Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m."

Transkript

1 REMISSYTTRANDE AD / (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket anser att det är positivt att lagstiftaren samordnar de olika gränsvärden som förekommer i redovisnings- och revisionslagstiftningen. Det är bra att det nu förtydligas när de objekt som registreras i handels- och föreningsregistret ska ha en kvalificerad revisor och när den ska registreras. Bolagsverket tycker att det är bra att lagstiftaren eftersträvar en förenkling för mindre företag bland annat genom att klargöra vid vilka nivåer man betraktas som större eller mindre företag. 4 Bokföringsskyldighet I promemorian föreslås att de företag som är bokföringsskyldiga enbart på den grunden att de bedriver näringsverksamhet bör vara bokföringsskyldiga enbart för näringsverksamheten. Vidare sägs att denna förenkling inte påverkar den bokföringsskyldighet som exempelvis en förening kan ha enligt sina stadgar. Bolagsverket vill i detta sammanhang påminna om att många föreningar i sina stadgar skriver att de ska fullgöra sin bokföringsskyldighet och upprätta årsredovisning utan att för den skull avse att skärpa kraven på sin redovisning. Bokföringsnämnden har uttalat sig om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning (BFNAR 2002:6). Däri sägs att beteckningarna årsbokslut och årsredovisning bara får användas om kraven i bokföringslagen resp. årsredovisningslagen uppfylls. Det innebär att ovan nämnda företag som använder dessa begrepp automatiskt måste följa de krav lagen uppställer i dessa sammanhang. Det innebär att de blir bokföringsskyldiga för hela sin verksamhet och lättnaden uteblir. 5 Den löpande bokföringen 5.1 Kontantmetoden Bolagsverket befarar att det för mindre företag kan bli svårt att bedöma när kontantmetoden kan tillämpas. Det är viktigt att tydliggöra de nya reglerna och att normgivande organ i det här avseendet uttalar när reglerna får tillämpas, särskilt vad gäller uttrycket att den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner.

2 2 (5) 6 Skyldigheten att avsluta den löpande bokföringen 6.2 Vilka företag bör avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut? Enligt Bolagsverkets uppfattning innebär förslaget hårdare krav på de allra minsta företagen i och med kravet på att i sitt årsbokslut behöva upprätta resultat- och balansräkning. I promemorian sägs att formerna för ett förenklat årsbokslut bör kunna anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet. Här är det återigen viktigt med tydlighet och förutsägbarhet och att normgivande organ uttalar sig om när reglerna får tillämpas. 9 Gränsvärden i årsredovisningslagen 9.1 Principerna för gränsvärdenas utformning Bolagsverket vill uppmärksamma att de kriterier som finns i nuvarande 10 kap. 12 aktiebolagslagen (ABL) om revisorns kompetenskrav, också innehåller beräkningar av antalet anställda i medeltal. Dock visar det sig att begreppet medeltal i ABL inte är ett genomsnitt av antalet anställda under de senaste två åren som i årsredovisningslagen (ÅRL). I stället skall medelantalet enligt ABL avse en beräkning för vart av ett av de båda åren (se Aktiebolagslagen, en kommentar, del II, Andersson, Johansson, Skog sidan 10:37, med supplement 2, mars 2003). Bolagsverket förutsätter att begreppen medeltal nu kommer att beräknas på samma sätt i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Vidare är det är viktigt att tydliggöra hur de tre föreslagna villkoren ska beräknas. I promemorian används olika begrepp för samma sak exempelvis nämns begreppet nettovärdet av tillgångarna (i lagtexten) som balansomslutning och värdet av tillgångar. Det vore önskvärt om ett enhetligt begrepp används för samma sak. Bolagsverket vill uppmärksamma att de krav som ställs i nuvarande 10 kap. 12 ABL på revisorns kompetens, också innehåller begreppet tillgångarnas nettovärde och där avses balansräkningens tillgångsvärden med avdrag för redovisade passivposter t.ex. ackumulerade överavskrivningar (se Aktiebolagslagen, en kommentar, del II, Andersson, Johansson, Skog sidan 10:37, med supplement 2, mars 2003). Detta innebär att det kan vara skillnad mellan begreppet balansomslutning och tillgångarnas nettovärde enligt de nuvarande reglerna i 10 kap. 12 ABL. Bolagsverket anser det viktigt att lagstiftaren förtydligar vad som avses med nettotillgångar. Promemorians förslag är att ett företag ska anses som större om det uppfyller mer än ett av tre villkor. Sammanfattningsvis sägs dock att om företaget överskrider ett av de tre kriterierna mer än två år i rad så bör företaget anses ha hamnat ovanför gränsvärdet och betraktas som större. Här kommer en tidsaspekt in och reglerna ska inte börja gälla förrän efter två år.

3 3 (5) Bolagsverket finner skrivningen att ett företag ska anses som större om det uppfyller mer än ett av tre villkor som tillkrånglad. Verket föreslår att regeln skrivs så att ett företag som uppfyller två av tre villkor ska anses vara ett större företag. 9.2 Ett eller två gränsvärden? Bolagsverket har märkt att intresset för årsredovisningarna har ökat under det senaste året och att fler företag har uppmärksammat att de självmant är skyldiga att skicka in årsredovisningarna till verket. Det gäller framförallt handels- och kommanditbolag med juridiska personer som bolagsmän och ekonomiska föreningar däribland bostadsrättsföreningar. Bolagsverket ser det som viktigt att man reducerar gränsvärdena och tycker därför att det är bra att det införs två kategorier av företag och att man tydliggör dessa regler. 9.3 På vilka nivåer bör gränsen mellan mindre och stora företag läggas? Bolagsverket tycker att de föreslagna reglerna ska utvidgas till att gälla också mindre företag som är moderföretag i en koncern som är större koncern (enligt definition). Dessa mindre moderföretag borde betraktas som större företag och omfattas av de regler som gäller större företag. Bolagsverket tolkar promemorians förslag så att nybildade större företag slipper upprätta de handlingar och iaktta de redovisningsregler under de två första åren som de annars måste göra. Detta på grund av skrivningen i de båda punkterna - båda de två senaste räkenskapsåren. Bolagsverket anser det önskvärt att lagstiftaren eller bokföringsnämnden kommer med vägledning om hur de nya nivåerna ska tolkas och beräknas. 9.5 Koncerner I nuvarande regler i årsredovisningslagen slipper mindre koncern i vissa fall upprätta koncernredovisning enligt 7 kap 3 ÅRL. Det finns inte i nuvarande lagstiftning något krav på att i not upplysa om att så är fallet. Bolagsverket vill föreslå att det införs ett krav på upplysning i not, om att moderföretaget använder sig av ovanstående undantag (7 kap. 3 ÅRL) att upprätta koncernredovisning. Anledningen är att Bolagsverkets formella granskning försvåras om moderföretag inte lämnat ovanstående uppgift. Vidare kan förseningsavgifter komma att påföras och likvidation av aktiebolag bli aktuell om moderföretag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning inte har gjort det. Bolagsverket tolkar promemorians förslag till ny lydelse av 7 kap. 2 2 p ÅRL att ett företag kan hänvisa till moder utom EES. Detta medför i så fall konsekvenser för verkets handläggning och bedömning av dessa företags årsredovisningar. Det bör i promemorian klargöras om så är fallet. När det gäller definition av mindre respektive större företag ställer sig verket frågande till om begreppet noterade vid börs (1 kap. 3 ÅRL) är samma sak som inregistrerade på en börs,se 7 kap. 2 4 st 2 p ÅRL. Det är önskvärt att det tydliggörs i lagreglerna eller från

4 4 (5) normgivande myndighet om begreppen avser samma sak och att man i så fall använder sig av ett enhetligt begrepp. När det gäller definition av mindre respektive större koncernföretag ställer sig verket frågande om det är samma utgångspunkt i de båda kriterierna med avseende på beräkning av nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt moderföretagets koncernbalansräkningar som nettoomsättningen enligt koncernresultaträkningarna. När det gäller det första kriteriet, nettovärdet av koncernföretagets tillgångar, så tolkar Bolagsverket det så att beräkningen utgår ifrån koncernföretagens tillgångar före eventuella koncernelimineringar, för att konstatera om koncernen är en större koncern. Verkets tolkning när det gäller det andra kriteriet, nettoomsättningen, utgår från koncernens resultaträkning, d.v.s. efter koncernelimineringar. Det vore olyckligt om utgångspunkten för beräkningen av kriterierna skulle vara olika. Därför är det önskvärt att lagstiftaren eller normgivande myndighet kommer med vägledning om hur dessa kriterier ska tolkas och beräknas. 10 Delårsrapport Bolagsverket ser positivt på promemorians förslag att endast företag vars värdepapper är noterade på en börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad skall vara skyldiga att upprätta delårsrapporter. Detta betyder att de bostadsrättsföreningar som idag är skyldiga att upprätta delårsrapport i framtiden slipper detta. För Bolagsverkets del innebär förslaget att antalet mottagna delårsrapporter kommer att minska kraftigt, från dagens ca st till uppskattningsvis ca 1000 st. 11 Vissa andra bokföringsfrågor 11.2 Språket i bokföringen Bolagsverket ser positivt på promemorians förslag. Det är bra att kravet på att årsredovisningarna ska upprättas på svenska kvarstår. Möjligen skulle begreppet vanlig läsbar form i årsredovisningslagen kompletteras med elektronisk form. 12 Registrering i handelsregistret Bolagsverket konstaterar att med promemorians förslag kommer handelsregistret att utökas med uppgifter om vissa registrerade trossamfund. Bolagsverket tolkar nuvarande bestämmelser i årsredovisningslagen så att trossamfundens årsredovisningar ska skickas in till verket. Bolagsverket anser att all registrering rörande dessa samfund borde ske hos verket. Ovissheten om var årsredovisningarna ska lämnas in stärker bilden av att Bolagsverket borde vara den myndighet som registrerar trossamfund. Tillsynen kan ligga kvar hos Kammarkollegiet. Bolagsverket tycker att det är bra att hänvisningen till 1929 års bokföringslag tas bort.

5 5 (5) 13 Krav på revisor 13.1 När skall ett företag ha en godkänd eller auktoriserad revisor? Bolagsverket ser det som positivt att man klargör i vilka fall ett företag ska ha godkänd eller auktoriserad revisor Kraven på revisor i bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Bolagsverket tillstyrker att samma regler föreslås gälla för alla slag av ekonomiska föreningar Registrering av revisorer Bolagsverket föreslår att uppgift om revisorn alltid antecknas i det register där företaget är registrerat. Inkonsekvensen med att en revisor som avgår i förtid ur en ekonomisk förening måste göra anmälan om detta, trots att revisorn inte är registrerad i registret, kommer annars att kvarstå. Vidare har Bolagsverket ingen möjlighet att bevaka att de företag som är skyldiga att anmäla revisorn för registrering fullgör sin skyldighet enligt de föreslagna reglerna. 16 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Bolagsverket anser att det borde vara samma tidpunkt för ikraftträdande av de nu föreslagna lagändringarna, framförallt när det gäller bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Ikraftträdandet bör vara den 1 januari 2006 och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter utgången av år Detta yttrande har beslutats av generaldirektören för Bolagsverket H G Wessberg. Deltagande i beslutet har varit chefsjuristen Per Nordström och ekonomen Anders Persson. Föredragande har varit juristen Johanna Sahlman. H G Wessberg Johanna Sahlman

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser Översikt över förändringar Innehåll Innehåll 1 Förord 3 Kontaktpersoner 4 1 Inledning 5 2 K-reglerna 7 3 Tillämpning av K3 11 3.1 K3

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2009 SOU 2009:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Datum Sida Yttrande 2013-02-28 1 (6) Henrik Lundin Ert dnr Dnr Ekorevisor EBM A-2012/0539 Rättsenheten 10-19 Bokföringsnämnden Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om

Läs mer

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m.

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m. - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m. 2(56) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Syfte och metod 4 2.1 Projektet 4 2.2 Rapporten 5 3 Redovisningsbestämmelser 5 3.1 Gällande rätt före den

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Redovisning av leasingavtal

Redovisning av leasingavtal 1 (13) Redovisning av leasingavtal Tillämpning och inriktning Introduktion Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer