Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden"

Transkript

1 Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden Nämndens ansvar regleras av Kommunfullmäktiges reglemente. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste. Ansvarsområdena är: Socialtjänstinsatser av individ- och familjeomsorgskaraktär (med undantag för äldreomsorg/hemtjänst/riksfärdtjänst och handikappomsorg) Försörjningsstöd och vissa socialrehabiliterande insatser som syftar till egen försörjning Skuldsanering och sammanhängande ekonomisk rådgivning Dödsboanmälningar Familjerådgivning och familjerättsfrågor Familjehem och kontaktpersoner/ -familjer Kompletterande förskoleverksamhet/öppen förskola Generella insatser av förebyggande karaktär inom socialtjänstlagens område Omhändertagande av unga enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Vård av missbrukare enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Anordnande av platser för Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) Mottagande av ensamkommande barn enligt Lag om mottagande av asylsökande m fl Mottagande av nyanlända (avser endast bosättning) Tillståndsgivning samt tillsyn enligt Alkohollagen med undantag för tillsyn av försäljning av öl i detaljhandeln Övriga uppgifter enligt lag och författning som åligger socialnämnd och som inte uppdragits åt annan nämnd att handha Föreningsbidrag till föreningar vars verksamhet är att hänföra till nämndens ansvarsområde 1

2 ÅRET SOM GÅTT Nu har första året gått i mitt uppdrag som socialnämndens ordförande. Det har varit ett mycket händelserikt år med stora utmaningar. Eftersom världen förändras så förändras Nyköping också. Största utmaningen har varit att ta emot alla våra ensamkommande barn. Socialnämnden har öppnat upp flera egna HVBhem till killar mellan och vi har även tagit emot barn under 15 år och flickor som placerats i familjehem, släktinghem eller HVB-hem. Detta har i sin tur genererat 80 nya jobb till Nyköpings kommun, de flesta som integrationspedagoger eller socialsekreterare. Vi har ett gott samarbete med frivilligorganisationerna och träffas regelbundet. Personalen i alla delar av divisionen gör ett fantastiskt jobb och därför har vi klarat av årets utmaningar. Jag ser fram emot nya utmaningar under Sammanfattning Antalet ensamkommande barn som kommer till Nyköping har ökat dramatiskt under år 2015 och verksamheten har vuxit mycket på kort tid. Kommunens eget HVB Hemgården har successivt utökats med fler enheter och sökandet efter nya familjehem har intensifierats. Försörjningsstödet har ökat mycket i Nyköpings kommun. Fler hushåll behöver bistånd under lång tid och den främsta orsaken till behovet är arbetslöshet. Många av hushållen som uppbär försörjningsstöd har barn och socialnämnden har under år 2015 fortsatt följa upp hur barnperspektivet beaktas i handläggningen. Utökning och utveckling av missbruksoch beroendevården på hemmaplan har fortsatt under år Antalet platser på kommunens eget HVB Nygården utökades vid sommaren och mot slutet av året syns en eftersträvad minskning av antalet externa placeringar. En kartläggning av hemlöshet som genomfördes under vecka 12 visade att antalet hemlösa i Nyköpings kommun har ökat jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsen har fattat beslut, i enlighet med socialnämndens förslag, att det bostadssociala perspektivet särskilt ska beaktas vid framtagandet av ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Socialnämnden har lämnat bidrag till tre föreningar år 2015: Kvinnojouren MIRA, Träffpunkten och Brottsofferjouren Östra Sörmland. Nämnden har fortsatt att bjuda in ideella föreningar och verksamheter inom den sociala sektorn till gemensamma möten. Socialnämnden når inte alla sina uppsatta mål år Andelen insatser på hemmaplan för missbrukare har inte ökat i den omfattning som nämnden hoppats och handläggnings- respektive väntetiden till ekonomiskt bistånd samt missbruksvård har inte förkortats jämfört med tidigare år. 2

3 Nämnd Socialnämndens verksamhet har i huvudsak utförts av division Social omsorg. Familjerådgivningen är nämndens enda upphandlade verksamhet och den har bedrivits av Nyköpings familjerådgivning. Socialnämnden når bara ett av sina fem uppsatta mål år 2015 och resultatet kan ses som en följd av volymökningar inom verksamheterna för ensamkommande barn, försörjningsstöd samt missbruksvård. Socialnämnden har i flera av sina verksamheter sett att det råder bostadsbrist i Nyköpings kommun. Bland annat blir våldsutsatta personer kvar längre i skyddade boenden och missbrukare längre tider på behandlingshem på grund av att de saknar bostad. Socialnämnden lämnar ett sammanlagt underskott på 11,4 mnkr. Försörjningsstödet visar ett underskott på 12,2 mnkr som hämtas upp något av ett sammanlagt överskott på 0,8 mnkr för nämndens egen administration, medel till förfogande och bidrag till verksamhet. Nettokostnaden för socialnämndens verksamhet har från föregående år ökat med 15,5 mnkr varav försörjningsstödet står för 10,7 mnkr. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Medborgare får i sin kontakt med socialnämndens verksamhet information om kemikalier i barns vardag Antal informationstillfällen på Familjecentral om kemikalier i barns vardag Saknas Saknas Saknas 2 > 2 Målet är uppnått. När målvärde angavs menades att större informationstillfällen till grupper skulle hållas men Familjecentralerna har istället valt att lämna individuell information till sina besökare. Ett särskilt informationsmaterial har använts. Målområde: Tillväxt Medborgare i behov av ekonomiskt stöd/ekonomisk rådgivning får tidigt kontakt med myndigheten Handläggningstiden i snitt vid ansökan om försörjningsstöd (Kolada) 21 dagar 18 dagar 17 dagar 16 dagar 23 dagar Målet är inte uppnått. Handläggningstiden vid ansökan om försörjningsstöd har varit i genomsnitt 23 dagar år 2015 vilket är längre jämfört med tidigare år. Genomsnittlig tid i riket har varit samma år 2015 som under åren , nämligen 16 dagar. Dock måste här tilläggas att detta mått (som även ingår i KKiK) har uppmärksammats som mycket osäkert då kommunerna beräknar tiden på olika sätt. Kommuner har av SKL uppmanats att inte lämna uppgiften i det fall de inte kan beräkna den korrekt. År 2016 satsar socialnämnden 1,5 mnkr för att förstärka handläggningen av försörjningsstöd och detta, samman med kommunens satsning på att skapa arbeten för personer med försörjningsstöd, bör ge kortare handläggningstider. 3

4 Målområde: Goda verksamhetsresultat Personer med missbruks- Ej återaktualiserade vuxna 63 % 77 % 59 % 80 % 70 % och beroendeproblem får (21 år och äldre) med adekvat hjälp på hemmaplan missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats (Kolada) Andel insatser på hemmaplan Saknas 59 % 66 % 75 % 65 % till missbrukare (statistik från DSO) Målet är inte uppnått. Resultatet för andel vuxna personer med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning/insats är 70 % och uppnår inte det uppsatta målvärdet. Resultatet är dock förbättrat sedan år 2014 och ligger mycket nära genomsnitt i riket som var 72 %. Socialnämnden har satsat på utökning och utveckling av missbruksvården under år vilket bör ha påverkat utvecklingen positivt. Andelen insatser på hemmaplan till missbrukare ligger 1% lägre än föregående år. Utökningen av platser på HVB Nygården försenades något och det finns även problem med att personer blir kvar länge på Nygården eftersom de saknar bostad. Socialnämnden kommer fortsätta följa indikatorn och förväntar sig en förbättring av resultatet år 2016 då nämnden gör ytterligare satsning på uppsökande verksamhet och insats boendestöd för missbrukare. Målområde: Delaktighet Alla placerade barn och unga kommer till tals om insatser som rör dem Andel placerade barn och unga som har minst fyra enskilda samtal med sin socialsekreterare per år (statistik från DSO) 74 % 70 % 66 % 80 % 52 % Målet är inte uppnått. Andelen placerade barn som har minst fyra enskilda samtal per år har minskat sedan första mätningen 2012 och år 2015 syns den största minskningen hittills med resultatet 52 %. Svårigheter finns med måttet, såväl vad gäller jämförbarhet med tidigare år som tolkning av begreppet enskilda samtal. Vid den första mätningen avsågs samtal men detta ändrades år 2013 till enskilda samtal. Alla barn har inte uppnått sådan ålder och mognad att samtal alls kan föras. Alla barn vill heller inte ha enskilda samtal med sin socialsekreterare utan ber att annan person också ska närvara. För år 2015 gäller att många ensamkommande barn omfattas av mätningen och ofta har då god man närvarat vid samtalen som då inte betraktas som enskilda. 48 % av de ensamkommande barnen har haft minst fyra enskilda samtal jämfört med 70 % av de övriga placerade barnen. Verksamheten för barn och unga har, särskilt under den senare delen av år 2015, haft en mycket hög arbetsbelastning som en följd av det stora antalet ensamkommande vilket också kan vara en bidragande orsak till det försämrade resultatet. Socialnämnden kommer att fortsätta följa indikatorn år

5 Nämnd Målområde: Tillgänglighet Tillgängligheten inom Tid till första personligt besök dagar Uppgift missbruks- och inom missbruks- och dagar dagar dagar saknas beroendevården är god beroendevården (Kolada) Socialstyrelsen har inte samlat in uppgifter från kommunerna för år 2015 och uppgiften från år 2014 är därmed den senaste. Tiden till ett första personligt besök inom missbruks- och beroendevården har varit oförändrad de senaste åren. Som vid målområdet Goda verksamhetsresultat ovan, hoppas nämnden att resultatet ska förbättras då missbruks- och beroendevården utökas och utvecklas ytterligare. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget - Utfall Bokslut 2014 Förändring Intäkter 1,1 2,4 1,3 6,1-3,7 Kostnader -183,3-197,1-12,7-185,3-11,8 Netto -184,4-194,7-11,4-179,2-15,5 Socialnämnden lämnar ett underskott på totalt 11,4 mnkr för år Försörjningsstödet visar ett stort underskott med 12,2 mnkr som hämtas upp något av ett sammanlagt överskott på 0,8 mnkr i nämndens medel till förfogande, nämndadministration och bidrag till verksamhet. Nettokostnaden för socialnämndens verksamhet har ökat med 15,5 mnkr jämfört med föregående år. Försörjningsstödet är försämrat med 10,7 mnkr jämfört med år 2014 då 2,2 mnkr, från ett balanskonto med ersättningar från Migrationsverket, tillfördes socialnämnden för att täcka en del av underskottet. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Socialnämndens verksamhet har huvudsakligen utförts av division Social omsorg i enlighet med Internöverenskommelse. Familjerådgivningen är nämndens enda upphandlade verksamhet och den har bedrivits av Nyköpings familjerådgivning. Socialnämnden har lämnat bidrag till tre ideella föreningar; kvinnojouren MIRA, Träffpunkten och Brottsofferjouren Östra Sörmland. Antalet ensamkommande barn som kommer till Nyköping har ökat dramatiskt och då främst under de sista månaderna Antalet har ökat från 39 placerade ensamkommande barn i januari till 159 barn vid årets slut. I december månad beslutade Kommunstyrelsen, i enlighet med socialnämndens förslag, att utöka Nyköpings kommuns överenskommelse med Migrationsverket om att anordna boende för asylsökande ensamkommande barn Antalet utökades från 24 till 130 platser och överenskommelsen gäller från och med 15 januari Genom överenskommelsen får kommunen fasta ersättningar per avtalad boendeplats vilket ger mer stabilitet och bättre förutsättningar att styra inriktning och kvalitet på mottagandet. 5

6 Tidigare ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd har fortsatt under år Socialnämnden har följt upp hur divisionen klarar av att hantera de ökade volymerna och kommunstyrelsen beslutade under hösten att tillskjuta medel för att förstärka handläggningen av ekonomiskt bistånd. Socialnämndens satsning på utveckling och utökning av missbruksvården på hemmaplan har fortsatt under 2015 och mot slutet av året syns en eftersträvad minskning av antalet externa placeringar. Antalet personer som tvångsvårdats för sitt missbruk enligt LVM visar en oroande utveckling och har fördubblats sedan 2014, från 6 till 12 personer. Trenden vad gäller insatser för barn och unga har haft samma utveckling som de senast tre åren med färre institutionsplaceringar vilket ses som en effekt av satsning på öppenvårdinsatser på hemmaplan. Antalet anmälningar om barn som far illa visar dock en stadig ökning, bland annat för barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Vad gäller de senare har socialnämndens ansvar skärpts i nya föreskrifter från Socialstyrelsen som meddelades 1 oktober Bostadsbristen i Nyköpings kommun märks tydligt i socialnämndens verksamhet för olika socialt utsatta grupper. En kartläggning i kommunen som genomfördes i mars månad visade på en ökning av antalet personer i akut hemlöshet. Personer som är utsatta för våld i nära relation och missbrukare är två av de drabbade grupperna och för dessa blir konsekvensen att de blir kvar längre än nödvändigt i skyddade boenden och på behandlingshem. Detta gör i sin tur att andra personer som är i behov av skyddat boende eller behandlingshem inte får plats. Internkontroll Socialnämnden har kontrollerat att beslut fattas i enlighet med delegation samt att nämndens riktlinjer är kända och följs. Kontrollerna har inte visat på några avvikelser av betydelse. Dock har socialnämnden uppmärksammat att delegationsordningen är otydlig och i behov av omarbetning. Flera av nämndens riktlinjer behöver också revideras. Arbete med såväl delegationsordning som riktlinjer har påbörjats. Socialnämnden har även följt upp att divisionen fullgör sina uppdrag och rapporterar till nämnden enligt Internöverenskommelse. Två särskilda uppdrag gällande insatser till samsjukliga personer har inte rapporterats och ett samlat särskilt uppdrag lämnas igen i 2016 års överenskommelse. Socialnämnden har fortlöpande följt upp volymutvecklingen vad gäller försörjningsstöd samt externa placeringar av både barn och vuxna. Försörjningsstödet visade stora volymökningar redan i början av året och socialnämnden lämnade, efter verksamhetsuppföljningen i april, uppdrag till division Social omsorg att upprätta en åtgärdsplan för att hantera utvecklingen. De åtgärder som divisionen presenterade gällde bland annat bemanning, omfördelning av ärenden, rutiner och utredningsverktyg. Nämnden har därefter fått återrapportering från divisionen om vidtagna åtgärder. Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar En brukarundersökning har genomförts på Familjerådgivningen som bedrivs i extern regi. Resultatet är mycket positivt. 100 % svarar att de blivit väl bemötta, 98 % att möjligheten att komma i kontakt med Familjerådgivningen var ganska eller mycket bra och 95 % vill rekommendera andra att gå till Familjerådgivningen. - Jämförelser I Socialstyrelsens Öppna jämförelser finns uppgift om hur stor andel av besluten om ekonomiskt bistånd som ändrats efter beslut i förvaltningsrätt. En låg andel ändrade beslut innebär att nämnden gjort rätt bedömningar i de flesta ärendena. 14,3 % av besluten i Nyköpings kommun ändrades vilket är ett att betrakta som ett gott resultat om än något sämre än genomsnitt i riket där 9,5 % ändrades. 6

7 Nämnd ÅREN SOM KOMMER Socialnämnden står inför fortsatta utmaningar de kommande åren. Den dramatiska ökningen av ensamkommande barn ställer stora krav på socialnämndens verksamhet. Finansiering av verksamheten sker med ersättningar från Migrationsverket men svårighet finns att hitta kvalificerad personal att utföra arbetet. Vid brist på personal finns det stor risk att socialnämnden inte kan bedriva en rättssäker verksamhet och upprätthålla en verksamhet med god kvalitet för barn och ungdomar i Nyköpings kommun. Utvecklingen av försörjningsstödet, som i nuläget är mycket oroande, är beroende av hur väl kommunen lyckas med sina arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Socialnämnden har försörjningsstöd som fortsatt prioriterat område med fokus på barnperspektiv och långvarigt biståndstagande. Missbruks- och beroendevården som sedan flera år är ett prioriterat förbättringsområde för socialnämnden, kan komma att få nya utmaningar från och med då en lagändring är föreslagen. Socialnämnden kan då få ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Någon ekonomisk kompensation från staten är inte att vänta och det är svårt att i nuläget bedöma vilka krav som kommer att ställas på nämndens verksamhet utifrån det utökade ansvaret. Socialnämnden har tidigare lyft fram ökade svårigheter för utsatta grupper att få bostad. Bostadsfrågan kommer att bli en ännu större utmaning för kommunen när en lagändring träder i kraft Förändringen innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta fram bostäder till nyanlända efter anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Socialnämnden ansvarar för bosättning av nyanlända och mottar anvisningarna. Nyköpings kommun har idag en överenskommelse att ta emot 10 nyanlända för bosättning per år men det antal som kommunen meddelats inför lagändringen är 108 personer. 7

8 VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Ekonomiskt bistånd, antal hushåll varav antal hushåll med barn Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn Intern HVB Nygården, antal vårddygn Intern öppenvård missbruk, antal deltagare Institution/familjehem barn och unga, antal vårddygn Antal uppdrag familjestöd HVB/familjehem ensamkommande barn, antal vårddygn Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll Institution vuxna, kronor/vårddygn Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vårddygn Analys utfall 2015 Jämfört med budget Antalet hushåll med försörjningsstöd översteg det budgeterade med 73 hushåll (7 %). Inom missbruksvården blev antalet externa vårddygn cirka vårddygn (42 %) fler än budgeterat medan antalet vårddygn på kommunens eget HVB Nygården understeg det budgeterade med cirka vårddygn (16 %). Det lägre antalet vårddygn på Nygården Jämfört med 2014 Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 64 hushåll (6 %) från Även kostnaden per hushåll har ökat mellan åren vilket är naturligt med anledning av allmänna kostnadsökningar, men både år 2014 och 2015 har ökningarna varit stora; 11 % respektive 9 %. Detta beror på att bidragstiderna blivit längre och hushållen större. Antalet vårddygn på HVB Nygården samt antalet öppenvårdsinsatser på hemmaplan för missbrukare har ökat med 28 % respektive 21 % jämfört med Detta är ett resultat av nämndens satsning på fler egna insatser. Antalet externa vårddygn på institution/familjehem för missbrukare har minskat med 3 % jämfört med Genomsnittlig kostnad per vårddygn för vuxna missbrukare har ökat med hela 26 % jämfört förklaras med att den planerade utökningen av antalet platser fördröjdes. Sammanlagt har nämnden haft cirka vårddygn (9 %) fler vårddygn för missbrukare än budgeterat. Placeringarna för barn och unga (exkl ensamkommande barn) ligger i nivå med budget. med 2014 vilket bland annat beror på att dubbelt så många personer (12 jämfört med 6 personer) har vårdats enligt LVM. Antalet vårddygn för barn och unga har haft en stadig minskning sedan 2011 men minskningen år 2015 jämfört med 2014 är marginell. Antalet uppdrag familjestöd har ökat med 44 %. Genomsnittlig kostnad per vårddygn på institution/familjehem för barn och unga har ökat med hela 34 % vilket till stor del kan förklaras med en ökad konkurrens om familje- och HVBhem. Antalet vårddygn för ensamkommande barn sticker ut med en ökning på 78 % (cirka fler vårddygn) jämfört med

9 Verksamhetsberättelse 2013 BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR 9

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsberättelse Ansvarig chef: Lars Walter

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsberättelse Ansvarig chef: Lars Walter Ansvarsområde Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämndens verksamheter ska främja borlängebornas ekonomiska och sociala grundtrygghet,

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126, 128-147

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126, 128-147 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 13.00-16.40 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.15 15.40 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Socialnämndens mål 2011-2014

Socialnämndens mål 2011-2014 Socialnämndens mål 2011-2014 1 (6) Antagna av Socialnämnden 2011-11-29 387 Socialnämndens mål 2011-2014 Allt socialt arbete ska utgå från den enskildes resurser. Grundsynen är att alla människor har lika

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut sid 1 (9) Tjänsteskrivelse 2013-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1: 2013 Se beskrivning från respektive verksamhet Årskostnadsprognos 2013 för Social- och Äldrenämnden inklusive MH. Sociala tjänster (Myndighetsorganisation)

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Socialtjänsten i Göteborgs Stad

Socialtjänsten i Göteborgs Stad Socialtjänsten i Göteborgs Stad Trender, statistik och utmaningar Kunskapsseminarium 17 maj 2017 Insatser och del av kostnaden Vilka insatser har vi inom individ-och familjeomsorg/funktionshinder?och hur

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC Individ- och familjeomsorgen 2015-01-26 Individ- och familjeomsorgschef Utvecklingsledare Sektionen för råd och stöd Sektionen för nyanlända Sektionen för familjestöd

Läs mer

Register 2013 Socialnämnden

Register 2013 Socialnämnden Register 2013 Socialnämnden A Anmälan av beslut enligt delegation 25, 115, 143, 169, 204, 281, 322 Ansökan om fondmedel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 237 Ansökan om prestationsersättning till kommuner

Läs mer

Lokal uppföljning med stöd av UIV

Lokal uppföljning med stöd av UIV Lokal uppföljning med stöd av UIV marco.fredin@grkom.se 076-0 77 65 Drivkrafter för uppföljning av insatser Vården kostar 57 mkr Boenden kostar mkr vilken nytta för klienterna? Önskan från verksamheterna

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 4 Individ- och familjeomsorg

Behovsanalys för verksamhetsområde 4 Individ- och familjeomsorg Behovsanalys för verksamhetsområde 4 Individ- och familjeomsorg 2017-2021 Tyresö kommun 2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Beskrivning av verksamhetsområdet... 4 3 Omvärldsanalys... 4

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 16.00 Ajournering: kl. 15.00 15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 25 november 2015, 111

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 25 november 2015, 111 Verksamhetsplan 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 25 november 2015, 111 Köpings kommun 2015-11-25 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 111 Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden

Läs mer

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011 Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden 2017-08-29 Dnr SN 2016:1 1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) Beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning

Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Utredning Dnr KK15/97 Strategi- och projektenheten Datum Anna-Karin Lindblad Februari 2016 Sammanfattning av uppföljningen av Strategi för integration och social sammanhållning Postadress Nyköpings kommun

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 IFO Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Irene Carlsson Anita Jansson Gunilla Johansson Liliana Pekalska Charlotte Sternskog Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer