nriktningsmål sociala insatser för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nriktningsmål sociala insatser för vuxna"

Transkript

1 I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige , 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige i de delar som avser vuxna

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund/förutsättningar Kommunens politik Inriktningsmål... 3 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser Inriktningsmål försörjningsstöd Inriktningsmål för arbetsrehabilitering Insatser mot missbruk... 4 Inriktningsmål insatser mot missbruk Övriga stödinsatser... 4 Inriktningsmål övriga stödinsatser Genomförande och uppföljning... 5

3 1. Bakgrund/förutsättningar Inriktningsmålen avser vuxna i behov av försörjningsstöd, arbetsrehabiliteringsinsatser, insatser pga. alkohol- och drogmissbruk och övriga behov av stödinsatser. Inriktningsmålens syfte är att tydliggöra gällande värden och ansatser till förnyelse. Målen är övergripande och inte mätbara då den praktiska konkretiseringen sker inom berörda nämnder och verksamheter i form av mätbara resultatmål. Respektive nämnd svarar för att den praktiska konkretiseringen bygger på en kartläggning och omvärldsanalys där kommunens insatser kan relateras till ett individ- såväl som samhällsperspektiv. Behovet av försörjningsstöd har ett direkt samband med förutsättningarna på arbetsmarknaden och förändringar i socialförsäkringssystemet. Oavsett att det periodvis är goda förutsättningar på arbetsmarknaden, så finns det alltid en mer eller mindre stor grupp människor som har otillräckliga inkomster eller inga alls. Att frigöra den arbetskraftsreserv som finns kräver aktiva insatser, inte enbart från socialtjänstens sida utan från kommunen samfällt i samverkan med andra aktörer. Det är en förutsättning att former för finansiell samverkan blir en realitet. Vid socialkontorets bokslut 2002 fanns hushåll som varit beroende av försörjningsstöd (helt eller som kompletterande inkomst)under året. I snitt har det varit 650 hushåll/månad. Denna siffra motsvarar antalet hushåll som var beroende för tio år sedan och där vi hade en topp 1997 med hushåll beroende av ekonomiskt bistånd. Antalet har därefter sjunkit, men inte i jämförbar nivå med många andra kommuner i Sverige. En del hushåll har bistånd under en kortare period men det finns även personer som uppburit försörjningsstöd som sin huvudsakliga inkomst under lång tid. Ungdomar år och utländska medborgare är de grupper som tenderar att stanna kvar i bidragsberoende och där ev. arbetshandikapp kan vara svårt att definiera om det över huvud taget finns. Antalet jobb som inte kräver någon utbildning har minskat. Förutsättningarna för att få ett jobb handlar allt mer om att ha en yrkesutbildning som efterfrågas, att vara beredd att vidareutbilda sig och en rörlighet både geografiskt och i tanken. Valfriheten har begränsats för många som är arbetslösa, då de har svårt att motsvara arbetsmarknadens krav. Socialtjänstens rehabiliteringsverksamhet har som målgrupp personer som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl; vid bokslutet 2002 fanns 149 personer aktuella, 146 hade varit aktuella för någon insats under 2002 och avslutats. Alkohol och drogmissbruk. Vi kommer alla i kontakt med missbruksproblem som anhörig, vän, arbetskamrat. Det handlar om att våga se det och att vara beredd att prata om det. Det handlar om förutsättningarna att få hjälp och att den är lättillgänglig. Rina rådgivningsbyrån i narkotika och alkoholfrågor - är kommunens öppenvårdsmottagning dit man kan vända sig på eget initiativ eller erhålla insatser förmedlat som bistånd genom socialkontoret. Rina hade under 2002 avslutat 75 ärenden och fått 149 nya. Männen är i majoritet och alkohol är den drog som dominerar. Gruppen anhöriga som söker stöd är den grupp som ökat mest, men även ungdomar som söker hjälp har ökat. Socialkontorets mottagningsgrupp/vuxendelen utreder och följer upp behovet av missbruksrelaterade insatser som blir aktuella via någon form av anmälan eller ansökan aktualiserades 904 ärenden varav 232 ledde till en utredning om insatsbehov. 33 ärenden under året resulterade i bistånd i form av institutionsvård, välmotiverade placeringar där dock en del kunnat undvikas om ett stödboende hade funnits på hemmaplan. 1 (5)

4 Övriga insatser för vuxna. En del insatsbehov förblir dolda då personerna inte kan göra sin röst hörd eller formulera sina behov av stöd och hjälp. Många verksamheter är idag specialistinriktade, men människors behov är i regel sammansatta. Det finns i Motala en rad föreningar och organisationer som arbetar med sociala insatser och därmed blir basen för hjälp till självhjälp. Frivilligcentralerna är en utgångspunkt för samordning av och utveckling av det frivilliga samhällsarbetet. Kommunen måste dock ta ett ansvar för personer som riskerar att hamna mellan stolarna då deras behov inte med självklarhet tillgodoses utan bollas mellan olika specialfunktioner i samhället. 2. Kommunens politik Sociala insatser kan inte begränsas till socialtjänstens ansvarsområde, utan ska ses ur ett samhällsperspektiv, där arbetsmarknadsinsatser och det frivilliga samhällsarbetet utgör ett viktigt komplement. Individen i centrum ska ses ur två perspektiv, dels att individens egna behov och förutsättningar ges utrymme, dels individens förutsättningar att vara en resurs för andra. Principen om hjälp till självhjälp ska alltid genomsyra alla insatser, såväl som främjandet av förebyggande och tidiga insatser. Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2002 (KF 37) inriktningsmål för frivilligt samhällsarbete i Motala. Det finns även en alkohol och drogpolitisk strategi antagen av kommunfullmäktige den 26 maj 1997 (KF 71). Sociala insatser ska utformas utifrån den enskildes behov av delaktighet i samhället. Omvärldsanalys och framtidsperspektiv ska fungera som riktmärken i utformningen av verksamhet i kommunen. Det innebär att insatsplanering och verksamhetsutveckling inte ska leva sitt eget liv, utan svara mot aktuella behov i kommunen. Samverkan på samhälls- grupp- och individnivå, och därmed samordning av insatserna, är en förutsättning för ett optimalt resursutnyttjande. Det handlar även om en helhet för den enskilde medborgaren, att inte bli hänvisad runt. Kvalitetskontroller ska fortlöpande finnas, där utvärdering av eget arbete måste bli ett instrument i vardagen. 2 (5)

5 3. Inriktningsmål Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser Försörjningsstödet är en ekonomisk grundtrygghet som är lagstadgad, men handlar om ett yttersta skyddsnät när andra inkomster ej räcker till. Vi får aldrig acceptera att någon behöver leva på försörjningsstöd som en permanent lösning. Behov av försörjningsstöd kan inte reduceras till ett problem för den enskilde att lösa. Alla har visserligen ett eget ansvar för att påverka sin livssituation och ta konsekvenserna av olika val. Förutsättningarna att välja är dock starkt begränsade när man blir beroende av försörjningsstöd. Det är en fråga för samhället och politiska vägval som i många avseenden styr. Det är utifrån arbetsmarknads- och socialpolitiken vi kan öka förutsättningarna för den outnyttjade arbetskraftsreserven som idag tvingas leva på försörjningsstöd. Insatser riktade till ungdomar ska prioriteras för att förebygga beroende av försörjningsstöd över huvud taget. 3.1 Inriktningsmål försörjningsstöd - Försörjningsstöd ska utgöra en grundtrygghet, men utformas så att bidragstiden blir så kort som möjligt, dvs. stöd till egen försörjning. - Den enskilde ska vara delaktig i planeringen av erbjudna insatser, så att de är behövda och önskade. - Försörjningsstöd ska ses i ett samhällsperspektiv, vilket förutsätter nära samarbete med i kommunen tillgängliga resurser för sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor. - Forum för samordnade insatser mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska ses som en rättighet för personer som är aktuella på mer än en myndighet. - Handläggningsprocessen måste utformas så att hög rättssäkerhet garanteras. 3.2 Inriktningsmål för arbetsrehabilitering - Insatser för unga vuxna ska prioriteras. - Insatserna ska utformas så att de ökar den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden. I detta arbete måste man ta hänsyn till individens förutsättningar såväl som till arbetsmarknadens behov. - Insatserna ska utformas i nära samverkan med andra aktörer inom området för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 3 (5)

6 3.3 Insatser mot missbruk Förebyggande insatser såväl som vård och behandlingsinsatser måste finnas i kommunen och kan inte ställas mot varandra. Det ska vara lätt att komma i kontakt med professionell behandlingspersonal. Ingen ska behöva hänvisas runt. Inriktningsmål insatser mot missbruk - Samverkansformer med ideella organisationer bör ses som en resurs i missbruksarbetet. - Utbudet ska präglas av en mångfald där den enskildes behov avgör. - Behandlingsinsatser ska i första hand utformas som hjälp till självhjälp, där den enskildes resurser kan stärkas. - Stöd, struktur och omvårdnadsinsatser på hemmaplan och ett nära samarbete med psykiatrin och sjukvården ska prägla insatserna för de grupper som har ett mångårigt missbruk. - Bostadslösa med missbruksproblem ska erbjudas boendestöd i former som stärker deras förutsättningar att förändra sin situation. - Verksamheter som kommer i kontakt med missbruk i olika former ska alltid ha ett utåtriktat förhållningssätt, där information såväl som uppsökande insatser ska vara en del i arbetet. - Handläggningsprocessen måste utformas så att hög rättssäkerhet garanteras. 3.4 Övriga stödinsatser Vi kan se att samhällslivet har blivit alltmer komplext och specialiserat. Som en del av den utvecklingen har många uppgifter som tidigare naturligt utförts av anhöriga, grannar eller inom personliga kontaktnät övertagits av (eller överlåtits) till det gemensamma i form av kommunen. Motala har ett rikt föreningsliv och en stark folkrörelsetradition. Det ger en bra plattform för att ännu mer ta vara på det engagemang som spirar bland människor i vår kommun. I kombination med kommunens egen verksamhet kan det frivilliga samhällsarbetet ses som ett viktigt inslag i ett samhällsbygge där olika krafter samverkar. Alla verksamheter, organisationer såväl som enskilda engagerade i sociala insatser har ett ansvar i att lyfta fram och påtala behov som inte blir tillgodosedda pga. att de hamnat mellan stolarna. Det handlar ofta om personer/grupper som har svårt att göra sin röst hörd. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. (Socialtjänstlagen) Inriktningsmål övriga stödinsatser - Initiativ och engagemang hos individer och grupper av medborgare, som innebär att de själva organiserar och bedriver verksamheter som kan bidra till social gemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, skall aktivt understödjas. - Kommunen skall eftersträva att lämpliga frågor inom social verksamhet samt resurser för insatser inom dessa områden kan överlåtas till ideellt organiserade krafter. - Det ska i kommunen finnas en samlad information och kunskap om samhällets tillgängliga resurser. - Insatser ska i första hand erbjudas i former som gör det möjligt för den enskilde att ha ett eget boende och leva ett självständigt liv. - Insatser i form av boende med förtätat stöd och omvårdnad på hemmaplan ska kunna erbjudas då den enskilde har behov av detta. 4 (5)

7 4. Genomförande och uppföljning Kommunfullmäktige har ansvar för inriktningsmålen som ska fungera som en övergripande deklaration av gällande värden och en utgångspunkt för nämnder och styrelsers arbete. Det blir inom nämnder och styrelser som är berörda av sociala insatser för vuxna som man förväntar sig omvärldsanalys och kartläggning av behov. Nämnder och styrelser fastställer mätbara resultatmål som tydliggör vad verksamheterna ska utföra, vilket även kan innebära utvecklingsmål där det finns behov av förnyelse. Verksamhetsmål finns inom respektive resultatenhet/enhet och tydliggör ytterligare en nivå, dvs. hur (organisering, metoder) och vad (konkreta resultat). Kommunfullmäktiges möjligheter att göra uppföljningar finns inom beredningarnas arbetsområde, men även via återkoppling från nämnder och styrelser. Dessa inriktningsmål gäller tillsvidare och följs upp (5)

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Granskning av missbruksvården

Granskning av missbruksvården www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Granskning av missbruksvården Motala kommun Innehållsförteckning 1. Revisorerna bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer