåra livssituationer fortsätter att öka alarmerande. Alkohol och drogsektionen fortsätter att förfina och utveckla verksamheten på hemmaplan. Arbetet tar tid och svårigheter har uppstått under året. Den långsiktiga strategin ligger fast och med gemensamma ansträngningar ska vi kunna färdigställa en fungerande vårdkedja för en mycket utsatt grupp medborgare i vår kommun. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökade under I snitt ökade hushållen per månad med cirka 60. De förändrade reglerna när det gäller introduktionstid och introduktionsersättning till flyktingar har varit en stor bidragande orsak till det negativa resultatet när det gäller ekonomiskt bistånd. I november 2008 organiserade, medverkade och genomförde socialförvaltningen i samarbete med våra nätverkskommuner en framgångsrik Individ- och familjeomsorgsmässa i Växjö. Mässan var mycket uppskattad och välbesökt. Socialförvaltningen medverkade som föreläsare och anordnare av seminarier. Under året har vi startat en mängd olika projekt i förvaltningen, där vi lyckats få extern finansiering i stor utsträckning. Det har blivit allt viktigare att vi är alerta och håller oss väl framme när det gäller att söka externa medel från Länsstyrelse, EU samt olika statliga myndigheter. Samverkan, extern och intern är mycket viktig för att få ut mesta möjliga av våra gemensamma resurser. Socialförvaltningen samverkar med alla aktörer som kan medverka till att kommunens medborgare får ut bästa möjliga kvalité inom ramen för vårt ansvarsområde. Förvaltningens olika sektioner fungerar som kommunicerande kärl, där varje del är beroende av de andra för att resultatet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Samsyn, gemensam organisationskultur och gemensamma strategier och mål är nödvändiga byggstenar för att genomföra de mål som Socialnämnd ställt upp. Framtiden Behovet av insatser för såväl ekonomiskt bistånd, barn, ungdomar och familjer som vuxna missbrukare fortsätter att öka i vår kommun. Framförallt finns det anledning att särskilt framhålla den stora volymökningen på barn och ungdomssidan. Nämnden vidtar löpande åtgärder för att möta de ökande behoven och kommer att fortsätta förändra och utveckla verksamheten för att framgångsrikt kunna möta de behov som kommer emot oss, bl. a Öka och utveckla samarbetet med frivillig organisationer Kvalitetsundersöka Fältgruppen 4

6 Öppna boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och ungdomssektionen, samt i tillämpliga delar inom övrig verksamhet inom socialförvaltningen. Utbildningsinsatser för personal och politiker Fortsatt utvecklande av en obruten, jämställd vårdkedja inom Alkohol och drogsektionens verksamhetsområden Under 2009 särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta ett ökat behov av insatser med anledning av lågkonjunktur och förändrad lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet. Utveckla samarbeten och metoder för att möta ett ökat tryck inom Ekonomisektionens verksamhetsområde Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt resursutnyttjande i samarbete med våra nätverkskommuner. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2008 uppvisar ett negativt resultat om totalt tkr varav tkr avser individ- och familjeomsorg och tkr avser ekonomiskt bistånd. Trots att nämnden fick en utökad budgetram, enligt KF s beslut den 18 juni 2008, på tkr avseende individ- och familjeomsorg samt tkr avseende ekonomiskt bistånd har underskottet inte gått att förhindra. Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till tkr för 2008, vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med tkr. Trots att året har genomsyrats av olika besparingsåtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har varit stort och fler har placerats på institution när det gäller barn/ungdomar. Antalet vårddygn har ökat med 21 % i förhållande till föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om drygt 8 mkr. Framförallt har behovet av att placera fler barn och unga på extern institution ökat, 28 barn/ungdomar har varit placerade på extern institution, en ökning med 4 jämfört med föregående år. Antal omedelbara omhändertagningar samt ansökningar om vård enl LVU har också ökat jämfört med föregående år. Familj- och ungdomssektionen har under de senaste åren haft en stor ökning av antal ärenden och denna trend har fortsatt under året. En orsak till detta är de stora barnkullar som föddes under åren 1990 och 1991, som nu under några år varit tonåringar. När det gäller vuxna missbrukare har antalet vårddygn ökat med 3,6 % jämfört med föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om drygt 500 tkr, trots att antalet personer aktuella på ADS har varit färre än året innan. Kostnaderna per vårddygn har dock ökat, främst beroende på antalet LVM-placeringar som i vissa fall varit långa och kostnadskrävande. Karlskrona Behandlingshem har haft den högsta beläggningen i behandlingshemmets historia. Trots en mindre negativ avvikelse förbättrar man resultatet med 137 tkr jämfört med föregående år. Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till tkr vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med tkr. Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till kr vilket är en ökning av snittkostnaden med 6,6 % i förhållande till förra året. Totalt har hushåll varit i behov av ekonomiskt bistånd under året, vilket är en ökning med 29 hushåll jämfört med föregående år. Orsaken är bl a att den, tidigare år, gynnsamma situationen på arbetsmarknaden ej har fortsatt under Programmet har också påverkats av de beslut om åtgärder som regeringen har fattat och som påverkar försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 5

7 Farhågor finns att förändringarna kommer ge ännu större effekt under Antal hushåll med behov av bistånd längre än 11 månader har fortsatt att öka under året (+ 23 hushåll jämfört med år 2007). Förändrade regler för introduktionstid och introduktionsersättning har också påverkat programmet negativt. Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till hushåll där någon person ingår som avslutat introduktionen har under året uppgått till nära 4 mkr. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Individ- och familjeomsorgen: Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska område. Under 2008 fick 398 barn och unga en insats och 93 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått. Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska område. Under 2008 fick 294 vuxna med missbruksproblem en insats och 87 % av insatserna var inom kommunen. Målet ej uppnått. Ekonomiskt bistånd: För ekonomiskt bistånd är målet att 97 % av kommuninvånarna i Karlskrona kommun skall vara oberoende av ekonomiskt bistånd. Under 2008 var 97 % av invånarna oberoende av ekonomiskt bistånd. Målet uppnått. Nämndens investeringar under året Investeringsbudgeten har uppgått till 350 tkr under året. 100 tkr av dessa skjuts till år 2009 och ska användas till Råd och stöds utbyggnad. Totalt har man haft 250 tkr till investeringar. Totalt har investeringar gjorts till ett belopp av kr, fördelat på Individ- och familjeomsorgen med kr (inköp av möbler, nya sängar på KBH mm). Resterande del, kr har Ekonomisektionen använt (inköp av inredning/möbler). Personal och arbetsmiljö Förvaltningens månadsanställda personal uppgick i antal till 154 per den 30 november Den tillsvidareanställda personalen har ökat med sex anställda medan den visstidsanställda personalen har minskat. Förklaringen till ökningen är att ett antal personal har blivit föremål för den s.k tvåårsregeln i Lagen om anställningsskydd. Sjukfrånvaron fortsätter glädjande nog att minska även under Vårt förebyggande arbete särskilt friskvårdssatsningen har visat sig varit framgångsrikt under 2008 och i stort sett samtliga långtidssjukskrivna har kunnat återgå till någon form av arbete. Förvaltningens personal har under året upplevt en hög arbetsbelastning detta beroende på stora volymökningar inom olika verksamhetsområden i förvaltningen. Som ett svar på dessa har förvaltningen hörsammats i sin begäran om fem nya socialsekreterartjänster. Med anledningen av den stora tillströmningen av ärenden till ekonomisektionen kommer förvaltningens ledning att särskilt följa arbetssituationen på sektionen. 6

8 Socialförvaltningen har under hösten medverkat i en kompetensinventering, där syftet har varit att kartlägga kompetensbehovet hos medarbetare. Hösten 2008 togs beslut om att konsumentvägledningen skulle omstruktureras. Det innebär att from år 2009 kommer Karlskrona Kommun att ingå i ett samarbetsavtal med Ljungby Kommun om en gemensam konsumentvägledning. Den nya organisationsmodellen när det gäller den sociala beredskapen utvärderades och föll väl ut och Socialnämnden beslutade därför att permanenta verksamheten. Utbildning Huvudparten av förvaltningens utbildningar beställs och genomförs ute i verksamheten och framgår av respektive sektions sammanställning. Under året har Socialförvaltningen avsatt motsvarande 1,3 % av personalkostnaderna till utbildning/handledning för personal. Detta ligger långt under de mål som Socialnämnden har fastslagit i sina övergripande mål. Nya arbetsledare har medverkat i kommunens traditionella ledarskapsutbildning. Förvaltningen har som tradition att samla samtliga medarbetare till två Utvecklingskonferenser under året, så har även skett under Mångfald Socialförvaltningen arbetar enligt Socialnämndens beslutade integrationsplan. Vårt kontor i Kungsmarken är en viktig del i det integrationsarbete som pågår i området. I december 2008 yttrade sig Socialnämnden över kommunens nya Mångfaldsplan som sedan kommer att ligga till grund för den plan som kommer att utarbetas för Socialnämndens ansvarsområde. Jämställdhet I enlighet med Socialnämndens jämställdhetsplan finns på förvaltningen en arbetsgrupp med företrädare för de tre sektionerna och där även förvaltningens jämställdhetsansvarige och jämställdhetsombud ingått. Gruppens medlemmar har som uppgift att aktualisera jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten. Under året har vi som tidigare år, i enlighet med planen, undersökt jämställdheten på våra tre sektioner. I år skedde detta inom ramen för den kompetensinventering som genomförts under året. Eftersom kommunens jämställdhetsprogram tog längre tid än beräknat har socialförvaltningen ännu inte fattat beslut om jämställdhetsplan för Arbetet pågår och kommer upp till beslut så fort som möjligt. Miljö Socialförvaltningens verksamhet är av sådan karaktär att påverkan på den fysiska miljön är mycket ringa. Förvaltningen eftersträvar att vara sparsam med förbrukningsmaterial, hantera riskavfall enligt angivna regler liksom att källsortera på ett korrekt sätt. Under året har vi fortsatt med att ersätta våra leasingbilar med mer miljövänliga etanolbilar. Karlskrona den 29 januari 2009 Ingrid Hermansson Ordförande i Socialnämnden Göran Bohman Socialchef 7

9 Ekonomisk analys Lill Körling Ansvarig ekonom Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2008 uppvisar ett negativt utfall om totalt tkr. Av utfallet svarar individ- och familjeomsorg för ett negativt utfall med tkr och ekonomiskt bistånd med ett negativt utfall med tkr. Verksamhetens netto Individ- och familjeomsorg tkr Programmet individ- och familjeomsorg visar underskott om tkr. Trots att året har genomsyrats av olika besparingsåtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har varit stort och framförallt har behovet ökat till barn och ungdomar största delen av underskottet är hänförligt till kostnaderna för externa placeringar och extra insatser på hemmaplan. Socialnämnd, familjerådgivning, föreningsbidrag, administration + 64 tkr Kostnaderna för Socialnämnden har följt budget under året. Föreningsbidragen har betalats ut enligt Socialnämndens beslut och kostnaderna för familjerådgivningen följer tidigare års upprättade avtal. Den 18-19/11 genomfördes nätverk IFO-mässan i Växjö som engagerade åtskilliga inom förvaltningen. SN representerades även med 13 deltagare. Året har genomsyrats av flera olika besparingsåtgärder inom förvaltningen för att förhindra ett underskott. Personalen har tagit ut fler semesterdagar än föregående år vilket motsvarar en förbättring av resultatet om ca 600 tkr. Full kompensation för lokalhyror, 100 tkr, har dock inte erhållits samt att budget för övriga allmänna omkostnader och förbrukningsmaterial inte har varit tillräcklig. Intäkter, framförallt från Migrationsverket men även projektmedel från bl a Länsstyrelsen, har under året varit större än budgeterat. Barn och unga tkr Den trend som utkristalliserade sig i slutet av år 2007, med ökat behov och fler externa placeringar, fortsatte under året. Trycket på Familje- och ungdomssektionen har varit fortsatt högt. Antal anmälningar och ansökningar har ökat. Den största avvikelsen står externa placeringar för, tkr, vilket är en försämring med tkr jämfört med föregående år. Här är det främst antal vårddygn som har ökat kraftigt, 79,2 % jämfört med föregående år. Under året har 797 anmälningar inkommit om barn/unga som far illa vilket är en ökning med 18,1 % i förhållande till föregående år. Fler insatser har krävt mer resurser än tidigare och fler har placerats på institution eller i familjehem. Antalet vårddygn har uppgått till vilket motsvarar 70 årsplatser. Den genomsnittliga behandlingstiden har ökat både i familjehemmen och på de externa institutionerna. Roslunden har utnyttjats maximalt, dock har både antal vårddygn och den genomsnittliga behandlingstiden minskat jämfört med föregående år. 8

10 Antal vårddygn På institution (externt) Roslunden (Internt) I familjehem % 20% 40% 60% 80% 100% Vuxna missbrukare tkr Under året har färre personer varit aktuella på alkohol- och drogsektionen jämfört med föregående år och ungefär lika många personer har ansökt om hjälp. Flera av dem som varit aktuella har krävt mer insatser än tidigare år och placerats på institution. Antal vårddygn har ökat med 3,6 % i förhållande till förra året. Alkohol- och narkotikamottagningen har haft en ökning av antal besök. När det gäller de externa HVB-placeringarna har resultatet försämrats med drygt 700 tkr jämfört med föregående år. Detta beror på att antalet LVM-placeringar ligger på samma nivå som föregående år men med fler vårddygn, som är dyrare, samt att vi saknar boendealternativ för dubbeldiagnos och personer med missbruk. Totalt antal vårddygn för HVB-placeringar har minskat med 3,5 % jämfört med föregående år. Beläggningsgraden på Karlskrona behandlingshem (KBH) har varit högre än tidigare och KBH har varit i stort sett fullbelagt vissa perioder av året. Beläggningen har motsvarat 14,04 årsplatser (budget 12,80). Dock ligger den genomsnittliga behandlingstiden i nivå med föregående år både vad gäller externa som interna placeringar. Antal vårddygn 100% 80% 60% 40% KBH (internt) På institution (externt) 20% 0%

11 Verksamhet netto tkr Ekonomiskt bistånd Programmet ekonomiskt bistånd visar ett underskott om tkr vilket är sämre än den prognos som lämnades efter november månad. Anledningen till detta är att utbetalningen i december var drygt 1 mkr högre än prognostiserat. Fler personer och hushåll har erhållit ekonomiskt bistånd under året i förhållande till föregående år och nettokostnaden för programmet har ökat med tkr. Orsakerna är att situationen på arbetsmarknaden har förändrats till det sämre och programmet har också påverkats av de beslut om åtgärder som regeringen har fattat och som påverkar försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Farhågor finns att förändringarna kommer ge ännu större negativ effekt under Antal hushåll med behov av bistånd längre än 11 månader har ytterligare ökat jämfört med föregående år. Andelen av dessa hushåll har ökat med 2 % till 23 % år I genomsnitt har 62 fler hushåll varit i behov ekonomiskt bistånd under året. Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till kr vilket är en ökning med 6,6 % i förhållande till förra året. Förändrade regler när det gäller introduktionstid och introduktionsersättning till flyktingar har varit en stor bidragande faktor till resultatet. Kostnaden avseende hushåll där någon person ingår som avslutat introduktionen under året uppgår till nära 4 mkr. Under året har 39 hushåll i denna grupp varit aktuella. Programmet beräknar att hushåll kommer att aktualiseras direkt efter avslutad introduktion vid årsskiftet 2008/2009. Utbetalning av ekonomiskt bistånd per månad Tkr Jan Febr Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec I snitt antal hushåll 2008 med ekonomiskt bistånd: I snitt antal hushåll 2007 med ekonomiskt bistånd: hushåll 478 hushåll 10

12 Utbetalningar 12 mån tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalning av ekonomiskt bistånd januari 2008-december 2008: Utbetalning av ekonomiskt bistånd januari 2007-december 2007: tkr tkr Lill Körling Ekonom 11

13 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Genomsnittligt antal hushåll med ek bistånd Personer med ekonomiskt bistånd Vuxna Barn under 18 år Barn och Ungdom Antal barn/unga med kontaktfam/person Antal placerade I familjehem På institution (externt) På institution (internt) Antal vårddygn I familjehem På institution (externt) Roslunden (Internt) Kostnad per vårddygn I familjehem På institution (externt) Roslunden (Internt) Genomsnittlig behandlingtid (dagar) I familjehem På institution (externt) Roslunden (Internt) Missbrukare vuxna Antal placerade På institution (externt) På institution (internt) Antal vårddygn På institution (externt) KBH (internt) Kostnad per vårddygn På institution (externt) På institution (internt) Genomsnittlig behandlingstid På institution (externt) Karlskrona behandlingshem

14 BUDGETUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN DECEMBER 2008 Alla belopp är angivna i tkr SOCIALNÄMNDEN 700 Socialnämnden 709 Socialnämndens reserv Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat KANSLIET 752 Kansliet 759 Föreningsbidrag 764 Familjerådgivning Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat EKONOMISEKTIONEN 752 Ekonomisektionen 750 Ekonomiskt bistånd Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat ALKOHOL OCH DROGSEKTIONEN 752 ADS 756 HVB-vuxna 762 K-na Behandlingshem Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat

15 DECEMBER 2008 FAMILJE- OCH UNGDOMS- 752 FUS 753 Kontaktpersoner 754 Familjehem SEKTIONEN Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat HVB barn o ungdom 760 Ungbo 761 Roslunden Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Grupphem Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Resultat INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Budget Utfall Årsbud Socialnämnden -5 Ekonomiskt bistånd Intäkter Kansliet -40 Grupphem 0 Kostnader Ekonomisektionen -257 Nettokostnad ADS Kommunbidrag FUS Ankomstreg Resultat Totalt Totalt varav sem lön

16 Socialnämndens politiska mål och riktlinjer för Individ- och familjeomsorgen i Karlskrona 2008 Politiska mål och riktlinjer antagna av Socialnämnden Produktionsmål för Socialnämndens verksamhetsområden antagna av Socialnämnden Övergripande mål INOM SOCIALNÄMNDENS ALLA VERKSAMHETER SKA MÄNNISKOR MÖTAS MED RESPEKT, VÄRDIGHET OCH MEDMÄNSKLIGHET. DETTA TILLSAMMANS MED GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SKALL UTGÖRA BASEN FÖR MEDBORGARNAS KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN. Alla invånare i Karlskrona kommun garanteras en social och ekonomisk grundtrygghet! Eftersom alla människor har lika värde ska individ- och familjeomsorgen bygga på grundsynen att alla människor kan utvecklas, bli självständiga och leva socialt acceptabla liv. Den enskildes eget ansvar och förmåga ska alltid tillvaratas och utvecklas. Hjälp och stöd ska alltid ges i samarbete med den enskilde. Människor som söker kontakt med Socialnämndens verksamheter ska behandlas med respekt, erbjudas snabb handläggning av sina ärenden med god service. Respekt för individen ska känneteckna agerandet också vid ingripanden med tvång. Socialnämndens och socialförvaltningens verksamhet ska präglas av lättillgänglighet och allmänheten ska ges god information. Lagstiftningens intentioner ska följas. Produktionsmål Berörd verksamhet/ansvarig Synpunkter från människor som har behov av socialförvaltningens tjänster är viktiga och skall tillvaratas för att socialchef/sektionschef Samtliga enheter utveckla verksamheten Socialförvaltningen har en välfungerande klagomålshantering. Inkomna klagomål redovisas årligen på Socialnämnden Lättförståelig information om Socialnämndens verksamheter skall finnas på kommunens hemsida och i tryckt socialchef/sektionschef Samtliga enheter form vid offentliga inrättningar. Grundläggande information skall finnas översatt på de vanligaste hemspråken för flyktingar och invandrare Information finns på kommunens hemsida, den förbättras och ändras fortlöpande. Information finns i tryckt form på egna och andras offentliga inrättningar Alla som ringer eller skickar e-post till socialförvaltningen skall alltid få ett svar eller ett meddelande om när svar/besked kan erhållas. Samtliga enheter socialchef/sektionschef Alla sektioner har mottagnings eller jourtelefon. Samtliga handläggare har röstbrevlåda 15

17 Produktionsmål Berörd verksamhet/ansvarig Personalens arbetstider ska anpassas efter verksamhetens Samtliga enheter behov sektionschefer/socialchef Förvaltningen som helhet arbetar under vinterhalvåret till 18.00, en dag i veckan. I övrigt reglerar arbetsledningen även övriga arbetstider efter verksamhetens behov Myndigheter som initierar att insatser kan behövas då det Samtliga enheter finns risk att barn far illa eller risk att någon utsätter sig socialchef/sektionschef själv eller annan för allvarlig fara på grund av missbruk skall kunna nå socialförvaltningens personal när som helst på dygnet Myndigheter kan nå socialförvaltningen via den sociala beredskapen dygnet runt hela året Inom respektive sektions olika verksamhetsområden ska Samtliga enheter handläggningsrutiner finnas socialchef/sektionschef Handläggningsrutiner finns för alla ärenden av vikt. Kvalitetssäkras genom internkontroller I samtliga överklaganden skall länsrätten döma till nämn- Samtliga enheter dens fördel socialchef/sektionschef Målet uppnått, med något undantag Samtliga ansökningar enligt LVU och LVM skall bifallas av Länsrätten Målet uppnått Genom en väl utbyggd information och en god samverkan med enskilda som har behov av socialtjänstens insatser skall antalet överklagningar av Socialnämndens beslut minska. Den enskilde skall alltid få tydlig och lättförstålig information om rätten att överklaga beslut. Målet har uppnåtts Information om barnkonventionen skall finnas tillgänglig på socialförvaltningens enheter. Informationen skall finnas översatt till de vanligaste hemspråken för flyktingar och invandrare. Information finns Familj- och ungdomssektionen, Alkohol och drogsektionen/sektionschefer Samtliga enheter socialchef/sektionschef Samtliga enheter socialchef/sektionschef 16

18 Inriktningsmål Allmänt Råd, stöd och behandling för personer, särskilt barn och ungdomar, som är på väg att utveckla sociala problem ska prioriteras. I syfte att förbättra det rehabiliterande arbetet ska samarbetet med andra kommunala förvaltningar och andra myndigheter utvecklas. Sekretesslagens möjligheter till samverkan ska användas för att kunna ge individen hjälp och stöd. Den enskilda människan ska sättas i centrum. Genom samverkan på de olika sektionerna ska ett helhetsperspektiv tas. Ideella krafter som föreningar, organisationer och enskilda ska uppmuntras att ta aktiv del i det sociala arbetet. Frivilliga organisationers arbete med stöd för utsatta barn, kvinnor och män ska stödjas. Personer utsatta för hot och våld ska erbjudas särskilda insatser. Socialnämnden ska i samverkan med andra nämnder, myndigheter och organisationer genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om missbrukets skadeverkningar och de hjälpmöjligheter som finns. Produktionsmål Berörd verksamhet/ansvarig Förvaltningens arbete skall koncentreras på tidiga och Samtliga sektioner förebyggande insatser, särskilt bland barn och ungdomar sektionschef Förvaltningen fortsätter att utveckla nya metoder för att förhindra ett socialt utanförskap. Strategin är som tidigare utformad i första hand för att möta barn och ungdomars behov Samverkan med andra myndigheter är av avgörande betydelse för arbetet vid förvaltningen och skall alltid ut- sektionschef Samtliga sektioner vecklas Samverkan utvecklas ständigt Socialförvaltningen skall stödja individens rätt till insatser genom att tydliggöra andra huvudmäns ansvar. Samtliga sektioner sektionschef Detta sker på individnivå samt generellt i olika sammanhang utifrån de behov som bedöms finnas Socialnämnden skall fördela budgetmedel till ideella föreningar med social verksamhet varvid särskilt arbetet med utsatta människor skall prioriteras Målet uppnått Samtliga beslut som Socialnämnden fattar skall utgå från barnets bästa Samtliga enheter socialchef/sektionschef Socialnämnd Barnets bästa belyses i utredningar som behandlas av Socialnämnden 17

19 Produktionsmål I samtliga utredningar som rör familjer med barn skall barnkonventionen beaktas. Utredningarna ska utgå från ett tydligt barnperspektiv Barnperspektivet beaktas Socialförvaltningen skall tillse att förvaltningen har god kunskap om levnadsförhållanden och behov hos utsatta barn. I aktuella ärenden med barn och barnfamiljer skall handläggare inhämta kunskap om barnens levnadsförhållanden, exempelvis genom besök i hemmen. Målet styr våra verksamheter Socialförvaltningens personal skall i sitt arbete med barn och barnfamiljer använda sig av evidensbaserade metoder som ger god kunskap om barns behov och som tillvaratar barns synpunkter, önskemål och intressen. Målet uppnått För att få en allsidig belysning i ärenden och för att tillförsäkra handläggarnas säkerhet skall det vid behov finnas två handläggare Målet uppnått Den fysiska miljön vid socialförvaltningens väntrum och besöksrum skall utformas på ett barnvänligt sätt. Berörd verksamhet/ansvarig Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschefer Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschef Det finns en stor medvetenhet om vikten av en god besökandemiljö för barn. Socialnämnden fick medel för till- och ombyggnad av Råd och stödgruppens lokaler i budgetbehandlingen. Under året har ekonomisektionen uppmärksammat brister i väntrum och reception, under 2009 planeras förbättringar Barn till personer med beroendeproblematik skall erbjudas delta i samtalsgrupp under kvalificerad ledning Målet uppnått Samverkan mellan socialförvaltningens sektioner och arbetsgrupper skall utvecklas så att ett helhetsperspektiv i det sociala arbetet tillförsäkras Målet uppnått Socialförvaltningen skall arbeta för att antalet tvångsingripande av barn/ungdomar inte ökar. FUS ADS sektionschefer Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschef Under 2008 har tvångsingripande ökat, särskilt när det gäller missbrukande ungdomar Arbetet vid socialförvaltningen skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv och genomsyras av medvetenhet om mäns och kvinnors särskilda förutsättningar och behov Målet uppnått Socialförvaltningen skall kontinuerligt öka kunskapen hos de anställda i integrationsfrågor Samtliga enheter socialchef/sektionschef Samtliga enheter socialchef/sektionschef Målet delvis uppnått, samtlig personal har utbildats av diskrimineringsombudsmannen 18

20 Mål som styr Individ- och familjeomsorgens verksamhet ska bedrivas målinriktat och planmässigt samt följas upp och utvärderas. I detta ingår också att bedriva fortlöpande kvalitetssäkringsarbete. Socialnämnden beslutar om inriktningsmål för verksamheten. Inom ramen för dessa mål ska effektmål, det vill säga vilka resultat verksamheten ska klara, formas i dialog mellan nämnd och förvaltning. Effektmålen ska vara mätbara och relaterade till budget. Målen ska följas upp och redovisas för Socialnämnden. Socialnämndens inriktningsmål omprövas när så behövs. Produktionsmål Årlig verksamhetsplan skall upprättas Målet uppnått Ärenderedovisning och rapporter om verksamheten skall lämnas till Socialnämnden varje månad. Målet uppnått Statistik över hur många personer som berörs av socialförvaltningens insatser skall redovisas varje år. Statistiken skall vara ålders- och könsfördelad. Målet uppnått Socialförvaltningens verksamheter skall kvalitetssäkras i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen Målet uppnått, utvecklas ständigt i takt med ny lagstiftning och nya rekommendationer Berörd verksamhet/ansvarig Samtliga verksamheter socialchef/sektionschefer Samtliga sektioner socialchef Socialförvaltningens kansli socialchef Socialförvaltningens kansli socialchef 19

Internbudget 2012 med plan för åren 2013-2014 för Socialförvaltningen

Internbudget 2012 med plan för åren 2013-2014 för Socialförvaltningen Internbudget 2012 med plan för åren 2013-2014 för Socialförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1. Nämndsordförandens programförklaring... 3 2. Nämndens uppdrag och ansvar... 4 3. Omvärldsanalys... 5 4. Mål

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Internbudget 2013 med plan för åren 2014-2015 för Socialförvaltningen

Internbudget 2013 med plan för åren 2014-2015 för Socialförvaltningen Internbudget 2013 med plan för åren 2014-2015 för Socialförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1. Nämndsordförandens programförklaring... 3 2. Nämndens uppdrag och ansvar... 4 3. Omvärldsanalys... 5 4. Mål

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämndens ansvar regleras av Kommunfullmäktiges reglemente. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste. Ansvarsområdena

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm.

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens l tillsyn Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet för funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsynsavdelning är uppdelad Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer