Alltmer tid ägnas åt teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltmer tid ägnas åt teknik"

Transkript

1 Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre.

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

4 Undersökningen är gjord av Silentium under perioden till svenskar i varierande åldrar från hela Sverige har tillfrågats. I det system som Silentium använder sig av görs nationella representativa urval helt automatiskt. Ett nationellt representativt urval i Sverige, exempelvis avseende ålder, bygger på följande fördelningskvoter ( för kön och region finns motsvarande automatkvoter): Åldersfördelningen i undersökningen: procent procent procent procent Observera dock att det inom åldersgruppen kan variera, exempelvis så kan det finnas flera 51-åringar än 49- åringar. Könsfördelningen i undersökningen: Kvinnor Män 51 procent 49 procent

5 1. Hur många tekniska prylar har du/ni i ert hem? (exempelvis stationär dator, bärbar dator, läsplatta, bredband, trådlösa nätverk, mobiltelefoner, tv, MP3-spelare, digital-tv boxar, tv-moduler, dvd-spelare, kameror, spelkonsoler, larm. Ej el- artiklar eller vitvaror) 2. Vilken/ vilka tekniska prylar skulle du ha svårast att klara dig utan? 3. Vilken/ vilka av följande tekniska prylars funktioner är svårast att hantera och förstå? 4. Hur många timmar spenderar du i snitt per dygn på tekniska prylar? 5. Om du måste välja, vad är viktigast när du köper en teknisk pryl?

6 SAMMANFATTNING

7 Teknikgapet minskar mellan yngre och äldre De tillfrågade i en färsk undersökning anger att de i genomsnitt ägnar 5,9 timmar per dygn åt tekniska prylar vilket är en ökning från föregående års 5,3 timmar. Störst ökning sker i åldersgruppen som i år ägnar en timme mer åt tekniska prylar jämfört med föregående år. - Det är tydligt att teknikgapet minskar mellan de äldre och de yngre men också mellan kvinnor och män genom att kvinnorna ökar sitt teknikanvändande mer än vad männen gör. Allt fler produkter blir alltmer användarvänliga vilket säkert påskyndar att gapet minskar. Men fortfarande är bristen på pedagogik och förmåga att lära ut påfallande stor hos många teknikföretag, säger Johan Talenti, vd på Silentium. De tillfrågade svarar att de i snitt har knappt 13 tekniska produkter i sitt hem vilket är i nivå med föregående år. De yngre anger att de har betydligt fler tekniska produkter än vad de äldre gör. Mobiltelefonen är den produkt som man anser att det är svårast att klara sig utan och viktigast är den hos de yngre. - TV:n är fortfarande viktigast för de äldre men den tappar i betydelse i alla åldersgrupper, men faktiskt allra mest i den äldsta gruppen. Det kan givetvis bero på ett minskat tittande, men också på att även äldre också börjar använda andra plattformar som t.ex. datorn eller läsplattan för att titta på TV, fortsätter Johan Talenti. Kameran och mobiltelefonen anses svårast att hantera och de äldre anser i väsentligt högre utsträckning än de yngre att mobiltelefonen är svårast. Teknisk prestanda är allra viktigast när konsumenten köper en teknisk pryl, därefter kommer pris, medan respondenterna anger att design och varumärke är relativt oviktigt. - Design är sannolikt betydligt viktigare än vad många vill medge, samtidigt har de mjuka värdena betydligt kortare livslängd och är mer flyktiga än de tidigare har varit. Det som anses snyggt idag kan vara dött i morgon, avslutar Johan Talenti.

8 Hur många tekniska prylar har du/ni i ert hem? (Exempelvis stationär dator, bärbar dator, läsplatta, bredband, trådlösa nätverk, mobiltelefoner, MP3-spelare, digital-tv, tv-moduler, dvd-spelare, kameror, spelkonsoler, larm. Ej el- artiklar eller vitvaror (1-20) Respondenterna anger att de i snitt har knappt 13 tekniska produkter i sitt hem vilket är i nivå med föregående år. Män anger att de har något fler produkter än vad kvinnorna gör och de yngre anger att de har betydligt fler tekniska produkter än vad de äldre gör. Det är inga signifikanta skillnader jämfört med föregående år i de olika åldersgrupperna. Flest tekniska prylar svarar de tillfrågade i åldersgruppen år att de har genom att genomsnittet i gruppen uppgår till 13,9 produkter. Det kan jämföras med ett genomsnitt på drygt 10 produkter i de två äldsta åldersgrupperna. 18 procent av de tillfrågade svarar att de har 20 produkter eller mer i sitt hem vilket därmed är det vanligaste antalet. Hälften av de tillfrågade svarar att de har 10 produkter eller mindre i sitt hem, det är således stora varianser mellan olika hem och olika åldersgrupper.

9 Vilken/ vilka tekniska prylar skulle du ha svårast att klara dig utan? 62 procent av respondenterna svarar att de skulle ha svårast att klara sig utan mobiltelefonen vilket därmed anses vara den mest oumbärliga tekniska produkten. Det kan jämföras med att 45 procent av respondenterna svarar att TV:n är den tekniska produkt som är svårast att klara sig utan. De yngre svarar i betydligt högre utsträckning än de äldre att det är svårast att klara sig utan mobiltelefonen, exempelvis svarar 72 procent av respondenterna i åldersgruppen att det är svårast att klara sig utan mobiltelefonen vilket kan jämföras med att 59 procent i åldersgruppen år svarar detsamma. Det är färre i de äldre åldersgrupperna i år jämfört med föregående år som svarar att det är svårast att klara sig utan mobiltelefonen. Behovet av TV:n är störst i åldersgruppen år men behovet har minskat markant jämfört med föregående år. I år svarar 58 procent av respondenterna i åldersgruppen år att det är svårast att klara sig utan TV:n vilket kan jämföras med att 73 procent i åldersgruppen svarade detsamma år I den yngsta åldersgruppen är det endast 26 procent som svarar att det är svårast att klara sig utan TV:n.

10 Vilken/ vilka av följande tekniska prylars funktioner är svårast att hantera och förstå? Kameran och mobiltelefonen anses svårast att hantera och förstå genom att 20 procent av respondenterna svarar kameran och 19 procent svarar mobiltelefonen. 25 procent av männen och 13 procent av kvinnorna svarar att den tekniska pryl som är svårast att hantera och förstå är mobiltelefonen. Tidigare undersökningar visar att män ofta använder fler av mobiltelefonens funktioner och den stora skillnaden i resultat mellan könen i denna undersökning kan bero på att männen upplever fler svårigheter eftersom de använder fler funktioner. 22 procent av männen och 18 procent av kvinnorna svarar att kameran är svårast att hantera, medan 12 procent av kvinnorna och 7 procent av männen anser att DVD-spelaren är svårast att hantera. Det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper genom att de äldre i väsentligt högre utsträckning än de yngre anser att mobiltelefonen är svårast att hantera medan de yngre i högre utsträckning än de äldre anser att larmet är svårast att hantera. Fler yngre än äldre anser också att TV:n är svårast att hantera vilket också bör ses i ljuset av att yngre inte använder TV:n så ofta som de äldre, samt att den upplevda svårigheten sätts i relation till andra produkter.

11 Hur många timmar spenderar du i snitt per dygn på tekniska prylar? (0-24 timmar) De tillfrågade svarar att de i genomsnitt ägnar 5,9 timmar per dygn åt tekniska prylar vilket kan jämföras med att de tillfrågade i motsvarande undersökning föregående år angav ett genomsnitt på 5,3 timmar. Den största ökningen, med en timme. kan ses i åldersgruppen år genom att de föregående år angav att de i snitt spenderade 3,8 timmar vilket kan jämföras med att de i år svarar 4,8 timmar. De yngsta spenderar föga överraskande mest tid åt tekniska prylar, i genomsnitt 7,5 timmar per dygn vilket är en ökning från föregående års 7,2 timmar per dygn. Alla åldersgrupper har ökat sitt användande av tekniska prylar men gapet har således minskat mellan den äldsta och den yngsta gruppen, gapet mellan de yngsta och de äldsta har i genomsnitt minskat med 40 minuter per dag. Både män och kvinnor spenderar mer tid åt tekniska produkter i år jämfört med föregående år. Män ägnar i genomsnitt 6 timmar och kvinnor 5,7 timmar per dygn åt tekniska prylar i år vilket kan jämföras med 5,6 timmar för männen och 4,9 timmar för kvinnorna år Således har gapet mellan männen och kvinnors användande av tekniska prylar minskat. Sammanfattningsvis kan sägas att gapet mellan män och kvinnor och de yngre och äldre har minskat när det gäller vilken tid som ägnas åt tekniska prylar.

12 Om du måste välja, vad är viktigast när du köper en teknisk pryl? 58 procent av respondenterna anger att teknisk prestanda är viktigast när de köper en teknisk pryl vilket kan jämföras med att 28 procent svarar pris, 3 procent svarar varumärke och lika många svarar design. Teknisk prestanda är viktigast i alla grupper, men männen anser att det är något viktigare än vad kvinnorna gör, medan priset anses något viktigare av kvinnorna. Design och varumärke anses viktigt av en mycket liten grupp, men något viktigare hos de yngre än hos de äldre.

13 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

14 Hur många tekniska prylar har du/ni i ert hem? % 15% 1% 1% 2% 3% 6% 6% 8% 5% 5% 7% 4% 5% Snitt: 13 tekniska prylar/hem 7% 3% 2% 2% 1% 1% 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st 8st 9st 10st 11st 12st 13st 14st 15st 16st 17st 18st 19st 20st fler än 20st

15 Antal tekniska prylar per hem i snitt fördelat på män och kvinnor 14,0 13,0 12,9 12,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 Män Kvinnor

16 Antal tekniska prylar per hem i snitt fördelat på ålder , , ,3 10,

17 Vilken/vilka tekniska prylar skulle du ha svårast att klara dig utan? 7 62% % 4 36% 4 Totalt % 6% 4% 7% 5% 4%

18 8 7 Vad är svårast att klara sig utan -fördelat på ålder? Mobiltelefonen 72% 68% 6 56% 59%

19 7 Vad är svårast att klara sig utan -fördelat på ålder? TV 6 58% 5 47% 4 36% 3 26%

20 6 Vad är svårast att klara sig utan -fördelat på ålder? Bärbara datorn 5 49% 43% 4 35% 34%

21 25% Vad är svårast att klara sig utan -fördelat på ålder? Kameran % 13% 8% 5%

22 25% Vilken/ vilka av följande tekniska prylars funktioner är svårast att hantera och förstå? 2 19% 2 15% 13% 13% 9% 12% Totalt 7% 6% 5%

23 3 Vilken/ vilka av följande tekniska prylars funktioner är svårast att hantera och förstå? 25% 25% 22% 2 18% 15% 5% 14% 13% 12% 13% 8% 7% 13% 9% 11% 6% 5% 7% 12% 14% 11% Man Kvinna

24 3 Vilken/ vilka av följande tekniska prylars funktioner är svårast att hantera och förstå? 25% 26% 22% 25% 23% 23% 23% 2 15% 5% 15% 13% 11% 15% 13% 12% 12% 8% 7% 7% 6% 12% 11% 15% 13% 13% 13% 13% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 5% 4% 5% 2% 13% 7% 5%

25 Hur många timmar spenderar du i snitt per dygn på tekniska prylar? (0-24 timmar) % 16% 13% 8% 7% 4% 4% 2% 1% 5% 1% 1% 1% 1% Snitt: 5,9 h per dygn och person

26 Hur mycket tid spenderar du i snitt per dygn på tekniska prylar? (2011) % 16% 15% 12% 8% 5% 4% 6% 3% 6% 1% 3% 1% 1% 1% Snitt: 5,3 h per dygn och person

27 Antal timmar som spenderas i snitt per dygn på tekniska prylar fördelat på ålder, år 2011 och ,2 7,5 6,7 6 6,1 5,4 5,7 5 4, ,

28 8 Antal timmar som spenderas i snitt per dygn på tekniska prylar fördelat på män och kvinnor 7 6 6,0 5, Män Kvinnor

29 8,0 7,0 Antal timmar som spenderas i snitt per dygn på tekniska prylar fördelat på ålder 7,5 6,7 6,0 5,7 5,0 4,8 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

30 Om du måste välja, vad är viktigast när du köper en teknisk pryl? % % Totalt 2 9% 3% 3% CopyUtseende/design Teknisk prestanda Pris Varumärke Vet ej

31 Om du måste välja, vad är viktigast när du köper en teknisk pryl? 7 64% % % 3 Man Kvinna 2 13% 3% 2% 3% 4% 2% CopyUtseende/design Teknisk prestanda Pris Varumärke Vet ej

32 Om du måste välja, vad är viktigast när du köper en teknisk pryl? % 58% 5 52% % 28% 29% 26% % 8% 8% 4% 5% 5% 2% 3% 1% 2% 3% CopyUtseende/design Teknisk prestanda Pris Varumärke Vet ej 12%

33 Kontakt: Johan Talenti,

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför

Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför 1 Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför Löne- och välfärdsenheten November 1999 Sven Nelander/Viveka Lindgren/Ove Ivarsen 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vad rapporten

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin. BloggSverige 2 En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare Augusti 2006 Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.net Hans Kullin, www.kullin.net, augusti 2006 - Some rights

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer