SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet för 2008 visar ett underskott av tkr. Utfallet för individ- och familjeomsorg uppgår till tkr och ekonomiskt bistånd till tkr. I bilagorna redovisas: Sammanfattning av bokslut och verksamhetsberättelse för 2008 översänds till kommunledningsförvaltningen Bokslut med verksamhetsberättelse 2008 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att att godkänna årsbokslutet för 2008 samt hos kommunstyrelsen begära täckning av 2008:års underskott. Göran Bohman Socialchef Lill Körling Ekonom Socialförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Karlskrona Stenbergsgränd vx

3 Innehållsförteckning Bokslutskommentarer... 3 Ekonomisk analys... 8 Socialnämndens politiska mål och riktlinjer för Individ- och familje omsorgen i Karlskrona Övergripande mål Inriktningsmål Mål som styr Omsorg om barn, ungdomar och familjer Fältgruppen Utrednings och Familjehemsgruppen Råd- och stödgruppen Familjerätt Ekonomiskt bistånd Missbrukarvård Organisation, Personal och Ekonomi Sammanfattning Familje- och ungdomssektionen Nyckeltal Familje- och Ungdomssektionen Ekonomisektionen Nyckeltal Ekonomisektionen Alkohol- och drogsektionen Nyckeltal Alkohol- och Drogsektionen Miljöredovisning Socialnämndens insatser inom handikappområdet Verksamhetsberättelser Personalberättelse Alkoholhandläggning Familj och ungdomssektionen Utredning och familjehemsgruppen Råd och stödgruppen, Roslunden och Ungbo Fältgruppen Familjerätten Grupphemmet XP Ekonomisektionen Ekonomi- och mottagningsgruppen Jobbintro Budget- och skuldrådgivningen Alkohol- och drogsektionen Alkohol- och narkotikamottagningen Boendefunktionen Handläggargruppen Karlskrona behandlingshem Öppenvården, Fyren Förkortningar

4 Bokslutskommentarer Ansvarsområde Socialförvaltningen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik samt beslutar om ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för budget- och skuldsanering, konsumentrådgivning och beslutar i ärenden enligt Alkohollagen som t ex serveringstillstånd. Socialchef och Fältgruppen ansvarar för kommunens operativa krisgrupp. Övergripande sammanfattning Förvaltningen har under 2008 fortsatt den strategi som inleddes under början av 1990-talet. Organisationen är utformad för att kunna tillfredställa de behov som kommunmedborgarna visar upp, inom ramen för reglemente och gällande lagstiftning. Uppgiften - att vi ska vara till för medborgarna i Karlskrona, måste alltid vara det som styr verksamheten. Verksamheten ska vara effektiv, professionell och uppvisa en hög kvalité. Organisationen och verksamheten ska få ut mesta möjliga till en så låg kostnad som möjligt. Denna strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt förmår förändra metoder och förändringsverktyg i takt med att samhälle, individer och familjers livssituationer förändras. Förmågan att i rätt tid göra rätt saker är en avgörande faktor för att det sociala arbetet ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan åstadkomma en varaktig förändring. Personalen är vår viktigaste resurs. Trots en kraftigt ökande ärendemängd under flera år har vår personal utfört ett fantastiskt arbete. I december månad 2008 blev det klart att Familj och ungdomssektionen tilldelats 5 nya socialsekreterartjänster. De nya tjänsterna är mycket välbehövda och medger att det sociala arbetet med barn, ungdomar och familjer kan bibehållas på en hög nivå. Våra olika verksamheter präglas av ett ständigt sökande efter förbättringsidéer. Organisation och verksamheter förbättras och utvecklas för att bli allt bättre på att svara upp mot de nya utmaningar som kommer mot oss. Karlskrona kommun har under många år framgångsrikt satsat på tidiga, förebyggande insatser. Vi är lättillgängliga och har en hög servicenivå. Vår strategi, att med personalen som grund, förse hjälpsökande individer och familjer med skräddarsydda alternativ på hemmaplan har under 2008 tjänat kommunen väl. Det ekonomiska utfallet för året visar dessvärre på stora minussiffror. Den ständigt ökande ärendemängden inom Familj och ungdomssektionens verksamhetsområde har medfört att kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar på externa institutioner ökat. Socialförvaltningen har inte lyckats med att förhindra en kraftig negativ avvikelse mot budgetramar. Trots stora ansträngningar och en medveten och beslutsam vilja hos all personal har vi under året behövt placera 6 fler årsplatser på externa institutioner än vad budgetramen medger. Allt görs för att finna alternativa lösningar, vilket också lyckas i många ärenden. Liksom föregående år har vi sett en allvarlig ökning av ungdomar med ett omfattande narkotikamissbruk. Målsättningen inom socialförvaltningen är klar - Med alla medel måste vi förmå dessa ungdomar att bli fria från sitt beroende. Vi har ännu inte lyckats att färdigställa en tillräckligt framgångsrik vårdkedja på hemmaplan för denna grupp med ungdomar. Det ekonomiska biståndet/försörjningsstödet har under året visat en negativ trend. Bokslutet visar en negativ avvikelse med 6 miljoner kronor i förhållande till budgetramar. 3

5 Utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är tydligt kopplat till situationen på arbetsmarknaden och de förändringar inom arbetsmarknad och sjukförsäkringsområdet som påverkar välfärdssystemet inom arbetsförmedling och försäkringskassa. De förändrade regler och omorganisationer hos våra samverkande myndigheter har av olika orsaker fått konsekvenser för och påverkat omfattningen av behovet av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under De ökande placeringskostnaderna och den negativa trenden när det gäller behovet av bistånd till sin försörjning är en situation som känns igen hos våra nätverkskommuner och i de flesta övriga kommuner i riket. Trots det negativa utfallet jämfört med budget återfinns Karlskrona kommun bland de jämförbara kommuner som kan visa upp lägsta kostnader per kommuninvånare i landet präglades av att socialtjänstens olika verksamheter efterfrågades i ökad utsträckning. Särskilt tydligt visades det sig inom barn, ungdom och familjeverksamheten. Anmälningar om barn som far illa och ansökningar av barnfamiljer som söker hjälp i svåra livssituationer fortsätter att öka alarmerande. Alkohol och drogsektionen fortsätter att förfina och utveckla verksamheten på hemmaplan. Arbetet tar tid och svårigheter har uppstått under året. Den långsiktiga strategin ligger fast och med gemensamma ansträngningar ska vi kunna färdigställa en fungerande vårdkedja för en mycket utsatt grupp medborgare i vår kommun. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökade under I snitt ökade hushållen per månad med cirka 60. De förändrade reglerna när det gäller introduktionstid och introduktionsersättning till flyktingar har varit en stor bidragande orsak till det negativa resultatet när det gäller ekonomiskt bistånd. I november 2008 organiserade, medverkade och genomförde socialförvaltningen i samarbete med våra nätverkskommuner en framgångsrik Individ- och familjeomsorgsmässa i Växjö. Mässan var mycket uppskattad och välbesökt. Socialförvaltningen medverkade som föreläsare och anordnare av seminarier. Under året har vi startat en mängd olika projekt i förvaltningen, där vi lyckats få extern finansiering i stor utsträckning. Det har blivit allt viktigare att vi är alerta och håller oss väl framme när det gäller att söka externa medel från Länsstyrelse, EU samt olika statliga myndigheter. Samverkan, extern och intern är mycket viktig för att få ut mesta möjliga av våra gemensamma resurser. Socialförvaltningen samverkar med alla aktörer som kan medverka till att kommunens medborgare får ut bästa möjliga kvalité inom ramen för vårt ansvarsområde. Förvaltningens olika sektioner fungerar som kommunicerande kärl, där varje del är beroende av de andra för att resultatet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Samsyn, gemensam organisationskultur och gemensamma strategier och mål är nödvändiga byggstenar för att genomföra de mål som Socialnämnd ställt upp. Framtiden Behovet av insatser för såväl ekonomiskt bistånd, barn, ungdomar och familjer som vuxna missbrukare fortsätter att öka i vår kommun. Framförallt finns det anledning att särskilt framhålla den stora volymökningen på barn och ungdomssidan. Nämnden vidtar löpande åtgärder för att möta de ökande behoven och kommer att fortsätta förändra och utveckla verksamheten för att framgångsrikt kunna möta de behov som kommer emot oss, bl. a Öka och utveckla samarbetet med frivillig organisationer Kvalitetsundersöka Fältgruppen 4

6 Öppna boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och ungdomssektionen, samt i tillämpliga delar inom övrig verksamhet inom socialförvaltningen. Utbildningsinsatser för personal och politiker Fortsatt utvecklande av en obruten, jämställd vårdkedja inom Alkohol och drogsektionens verksamhetsområden Under 2009 särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta ett ökat behov av insatser med anledning av lågkonjunktur och förändrad lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet. Utveckla samarbeten och metoder för att möta ett ökat tryck inom Ekonomisektionens verksamhetsområde Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt resursutnyttjande i samarbete med våra nätverkskommuner. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2008 uppvisar ett negativt resultat om totalt tkr varav tkr avser individ- och familjeomsorg och tkr avser ekonomiskt bistånd. Trots att nämnden fick en utökad budgetram, enligt KF s beslut den 18 juni 2008, på tkr avseende individ- och familjeomsorg samt tkr avseende ekonomiskt bistånd har underskottet inte gått att förhindra. Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till tkr för 2008, vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med tkr. Trots att året har genomsyrats av olika besparingsåtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har varit stort och fler har placerats på institution när det gäller barn/ungdomar. Antalet vårddygn har ökat med 21 % i förhållande till föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om drygt 8 mkr. Framförallt har behovet av att placera fler barn och unga på extern institution ökat, 28 barn/ungdomar har varit placerade på extern institution, en ökning med 4 jämfört med föregående år. Antal omedelbara omhändertagningar samt ansökningar om vård enl LVU har också ökat jämfört med föregående år. Familj- och ungdomssektionen har under de senaste åren haft en stor ökning av antal ärenden och denna trend har fortsatt under året. En orsak till detta är de stora barnkullar som föddes under åren 1990 och 1991, som nu under några år varit tonåringar. När det gäller vuxna missbrukare har antalet vårddygn ökat med 3,6 % jämfört med föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om drygt 500 tkr, trots att antalet personer aktuella på ADS har varit färre än året innan. Kostnaderna per vårddygn har dock ökat, främst beroende på antalet LVM-placeringar som i vissa fall varit långa och kostnadskrävande. Karlskrona Behandlingshem har haft den högsta beläggningen i behandlingshemmets historia. Trots en mindre negativ avvikelse förbättrar man resultatet med 137 tkr jämfört med föregående år. Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till tkr vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med tkr. Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till kr vilket är en ökning av snittkostnaden med 6,6 % i förhållande till förra året. Totalt har hushåll varit i behov av ekonomiskt bistånd under året, vilket är en ökning med 29 hushåll jämfört med föregående år. Orsaken är bl a att den, tidigare år, gynnsamma situationen på arbetsmarknaden ej har fortsatt under Programmet har också påverkats av de beslut om åtgärder som regeringen har fattat och som påverkar försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 5

7 Farhågor finns att förändringarna kommer ge ännu större effekt under Antal hushåll med behov av bistånd längre än 11 månader har fortsatt att öka under året (+ 23 hushåll jämfört med år 2007). Förändrade regler för introduktionstid och introduktionsersättning har också påverkat programmet negativt. Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till hushåll där någon person ingår som avslutat introduktionen har under året uppgått till nära 4 mkr. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Individ- och familjeomsorgen: Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska område. Under 2008 fick 398 barn och unga en insats och 93 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått. Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska område. Under 2008 fick 294 vuxna med missbruksproblem en insats och 87 % av insatserna var inom kommunen. Målet ej uppnått. Ekonomiskt bistånd: För ekonomiskt bistånd är målet att 97 % av kommuninvånarna i Karlskrona kommun skall vara oberoende av ekonomiskt bistånd. Under 2008 var 97 % av invånarna oberoende av ekonomiskt bistånd. Målet uppnått. Nämndens investeringar under året Investeringsbudgeten har uppgått till 350 tkr under året. 100 tkr av dessa skjuts till år 2009 och ska användas till Råd och stöds utbyggnad. Totalt har man haft 250 tkr till investeringar. Totalt har investeringar gjorts till ett belopp av kr, fördelat på Individ- och familjeomsorgen med kr (inköp av möbler, nya sängar på KBH mm). Resterande del, kr har Ekonomisektionen använt (inköp av inredning/möbler). Personal och arbetsmiljö Förvaltningens månadsanställda personal uppgick i antal till 154 per den 30 november Den tillsvidareanställda personalen har ökat med sex anställda medan den visstidsanställda personalen har minskat. Förklaringen till ökningen är att ett antal personal har blivit föremål för den s.k tvåårsregeln i Lagen om anställningsskydd. Sjukfrånvaron fortsätter glädjande nog att minska även under Vårt förebyggande arbete särskilt friskvårdssatsningen har visat sig varit framgångsrikt under 2008 och i stort sett samtliga långtidssjukskrivna har kunnat återgå till någon form av arbete. Förvaltningens personal har under året upplevt en hög arbetsbelastning detta beroende på stora volymökningar inom olika verksamhetsområden i förvaltningen. Som ett svar på dessa har förvaltningen hörsammats i sin begäran om fem nya socialsekreterartjänster. Med anledningen av den stora tillströmningen av ärenden till ekonomisektionen kommer förvaltningens ledning att särskilt följa arbetssituationen på sektionen. 6

8 Socialförvaltningen har under hösten medverkat i en kompetensinventering, där syftet har varit att kartlägga kompetensbehovet hos medarbetare. Hösten 2008 togs beslut om att konsumentvägledningen skulle omstruktureras. Det innebär att from år 2009 kommer Karlskrona Kommun att ingå i ett samarbetsavtal med Ljungby Kommun om en gemensam konsumentvägledning. Den nya organisationsmodellen när det gäller den sociala beredskapen utvärderades och föll väl ut och Socialnämnden beslutade därför att permanenta verksamheten. Utbildning Huvudparten av förvaltningens utbildningar beställs och genomförs ute i verksamheten och framgår av respektive sektions sammanställning. Under året har Socialförvaltningen avsatt motsvarande 1,3 % av personalkostnaderna till utbildning/handledning för personal. Detta ligger långt under de mål som Socialnämnden har fastslagit i sina övergripande mål. Nya arbetsledare har medverkat i kommunens traditionella ledarskapsutbildning. Förvaltningen har som tradition att samla samtliga medarbetare till två Utvecklingskonferenser under året, så har även skett under Mångfald Socialförvaltningen arbetar enligt Socialnämndens beslutade integrationsplan. Vårt kontor i Kungsmarken är en viktig del i det integrationsarbete som pågår i området. I december 2008 yttrade sig Socialnämnden över kommunens nya Mångfaldsplan som sedan kommer att ligga till grund för den plan som kommer att utarbetas för Socialnämndens ansvarsområde. Jämställdhet I enlighet med Socialnämndens jämställdhetsplan finns på förvaltningen en arbetsgrupp med företrädare för de tre sektionerna och där även förvaltningens jämställdhetsansvarige och jämställdhetsombud ingått. Gruppens medlemmar har som uppgift att aktualisera jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten. Under året har vi som tidigare år, i enlighet med planen, undersökt jämställdheten på våra tre sektioner. I år skedde detta inom ramen för den kompetensinventering som genomförts under året. Eftersom kommunens jämställdhetsprogram tog längre tid än beräknat har socialförvaltningen ännu inte fattat beslut om jämställdhetsplan för Arbetet pågår och kommer upp till beslut så fort som möjligt. Miljö Socialförvaltningens verksamhet är av sådan karaktär att påverkan på den fysiska miljön är mycket ringa. Förvaltningen eftersträvar att vara sparsam med förbrukningsmaterial, hantera riskavfall enligt angivna regler liksom att källsortera på ett korrekt sätt. Under året har vi fortsatt med att ersätta våra leasingbilar med mer miljövänliga etanolbilar. Karlskrona den 29 januari 2009 Ingrid Hermansson Ordförande i Socialnämnden Göran Bohman Socialchef 7

9 Ekonomisk analys Lill Körling Ansvarig ekonom Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2008 uppvisar ett negativt utfall om totalt tkr. Av utfallet svarar individ- och familjeomsorg för ett negativt utfall med tkr och ekonomiskt bistånd med ett negativt utfall med tkr. Verksamhetens netto Individ- och familjeomsorg tkr Programmet individ- och familjeomsorg visar underskott om tkr. Trots att året har genomsyrats av olika besparingsåtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har varit stort och framförallt har behovet ökat till barn och ungdomar största delen av underskottet är hänförligt till kostnaderna för externa placeringar och extra insatser på hemmaplan. Socialnämnd, familjerådgivning, föreningsbidrag, administration + 64 tkr Kostnaderna för Socialnämnden har följt budget under året. Föreningsbidragen har betalats ut enligt Socialnämndens beslut och kostnaderna för familjerådgivningen följer tidigare års upprättade avtal. Den 18-19/11 genomfördes nätverk IFO-mässan i Växjö som engagerade åtskilliga inom förvaltningen. SN representerades även med 13 deltagare. Året har genomsyrats av flera olika besparingsåtgärder inom förvaltningen för att förhindra ett underskott. Personalen har tagit ut fler semesterdagar än föregående år vilket motsvarar en förbättring av resultatet om ca 600 tkr. Full kompensation för lokalhyror, 100 tkr, har dock inte erhållits samt att budget för övriga allmänna omkostnader och förbrukningsmaterial inte har varit tillräcklig. Intäkter, framförallt från Migrationsverket men även projektmedel från bl a Länsstyrelsen, har under året varit större än budgeterat. Barn och unga tkr Den trend som utkristalliserade sig i slutet av år 2007, med ökat behov och fler externa placeringar, fortsatte under året. Trycket på Familje- och ungdomssektionen har varit fortsatt högt. Antal anmälningar och ansökningar har ökat. Den största avvikelsen står externa placeringar för, tkr, vilket är en försämring med tkr jämfört med föregående år. Här är det främst antal vårddygn som har ökat kraftigt, 79,2 % jämfört med föregående år. Under året har 797 anmälningar inkommit om barn/unga som far illa vilket är en ökning med 18,1 % i förhållande till föregående år. Fler insatser har krävt mer resurser än tidigare och fler har placerats på institution eller i familjehem. Antalet vårddygn har uppgått till vilket motsvarar 70 årsplatser. Den genomsnittliga behandlingstiden har ökat både i familjehemmen och på de externa institutionerna. Roslunden har utnyttjats maximalt, dock har både antal vårddygn och den genomsnittliga behandlingstiden minskat jämfört med föregående år. 8

10 Antal vårddygn På institution (externt) Roslunden (Internt) I familjehem % 20% 40% 60% 80% 100% Vuxna missbrukare tkr Under året har färre personer varit aktuella på alkohol- och drogsektionen jämfört med föregående år och ungefär lika många personer har ansökt om hjälp. Flera av dem som varit aktuella har krävt mer insatser än tidigare år och placerats på institution. Antal vårddygn har ökat med 3,6 % i förhållande till förra året. Alkohol- och narkotikamottagningen har haft en ökning av antal besök. När det gäller de externa HVB-placeringarna har resultatet försämrats med drygt 700 tkr jämfört med föregående år. Detta beror på att antalet LVM-placeringar ligger på samma nivå som föregående år men med fler vårddygn, som är dyrare, samt att vi saknar boendealternativ för dubbeldiagnos och personer med missbruk. Totalt antal vårddygn för HVB-placeringar har minskat med 3,5 % jämfört med föregående år. Beläggningsgraden på Karlskrona behandlingshem (KBH) har varit högre än tidigare och KBH har varit i stort sett fullbelagt vissa perioder av året. Beläggningen har motsvarat 14,04 årsplatser (budget 12,80). Dock ligger den genomsnittliga behandlingstiden i nivå med föregående år både vad gäller externa som interna placeringar. Antal vårddygn 100% 80% 60% 40% KBH (internt) På institution (externt) 20% 0%

11 Verksamhet netto tkr Ekonomiskt bistånd Programmet ekonomiskt bistånd visar ett underskott om tkr vilket är sämre än den prognos som lämnades efter november månad. Anledningen till detta är att utbetalningen i december var drygt 1 mkr högre än prognostiserat. Fler personer och hushåll har erhållit ekonomiskt bistånd under året i förhållande till föregående år och nettokostnaden för programmet har ökat med tkr. Orsakerna är att situationen på arbetsmarknaden har förändrats till det sämre och programmet har också påverkats av de beslut om åtgärder som regeringen har fattat och som påverkar försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Farhågor finns att förändringarna kommer ge ännu större negativ effekt under Antal hushåll med behov av bistånd längre än 11 månader har ytterligare ökat jämfört med föregående år. Andelen av dessa hushåll har ökat med 2 % till 23 % år I genomsnitt har 62 fler hushåll varit i behov ekonomiskt bistånd under året. Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till kr vilket är en ökning med 6,6 % i förhållande till förra året. Förändrade regler när det gäller introduktionstid och introduktionsersättning till flyktingar har varit en stor bidragande faktor till resultatet. Kostnaden avseende hushåll där någon person ingår som avslutat introduktionen under året uppgår till nära 4 mkr. Under året har 39 hushåll i denna grupp varit aktuella. Programmet beräknar att hushåll kommer att aktualiseras direkt efter avslutad introduktion vid årsskiftet 2008/2009. Utbetalning av ekonomiskt bistånd per månad Tkr Jan Febr Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec I snitt antal hushåll 2008 med ekonomiskt bistånd: I snitt antal hushåll 2007 med ekonomiskt bistånd: hushåll 478 hushåll 10

12 Utbetalningar 12 mån tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalning av ekonomiskt bistånd januari 2008-december 2008: Utbetalning av ekonomiskt bistånd januari 2007-december 2007: tkr tkr Lill Körling Ekonom 11

13 Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Genomsnittligt antal hushåll med ek bistånd Personer med ekonomiskt bistånd Vuxna Barn under 18 år Barn och Ungdom Antal barn/unga med kontaktfam/person Antal placerade I familjehem På institution (externt) På institution (internt) Antal vårddygn I familjehem På institution (externt) Roslunden (Internt) Kostnad per vårddygn I familjehem På institution (externt) Roslunden (Internt) Genomsnittlig behandlingtid (dagar) I familjehem På institution (externt) Roslunden (Internt) Missbrukare vuxna Antal placerade På institution (externt) På institution (internt) Antal vårddygn På institution (externt) KBH (internt) Kostnad per vårddygn På institution (externt) På institution (internt) Genomsnittlig behandlingstid På institution (externt) Karlskrona behandlingshem

14 BUDGETUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN DECEMBER 2008 Alla belopp är angivna i tkr SOCIALNÄMNDEN 700 Socialnämnden 709 Socialnämndens reserv Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat KANSLIET 752 Kansliet 759 Föreningsbidrag 764 Familjerådgivning Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat EKONOMISEKTIONEN 752 Ekonomisektionen 750 Ekonomiskt bistånd Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat ALKOHOL OCH DROGSEKTIONEN 752 ADS 756 HVB-vuxna 762 K-na Behandlingshem Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat

15 DECEMBER 2008 FAMILJE- OCH UNGDOMS- 752 FUS 753 Kontaktpersoner 754 Familjehem SEKTIONEN Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat HVB barn o ungdom 760 Ungbo 761 Roslunden Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Grupphem Budget Utfall Årsbud Intäkter Kostnader Resultat INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Budget Utfall Årsbud Socialnämnden -5 Ekonomiskt bistånd Intäkter Kansliet -40 Grupphem 0 Kostnader Ekonomisektionen -257 Nettokostnad ADS Kommunbidrag FUS Ankomstreg Resultat Totalt Totalt varav sem lön

16 Socialnämndens politiska mål och riktlinjer för Individ- och familjeomsorgen i Karlskrona 2008 Politiska mål och riktlinjer antagna av Socialnämnden Produktionsmål för Socialnämndens verksamhetsområden antagna av Socialnämnden Övergripande mål INOM SOCIALNÄMNDENS ALLA VERKSAMHETER SKA MÄNNISKOR MÖTAS MED RESPEKT, VÄRDIGHET OCH MEDMÄNSKLIGHET. DETTA TILLSAMMANS MED GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SKALL UTGÖRA BASEN FÖR MEDBORGARNAS KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN. Alla invånare i Karlskrona kommun garanteras en social och ekonomisk grundtrygghet! Eftersom alla människor har lika värde ska individ- och familjeomsorgen bygga på grundsynen att alla människor kan utvecklas, bli självständiga och leva socialt acceptabla liv. Den enskildes eget ansvar och förmåga ska alltid tillvaratas och utvecklas. Hjälp och stöd ska alltid ges i samarbete med den enskilde. Människor som söker kontakt med Socialnämndens verksamheter ska behandlas med respekt, erbjudas snabb handläggning av sina ärenden med god service. Respekt för individen ska känneteckna agerandet också vid ingripanden med tvång. Socialnämndens och socialförvaltningens verksamhet ska präglas av lättillgänglighet och allmänheten ska ges god information. Lagstiftningens intentioner ska följas. Produktionsmål Berörd verksamhet/ansvarig Synpunkter från människor som har behov av socialförvaltningens tjänster är viktiga och skall tillvaratas för att socialchef/sektionschef Samtliga enheter utveckla verksamheten Socialförvaltningen har en välfungerande klagomålshantering. Inkomna klagomål redovisas årligen på Socialnämnden Lättförståelig information om Socialnämndens verksamheter skall finnas på kommunens hemsida och i tryckt socialchef/sektionschef Samtliga enheter form vid offentliga inrättningar. Grundläggande information skall finnas översatt på de vanligaste hemspråken för flyktingar och invandrare Information finns på kommunens hemsida, den förbättras och ändras fortlöpande. Information finns i tryckt form på egna och andras offentliga inrättningar Alla som ringer eller skickar e-post till socialförvaltningen skall alltid få ett svar eller ett meddelande om när svar/besked kan erhållas. Samtliga enheter socialchef/sektionschef Alla sektioner har mottagnings eller jourtelefon. Samtliga handläggare har röstbrevlåda 15

17 Produktionsmål Berörd verksamhet/ansvarig Personalens arbetstider ska anpassas efter verksamhetens Samtliga enheter behov sektionschefer/socialchef Förvaltningen som helhet arbetar under vinterhalvåret till 18.00, en dag i veckan. I övrigt reglerar arbetsledningen även övriga arbetstider efter verksamhetens behov Myndigheter som initierar att insatser kan behövas då det Samtliga enheter finns risk att barn far illa eller risk att någon utsätter sig socialchef/sektionschef själv eller annan för allvarlig fara på grund av missbruk skall kunna nå socialförvaltningens personal när som helst på dygnet Myndigheter kan nå socialförvaltningen via den sociala beredskapen dygnet runt hela året Inom respektive sektions olika verksamhetsområden ska Samtliga enheter handläggningsrutiner finnas socialchef/sektionschef Handläggningsrutiner finns för alla ärenden av vikt. Kvalitetssäkras genom internkontroller I samtliga överklaganden skall länsrätten döma till nämn- Samtliga enheter dens fördel socialchef/sektionschef Målet uppnått, med något undantag Samtliga ansökningar enligt LVU och LVM skall bifallas av Länsrätten Målet uppnått Genom en väl utbyggd information och en god samverkan med enskilda som har behov av socialtjänstens insatser skall antalet överklagningar av Socialnämndens beslut minska. Den enskilde skall alltid få tydlig och lättförstålig information om rätten att överklaga beslut. Målet har uppnåtts Information om barnkonventionen skall finnas tillgänglig på socialförvaltningens enheter. Informationen skall finnas översatt till de vanligaste hemspråken för flyktingar och invandrare. Information finns Familj- och ungdomssektionen, Alkohol och drogsektionen/sektionschefer Samtliga enheter socialchef/sektionschef Samtliga enheter socialchef/sektionschef 16

18 Inriktningsmål Allmänt Råd, stöd och behandling för personer, särskilt barn och ungdomar, som är på väg att utveckla sociala problem ska prioriteras. I syfte att förbättra det rehabiliterande arbetet ska samarbetet med andra kommunala förvaltningar och andra myndigheter utvecklas. Sekretesslagens möjligheter till samverkan ska användas för att kunna ge individen hjälp och stöd. Den enskilda människan ska sättas i centrum. Genom samverkan på de olika sektionerna ska ett helhetsperspektiv tas. Ideella krafter som föreningar, organisationer och enskilda ska uppmuntras att ta aktiv del i det sociala arbetet. Frivilliga organisationers arbete med stöd för utsatta barn, kvinnor och män ska stödjas. Personer utsatta för hot och våld ska erbjudas särskilda insatser. Socialnämnden ska i samverkan med andra nämnder, myndigheter och organisationer genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om missbrukets skadeverkningar och de hjälpmöjligheter som finns. Produktionsmål Berörd verksamhet/ansvarig Förvaltningens arbete skall koncentreras på tidiga och Samtliga sektioner förebyggande insatser, särskilt bland barn och ungdomar sektionschef Förvaltningen fortsätter att utveckla nya metoder för att förhindra ett socialt utanförskap. Strategin är som tidigare utformad i första hand för att möta barn och ungdomars behov Samverkan med andra myndigheter är av avgörande betydelse för arbetet vid förvaltningen och skall alltid ut- sektionschef Samtliga sektioner vecklas Samverkan utvecklas ständigt Socialförvaltningen skall stödja individens rätt till insatser genom att tydliggöra andra huvudmäns ansvar. Samtliga sektioner sektionschef Detta sker på individnivå samt generellt i olika sammanhang utifrån de behov som bedöms finnas Socialnämnden skall fördela budgetmedel till ideella föreningar med social verksamhet varvid särskilt arbetet med utsatta människor skall prioriteras Målet uppnått Samtliga beslut som Socialnämnden fattar skall utgå från barnets bästa Samtliga enheter socialchef/sektionschef Socialnämnd Barnets bästa belyses i utredningar som behandlas av Socialnämnden 17

19 Produktionsmål I samtliga utredningar som rör familjer med barn skall barnkonventionen beaktas. Utredningarna ska utgå från ett tydligt barnperspektiv Barnperspektivet beaktas Socialförvaltningen skall tillse att förvaltningen har god kunskap om levnadsförhållanden och behov hos utsatta barn. I aktuella ärenden med barn och barnfamiljer skall handläggare inhämta kunskap om barnens levnadsförhållanden, exempelvis genom besök i hemmen. Målet styr våra verksamheter Socialförvaltningens personal skall i sitt arbete med barn och barnfamiljer använda sig av evidensbaserade metoder som ger god kunskap om barns behov och som tillvaratar barns synpunkter, önskemål och intressen. Målet uppnått För att få en allsidig belysning i ärenden och för att tillförsäkra handläggarnas säkerhet skall det vid behov finnas två handläggare Målet uppnått Den fysiska miljön vid socialförvaltningens väntrum och besöksrum skall utformas på ett barnvänligt sätt. Berörd verksamhet/ansvarig Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschefer Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschef Det finns en stor medvetenhet om vikten av en god besökandemiljö för barn. Socialnämnden fick medel för till- och ombyggnad av Råd och stödgruppens lokaler i budgetbehandlingen. Under året har ekonomisektionen uppmärksammat brister i väntrum och reception, under 2009 planeras förbättringar Barn till personer med beroendeproblematik skall erbjudas delta i samtalsgrupp under kvalificerad ledning Målet uppnått Samverkan mellan socialförvaltningens sektioner och arbetsgrupper skall utvecklas så att ett helhetsperspektiv i det sociala arbetet tillförsäkras Målet uppnått Socialförvaltningen skall arbeta för att antalet tvångsingripande av barn/ungdomar inte ökar. FUS ADS sektionschefer Samtliga sektioner sektionschef Samtliga sektioner sektionschef Under 2008 har tvångsingripande ökat, särskilt när det gäller missbrukande ungdomar Arbetet vid socialförvaltningen skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv och genomsyras av medvetenhet om mäns och kvinnors särskilda förutsättningar och behov Målet uppnått Socialförvaltningen skall kontinuerligt öka kunskapen hos de anställda i integrationsfrågor Samtliga enheter socialchef/sektionschef Samtliga enheter socialchef/sektionschef Målet delvis uppnått, samtlig personal har utbildats av diskrimineringsombudsmannen 18

20 Mål som styr Individ- och familjeomsorgens verksamhet ska bedrivas målinriktat och planmässigt samt följas upp och utvärderas. I detta ingår också att bedriva fortlöpande kvalitetssäkringsarbete. Socialnämnden beslutar om inriktningsmål för verksamheten. Inom ramen för dessa mål ska effektmål, det vill säga vilka resultat verksamheten ska klara, formas i dialog mellan nämnd och förvaltning. Effektmålen ska vara mätbara och relaterade till budget. Målen ska följas upp och redovisas för Socialnämnden. Socialnämndens inriktningsmål omprövas när så behövs. Produktionsmål Årlig verksamhetsplan skall upprättas Målet uppnått Ärenderedovisning och rapporter om verksamheten skall lämnas till Socialnämnden varje månad. Målet uppnått Statistik över hur många personer som berörs av socialförvaltningens insatser skall redovisas varje år. Statistiken skall vara ålders- och könsfördelad. Målet uppnått Socialförvaltningens verksamheter skall kvalitetssäkras i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen Målet uppnått, utvecklas ständigt i takt med ny lagstiftning och nya rekommendationer Berörd verksamhet/ansvarig Samtliga verksamheter socialchef/sektionschefer Samtliga sektioner socialchef Socialförvaltningens kansli socialchef Socialförvaltningens kansli socialchef 19

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer