Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB"

Transkript

1 Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare. Lisen överlät 1 jan 2013 firmans inventarier till det bokförda värdet, kronor. Lisen erhöll så småningom kronor och resten av värdet avsattes till aktiekapitalet som apportegendom. Hänvisa om möjligt till aktuellt lagrum. A. Ange eventuella felaktigheter i årsredovisningen i punktform med en kortfattad förklaring. B. Vilka problem ser du hos bolaget och vilka åtgärder ska styrelsen vidtaga? C. Vilka åtgärder ska du som revisor vidta för 2014? D*. Finns det några tecken på insolvens för bolaget? Vilka? Årsredovisning för Zingo Djurvård AB 2014 Org nr: Förvaltningsberättelse Bolaget startade sin verksamhet den 1 januari 2013 och arbetar med djurvård, bland annat träning av hundar. Styrelse och vd föreslår att resultatet disponeras enligt nedan. Till årsstämmans förfogande: Balanserade vinstmedel Årets förlust Årets ansamlade förluster kronor föreslås balanseras i ny räkning. Resultaträkning för Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader (1) Avskrivningar (2) Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Räntekostnader Resultat före skatt Årets skatt 0 0 Årets redovisade resultat Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

2 Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella tillgångar Inventarier (3) Omsättningstillgångar Privatlån Lisen Lager (2) Kassa och kundfordringar Summa tillgångar Eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital (4) Bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Checkkredit (limit ) Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder (5) Summa skulder och eget kapital Ställda panter: Företagshypotek kronor. Ansvarsförbindelser: Inga Värderingsprinciper: Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder har upptagits till nominellt belopp. 2 Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

3 Noter (1) Medelantalet anställda har under året uppgått till 6 personer. Löner till vd och styrelse har för perioden uppgått till kronor kr. Övriga löner avser anställd personal. (2) Lagret av material har värderats till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. (3) Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivning på inventarier har gjorts enligt räkenskapsenlig metod med 15 % per år. Bland inventarierna ingår övertaget till hyreslokalen köpt år 2013 för kr. (4) Antalet aktier uppgår till 200. (5) I posten Övriga skulder ingår flera perioder moms och personalskatt. Lisen Krall Styrelseledamot och vd 3 Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

4 Lösningar granska ÅR - Zingo Djurvård AB A. Förvaltningsberättelse Upplysning om händelser av väsentlig betydelse saknas (ÅRL 6:1 pkt 1-2), t ex risken för likvidationsplikt och skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, dålig likviditet samt en framtidsprognos. Resultaträkning Övriga externa kostnader kan specificeras i not avseende ersättning till revisorer, obligatoriskt endast i större företag (ÅRL 5:21). Goodwill (hyresrätten) ska skrivas av på längst 5 år (ÅRL 4:4) vilket inte är gjort. Intäktsräntor och kostnadsräntor ska redovisas var för sig (ÅRL 3:4). Balansräkning Goodwill (hyresrätt) ska skrivas av på 5 år, det vill säga med 20 % (Se Resultaträkning ovan). Lån till aktieägare (Privatlån) är förbjudet lån (ABL 21:1), ska redovisas som lön eller utdelning. Anläggningstillgångarna ska delas upp mellan materiella och immateriella tillgångar (ÅRL 3:3-4). Kassa och kundfordringar ska redovisas var för sig (ÅRL 3:3-4). Aktiekapital är Bundet kapital (ÅRL 5:14) Tilläggsupplysningar Rubrik saknas för Tilläggsupplysningar. Under Värderingsprinciper saknas uppgift om periodisering samt att övriga tillgångar värderats till nominellt värde (ÅRL 5:2 samt praxis). Avskrivningar ska delas in i ackumulerade och årets avskrivningar (ÅRL 5:3)- Avskrivning på goodwill (hyresrätten) är för låg, se resultaträkning ovan. För skuldposter ska anges del som förfaller inom 1 år och efter 5 år (ÅRL 5:10). Uppgifter om personalens löner ska uppges och medelantalet kvinnor och män är inte redovisat i not (ÅRL 5:18-19). Not för eget kapital saknas med förändringar och antal aktier (ÅRL 5:14). Årsredovisningen ska skrivas under av Lisen Krall och med datum angivet. B. Bolaget kan anses riskera att vara likvidationspliktigt eftersom balansräkningen visar att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen ska därför omgående upprätta kontrollbalansräkning vilken ska granska av företagets revisor (ABL 25:13). Lösningar granska ÅR - Zingo Djurvård AB

5 Bolaget har båda åren dragit över (övertrasserat) limiten på checkkrediten. Bolaget är restfört för skatteskulder (flera perioder är obetalda). Bolaget har mycket låg kassalikviditet, långt under 100 %, och torde vara utsatt för illikviditet. En stor del av omsättningstillgångarna är dessutom fordran på ägaren (förbjudet lån) och likvida medel är obetydliga. C. Revisorn ska påtala förhållandena i B ovan i sin revisionsberättelse (ABL 9:35) samt anmärka på restförda skatter (ABL 9:33), sända kopia till Skatteverket (ABL 9:37) samt lämna revisionsrapport till styrelsen. D*. Förhållandena i B antyder en klar risk för insolvens (Konkurslag 1:2) eftersom det finns skäl att tro att man inte kan betala sina skulder och att detta inte är tillfälligt. Lösningar granska ÅR - Zingo Djurvård AB

6 Granska årsredovisning - Städ & Service AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Städ & Service AB för 2014 som finns nedan och på nästa sida. Bolaget ägs av Maria Kruska som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare. Maria överlät 1 jan 2013 firmans inventarier och hyresrätt till det bokförda värdet, kronor. Maria erhöll så småningom kronor och resten av värdet avsattes till aktiekapitalet. A. Ange eventuella felaktigheter i årsredovisningen i punktform med en kortfattad förklaring. B. Vilka problem ser du hos bolaget och vilka åtgärder ska styrelsen vidta? C. Vilka åtgärder ska du som revisor vidta för 2014? D*. Finns det några tecken på insolvens för bolaget? Årsredovisning för Städ & Service AB 2014 Org nr: Förvaltningsberättelse Bolaget startade sin verksamhet den 1 januari Medelantalet anställda har under året uppgått till 5 personer, Löner till personal samt till vd och styrelse har för perioden uppgått till kronor kronor. Styrelse och vd föreslår att resultatet disponeras enligt nedan. Årets ansamlade förluster kronor balanseras i ny räkning. Resultaträkning för Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar (2) Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Räntekostnader Resultat före skatt Årets skatt 0 0 Årets redovisade resultat Granska årsredovisning - Städ & Service AB

7 Balansräkning Anläggningstillgångar Inventarier (2) Hyresrätt (2) Omsättningstillgångar Privatlån Kruska Lager (1) Kassa Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Checkkredit (limit ) Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder och eget kapital Granska årsredovisning - Städ & Service AB

8 Ställda panter: Företagshypotek kronor. Ansvarsförbindelser: Inga Värderingsprinciper: Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder har upptagits till nominellt belopp. I posten Övriga skulder ingår två perioder moms och personalskatt. Noter (1) Lagret av städmaterial har värderats till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. (2) Inventarier Hyresrätt Förbr. inv. Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivning på inventarier och hyresrätt har gjorts enligt räkenskapsenlig metod med 10 % per år. Inköp av städutrustning (dammsugare med mera) med kronor har bokförts som kostnad för förbrukningsinventarier och ingår i övriga externa kostnader. Livslängden beräknas understiga tre år. Maria Kruska Styrelseledamot och vd 3 Granska årsredovisning - Städ & Service AB

9 Lösningar granska ÅR - Städ & Service AB A. Förvaltningsberättelse Upplysning om viktiga förhållanden, samt händelser av väsentlig betydelse saknas, bland annat risk för likvidationsplikt (ÅRL 6:1 pkt 1-2), pkt 3 gäller endast medelstora företag och större. Även verksamhetsbeskrivning saknas. Resultaträkning Övriga externa kostnader kan specificeras i not avseende ersättning till revisorer, obligatoriskt endast i större företag (ÅRL 5:21). Goodwill (hyresrätten) ska skrivas av på 5 år (ÅRL 4:4), vilket inte är gjort. Balansräkning Anläggningstillgångar ska delas in i Materiella och Immateriella. Goodwill (hyresrätt) ska skrivas av på 5 år (Se Resultaträkning ovan). Lån till aktieägare (Privatlån) är förbjudet lån (ABL 21:1), ska redovisas som lön eller utdelning. Tilläggsupplysningar Rubrik saknas på tilläggsupplysningar. Saknas inledande uppgift om periodisering och värdering av tillgångar. Avskrivningar ska delas in i ackumulerade och årets avskrivningar (ÅRL 5:3). Avskrivning på goodwill (hyresrätten) är för låg, se resultaträkning ovan. Förbrukningsinventarier ska inte anges i not. För fordrings- och skuldposter ska anges del som förfaller inom 1 år och efter 5 år (ÅRL 5:10). - Uppgifter om medelantalet kvinnor och män är inte redovisat i not (ÅRL 5:18-19). - Eget kapital ska vara uppdelat i bundet och fritt eget kapital (ÅRL 5:14). - Not för eget kapital saknas (ÅRL5:14). - Antal aktier och värde per aktie saknas (kan också vara i BR) (ÅRL 5:14).B. B. Bolaget kan anses riskera att vara likvidationspliktigt eftersom balansräkningen visar att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen ska därför omgående upprätta kontrollbalansräkning (ABL 25:13). Bolaget har dragit över (övertrasserat) limiten på checkkrediten. Bolaget är restfört för skatteskulder (2 perioder obetalda). Lösningar granska ÅR - Städ & Service AB

10 Bolaget har mycket låg kassalikviditet, långt under 100 %, och torde vara utsatt för illikviditet. En stor del av omsättningstillgångarna är dessutom fordran på ägaren (förbjudet lån) och likvida medel är obetydliga. C. Revisorn ska påtala förhållandena i B ovan i sin revisionsberättelse (ABL 9:35), samt anmärka på restförda skatter (ABL 9:33) och sända kopia till Skatteverket (ABL 9:37). D*. Förhållandena i B avseende förfallna skulder och dålig likviditet antyder en klar risk för insolvens (Konkurslag 1:2). Lösningar granska ÅR - Städ & Service AB

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer