Revision. Faktorer som påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor i valet av revision.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revision. Faktorer som påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor i valet av revision."

Transkript

1 Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi, C-uppsats Handledare: Simon Lundh Examinator: Agneta Gustafson VT 2012 Revision - Faktorer som påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor i valet av revision. Anna Elfwén Johan Redelius

2 Förord Vi vill tacka Simon Lundh för handledning och hjälp under arbetets gång samt Stig Andersson för värdefulla idéer, råd och synpunkter. Vi vill även tacka de företag som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer, er medverkan gav ett värdefullt bidrag till studien. Örebro, maj 2012 Anna Elfwén Johan Redelius

3 Sammanfattning Den svenska regeringen har, i linje med EU, de senaste åren genomfört regelförenklingar för svenska företag. Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och sänkning av aktiekapitalet är två av regelförenklingarna. Det har resulterat i att rekordmånga aktiebolag har bildats. Statistik visar dock att ökningen av antalet aktiebolag till stor del beror på ombildning av företag. Främst är det enskilda firmor som har valt att byta företagsform till aktiebolag. Dessa företag har tidigare erfarenhet, som enskilda firmor, av att bedriva verksamhet utan krav på revision. Tidigare studier har genomförts på vad som påverkar företag då de har möjlighet att välja att ha eller att inte ha revision. Dessa studier har främst fokuserat på befintliga aktiebolag och inte på företag som valt att ombilda verksamheten till aktiebolag. Den här studien syftar till att skapa en förståelse för vad som påverkar dessa företag vid valet. Kostnad och trovärdighet är två av faktorerna som tidigare forskning menar påverkar valet. I den här studien används, utöver dessa faktorer, tidigare erfarenheter genom teorierna Path dependece och Functional fixation för att förstå beslutet. Teorierna menar att tidigare erfarenheter kan begränsa människans förmåga att fatta optimala beslut. Insamlingen av empiri har genomförts med hjälp av telefonintervjuer med nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor. Företagen var av storleken att de hade möjligheten att välja bort revision. Studien visade att faktorerna kostnad och trovärdighet påverkar valet, men inte i den utsträckning som utgångspunkten i studien hade. Faktorerna erfarenhet, trygghet och expanderingsplaner visade sig även påverka valet.

4 Abstract The Swedish government has, in consistency with the European Union, in recent years implemented regulatory reforms for Swedish companies. The abolition of the audit requirement for small companies and reduction of share capital are two of the regulatory reforms. The result of the reform has been that more companies have established. Statistics show that the increase in the number of companies depends on the transformation of companies. Mainly sole proprietorships have switched corporate form into limited company. These companies have previous experience, as sole proprietorships, to operate without the requirement of audit. Previous studies have been conducted with factors that influence companies when they are given the choice to have or not to have auditing. These studies have mainly focused on existing companies and not companies that have chosen to convert to limited companies. This study aims to create an understanding of what factors that affect these companies in their decision. Cost and reliability are factors that previous research considers has an effect. In this study, in addition to these factors, past experiences through the theories Path dependence and Functional fixation has been used to understand the decision. These theories argue that past experience can limit people's ability to make optimal decisions. The empirical data collection was carried out through telephone interviews with newly formed limited companies, who previously conducted as sole proprietorships. The companies were of the size that they had the option to not have an audit. The study showed that the factors cost and credibility affects the decision, but not to the extent that the starting point of the study had. The factors experience, safety and expansion plans were also found to influence the decision.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Regelförenklingsarbete Historik Sänkning av aktiekapitalkravet Aktiebolagsökning Revision eller inte Frågeställning och syfte Referensram Faktorer som påverkar valet av revision Trovärdighet Kostnader Erfarenheter Functional fixation Path dependence Beslutsteori Applicering av teorier till studien Metod Undersökningsdesign Sökning efter tidigare forskning Datainsamling Sökning efter respondenter Intervjuform Intervjuteknik Hantering av intervjuresultat Analys Intervjuresultat Företag med revision Motiv till ombildning Syn på revision Kostnad Trovärdighet Sammanfattning... 22

6 4.2 Företag utan revision Motiv till ombildning Syn på revision Kostnad Trovärdighet Sammanfattning Reflektion kring intervjuerna Analys Erfarenheter Trovärdighet Trygghet Kostnad Expandering Slutsatser Faktorer som påverkar valet av revision Studiens bidrag Fortsatt forskning Källförteckning Bilaga Bilaga

7 1 Inledning 1.1 Regelförenklingsarbete EU påbörjade 2007 ett regelförenklingsarbete för att minska de administrativa belastningarna för företagen i Europa (Statens offentliga utredningar (SOU) 2008:32). Motivet till regelförenklingsarbetet var att göra de europeiska företagen mer konkurrenskraftiga. Inom EU finns föreskrifter som anger att alla bolag är skyldiga att upprätta årsredovisningar, det finns dock ett regelundantag för mindre och medelstora onoterade bolag. Det innebär att bolag som faller under EU:s gränsvärden får undantas från revision. Den svenska regeringen har i linje med EU aktivt arbetat med regelförenklingar för företagen i Sverige. I en skrivelse av regeringen (2009/10:226) resonerades det kring att ett enklare regelverk gör att företagarna kan ägna mer tid åt den huvudsakliga verksamheten. Att minska de administrativa kostnaderna ger även möjlighet till ökad produktivitet, eftersom mer resurser kan överföras till kärnverksamheten. Två åtgärder som genomförts har haft en direkt påverkan på aktiebolagen: revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag och sänkningen av aktiekapitalkravet (Regeringen 2010). I november 2010 lagstadgades att den allmänna revisionsplikten för små aktiebolag avskaffas i Sverige (SFS 2010:834). Aktiebolag som uppfyller minst två av de tre krav som visas nedan definieras som små aktiebolag: Högst 3 anställda. Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) hade en negativ uppfattning om lagändringen när den infördes (FAR 2010). Generalsekreteraren Dan Brännström ansåg att det på lång sikt skulle kunna innebära högre kostnader för företag som inte har revisor. Han menade även att revisorn inte saknas förrän den är borta. Organisationen Företagarna hade en annan uppfattning när revisionsplikten avskaffades. Företagarnas skatteexpert, Annika Fristch, menade att det positiva med lagändringen var att företagen får möjlighet att välja andra alternativ för granskning som passar deras situation bättre (Företagarna 2011). Enligt Skatteverket (2010) påverkades cirka aktiebolag av lagändringen, vilket motsvarade ungefär 70 % av Sveriges företag. Ett år efter lagändringen ansåg Bolagsverket, i 1

8 tidningen Balans (2011), att det var för tidigt att dra några slutsatser kring hur många av de befintliga aktiebolagen som har valt bort revision i Sverige. Bolagsverket kunde dock uppge att ungefär 75 % av de nybildade aktiebolagen valt att inte ha revision. 1.2 Historik Kravet på revisor för aktiebolag reglerades första gången i den svenska aktiebolagslagen (ABL) år 1895 (Thorell & Norberg 2005). Lagen kom att utvecklas 1944 till en mer modern version där krav ställdes på vilka företag som skulle anlita en auktoriserad revisor. I ABL 1975 lagstadgades allmän revisionsplikt för aktiebolag med ett bundet eget kapital som översteg en miljon kronor samt aktiebolag där en tiondel av ägarna till aktierna vid bolagsstämman begärt detta (SOU 2008:32). Bakgrunden till lagstiftningen var debatten som fördes under 1970-talet gällande den ekonomiska brottsligheten. Diskussionen grundades i att samhällets förebyggande åtgärder ansågs vara otillräckliga. De mindre aktiebolagen undantogs från lagändringen då revisionen ansågs kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt utan en godkänd eller auktoriserad revisor med hänsyn till dessa företags enkla affärsförhållanden. Ett sådant krav ansågs även leda till en onödig kostnadspost för dessa företag. På 1980-talet skedde ännu en förändring i lagen vilket innebar att revisionsplikten kom att omfatta samtliga aktiebolag. Detta motiverades med att revision utan tvekan hade betydelse i motverkandet av den ekonomiska brottsligheten. 1.3 Sänkning av aktiekapitalkravet I en proposition från regeringen (2009/10:61) gavs förslaget att aktiekapitalgränsen för aktiebolag borde sänkas. Motivet till förslaget var att utvecklingen inom EU gick mot en sänkning av aktiekapitalet för bolag som motsvarar de svenska privata aktiebolagen. Regeringen menade att villkoren för att starta och driva företag i Sverige inte skulle vara ofördelaktiga vid en europeisk jämförelse. Förslaget möttes av kritik från både Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket (Driva eget 2009 [A]). Ekobrottsmyndigheten menade att ett högre krav på aktiekapital försvårar för de oseriösa företagen som vill starta verksamhet. Bolagsverket ansåg att gränsen för aktiekapital på kronor inte var något hinder för företagare som verkligen ville starta eget. I april 2010 trädde lagändringen om aktiekapitalkravet för aktiebolag i kraft (Regeringen 2009). Lagändringen innebar att kravet sänktes från kronor till kronor. Syftet med lagändringen var att underlätta företagsetableringar och att få fler personer att våga satsa på att starta företag, särskilt inom tjänstesektorn. Lagändringen var en del i regeringens strategi för att öka tillväxten och sysselsättningen. Regeringen (Prop. 2009/10:61) menade att åtgärder som underlättar 2

9 företagsetableringar leder till att antalet nya företag ökar vilket stärker konkurrensen på marknaden. Det bidrar även till en positiv utveckling hos de befintliga bolagen, vilket leder till att förutsättningarna för tillväxt förbättras. 1.4 Aktiebolagsökning Sänkningen av aktiekapitalkravet och revisionsreformen som genomfördes år 2010 ansågs vara anledningar till att antalet nysregistrerade aktiebolag ökade samma år. I ett pressmeddelande i januari 2011 beskrevs förändringen av Bolagsverket (2011): Fler aktiebolag än någonsin registrerades under 2010, och totalsiffran för de vanligaste företagsformerna är den högsta på över 15 år. I samma pressmeddelande uppgavs hur många företag som nyregistrerats hos Bolagsverket under år 2009 och Totalt nyregistrerades företag under 2010 jämfört med året innan, en ökning med 19 %. Anmärkningsvärt var hur ökningen fördelas mellan de olika bolagsformerna. Antalet nyregistrerade aktiebolag ökade kraftigt som tidigare nämnts. Ökningen var 43 %, från till Enskilda firmor ökade, dock inte i samma utsträckning som aktiebolag, enbart med 4 % från till För handelsbolag och kommanditbolag var utvecklingen negativ. Antalet nyregistrerade handelsbolag minskade med 11 %, från till Nyregistrerade kommanditbolag minskade med 15 %, från till Förändringarna mellan åren 2009 och 2010 visar att ett stort antal företag har nyregistrerats. Hur många de nya företagarna egentligen är kan diskuteras. I en rapport från Svenskt Näringsliv (2011) om företagsamheten under 2010 mäts antalet företagsamma individer och inte registrerade företag. På så sätt kan det ge en bättre bild om hur nyföretagandet faktiskt ser ut. I rapporten konstateras dock att antalet företagsamma individer ökat med 2,5 %. Det kan jämföras med 2009 då ökningen var 1,3 %. I rapporten diskuteras hur problem uppstår då uppgifter om att 2010 skulle vara ett rekordår för nyföretagandet ska tolkas. Svårigheten grundar sig i lagändringarna som genomfördes under året. Lagändringarna har bidragit till att många företagare ombildat sina företag från enskilda firmor till aktiebolag. Företagen räknas då som nya trots att de egentligen enbart handlar om en ombildning. Antalet nyregistrerade aktiebolag under 2011 var , vilket innebar ett nytt rekord (Visma 2012 [A]). Ett tecken på att effekten av lagändringarna började avta identifierades i slutet av året då nyregistreringarna minskade. 3

10 Nyföretagarcentrum kommenterade aktiebolagsökningen i tidningen Driva Eget (2011). De menade att siffrorna var missvisande och att nyföretagandet kommer att sjunka. I likhet med rapporten från Svenskt Näringsliv menade Nyföretagarcentrum att det inte handlade om en reell ökning utan ett byte av bolagsform. I april 2012, två år efter lagändringarna, minskade antalet nyregistrerade aktiebolag (Visma 2012 [B]). Denna utveckling berodde, enligt Bolagsverket, på att effekterna av lagändringarna har avtagit. Sammanfattningsvis konstateras att antalet nyregistrerade aktiebolag kraftigt ökat som följd av de regelförenklingsåtgärder som genomfördes under 2010, samt att ökningen inte direkt kan ses som en nyföretagarökning. Detta på grund av att andra företagsformer inte ökat i samma utsträckning eller minskat. Vad som egentligen har skett är ombildningar av andra bolagsformer, främst enskilda firmor, till aktiebolag. Ett vanligt motiv till att driva enskild firma eller handelsbolag har varit enklare regler (FAR Akademi [A]). Det finns flera olika anledningar till att ombilda enskild firma till aktiebolag. De vanligaste motiven till ombildning är skattemässiga fördelar, behov av att anställa någon eller behov av att minska den personliga risken. 1.5 Revision eller inte Som tidigare nämnts visar siffror från Bolagsverket att tre av fyra nybildade aktiebolag väljer bort revision. Många av dessa kan, mot bakgrund av tidigare diskussion, vara enskilda firmor som tidigare inte haft krav på revision. Då ett aktiebolag bildas ska beslut om revision fattas. Tidigare studier har genomförts på vilka faktorer som påverkar aktiebolag i detta val (Collis 2003, Collis et al. 2004, Svanström 2008, Thorell & Norberg 2005). Främst med utgångspunkt i de befintliga bolagen som haft möjlighet att välja bort revision. Några av de faktorer som visat sig påverka valet är kostnaden för revision, både monetärt och tidsmässigt samt hur företagets trovärdighet påverkas av valet. Företagets ägarskap, storlek och kompetens har även angivits som påverkande faktorer. Om de nybildade aktiebolagen, som tidigare bedrivits som enskilda firmor, påverkas av andra faktorer vid beslutet har tidigare inte studerats. Hur företaget bedrivits tidigare kan ses som en sådan faktor. Ett sätt att försöka förstå företagens beteende och beslut kan vara genom beteendevetenskapliga teorier. En teori som handlar om hur organisationers historia påverkar deras beteende är Path dependence (Sydow et al. 2009). Det visar sig genom förmågan att ta optimala beslut förlorats, detta för att det dominerade beslutsmönstret inom verksamheten låst sig. En annan teori som bygger på att historien påverkar beteende är Functional fixation 4

11 (Riahi-Behlkaoui 1996). I grunden handlar den om att tidigare nyttjande av ett objekt utgör ett hinder för att använda objektet på ett annat sätt. Båda dessa teorier indikerar att en organisations beteende kan vara påverkat av tidigare händelser. Detta scenario går att koppla till Jacobsen och Thorsvik (2008) som diskuterar människan som en begränsad rationell beslutsfattare. Företagare som bedriver aktiebolag som tidigare vart enskilda firmor, har erfarenheter av att bedriva verksamheten utan krav på revision. I och med regelförenklingarna som ägde rum 2010 har de ombildade aktiebolagen som faller under gränsvärdena möjlighet att välja bort revision. Siffror från Bolagsverket visar att en stor del av de nystartade aktiebolagen väljer bort revision. Huruvida detta val påverkas av företagarens erfarenheter, kan studeras genom beslutsteorier, såsom Path dependence och Functional fixation. I kombination med erfarenheters påverkan på beslut kommer faktorerna kostnad och trovärdighet att studeras, vilket ligger till grund för studiens frågeställning. 1.6 Frågeställning och syfte Vad påverkar nybildade aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor vid valet av revision? Studiens syfte är att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar enskilda firmor som övergått till aktiebolag vid valet av revision. För att förstå vad som påverkar valet tillämpas faktorerna kostnad och trovärdighet. Hur erfarenheter av att bedriva verksamheten som enskild firma påverkar valet studeras genom beteendevetenskapliga teorier. 5

12 2 Referensram 2.1 Faktorer som påverkar valet av revision Tidigare nämndes att regeringens regelförenklingsarbete syftar till att minska företagens kostnader och tid för administration. Dessa faktorer kan kopplas till revision och därmed ha påverkan på beslutet att välja bort den. Ytterligare en faktor som har ett samband och studerats i och med revisionspliktens avskaffande är företagets trovärdighet. Dessa faktorer diskuteras nedan Trovärdighet Vanligtvis anges företagets ägare, kapitalplacerare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda och allmänheten som ett företags intressenter (SOU 2008:32). Företagen som studien handlar om är relativt små i och med att de understiger kraven för revisionsplikt. Studien fokuserar därför inte på samtliga intressenter, utan främst på företagens relationer till kreditgivare, leverantörer, kunder och allmänheten. Anledningen till att ägare och kapitalplacerare bortses från är för att företagen troligtvis har enkla ägarförhållanden och en ägare av kapitalet, sannolikt ägaren som bedrivit verksamheten som enskild firma. Ett av kraven för företagen i studien är att de har som mest tre anställda, vilket gör det rimligt att dessa inte påverkar företagen i större utsträckning. Hur trovärdigheten mot kreditgivare, som vanligen är banker, påverkas av att ett företag väljer bort revision kan diskuteras. I SOU (2008:32) förutspåddes att företagens villkor för lån inte skulle påverkas av att de inte hade revision. Enligt Thorell och Norberg (2005) visar flera undersökningar att bankernas önskemål om att ha reviderade årsredovisningar kan vara ett starkt skäl för att ha revision. Collis et al. (2004) menar att företag som har lån fortsätter med revision trots att de kan välja bort det. Anledningen är långivarens behov av reviderade ekonomiska rapporter. Gemensamt med kreditgivare har leverantörer ett intresse av företagens betalningsförmåga. I SOU (2008:32) fanns en tydlighet i frågan om leverantörerna påverkas av att ett företag inte har revision. Utredningen visar att de juridiska åtgärder som går att använda som skydd för att säkra betalning, exempelvis pant och borgen, gör att revision inte anses vara av större betydelse. Enligt Svanström (2008) är diskussionen om leverantörer begränsad i studier och debatten kring revisionspliktens avskaffande. Detta gäller även diskussionen gällande kunder. Thorell och Norberg (2005) anser att dessa gruppers nytta av revision är relativt låg. I SOU (2008:32) resoneras det kring hur köpets omfattning är avgörande för huruvida kunder 6

13 påverkas av revision. Alltså att omfattningen eller storleken på köpet avgör kundens uppmärksamhet och krav på att det säljande företaget har revision. Allmänhetens roll som intressent då revisionsplikten diskuteras brukar vara inriktad mot risken för ekonomisk brottslighet. Historiskt sett, vilket nämnts i problembakgrunden, har denna aspekt haft stor betydelse för revisionspliktens utveckling. I dagens läge är Skatteverkets kontrollfunktion i fokus. Svanström (2008) pekade, med stöd av Skatteverkets expert i en utredning om revisionspliktens avskaffande, på risken att fler medvetna och omedvetna fel begås i räkenskaperna utan revision, vilket leder till att myndigheten behöver utföra fler kontroller. En intressant aspekt i detta sammanhang är att det i SOU (2008:32) resoneras kring att revisorns närvaro har en stark förebyggande effekt. Fel i räkenskaperna, som revisorn uppfattar löpande, kan rättas till direkt så att dessa vid upprättande av bokslut och årsredovisningen stämmer Kostnader Thorell och Norberg (2005) hänvisar till Collis (2003) då de argumenterar för att de främsta anledningarna till att företagarna utnyttjar möjligheten att avstå revision är möjligheten att spara pengar. I sin studie uppskattar de kostnaden för revision i ett företag med färre än tio anställda till cirka kronor per år. De menar även att det saknas bevis för att kunna hävda att revisionspliktens fördelar skulle överstiga dess kostnad. Vidare antyder de att det finns ett sannolikt samband mellan företagets storlek och hur de ser på kostnaden. Ju mindre företaget är desto mindre resurser finns för revision. Svanström (2008) hävdar att om företaget är större kan verksamheten antas vara mer komplicerad vilket leder till att de företagen får ut mer av revisionen. Han finner, i motsats till Thorell och Norberg (2005), inget stöd för att företagarna skulle uppleva revisionskostnaden som en ekonomisk börda. Kostnaden för revision kan, enligt tidningen Driva eget (2009 [B]), variera kraftigt beroende på vilken revisionsbyrå som väljs. Tidningen har anonymt kontaktat sju olika revisionsbyråer i syfte att ta reda på vad revision kostar. De beskrev noggrant ett bolag och fick varierande svar på vad revision skulle kosta för bolaget: det högsta var mellan kronor per år och det lägsta mellan kronor per år. Enligt Seow (2001) är tidsåtgången för förberedelse av revision och kontakt med revisorn en aspekt som småföretagare påverkas av. Hon menar att det utöver den monetära kostnaden finns en kostnad som uppstår då tid avsätts från den löpande verksamheten. Ett av motiven som regeringen hade för regelförenklingar är just denna. Sambandet mellan företagets storlek 7

14 och kostnad (Collis et al. 2004), kan användas i detta fall. Ett litet företag tänkas ha mindre resurser att avsätta från den huvudsakliga verksamheten för administrering av revisionen än ett större företag. 2.2 Erfarenheter För beslutsfattare är det motiverat att optimera sina beslut (Ghani et al. 2011). Beslutsteorier visar dock att människan begränsas av olika faktorer vid beslut vilket leder till att denne agerar irrationellt (Jacobsen & Thorsvik 2008). Att fatta rationella beslut kan begränsas av erfarenheter som personer har. Detta kommer att studerats genom teorier om Path dependence och Functional fixation som presenteras nedan. Båda dessa teorier behandlar hur tidigare erfarenheter påverkar beteende Functional fixation Teorin Functional fixation kommer ursprungligen från psykologin och växte fram genom en undersökning som studerade hur tidigare erfarenheter påverkar mänskligt beteende (Riahi- Behlkaoui 1996). Teorin menar att tidigare nyttjande av ett objekt hindrar att alternativa funktioner identifieras, även om denna funktion passar bättre med den situation som uppstått (Arunachalam & Beck 2002). Psykologer har funnit att Functional fixation förekommer i de flesta mänskliga beteenden där en person sammankopplar en uppfattning till ett objekt och inte kan identifiera de alternativa användningar eller betydelserna (Ghani et al. 2011). Detta beror på att objektet förknippas med olika värden genom tidigare erfarenheter, vilket leder till att människan inte inser att värdet på objektet i själva verket beror på det särskilda ögonblicket och att det kan skilja sig avsevärt från hur det tidigare varit Path dependence Det finns enligt Sydow et al. (2009) ett brett intresse för att öka kunskapen om varför organisationer tappar sin flexibilitet och drabbas av stelhet. Ett verktyg för att försöka förstå detta är Path dependence. Inom organisationsforskning används termen för att beskriva organisationens agerande mot bakgrund av dess historiska val och beteende. I vilken utsträckning Path dependence kan benämnas som en teori diskuteras av Vergne och Durand (2010). De anser att det är tveksamt om forskningen verkligen kan uppvisa empiriska bevis i tillräcklig omfattning och på ett systematiskt sätt för att anses trovärdig. Sydow et al. (2009) uppmärksammar det faktum att en precisering av termen saknas. För att möjliggöra en bättre förståelse har de därför skapat ett teoretiskt ramverk som förklarar hur Path dependence uppstår i en organisation. De beskriver en process som innehåller tre faser: 8

15 den inledande bildningsfasen (preformation phase), bildningsfasen (formation phase) och inlåsningsfasen (lock-in phase). Den inledande bildningsfasen karaktäriseras av en öppen situation utan begränsningar. Sökandet efter alternativ är obegränsat och startar från noll. Bildningsfasen växer fram gradvis då handlingsområdet begränsas av beslutsfattare som favoriserar alternativ. I inlåsningsfasen begränsas handlingsområdet ytterligare tills organisationen är helt låst till ett alternativ, vilket inte behöver vara det optimala. En negativ konsekvens av inlåsningsfasen är att organisationen hamnar i en korridor med begränsade valmöjligheter vilket riskerar medföra en strategisk ineffektivitet. Denna ineffektivitet kan liknas vid teorin om att den optimala funktionen av ett objekt inte kan identifieras på grund av Functional fixation (Arunachalam & Beck 2002). Modell 2.1. illustrerar hur de tre faserna mynnar ut i en korridor efter att ett alternativ blivit låst. Modell 2.1: The Constitution of the organizational path. (Sydow et al. 2009, s.692) 9

16 2.3 Beslutsteori Inom klassik beslutsteori antas det att människan kan handla helt rationellt (Jacobsen & Thorsvik 2008). Det innebär kortfattat att beslutsfattaren har klara mål, full information om alla tänkbara alternativa lösningar och konsekvenser av dessa samt att beslutsfattaren kan rangordna sina alternativ och väljer det alternativ som är bäst för att nå målet. Detta illustreras följande modell. Har klar förståelse av situationen och klara mål. Har information om alla alternativa lösningar. Kan rangordna alla alternativ efter vad som ger bäst resultat. Väljer det alternativ som ger bäst resultat i förhållande till målen. Modell 2.2: Människan som helt rationell beslutsfattare. (Jacobsen & Thorsvik 2008, s.331) Enligt Simon (1945) är begreppet rationellt beslut komplext. Han menar att beslut kan ses som objektivt rationella om de i själva verket är det korrekta beslutet för att maximera värdet av beslutet i en given situation. Beslut kan ses som subjektivt rationella om det som uppnås är maximerande i relation till den kunskapen som finns inom ämnet. Vidare menar Simon att beslut i organisationer är rationella om de är i linje med organisationens mål. Jacobsen och Thorsvik (2008) diskuterar ett antal problem som uppstår vid formulerandet av antagandet att människan är helt rationell. Samtliga delar av modell 2.2 kan ifrågasättas: Har klar förståelse av situationen och klara mål. I praktiken visar det sig att människor och organisationer inte har klara mål. Mål kan istället för att skapas innan handlande utvecklas under tiden och därmed bli ett resultat av handlandet. Individer vill framstå som rationella och det kan leda till att mål som skapas gör det för att rättfärdiga handlingar som genomförts. Har information om alla alternativa lösningar. Undersökningar visar att människans förmåga att hantera information är förhållandevis begränsad. Problemet är vanligtvis att mer information än vad som är möjligt att behandla ges till individen, vilket leder till att beslutet fattas ungefärligt istället för genom analys och avvägningar. Tidsaspekten sätter även en gräns för hur mycket information som är möjlig att samla in. Det går inte att inhämta hur mycket information som helst då kostnaden vid en viss tidpunkt kommer överstiga dess nytta. 10

17 Kan rangordna alla alternativ efter vad som ger bäst resultat. Forskning tyder på att människan tolkar upplevelser i förhållande till vad de tidigare upplevt. Information som bekräftar tidigare antaganden väljs gärna av människan. Alltså förkastas och tillämpas inte gärna information av människan som inte passar in på dennes antaganden. Den mänskliga hjärnan är mer inriktad på att hantera ny information utifrån tidigare erfarenheter än att fördomsfritt analysera den, detta i likhet med teorierna om Path dependence och Functional fixation. Väljer det alternativ som ger bäst resultat i förhållande till målen. Situationen då beslutet ska tas påverkas även av psykologiska faktorer. Många människor har svårt att acceptera ett nederlag. Då information vittnar om att de framtida konsekvenserna av ett beslut inte kommer att vara så positiva som förutspåtts läggs stor kraft vid att ändå försvara det. Många gånger sker försvaret trots att all tillgänglig information visar att beslutet var felaktigt. Hur alternativen som ska väljas är formulerade kan även påverka valet. Alternativ med positivt laddade ord föredras ofta framför negativt laddade ord, trots att innehållet är identiskt. Det är alltså viktigt för beslutsfattaren hur alternativen formulerats och ställts mot varandra. Diskussionen ovan leder fram till slutsatsen att människan är begränsad i sin förmåga att tänka rationellt. Modellen nedan visar att den begränsade rationaliteten kan jämföras med tidigare antaganden: Analyserar situationen och försöker bestämma mål. Söker information om vissa alternativa lösningar. Bedömer en del alternativ och konsekvenser sekventiellt. Väljer första alternativet som ger resultat i förhållande till målen. Modell 2.3: Människan som begränsat beslutsfattare. (Jacobsen & Thorsvik 2008, s.355) Beslutsbeteendet i modell 2.3 beskrivs med att alternativet som väljs är det som är bra nog, inte det som är det bästa. Beslutet är ett val mellan olika alternativ, men istället för att maximera väljs det första valet som är tillfredställande. Detta beteende medför att beslutsfattaren påverkas av i vilken ordningsföljd alternativen uppkommer. 11

18 2.4 Applicering av teorier till studien För att koppla Functional fixation till denna studie anger vi revision som objekt. Ett nystartat aktiebolag som tidigare bedrivits som enskild firma har sannolikt i den tidigare företagsformen inte haft revision. Det gör att erfarenhet av att bedriva verksamhet utan revision skapats och därmed en uppfattning om detta. I den nya situationen som aktiebolag uppstår ett hinder enligt Functional fixation. Hur företagaren värderar revision kan vara sammankopplat med hur det värderats i den enskilda firman, vilket gör att företagaren inte inser att revisionens värde kan vara annorlunda i ett aktiebolag. Denna situation kan även vara gällande för aktiebolag som tidigare haft revisor och som i och med revisionsreformen har möjlighet att välja bort det. De är då låsta vid att ha revisor utan att ifrågasätta om valet är optimalt. I den här studien står företagarna inför ett beslut som endast består av två alternativ: att ha revision eller inte. Processen för hur Path dependence skulle kunna uppstå i detta val illustreras i modell 2.1. Den inledande fasen motsvaras av när den enskilda firman startas. Valet att ha revision eller inte är då obegränsat, i och med att enskilda firmor vanligtvis inte har krav på revision (Skatteverket [B]). Handlingsområdet begränsas då valet att inte ha revision tas, vilket resulterar i att företaget låser sig vid detta alternativ. Då den enskilda firman övergår till att bli aktiebolag kan valet att inte ha revision vara inlåst. Både Functional fixation och Path dependence vittnar om människans begränsade rationalitet. I denna studie används dessa teorier för att förstå hur erfarenheter påverkar valet av revision. Jacobsen och Thorsviks (2008) modell om människan som begränsat rationell möjliggör en förståelse av beslutsbeteendet. Kostnad och trovärdighet är några av de faktorer som tidigare forskning visat påverkar valet av revision. Dessa faktorer i kombination med erfarenheter av att bedriva enskild firma utan krav på revision skapar studiens analysmodell som visas i modell 2.4 nedan. Modellen sammanfattar de faktorer som utvecklats utifrån referensramen och som antas påverka valet av revision. 12

19 Trovärdighet: - Banker - Kunder - Leverantörer - Skatteverket Kostnad: - Monetär - Tid Valet av revision Övriga faktorer Erfarenhet som enskild firma utan revision Modell 2.4: Analysmodell som visar faktorer som påverkar valet av revision. Utöver de faktorer som modellen visar finns andra faktorer som kan påverka valet av revision. Om företaget planerar att utöka sin verksamhet anses revisorn ha en viktig roll i det samt utbildningsnivån i företag (Collis et al. 2004). Den streckade rutan i modellen symboliserar det faktum att andra faktorer än trovärdighet, kostnad och erfarenheter kan påverka valet. 13

20 3 Metod 3.1 Undersökningsdesign Studien har utgångspunkt i tidigare forskning gällande vad som påverkar företagare i valet av revision samt teorier om beslutsbeteende. Utifrån problemformulering och dessa teorier har frågeställningen formulerats. För att kunna besvara frågeställningen krävs en förståelse för respondenternas tankar kring valet av revision. Datainsamlingen och analysen har därför haft fokus på ord och tolkning, vilket Bryman och Bell (2005) anser kännetecknar en kvalitativ forskningsstrategi. De menar även att kvalitativa studier vanligtvis kan kritiseras för att vara alltför subjektiva. För att den här studiens trovärdighet inte ska försämras på grund av subjektivitet har vissa strategier använts. Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer och fick på så sätt samma möjlighet att tolka respondenternas svar. Det kan ha minskat risken för ofördelaktiga tolkningar. Då respondenterna gav otydliga svar och risker för missförstånd uppstod, diskuterades detta författarna emellan. Ett exempel på en situation då detta krävdes var då en respondent benämnde en person vid titeln revisor, fast personen inte var det. Efter intervjun diskuterades och klargjordes begreppsförvirringen som respondenten hade, så att missuppfattningar och felaktiga tolkningar kunde undvikas. Studien bygger på en jämförelse av aktiebolag som tidigare bedrivits som enskilda firmor. Respondenterna består av två grupper, de som valt att ha revision och de som valt bort revision. Sammanlagt åtta respondenter intervjuades, fyra respondenter från respektive grupp. Respondenterna jämfördes sedan med varandra mellan grupperna för att på så sätt se hur företagen påverkats av faktorerna trovärdighet, kostnad och erfarenhet vid valet av revision. Jämförelsen mellan grupperna underlättar förståelsen för vad som påverkar företagen vid valet. Samtliga respondenterna var av storleken att de befann sig under gränsvärdena för frivillig revision och liknar på så sätt varandra storleksmässigt. 3.2 Sökning efter tidigare forskning Vid skapandet av referensramen söktes vetenskapliga artiklar, litteratur och rapporter fram genom databaserna ABI/Inform, Google Scholar, Google Books och FAR Komplett. De sökord som användes var: audit, cost, decision making, elimination of the statutory audit, experiences influence on decision making, functional fixation, path dependence, reliability och voluntary. 14

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

VEM GRANSKAR VEM? REDOVISNINGSKONSULTENS

VEM GRANSKAR VEM? REDOVISNINGSKONSULTENS VEM GRANSKAR VEM? REDOVISNINGSKONSULTENS FÖRÄNDRADE ROLL Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Emélie Bülling S071863 AnnChristine Lind S070083 VT 2011: CE11 Förord Vi vill tacka samtliga

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emelie Olofsson Kristin Runarsson VT 2010:KF07 Förord

Läs mer

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ingela Jansson & Maria Stolt 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi C-uppsats Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

REDOVISNINGENS ROLL I

REDOVISNINGENS ROLL I REDOVISNINGENS ROLL I KREDITGIVNINGSPROCESSEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Hanna Tannerfors Ronny Liu VT 2014: MF02 Förord Det har varit intressant och givande att skriva denna uppsats då vi har lärt

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag Kandidatuppsats FEK 582 Januari 2006 Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag Författare Catrin Aldenhov Boel Hansson Weronica Rosenlöw

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Revisor vs Redovisningskonsult - En studie om banktjänstemäns syn på revisorer och redovisningskonsulter avgörande faktor vid kreditbedömning

Revisor vs Redovisningskonsult - En studie om banktjänstemäns syn på revisorer och redovisningskonsulter avgörande faktor vid kreditbedömning EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och Samhälle Företagsekonomi med inriktning revisor/controller och bank och finans Revisor vs Redovisningskonsult - En studie om banktjänstemäns syn på revisorer

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag

Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag Mittuniversitetet Östersund 2008-06-03 Institutionen för Samhällsvetenskap Företagsekonomi C C-uppsats Vårterminen 2008 Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning

Läs mer

Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns?

Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns? ISRN: LIU-IEI-FIL-A--10/00748 SE Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Ekonomprogrammet D-uppsats, 30 HP Vårterminen 2010 Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns? en studie av

Läs mer

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko EXAMENSARBETE Handlingsstyrd via Reko En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko Sara Andersson Anna-Karin Åkerlund 2014 Ekonomie kandidatexamen Företagsekonomi Luleå

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer