Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar"

Transkript

1 Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

2 K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01 Idrottens BAS-kontoplan ver 2.0 K3 m m Hur skall alla föreningar nås? Finns de utbildare?

3 BFN:s K - projekt Ett allmänt råd per kategori reglerar allt avseende årsredovisning/årsbokslut K1 Enskilda näringsidkare, HB, ideella föreningar omsättning högst 3 miljoner K2 Mindre aktiebolag K3 Övriga företag K4 Noterade företag Klara regelverk K1 enskilda företag från 2008 K2 mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) K2 mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1) K1 ideella föreningar kommer (BFNAR 2010:1) På gång * K3 större företag (remiss till 29/11)

4 Ny bokföringslag 1999:1078 Den 1 januari 2001 började den nya lagen träda i kraft. Alla ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet omfattas av lagen. Lagen reglerar: Definitioner Kretsen bokföringsskyldiga Räkenskapsår ( när som helst från 1/1 2011) Verifikationer/grundbok/huvudbok Avslut av räkenskaperna -nytt förslag förenklingsregler, Arkivering (numera 7 år) Anläggningsregister

5 Förenklingsregler Företag som inte är skyldig att upprätta årsredovisning och som normalt har en nettoomsättning om högst tre miljoner per år föreslås få upprätta ett förenklat årsbokslut (från och med 1 januari 2007). Företag som uppfyller minst två av nedanstående villkor under senaste två räkenskapsåren: 1) Har en nettoomsättning över 83 miljoner kronor 2) Medeltal anställda över 50 helårsanställda 3) Balansomslutning över 41,5 miljoner kronor Skall upprätta årsredovisning Övriga företag skall upprätta årsbokslut

6 Förenklingsregler BFN:s allmänna råd BFNAR 2010:1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund har nu kommit och behandlar förenklat årsbokslut (K1 regler). Rådet gäller alla föreningar vars omsättning understiger 3 miljoner och tillämpas från och med 1 januari Detta råd innehåller mycket detaljerade regler vad det avser själva löpande bokföringen och avslut av detsamma, en del regler är tvingade och vissa får man välja om man vill.

7 Innehåller allmän information om BFL samt förslag till avslut av räkenskaperna, samt kontoplan med konteringsinstruktioner. Vidare ett antal bilagor Version 2.0 utkom i mars 2011

8 Idrottens BAS-kontoplan v 2.0 Riksidrottsförbundet (RF) tog redan 1999 fram den första branschanpassade kontoplanen för idrottsföreningar. Kontoplanen bygger på EU-BAS kontoplanen I huvudsak är kontoklasserna 1,2,5,6,7 samt 8 samma som EU-BAS med vissa textjusteringar. Kontoklasserna 3 och 4 har anpassats till idrottsföreningen. Kontoplanen kan också användas av andra ideella organisationer då med en mindre textjustering av kontoklasserna 3 och 4. Innehåller alla nyheter om förenklat årsbokslut (K1), samt nödvändiga ändringar med anledning av nya regler.

9 Förenklingsregler enligt K 1 Fastställd uppställning av balans- och resultaträkningen. Vid förvärv av fastighet skall värdet fördelas mellan byggnad och mark. Fastställt värde mellan vad som skall betraktas som inventarier och förbrukningsinventarier. Avskrivningsregler för fastigheter och inventarier. Kontantmässig redovisning alltid tillåten. Avsättning till kommande utgifter tillåts inte oavsett vad det gäller. Periodiseringar behöver i de flesta fall inte göras om beloppet understiger kr ( i vissa fall kr). Offentlig rättsliga bidrag får periodiseras.

10 Förenklingsregler enligt K 1 Ändamålsbestämda medel får inte anges i särskild post i balansräkningen utan skall ingå i balanserade över-/underskott. Förändringar av ändamålsbestämda medel får inte påverka årets över- /underskott. Årets resultat ersätts med årets över-/underskott. Balanserat kapital (eget kapital) ersätts med balanserade över-/underskott. Fördelning mellan kortfristiga och långfristiga tillgångar och skulder försvinner.

11 Förenklingsregler enligt K 1 Vad händer första året (bokslut ) 1. Tillgångar som inte längre får tas upp skall bokas mot eget kapital. 2. Avsättningar som inte längre får tas upp bokas om mot eget kapital och kan i något fall bokföras som ändamålsbestämda medel och sedan redovisa dessa inom ramen för eget kapital. 3. Upplupna respektive förutbetalda intäkter och kostnader återföres och kommer då påverka årets över-/underskott. Under november genomförs tre bokslutskurser där vi kommer ta upp alla Aktuella frågor som man ska hänsyn till vid årets bokslut.

12 Förenklingsregler enligt K 1 Tänkte nu göra en genomgång av vägledningen som finns till det allmänna rådet. Vad som skall bokföras Uppställningsformen Undertecknade Hur används kontoplanen Balansräkningen Anläggningstillgångar Varulager, Kundfordringar Eget kapital Skulder

13 Förenklingsregler enligt K 1 I Idrottens BAS-kontoplan finns en sammanställning över vilka konton som inte är aktuella om man använder K1 reglerna. Dessutom finns en sammanställning över de konton som man själv måste byta namn på med anledning av K1 reglerna.

14 Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- nedskrivningar Övriga kostnader Finansiellt Bokslutsdispositioner Skatt Årets över-/underskott Resultaträkningen

15 Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Balanserade över-/underskott Årets över-/underskott Summa eget kapital Skulder Låneskulder Skatteskulder Övriga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

16

17 K 3 Ideella sektorn Förslaget för större företag har varit ute på remiss till 29/1. RF avgav ett remissyttrande (efter samråd med SvFF och SGF) som där det framhölls att det behövs ett mer anpassad förslag för ideella föreningar. I maj 2011 inbjöd BFN till samrådsmöte med åtta riksorganisationer (bla. RF) samt ett antal revisionsbyråer samt Skatteverket. I detta samråd deltog Sven Knutson och Bengt Carlsson från RF, samt Kjell Sahlström från SvFF som också var en av de åtta riksorganisationerna.

18 K 3 K 3 kommer utgöra huvudregelverket för upprättande av årsredovisning Det kommer vara principbaserat i stället för regelbaserat Förslaget som varit föremål för remiss har 35 kapitel

19 Mindre företag som tillämpar K3 skall; K 3 Tillämpa samma värderingsprinciper Lämna samma upplysningar som större företag, men med de undantag som ÅRL ger för mindre företag Ikraftträdande Målsättningen är att K 3 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter 31 december 2012 Ett allmänt råd ska tas fram som behandlar byte mellan K- regelverken

20 K 3 och ideella sektorn i eget kapitel i slutet av det allmänna rådet, i respektive kapitel, Sist i respektive kapitel, eller i eget regelverk?

21 K 3 och ideella sektorn Inriktning från BFN: I egna kapitel i slutet av det allmänna rådet, t.ex 1. Kapitel 36 Stiftelser 2. Kapitel 37 Ideella föreningar Men.. - Flertalet frågor ska lösas utifrån de principer som ordinarie kapitel bygger på och då också regleras där Färre kommentarer jämfört med dagens normgivning

22 Vad händer nu? K 3 och ideella sektorn RF har kallat några SF till ett samrådsmöte den 16 september för att redovisa hur arbetet skall gå vidare. (Fotboll, friidrott, gymnastik, cykel och ishockey) BFN vill att vi kommer in med uppgift vad vi anser skall ingå ett kapital för ideella föreningar, De avser att senare i höst kalla till ett ytterligare samrådmöte För att redovisa utkast på det aktuella kapitlet

23 K 3 och sen? Vad återstår när K 3 är klart? K2 Årsredovisning i mindre företag - Stiftelser - Handelsbolag med juridisk person som delägare K2 Årsbokslut - Ideella föreningar - Enskilda näringsidkare - Handelsbolag med fysisk person som delägare K1 Förenklat årsbokslut - Handelsbolag med fysiska personer som delägare

24 K 3 K 3 kommer utgöra huvudregelverket för upprättande av årsredovisning Det kommer vara principbaserat i stället för regelbaserat Förslaget som varit föremål för remiss har 35 kapital